Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight

196 views

Published on

Prezentacja raportu Polityki Insight 30 maja 2016 r.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight

 1. 1. 1
 2. 2. 2 Czym jest klin podatkowy • To różnica między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, umowę- zlecenie lub umowę o dzieło, a wynagrodzeniem na rękę, jakie ten pracownik otrzymuje. • Inaczej mówiąc, klin podatkowy jest sumą danin publicznych płaconych przez pracownika i pracodawcę z tytułu zawartej umowy.
 3. 3. 3 Klin podatkowy to wróg polskich przedsiębiorców • 56 proc. przedsiębiorców uważa, że główną przeszkodą w prowadzeniu biznesu są podatki (na pewno nie chodzi o CIT), • 47 proc. uważa, że problemem są pozapłacowe koszty pracy, • 44 proc. deklaruje, że problemem jest płacenie składek nawet wtedy kiedy nie mają przychodów, • 89 proc. uważa, że zmiana klina podniesie wynagrodzenia pracowników.
 4. 4. 4 Klin podatkowy nie jest wysoki w Polsce Źródło: OECD. Wysokość klina podatkowego w krajach OECD w 2014 r. (proc.)
 5. 5. 5 Podatki to mała część klina Źródło: Opracowanie własne na podstawie OECD. Udział podatków w przeciętnym klinie podatkowym (proc.)
 6. 6. 6 Klin jest mało progresywny… Źródło: OECD
 7. 7. 7 … a nawet degresywny Źródło: OECD
 8. 8. 8 Co jeszcze lepiej widać tutaj Różnica w klinie podatkowym dla 400 i 267 proc. przeciętnego wynagrodzenia (pkt. proc.)
 9. 9. 9 Klin nieprzyjazny rodzinom Źródło: OECD.
 10. 10. 10 Jest też zróżnicowany Źródło: Stan na 2015 r. Opracowanie własne.
 11. 11. 11 Elastyczne formy zatrudnienia coraz popularniejsze Liczba pracujących Polaków (prawa oś) oraz liczba pracujących według różnych form zatrudnienia (lewa oś) w latach 2002-2014 (mln) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów i GUS.
 12. 12. 12 Młodzi i starzy częściej pracują na umowach cywilnoprawnych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej z 2015 r. Jaki odsetek w danej grupie wieku stanowią osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych (proc.)
 13. 13. 13 Prestiż państwa a klin podatkowy • 53 proc. Polaków potępia zatajanie bądź ukrywanie części osiąganych dochodów, • ale 37 proc. usprawiedliwia takie praktyki w przekonaniu, że podatki w Polsce są za wysokie, a zarobki zbyt niskie, • 4 proc. jest w stanie to pochwalić (zatajanie dochodu) jako przejaw zaradności życiowej, • 19 proc. Polaków ufa państwu, podczas gdy w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej ten odsetek jest dwukrotnie wyższy – 38,5 proc. w Czechach czy 45 proc. w Estonii. Przeciętnie w krajach europejskich zaufanie do instytucji publicznych wynosi 54,6 proc., a w rekordowej Norwegii to nawet 80,6 proc.
 14. 14. 14 Polacy nie rozumieją podatków i składek Źródło: Opracowanie własne na podstawie McGraw Hill Financial, Standard and Poor. Odsetek respondentów w danym kraju który potrafi zdefiniować poprawnie co to jest dywersyfikacja ryzyka, inflacja, oprocentowanie i procent składany
 15. 15. 15 Klin i konkurencyjność gospodarki Zależność między wartością wskaźnika granicy do lidera Doing Business (Distance to Frontier, w punktach) a klinem podatkowym w krajach OECD w 2014 r. (proc.) Zależność między wartością Globalnego Indeksu Konkurencyjności (pkt.) a klinem podatkowym w krajach OECD w 2014 r. (proc.)
 16. 16. 16 Jakie zasady powinien realizować idealny system podatkowy: 1. Zasadę korzyści – obywatele powinni płacić podatki proporcjonalnie do korzyści, które osiągają z konsumpcji dóbr publicznych; 2. Zasadę możliwości zapłaty - wysokość podatku powinna być uzależniona od możliwości jego zapłaty przez podatnika; 3. Sprawiedliwość poziomą - równe traktowanie osób, które znajdują się w takiej samej sytuacji materialnej; 4. Sprawiedliwość pionową - osoby w lepszej sytuacji materialnej płacą większe podatki niż osoby w gorszej sytuacji; 5. Niskie koszty poboru - powinny być sprowadzone do minimum; 6. Nieuchronność opodatkowania - by podatnik nie starał się uniknąć czy ominąć podatku; 7. Neutralność – system podatkowy nie powinien zniekształcać alokacji dokonującej się na rynku, szczególnie nie powinien negatywnie wpływać na decyzje dotyczące podaży pracy i kapitału; 8. Dogodność dla podatników - system powinien być prosty, przejrzysty i zrozumiały dla podatników.
 17. 17. 17 Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku. Terry Pratchett (z książki Kosiarz)
 18. 18. 18 Cel:
 19. 19. 19 Co robić? Trzyelementowa skonsolidowana reforma 1. Skonsolidowana reforma klina podatkowego, 2. Wprowadzenie single contract w Polsce, 3. Poprowadzenie kampanii społecznej towarzyszącej zmianom.
 20. 20. 20 Skonsolidawana reforma • Po pierwsze, trzeba powołać zewnętrzny zespół, który opracuje założenia reformy klina podatkowego. • Po drugie, do przeliczenia neutralności zmian dla sektora finansów publicznych trzeba połączyć bazy danych Ministerstwa Finansów, ZUS i NFZ. • Po trzecie, uprośćmy składki wchodzące w skład klina (przy zachowaniu odrębności składki emerytalnej). • Po czwarte, ustalmy jedną podstawę opodatkowania i oskładkowania klina. • Po piąte, skonsolidujmy instytucje poboru danin publicznych. • Po szóste i najważniejsze, wprowadźmy progresywny klin podatkowy, korzystając z wachlarza możliwych rozwiązań. • Degresywna kwota wolna dla podatko-składki. • Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu. • Rezygnacja z górnego limitu dochodu, od którego opłaca się składki emerytalne (dodatkowy dochód to podatek). • Ograniczenie korzystania z umów zlecenia i o dzieło.
 21. 21. 21 Single contract w Polsce • Po pierwsze, umowy o pracę na czas określony i nieokreślony zostałyby zastąpione przez jedną umowę prawa pracy. • Po drugie, przywileje pracowników by stopniowo rosły. • Likwidacja przywilejów na rynku pracy dla wybranych grup społecznych (brak opłacania składek dla studentów, 80 proc. płacy minimalnej dla absolwentów i ochrona 4 lat przed emeryturą). • Maksymalna suma lub okres na który zawierane są umowy cywilnoprawne, a w dłuższej perspektywie objęcie ich takim samym poziomem podatko-składki.
 22. 22. 22 Reformie musi towarzyszyć kampania społeczna • Problem klina podatkowego jest nudny i techniczny w swojej naturze, dlatego trzeba zacząć od tworzenia platformy do dyskusji. • Trzeba znaleźć grupę docelową. • Konieczny jest lider polityczny projektu. • Za komunikację muszą odpowiadać specjaliści. • Wykorzystać ekspertów międzynarodowych i krajowych jako apostołów zmiany.
 23. 23. 23 Polityczny leadership Trzy strumienie polityki i agenda setting Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kindgdon (1984).
 24. 24. Dziękuję 24 i zapraszam do kontaktu: p.arak@politykainsight.pl @piotrarak
 25. 25. 25

×