Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny

1,622 views

Published on

NDP wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego opublikował Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój Regionalny i Lokalny. Prezentuje on wyniki innowacyjnego i unikalnego w skali świata badania społecznego na poziomie lokalnym za pomocą nowatorskiego Wskaźnika Lokalnego Rozwoju Społecznego (LHDI – Local Human Development Index).
Wskaźnik Lokalnego Rozwoju Społecznego został skonstruowany w oparciu o istniejącą i stosowaną międzynarodowo metodę Wskaźnika Rozwoju Społecznego (HDI – Human Development Index), która służy do badania rozwoju społeczno-ekonomicznego na poziomie krajowym. Jest to miernik wykorzystywany przez Organizację Narodów Zjednoczonych od lat 90., który uwzględnia na poziomie państw takie elementy, jak oczekiwana długość życia oraz dostęp do wiedzy i edukacji. Podejście to pozwala wyjść poza najczęściej stosowane miary rozwoju takie jak PKB, które mówią raczej o zamożności niż o jakości życia. Rosnące słupki PKB nie zawsze oznaczają bowiem, że w danym miejscu mieszkańcy i mieszkanki są zadowoleni ze swojego życia.
Opracowanie i wykorzystanie wskaźnika HDI na poziomie lokalnym było przedsięwzięciem nowatorskim na skalę światową, poziom rozwoju społecznego został ustalony dla wszystkich województw i powiatów. Jak zauważył dr Andrey Ivanov, Główny Doradca ds. Rozwoju Społecznego w Centrum Regionalnym UNDP w Bratysławie i autor metodologii LHDI, innowacyjność tego narzędzia polega na tym, że łączy on wydatki na rzecz rozwoju z ich rezultatami na poziomie lokalnym. Badania za pomocą wskaźnika LHDI będą więc służyć m.in. lepszemu powiązaniu celów strategii rozwoju województw i strategii lokalnych z celami krajowymi oraz jako instrument planowania, monitoringu i oceny działań władz centralnych i samorządowych. Zastosowana w Polce metodologia badań Wskaźnika Lokalnego Rozwoju Społecznego zostanie również przekazana innym krajom zainteresowanym mierzeniem rozwoju społecznego na poziomie lokalnym.
Badanie pozwoliło na sformułowanie licznych wniosków na temat rozwoju Polski w ujęciu powiatowym. Część z nich pokrywa się z wynikami dotychczasowych badań, inne zaś zaprzeczają niektórym stereotypowym przekonaniom. Potwierdziła się na przykład teza o szybszym rozwoju obszarów metropolitalnych w porównaniu z obszarami wiejskimi. Jednak badanie pokazało również, że poziom rozwoju społecznego nie zależy tylko od dochodu i zamożności mieszkańców powiatów. Bardzo ważny jest też poziom kapitału ludzkiego, który zależy głównie od edukacji. Zaskakujące może być także to, że z perspektywy LHDI w Rzeszowie żyje się lepiej niż na przykład we Wrocławiu, Gdańsku czy Katowicach. Rzeszów zajmuje siódmą pozycję w rankingu powiatów i miast na prawach powiatu indeksu HDI, którego pierwsze miejsce należy do Warszawy. Powiatem, który uzyskał w badaniu najniższy wynik, jest powiat suwalski.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny

 1. 1. Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012 Rozwój regionalny i lokalnyKamil Wyszkowski, Head of Office, Biuro Projektowe UNDP w Polsce Piotr Arak, Project Coordinator, Biuro Projektowe UNDP w Polsce Prof. Irena E. Kotowska, Instytut Statystyki i Demografii SGH Andrey Ivanov, Senior Policy Adviser, UNDP RBEC
 2. 2. Polały się łzy me czyste, rzęsisteNa me dzieciństwo sielskie, anielskie,Na moją młodość górną i durną,Na mój wiek męski, wiek klęski;Polały się łzy me czyste, rzęsiste...A. Mickiewicz „Polały się łzy me czyste, rzęsiste...” 2
 3. 3. Filozofia rozwoju społecznego• Przez dziesiątki lat głównym nurtem politycznego myślenia rządził paradygmat materialny, oparty na założeniu, że to posiadanie automatycznie przekłada się na szczęście i rozwój człowieka. „Wzbogać się, a będziesz szczęśliwszy” – znajduje ona swoje odbicie w dominacji PKB jako głównego wskaźnika ludzkiego postępu oraz w asymetrycznym znaczeniu, jakie odgrywa dziś w naszym życiu dochód mierzony w pieniądzu.• W końcu dla każdego najważniejsza jest osiągnięta jakość życia, a więc zdrowie, wykształcenie oraz prowadzenie wartościowego życia wśród kochających i szanujących nas ludzi.• Rozwój społeczny (ang. human development) to proces, w wyniku którego następuje poprawa warunków społeczno-ekonomicznych w danej społeczności.• To więcej niż rozwój gospodarczy. 3
 4. 4. Rozwój społeczny i capabilities approach • Rozwój Społeczny jest wzrostem wolności ludzi oraz możliwości życia w taki sposób, jaki jest dla nich najlepszy, chodzi zatem o zwiększenie możliwości wyboru. • Amartya Sen (1993) pisał, że rozwój społeczny tworzą dwa składniki: – kreowanie nowych „możliwości” dla ludzi – takich jak poprawa zdrowia, rozwój wiedzy czy kompetencji – użytek, jaki z tych nowo nabytych możliwości robią ludzie – w celach produkcji, rozrywki, uczestnictwa w kulturze, w sferach społecznych i politycznych. – „capabilities„/”możliwości” powinny być rozumiane jako różne kombinacje postaw i działań jednostki składających się na to, co określa „dobre życie” z punktu widzenia jednostki, osiągalnych/dostępnych dla niej • Kładąc nacisk na „możliwości", a nie po prostu osiągnięte rezultaty, podkreślone zostaje znaczenie wolności wyboru. 4
 5. 5. Wymiary rozwoju społecznego - zdrowie http://www.flickr.com/photos/dancingw ithwords/2318825480/ 5
 6. 6. Wymiary rozwoju społecznego - edukacja http://www.flickr.com/photos/antmcneil l/4686147794/ 6
 7. 7. Wymiaru rozwoju społecznego - zamożność http://www.flickr.com/photos/chatirywo rld/4916147728/ 7
 8. 8. Czym jest Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI)?• Wskaźnik Rozwoju Społecznego został utworzony w roku 1990 z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNDP)• Podnosi świadomość na temat wyzwań, przed którymi stają kraje na różnym poziomie rozwoju oraz mobilizuje poparcie społeczne dla polityk mających na celu poprawę sytuacji na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.• HDI mówi o potencjale rozwojowym, wskazując na kluczowe kwestie, które powinny być wspierane przez państwo: warunki życia, poziom edukacji i zdrowie obywateli. Do pomiaru rozwoju społecznego UNDP używa: oczekiwanej długość życia, średniej liczby lat edukacji osób w wieku 25+, oczekiwanej liczby lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia oraz dochodu narodowego per capita (w USD PPP). HDI może być także wykorzystany w polityce regionalnej poprzez obliczenie wskaźnika na poziomie krajów i ich regionów, a także mniejszych jednostek terytorialnych. 8
 9. 9. Przesłanki powstania HDIMahbub ul Haq (2003) określił kilka przesłanek, zgodnie z którymitworzony był nowy wskaźnik – HDI (Human Development Index)1. znalezienie wskaźnika, który by wykraczał poza przychód, przy zachowaniu jego wiarygodności pod względem metodologicznym,2. ograniczenie liczby zmiennych składowych wskaźnika w celu zachowania jego prostoty i funkcjonalności,3. stworzenie jednego, syntetycznego wskaźnika, a nie rozbudowanego ich zestawu oraz4. połączenie we wskaźniku składowych społecznych i ekonomicznych (ul Haq 2003).Od 1990 roku HDI był stopniowo modyfikowany, lecz jego głównezałożenia pozostały niezmienione. 9
 10. 10. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)• HDI przeniesiony na szczebel powiatowy pokazuje, jak poszczególne jednostki administracyjne pozycjonują się względem siebie, jakie są ich mocne i słabe strony.• Nie chodzi tylko o stworzenie rankingu jednostek terytorialnych i pozycjonowanie ich w układzie „lepsza-gorsza”.• Celem jest ukazanie na podstawie jakich składowych poszczególne regiony osiągnęły daną wartość wskaźnika LHDI – czy były to dobre wyniki gospodarcze, zdrowie ludności, czy wysoka jakość edukacji kompensująca opóźnienia w innych dziedzinach.• Do jego obliczenia wykorzystano szereg czasowy 2007-2010. 10
 11. 11. Celem był pełen obraz Polski 11
 12. 12. Nowe podejście do mierzenia rozwoju społecznego w ujęciu regionalnym• Zdefiniowanie wskaźników nakładów – oszacowanie wskaźników o charakterze ilościowym i wartościującym, podzielonych ze względu na typ nakładów: finansowych, infrastrukturalnych i innych zasobów polityk publicznych.• Zdefiniowanie wskaźników efektów – oszacowanie wskaźników o charakterze ilościowym oceniających efekty w obszarze interwencji publicznej (mniejsza umieralność, większy poziom wiedzy obywateli i lepsze dochody). 12
 13. 13. Podział terytorialny Poziom Liczba jednostekNUTS 2 – Województwa 16LAU 1 – Powiaty i miasta na 314+65prawach powiatu 13
 14. 14. Wskaźniki LHDI Wymiar Zdrowie Edukacja ZamożnośćWskaźniki cząstkowe LHDI Wskaźnik przeciętnego Wskaźnik edukacji(wskaźniki) trwania życia przedszkolnej (Oczekiwane trwanie życia (Odsetek dzieci w edukacji noworodka) przedszkolnej: przedział wiekowy 3-4 lata) Wskaźnik zamożności Zagregowany współczynnik Wskaźnik wyników (Średni poziom zamożności zgonów egzaminu gimnazjalnego mieszkańców) (Zagregowany współczynnik (Średnia z wyników egzaminu zgonów z powodu gimnazjalnego: tylko dla części nowotworów i chorób układu matematyczno-przyrodniczej) krążenia) Wskaźniki grupowe LHDI Wskaźnik Zdrowia Wskaźnik Edukacji Wskaźnik Zamożności Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) - powiat i województwo Rozwój społeczny w ujęciu lokalnym i regionalnym 14
 15. 15. Metodyka liczenia i=1,2,...n;LHDIi oznacza wartość wskaźnika rozwoju społecznegodla powiatu lub województwa i,HIi- Wskaźnik Zdrowia (ang. Health Index) w i-tympowiecie,EIi- Wskaźnik Edukacji (ang. Education Index) w i-tympowiecie,WIi - Wskaźnik Zamożności (ang. Welfare Index) w i-tympowiecie. 15
 16. 16. Zależność Wskaźnika Zamożności (WI) ze Wskaźnikiem Zdrowia (HI) i zależność Wskaźnika Zamożności ze Wskaźnikiem Edukacji (EI) w 2010 roku według powiatów 100 R² = 0,49Wartość Wskaźnika Edukacji (EI) i Wartość Wskaźnika 90 80 70 R² = 0,05 60 Zdrowia (HI) Wskaźnik Edukacji - EI 50 Wskaźnik Zdrowia - HI 40 Liniowy (Wskaźnik Edukacji - EI) Liniowy (Wskaźnik Zdrowia - HI) 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 Wartość Wskaźnika Zamożności (WI) 16
 17. 17. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) w województwach w 2010 roku (wskaźnik przyjmuje wartości od 1 do 100 punktów)70 60,260 51,9 49,5 50,2 51,150 46,3 47,0 42,3 42,9 43,8 44,4 44,4 39,3 39,6 41,240 36,8302010 0 17
 18. 18. Ranking województw ze względu na wartości LHDI wroku 2010 i zmiana w pozycji województw w rankingu w porównaniu do 2007 roku Zmiana pozycji Pozycja wg w porównaniuWojewództwo LHDI HI EI WI LHDI 2010 do 2007 r.Mazowieckie 1 0 60,21 58,18 61,68 60,84Małopolskie 2 0 51,93 69,10 57,65 35,15Pomorskie 3 0 51,14 71,28 47,16 39,79Wielkopolskie 4 0 50,22 63,32 50,19 39,86Śląskie 5 0 49,54 48,39 53,92 46,59Opolskie 6 0 46,95 59,76 55,94 30,96Dolnośląskie 7 0 46,34 47,61 48,79 42,84Podlaskie 8 1 44,40 66,08 51,60 25,67Lubuskie 9 2 44,36 54,72 47,21 33,79Podkarpackie 10 0 43,77 72,28 48,15 24,09Zachodniopomorskie 11 -3 42,89 52,31 42,51 35,48Warmińsko-Mazurskie 12 0 42,33 58,61 41,85 30,93Kujawsko-Pomorskie 13 0 41,22 49,17 42,31 33,67Lubelskie 14 1 39,55 48,61 46,46 27,40Łódzkie 15 1 39,28 31,48 52,25 36,85Świętokrzyskie 16 -2 36,78 45,95 39,18 27,62 18
 19. 19. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) wpowiatach w 2010 roku (wskaźnik przyjmuje wartości od 1 do 100, w punktach) 19
 20. 20. Wskaźnik Zdrowia (HI) w 2010 roku w powiatach 20
 21. 21. Wskaźnik Edukacji (EI) w powiatach w 2010 roku 21
 22. 22. Wskaźnik Zamożności (WI) LHDI w powiatach w 2010 roku 22
 23. 23. Ranking 10 powiatów o najwyższych wartościach LHDI w roku 2010 i zmiana pozycji w rankingu w porównaniu do 2007 roku Pozycja Zmiana pozycji w Powiat wg LHDI porównaniu do LHDI HI EI WI 2010 2007 r.Warszawa 1 0 87,63 68,97 97,75 99,83Piaseczyński 2 0 80,75 68,01 83,74 92,44Pruszkowski 3 0 72,92 59,95 78,93 81,96Warszawski Zachodni 4 1 72,48 67,39 70,88 79,72Kraków 5 -1 72,05 69,00 88,47 61,27Poznań 6 0 71,52 62,35 85,83 68,37Rzeszów 7 0 71,22 85,90 83,24 50,52Sopot 8 10 69,78 52,86 88,38 72,74Gdynia 9 2 69,55 75,60 77,53 57,40Legionowski 10 3 69,09 66,35 73,76 67,37 23
 24. 24. Ranking 10 powiatów o najniższych wartościach LHDI w roku 2010 i zmiana pozycji w rankingu w porównaniu do 2007 roku Pozycj Zmiana pozycji w a wg Powiat porównaniu do 2007 LHDI HI EI WI LHDI r. 2010Moniecki 369 5 23,31 53,11 33,64 7,09Skierniewicki 370 -18 23,24 13,07 37,20 25,80Janowski 371 -6 22,78 30,51 30,77 12,60Opatowski 372 -19 22,67 21,39 26,66 20,43Przysuski 373 -3 21,30 23,11 28,52 14,66Kolneński 374 4 20,47 66,39 25,00 5,16Chełmski 375 2 20,46 29,67 17,13 16,86Łomżyński 376 3 18,69 57,26 16,82 6,78Pińczowski 377 -79 18,11 9,67 29,07 21,13Kazimierski 378 -5 17,91 17,18 29,29 11,41Suwalski 379 -3 17,24 54,53 6,89 13,65 24
 25. 25. Kontekst i nakłady polityk publicznych 25
 26. 26. Wymiary i wskaźniki kontekstowe rozwoju społecznego Kapitał ludzki Rynek pracy Ubóstwo Aktywność Aktywność Upełnomoc OchronaWymiar obywatelska cyfrowa nienie środowiska kobiet Średnia liczba Stopa Odsetek Frekwencja Odsetek Mandaty Zmieszane lat potrzebna bezrobocia osób w wyborach deklaracji pełnione odpady na zdobycie rejestrowaneg korzystający samorządowyc podatkowyc w samorząd komunalne osiągniętego o ch ze h (Rada h ach przez zebrane poziomu wsparcia Gminy) składanych kobiety z gospodarst wykształcenia pomocy przez w domowychWskaźnik przez osoby społecznej Internet per capita powyżej 25 r.ż. w gospodars (NSP2002) twach domowych w stosunku do liczby mieszkańcó w ogółem Kontekst Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego Rozwój Społeczny na poziomie powiatu i województwa 26
 27. 27. Relacje między rozwojem społecznym a nakładami polityk publicznych Wpływ pozostałych Rozwój społeczny czynników: polityki rządu, inflacji, zmian zjawisk demograficznych, Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego - LHDI ukształtowania przestrzennego, położenia geograficznego, zaszłości historycznych etc. Nakłady polityk publicznych (administracyjne, społeczne, infrastrukturalne w wymiarach: zdrowia, edukacji i ekonomicznym) Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego nakładów polityki publicznej - LHDIPI 27
 28. 28. Wymiary nakładów polityki publicznej ujęte wLokalnym Wskaźniku Rozwoju Społecznego (LHDIPI) Wymiar Zdrowie Edukacja ZamożnośćWskaźniki cząstkowe Wskaźnik Opieki Lekarskiej i Wskaźnik Wydatków na(wskaźniki) Lekarsko-Dentystycznej Edukację Wskaźnik Wydatków (Liczba lekarzy i lekarzy (Wydatki na edukację na Lokalnych dentystów wg podstawowego ucznia ogółem: przedszkola, miejsca pracy, na 100 tys. szkoły podstawowe, gimnazja i (Suma wydatków z budżetów osób) średnie) gmin i powiatów, na terenie danego powiatu bez wydatków Wskaźnik Opieki Wskaźnik Liczby Uczniów na z UE oraz pozycji Pielęgniarskiej i Położniczej Nauczyciela budżetowych sfinansowanych ze środków unijnych (Liczba pielęgniarek i (Liczba uczniów przypadająca w budżetach samorządu położnych wg podstawowego na jednego nauczyciela: szkoły terytorialnego podzielona miejsca pracy, na 100 tys. podstawowe i gimnazjalne) przez liczbę mieszkańców) osób) Wskaźniki grupowe LHDIPI Wskaźnik Nakładów Wskaźnik Nakładów Wskaźnik Wydatków Zdrowotnych Edukacyjnych Lokalnych Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego nakładów polityki (LHDIPI) - powiat i województwo Nakłady polityk publicznych na poziomie lokalnym i regionalnym w ujęciu rozwoju społecznego 28
 29. 29. Zależność między Lokalnym Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego (LHDI) a Lokalnym Wskaźnikiem RozwojuSpołecznego nakładów polityki publicznej (LHDIPI) w 2010 roku według powiatów 80 Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego nakładów 70 60 polityki publicznej (LHDIPI) 50 40 R² = 0,17 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) 29
 30. 30. Nakłady na rozwój społeczny• W przypadku inwestycji takich jak ochrona zdrowia, czy edukacja okres zwrotu nakładów inwestycyjnych w postaci zwiększonego poziomu rozwoju społecznego może być dłuższy niż perspektywa 4 lat objętych tym badaniem.• Potwierdza to fakt, że współczynnik korelacji liniowej LHDIPI z 2007 roku z wartościami LHDI w 2010 roku wynosi 0,538 i jest większy niż w przypadku korelacji LHDIPI dla 2010 roku. Oznacza to, że zależność między nakładami z roku 2007 a poziomem rozwoju społecznego w roku 2010 jest silniejsza niż zależność z bieżącymi nakładami.• Należy także pamiętać, że rok 2007 był kulminacyjnym momentem rozliczania środków z perspektywy finansowej 2004-2006, w którym samorządy inwestowały większość zakontraktowanych inwestycji i projektów. 30
 31. 31. Zależność między sumą wydawanych środków unijnych z budżetów samorządów gminnych i powiatowych na obszarze danego powiatu w latach 2006-2010 w przeliczeniu na mieszkańca (w zł, nominalnie) awartością Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego (LHDI) w 2010 roku według powiatów 3000danego powiatu w latach 2006-2010 w przeliczeniu na samorządów gminnych i powiatowych na obszarze Suma wydawanych środków unijnych z budżetów 2500 mieszkańca (w zł, nominalnie) 2000 1500 1000 R² = 0,00 500 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) 31
 32. 32. Zależność między wartością sumy dofinansowania projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do końca 2010 roku w przeliczeniu namieszkańca (w zł, nominalnie) a wartością Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego (LHDI) w 2010 roku według powiatów 700 600Wartość sumy dofinansowania projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do końca2010 roku w przeliczeniu na mieszkańca (w zł, nominalnie) 500 400 300 200 100 R² = 0,34 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -100 Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) 32
 33. 33. Zależność między średnią liczba lat nauki potrzebną na zdobycieosiągniętego wykształcenia dla osób w wieku powyżej 25 r.ż. w 2002 roku(w latach) a wartością Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego (LHDI) w 2010 roku według powiatów 16osiągniętego wykształcenia dla osob w wieku powyżej 25 14 R² = 0,76 Średnia liczba lat nauki potrzebnych na zdobycie 12 10 r.ż. w 2002 roku 8 6 4 2 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) 33
 34. 34. Zależność między udziałem deklaracji podatkowych wysłanych przezsystem e-Deklaracje w ogóle deklaracji wysłanych z danego powiatu (wproc.) a wartością Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego (LHDI) w 2010 roku według powiatów 8,0%Udział deklaracji podatkowych wysłanych przez system e- Deklaracje w ogóle deklaracji podatkowych złożonych w 7,0% 6,0% danym powiecie (w proc.) 5,0% 4,0% R² = 0,22 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) 34
 35. 35. Wnioski i rekomendacje 35
 36. 36. Wnioski MIASTA STARZENIE SIĘ OBSZARY WIEJSKIEKAPITAŁ LUDZKI BIG DATA PO KL BADANIA JAKOŚCIOWEKOMPETENCJECYFROWE POLITYKA SPÓJNOŚĆI 36
 37. 37. Rekomendacje (1/4)1. Konieczne jest przyjęcie ustawy metropolitalnej umożliwiającej stworzenie funkcjonalnych obszarów metropolitalnych. W efekcie łatwiejsze będzie koordynowanie transportu publicznego, rozbudowy infrastruktury transportu i ochrony środowiska, zapewnienie spójności zagospodarowania przestrzennego, efektywności systemu świadczeń i usług publicznych, infrastruktury ochrony środowiska oraz infrastruktury kultury.2. Należy powiązać obszary wiejskie, które są słabiej rozwinięte z regionalnymi i lokalnymi ośrodkami wzrostu, czyli ze średnimi miastami, a te z kolei należy powiązać z dużymi miastami i metropoliami. Należy wspierać rozwój sieci miast – ze zwiększenia potencjału rynku pracy (dostęp do zasobów pracy z obszarów wiejskich), instytucji edukacyjnych, kulturalnych, społecznych, infrastruktury transportowej itd., będą mogły korzystać obszary peryferyjne.3. Polityka rozwojowa powinna uwzględniać kluczowe znaczenie kapitału ludzkiego (także w aspekcie zdrowia publicznego) dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Jest to opisane w rządowej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Prowadząc polityki mające na celu poprawę stanu zdrowia należy brać pod uwagę determinanty różnicujące stan zdrowia w regionach. Wyróżniają się zwłaszcza trzy odrębne typy obszarów – słabo zurbanizowane obszary rolnicze, obszary na których zachodzą procesy suburbanizacji oraz obszary relatywnie zamożne. W ramach tych działań należy dostosować do potrzeb regionów efektywne wydawanie środków, promocję zdrowego trybu życia oraz badań profilaktycznych. Należy rozważyć regionalizację systemu ochrony zdrowia oraz wprowadzenie systemu efektywnościowego ewaluującego działanie świadczeniodawców na każdym etapie leczenia. 37
 38. 38. Rekomendacje (2/4)4. Aby stwarzać endogeniczny potencjał rozwoju regionów należy inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną i rozwój kompetencji cyfrowych tak starszych, jak i młodszych Polaków.5. Należy dokładniej przeanalizować wydawane środków z Programów Operacyjnych w odniesieniu do bezpośrednio obserwowalnych efektów interwencji. Konieczna jest dalsza analiza struktury projektów oraz obszarów i typów działań podejmowanych w ramach wszystkich programów operacyjnych. Należy rozważyć powołanie zespołu zadaniowego, który stworzyłby i wprowadził algorytm przeliczania inwestycji liniowych na niższy poziom terytorialny. Konieczne wydaje się stworzenie jednolitego systemu ewaluacyjnego opierającego się na danych dotyczących przepływów finansowych, korzyści w postaci zatrudnienia, zaprzestania korzystania z pomocy społecznej, czy długości trwania projektu oraz przy wykorzystaniu rejestrów administracyjnych pochodzących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.6. Usprawnienie systemu edukacyjnego na obszarach wiejskich, poprzez m.in. podniesienie jakości dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy szkolnictwa zawodowego i technicznego. Rozważenie wprowadzenie dualnego systemu kształcenia zawodowego w oparciu na środkach EFS i działanie firm rodzinnych. Wsparcie dla osób podejmujących pracę na odległość, w tym techniczne, szkoleniowe i prawne przy wykorzystaniu środków EFS. 38
 39. 39. Rekomendacje (3/4)7. Działania władz centralnych i samorządowych muszą zmierzać do przeciwdziałania utracie równowagi społecznej i ekonomicznej ze względu na prawdopodobne utrwalenie zarówno problemów finansowych, jak i ludnościowych będących wynikiem starzenia się społeczeństwa. Pewną szansą może być profilowanie w celu przyciągania pożądanych mieszkańców do miast, w tym takich, dla których przestanie być atrakcyjna strefa podmiejska. Mogą to być zatem działania takie jak: a) kreowanie atrakcyjności i tym samym konkurencyjności oferty zamieszkania w mieście – dostępność atrakcyjnej (w tym cenowo i dzięki przekształceniom jakościowym) substancji budowlanej oraz przestrzeni, łatwo dostępnych terenów do inwestycji; b) tworzenie przestrzeni odpowiadającej na potrzeby potencjalnych mieszkańców poszczególnych części aglomeracji, w tym śródmieścia (osoby starsze, samotne, czasowi mieszkańcy miasta: studenci, pracownicy czasowi); c) preferowanie typów i form zabudowy zapewniającej odpowiednią gęstość zaludnienia (budownictwo wielorodzinne, zabudowa niska intensywna). 39
 40. 40. Rekomendacje (4/4)8. Zwiększenie ilości dostępnych w sieci zasobów publicznych (m.in. zasobów informacji) w celu zapewnienia podaży treści wysokiej jakości. Opracowanie otwartych standardów udostępniania informacji publicznych, uwzględniając kwestie prawne, techniczne oraz finansowe, w celu zapewnienia m.in. możliwości maszynowego przetwarzania informacji. Wprowadzenie zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej, wraz z systemem repozytoryjnym udostępniającym publiczne zasoby informacyjne (w tym statystykę publiczną) w sposób otwarty i zestandaryzowany dla wszystkich podmiotów. Udostępnienie zgodnie ze standardami otwartości istniejących publicznych zasobów ze sfer edukacji, nauki oraz kultury, a w tym zasobów mediów publicznych, efektów publicznych programów cyfryzacji treści, programów instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków państwowych oraz zasobów publicznych instytucji statystycznych i rejestrów administracyjnych.9. Wykonanie dalszych szczegółowych badań jakościowych obszarów, które są „odstające”, jeżeli chodzi o poziom rozwoju społecznego. Zanalizować szczegółowo jakie czynniki, których nie da się zaobserwować przez dane ilościowe, mogły wpłynąć na sytuację zdrowotną, edukacyjną lub na poziom zamożności danego powiatu. Należy także zweryfikować jakie interwencje publiczne w opinii samorządowców najbardziej związane są z poziomem rozwoju społecznego na danym obszarze. 40
 41. 41. Instytucje, którym chcemy podziękować:• Szkoła Główna Handlowa• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego• Główny Urząd Statystyczny• MojaPolis.pl• Ministerstwo Finansów• Ministerstwo Edukacji Narodowej• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 41
 42. 42. Cel dalekosiężny: dobrostan 2030 http://www.flickr.com/photos/t orrelodones/2727949918/ 42
 43. 43. Dziękujemy za uwagęKontakt: registry.pl@undp.org 43

×