Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[BDD] Introduction to Behat (PL)

1,627 views

Published on

Introduction to BDD and Behat

Published in: Software
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

[BDD] Introduction to Behat (PL)

 1. 1. Behat in BDD Piotr Pelczar me@athlan.pl MPZ, 17 gru 2014
 2. 2. BDD – Behaviour Driven Development • TDD - Test-driven Design • DDD - Domain-driven Design • Grupa deweloperów i ludzi od biznesu mają te same narzędzia do definiowania wymagań.
 3. 3. BDD • Grupa deweloperów i ludzi od biznesu mają te same narzędzia do definiowania wymagań. Czyli pisanie scenariuszy:
 4. 4. Gherkin language
 5. 5. Potrzeba biznesowa Feature: Homepage In order to keep my notes organized As an authenticated user I need to be able to see my notebooks list
 6. 6. Potrzeba biznesowa Feature: Homepage In order to keep my notes organized As an authenticated user I need to be able to see my notebooks list
 7. 7. Potrzeba biznesowa Feature: Homepage In order to keep my notes organized As an authenticated user I need to be able to see my notebooks list
 8. 8. Potrzeba biznesowa Feature: Homepage In order to keep my notes organized As an authenticated user I need to be able to see my notebooks list
 9. 9. Potrzeba biznesowa Feature: Homepage In order to keep my notes organized As an authenticated user I need to be able to see my notebooks list
 10. 10. Potrzeba biznesowa - scenariusz Scenario: Anonymous user should not be able to view notebook list Given I am anonymous user When I click "Go to notebooks" And I go to "/notebooks/" Then I should be redirected to "/login"
 11. 11. Potrzeba biznesowa - scenariusz Scenario: User should can update notebook and be redirected to notebook tasks Given I am authenticated as "Greg" And I go to "/notebooks/" And I follow "Edit Todo list" And I fill in "notebook_name" with "Shopping list edited" And I press "Submit" Then I should see success message "The notebook has been updated successfully" And should be redirected to "/notebooks/(.+)"
 12. 12. Potrzeba biznesowa – kilka scenariuszy Background: Given there are following users: | username | password | | Greg | a | | Katie | a |
 13. 13. Gherkin - składnia • Feature • opis ogólny • Tagi • Background • Given • Zestaw Scenariuszy • Given • When • Then
 14. 14. Zalety • Forma czytelna dla człowieka biznesu • Forma czytelna dla programistów • Dokumentacja dla nowych osób w projekcie – profit!
 15. 15. Zalety • Wszystko jest na papierze • Scenariusze są powtarzalne • Służą jako automatycznie wykonywane cylicznie testy • Scenariusze są w postaci tekstowej, zatem można je wersjonować, np. na git
 16. 16. Wady • Narzut czasowy na produkowanie scenariuszy • Tworzenie słownika pojęć (FeatureContext) • Czas trwania testów ale… • zrównolegnienie wielowątkowe • wykonywanie tylko pewnego podzbioru testów • testy wykonywane asynchronicznie na serwerze CI
 17. 17. TDD i BDD w Scrum • Można przyjąć jako kryterium akceptacji • Może stanowić standard do każdej iteracji • Trzeba dodatkowo szacować
 18. 18. Contineous Integration • Automatyczne uruchamianie po każdym commicie na serwerze Contineous Integration • W przypadku błedu mail do wybranych osób z powiadomieniem, kto popsuł  • Eliminacja „u mnie działa” • Narzędzia: Jenkins/Hudson
 19. 19. Behat
 20. 20. Behat - Uruchamianie behat behat --tags name inaczej: bin/behat php behat.phar
 21. 21. Behat - Scenaiusze • Scenariusze w plikach .feature • Oznaczone tagiem @nazwatagu
 22. 22. Behat - FeatureContext • Scenariusze są wykonywane w ramach kontekstów FeatureContext • FeatureContext to zbiór definicji Given/When/Then, to tutaj dokonuje się interpretacja zdań na kod
 23. 23. Behat - FeatureContext class MinkContext extends RawMinkContext implements TranslatableContext { /** * Opens specified page. * * @Given /^(?:|I )am on "(?P<page>[^"]+)"$/ * @When /^(?:|I )go to "(?P<page>[^"]+)"$/ */ public function visit($page) { $this->visitPath($page); }
 24. 24. Behat - FeatureContext /** * Clicks link with specified id|title|alt|text. * * @When /^(?:|I )follow "(?P<link>(?:[^"]|")*)"$/ */ public function clickLink($link) { $link = $this->fixStepArgument($link); $this->getSession()->getPage()- >clickLink($link); }
 25. 25. Behat - FeatureContext /** * @Then /^(?:|I )should see "([^"]+)" (heading|headline)$/ */ public function iShouldSeeHeading($heading) { $this->assertSession() ->elementTextContains( 'xpath', '//h1 | //h2', $this->fixStepArgument($heading)); }
 26. 26. Behat – FeatureContext - XPATH /** * @Then /^(?:|I )should see (?P<type>[(error|success|info|warning)]+) message "(?P<message>[^"]+)"$/ */ public function iShouldSeeMessage($type, $message) { $this->assertSession() ->elementTextContains('xpath', '//div[@class="alert alert-' . $type . '"]', $this->fixStepArgument($message)); }
 27. 27. Behat - Suites • Scenariusze oraz FeatureContext w ramach których się wykonują to suites definiowane w pliku głównym behat.yml Suites Ścieżki z plikami .features (lista) FeatureContext’y (lista)
 28. 28. Behat – Konfiguracja testowania • Całkowicie poza aplikacją – klikanie po UI • Wartość dodana: tekstowe Selenium • Całkowicie w aplikacji • Czyste DDD, prawie testy jednostkowe Core Domain • Mieszane • Największa wartość – co się dzieje w systemie, gdy klikam po UI lub wysyłam requesty do API
 29. 29. Behat – Konfiguracja testowania • Integracja z frameworkiem wymaga bardzo dużej wiedzy technicznej odnośnie wykorzystywanego narzędzia. • Dependency Injection i Inversion of Control • Sessions • Repositories/Database/Serial buses
 30. 30. Behat – Konfiguracja testowania • Integracja z frameworkiem Przykład: Doctrine Fixtures
 31. 31. /** * @BeforeScenario */ public function loadFixturesBeforeScenarios() { $paths = array(); foreach ($this->kernel->getBundles() as $bundle) { $paths[] = $bundle- >getPath().'/DataFixtures/ORM'; } $loader = new DataFixturesLoader($this->getContainer()); foreach ($paths as $path) { if (is_dir($path)) { $loader- >loadFromDirectory($path); } } $em = $this->getContainer()- >get('doctrine.orm.entity_manager'); $fixtures = $loader->getFixtures(); $purger = new ORMPurger($em); //$purger->setPurgeMode($input- >getOption('purge-with-truncate') ? ORMPurger::PURGE_MODE_TRUNCATE : ORMPurger::PURGE_MODE_DELETE); $purger- >setPurgeMode(ORMPurger::PURGE_MODE_DELETE ); $executor = new ORMExecutor($em, $purger); $append = false; $executor->execute($fixtures, $append); }
 32. 32. Behat – Architektura • Napisany w PHP • Uruchamiany z CLI • Wykorzystuje abstrakcyjną przeglądarkę (wykorzystuje API): • Selenium (obsługa Javascipt, CSS, AJAX) • Mink (prosta, szybsza)
 33. 33. Behat – Alternatywy • Do klikania można wykorzystać wszędzie • Cucumber – Ruby (inspiracja) http://cukes.info/ • Robot – Java http://robotframework.org/ • SpecFlow - .NET http://www.specflow.org/
 34. 34. Dzięki! Q&A? Piotr Pelczar me@athlan.pl

×