การใส่ลิงก์ (link) และจัดหมวดหมู่ของลิงก์ใน wordpress

2,187 views

Published on

เนื้อหาสำหรับเว็บบล็อก http://netecom.wordpress.com/ อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกพื้นฐาน

Published in: Social Media
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
97
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การใส่ลิงก์ (link) และจัดหมวดหมู่ของลิงก์ใน wordpress

  1. 1. การใสลิงก (Link) และจัดหมวดหมูของลิงก คําสั่งที่ใชในการใสลิงก เปนคําสั่งยอยที่อยูในหนาควบคุม (Dashboard) 1. ชี้เมาสที่ชื่อเว็บบล็อก ในที่นี้คือ “netecom” จะปรากฏเมนูยอยเกิดขึ้น 2. 3. 4. 5. เลื่อนเมาสไปที่ชื่อเว็บบล็อก “netecom” จะปรากฏเมนูยอยเกิดขึ้น เลื่อนเมาสไปคลิกเลือกคําสั่ง “หนาควบคุม” จะปรากฏหนาตาง “หนาควบคุม” คลิกที่ เมนูคําสั่ง “ลิงก” (Link) จะปรากฏหนาตางลิงก
  2. 2. การสรางเว็บบล็อกดวย wordpress.com 47 ตอนที่ 6 การใสลิงก (Link) 6. คลิกเมาสเลือกคําสั่งลิงก “เพิ่มใหม” Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of ARTs | RMUTR Last update : 20 ธันวาคม 2555
  3. 3. การสรางเว็บบล็อกดวย wordpress.com 48 ตอนที่ 6 การใสลิงก (Link) 7. จะปรากฏหนาตาง “เพิ่มลิงกใหม” 8. ปอนขอมูลลิงก 1) พิมพชื่อหมวดหมูลิงก และคําขยายความของลิงก 2) คลิกเมาสที่ปุม “เพิ่มหมวดหมูลิงกใหม” 3) ที่อยูเว็บให Copy url ของเว็บนั้น แลวนํามาวาง (Paste) ในชองนี้ 4) คําอธิบาย ใสขอความสั้น ๆ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับเว็บนั้น โดยเมื่อผูอานเลื่อนเมาสมาที่ ชื่อลิงก คําอธิบายจะปรากฏขึ้น Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of ARTs | RMUTR Last update : 20 ธันวาคม 2555
  4. 4. การสรางเว็บบล็อกดวย wordpress.com 49 ตอนที่ 6 การใสลิงก (Link) 9. ใชเมาสเลื่อนสกอรบาร (Scroll bar) มาดานลาง จะพบหมวดหมูทั้งหมดของลิงก ใหคลิก เมาสในชอง  หนาหมวดหมูที่ตองการ Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of ARTs | RMUTR Last update : 20 ธันวาคม 2555
  5. 5. การสรางเว็บบล็อกดวย wordpress.com 50 ตอนที่ 6 การใสลิงก (Link) 10. คลิกเมาสเลือกหมวดหมูของลิงกที่สรางขึ้นใหม แลวคลิกเมาสที่ปุม “เพิ่มลิงก” 11. จะปรากฏลิงกใหมเกิดขึ้น Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of ARTs | RMUTR Last update : 20 ธันวาคม 2555
  6. 6. การสรางเว็บบล็อกดวย wordpress.com 51 ตอนที่ 6 การใสลิงก (Link) 12. ถาเปนเนื้อหาใหม ก็ใหเพิ่มหมวดหมู โดยคลิกเมาสที่ + สรางหมวดหมูใหม 13. หากตองการแกไขเกี่ยวกับลิงก ใหคลิกเมาสที่ “แกไข” Pipit Sitthisak | Poh-Chang Academy of ARTs | RMUTR Last update : 20 ธันวาคม 2555

×