Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imv unit7-1-pr3-introduction-pdf

4,295 views

Published on

Adobe Premiere Pro CS3 for http://filmv.wordpress.com/

 • ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ขอบคุณคะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • เนื้อหาและโพสต์ต่าง ๆ ใน Slideshare นี้ ยินดีให้บุคคลทั่วไปนำไปประโยชน์ได้ เพื่อเป็นบริการทางวิชาการ
  ทุกท่านสามารถอ่านเนื้อหา และ Download ได้ จึงรบกวนทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามสั้น ๆ ตาม link ข้างล่างนี้ แล้วคลิกปุ่ม 'ส่ง' แบบสอบถามออนไลน์นี้ เพื่อจัดเก็บเป็นสถิติ ขอบคุณครับ
  https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFVjWUEtMUlpVU5mZXNucDF0ZGlBT1E6MA
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ขออนุญาตโหลดไปศึกษานะครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • สนใจครับขอนำไปเป็นความรู้นะครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Imv unit7-1-pr3-introduction-pdf

 1. 1. Unit 1AdobePremierePro CS 3 ความรูเบืองตน ้ เกียวกับโปรแกรม ่Adobe Premiere Pro CS 3 Pipit SitthisakPohChang Academy of ARTS Rajamangala University of Technology Rattanakosin pipit.s@rmutr.ac.th
 2. 2. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 2 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CSลักษณะทั่วไปของโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 โปรแกรม Adobe Premiere Pro เปนโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับใชในการตัดตอวิดีทัศนที่อยูในตระกูล Adobe เชนเดียวกับโปรแกรม Photoshop, Illustrator, after effectฯลฯ ดังนั้น สําหรับผูทเี่ คยใชโปรแกรมดังกลาวมากอน จึงคอนขางจะใชงานงาย เนื่องจากเครื่องมือและลักษณะการใชงานโดยทั่ว ๆ ไป จะคลาย ๆ กัน โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 นอกจากจะสามารถใชงานรวมกับการดตัดตอไดหลายยีหอแลว ยังสามารถใชไดกับคอมพิวเตอรที่ไมมีการดตัดตอไดอกดวย ่ ี กระบวนการพื้นฐานของการตัดตอดิจตอลวิดีโอ ิ หลังจากที่ถายวิดีโอมาเรียบรอยแลว เราก็จะจับภาพ (Capture) วิดโอลงใน ีฮารดดิสกของคอมพิวเตอร หลังจากนั้นจะเขาสูกระบวนการตัดตอวิดีโอ ซึ่งมีขั้นตอนพื้นฐานดังนี้ 1. เริ่มตนหรือเปดโปรเจ็กตโปรแกรมตัดตอ 2. จับภาพวิดีโอและนําเขาคลิปไฟลอื่นๆ เชน เสียง ภาพนิ่ง 3. เลือก ตัดตอ แกไขคลิปในหนาตางไทมไลน (Timeline) 4. สรางและใสขอความ เครดต ภาพกราฟก ิ 5. ใสทรานสิชน (Transition) ระหวางคลิป และเพิ่มเอฟเฟกต (Effect) ในคลิป ั่Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 3. 3. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 3 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS 6. ใสเสยงบรรยาย เสยงเพลง เสยงประกอบ หรือซาวดเอฟเฟกตตาง ๆ ี ี ี  7. เอ็กพอรตโปรเจ็กตงานลงสือ เชน ลงบนวิดีโอเทป สรางเปนไฟลวิดีโอ สรางเปน ่ วิดีโอไฟลแบบ Streaming เพื่อเลนผานเว็บ หรือบันทึกลงแผน DVD คําศัพทที่ใชใน Premiere Pro สําหรับโปรแกรม Adobe Premiere Pro นั้นจะมีศพทที่ใชเรียกองคประกอบใน ัหนาตางการทํางานแตละหนาตาง รวมไปถึงสวนยอยที่เราตองพบบอยๆ โดยคําศัพทเหลานันมีดังตอไปนี้ ้ โปรเจ็กต (Project) หมายถึง ไฟลงานที่เราสรางหรือกําลังติดตออยู เรียกไฟลงานนั้นวา Project ( โปรเจ็กต ) ซึ่งจะครอบคลุมงานทั้งชิ้นของเรา คลิป (Clip) หมายถึง ไฟลวิดีโอ ไฟลภาพ และไฟลเสียง ที่เราทําการ หรือนําเขา(Import) มาใชในโปรเจ็กต โดยแตละไฟลเราจะเรียกวา Clip ( คลิป ) Track (Track) หมายถึง เลเยอร (Layer) ที่ใชใน Timeline ซึ่งแตละเลเยอร เราจะเรียกวา Track ( แทร็ก ) เชน เลเยอรของ video 1 เราจะเรียกวา Track ของ video 1 โดย Track เหลานี้ใชสําหรับตัดตอภาพยนตรและตัดตอเสียงรวมทั้งเพิ่มเทคนิคพิเศษตางๆ เฟรม (Frame) หมายถึง ชองแตละชองที่แสดงอยูบน Timeline ซึ่งแตละชองนี้จะแสดงภาพที่อยูในคลิป โดยจะเรียงตอกันไปเรื่อย ๆ เหมือนกับฟลมภาพยนตร และเรียก ชองเหลานี้วา Frame ( เฟรม )Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 4. 4. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 4 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS ซีเควนส (Sequence) หมายถึง ลําดับหรือฉาก ๆ หนึ่งของภาพยนตรที่เรียงกันเปนเรืองๆ ซึงในโปรแกรม Premiere ไดนําเอาคํานีมาใชเรียกหนาตางยอยในการจัดอันดับ ่ ่ ้คลิป บนหนาตาง Timeline เพื่อใหเกิดเปนภาพยนตรวา Sequence ( ซีเควนส ) การเริ่มตนโปรแกรม Premiere วิธีที่ 1 คลิกเมาสที่ปุม Start เลื่อนเมาสคลิกที่เมนู All Programs แลวเลื่อนเมาสไปที่โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3 แลวคลิกเมาสอีกครั้งหนึ่งPipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 5. 5. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 5 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS วิธีที่ 2 ดับเบิ้ลคลิก (Double Click) ที่ Shortcut ของโปรแกรม Adobe Premiere Pro ทีปรากฏบน Desktop ก็ได ่ เมื่อเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง โปรแกรมจะเริมทํางาน และเขาสูหนาตาง ่โปรเจ็กต หลังจากนั้นจะปรากฏหนาตางแรกเพื่อใหเลือกรูปแบบการทํางานกับ Projectดังภาพขางลาง โปรแกรมจะใหทานเลือกอยางใดอยางหนึ่งดังนี้Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 6. 6. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 6 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS จากภาพขางบน เราสามารถเลือกทํางานกับโปรแกรมได 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) คลิ ก เมาส เ ลื อ กไฟล ง านที ่เ พิ ่ง เคยทํ า ไปเมื ่อ เร็ ว ๆ นี ้ โดยใต คํ า ว า RecentProjects จะแสดงรายชือไฟลงานทีเ่ คยเปดขึ้นมาทํางานครั้งลาสุด 5 อันดับ หากเรา ่ตองการทํางานตอจากไฟลเดิมเหลานี้ ก็สามารถคลิกเลือกรายชื่อไฟลงานที่ตองการไดทันที 2) คลิกเมาสที่ปม Open Project เพื่อเลือกเปดไฟลงานที่เคยบันทึกไวมาทํางาน ุตอ (แตเปนไฟลที่เคยบันทกไวนานกวาไฟลงานลาสุด 5 อันดับ) ึ 3) คลิกเมาสที่ปม New Project เมื่อตองการเริ่มตนทํางานกับไฟลงานใหม โดย ุเมื่อเลือกหัวขอนี้ จะปรากฏหนาตาง New Project ซึ่งจะตองกําหนดคุณสมบัตของไฟลงาน ิในแท็บ Load Preset กอนเขาสูการทํางานของโปรแกรม ดังนี้ Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 7. 7. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 7 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS การกําหนดคุณสมบัติของไฟลงาน (Project Setting) เปนการกําหนดคาใหเหมาะสมกับไฟลที่ใชประกอบการทํางาน ซึ่งในโปรแกรมPremiere Pro มีเมนูสําหรับการตั้งคาโปรเจ็กต 2 เมนู คือ Project Settings และPreferences ซึ่งมีความคลายคลึงเปนอยางมาก กลาวคือ การกําหนดคา Project Settings จะกําหนดคากอนที่จะเปดโปรเจ็คใหมขึ้นมาและเมือโปรเจ็คนั้นเปดขึ้นมาแลว คาของ Project Settings จะมีผลตอโปรเจ็คทีทํางานนั้น ่ ่และไมสามารถเปลยนแปลงคา Project Settings ไดอีก  ี่ สวน Preferences เปนการกําหนดคาพืนฐานทีใชกบทุก ๆ โปรเจ็ค ซึงเราสามารถ ้ ่ ั ่เปลี่ยนแปลงคาตาง ๆ ไดตลอดเวลา การกําหนดคา Project Settings มีขั้นตอน ดังนี้ 1. เลือกคุณสมบัติของไฟลงาน ที่แท็บ (Tab) ชื่อ Load Preset ในกรอบ Available Presets ใหเลือกคุณสมบัติของไฟลงาน (Project) ใหเหมาะสมกับสื่อ (Media) ที่เราตองการนําผลงานที่ทําออกไปแพรภาพ หรือผลลพธตองการ เชน ั  - รูปแบบของวิดีโอเปน DV หรือ HDV - สัดสวนจอเปนแบบ Standard 4:3 หรือ Widescreen 16:9 - ระบบโทรทัศนเปน PAL หรือ NTSC - คุณภาพเสียงระดับปกติ VCD หรือ DVD Video เมื่อมีการเลือกชนิดของไฟลงานแบบใดก็ตาม จะปรากฏรายละเอียดของคุณสมบัติในชอง Description ใหทราบวาตรงกับความตองการหรือไมPipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 8. 8. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 8 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS แตถายังไมรูสอที่จะนําออกไปแพรภาพเปนที่แนนอน ก็ใหเลือกตามชนิดของ ื่ไฟลคลิปวิดีโอ (Video Clip) ที่จะนําเขามาใชงาน เพราะชนิดของไฟลงานทีเ่ ลือกเอาไวนี้สามารถเปลียนแปลงไดอีกในขั้นตอน Export งานออกไป (ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข. ่2544 : 10) ตัวอยาง ในกรณีที่เราบันทึกภาพวิดีโอ ดวยกลองดิจิตอลวิดีโอแบบที่ใชมวนเทปวีดทศนแบบ Mini DV และตั้งคาสัดสวนของภาพกอนบันทึกเปน 4 : 3 ิ ั กลองวิดีโอ HDV และมวนเทปแบบ Mini DV (Sony HDR-FX1E HDV Camcorder PAL ,www.istockphoto.com)Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 9. 9. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 9 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS ในที่นี้ ใหเลือกเปน DV PAL > Standard 48 kHz ดวยเหตุผลดังนี้ - วิดีโอที่ถายมาจากกลองวิดีโอที่กําหนดรูปแบบวิดีโอเปน DV (Digital Video) - ตองการฉายวิดีโอกับจอโทรทัศนแบบ Standard 4:3 - ระบบโทรทัศนของประเทศไทยเปนระบบ PAL - ตองการคุณภาพเสียงระดับ DVD Video คือ 48 KHz 2. กําหนดพื้นที่เก็บขอมูลในฮารดดิสก เปนการกําหนดไดรฟ (Drive) ในฮารดดิสก (Harddisk) และโฟลเดอร(Folder) ที่ใชเก็บไฟลงาน (Project File) เกบไฟลภาพและเสยงที่ไดจากการจับภาพ ็ ี(Capture) ไฟลที่เกิดจากการ Video Previews และไฟลทเี่ กิดจากการ Audio Previews ตลอดจนไฟลหรือคลิปอื่น ๆ ที่จะนํามาใชตัดตอวิดีโอ เชน ภาพนิ่ง โลโก เพลงหรือเสียงประกอบ ฯลฯ ดังนั้น จึงควรเปนไดรฟ (Drive) ที่ทางานเร็วที่สุด มีพื้นที่วางคอนขางมาก ํและไมควรเปน Drive C ที่ใชบูต (Boot) ระบบปฏิบติการ ัPipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 10. 10. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 10 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS โดยปกติแลว หากไมมีการกําหนดพืนที่จัดเก็บไฟลงานวิดีโอ โปรแกรมจะจัดเก็บ ้ใหอัตโนมัติในพื้นที่เดียวกับโปรแกรม หรือพื้นใด ๆ ที่กําหนดไวครั้งลาสุด ซึ่งหากเมื่อมีการตัดตอวิดีโอหลาย ๆ งาน อาจเกิดความสับสนในการจัดการไฟลงานวิดีโอที่ปะปนกัน ดังนั้น จึงควรกําหนดพื้นจัดเก็บไฟลงานวิดีโอขึ้นมาใหม หมายถึง การกําหนดไดรฟ (Drive) และโฟลเดอร (Folder) ที่ตองการจัดเก็บไฟลงาน เชน E:My DocumentsMyVideosSport เพื่อใหสะดวกในการจัดการดานไฟลงานวิดีโอแตละเรื่อง โดยมีขนตอนปฏิบัติ ั้ดังนี้Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 11. 11. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 11 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS 1) กําหนดพื้นทีเ่ ก็บไฟลงาน (Project File) - คลิกเมาสที่ปม Browse ทายชอง Location จะปรากฏหนาตาง ุ Browse For Folder - กําหนดเสนทาง (Path) ใหม ไดแก ไดรฟ (Drive) และโฟลเดอร (Folder) ที่ตองการจัดเก็บไฟลงาน ตัวอยางเชน D:My DocumentsMy VideosPipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 12. 12. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 12 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS - คลิกเมาสเ ลือกไดรฟ (Drive) และโฟลเดอร (Folder) ที่ตองการ  - คลิกเมาสที่ จะไดโฟลเดอรใหมที่ชื่อ New Folder - เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร (Folder) โดยพิมพชื่อใหมเขาไปแทนที่คําวา New Folder เชน SportPipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 13. 13. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 13 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS - คลิกเมาสที่ปม Ok เพื่อยืนยันการเปลี่ยนชือโฟลเดอร จะกลับไปที่ ุ ่ หนาตาง New Project อีกครั้ง - เมื่อกําหนดเสร็จแลว หากเขาไปดูโฟลเดอรทสรางขึ้นมาใหม โดย ี่ ใชโปรแกรม Windows Explorer จะพบวามีโฟลเดอร Adobe Premiere Pro Preview Files , Encoded Files และ Media Cache Files อยูภายในไดรฟและโฟลเดอรเดียวกัน 2) พิมพชื่อไฟลงานในชอง Name : 3) คลิกเมาสที่ปม ุ จะเขาสูหนาตางโปรแกรม Premiere Pro ดังภาพขางลางPipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 14. 14. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 14 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS พื้นที่ทํางานของโปรแกรม (Premiere Workspace) หนาตางของโปรแกรม Adobe Premiere Pro ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ คือ 1) หนาตางโปรเจ็ค (The Project window) เปนพื้นทีเ่ ก็บไฟล (File) ที่เราเรียกวา คลิป (Clip) ไดแก ภาพยนตร(Movie) ภาพนิง (Still Image) เสียง (Sound) ภาพกราฟก (Graphic) หรือ ไตเติล (Title) ่ ้Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 15. 15. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 15 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS โดยคลิปตาง ๆ ที่จะนํามาตัดตอบนไทมไลน (Timeline) จะตองนํามาบรรจุ (Import) ไวในหนาตางโปรเจ็ค (Project window) กอนเสมอ อยางไรก็ตาม หนาตาง Project เปนเพียงเครองมือทใชเรียก (หรืออางอิง) ื่ ี่ไฟลงานเขามาใชและแสดงผล ไมไดเปนที่เก็บไฟลงานอยางแทจริง ดังนั้นจึงตองระมัดระวังเกี่ยวกับการลบไฟล หรือการเคลื่อนยายไฟลงานที่อยในไดรฟหรือโฟลเดอร ซึ่งเปนที่เก็บไฟล ูที่แทจริง เพราะจะทําใหโปรแกรมไมสามารถแสดงผลได (ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข.2544 : 11)Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 16. 16. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 16 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS สวนประกอบของหนาตาง Project สวนประกอบ หนาที่A Thumbnail viewer หนาตางขนาดเล็กสําหรับแสดงภาพของคลิปที่เลือกB. Details รายละเอียดของคลิปC. Clip คลิปที่ Import เขามาใน ProjectD. Find คนหาE. New สราง Bin อันใหม สรางวัตถุขึ้นมาใหม เชน ไตเติ้ล (Title) Bar and Tone UniversalF. Create Item Counting Leader ฯลฯPipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 17. 17. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 17 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS สวนประกอบ หนาที่G. Delete Selected Items ลบคลิปที่เลือกทิ้งH. Automate to Sequence เรียงคลิปแบบรวดเร็วลงบน TimelineI. Icon View เมื่อตองแสดงคลิปในหนาตางโปรเจ็คแบบไอคอนJ. Thumbnail View เมื่อตองแสดงคลิปในหนาตางโปรเจ็คแบบมีภาพและชื่อ 2) หนาตางไทมไลน (Timeline window) เปนพื้นทีสําหรับนําคลิป (Clip) ที่อยูในหนาตางโปรเจ็ค (Project window) มา ่เรียงลําดับหรือตัดตอเปนเรืองราว ่Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 18. 18. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 18 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS - พาเนลเครื่องมือ (The Tool Panels) กลองเครืองมือ (Toolbox) จะอยูดานบนซายมือของหนาตาง ่Timeline เปนหนาตางเล็กๆ ที่มีความสําคัญเพราะตองทํางานคูกับหนาตาง Timeline เสมอโดยที่หนาตาง Tools จะเก็บเครื่องมือหลักที่ใชในการตัดตอที่จําเปน สวนประกอบ หนาที่A. Selection tool Selection Tool ใชในการเลือกคลิปที่เราตองการทํางาน โดยการ คลิกเมาสที่คลิปที่อยูบน Track แลวจะปรากฏเสนประลอมรอบ คลิปนั้น ๆ ที่ นอกจากนี้ยังใชในการยืดหรือยอ ซึ่งจะมีผลทําให เวลาในการแสดงของคลิปนั้นเพิมขึ้นหรือลดลงได ่B. Track Selection Track Select Tool ใชในการก็อปปชวงที่เราตองการ แตจะเปน tool การเลือกทุก ๆ คลิปทีอยูตอจากแทร็กทีเ่ ราเลือก ่ Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 19. 19. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 19 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS สวนประกอบ หนาที่C. Ripple Edit tool Ripple Edit Tool ใชสําหรับเพิ่มหรือลดเวลาในการแสดงของ คลิปที่เลือก โดยจะไมสงผลตอเวลาในการแสดงของคลิปที่อยู ติดกันD. Rolling Edit tool Rolling Edit Tool ใชสําหรับเพิ่มเวลาในการแสดงใหกับคลิปที่เรา เลือก โดยสงผลใหคลิปทีอยูถัดไปลดเวลาในการแสดงลง ่E. Rate Stretch tool Rate Stretch Tool เพื่อเลือกทุกคลิปที่อยูทางขวามือF. Razor tool Razor Tool ใชสําหรับตัดคลิปออกเปนสวน ๆ โดยจะตัดทั้งเสียงG. Slip tool Slip Tool ใชในการเลื่อนคลิปที่อยูติดกัน ไมมผลตอความเร็วและ ี คลิปที่อยูติดกันH. Slide tool Slide Tool ใชในการเลือนคลิปที่อยูติดกัน ซึ่งมีผลตอความเร็วของ ่ คลิปที่อยูติดกันI. Pen toolJ. Hand tool Hand Tool ใชสําหรับเลื่อนคลิปที่อยูนอกหนาตาง Time lineK. Zoom tool Zoom Tool ใชสําหรับเลื่อนไปดูคลิปที่มองไมเห็นในหนาตาง Timeline ขณะนั้นPipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 20. 20. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 20 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS 4) Effect Effects Palette สําหรับเพิมเทคนิคพิเศษใหกับคลิปวีดิโอ ่ 5) Effect Controls Effect Controls Palette สําหรับปรับแตง Effect ตางๆจากหนาตางEffect ของ Video Effects และ Audio Effects ที่ไดเพิ่มลงไปขณะตัดตอ 5)Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553
 21. 21. การใชโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 21 Unit 1 Introduction to Adobe Premiere Pro CS - 6) หนาตางมอนิเตอร (The Monitor Windows) เปนสวนที่แสดงคลิปในโปรเจ็กตที่เรากําลังทํางาน ซึงมีสองหนาจอที่ ่ใชในการเปรียบเทียบกันระหวางคลิปตนฉบับและคลิปที่เรากําลังตัดตออยู Source Monitor Program MonitorPipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of Arts | RMUTR 21 กรกฎาคม 2553

×