Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pomiar rozwoju społecznego napoziomie powiatu i województwaPiotr Arak, doktorant na IPS WDiNP UWKoordynator Projektu w UND...
Amartya Sen o rozwojuNie skomponowano wiele piosenek folkowychsławiących kapitalizm, lecz powstało ich dużo natemat sprawi...
Indywidualne szanse –capabilities approach• Prawa jednostki i wspólne dobro narodu mogą czasempozostawać w konflikcie, to ...
Rozwój społeczny według Iana Morrisa41101001000 14000p.n.e.12000p.n.e.10000p.n.e.8000p.n.e.6000p.n.e.4000p.n.e.3000p.n.e.2...
Czym jest Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI)?5• Rozwój społeczny (ang. human development) to proces, wwyniku którego nastę...
Wymiary rozwoju społecznego -zdrowie6http://www.flickr.com/photos/dancingwithwords/2318825480/
Wymiary rozwoju społecznego -edukacja7http://www.flickr.com/photos/antmcneill/4686147794/
Wymiaru rozwoju społecznego -zamożność8http://www.flickr.com/photos/chatiryworld/4916147728/
Przesłanki powstania HDIMahbub ul Haq (2003) określił kilka przesłanek, zgodnie z którymitworzony był nowy wskaźnik – HDI ...
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)• HDI przeniesiony na szczebel powiatowy pokazuje, jak poszczególnejednostki ad...
Cel: pełen obraz Polski11
Nowe podejście do mierzenia rozwojuspołecznego w ujęciu regionalnym• Zdefiniowanie wskaźników nakładów – oszacowaniewskaźn...
Wskaźniki LHDI13Wymiar Zdrowie Edukacja ZamożnośćWskaźniki cząstkowe LHDI(mierniki)Wskaźnik przeciętnegotrwania życia(Ocze...
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)w województwach w 2010 roku (wskaźnikprzyjmuje wartości od 1 do 100 punktów)143...
Ranking województw ze względu na wartości LHDI wroku 2010 i zmiana w pozycji województw w rankinguw porównaniu do 2007 rok...
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) wpowiatach w 2010 roku (wskaźnik przyjmuje wartościod 1 do 100, w punktach)16
Wskaźnik Zdrowia (HI) w 2010 roku wpowiatach17
Wskaźnik Edukacji (EI) w powiatach w2010 roku18
Wskaźnik Zamożności (WI) LHDI wpowiatach w 2010 roku19
Ranking 10 powiatów o najwyższych wartościachLHDI w roku 2010 i zmiana pozycji w rankingu wporównaniu do 2007 roku20Powiat...
Ranking 10 powiatów o najniższych wartościach LHDI w roku2010 i zmiana pozycji w rankingu w porównaniu do 2007 roku21Powia...
Nakłady polityk publicznych22
Relacje między rozwojem społecznym anakładami polityk publicznych23Wpływ pozostałychczynników: polityki rządu,inflacji, zm...
Zależność między Lokalnym Wskaźnikiem RozwojuSpołecznego (LHDI) a Lokalnym Wskaźnikiem RozwojuSpołecznego nakładów polityk...
Nakłady na rozwój społeczny• W przypadku inwestycji takich jak ochrona zdrowia, czy edukacjaokres zwrotu nakładów inwestyc...
Polityka społeczna
Zależność między sumą wydatków na pomoc społeczną naterenie danego powiatu (władze gminy i powiatu) namieszkańca w 2010 ro...
Polityka spójności
Suma wydawanych środków unijnych z budżetówsamorządów gminnych i powiatowych na obszarzedanego powiatu w latach 2006-20102...
Suma dofinansowania projektów z wojewódzkichRPO oraz programów operacyjnych do końca 2010roku w przeliczeniu na mieszkańca...
Suma dofinansowania projektów z programówoperacyjnych do końca 2010 roku w przeliczeniu namieszkańca (w zł, nominalnie)31R...
Suma dofinansowania projektów z RegionalnychProgramów Operacyjnych do końca 2010 roku wprzeliczeniu na mieszkańca (w zł, n...
Suma dofinansowania projektów z ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki do końca 2010 roku wprzeliczeniu na mieszkańca (w zł, ...
Kapitał ludzki
Zależność między rednią liczbą lat nauki potrzebną na zdobycie osiągniętegowykształcenia dla b w wieku powyżej 25 r....
Średnia liczba lat nauki potrzebną na zdobycieosiągniętego wykształcenia dla osób w wiekupowyżej 25 r.ż. w 2002 roku (w la...
Udział deklaracji podatkowych wysłanych przezsystem e-Deklaracje w ogóle deklaracji wysłanych zdanego powiatu (w proc.)37R...
Wnioski38MIASTAOBSZARY WIEJSKIESTARZENIE SIĘKAPITAŁ LUDZKIKOMPETENCJECYFROWEPO KLPOLITYKA SPÓJNOŚĆIBIG DATABADANIA JAKOŚCI...
Cel dalekosiężny: dobrostan 203039http://www.flickr.com/photos/torrelodones/2727949918/
Dziękuję za uwagęRaport na stronie: www.undp.org.plDane na stronie: www.mojapolis.plKontakt: p.arak@politykainsight.pl40
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerwca 2013 r.

633 views

Published on

XXXI KONFERENCJA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH
Spójność społeczna w wymiarze regionalnym. Perspektywa 2013-2020

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerwca 2013 r.

 1. 1. Pomiar rozwoju społecznego napoziomie powiatu i województwaPiotr Arak, doktorant na IPS WDiNP UWKoordynator Projektu w UNDPStarszy Analityk w Polityka INSIGHTSpała, 15 czerwca 2013 r.
 2. 2. Amartya Sen o rozwojuNie skomponowano wiele piosenek folkowychsławiących kapitalizm, lecz powstało ich dużo natemat sprawiedliwości społecznej.Jest to przede wszystkim próba, by widzieć rozwójjako proces poszerzenia prawdziwej wolności, którącieszą się ludzie. Przy takim podejściu poszerzeniegranic wolności można uważać za (1) podstawowy celi (2) podstawowe źródło rozwoju.Amartya Sen (2002) Rozwój i wolność.2
 3. 3. Indywidualne szanse –capabilities approach• Prawa jednostki i wspólne dobro narodu mogą czasempozostawać w konflikcie, to ogólnie prawa te należypostrzegać jako coś, co służy temu wspólnemu dobru.• Prawo do czytania tego, co chcesz, w przeciwieństwie dotego, co wskażą ci inni, zazwyczaj daje na przykład efekt wpostaci wyższych dochodów.• Cenię mój samochód za to, że zwiększamoją mobilność. Moje wykształcenie umożliwia miuczestniczenie w takich dyskusjach.• Indywidualne szanse (możliwości) są również uzależnioneod wielu innych czynników, takich jak długość życia,zdrowie, wykształcenie. W tym duchu Sen zaproponowałalternatywne mierniki pomiaru dobrobytu, takie jakstosowany przez UNDP Wskaźnik Rozwoju Społecznego(HDI).3
 4. 4. Rozwój społeczny według Iana Morrisa41101001000 14000p.n.e.12000p.n.e.10000p.n.e.8000p.n.e.6000p.n.e.4000p.n.e.3000p.n.e.2250p.n.e.1750p.n.e.1400p.n.e.1200p.n.e.1000p.n.e.800p.n.e.600p.n.e.400p.n.e.200p.n.e.1p.n.e./n.e.200n.e.400n.e.600n.e.800n.e.1000n.e.1200n.e.1400n.e.1600n.e.1800n.e.2000n.e.Poziomrozwojuspołecznegowpunktach(maks.250pkt.)CzasZachódWschódŹródło: Ian Morris (2013), „The Measure of Civilization: How Social Development Decides the Fate of Nations”, Princeton University Press.
 5. 5. Czym jest Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI)?5• Rozwój społeczny (ang. human development) to proces, wwyniku którego następuje poprawa warunków społeczno-ekonomicznych w danej społeczności.• Wskaźnik Rozwoju Społecznego został utworzony w roku 1990z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju(ang. UNDP)• Podnosi świadomość na temat wyzwań, przed którymi stająkraje na różnym poziomie rozwoju oraz mobilizuje poparciespołeczne dla polityk mających na celu poprawę sytuacji napoziomie krajowym, jak i międzynarodowym.• HDI mówi o potencjale rozwojowym, wskazując na kluczowekwestie, które powinny być wspierane przez państwo: warunkiżycia, poziom edukacji i zdrowie obywateli.
 6. 6. Wymiary rozwoju społecznego -zdrowie6http://www.flickr.com/photos/dancingwithwords/2318825480/
 7. 7. Wymiary rozwoju społecznego -edukacja7http://www.flickr.com/photos/antmcneill/4686147794/
 8. 8. Wymiaru rozwoju społecznego -zamożność8http://www.flickr.com/photos/chatiryworld/4916147728/
 9. 9. Przesłanki powstania HDIMahbub ul Haq (2003) określił kilka przesłanek, zgodnie z którymitworzony był nowy wskaźnik – HDI (Human Development Index)1. znalezienie wskaźnika, który by wykraczał poza przychód, przyzachowaniu jego wiarygodności pod względem metodologicznym,2. ograniczenie liczby zmiennych składowych wskaźnika w celuzachowania jego prostoty i funkcjonalności,3. stworzenie jednego, syntetycznego wskaźnika, a nie rozbudowanegoich zestawu oraz4. połączenie we wskaźniku składowych społecznych i ekonomicznych(ul Haq 2003).Od 1990 roku HDI był stopniowo modyfikowany, lecz jego głównezałożenia pozostały niezmienione.9
 10. 10. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)• HDI przeniesiony na szczebel powiatowy pokazuje, jak poszczególnejednostki administracyjne pozycjonują się względem siebie, jakie sąich mocne i słabe strony.• Nie chodzi tylko o stworzenie rankingu jednostek terytorialnych ipozycjonowanie ich w układzie „lepsza-gorsza”.• Celem jest ukazanie na podstawie jakich składowych poszczególneregiony osiągnęły daną wartość wskaźnika LHDI – czy były to dobrewyniki gospodarcze, zdrowie ludności, czy wysoka jakość edukacjikompensująca opóźnienia w innych dziedzinach.• Badanie zależności z innymi zmiennymi.• Do jego obliczenia wykorzystano szereg czasowy 2007-2010.10
 11. 11. Cel: pełen obraz Polski11
 12. 12. Nowe podejście do mierzenia rozwojuspołecznego w ujęciu regionalnym• Zdefiniowanie wskaźników nakładów – oszacowaniewskaźników o charakterze ilościowym iwartościującym, podzielonych ze względu na typnakładów: finansowych, infrastrukturalnych i innychzasobów polityk publicznych.• Zdefiniowanie wskaźników efektów – oszacowaniewskaźników o charakterze ilościowym oceniającychefekty w obszarze interwencji publicznej (mniejszaumieralność, większy poziom wiedzy obywateli i lepszedochody).12
 13. 13. Wskaźniki LHDI13Wymiar Zdrowie Edukacja ZamożnośćWskaźniki cząstkowe LHDI(mierniki)Wskaźnik przeciętnegotrwania życia(Oczekiwane trwanie życianoworodka)Wskaźnik edukacjiprzedszkolnej(Odsetek dzieci w edukacjiprzedszkolnej: przedziałwiekowy 3-4 lata)Wskaźnik zamożności(Średni poziom zamożnościmieszkańców)Zagregowany współczynnikzgonów(Zagregowany współczynnikzgonów z powodunowotworów i chorób układukrążenia)Wskaźnik wynikówegzaminu gimnazjalnego(Średnia z wyników egzaminugimnazjalnego: tylko dla częścimatematyczno-przyrodniczej)Wskaźniki grupowe LHDI Wskaźnik Zdrowia Wskaźnik Edukacji Wskaźnik ZamożnościLokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) - powiat i województwoRozwój społeczny w ujęciu lokalnym i regionalnym
 14. 14. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)w województwach w 2010 roku (wskaźnikprzyjmuje wartości od 1 do 100 punktów)1436.839.3 39.6 41.2 42.3 42.9 43.8 44.4 44.4 46.3 47.049.5 50.2 51.1 51.960.2010203040506070
 15. 15. Ranking województw ze względu na wartości LHDI wroku 2010 i zmiana w pozycji województw w rankinguw porównaniu do 2007 roku15WojewództwoPozycja wgLHDI 2010Zmiana pozycjiw porównaniudo 2007 r.LHDI HI EI WIMazowieckie 1 0 60,21 58,18 61,68 60,84Małopolskie 2 0 51,93 69,10 57,65 35,15Pomorskie 3 0 51,14 71,28 47,16 39,79Wielkopolskie 4 0 50,22 63,32 50,19 39,86Śląskie 5 0 49,54 48,39 53,92 46,59Opolskie 6 0 46,95 59,76 55,94 30,96Dolnośląskie 7 0 46,34 47,61 48,79 42,84Podlaskie 8 1 44,40 66,08 51,60 25,67Lubuskie 9 2 44,36 54,72 47,21 33,79Podkarpackie 10 0 43,77 72,28 48,15 24,09Zachodniopomorskie 11 -3 42,89 52,31 42,51 35,48Warmińsko-Mazurskie 12 0 42,33 58,61 41,85 30,93Kujawsko-Pomorskie 13 0 41,22 49,17 42,31 33,67Lubelskie 14 1 39,55 48,61 46,46 27,40Łódzkie 15 1 39,28 31,48 52,25 36,85Świętokrzyskie 16 -2 36,78 45,95 39,18 27,62
 16. 16. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) wpowiatach w 2010 roku (wskaźnik przyjmuje wartościod 1 do 100, w punktach)16
 17. 17. Wskaźnik Zdrowia (HI) w 2010 roku wpowiatach17
 18. 18. Wskaźnik Edukacji (EI) w powiatach w2010 roku18
 19. 19. Wskaźnik Zamożności (WI) LHDI wpowiatach w 2010 roku19
 20. 20. Ranking 10 powiatów o najwyższych wartościachLHDI w roku 2010 i zmiana pozycji w rankingu wporównaniu do 2007 roku20PowiatPozycjawg LHDI2010Zmiana pozycji wporównaniu do2007 r.LHDI HI EI WIWarszawa 1 0 87,63 68,97 97,75 99,83Piaseczyński 2 0 80,75 68,01 83,74 92,44Pruszkowski 3 0 72,92 59,95 78,93 81,96Warszawski Zachodni 4 1 72,48 67,39 70,88 79,72Kraków 5 -1 72,05 69,00 88,47 61,27Poznań 6 0 71,52 62,35 85,83 68,37Rzeszów 7 0 71,22 85,90 83,24 50,52Sopot 8 10 69,78 52,86 88,38 72,74Gdynia 9 2 69,55 75,60 77,53 57,40Legionowski 10 3 69,09 66,35 73,76 67,37
 21. 21. Ranking 10 powiatów o najniższych wartościach LHDI w roku2010 i zmiana pozycji w rankingu w porównaniu do 2007 roku21PowiatPozycja wgLHDI2010Zmiana pozycji wporównaniu do 2007r.LHDI HI EI WIMoniecki 369 5 23,31 53,11 33,64 7,09Skierniewicki 370 -18 23,24 13,07 37,20 25,80Janowski 371 -6 22,78 30,51 30,77 12,60Opatowski 372 -19 22,67 21,39 26,66 20,43Przysuski 373 -3 21,30 23,11 28,52 14,66Kolneński 374 4 20,47 66,39 25,00 5,16Chełmski 375 2 20,46 29,67 17,13 16,86Łomżyński 376 3 18,69 57,26 16,82 6,78Pińczowski 377 -79 18,11 9,67 29,07 21,13Kazimierski 378 -5 17,91 17,18 29,29 11,41Suwalski 379 -3 17,24 54,53 6,89 13,65
 22. 22. Nakłady polityk publicznych22
 23. 23. Relacje między rozwojem społecznym anakładami polityk publicznych23Wpływ pozostałychczynników: polityki rządu,inflacji, zmian zjawiskdemograficznych,ukształtowaniaprzestrzennego, położeniageograficznego, zaszłościhistorycznych etc.
 24. 24. Zależność między Lokalnym Wskaźnikiem RozwojuSpołecznego (LHDI) a Lokalnym Wskaźnikiem RozwojuSpołecznego nakładów polityki publicznej (LHDIPI) w 2010roku według powiatów24R² = 0.17010203040506070800 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100LokalnyWskaźnikRozwojuSpołecznegonakładówpolitykipublicznej(LHDIPI)Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 25. 25. Nakłady na rozwój społeczny• W przypadku inwestycji takich jak ochrona zdrowia, czy edukacjaokres zwrotu nakładów inwestycyjnych w postaci zwiększonegopoziomu rozwoju społecznego może być dłuższy niż perspektywa 4lat objętych tym badaniem.• Potwierdza to fakt, że współczynnik korelacji liniowej LHDIPI z 2007roku z wartościami LHDI w 2010 roku wynosi 0,538 i jest większy niżw przypadku korelacji LHDIPI dla 2010 roku. Oznacza to, żezależność między nakładami z roku 2007 a poziomem rozwojuspołecznego w roku 2010 jest silniejsza niż zależność z bieżącyminakładami.• Należy także pamiętać, że rok 2007 był kulminacyjnym momentemrozliczania środków z perspektywy finansowej 2004-2006, w którymsamorządy inwestowały większość zakontraktowanych inwestycji iprojektów.25
 26. 26. Polityka społeczna
 27. 27. Zależność między sumą wydatków na pomoc społeczną naterenie danego powiatu (władze gminy i powiatu) namieszkańca w 2010 roku (w zł) a wartością LokalnegoWskaźnika Rozwoju Społecznego (LHDI) w 2010 roku wedługpowiatów27y = -0,6357x + 68,978R² = 0,3101020304050607080901000 10 20 30 40 50 60 70 80Sumawydatkównapomocspołecznąnatereniedanegopowiatu(władzegminyipowiatu)namieszkańcaw2010roku(wzł)Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)LHDILinear (LHDI)
 28. 28. Polityka spójności
 29. 29. Suma wydawanych środków unijnych z budżetówsamorządów gminnych i powiatowych na obszarzedanego powiatu w latach 2006-201029R² = 0.000500100015002000250030000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Sumawydawanychśrodkówunijnychzbudżetówsamorządówgminnychipowiatowychnaobszarzedanegopowiatuwlatach2006-2010wprzeliczeniunamieszkańca(wzł,nominalnie)Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 30. 30. Suma dofinansowania projektów z wojewódzkichRPO oraz programów operacyjnych do końca 2010roku w przeliczeniu na mieszkańca (w zł, nominalnie)30R² = 0.04050010001500200025000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100WartośćsumydofinansowansowaniaprojektówzwojewódzkichRPOorazprogramówoperacyjnychdokońca2010rokuwprzeliczeniunamieszkańca(wzł,nominalnie)Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 31. 31. Suma dofinansowania projektów z programówoperacyjnych do końca 2010 roku w przeliczeniu namieszkańca (w zł, nominalnie)31R² = 0.0002004006008001000120014001600180020000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Wartośćsumydofinansowaniaprojektówzprogramówoperacyjnychdokońca2010rokuwprzeliczeniunamieszkańca(wzł,nominalnie)Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 32. 32. Suma dofinansowania projektów z RegionalnychProgramów Operacyjnych do końca 2010 roku wprzeliczeniu na mieszkańca (w zł, nominalnie)32
 33. 33. Suma dofinansowania projektów z ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki do końca 2010 roku wprzeliczeniu na mieszkańca (w zł, nominalnie)33R² = 0.34-10001002003004005006007000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100WartośćsumydofinansowaniaprojektówzProgramuOperacyjnegoKapitałLudzkidokońca2010rokuwprzeliczeniunamieszkańca(wzł,nominalnie)Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 34. 34. Kapitał ludzki
 35. 35. Zależność między rednią liczbą lat nauki potrzebną na zdobycie osiągniętegowykształcenia dla b w wieku powyżej 25 r.ż., w 2002 roku (w latach) a ciąredniomiesięcznego dochodu będącego podstawą opodatkowania w 2010 roku (wzł, nominalnie) i cią Lokalnego nika Rozwoju Społecznego (LHDI) w2010 roku według w35Współczynniki wystandaryzowane w modelu SEM:Dochód - przeciętne miesięczne wynagrodzenie będące podstawą opodatkowania w 2010 roku w zł nominalnie (patrz rozdział 1 - opis wskaźników)Edukacja - średnia liczba lat nauki potrzebna do zdobycia osiągniętego wykształcenia dla osób w wieku powyżej 25 r.ż. w 2002 roku w latachLHDI - Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego, wartość dla 2010 rokuE_1 – zmienne resztkowe (residual), odzwierciedlają wpływ tych zmiennych na dochód, które nie są objęte analiząE_2 – zmienne resztkowe (residual, odzwierciedlają wpływ tych zmiennych na LHDI, które nie są objęte analiząWartość dochodu liczona bez udziału świadczeń z pomocy społecznej.
 36. 36. Średnia liczba lat nauki potrzebną na zdobycieosiągniętego wykształcenia dla osób w wiekupowyżej 25 r.ż. w 2002 roku (w latach)36R² = 0.7602468101214160 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Średnialiczbalatnaukipotrzebnychnazdobycieosiągniętegowykształceniadlaosobwwiekupowyżej25r.ż.w2002rokuLokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 37. 37. Udział deklaracji podatkowych wysłanych przezsystem e-Deklaracje w ogóle deklaracji wysłanych zdanego powiatu (w proc.)37R² = 0.220.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Udziałdeklaracjipodatkowychwysłanychprzezsysteme-Deklaracjewogóledeklaracjipodatkowychzłożonychwdanympowiecie(wproc.)Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 38. 38. Wnioski38MIASTAOBSZARY WIEJSKIESTARZENIE SIĘKAPITAŁ LUDZKIKOMPETENCJECYFROWEPO KLPOLITYKA SPÓJNOŚĆIBIG DATABADANIA JAKOŚCIOWE
 39. 39. Cel dalekosiężny: dobrostan 203039http://www.flickr.com/photos/torrelodones/2727949918/
 40. 40. Dziękuję za uwagęRaport na stronie: www.undp.org.plDane na stronie: www.mojapolis.plKontakt: p.arak@politykainsight.pl40

×