Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

โครงงานคอม

Download to read offline

เเเเเ

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

โครงงานคอม

 1. 1. โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์
 2. 2. ใบงานที่ 2 ความหมายและความสาคัญของโครงงาน
 3. 3. ความหมายและความสาคัญของโครงงาน ความหมาย หมายถึง วิธีทางานที่เป็นระบบขั้นตอนเพื่อทางาน ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ให้ สาเร็จ ความสาคัญ เสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลทาให้เกิด ความริเริ่มสร้างสรรค์ในการทาโครงงานใหม่ๆ ที่จะนาไปสู่โลกของงานอาชีพ และการศึกษา อีกทั้งโครงงานที่ตนเองสนใจยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ กว้างขวาง เป็นการประสานงานทางวิชาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ
 4. 4. ใบงานที่ 3 ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
 5. 5. ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน ดาเนินงานโดยนักเรียน เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์และครูอาจารย์ เป็นผู้ให้คาแนะนา ปรึกษา มีองค์ประกอบดังนี้ -การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา -การพัฒนาเครื่องมือ -การทดลองทฤษฎี -การประยุกต์ใช้งาน -การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
 6. 6. ใบงานที่ 4 โครงงานประเภท การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
 7. 7. โครงงานประเภท การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดย การสร้าง โปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาค แบบฝึกหัด บท ทบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถ เรียนแบบรายบุคคลหรือราย กลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย สอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การ สอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนา บทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วย ตนเองก็ได้ โครงงาน ประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชา ต่างๆ โดย ผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาสื่อ เพื่อ การศึกษา
 8. 8. ตัวอย่าง โครงงานประเภท การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด โปรแกรมช่วยสอนการทางานของทรานซิสเตอร์
 9. 9. ใบงานที่ 5 โครงงานประเภท เพื่อพัฒนาเครื่องมือ
 10. 10. โครงงานประเภท เพื่อพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์ สาหรับซอฟต์แวร์เพื่อการ พิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็น โปรแกรมประมวลคา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์การวาดรูป พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้การวาดรูปบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปได้โดยง่าย สาหรับ ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วย การ ออกแบบสิ่งของ
 11. 11. ตัวอย่าง โครงงานประเภท เพื่อพัฒนาเครื่องมือ 1. โปรแกรมการค้นหาคาภาษาไทย 2. โปรแกรมอ่านอักษรไทย 3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ 4. โปรแกรมบีบอัดข้อมูล 5. โปรแกรมประมวลผลคาไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
 12. 12. ใบงานที่ 6 โครงงานประเภท ทดลองทฤษฎี
 13. 13. โครงงานประเภท ทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่ง เป็นงานที่ ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้และเป็นโครงงานที่ผู้ทาต้อง ศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ ต้องการศึกษาแล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือคาอธิบาย พร้อมทั้งจาลองทฤษฏีด้วย คอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนั้น ซึ่งจะทาให้ ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดี ยิ่งขึ้น การทาโครงงานประเภทนี้มีจุดสาคัญอยู่ที่ผู้ทาต้องมีความรู้ใน เรื่องนั้นๆ เป็น อย่างดี
 14. 14. ตัวอย่าง โครงงานประเภท ทดลองทฤษฎี 1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์ 2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วย คอมพิวเตอร์ 3. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ 4. ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน 5. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน
 15. 15. ใบงานที่ 7 โครงงานประเภท ประยุกต์การใช้งาน
 16. 16. โครงงานประเภท ประยุกต์การใช้งาน โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ก่อน แล้วนาข้อมูล ที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้นๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการ ทางานหรือทดสอบคุณภาพของ สิ่งประดิษฐ์แล้วปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผู้เรียน ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่องมือ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 17. 17. ตัวอย่าง โครงงานประเภท ประยุกต์การใช้งาน 1. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสาหรับคนตาบอดบนรถประจาทาง 2. โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ 3. โฮมเพจส่วนบุคคล 4. โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5. โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ
 18. 18. ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท ทดลองทฤษฎี
 19. 19. โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกม หมาก รุก เกมทายคาศัพท์และเกมการคานวณเลข เป็นต้น ซึ่งเกมที่พัฒนาขึ้นนี้น่าจะ เน้นให้เป็นเกมที่ ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึกความคิดอย่างมีหลักการ โครงงาน ประเภทนี้จะมีการ ออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรก ไปด้วย ผู้พัฒนาควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป และ นามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นเกมที่ แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่างๆ
 20. 20. ตัวอย่าง โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 1.โปรแกรมรองเท้าอาถรรพ์ 2. เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี 3. เกมอักษรเขาวงกต 4. เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5. เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ
 21. 21. แหล่งอ้างอิง https://sites.google.com/site/krutermsaksuwan/home/keiyw-kab-khru-teim-sakdi/khwam-ru-reuxng/khwam- hmay-khxng-khorng- ngan http://www.gotoknow.org/posts/314100 http://krumewstp.wordpress.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8 %A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8% 87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82 %E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E 0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
 22. 22. จัดทาโดย นางสาวอรณิชา ขัติรัตน์ เลขที่ 36 นายสิรวิชญ์ อุทัยรัตนะชัย เลขที่ 27 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

เเเเเ

Views

Total views

643

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

16

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×