SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
Voorwoord Dit ondernemersplan is opgezet door vijf studenten van Hogeschool Rotterdam. Tijdens het tweede kartaal van het eerste studiejaar van de studierichting ‘communicatie: specialisatie digitale media’ is als opdracht gegeven om een ondernemersplan te schrijven voor een fictief communicatiebedrijf. Het team bestaat uit de volgende personen: Fatemeh Mohammadi Majd (voorzitster) Jose Borges De Oliveira (bedrijfsman) Stefan Mooren (plant) Ronald Capelle (brononderzoeker) Niels Koster (groepswerker) Het plan bestaat uit een strategische bedrijfsplanning, doelgroeponderzoek, brancheonderzoek, concurrentieanalyse, communicatieplan, promotieplan en exploitatiebegroting. Een uitgebreide inhoudsopgave is te vinden op de volgende pagina. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Strategische bedrijfsplanning1. Inleiding 2. Strategische bedrijfsplanning  2.1. Bedrijfsmissie  2.2. Doelen en doelstellingen  2.3. Bedrijfsportfolio  2.4. Functieplannen 3. Situatie analyse  3.1. Sterkten  3.2. Zwakten  3.3. Kansen  3.4. Bedreigingen 4. Positionering  4.1. Productbeleid  4.2. Prijsbeleid  4.3. Promotiebeleid  4.4. Plaatsbeleid Hoofdstuk 2 Doelgroeponderzoek 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode 3. Abell model  3.1. Afnemers  3.2. Behoeften  3.3. Technologieën4. Potentiële klant Hoofdstuk 3 Brancheonderzoek1. Inleiding  1.1. Doel van onderzoek  1.2. De vraagstelling  1.3. Methode van onderzoek 2. De branche en zijn omgeving  2.1. Aantal aanbieders in de reclamebranche  2.2. Inkomstenniveau van reclamebranche  2.3. Kerngetallen van reclamebranche 3. Ondernemersklimaat  3.1. Ondernemen in Nederland algemeen  3.2. Voorspellingen voor reclamebranche  3.3. Externe bedreigende factoren voor een beginnende onderneming  3.4. Kansen voor beginnende ondernemingen in reclamebranche  3.5. Bijzonderheden qua wetgeving in reclamebranche 4. Evaluatie van de gegevens Hoofdstuk 4 Concurrentieanalyse 1. Inleiding  1.1. Doel van concurrentieanalyse2. Soorten concurrenten  2.1. Directe concurrenten  2.2. Indirecte concurrenten3. Analyse van de verschillende concurrentiesectoren  3.1. Strategieën  3.2. Creatieve strategie  3.3. Mediastrategie4. Marketing & reclamebranche analyse  4.1. Sterke punten  4.2. Zwakke punten  4.3. Reactie patronen5. Shocklive concurrenten  5.1. Sterke/zwakke concurrenten  5.2. Nabije/verre concurrenten  5.3. Fatsoenlijke/verstorende concurrenten6. Voorbeeld: More Than Live uitgelicht 7. Conclusie Hoofdstuk 5 Communicatieplan 1. Inleiding 2. Communicatiemissie 3. Analyse van de situatie  3.1. Stand van zaken in de reclamebranche  3.2. Bestuur  3.3. Takenpakket bestuur  3.4. Taak en functieomschrijving  3.5. Communicatiethema’s  3.6. Activiteiten, functionering en financiering 4. Communicatiestrategie  4.1. Concerncommunicatie  4.2. Interne communicatie  4.3. Marketingcommunicatie  4.4. Monitoring Hoofdstuk 6 Promotieplan 1. Inleiding 2. Promotiedoelstellingen 3. Analyse van de situatie  3.1. De inhoud van de promotieactiviteiten  3.2. Communicatiemiddelen  3.3. Planning van activiteiten  3.4. Activiteitenpakket 4. Promotiestrategie  4.1. Website en weblog  4.2. Social networks  4.3. SEO  4.4. SEA  4.5. Affiliate programma  4.6. Online video advertising  4.7. Webcommercials  4.8. Analyse Hoofdstuk 7 Exploitatiebegroting 1. Inleiding2. Inkomsten en uitgaven Bijlage Hoofdstuk 1 Strategische bedrijfsplanning 1. Inleiding 2. Strategische bedrijfsplanning  2.1. Bedrijfsmissie  2.2. Doelen en doelstellingen  2.3. Bedrijfsportfolio  2.4. Functieplannen 3. Situatie analyse  3.1. Sterkten  3.2. Zwakten  3.3. Kansen  3.4. Bedreigingen 4. Positionering  4.1. Productbeleid  4.2. Prijsbeleid  4.3. Promotiebeleid  4.4. Plaatsbeleid 1. Inleiding In dit hoofdstuk komt de strategische bedrijfsplanning aan bod. Dit plan is opgezet met een aantal doelen als uitgangspunt: Toelichten welke missie en doelstellingen gelden binnen de organisatie. De verschillende functieplannen van de organisatie duidelijk maken. Een analyse geven van de situatie. Inzage geven in de bedrijfsplanning en groeistrategieën van de organisatie. De opzet is volgens een standaard hoofdstukindeling van een communicatieplan. Om de leesbaarheid te garanderen is sommige informatie aangeboden als bijlage. Daarnaast is ook een lijst met definities en verklaringen van sommige begrippen aanwezig in dit ondernemersplan. Voor sommige onderdelen van dit communicatieplan wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken. Waar in het geval van personen over ‘hij’ wordt gesproken, kan dit uiteraard ook worden opgevat als ‘zij’. 2. Strategische bedrijfsplanning 2.1. Bedrijfsmissie Het activiteitenterrein van communicatiebedrijf Shocklive bestaat uit het leveren van diensten in de vorm van promotionele campagnes die bestaan uit een combinatie van guerilla-marketing en interactieve marketing. Met onze diensten richten wij ons vooral op klanten die vernieuwende marketingstrategieën in de marketingmix hebben opgenomen maar ook op klanten die toe zijn aan merkinnovatie. Als organisatie zijn we actief omdat we uniek willen zijn in de reclamewereld. We willen innoverende campagnes ontwikkelen voor klanten die de uitdaging samen met ons aan durven te gaan. Shocklive is een vooruitstrevend reclamebedrijf die gespecialiseerd is in het creëren van merkbeleving en merkinnovatie. 2.2. Doelen en doelstellingen Het resultaat dat Shocklive met zijn activiteiten wil behalen is een professioneel imago opbouwen rondom de organisatie en tevens bekend te staan om zijn unieke diensten. De organisatie bevindt zich in de opstartfase. Om deze reden zal het eerste jaar vooral in het teken staan van het creëren van naamsbekendheid. Het tweede jaar zal vooral gaan om het opbouwen van een uniek imago. Uiteindelijk zal marktaandeel, continuïteit en winst een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de doelen van de organisatie. Als resultaat van de gestelde doelen van Shocklive zijn er een aantal marketingdoelstellingen vastgelegd: Binnen zes maanden groeit de naamsbekendheid van de organisatie naar 10% bij de bedrijven die werkzaam zijn in de sectoren die als doelmarkten worden gezien. In het laatste kwartaal van het eerste jaar is de uitvoerende afdeling van de organisatie in staat om minstens 35 uur p.p/p.w. te verkopen aan de klant. Voor een overzicht van de doelmarkten kan het doelgroeponderzoek in hoofdstuk 2 worden geraadpleegd (pagina 11). Een indicatie van de financiële doelstellingen is terug te vinden in de exploitatiebegroting in hoofdstuk 7 (pagina 39). 2.3. Bedrijfsportfolio Het geheel van activiteiten van Shocklive is als volgt te omschrijven: Acquisitie Marketingactiviteiten Communicatie ICT/Backoffice Projectmanagement De strategische planning van deze activiteiten is weergegeven in een GE-matrix in figuur 1. Op de linkeras is de aantrekkelijkheid weergegeven en op de bovenste as de kracht. Figuur 1 - Groen: Acquisitie- Rood: Projectmanagement- Oranje: Communicatie- Blauw: Marketingactiviteiten- Paars: ICT/Backoffice De manier waarop de verschillende activiteiten zijn geïntegreerd in de marketing- en concerncommunicatie is terug te vinden in het communicatieplan in hoofdstuk 5 (pagina 26). 2.4. Functieplannen Voor de activiteiten van de bedrijfsportfolio zijn verschillende functieplannen opgezet. Een aantal van deze plannen wordt uitgelicht in de overige hoofdstukken van dit ondernemersplan: Acquisitie: Communicatieplan, promotieplan (hoofdstuk 5 en 6).Marketingactiviteiten: Communicatieplan, promotieplan (hoofdstuk 5 en 6).Communicatie: Communicatieplan (hoofdstuk 5). De ICT-voorzieningen en backoffice-processen nemen binnen de organisatie een belangrijke rol in. De webpagina alsmede de communicatiemiddelen moeten naar behoren functioneren om de professionele uitstraling van Shocklive te waarborgen. Ook alle systemen die de bedrijfsactiviteiten ondersteunen moeten optimaal zijn afgesteld. Hier wordt dan ook door de ICT- en backoffice-afdeling voor gewaakt.3. Analyse van de situatie De situatieanalyse bestaat uit een analyse van de organisatie zelf en een analyse van de bedrijfsomgeving, oftewel een interne- en externe analyse. De verschillende factoren zijn omschreven in de vorm van een SWOT-analyse: 3.1. Sterkten Sterke identiteit De identiteit van Shocklive is een van de sterke punten van het bedrijf. Alle medewerkers van het bedrijf zitten op hetzelfde lijn. Dit zorgt ervoor dat elk medewerker weet hoe en waarvoor hij werkt en hoe het bedrijf zich wil profileren in de markt. Identiteit is de ‘eigenheid’. Ofwel datgene dat u als bedrijf uniek en eigen maakt. Identiteit is afhankelijk van interne- en externe factoren als: plaats, periode, omgeving, cultuur, taal, etniciteit, familie en de relatie tot anderen. Een duidelijke identiteit zal zorgen voor succes bij projecten en zal zorgen voor naamsbekendheid.   Creativiteit Creativiteit is een noodzakelijk ingrediënt bij productontwikkeling, vraagsturing, kwaliteitszorg, strategievorming en klanttevredenheid. Creativiteit is ook leuk: het geeft medewerkers plezier in het werk en het gevoel zelf iets bij te dragen. Het creativiteitsgehalte van het Shocklive team is hoog in te schatten. Men komt voortdurend met nieuwe ideeën en probeert deze uit te werken. In een markt waar het draait om imponeren en aan het denken zetten van de doelgroep, is creativiteit een belangrijk gereedschap.   3.2. Zwakten   Mindere middelen, kennis en vaardigheden Shocklive heeft in zijn prille bestaan nog niet de kans gehad om ervaring op te doen in de branche en hierbij de vaardigheden te trainen. Ook is de kennis en middelen van de medewerkers nog een vroeg stadium doordat het nog studenten. Ontwikkeling zal een belangrijke factor spelen.   Onbekende/pril imago Het imago van Shocklive is ook nog niet zoals het gewenst is. Dit komt vooral doordat het bedrijf net gestart is. Door middel van een sterke identiteit en goed werk zal getracht worden om deze zwakke punt tot een sterke punt om te zetten.    3.3 Kansen   Nieuwe klanten of nieuwe behoeften bij klanten De markt van marketing & communicatie is een markt die voortdurend verandert en andere grenzen stelt. Hierdoor kan Shocklive op inspelen om door goede marketing nieuwe grenzen te stellen. Door middel van een creatief werkproces zal getracht worden deze doelstelling te bereiken.   Problemen bij de concurrentie De concurrenten zullen mede door een nieuwe concurrent zich anders moeten opstellen in de markt. Hierop kan Shocklive inspelen door sterk toe te slaan. Ook dit moet bereikt worden door goed teamwork en een creatieve werkproces. Dit kan bijvoorbeeld door een sterke campagne te lanceren die de aandacht trekt van de klanten van de concurrenten waar er problemen zijn.  3.4. Bedreigingen   Nieuwe concurrenten, nieuwe producten van concurrenten, nieuwe substituten Zoals eerder vernoemt, veranderd de markt van marketing & communicatie voortdurend. Dit zal ook als een bedreiging kunnen worden voor Shocklive. Nieuwe producten en substituten kunnen verschijnen en de markt omgooien. Shocklive voorbereid zijn hierop en kunnen dit doen door zich flexibel op te stellen.   Economische recessie De economie blijft een punt. Tot het weer stabiel is zal elke bedrijf rekening moeten houden met de veranderingen en mogelijke negatieve aspecten ervan. Ook hier moet Shocklive zich alert en flexibel opstellen.   Veranderingen in wet- en regelgeving Ook de wet kan van invloed zijn. De wetgeving kan veranderd worden en er kunnen nieuwe regelingen bijkomen of oude regelingen vervallen. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen. Shocklive kan hierop anticiperen en kan zich zo opstellen dat het bedrijf met of zonder wetten een goed eindproduct kan afleveren. 4. Positionering 4.1. Productbeleid De diensten die Shocklive aanbiedt positioneren zich ten opzichte van nabije en verre concurrentie door de innovatieve en onvoorspelbare aard. In de perceptie van zowel de opdrachtgevers als de doelgroep die zij willen bereiken zorgen de diensten van Shocklive voor een unieke merkbeleving. In het communicatieplan (hoofdstuk 5) en het promotieplan (hoofdstuk 6) is meer informatie te vinden over het productbeleid van de organisatie. 4.2. Prijsbeleid Shocklive heeft een speciale visie op het ondernemerschap en beloningsmodellen. Door deze visie is de organisatie in staat om relatief lage prijzen te vragen voor zijn diensten. Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden in het communicatieplan en promotieplan in hoofdstuk 5 en 6 (pagina 26 en 34). 4.3. Promotiebeleid Net zoals Shocklive intensieve campagnes voert voor zijn opdrachtgevers wordt ook de eigen marketingcommunicatie en concerncommunicatie uitgevoerd door middel van spraakmakende campagnes via guerilla-marketing en online campagnes. Meer inzage in het promotiebeleid is te vinden in het communicatieplan in hoofdstuk 5 en het promotieplan in hoofdstuk 6 (pagina 26 en 34). 4.4. Plaatsbeleid Demografisch gezien richt Shocklive zich op het gehele land. Wel is het aannemelijk dat in de beginfase vooral opdrachtgevers uit Zuid-Holland geworven zullen worden. Dit is namelijk het leefgebied van alle bestuursleden en biedt dus de meeste kans op de mogelijkheid tot netwerken. Er zijn nog geen ambities om internationale projecten te beginnen. Hoofdstuk 2 Doelgroeponderzoek 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode 3. Abell model  3.1. Afnemers  3.2. Behoeften  3.3. Technologieën4. Potentiële klant 1. Inleiding In dit hoofdstuk komt het doelgroeponderzoek aan bod. Dit onderzoek is opgezet met een aantal doelen als uitgangspunt: De lezer inzicht geven in de doelgroep van Shocklive. Inzicht geven welk soort onderzoek ten grondslag ligt aan het resultaat. Het specificeren van de doelgroep ter maximalisatie van klanttevredenheid. Alvorens onderzoek naar de doelgroep van Shocklive gedaan kan worden, dienen de potentiële klanten van Shocklive gedefinieerd te worden om tot een specifiek mogelijke doelgroep te komen. Hiermee poogt Shocklive de wensen en behoefte van de klanten zo goed mogelijk in beeld te krijgen en zodoende de klantenrelatie te maximaliseren. Deze doelgroep betreft: Bedrijven die reeds relatief veel marketingbudget besteden aan moderne marketingtechnieken, alsmede bedrijven die relatief minder budget uit geven aan deze moderne technieken en zodoende toe zijn aan merkinnovatie. Shocklive wilt bedrijven assisteren die zich willen mengen in moderne marketingtechnieken, omdat deze aanpak gepaard gaat met een vooruitstrevende visie. Bovendien is het verwezenlijken van merkinnovatie voor Shocklive een ambitieuze aangelegenheid en een grote uitdaging. Om de leesbaarheid te garanderen is sommige informatie aangeboden als bijlage. Daarnaast is ook een lijst met definities en verklaringen van sommige begrippen aanwezig in dit ondernemersplan. Voor sommige onderdelen van dit doelgroeponderzoek wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken. Waar in het geval van personen over ‘hij’ wordt gesproken, kan dit uiteraard ook worden opgevat als ‘zij’. 2. Onderzoeksmethode De benadering die Shocklive hanteert om tot dit doelgroeponderzoek te komen, is gebaseerd op de volgende vraagstelling: Welk soort potentiële klanten wordt door Shocklive beoogt aan te trekken? Er liggen vele factoren ten grondslag aan het tot stand komen van het antwoord op deze vraag. Deze factoren worden in dit hoofdstuk uitgewerkt. Er wordt verder gebruik gemaakt van een causaal onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn kwantitatief en de hiervoor benodigde informatie is secundair verkregen. 3. Abell-model Door toepassing van het Abell model is te zien met welke technologieën en producten Shocklive op de markt actief is, en op welke doelgroep ze inspelen. Er wordt duidelijk gemaakt wat het werkterrein is waarop de onderneming actief is. Het Abell-model staat voor een trio onderdelen: afnemers (wie), behoeften (wat), technologieën (hoe). Figuur 2 Abell model Shocklive   3.1. Afnemers De klanten wie Shocklive van dienst zal zijn, zullen voornamelijk bedrijven zijn die een nieuwe, verfrissende manier van marketing willen uitoefenen. Shocklive wijst niet op voorbaat een bepaald marktsegment af. Met de uitgestrekte koers die Shocklive heeft ingezet, streeft Shocklive namelijk in verscheidende branches present te zijn. Er wordt echter niet verwacht dat de bankensector zich zal mengen in guerrilla campagnes. Tevens is het niet uitgesloten ook particulieren op de markt te zetten. De sectoren transport, evenementen, Telecom/ ICT, webwinkels en mode/ lifestyle maken reeds gebruik van guerrilla marketingcampagnes (gepaard met moderne marketingtechnieken). Onder de overige sectoren vinden zich voornamelijk afnemers die toe zijn aan merkinnovatie middels deze nieuwe marketingtechnieken. Zij hebben baat bij progressieve opvattingen. De diensten van Shocklive zal hen dan ook tegemoet komen. Oriënterende gesprekken moeten uitwijzen of er sprake is van voldoende potentie en perspectief voor een samenwerking tussen twee partijen. 3.2. Behoeften De behoeften van de klant is een cruciale dimensie. De afnemer moet het drijfveer hebben om moderne marketingtechnieken in te zetten, ongeacht of de klant relatief veel of weinig budget te spenderen heeft. De optiek waaruit Shocklive opereert is zeer modern. Het verlangen van de klant zou hierop moeten aansluiten. De grootste behoefte van de klant is merkbeleving. De mensen moeten een echt binding hebben met het bedrijf en er moet een vibe tot stand komen. Shocklive bevredigt graag deze behoefte, omdat dit de voornaamste factor is die leidt tot omzet. Daarnaast zijn merkinnovatie, merkbeleving en de zogeheten buzz ook elementen die dit proces bevorderen. Pas wanneer iemand zich daadwerkelijk kan identificeren met een merk zal dit zijn vruchten afwerpen. Voor Shocklive is het een uitdaging een merk of bedrijf op een dergelijke manier in de markt te zetten. 3.3. Technologieën Shocklive ambieert zich op reeds onbewandelde paden te begeven. Dit mikpunt is inherent aan de steeds meer technologieën die zich voordoen. Shocklive wilt zich dan vooral niet laten barricaderen, maar wilt elke vorm van technologie omarmen. Van E-mails tot games en van Augmented Reality tot Social Networks. Shocklive is inmiddels diep geworteld in het digitale tijdperk. Deze kennis wordt met een op maat gemaakte marketing campagne optimaal benut. 4. Potentiële klant Als voorbeeld neemt Shocklive het van origine Nederlands kledingmerk G-Star Raw. Het is een modern merk die ook actuele en toonaangevende marketingstrategieën inzet. Tot de afnemers behoren over het algemeen mensen die bezig zijn met trends. Zij hebben voornamelijk de behoefte om trendy kleren te dragen van een sterk kwalitatief en kwantitatief merk. De prijzen zijn daarom ook relatief duur. Dit let G-Star niet om jaar na jaar te groeien met maar liefst tientallen procenten. Naar schatting bedraagt de huidige jaaromzet circa €450 miljoen. De marketingstrategieën leveren hier uiteraard een flinke kei aan bij. Zo heeft het merk momenteel een sterke Social Network strategie. G-star liefhebbers kunnen nu een officiële Raw reporter worden. Dit kunnen zij doen door de G-star Raw fashionweek bij te wonen en hier verslag van te doen. Dit moeten zij ventileren middels diverse Social Network platforms. Zo moeten er foto’s geplaatst worden op Flickr, berichtgevingen gedaan worden op Twitter en Hyves, videomateriaal bewerkt en verspreid worden op YouTube en ook nog eens iedereen op Facebook op de hoogte houden van de actualiteiten van die week. Door dat de zendkracht van deze platforms zo enorm sterk is en de volgers deze informatie oppikken en de mogelijkheid hebben deze informatie door te sturen (lees: Retweet op Twitter etc.), zullen deze gegevens zich ongetwijfeld verspreiden over het Internet. Door dat er een competitie element verbonden zit aan deze campagne en bloggers interactief bezig zijn, is dit een erg dynamische en kostenbesparende actie. Door dit wedstrijdelement wil men bovendien de informatie zo professioneel en origineel mogelijk aan de man brengen. Dit brengt vervolgens een hoge merkbeleving teweeg. Ook als het gaat om guerrillacampagnes staat G-Star niet langs de kant. Onlangs heeft G-star Raw een eigen ferry (figuur 3) gepresenteerd. Dit luxe vaartuig vaart in de grachten van Amsterdam en kan gehuurd worden door particulieren én bedrijven. Op deze manier zit iedereen langs de grachten deze watertaxi en zal de buzz rondom het merk stijgen. Hieronder ook een afbeelding (figuur 4) van de online campagne van G-star. 2743200742315-685800742315 Deze visie van het inzetten van Social Networks en de guerrillacampagne zijn te spiegelen aan die van            Shocklive. Het creëren van merkbeleving staat ook bij Shocklive hoog in het vaandel. G-star Raw zou           dus zomaar een klant van Shocklive kunnen zijn.Figuur 3 Figuur 4 Hoofdstuk 3 Brancheonderzoek 1. Inleiding  1.1. Doel van onderzoek  1.2. De vraagstelling  1.3. Methode van onderzoek 2. De branche en zijn omgeving  2.1. Aantal aanbieders in de reclamebranche  2.2. Inkomstenniveau van reclamebranche  2.3. Kerngetallen van reclamebranche 3. Ondernemersklimaat  3.1. Ondernemen in Nederland algemeen  3.2. Voorspellingen voor reclamebranche  3.3. Externe bedreigende factoren voor een beginnende onderneming  3.4. Kansen voor beginnende ondernemingen in reclamebranche  3.5. Bijzonderheden qua wetgeving in reclamebranche 4. Evaluatie van de gegevens 1 Inleiding 1.1. Doel van het onderzoek Aan de hand van dit onderzoek zal zich een beschrijving vormen van de branche waarin Shocklive zich wil positioneren. Allereerst is de vraagstelling en methode van onderzoek benoemd. Vervolgens wordt de branche en zijn directe omgeving doorgelicht. Het huidige ondernemersklimaat wordt daarna behandeld met daarbij een indicatie van eventuele bedreigingen en kansen. Vervolgens zal dit leiden tot een conclusie waar antwoord wordt gegeven op de vraagstelling. 1.2. De vraagstelling De belangrijkste vragen die met behulp van dit hoofdstuk beantwoord zullen worden zijn:1) Hoeveel aanbieders zijn er in de markt?2) Is er sprake van stijgende of dalende omzetten en winsten?3) Is het huidige ondernemersklimaat gunstig of ongunstig om toe te treden tot deze markt?4) Welke kansen of bedreigingen kunnen er verwacht worden van mogelijke externe factoren? 1.3. Methode van onderzoek Voor het implementeren van dit onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch naar secundaire gegevens. De bronnen die hier voor zijn geraadpleegd zijn de volgende: Centraal Bureau der Statistieken Webanalisten Marketingfacts Webanalisten eMarketeer2. De branche en zijn omgeving 2.1. Aantal aanbieders in de reclamebranche Ruim 75% van alle aanbieders van reclamediensten bevinden zich in dezelfde subklasse als Shocklive (SBI 7440). Op 1 januari 2009 was dit aantal gelijk aan 17140 bedrijven. Reclame-, reclameontwerp- en reclameadvies- bureau’s vallen binnen deze subklasse. 2.2. Inkomstenniveau van reclamebranche Als gevolg van de recessie realiseerde de reclamebranche eind 2008 als enige van de zakelijke dienstverlening een daling van 0,4%. Dit heeft te maken met het feit dat veel bedrijven in tijden van recessie bezuinigen op het budget voor reclame communicatie. Ondanks een daling in de gehele reclamemarkt is er in de online advertentiemarkt en opzichte van 2007 in 2008 10% meer besteed aan online display advertising (159,5 miljoen Euro). Echter is er in het laatste kwartaal van 2008 wel voor het eerst in jaren een daling in de groei merkbaar in de online reclamemarkt. Helaas gaf het huidige rekenmodel niet voldoende impressie van nieuwe reclametechnieken zoals affiliate-, viral- en mobile-marketing. Begin 2010 worden meer gedetailleerde cijfers verwacht. 2.3. Kerngetallen van reclamebranche De volgende kerngetallen zijn berekend over de gehele reclamebranche en zijn als laatst gewijzigd op 2 Juli 2009: Werkzame personen: gemiddeld 45000 Totale opbrengsten: 6945 miljoen Totale lasten: 6063 miljoenTotale winst: 912 miljoen 3. Ondernemersklimaat 3.1. Ondernemen in Nederland algemeen Nederland scoort gemiddeld wat betreft het percentage van aankomend en jong ondernemerschap. 7,2% van alle ondernemingen is snel groeiende. Europees gezien is dit een gemiddelde score. 73,1% van recent opgestarte ondernemingen overleeft. Europees gezien is dit een gemiddelde score. Opstartende Nederlandse ondernemingen hebben bij oprichting gemiddeld 2,3 werkzame personen in dienst. 3.2. Voorspellingen voor reclamebranche De groei in online advertentiebestedingen zal de komende jaren langzaam afnemen. Dit is nog steeds een gevolg van de kredietcrisis. De verschuiving van ‘betalen op basis van bereik’ naar ‘betalen op basis van resultaat’ zal versnellen. Alhoewel de groei van online advertentiebestedingen zal afnemen zal het totale aandeel ten opzichte van alle advertentiebestedingen alsmaar toenemen. 3.3. Externe bedreigende factoren voor beginnende onderneming * Micro-omgeving: - Vanwege de kredietcrisis zal het moeilijk zijn om grote winsten te behalen waardoor het relatief lastig zal zijn om talentvol personeel te werven en research te doen. * Meso-omgeving: - Vanwege de kredietcrisis zouden potentiële opdrachtgevers in zwaar weer kunnen belanden waardoor er minder budget is voor reclamedoeleinden.- Ook leveranciers en tussenhandelaren zouden in financiële problemen kunnen komen wat een indirect effect heeft op de reclamebranche.- De slechte situatie in de bankwereld zou aan kunnen houden waardoor het erg moeilijk zal zijn om financieringen rond te krijgen. * Macro-omgeving: -De economische crisis zou aan kunnen houden waardoor de bevolking in het algemeen minder koopkracht heeft en er in verhouding ook minder budget besteed zal worden aan reclamedoeleinden door het bedrijfsleven.-Nederland zou getroffen kunnen worden door een natuurramp waardoor de economie instort en vele ondernemingen zullen vallen.3.4. Kansen voor beginnende onderneming in reclamebranche Alhoewel de bestedingen in de reclamebranche vanwege de economische crisis afnemen is er nog steeds een lichte groei merkbaar in de online reclamemarkt. Wanneer een bedrijf weet in te spelen op deze ontwikkeling dan zijn er waarschijnlijk kansen te creëren. 3.5. Bijzonderheden qua wetgeving in reclamebranche Eén van de belangrijkste recente wijzigingen op het gebied van wetgeving in deze branche is het verscherpen van de regels omtrent spam: Promotionele boodschappen mogen enkel aan klanten worden gestuurd, maar dan uitsluitend voor eigen producten of diensten. Aan rechtspersonen met onpersoonlijke e-mailadressen mag ook promotionele content gestuurd worden. Het woord ‘reclame’ moet verplicht worden vermeld. De ontvanger heeft het recht zich te verzetten tegen de ontvangen content. Ook is het sinds eind 2008 onder strenge uitzonderingen verboden om gebruik te maken van het tell-a-friend systeem. Alleen wanneer er wordt voldaan aan de volgende criteria mag er nog ongestraft gebruik worden gemaakt van dit systeem: Het aanbevelen van de website gebeurt volledig op eigen initiatief van de zender. De website stelt dus geen beloning- of kans op een beloning tegenover. Voor de ontvanger moet zichtbaar zijn wie de initiatiefnemer is zodat diegene aangesproken kan worden. De afzender moet volledige inzage hebben in het bericht dat uiteindelijke via de website wordt verzonden zodat volledige verantwoordelijkheid kan worden genomen voor het bericht. De e-mailadressen en persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan het eenmalig verzenden van het bericht. Tevens dient het systeem beveiligd te zijn tegen misbreuk zoals het automatisch verzenden van spam. 4. Evaluatie van de gegevens Er zijn relatief veel vergelijkbare bedrijven werkzaam in Nederland (circa 18000). In de sector zakelijke dienstverlening is voor de reclamebranche als enige een daling in de bestedingen te zien als gevolg van de economische crisis. Vanwege de economische crisis is het huidige ondernemersklimaat niet optimaal om een bedrijf te starten. Toch liggen er kansen op het gebied van vernieuwende reclamestrategieën. De negatieve externe effecten die de economische crisis met zich meebrengt lijken de grootste obstakels te zijn bij het opstarten van een bedrijf in de reclamebranche. Hoofdstuk 4 Concurrentieanalyse 1. Inleiding  1.1. Doel van concurrentieanalyse2. Soorten concurrenten  2.1. Directe concurrenten  2.2. Indirecte concurrenten3. Analyse van de verschillende concurrentiesectoren  3.1. Strategieën  3.2. Creatieve strategie  3.3. Mediastrategie4. Marketing & reclamebranche analyse  4.1. Sterke punten  4.2. Zwakke punten  4.3. Reactie patronen5. Shocklive concurrenten  5.1. Sterke/zwakke concurrenten  5.2. Nabije/verre concurrenten  5.3. Fatsoenlijke/verstorende concurrenten6. Voorbeeld: More Than Live uitgelicht 7. Conclusie 1. Inleiding Aan de hand van deze analyse naar de concurrenten van Shocklive zal duidelijk worden van wat voor soort en welke marketingbedrijven concurrentie verwacht kan worden. Het is belangrijk voor een bedrijf om zijn concurrenten te kennen en hierop in te spelen door middel van een eigen marketingstrategie. Voor Shocklive is het erg belangrijk te weten wat voor cijfers vergelijkbare marketingbedrijven hebben, zodat er een strategie gekozen kan worden. 1.1. Doel van concurrentieanalyse De concurrentieanalyse is een onderdeel van de externe analyse van een onderneming. Het doel is kansen en bedreigingen te identificeren met het oog op eventuele nieuwe ontwikkelingen. 2. Soorten concurrenten 2.1. Directe concurrenten Bedrijven die guerrilla marketing voeren zijn de grootste concurrenten van Shocklive. Dit komt doordat Shocklive met guerrilla marketing het doel van de klanten wil bereiken. Deze diensten kunnen de bedrijven die dit voeren ook aanbieden. Ook bedrijven die zich specialiseren in online campagnes, zoals Shocklive, zijn directe concurrenten. Dit komt omdat deze bedrijven hetzelfde aanbieden als Shocklive. Voorbeelden: Multi Marketeers Conceptables vanStijl 2.2. Indirecte concurrenten De indirecte concurrenten zijn alle bedrijven die op dezelfde doelgroep richten en die dus mogelijk een gelijkwaardig of vervangend product/dienst op de markt kunnen brengen. Deze product/dienst kan door de klant worden gebruikt als vervanging voor de aangeboden diensten van Shocklive. Bijvoorbeeld direct marketing als vervanging voor guerrilla marketing. Voorbeelden: Drie Marketing Suntzu Creativeions 3. Analyse van de verschillende concurrentiesectoren Over het algemeen zijn de doelstellingen van marketingbedrijven en reclamebureaus; op een creatieve en effectieve manier klantbekendheid creëren bij de doelgroep. Strategieën lopen over het algemeen uit een van massastrategie tot persoonlijk en creatieve strategieën. De bedrijven proberen over het algemeen een leiderschapsrol te bemachtigen in de branche. 3.1. Strategieën Het doel van reclame is consumenten zo te beïnvloeden dat ze positief reageren op goederen of diensten. Bij het bepalen van een reclamestrategie moet een ondernemer zich het volgende afvragen: Is de doelgroep vastgesteld en kan deze worden omschreven? Zijn de doelstellingen verkoop- of communicatiegerelateerd en op welke manier heeft deze invloed op de in te zetten media en creatieve strategie? Zijn er instrumenten bepaald voor het toezicht en de evaluatie van het effect en worden deze toegepast? Wat is het reclamebudget?  Ook de omvang van de markt en de omvang van de belangengroepen of doelgroepen op de markt zijn van invloed op de reclamestrategie. Ondanks de voordelen die het ene reclamemedium ten opzichte van het andere heeft, is een combinatie van verschillende media echter vaak de beste strategie. Zelfs het gebruik van twee media, zoals gedrukte pers en radio, kan een interactie tot gevolg hebben die elk van de media effectiever maakt. De basis voor succesvolle reclame is het vermogen ervan om te communiceren. Deze communicatie kan via verschillende media en sterk uiteenlopende strategieën plaatsvinden. Bedrijven in de marketing en reclamewereld gebruiken over het algemeen vele soorten strategieën. Er zullen hier 2 strategieën worden uitgelicht. 3.2. Creatieve strategie De creatieve strategie wordt gebruikt bij de ontwikkeling van ideeën voor de reclameboodschap en de effectieve uitwerking daarvan. Effectieve ideeën moeten: gebaseerd worden op bevindingen uit consumentenonderzoek overeenstemmen met de algehele marketingstrategie geschikt zijn voor de doelgroep eenvoudig zijn  zodanig worden ontwikkeld dat ze optimaal bestand zijn tegen tegenaanvallen.   Hoewel creativiteit doorgaans situatie- of zelfs persoonsgebonden is, en dus zeer individueel is, bestaat er een aantal algemene methodes die kunnen worden toegepast. Paraplureclame steunt op een gevestigde merknaam. Dit soort reclame is het meest geschikt wanneer de merknaam bij de consument goed bekend is. Kwinkslagreclame is gebaseerd op het verrassen van de beoogde ontvanger. In dit soort reclame speelt humor vaak een rol. Demonstratiereclame laat zien hoe het product wordt gebruikt. Dit soort reclame is geschikt wanneer potentiële consumenten niet bekend zijn met het product of het gebruik ervan. Getuigenisreclame, ook wel testimonialreclame maakt gebruik van een daadwerkelijke gebruiker van het product als woordvoerder. Dit kan consumenten bewegen tot consumptie van het huidige aanbod Slice-of-life-reclame maakt gebruik van een aspect van het dagelijks leven als onderdeel van de reclame. De bedoeling hierachter is boodschappen en afbeeldingen aan consumenten over te brengen, waarmee zij zichzelf kunnen identificeren. Lifestyle-reclame werkt volgens het basisprincipe dat de gebruiker door een goed of dienst te gebruiken toegang krijgt tot een bepaalde levensstijl Introductiereclame verschaft informatie over een nieuw merk, product, pakket, ontwerp of nieuwe formule. Dit soort reclame wordt meestal gebruikt wanneer fabrikanten nieuwe modellen uitbrengen. Imitatie of symbolische associatie probeert aantrekkelijke persoonlijke eigenschappen in verband te brengen met het bezit of gebruik van een product. Bij dit type reclame wordt vaak met bekende mensen gewerkt. Hier suggereert reclame dat het gebruik van een bepaald goed of bepaalde dienst de consument gewilde eigenschappen verschaft.   3.3 Mediastrategie De basis voor succesvolle reclame is het vermogen ervan te communiceren. Deze communicatie kan via verschillende media plaatsvinden. Twee factoren waarmee ongeacht de gebruikte media rekening moet worden gehouden zijn timing en kosten. De twee vragen met betrekking tot timing zijn: Hoe snel moeten de reclamedoelstellingen worden bereikt? Hoe moet de reclamemix opgezet worden om maximale steun en erkenning te verkrijgen?  Mediaopties: Kranten zijn actueel, relatief voordelig en bereiken een massapubliek, terwijl tijdschriften in de vrije tijd worden gelezen. Bij radio kan de fantasie worden geprikkeld, terwijl televisie het grootste publiek bereikt. Bij buitenreclames wordt een eenvoudige boodschap gepresenteerd, terwijl brochures, folders en posters effectief op marktsegmenten zijn gericht.   Internet is niet meer weg te denken in de mediamix. Om informatie te verschaffen, startpagina's van sponsors te koppelen en de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. De koppeling tussen het gebruik van online en offline staat steeds meer in de belangstelling. 4. Marketing & reclamebranche analyse Hieronder komen de sterke en zwakke punten van de marketing en reclamebranche aan de orde. 4.1. Sterke punten Door de ontwikkelingen van digitale media zijn die opties voor bedrijven aanzienlijk gestegen. Dit houd in dat er op meerdere manieren mogelijk is de doelgroepen van de klant te bereiken. Voor veel bedrijven zijn deze ontwikkelingen nieuw en ze beschikken dus ook niet over de kwaliteiten om de mogelijkheden van digitale media optimaal te gebruiken. Hierdoor moeten bedrijven vaak aan out-sourcing doen. Dit zorgt ervoor dat reclame en marketingbureaus aan het werk worden gezet. Maar om van deze trend te kunnen profiteren moeten deze bedrijven zich verdiepen en specialiseren in de ontwikkelingen van de digitale media. 4.2. Zwakke punten De kansen op de arbeidsmarkt zijn voor medewerkers in de reclame en marketing sinds de financiële crisis die eind 2008 haar intrede deed, aanzienlijk verslechterd. Juist de reclamebureaus worden door de crisis ernstig getroffen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Veel freelance reclame- en marketingprofessionals zitten momenteel op de bank en wachten in spanning af tot de markt weer aantrekt. Ook de creativiteit van de marketeers is vandaag de dag een zorgwekkend punt geworden. Marketeers maken zich zorgen over hun creativiteit. Velen zijn bang te blijven hangen in oude patronen. Ook de overkill van producten, diensten en prikkels naar de consument of doelgroep toe, baart marketeers zorgen. Consumenten krijgen er genoeg van om continu bestookt te worden met reclameboodschappen. 4.3. Reactiepatronen De branche reageert vrij nuchter op nieuwe toetreders. De grootste hoeveelheid bedrijven in de marketing & reclamebranche zijn vrij zelfverzekerd en beweren zich op unieke manieren te kunnen uiten. Hierdoor proberen de bedrijven ervoor te zorgen dat zij zich kunnen onderscheiden van de concurrenten. De toetredingsdrempel voor deze branche is dan ook vrij hoog te noemen. De houding van deze branche is dat de toetreder zich moet bewijzen en niet de gevestigde orde. Hierdoor is de toetredingsdrempel ook hoog te noemen. Een hoog aangeschreven klantenbestand of portfolio zorgt ervoor dat klanten geïnteresseerd raken. 5. Shocklive concurrenten Aan de hand van de bevindingen die in het onderzoek zijn gedaan wordt hieronder getracht uit te lichten welke soort bedrijven Shocklive actief moet beconcurreren of juist uit de weg gaan. De concurrentie is nog onder te verdelen in de volgende begrippen: 5.1. Sterke/zwakke concurrenten Voor het aanvallen van zwakke concurrenten zijn vaak minder middelen en tijd nodig. Ook zorgt het vaak voor minder naamsbekendheid. Om optimale rendement te bereiken zullen de sterke concurrenten aangevallen moeten worden. Dit zorgt voor naamsbekendheid en dat zorgt weer voor geïnteresseerde klanten. Dit kunnen ook klanten zijn die zich al bij deze sterke concurrenten hebben gevoegd. 5.2. Nabije/verre concurrenten Nabije concurrenten zijn concurrenten die het meeste op Shocklive lijken. Het is belangrijk om deze concurrenten aan te vallen omdat deze van invloed zijn op de directe omgeving. De verre concurrenten zullen op langere termijn aangepakt moeten worden. Dit zal ervoor zorgen dat Shocklive beschikbaar wordt voor verre potentiële klanten. Een goed voorbeeld van nabije concurrent van Shocklive is het bedrijf More Than Live. Dit bedrijf heeft zijn eigen unieke vizier op marketingstrategieën, en gebruikt dit onder andere voor guerrillamarketing. Omdat zij dit op een andere manier dan normaal doen, is dit de perfecte concurrent van Shocklive. Een indirecte concurrent is een bedrijf als Connect Holland, dat internetmarketing gebruikt om campagnes te maken voor zijn klanten. Dit is een indirecte concurrent omdat zij niet doen aan guerrillamarketing, maar natuurlijk wel vergelijkbare klanten binnen kunnen halen. 5.3. Fatsoenlijke/verstorende concurrenten Fatsoenlijke concurrenten houden zich aan de “spelregels” binnen een bedrijfstak. Samen met deze concurrenten groeit de markt en de technologische ontwikkeling. Verstorende concurrenten hanteren hun eigen regels. Shocklive moet hierin een balans zien te vinden naarmate de onderneming groeit. Het is moeilijk om concurrenten te bestrijden die zich niet aan de spelregels houden. Hierdoor kan een bedrijf zoals Shocklive af en toe ook buiten de spelregels om, om zich te laten gelden. Dit houdt in dat er een balans tussen beide opties gevonden moet worden om Shocklive op een bepaalde manier te profileren. 6. Voorbeeld bedrijf uitgelicht Concurrentieanalyse More Than Live Deze concurrentieanalyse is gemaakt om naast een globale analyse ook dieper in te gaan op een potentiële concurrent, en of dit wel een relevante concurrent is. Er wordt onder andere gekeken naar de doelstelling van het bedrijf en wat voor strategieën er worden toegepast. More Than Live is een belevenis- en reclamebureau dat onder andere guerillamarketing gebruikt om reclames te maken voor zijn klanten. Het bedrijf is een potentiële concurrent van Shocklive door onder andere het gebruik van Guerrillamarketing. More Than Live werkt met ervaren werknemers en maakt campagnes voor grote bedrijven zoals Unilever. Erg belangrijk voor More Than Live is het tastbaar maken van het merk. Zij probeert dit zo veel mogelijk met de beschikbare middelen te doen. Imago Aan de website van het bedrijf te zien wil More Than Live een jong en modern marketingbedrijf uitstralen. Dit komt door de hippe teksten die op de website te lezen zijn, het design dat erg modern aandoet, en het algehele stijltje en gebruik van nieuwe mogelijkheden. Vestigingsplaats Het bedrijf ligt op een loopafstand van ongeveer 10 minuten lopen van centraal station Rotterdam, vlakbij een metrostation. Dit is natuurlijk een erg gunstige ligging, omdat deze makkelijk te bereiken is. Het kantoor is verder omgeven van andere bedrijven. Doelstellingen Het bedrijf heeft, naast een winstdoelstelling ook nog een doelstelling die zeer interessant is voor de klant waar mee gewerkt wordt. Deze doelstelling is het merk tastbaar tot leven brengen. More Than Live probeert dit door met de power van belevenissen merken en mensen te binden. More than Live vind zichzelf volstrekt uniek en innoverend. Strategieën More Than Live gebruikt vooral als strategie het gebruiken van een uniek concept. Ze proberen zich in de markt te zetten als een bureau dat ‘beleveniscommunicatie’ gebruikt om een goede campagne op te zetten. Ze werken met verschillende soorten marketing, zoals o.a. guerrillamarketing. Ook zorgen zij voor een aantal zeer ervaren werknemers. Sterke en zwakke puntenSterke punten Maakt gebruik van verschillende soorten marketing Heeft ervaren werknemers Past werk en budget precies op elkaar aan Werkt internationaal Zwakke punten Het bedrijf werkt met weinig personeel Abstracte manier van denken (kan ook een voordeel zijn) Reactiepatronen More Than Live heeft niet echt een reactiepatroon. Zij krijgen een bepaald budget van een bedrijf, en werken om hier het beste werk uit te halen. Daarom zullen zij nooit aan prijsstijgingen/dalingen doen. Verder spreekt de website en het aantal geholpen merken voor zich, en hoeft er dus niet intensiever gepromoot te worden. Concurrentie Het lijkt erop dat More Than Live niet echt agressief te werk gaat tegen zijn concurrenten. Het laat vooral zien wat het kan en wat voor campagnes er al ontwikkeld zijn. Concurrentiestrategie Het bedrijf kiest duidelijk differentiatie als strategie. Ze maken campagnes op veel verschillende gebieden, zoals games en guerrillamarketing. Ook geven ze op hun website aan dat ze de besten producten in hun klasse willen aanleveren. Waardediciplines More Than Live is een kostenleider. Het bedrijf streeft ernaar om de perfecte prijs/kwaliteitverhouding te vinden, zoals ze zelf zeggen, elke euro telt. Concurrentiegedrag Het is moeilijk om te zeggen wat voor concurrentiegedrag More Than Live vertoont. Ze hebben met grote bedrijven en artiesten gewerkt, en succesvolle virals afgeleverd. Ze stellen zich echter niet als een echte concurrent op, en zijn ook niet het meest succesvolle bedrijf op de markt. De titel Marktvolger lijkt het best bij het bedrijf te passen. Klantgericht bedrijf More Than Live is erg klantgericht, het zal altijd de wil van de klant uitvoeren en met het budget doen wat het kan. Het bedrijf past de campagne aan aan de klant en kiest gericht voor een strategie. http://www.morethanlive.nl/flash.php 7. Conclusie Na deze concurrentieanalyse is duidelijk geworden wat Shocklive kan verwachten van zijn concurrenten. Wat voor strategie bepalend is voor de meeste bedrijven die als concurrentie gezien kunnen worden en wat voor middelen er worden gebruikt om de klant tevreden te stellen. Shocklive wordt als een uniek shockmarketingbedrijf op de markt gezet, en na een concurrentieanalyse zal dit veel makkelijker worden. Door de harde cijfers en bepaalde strategieën van concurrenten te hebben onderzocht kan Shocklive zich verder ontwikkelen op deze markt. Hoofdstuk 5 Communicatieplan 1. Inleiding 2. Communicatiemissie 3. Analyse van de situatie  3.1. Stand van zaken in de reclamebranche  3.2. Bestuur  3.3. Takenpakket bestuur  3.4. Taak en functieomschrijving  3.5. Communicatiethema’s  3.6. Activiteiten, functionering en financiering 4. Communicatiestrategie  4.1. Concerncommunicatie  4.2. Interne communicatie  4.3. Marketingcommunicatie  4.4. Monitoring 1. Inleiding In dit hoofdstuk komt het communicatieplan aan bod. Dit communicatieplan is opgezet met een aantal doelen als uitgangspunt: De lezer inzicht geven in de organisatiestructuur en werkzaamheden van Shocklive. Inzicht geven hoe de productontwikkeling binnen Shocklive tot stand komt. De interne communicatiestructuur tussen de verschillende afdelingen binnen Shocklive  helder beschrijven. De manier waarop met de verschillende communicatievormen wordt omgegaanbeschrijven. De opzet is volgens een standaard hoofdstukindeling van een communicatieplan. Om de leesbaarheid te garanderen is sommige informatie aangeboden als bijlage. Daarnaast is ook een lijst met definities en verklaringen van sommige begrippen aanwezig in dit ondernemersplan. Voor sommige onderdelen van dit communicatieplan wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken. Waar in het geval van personen over ‘hij’ wordt gesproken, kan dit uiteraard ook worden opgevat als ‘zij’. 2. Communicatiemissie Communicatiebedrijf Shocklive heeft zich als missie gesteld om voorloper te zijn op het gebied van marketingcommunicatie via nieuwe mediakanalen en het inzetten van guerilla-marketing methoden. Daarmee beoogt dit bedrijf nieuwe strategieën te ontwikkelen in de marketingwereld die antwoord geven op de vraag hoe de consument te bereiken tijdens de huidige ontwikkelingen van de reclamebranche. Daarnaast wordt ook geambieerd naar het ontwikkelen van nieuwe methoden om het werken makkelijker, goedkoper en efficiënter te maken. De financiële voordelen die dit oplevert worden doorberekend aan de klant. Verder streeft Shocklive naar een, voor de klant, transparante manier van werken waardoor de resultaten direct te monitoren zijn. Hiermee wordt niet alleen vertrouwen en kostenbesparing gecreëerd maar zorgt het ook intern voor motivatie op de werkvloer. 3. Analyse van de situatie 3.1. Stand van zaken in de reclamebranche Voor een overzicht van de stand van zaken in de huidige reclamebranche wordt verwezen naar hoofdstuk 3 (pagina 15). 3.2. Bestuur Shocklive is opgezet in 2009 en bestaat uit vijf bestuursleden. De bestuursleden zijn tevens werkzaam binnen het bedrijf en hebben uiteenlopende rollen. Het bestuur wordt aangestuurd door voorzitster Fatemeh Mohammadi Majd. De overige leden zijn Stefan Mooren, Niels Koster, Jose Borges De Oliveira en Ronald Capelle. 3.3. Takenpakket bestuur Het bepalen en uitvoeren van het beleid m.b.t. Shocklive. Periodiek evalueren van resultaten en waar nodig bijsturen. Activiteiten beoordelen en een strategie opzetten voor de uitvoering. Nieuwe activiteiten werven. 3.4. Taak en functieomschrijving In grote lijnen ziet de besturingsstructuur van Shocklive er uit zoals weergegeven in figuur 5. Figuur 5 3.5. Communicatiethema’s De hoofdzakelijke werkzaamheden van communicatiebedrijf Shocklive spitsen zich toe tot de zaken die zijn weergegeven in figuur 6. Figuur 6 Onder ‘overige bestuurszaken’ vallen o.a. de interne communicatie en custom relation management (CRM). Ook het motiveren en inspireren van de eigen werknemers neemt een belangrijke plek in binnen de bestuurszaken van Shocklive. 3.6. Activiteiten, ontwikkeling en financiering Er bestaat binnen Shocklive geen vast protocol voor het bedenken van nieuwe activiteiten. Veel aandacht wordt besteed aan creatieve manieren om het brainstormproces te stimuleren. Denk hierbij aan bijzondere locaties waar de brainstormsessies plaatsvinden of andere manieren om lichaam en geest te prikkelen. Shocklive heeft innovatie hoog in het vaandel staan en dat uit zich in nieuwe vergadervormen en manieren om de bestuursleden/werknemers te motiveren en inspireren. Binnen Shocklive bestaan geen vaste werktijden en is er ook geen vaste werklocatie. De bestuursleden/werknemers maken gebruik van moderne communicatietechnieken waardoor er geen noodzaak is om een duur pand te betrekken. Voor afspraken met de klant en onderlinge ontmoetingen wordt uitgeweken naar inspirerende locaties. Deze nieuwe vorm van werken zorgt voor een forse kostenbesparing en ook verzuim vanwege o.a. ziekte en filevorming wordt aanzienlijk gereduceerd.De projectleider en bedrijfsman beslissen over de financiering van activiteiten. Wanneer er een budget nodig is voor de uitvoering van een activiteit dan legt de bedrijfsman de situatie aan de voorzitter voor die uiteindelijk het laatste woord heeft. 4. Communicatiestrategie Per communicatievorm zal naar de volgende zaken worden gekeken: A – Welke doelgroep moet worden bereikt?B – Wat is de boodschap?C – Hoe wordt deze boodschap over gebracht?D – Welke middelen zijn daarvoor nodig? In de communicatiekunde draait alles om het betrekkingsaspect tussen de zender en ontvanger. Steeds zal dus gekeken worden naar de voorkennis en houding van de doelgroep t.o.v. communicatiebedrijf Shocklive en welke eventuele verandering er teweeg gebracht wenst te worden. In figuur 7 ziet u in grote lijnen hoe het communicatiemodel van Shocklive er uit ziet. Figuur 7 Shocklive is in grote mate afgestemd op e-business. De backoffice-processen zijn volledig geïntegreerd en verlopen grotendeels automatisch. In figuur 8 is in grote lijnen weergegeven welke e-business activiteiten zijn geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Figuur 8 4.1. Concerncommunicatie Het hoofddoel van de concerncommunicatie van Shocklive is acquisitie (het werven van nieuwe opdrachten). Zoals eerder beschreven in dit communicatieplan wil Shocklive koploper zijn in het aanbieden van innovatieve reclametechnieken die gebaseerd zijn op de combinatie van nieuwe media en guerilla-marketing. Hiermee richt Shocklive zich zowel op bedrijven die nieuwe mediatechnieken al hebben geïntegreerd in de marketingmix als bedrijven die behoefte hebben aan merkinnovatie. De inhoud van de boodschap is globaal weergegeven in figuur 9. Figuur 9 De communicatieboodschap wordt vooral overgebracht door het inzetten van nieuwe media. Shocklive gaat uit van het principe dat potentiële klanten die zich willen gaan focussen op nieuwe media ook op zoek zullen gaan naar bedrijven via diezelfde nieuwe mediakanalen. Een overzicht van de middelen die ingezet gaan worden voor de concerncommunicatie zijn weergegeven in figuur 10. Figuur 10 Verder zijn er nog een aantal beoogde onderwerpen die gestimuleerd worden door de concerncommunicatie van Shocklive: Primaire impressie Naamsbekendheid Perceptie Preferentie Positie Voor een gedetailleerd overzicht van de corporatestrategie kunt u het promotieplan in hoofdstuk 6 raadplegen (pagina 34).4.2. Interne communicatieDe interne communicatie wordt door Shocklive gezien als de basis van succes. Pas als het intern goed zit dan kan er extern gepresteerd worden. De organisatie van Shocklive bestaat uit de elementen die in figuur 11 zijn weergegeven in een organisatiedriehoek. Figuur 11 Voor een uitgebreid overzicht van de strategie van Shocklive kunt u hoofdstuk 1 raadplegen (pagina 6). Over de cultuur van Shocklive bestaan bij de 5 leden van de organisatie gemeenschappelijke opvattingen, normen en waarden. De cultuur kan omschreven worden als een personencultuur. Het individu en zijn eigenschappen staan op de voorgrond en er zijn weinig regels en procedures. Er heerst een coörperatieve of participatieve leiderschapsstijl waarbij alle organisatieleden deelnemen in de besluitvorming. Het individuele of het collectivistische handelen staat voorop. Onafhankelijkheid, vrijheid en zelfontplooiing zijn belangrijke waarden binnen de cultuur van de organisatie. De bedrijfsstructuur van Shocklive is te omschrijven als een productgerichte structuur. Taken en functies worden gekoppeld op grond van de producten die opgeleverd dienen te worden. Er is sprake van een gedecentraliseerde structuur. Meebeslissen over bedrijfsprocessen kan gedaan worden door ieder niveau binnen de organisatie. De toebedeling van bedrijfsprocessen aan organen/afdelingen binnen Shocklive.is in grote lijnen weergegeven in figuur 12. Figuur 12 Zoals eerder genoemd in dit plan wordt de overdracht van informatie intern vooral gedaan met behulp van digitale kanalen. Het geheel van digitale kanalen die worden ingezet is weergegeven in figuur 13. Figuur 13 Verder worden er ook offline middelen ingezet om de interne communicatie tot stand te brengen. Zo wordt er wekelijks op wisselende locaties een meeting georganiseerd waarbij alle organisatieleden aanwezig zijn. Tijdens deze meetings worden de huidige bedrijfsprocessen besproken en levert men feedback op elkaars werk. 4.3. Marketingcommunicatie Shocklive combineert verschillende marketingmixinstrumenten tot een geïntegreerd marketingprogramma. Voor een uitgebreid overzicht van het marketingprogramma kunt u hoofdstuk 6 raadplegen (pagina 34). Het marketingprogramma wordt gedeeltelijk gecommuniceerd via concerncommunicatie en verder via producten/diensten die de organisatie levert aan de klanten. De waardepropositie die Shocklive aanbiedt aan potentiële klanten is globaal weergegeven in figuur 9. Het doel van de marketingcommunicatie is het adoptieproces van potentiële klanten te beïnvloeden. De verschillende fasen in het adoptieproces is weergegeven in figuur 14. Figuur 14 Voor een uitgebreide toelichting op de strategie die wordt gebruikt om het adoptieproces te beïnvloeden wordt u doorverwezen naar het promotieplan in hoofdstuk 6 (pagina 34). Voor een overzicht van de doelmarkt en marktsegmentatie kunt u het doelgroeponderzoek in hoofdstuk 2 raadplegen (pagina 11). 4.4. Monitoring Shocklive beoogt maximale waarde te halen uit zowel de eigen marketingactiviteiten als de diensten die worden geleverd aan de klant. Om dit te realiseren worden de resultaten van het online gedeelte van de communicatieactiviteiten in kaart gebracht door het inzetten van webanalytics- pakketten. Hoe dit wordt toegepast in de concerncommunicatie en bij de diensten die aan de klant worden geleverd is terug te vinden in het promotieplan in hoofdstuk 6 (pagina 34). De voordelen die het monitoren van de resultaten oplevert leveren niet alleen voordelen op voor het budget van de organisatie. Ook voor de klant levert het aantrekkelijke kostenbesparing op. Shocklive levert campagnes die bestaan uit een guerilla-camagne met daaraan gekoppeld een online campagne. De guerilla-campagne wordt beloond naar een vooraf vastgesteld uurloon. Het online gedeelte van de campagne wordt beloond volgens het CPX-model (performance based). De beloning voor het online gedeelte wordt dus berekend aan de hand van de traffic, leads of andere conversieratio’s die het online gedeelte oplevert voor de klant. Hoe dit is geïntegreerd in de strategie van de organisatie is toegelicht in hoofdstuk 1 (pagina 6). Hoofdstuk 6 Promotieplan 1. Inleiding 2. Promotiedoelstellingen 3. Analyse van de situatie  3.1. De inhoud van de promotieactiviteiten  3.2. Communicatiemiddelen  3.3. Planning van activiteiten  3.4. Activiteitenpakket 4. Promotiestrategie  4.1. Website en weblog  4.2. Social networks  4.3. SEO  4.4. SEA  4.5. Affiliate programma  4.6. Online video advertising  4.7. Webcommercials  4.8. Analyse 1. Inleiding In dit hoofdstuk komt het promotieplan aan bod. Dit promotieplan is opgezet met een aantal doelen als uitgangspunt. De lezer ingeven in de doelstellingen die communicatiebedrijf Shocklive heeft gesteld op het gebied van de marketingcommunicatie. Duidelijk maken op welke manier de gekozen doelgroep benaderd zal worden. De elementen van het marketingprogramma duidelijk maken. De middelen die worden ingezet voor de marketingcommunicatie toelichten. De manier waarop het marketingprogramma wordt ingezet      verduidelijken De afdelingen die de verschillende marketingcommunicatieactiviteiten uitvoeren benoemen. Dit promotieplan is een uitbreiding op het communicatieplan in hoofdstuk 5 (pagina 26). Om de leesbaarheid te garanderen is sommige informatie aangeboden als bijlage. Daarnaast is ook een lijst met definities en verklaringen van sommige begrippen aanwezig in dit ondernemersplan. Voor sommige onderdelen van dit communicatieplan wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken. Waar in het geval van personen over ‘hij’ wordt gesproken, kan dit uiteraard ook worden opgevat als ‘zij’. 2. Promotiedoelstellingen Vanwege het feit dat Shocklive nog relatief onbekend is bij de gekozen doelgroep zijn de volgende marketingdoelstellingen opgesteld: Vergroten van de naamsbekendheid. Een imago scheppen rondom de organisatie. Het adoptieproces van potentiële klanten beïnvloeden. Voor een impressie van de communicatieboodschap van Schoklive kan het communicatieplan in hoofdstuk 5 geraadpleegd worden (pagina 26). 3. Analyse van de situatie 3.1. De inhoud van de promotieactiviteiten De inhoud van de marketingactiviteiten omvat de volgende aspecten: De diensten van de organisatie zijn doeltreffend en innovatief. Vanwege de moderne visie op het ondernemerschap treedt er een     aantrekkelijke kostenbesparing op voor de klant. 3.2. Communicatiemiddelen Via een breed scala aan communicatiemiddelen wordt de marketingboodschap overgebracht op de doelgroep. Voor een overzicht van deze communicatiemiddelen kan het communicatieplan in hoofstuk 5 geraadpleegd worden (pagina 26). De manier waarop deze middelen worden ingezet wordt duidelijk gemaakt in dit promotieplan. 3.3. Planning van activiteiten Shocklive heeft voor het starten van de onderneming een flexibel promoactiviteiten plan opgesteld dat ieder jaar naar aanleiding van monitoren van de resultaten zal worden bijgesteld. Het eerste jaar zal vooral gebruikt worden voor het verkrijgen van publiciteit. In de jaren daaropvolgend zullen de promotieactiviteiten vooral ingezet worden voor het creëren van branding en merkbeleving en het uitbreiden van het imago. Vervolgens zullen de resultaten geëvalueerd worden en zal er een nieuwe strategie ontwikkeld worden. In figuur 15 is weergegeven op welke gebieden de komende jaren het accent ligt. Figuur 15 3.4. Activiteitenpakket Het promotieactiviteitenpakket van Shocklive bestaat uit de volgende elementen: Website/weblog Social networks SEO SEA Affiliate programma Online video advertising Webcommercials 4. Promotiestrategie Per activiteit wordt steeds naar de volgende zaken gekeken:        A. Wat is het doel van de activiteit?        B. Hoe gaat het in zijn werk?Voor een overzicht van de kosten kan de exploitatiebegroting in hoofdstuk 7 geraadpleegd worden (pagina 39). 4.1. Website en weblog Shocklive zet zowel een website als een weblog in als promotiemiddel. De website heeft als doel om concerninformatie te bieden zodat potentiële klanten zich kunnen oriënteren. Een uitgebreid overzicht van de concerncommunicatie strategie is te vinden in het communicatieplan in hoofdstuk 5 (pagina 26). Op de website zullen een aantal zaken te vinden zijn. Deze onderdelen zijn globaal weergegeven in figuur 16. Daarnaast zal Shocklive ook een weblog inzetten. Dit kanaal zal vooral gebruikt worden om publiciteit te krijgen. Op de blog zullen artikelen worden geplaatst die aansluiten bij de interesses van de potentiële klanten. Promotiemateriaal voor Shocklive zal op deze weblog niet al te nadrukkelijk aanwezig zijn. Het doel van de blog is het creëren van een merkbeleving en om aan te tonen dat Shocklive bewust is van nieuwe ontwikkelingen en trends. 685800-457200  Figuur 16 4.2. Social networks Ook online sociale netwerken worden gebruikt voor promotieactiviteiten van Shocklive. Het doel van deze activiteiten is afhankelijk van het platform. In figuur 17 is weergegeven welke netwerken worden ingezet per activiteit. Figuur 17 4.3. SEO Aan ‘Search engine optimization’ wordt binnen de organisatie veel aandacht besteed. Er worden activiteiten uitgevoerd om de webpagina’s van Shocklive zo hoog mogelijk te laten eindigen in de resultaten van online zoekmachines. Frequent updaten, en het managen van de websitecontent is één van de belangrijkste elementen van goede SEO. Hier wordt dan ook veel zorg aan besteedt. 4.4. SEA Verder wordt er ook geïnvesteerd in ‘search engine advertising’. Uit onderzoek bleek dat zowel in 2008 als 2009 door marketeers het hoogste rendement op het gebied van ROI en branding, uit deze vorm van zoekmachinemarketing is behaald. Shocklive gebruikt analytische softwarepakketten als ‘Google-Alert’ om voor de organisatie belangrijke zoekopdrachten te monitoren waarna een programma opgesteld kan worden om binnen de resultaten van deze zoekopdrachten te adverteren in de zoekmachines. 4.5. Affiliate programma De informatie die het monitoren van de zoekopdrachten oplevert gebruikt Shocklive ook voor het opstellen van een affiliatemarketing programma. De organisatie betaalt de affiliates voor alle traffic of leads die het oplevert op de eigen webpagina’s. Eén van de belangrijkste factoren voor het selecteren van de affiliate kandidaten is de kwaliteit van de content die de webbeheerder op zijn webpagina(‘s) aanbiedt. Een groot voordeel van deze promotiestrategie zijn de gemeenschappelijke belangen. De merchant wil zoveel mogelijk traffic of leads ontvangenen en de affiliate wil dit zoveel mogelijk opleveren. Speciale software traceert van welke website de bezoeker komt. Deze resultaten worden weergegeven binnen een affiliate marketing softwareprogramma zodat de affiliate ook inzage heeft in de resultaten en zijn eventuele beloning kan zien. 4.6. Online video advertising Het ontwikkelen van promotiemateriaal in de vorm van online video is core business voor Shocklive. Om deze reden wordt een groot gedeelte van de promotieactiviteiten gedaan via deze vorm van adverteren. In figuur 18 is weergegeven welke vormen van online video advertising worden toegepast. Figuur 18 Pre-roll advertentie: Online commercial die wordt afgespeeld voor de originele content. Overlay advertentie: Een banner die in beeld wordt gebracht tijdens het afspelen van de originele content. Endcap advertentie: Een stilstaande advertentie die aan het einde van de originele content wordt vertoond. Shocklive verspreid bijzondere, schokkende, grappige of bizarre online video’s in de stijl van guerilla-marketing en kiest vervolgens één, of een combinatie van bovenstaande vormen om te adverteren. De virale werking en de interactieve mogelijkheden moeten zorgen voor traffic naar de eigen webpagina. 4.7. Webcommercials Als een verlengde van online video advertising worden sommige van de online video’s gebruikt voor het ontwikkelen van interactieve webcommercials die geplaatst kunnen worden op de webpagina’s van de websitebeheerders uit het affiliateprogramma. Net als bij online video moet dit traffic opleveren naar de eigen webpagina. 4.8. Analyse Door middel van een webanalytics-pakket wordt het gehele traject dat een websitebezoeker aflegt op de webpagina van Shocklive in kaart gebracht (van binnenkomst tot conversie). Op deze manieren worden mogelijke knelpunten in de eigen campagnes blootgelegd waardoor er direct gereageerd kan worden en er bespaard kan worden op het advertentiebudget. Voor een inzage in het advertentiebudget kun u de exploitatiebegroting raadplegen in hoofdstuk 7 (pagina 39). Hoofdstuk 7 Exploitatiebegroting 1. Inleiding2. Inkomsten en uitgaven 1. InleidingIn dit hoofdstuk van het ondernemingsplan worden de geschatte kosten en winst in kaart gebracht. Ook wordt het uurtarief dat vastgesteld is hier toegelicht. Shocklive positioneert zich als een prijsvechtende onderneming en heeft daarom ook een redelijk laag uurtarief. 2. Inkomsten en uitgaven Exploitatiebegroting (exclusief BTW)BedrijfskostenJaar 1Personeelskosten€                   120.000,-VervoerskostenOV-jaarabonnement 1e klas (4 maal)€                     29.500,-Postbus kosten€                        640,-Service ruimteE-mail diensten, PHP, grafische statistieken, beveiligde directories inbegrepen)€                        240,-Software kostenAdobe masterpakket + Office pakket€                      2.985,-iMac voor werkplek(5 maal)€                      5.500,-LaptopMacBook Pro (5 maal)€                      5.745,-Mobiele telefooniPhone + zakelijk abonnement + internet (5 maal)€                      3.900,-SEO€                 * toelichtingSEA€                 * toelichtingAffiliate programma’s€                 * toelichtingOnline video advertising€                 * toelichtingWebcommercials€                 * toelichtingOnvoorziene kosten€                 * toelichtingBeroepsaansprakelijkheidsverzekeringBedrijfsaansprakelijkheidsverzekering€                      1.440,-Rechtsbijstandsverzekering€                        900,-Computerverzekering(5 maal)€                        400,-Kredietverzekering€                        480,-Levensverzekering(5 maal)€                      1.800,-Pensioenverzekering(5 maal)€                        900,-Te betalen inkomstenbelasting€                        315,-Financiering(kosten)Financiering€                   230.000,-Aflossingen 6% op jaarbasis€                     13.800,-7% renteop jaarbasis€                     16.100,-Totale kosten€                 188.230,- * Toelichting: Shocklive is voornemens een financiering van €230.000,- aan te vragen. De totale geschatte kosten voor het eerste jaar bedragen €188.230,-. Een bedrag van €41.770,- zal er overblijven. Dit bedrag zal gebruikt worden voor o.a. de SEO, SEA, Affiliate programma’s, Online video advertising, webcommercials en voor de onvoorziene kosten. OmzetJaar 1* 3 x 6 = 18 x 5 = 90 x 48 = 4.320 x €100 = €                     432.000,- * Toelichting: Binnen het Shocklive team zijn er 3 personen die uitvoerend te werk zullen gaan. De twee andere teamleden zijn de aansturende personen in het team. Uitgaande van een 5 daagse werkweek met 6 uur per dag zal er door de 3 medewerkers 90 uur per week gemaakt worden. In het jaar zal Shocklive 48 weken werkend zijn en dit aantal weken is vermenigvuldigd met het aantal uren (90) per week. De uitkomst hiervan is 4.320 uur. Vervolgens zijn deze aantal uren vermenigvuldigd met het uurtarief dat Shocklive rekent. Dit tarief bedraagt €100,- per uur. Bijlage Buzz:   Benaming uit de marketingwereld voor het creëren van ophef omtrent een merk of  producten. CRM: Custom Relation Management, het verzamelen van klantgegevens om met deze informatie       langdurige relaties op te bouwen. SEA: Search Engine Advertising, Het plaatsen van advertenties in de gesponsorde onderdelen van        de zoekresultaten van zoekmachines. SEO: Search Engine Optimization, Het dusdanig aanpassen van een website zodat deze makkelijk gevonden kan worden in de online zoekmachines. Web 2.0:  Tweede fase in de ontwikkeling van het world wide web.
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)

More Related Content

What's hot

WORK! 2011 nr. 1
WORK! 2011 nr. 1WORK! 2011 nr. 1
WORK! 2011 nr. 1rinuswit
 
Jouw ruimte om te groeien bij Grant Thornton
Jouw ruimte om te groeien bij Grant ThorntonJouw ruimte om te groeien bij Grant Thornton
Jouw ruimte om te groeien bij Grant Thorntonepernoud
 
Ttp Magazine 240x340 Zwart Def
Ttp Magazine 240x340 Zwart DefTtp Magazine 240x340 Zwart Def
Ttp Magazine 240x340 Zwart DefSinned79
 
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nlRestart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nlrestartplatform
 
Smart-Group-Corp-Brochure
Smart-Group-Corp-BrochureSmart-Group-Corp-Brochure
Smart-Group-Corp-BrochureValentin Meijer
 
Mercuri Urval Corporate Brochure Nl
Mercuri Urval Corporate Brochure NlMercuri Urval Corporate Brochure Nl
Mercuri Urval Corporate Brochure Nlmartien3
 
Voorstel Innovatieprogramma Waarde van Creatie
Voorstel Innovatieprogramma Waarde van CreatieVoorstel Innovatieprogramma Waarde van Creatie
Voorstel Innovatieprogramma Waarde van CreatieWaarde van creatie
 
Vacature 3ejaars stage 2011 2012 workshop zelfstandig ondernemen
Vacature 3ejaars stage 2011 2012 workshop zelfstandig ondernemenVacature 3ejaars stage 2011 2012 workshop zelfstandig ondernemen
Vacature 3ejaars stage 2011 2012 workshop zelfstandig ondernemenJeroen Bakker
 
(Dutch) Strategie-innovatie voor KMO's
(Dutch) Strategie-innovatie voor KMO's(Dutch) Strategie-innovatie voor KMO's
(Dutch) Strategie-innovatie voor KMO'sJeroen De Flander
 
Branding - campagne traject
Branding - campagne trajectBranding - campagne traject
Branding - campagne trajectTina Fabry
 
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nlfelixpval
 
MarComMagazine september 2011
MarComMagazine september 2011MarComMagazine september 2011
MarComMagazine september 2011irmavandermade
 

What's hot (16)

WORK! 2011 nr. 1
WORK! 2011 nr. 1WORK! 2011 nr. 1
WORK! 2011 nr. 1
 
Investors In People 2008 (Dutch)
Investors In People 2008 (Dutch)Investors In People 2008 (Dutch)
Investors In People 2008 (Dutch)
 
Jouw ruimte om te groeien bij Grant Thornton
Jouw ruimte om te groeien bij Grant ThorntonJouw ruimte om te groeien bij Grant Thornton
Jouw ruimte om te groeien bij Grant Thornton
 
Ttp Magazine 240x340 Zwart Def
Ttp Magazine 240x340 Zwart DefTtp Magazine 240x340 Zwart Def
Ttp Magazine 240x340 Zwart Def
 
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nlRestart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
 
Smart-Group-Corp-Brochure
Smart-Group-Corp-BrochureSmart-Group-Corp-Brochure
Smart-Group-Corp-Brochure
 
Mercuri Urval Corporate Brochure Nl
Mercuri Urval Corporate Brochure NlMercuri Urval Corporate Brochure Nl
Mercuri Urval Corporate Brochure Nl
 
Voorstel Innovatieprogramma Waarde van Creatie
Voorstel Innovatieprogramma Waarde van CreatieVoorstel Innovatieprogramma Waarde van Creatie
Voorstel Innovatieprogramma Waarde van Creatie
 
Vacature 3ejaars stage 2011 2012 workshop zelfstandig ondernemen
Vacature 3ejaars stage 2011 2012 workshop zelfstandig ondernemenVacature 3ejaars stage 2011 2012 workshop zelfstandig ondernemen
Vacature 3ejaars stage 2011 2012 workshop zelfstandig ondernemen
 
Recruit Together
Recruit TogetherRecruit Together
Recruit Together
 
Je Eigen Vestiging
Je Eigen VestigingJe Eigen Vestiging
Je Eigen Vestiging
 
Brainport Smart Magazine Mei 2012
Brainport Smart Magazine Mei 2012Brainport Smart Magazine Mei 2012
Brainport Smart Magazine Mei 2012
 
(Dutch) Strategie-innovatie voor KMO's
(Dutch) Strategie-innovatie voor KMO's(Dutch) Strategie-innovatie voor KMO's
(Dutch) Strategie-innovatie voor KMO's
 
Branding - campagne traject
Branding - campagne trajectBranding - campagne traject
Branding - campagne traject
 
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl
 
MarComMagazine september 2011
MarComMagazine september 2011MarComMagazine september 2011
MarComMagazine september 2011
 

Viewers also liked

Gip: Re-lamping, hou de watts in toom
Gip: Re-lamping, hou de watts in toomGip: Re-lamping, hou de watts in toom
Gip: Re-lamping, hou de watts in toomwybo
 
Bachelor paper: how to get free publicity for your advertising campaign
Bachelor paper: how to get free publicity for your advertising campaignBachelor paper: how to get free publicity for your advertising campaign
Bachelor paper: how to get free publicity for your advertising campaignJudithstr
 
Onderwijs en ondernemerschap verbinden (essay)
Onderwijs en ondernemerschap verbinden (essay)Onderwijs en ondernemerschap verbinden (essay)
Onderwijs en ondernemerschap verbinden (essay)Hilde Agterbos
 
2008 smid
2008 smid2008 smid
2008 smid604381
 
Frederik Smit (red.) (2005b). Surfen op de golven de medezeggenschap in het o...
Frederik Smit (red.) (2005b). Surfen op de golven de medezeggenschap in het o...Frederik Smit (red.) (2005b). Surfen op de golven de medezeggenschap in het o...
Frederik Smit (red.) (2005b). Surfen op de golven de medezeggenschap in het o...Frederik Smit
 
Stable 2007 effectief taxeren dynamische risicofactoren (handout)
Stable 2007 effectief taxeren dynamische risicofactoren (handout)Stable 2007 effectief taxeren dynamische risicofactoren (handout)
Stable 2007 effectief taxeren dynamische risicofactoren (handout)Jan Willem van den Berg
 
Thesis: Pepijn het nachtkonijn
Thesis: Pepijn het nachtkonijnThesis: Pepijn het nachtkonijn
Thesis: Pepijn het nachtkonijnAnneleen Vaes
 
bundel Didactische opstelling plc en tp
bundel Didactische opstelling plc en tpbundel Didactische opstelling plc en tp
bundel Didactische opstelling plc en tpDylan Derwael
 
GIP_EINDBUNDEL_INBINDEN__15_5_13__23_U
GIP_EINDBUNDEL_INBINDEN__15_5_13__23_UGIP_EINDBUNDEL_INBINDEN__15_5_13__23_U
GIP_EINDBUNDEL_INBINDEN__15_5_13__23_UBram Beirens
 
eindwerk syntra cloud computing final
eindwerk syntra cloud computing finaleindwerk syntra cloud computing final
eindwerk syntra cloud computing finalmitch vandaele
 
Stageverslag ASZ Geraardsbergen
Stageverslag ASZ GeraardsbergenStageverslag ASZ Geraardsbergen
Stageverslag ASZ GeraardsbergenNele De Crée
 

Viewers also liked (20)

Gip: Re-lamping, hou de watts in toom
Gip: Re-lamping, hou de watts in toomGip: Re-lamping, hou de watts in toom
Gip: Re-lamping, hou de watts in toom
 
Woord vooraf
Woord voorafWoord vooraf
Woord vooraf
 
Partitioneren
PartitionerenPartitioneren
Partitioneren
 
EindwerkWeb2
EindwerkWeb2EindwerkWeb2
EindwerkWeb2
 
Bachelor paper: how to get free publicity for your advertising campaign
Bachelor paper: how to get free publicity for your advertising campaignBachelor paper: how to get free publicity for your advertising campaign
Bachelor paper: how to get free publicity for your advertising campaign
 
Thesis TEW
Thesis TEWThesis TEW
Thesis TEW
 
Onderwijs en ondernemerschap verbinden (essay)
Onderwijs en ondernemerschap verbinden (essay)Onderwijs en ondernemerschap verbinden (essay)
Onderwijs en ondernemerschap verbinden (essay)
 
Scriptie Vandenbroeck Silke
Scriptie Vandenbroeck SilkeScriptie Vandenbroeck Silke
Scriptie Vandenbroeck Silke
 
2008 smid
2008 smid2008 smid
2008 smid
 
Frederik Smit (red.) (2005b). Surfen op de golven de medezeggenschap in het o...
Frederik Smit (red.) (2005b). Surfen op de golven de medezeggenschap in het o...Frederik Smit (red.) (2005b). Surfen op de golven de medezeggenschap in het o...
Frederik Smit (red.) (2005b). Surfen op de golven de medezeggenschap in het o...
 
Stable 2007 effectief taxeren dynamische risicofactoren (handout)
Stable 2007 effectief taxeren dynamische risicofactoren (handout)Stable 2007 effectief taxeren dynamische risicofactoren (handout)
Stable 2007 effectief taxeren dynamische risicofactoren (handout)
 
Thesis: Pepijn het nachtkonijn
Thesis: Pepijn het nachtkonijnThesis: Pepijn het nachtkonijn
Thesis: Pepijn het nachtkonijn
 
bundel Didactische opstelling plc en tp
bundel Didactische opstelling plc en tpbundel Didactische opstelling plc en tp
bundel Didactische opstelling plc en tp
 
GIP_EINDBUNDEL_INBINDEN__15_5_13__23_U
GIP_EINDBUNDEL_INBINDEN__15_5_13__23_UGIP_EINDBUNDEL_INBINDEN__15_5_13__23_U
GIP_EINDBUNDEL_INBINDEN__15_5_13__23_U
 
Masterproef
MasterproefMasterproef
Masterproef
 
Besluit
BesluitBesluit
Besluit
 
eindwerk syntra cloud computing final
eindwerk syntra cloud computing finaleindwerk syntra cloud computing final
eindwerk syntra cloud computing final
 
Verdediging scriptie
Verdediging scriptieVerdediging scriptie
Verdediging scriptie
 
Taal is toch geen drama?!
Taal is toch geen drama?!Taal is toch geen drama?!
Taal is toch geen drama?!
 
Stageverslag ASZ Geraardsbergen
Stageverslag ASZ GeraardsbergenStageverslag ASZ Geraardsbergen
Stageverslag ASZ Geraardsbergen
 

Similar to Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)

Marketingplan In 10 Stappen
Marketingplan In 10 StappenMarketingplan In 10 Stappen
Marketingplan In 10 StappenArnold Prins
 
Whitepaper social marketing strategie
Whitepaper social marketing strategieWhitepaper social marketing strategie
Whitepaper social marketing strategieBijgespijkerd.nl
 
Crafting a Digital and Social Strategy - How to become a social business
Crafting a Digital and Social Strategy - How to become a social businessCrafting a Digital and Social Strategy - How to become a social business
Crafting a Digital and Social Strategy - How to become a social businessMenno Jansen MSc.
 
ABC van marketing voor christelijke organisaties
ABC van marketing voor christelijke organisatiesABC van marketing voor christelijke organisaties
ABC van marketing voor christelijke organisatiesChristophe Pletschet
 
Marcomplan college 1 voorjaar 2014 def
Marcomplan college 1 voorjaar 2014 defMarcomplan college 1 voorjaar 2014 def
Marcomplan college 1 voorjaar 2014 defavansgroep1
 
Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?
Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?
Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?VIM Group
 
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaatOké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaatOke Marketing
 
10 tips om een succesvolle social business te worden.
10 tips om een succesvolle social business te worden. 10 tips om een succesvolle social business te worden.
10 tips om een succesvolle social business te worden. SOCIAL.INC
 
Whitepaper op-reis-met-de-klant
Whitepaper op-reis-met-de-klantWhitepaper op-reis-met-de-klant
Whitepaper op-reis-met-de-klantDemian Sepp
 
De Wereld Werft_workshop Zinvol social media inzetten voor arbeidsmarktcommun...
De Wereld Werft_workshop Zinvol social media inzetten voor arbeidsmarktcommun...De Wereld Werft_workshop Zinvol social media inzetten voor arbeidsmarktcommun...
De Wereld Werft_workshop Zinvol social media inzetten voor arbeidsmarktcommun...Werf_en
 
Strategie en beleid - van strategie tot actie in vier stappen
Strategie en beleid - van strategie tot actie in vier stappenStrategie en beleid - van strategie tot actie in vier stappen
Strategie en beleid - van strategie tot actie in vier stappenleokerklaan
 
M Verhage Hoofdstuk 2 Strategie
M Verhage Hoofdstuk 2 StrategieM Verhage Hoofdstuk 2 Strategie
M Verhage Hoofdstuk 2 StrategieHAN ILS Economie
 
Masterclass Business Analyse (Business Connnected Drechtsteden)
Masterclass Business Analyse (Business Connnected Drechtsteden)Masterclass Business Analyse (Business Connnected Drechtsteden)
Masterclass Business Analyse (Business Connnected Drechtsteden)Robert Snel
 
Business Value MRI Methodiek
Business Value MRI Methodiek Business Value MRI Methodiek
Business Value MRI Methodiek Robert Snel
 

Similar to Ondernemingsplan Shock Live (Studie project) (20)

Marketingplan In 10 Stappen
Marketingplan In 10 StappenMarketingplan In 10 Stappen
Marketingplan In 10 Stappen
 
2 Part2
2 Part22 Part2
2 Part2
 
Whitepaper social marketing strategie
Whitepaper social marketing strategieWhitepaper social marketing strategie
Whitepaper social marketing strategie
 
Masterclass ready for the future def brochure
Masterclass ready for the future def brochureMasterclass ready for the future def brochure
Masterclass ready for the future def brochure
 
Crafting a Digital and Social Strategy - How to become a social business
Crafting a Digital and Social Strategy - How to become a social businessCrafting a Digital and Social Strategy - How to become a social business
Crafting a Digital and Social Strategy - How to become a social business
 
ABC van marketing voor christelijke organisaties
ABC van marketing voor christelijke organisatiesABC van marketing voor christelijke organisaties
ABC van marketing voor christelijke organisaties
 
Marcomplan college 1 voorjaar 2014 def
Marcomplan college 1 voorjaar 2014 defMarcomplan college 1 voorjaar 2014 def
Marcomplan college 1 voorjaar 2014 def
 
Presentatie MarCom
Presentatie MarComPresentatie MarCom
Presentatie MarCom
 
Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?
Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?
Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?
 
Huisvestingscode gekraakt
Huisvestingscode gekraaktHuisvestingscode gekraakt
Huisvestingscode gekraakt
 
2markit
2markit2markit
2markit
 
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaatOké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat
 
10 tips om een succesvolle social business te worden.
10 tips om een succesvolle social business te worden. 10 tips om een succesvolle social business te worden.
10 tips om een succesvolle social business te worden.
 
Whitepaper op-reis-met-de-klant
Whitepaper op-reis-met-de-klantWhitepaper op-reis-met-de-klant
Whitepaper op-reis-met-de-klant
 
De Wereld Werft_workshop Zinvol social media inzetten voor arbeidsmarktcommun...
De Wereld Werft_workshop Zinvol social media inzetten voor arbeidsmarktcommun...De Wereld Werft_workshop Zinvol social media inzetten voor arbeidsmarktcommun...
De Wereld Werft_workshop Zinvol social media inzetten voor arbeidsmarktcommun...
 
Strategie en beleid - van strategie tot actie in vier stappen
Strategie en beleid - van strategie tot actie in vier stappenStrategie en beleid - van strategie tot actie in vier stappen
Strategie en beleid - van strategie tot actie in vier stappen
 
M Verhage Hoofdstuk 2 Strategie
M Verhage Hoofdstuk 2 StrategieM Verhage Hoofdstuk 2 Strategie
M Verhage Hoofdstuk 2 Strategie
 
M Verhage Hoofdstuk 2 Strategie
M Verhage Hoofdstuk 2 StrategieM Verhage Hoofdstuk 2 Strategie
M Verhage Hoofdstuk 2 Strategie
 
Masterclass Business Analyse (Business Connnected Drechtsteden)
Masterclass Business Analyse (Business Connnected Drechtsteden)Masterclass Business Analyse (Business Connnected Drechtsteden)
Masterclass Business Analyse (Business Connnected Drechtsteden)
 
Business Value MRI Methodiek
Business Value MRI Methodiek Business Value MRI Methodiek
Business Value MRI Methodiek
 

Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)

 • 1. Voorwoord Dit ondernemersplan is opgezet door vijf studenten van Hogeschool Rotterdam. Tijdens het tweede kartaal van het eerste studiejaar van de studierichting ‘communicatie: specialisatie digitale media’ is als opdracht gegeven om een ondernemersplan te schrijven voor een fictief communicatiebedrijf. Het team bestaat uit de volgende personen: Fatemeh Mohammadi Majd (voorzitster) Jose Borges De Oliveira (bedrijfsman) Stefan Mooren (plant) Ronald Capelle (brononderzoeker) Niels Koster (groepswerker) Het plan bestaat uit een strategische bedrijfsplanning, doelgroeponderzoek, brancheonderzoek, concurrentieanalyse, communicatieplan, promotieplan en exploitatiebegroting. Een uitgebreide inhoudsopgave is te vinden op de volgende pagina. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Strategische bedrijfsplanning1. Inleiding 2. Strategische bedrijfsplanning 2.1. Bedrijfsmissie 2.2. Doelen en doelstellingen 2.3. Bedrijfsportfolio 2.4. Functieplannen 3. Situatie analyse 3.1. Sterkten 3.2. Zwakten 3.3. Kansen 3.4. Bedreigingen 4. Positionering 4.1. Productbeleid 4.2. Prijsbeleid 4.3. Promotiebeleid 4.4. Plaatsbeleid Hoofdstuk 2 Doelgroeponderzoek 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode 3. Abell model 3.1. Afnemers 3.2. Behoeften 3.3. Technologieën4. Potentiële klant Hoofdstuk 3 Brancheonderzoek1. Inleiding 1.1. Doel van onderzoek 1.2. De vraagstelling 1.3. Methode van onderzoek 2. De branche en zijn omgeving 2.1. Aantal aanbieders in de reclamebranche 2.2. Inkomstenniveau van reclamebranche 2.3. Kerngetallen van reclamebranche 3. Ondernemersklimaat 3.1. Ondernemen in Nederland algemeen 3.2. Voorspellingen voor reclamebranche 3.3. Externe bedreigende factoren voor een beginnende onderneming 3.4. Kansen voor beginnende ondernemingen in reclamebranche 3.5. Bijzonderheden qua wetgeving in reclamebranche 4. Evaluatie van de gegevens Hoofdstuk 4 Concurrentieanalyse 1. Inleiding 1.1. Doel van concurrentieanalyse2. Soorten concurrenten 2.1. Directe concurrenten 2.2. Indirecte concurrenten3. Analyse van de verschillende concurrentiesectoren 3.1. Strategieën 3.2. Creatieve strategie 3.3. Mediastrategie4. Marketing & reclamebranche analyse 4.1. Sterke punten 4.2. Zwakke punten 4.3. Reactie patronen5. Shocklive concurrenten 5.1. Sterke/zwakke concurrenten 5.2. Nabije/verre concurrenten 5.3. Fatsoenlijke/verstorende concurrenten6. Voorbeeld: More Than Live uitgelicht 7. Conclusie Hoofdstuk 5 Communicatieplan 1. Inleiding 2. Communicatiemissie 3. Analyse van de situatie 3.1. Stand van zaken in de reclamebranche 3.2. Bestuur 3.3. Takenpakket bestuur 3.4. Taak en functieomschrijving 3.5. Communicatiethema’s 3.6. Activiteiten, functionering en financiering 4. Communicatiestrategie 4.1. Concerncommunicatie 4.2. Interne communicatie 4.3. Marketingcommunicatie 4.4. Monitoring Hoofdstuk 6 Promotieplan 1. Inleiding 2. Promotiedoelstellingen 3. Analyse van de situatie 3.1. De inhoud van de promotieactiviteiten 3.2. Communicatiemiddelen 3.3. Planning van activiteiten 3.4. Activiteitenpakket 4. Promotiestrategie 4.1. Website en weblog 4.2. Social networks 4.3. SEO 4.4. SEA 4.5. Affiliate programma 4.6. Online video advertising 4.7. Webcommercials 4.8. Analyse Hoofdstuk 7 Exploitatiebegroting 1. Inleiding2. Inkomsten en uitgaven Bijlage Hoofdstuk 1 Strategische bedrijfsplanning 1. Inleiding 2. Strategische bedrijfsplanning 2.1. Bedrijfsmissie 2.2. Doelen en doelstellingen 2.3. Bedrijfsportfolio 2.4. Functieplannen 3. Situatie analyse 3.1. Sterkten 3.2. Zwakten 3.3. Kansen 3.4. Bedreigingen 4. Positionering 4.1. Productbeleid 4.2. Prijsbeleid 4.3. Promotiebeleid 4.4. Plaatsbeleid 1. Inleiding In dit hoofdstuk komt de strategische bedrijfsplanning aan bod. Dit plan is opgezet met een aantal doelen als uitgangspunt: Toelichten welke missie en doelstellingen gelden binnen de organisatie. De verschillende functieplannen van de organisatie duidelijk maken. Een analyse geven van de situatie. Inzage geven in de bedrijfsplanning en groeistrategieën van de organisatie. De opzet is volgens een standaard hoofdstukindeling van een communicatieplan. Om de leesbaarheid te garanderen is sommige informatie aangeboden als bijlage. Daarnaast is ook een lijst met definities en verklaringen van sommige begrippen aanwezig in dit ondernemersplan. Voor sommige onderdelen van dit communicatieplan wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken. Waar in het geval van personen over ‘hij’ wordt gesproken, kan dit uiteraard ook worden opgevat als ‘zij’. 2. Strategische bedrijfsplanning 2.1. Bedrijfsmissie Het activiteitenterrein van communicatiebedrijf Shocklive bestaat uit het leveren van diensten in de vorm van promotionele campagnes die bestaan uit een combinatie van guerilla-marketing en interactieve marketing. Met onze diensten richten wij ons vooral op klanten die vernieuwende marketingstrategieën in de marketingmix hebben opgenomen maar ook op klanten die toe zijn aan merkinnovatie. Als organisatie zijn we actief omdat we uniek willen zijn in de reclamewereld. We willen innoverende campagnes ontwikkelen voor klanten die de uitdaging samen met ons aan durven te gaan. Shocklive is een vooruitstrevend reclamebedrijf die gespecialiseerd is in het creëren van merkbeleving en merkinnovatie. 2.2. Doelen en doelstellingen Het resultaat dat Shocklive met zijn activiteiten wil behalen is een professioneel imago opbouwen rondom de organisatie en tevens bekend te staan om zijn unieke diensten. De organisatie bevindt zich in de opstartfase. Om deze reden zal het eerste jaar vooral in het teken staan van het creëren van naamsbekendheid. Het tweede jaar zal vooral gaan om het opbouwen van een uniek imago. Uiteindelijk zal marktaandeel, continuïteit en winst een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de doelen van de organisatie. Als resultaat van de gestelde doelen van Shocklive zijn er een aantal marketingdoelstellingen vastgelegd: Binnen zes maanden groeit de naamsbekendheid van de organisatie naar 10% bij de bedrijven die werkzaam zijn in de sectoren die als doelmarkten worden gezien. In het laatste kwartaal van het eerste jaar is de uitvoerende afdeling van de organisatie in staat om minstens 35 uur p.p/p.w. te verkopen aan de klant. Voor een overzicht van de doelmarkten kan het doelgroeponderzoek in hoofdstuk 2 worden geraadpleegd (pagina 11). Een indicatie van de financiële doelstellingen is terug te vinden in de exploitatiebegroting in hoofdstuk 7 (pagina 39). 2.3. Bedrijfsportfolio Het geheel van activiteiten van Shocklive is als volgt te omschrijven: Acquisitie Marketingactiviteiten Communicatie ICT/Backoffice Projectmanagement De strategische planning van deze activiteiten is weergegeven in een GE-matrix in figuur 1. Op de linkeras is de aantrekkelijkheid weergegeven en op de bovenste as de kracht. Figuur 1 - Groen: Acquisitie- Rood: Projectmanagement- Oranje: Communicatie- Blauw: Marketingactiviteiten- Paars: ICT/Backoffice De manier waarop de verschillende activiteiten zijn geïntegreerd in de marketing- en concerncommunicatie is terug te vinden in het communicatieplan in hoofdstuk 5 (pagina 26). 2.4. Functieplannen Voor de activiteiten van de bedrijfsportfolio zijn verschillende functieplannen opgezet. Een aantal van deze plannen wordt uitgelicht in de overige hoofdstukken van dit ondernemersplan: Acquisitie: Communicatieplan, promotieplan (hoofdstuk 5 en 6).Marketingactiviteiten: Communicatieplan, promotieplan (hoofdstuk 5 en 6).Communicatie: Communicatieplan (hoofdstuk 5). De ICT-voorzieningen en backoffice-processen nemen binnen de organisatie een belangrijke rol in. De webpagina alsmede de communicatiemiddelen moeten naar behoren functioneren om de professionele uitstraling van Shocklive te waarborgen. Ook alle systemen die de bedrijfsactiviteiten ondersteunen moeten optimaal zijn afgesteld. Hier wordt dan ook door de ICT- en backoffice-afdeling voor gewaakt.3. Analyse van de situatie De situatieanalyse bestaat uit een analyse van de organisatie zelf en een analyse van de bedrijfsomgeving, oftewel een interne- en externe analyse. De verschillende factoren zijn omschreven in de vorm van een SWOT-analyse: 3.1. Sterkten Sterke identiteit De identiteit van Shocklive is een van de sterke punten van het bedrijf. Alle medewerkers van het bedrijf zitten op hetzelfde lijn. Dit zorgt ervoor dat elk medewerker weet hoe en waarvoor hij werkt en hoe het bedrijf zich wil profileren in de markt. Identiteit is de ‘eigenheid’. Ofwel datgene dat u als bedrijf uniek en eigen maakt. Identiteit is afhankelijk van interne- en externe factoren als: plaats, periode, omgeving, cultuur, taal, etniciteit, familie en de relatie tot anderen. Een duidelijke identiteit zal zorgen voor succes bij projecten en zal zorgen voor naamsbekendheid.   Creativiteit Creativiteit is een noodzakelijk ingrediënt bij productontwikkeling, vraagsturing, kwaliteitszorg, strategievorming en klanttevredenheid. Creativiteit is ook leuk: het geeft medewerkers plezier in het werk en het gevoel zelf iets bij te dragen. Het creativiteitsgehalte van het Shocklive team is hoog in te schatten. Men komt voortdurend met nieuwe ideeën en probeert deze uit te werken. In een markt waar het draait om imponeren en aan het denken zetten van de doelgroep, is creativiteit een belangrijk gereedschap.   3.2. Zwakten   Mindere middelen, kennis en vaardigheden Shocklive heeft in zijn prille bestaan nog niet de kans gehad om ervaring op te doen in de branche en hierbij de vaardigheden te trainen. Ook is de kennis en middelen van de medewerkers nog een vroeg stadium doordat het nog studenten. Ontwikkeling zal een belangrijke factor spelen.   Onbekende/pril imago Het imago van Shocklive is ook nog niet zoals het gewenst is. Dit komt vooral doordat het bedrijf net gestart is. Door middel van een sterke identiteit en goed werk zal getracht worden om deze zwakke punt tot een sterke punt om te zetten.    3.3 Kansen   Nieuwe klanten of nieuwe behoeften bij klanten De markt van marketing & communicatie is een markt die voortdurend verandert en andere grenzen stelt. Hierdoor kan Shocklive op inspelen om door goede marketing nieuwe grenzen te stellen. Door middel van een creatief werkproces zal getracht worden deze doelstelling te bereiken.   Problemen bij de concurrentie De concurrenten zullen mede door een nieuwe concurrent zich anders moeten opstellen in de markt. Hierop kan Shocklive inspelen door sterk toe te slaan. Ook dit moet bereikt worden door goed teamwork en een creatieve werkproces. Dit kan bijvoorbeeld door een sterke campagne te lanceren die de aandacht trekt van de klanten van de concurrenten waar er problemen zijn.  3.4. Bedreigingen   Nieuwe concurrenten, nieuwe producten van concurrenten, nieuwe substituten Zoals eerder vernoemt, veranderd de markt van marketing & communicatie voortdurend. Dit zal ook als een bedreiging kunnen worden voor Shocklive. Nieuwe producten en substituten kunnen verschijnen en de markt omgooien. Shocklive voorbereid zijn hierop en kunnen dit doen door zich flexibel op te stellen.   Economische recessie De economie blijft een punt. Tot het weer stabiel is zal elke bedrijf rekening moeten houden met de veranderingen en mogelijke negatieve aspecten ervan. Ook hier moet Shocklive zich alert en flexibel opstellen.   Veranderingen in wet- en regelgeving Ook de wet kan van invloed zijn. De wetgeving kan veranderd worden en er kunnen nieuwe regelingen bijkomen of oude regelingen vervallen. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen. Shocklive kan hierop anticiperen en kan zich zo opstellen dat het bedrijf met of zonder wetten een goed eindproduct kan afleveren. 4. Positionering 4.1. Productbeleid De diensten die Shocklive aanbiedt positioneren zich ten opzichte van nabije en verre concurrentie door de innovatieve en onvoorspelbare aard. In de perceptie van zowel de opdrachtgevers als de doelgroep die zij willen bereiken zorgen de diensten van Shocklive voor een unieke merkbeleving. In het communicatieplan (hoofdstuk 5) en het promotieplan (hoofdstuk 6) is meer informatie te vinden over het productbeleid van de organisatie. 4.2. Prijsbeleid Shocklive heeft een speciale visie op het ondernemerschap en beloningsmodellen. Door deze visie is de organisatie in staat om relatief lage prijzen te vragen voor zijn diensten. Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden in het communicatieplan en promotieplan in hoofdstuk 5 en 6 (pagina 26 en 34). 4.3. Promotiebeleid Net zoals Shocklive intensieve campagnes voert voor zijn opdrachtgevers wordt ook de eigen marketingcommunicatie en concerncommunicatie uitgevoerd door middel van spraakmakende campagnes via guerilla-marketing en online campagnes. Meer inzage in het promotiebeleid is te vinden in het communicatieplan in hoofdstuk 5 en het promotieplan in hoofdstuk 6 (pagina 26 en 34). 4.4. Plaatsbeleid Demografisch gezien richt Shocklive zich op het gehele land. Wel is het aannemelijk dat in de beginfase vooral opdrachtgevers uit Zuid-Holland geworven zullen worden. Dit is namelijk het leefgebied van alle bestuursleden en biedt dus de meeste kans op de mogelijkheid tot netwerken. Er zijn nog geen ambities om internationale projecten te beginnen. Hoofdstuk 2 Doelgroeponderzoek 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode 3. Abell model 3.1. Afnemers 3.2. Behoeften 3.3. Technologieën4. Potentiële klant 1. Inleiding In dit hoofdstuk komt het doelgroeponderzoek aan bod. Dit onderzoek is opgezet met een aantal doelen als uitgangspunt: De lezer inzicht geven in de doelgroep van Shocklive. Inzicht geven welk soort onderzoek ten grondslag ligt aan het resultaat. Het specificeren van de doelgroep ter maximalisatie van klanttevredenheid. Alvorens onderzoek naar de doelgroep van Shocklive gedaan kan worden, dienen de potentiële klanten van Shocklive gedefinieerd te worden om tot een specifiek mogelijke doelgroep te komen. Hiermee poogt Shocklive de wensen en behoefte van de klanten zo goed mogelijk in beeld te krijgen en zodoende de klantenrelatie te maximaliseren. Deze doelgroep betreft: Bedrijven die reeds relatief veel marketingbudget besteden aan moderne marketingtechnieken, alsmede bedrijven die relatief minder budget uit geven aan deze moderne technieken en zodoende toe zijn aan merkinnovatie. Shocklive wilt bedrijven assisteren die zich willen mengen in moderne marketingtechnieken, omdat deze aanpak gepaard gaat met een vooruitstrevende visie. Bovendien is het verwezenlijken van merkinnovatie voor Shocklive een ambitieuze aangelegenheid en een grote uitdaging. Om de leesbaarheid te garanderen is sommige informatie aangeboden als bijlage. Daarnaast is ook een lijst met definities en verklaringen van sommige begrippen aanwezig in dit ondernemersplan. Voor sommige onderdelen van dit doelgroeponderzoek wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken. Waar in het geval van personen over ‘hij’ wordt gesproken, kan dit uiteraard ook worden opgevat als ‘zij’. 2. Onderzoeksmethode De benadering die Shocklive hanteert om tot dit doelgroeponderzoek te komen, is gebaseerd op de volgende vraagstelling: Welk soort potentiële klanten wordt door Shocklive beoogt aan te trekken? Er liggen vele factoren ten grondslag aan het tot stand komen van het antwoord op deze vraag. Deze factoren worden in dit hoofdstuk uitgewerkt. Er wordt verder gebruik gemaakt van een causaal onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn kwantitatief en de hiervoor benodigde informatie is secundair verkregen. 3. Abell-model Door toepassing van het Abell model is te zien met welke technologieën en producten Shocklive op de markt actief is, en op welke doelgroep ze inspelen. Er wordt duidelijk gemaakt wat het werkterrein is waarop de onderneming actief is. Het Abell-model staat voor een trio onderdelen: afnemers (wie), behoeften (wat), technologieën (hoe). Figuur 2 Abell model Shocklive 3.1. Afnemers De klanten wie Shocklive van dienst zal zijn, zullen voornamelijk bedrijven zijn die een nieuwe, verfrissende manier van marketing willen uitoefenen. Shocklive wijst niet op voorbaat een bepaald marktsegment af. Met de uitgestrekte koers die Shocklive heeft ingezet, streeft Shocklive namelijk in verscheidende branches present te zijn. Er wordt echter niet verwacht dat de bankensector zich zal mengen in guerrilla campagnes. Tevens is het niet uitgesloten ook particulieren op de markt te zetten. De sectoren transport, evenementen, Telecom/ ICT, webwinkels en mode/ lifestyle maken reeds gebruik van guerrilla marketingcampagnes (gepaard met moderne marketingtechnieken). Onder de overige sectoren vinden zich voornamelijk afnemers die toe zijn aan merkinnovatie middels deze nieuwe marketingtechnieken. Zij hebben baat bij progressieve opvattingen. De diensten van Shocklive zal hen dan ook tegemoet komen. Oriënterende gesprekken moeten uitwijzen of er sprake is van voldoende potentie en perspectief voor een samenwerking tussen twee partijen. 3.2. Behoeften De behoeften van de klant is een cruciale dimensie. De afnemer moet het drijfveer hebben om moderne marketingtechnieken in te zetten, ongeacht of de klant relatief veel of weinig budget te spenderen heeft. De optiek waaruit Shocklive opereert is zeer modern. Het verlangen van de klant zou hierop moeten aansluiten. De grootste behoefte van de klant is merkbeleving. De mensen moeten een echt binding hebben met het bedrijf en er moet een vibe tot stand komen. Shocklive bevredigt graag deze behoefte, omdat dit de voornaamste factor is die leidt tot omzet. Daarnaast zijn merkinnovatie, merkbeleving en de zogeheten buzz ook elementen die dit proces bevorderen. Pas wanneer iemand zich daadwerkelijk kan identificeren met een merk zal dit zijn vruchten afwerpen. Voor Shocklive is het een uitdaging een merk of bedrijf op een dergelijke manier in de markt te zetten. 3.3. Technologieën Shocklive ambieert zich op reeds onbewandelde paden te begeven. Dit mikpunt is inherent aan de steeds meer technologieën die zich voordoen. Shocklive wilt zich dan vooral niet laten barricaderen, maar wilt elke vorm van technologie omarmen. Van E-mails tot games en van Augmented Reality tot Social Networks. Shocklive is inmiddels diep geworteld in het digitale tijdperk. Deze kennis wordt met een op maat gemaakte marketing campagne optimaal benut. 4. Potentiële klant Als voorbeeld neemt Shocklive het van origine Nederlands kledingmerk G-Star Raw. Het is een modern merk die ook actuele en toonaangevende marketingstrategieën inzet. Tot de afnemers behoren over het algemeen mensen die bezig zijn met trends. Zij hebben voornamelijk de behoefte om trendy kleren te dragen van een sterk kwalitatief en kwantitatief merk. De prijzen zijn daarom ook relatief duur. Dit let G-Star niet om jaar na jaar te groeien met maar liefst tientallen procenten. Naar schatting bedraagt de huidige jaaromzet circa €450 miljoen. De marketingstrategieën leveren hier uiteraard een flinke kei aan bij. Zo heeft het merk momenteel een sterke Social Network strategie. G-star liefhebbers kunnen nu een officiële Raw reporter worden. Dit kunnen zij doen door de G-star Raw fashionweek bij te wonen en hier verslag van te doen. Dit moeten zij ventileren middels diverse Social Network platforms. Zo moeten er foto’s geplaatst worden op Flickr, berichtgevingen gedaan worden op Twitter en Hyves, videomateriaal bewerkt en verspreid worden op YouTube en ook nog eens iedereen op Facebook op de hoogte houden van de actualiteiten van die week. Door dat de zendkracht van deze platforms zo enorm sterk is en de volgers deze informatie oppikken en de mogelijkheid hebben deze informatie door te sturen (lees: Retweet op Twitter etc.), zullen deze gegevens zich ongetwijfeld verspreiden over het Internet. Door dat er een competitie element verbonden zit aan deze campagne en bloggers interactief bezig zijn, is dit een erg dynamische en kostenbesparende actie. Door dit wedstrijdelement wil men bovendien de informatie zo professioneel en origineel mogelijk aan de man brengen. Dit brengt vervolgens een hoge merkbeleving teweeg. Ook als het gaat om guerrillacampagnes staat G-Star niet langs de kant. Onlangs heeft G-star Raw een eigen ferry (figuur 3) gepresenteerd. Dit luxe vaartuig vaart in de grachten van Amsterdam en kan gehuurd worden door particulieren én bedrijven. Op deze manier zit iedereen langs de grachten deze watertaxi en zal de buzz rondom het merk stijgen. Hieronder ook een afbeelding (figuur 4) van de online campagne van G-star. 2743200742315-685800742315 Deze visie van het inzetten van Social Networks en de guerrillacampagne zijn te spiegelen aan die van Shocklive. Het creëren van merkbeleving staat ook bij Shocklive hoog in het vaandel. G-star Raw zou dus zomaar een klant van Shocklive kunnen zijn.Figuur 3 Figuur 4 Hoofdstuk 3 Brancheonderzoek 1. Inleiding 1.1. Doel van onderzoek 1.2. De vraagstelling 1.3. Methode van onderzoek 2. De branche en zijn omgeving 2.1. Aantal aanbieders in de reclamebranche 2.2. Inkomstenniveau van reclamebranche 2.3. Kerngetallen van reclamebranche 3. Ondernemersklimaat 3.1. Ondernemen in Nederland algemeen 3.2. Voorspellingen voor reclamebranche 3.3. Externe bedreigende factoren voor een beginnende onderneming 3.4. Kansen voor beginnende ondernemingen in reclamebranche 3.5. Bijzonderheden qua wetgeving in reclamebranche 4. Evaluatie van de gegevens 1 Inleiding 1.1. Doel van het onderzoek Aan de hand van dit onderzoek zal zich een beschrijving vormen van de branche waarin Shocklive zich wil positioneren. Allereerst is de vraagstelling en methode van onderzoek benoemd. Vervolgens wordt de branche en zijn directe omgeving doorgelicht. Het huidige ondernemersklimaat wordt daarna behandeld met daarbij een indicatie van eventuele bedreigingen en kansen. Vervolgens zal dit leiden tot een conclusie waar antwoord wordt gegeven op de vraagstelling. 1.2. De vraagstelling De belangrijkste vragen die met behulp van dit hoofdstuk beantwoord zullen worden zijn:1) Hoeveel aanbieders zijn er in de markt?2) Is er sprake van stijgende of dalende omzetten en winsten?3) Is het huidige ondernemersklimaat gunstig of ongunstig om toe te treden tot deze markt?4) Welke kansen of bedreigingen kunnen er verwacht worden van mogelijke externe factoren? 1.3. Methode van onderzoek Voor het implementeren van dit onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch naar secundaire gegevens. De bronnen die hier voor zijn geraadpleegd zijn de volgende: Centraal Bureau der Statistieken Webanalisten Marketingfacts Webanalisten eMarketeer2. De branche en zijn omgeving 2.1. Aantal aanbieders in de reclamebranche Ruim 75% van alle aanbieders van reclamediensten bevinden zich in dezelfde subklasse als Shocklive (SBI 7440). Op 1 januari 2009 was dit aantal gelijk aan 17140 bedrijven. Reclame-, reclameontwerp- en reclameadvies- bureau’s vallen binnen deze subklasse. 2.2. Inkomstenniveau van reclamebranche Als gevolg van de recessie realiseerde de reclamebranche eind 2008 als enige van de zakelijke dienstverlening een daling van 0,4%. Dit heeft te maken met het feit dat veel bedrijven in tijden van recessie bezuinigen op het budget voor reclame communicatie. Ondanks een daling in de gehele reclamemarkt is er in de online advertentiemarkt en opzichte van 2007 in 2008 10% meer besteed aan online display advertising (159,5 miljoen Euro). Echter is er in het laatste kwartaal van 2008 wel voor het eerst in jaren een daling in de groei merkbaar in de online reclamemarkt. Helaas gaf het huidige rekenmodel niet voldoende impressie van nieuwe reclametechnieken zoals affiliate-, viral- en mobile-marketing. Begin 2010 worden meer gedetailleerde cijfers verwacht. 2.3. Kerngetallen van reclamebranche De volgende kerngetallen zijn berekend over de gehele reclamebranche en zijn als laatst gewijzigd op 2 Juli 2009: Werkzame personen: gemiddeld 45000 Totale opbrengsten: 6945 miljoen Totale lasten: 6063 miljoenTotale winst: 912 miljoen 3. Ondernemersklimaat 3.1. Ondernemen in Nederland algemeen Nederland scoort gemiddeld wat betreft het percentage van aankomend en jong ondernemerschap. 7,2% van alle ondernemingen is snel groeiende. Europees gezien is dit een gemiddelde score. 73,1% van recent opgestarte ondernemingen overleeft. Europees gezien is dit een gemiddelde score. Opstartende Nederlandse ondernemingen hebben bij oprichting gemiddeld 2,3 werkzame personen in dienst. 3.2. Voorspellingen voor reclamebranche De groei in online advertentiebestedingen zal de komende jaren langzaam afnemen. Dit is nog steeds een gevolg van de kredietcrisis. De verschuiving van ‘betalen op basis van bereik’ naar ‘betalen op basis van resultaat’ zal versnellen. Alhoewel de groei van online advertentiebestedingen zal afnemen zal het totale aandeel ten opzichte van alle advertentiebestedingen alsmaar toenemen. 3.3. Externe bedreigende factoren voor beginnende onderneming * Micro-omgeving: - Vanwege de kredietcrisis zal het moeilijk zijn om grote winsten te behalen waardoor het relatief lastig zal zijn om talentvol personeel te werven en research te doen. * Meso-omgeving: - Vanwege de kredietcrisis zouden potentiële opdrachtgevers in zwaar weer kunnen belanden waardoor er minder budget is voor reclamedoeleinden.- Ook leveranciers en tussenhandelaren zouden in financiële problemen kunnen komen wat een indirect effect heeft op de reclamebranche.- De slechte situatie in de bankwereld zou aan kunnen houden waardoor het erg moeilijk zal zijn om financieringen rond te krijgen. * Macro-omgeving: -De economische crisis zou aan kunnen houden waardoor de bevolking in het algemeen minder koopkracht heeft en er in verhouding ook minder budget besteed zal worden aan reclamedoeleinden door het bedrijfsleven.-Nederland zou getroffen kunnen worden door een natuurramp waardoor de economie instort en vele ondernemingen zullen vallen.3.4. Kansen voor beginnende onderneming in reclamebranche Alhoewel de bestedingen in de reclamebranche vanwege de economische crisis afnemen is er nog steeds een lichte groei merkbaar in de online reclamemarkt. Wanneer een bedrijf weet in te spelen op deze ontwikkeling dan zijn er waarschijnlijk kansen te creëren. 3.5. Bijzonderheden qua wetgeving in reclamebranche Eén van de belangrijkste recente wijzigingen op het gebied van wetgeving in deze branche is het verscherpen van de regels omtrent spam: Promotionele boodschappen mogen enkel aan klanten worden gestuurd, maar dan uitsluitend voor eigen producten of diensten. Aan rechtspersonen met onpersoonlijke e-mailadressen mag ook promotionele content gestuurd worden. Het woord ‘reclame’ moet verplicht worden vermeld. De ontvanger heeft het recht zich te verzetten tegen de ontvangen content. Ook is het sinds eind 2008 onder strenge uitzonderingen verboden om gebruik te maken van het tell-a-friend systeem. Alleen wanneer er wordt voldaan aan de volgende criteria mag er nog ongestraft gebruik worden gemaakt van dit systeem: Het aanbevelen van de website gebeurt volledig op eigen initiatief van de zender. De website stelt dus geen beloning- of kans op een beloning tegenover. Voor de ontvanger moet zichtbaar zijn wie de initiatiefnemer is zodat diegene aangesproken kan worden. De afzender moet volledige inzage hebben in het bericht dat uiteindelijke via de website wordt verzonden zodat volledige verantwoordelijkheid kan worden genomen voor het bericht. De e-mailadressen en persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan het eenmalig verzenden van het bericht. Tevens dient het systeem beveiligd te zijn tegen misbreuk zoals het automatisch verzenden van spam. 4. Evaluatie van de gegevens Er zijn relatief veel vergelijkbare bedrijven werkzaam in Nederland (circa 18000). In de sector zakelijke dienstverlening is voor de reclamebranche als enige een daling in de bestedingen te zien als gevolg van de economische crisis. Vanwege de economische crisis is het huidige ondernemersklimaat niet optimaal om een bedrijf te starten. Toch liggen er kansen op het gebied van vernieuwende reclamestrategieën. De negatieve externe effecten die de economische crisis met zich meebrengt lijken de grootste obstakels te zijn bij het opstarten van een bedrijf in de reclamebranche. Hoofdstuk 4 Concurrentieanalyse 1. Inleiding 1.1. Doel van concurrentieanalyse2. Soorten concurrenten 2.1. Directe concurrenten 2.2. Indirecte concurrenten3. Analyse van de verschillende concurrentiesectoren 3.1. Strategieën 3.2. Creatieve strategie 3.3. Mediastrategie4. Marketing & reclamebranche analyse 4.1. Sterke punten 4.2. Zwakke punten 4.3. Reactie patronen5. Shocklive concurrenten 5.1. Sterke/zwakke concurrenten 5.2. Nabije/verre concurrenten 5.3. Fatsoenlijke/verstorende concurrenten6. Voorbeeld: More Than Live uitgelicht 7. Conclusie 1. Inleiding Aan de hand van deze analyse naar de concurrenten van Shocklive zal duidelijk worden van wat voor soort en welke marketingbedrijven concurrentie verwacht kan worden. Het is belangrijk voor een bedrijf om zijn concurrenten te kennen en hierop in te spelen door middel van een eigen marketingstrategie. Voor Shocklive is het erg belangrijk te weten wat voor cijfers vergelijkbare marketingbedrijven hebben, zodat er een strategie gekozen kan worden. 1.1. Doel van concurrentieanalyse De concurrentieanalyse is een onderdeel van de externe analyse van een onderneming. Het doel is kansen en bedreigingen te identificeren met het oog op eventuele nieuwe ontwikkelingen. 2. Soorten concurrenten 2.1. Directe concurrenten Bedrijven die guerrilla marketing voeren zijn de grootste concurrenten van Shocklive. Dit komt doordat Shocklive met guerrilla marketing het doel van de klanten wil bereiken. Deze diensten kunnen de bedrijven die dit voeren ook aanbieden. Ook bedrijven die zich specialiseren in online campagnes, zoals Shocklive, zijn directe concurrenten. Dit komt omdat deze bedrijven hetzelfde aanbieden als Shocklive. Voorbeelden: Multi Marketeers Conceptables vanStijl 2.2. Indirecte concurrenten De indirecte concurrenten zijn alle bedrijven die op dezelfde doelgroep richten en die dus mogelijk een gelijkwaardig of vervangend product/dienst op de markt kunnen brengen. Deze product/dienst kan door de klant worden gebruikt als vervanging voor de aangeboden diensten van Shocklive. Bijvoorbeeld direct marketing als vervanging voor guerrilla marketing. Voorbeelden: Drie Marketing Suntzu Creativeions 3. Analyse van de verschillende concurrentiesectoren Over het algemeen zijn de doelstellingen van marketingbedrijven en reclamebureaus; op een creatieve en effectieve manier klantbekendheid creëren bij de doelgroep. Strategieën lopen over het algemeen uit een van massastrategie tot persoonlijk en creatieve strategieën. De bedrijven proberen over het algemeen een leiderschapsrol te bemachtigen in de branche. 3.1. Strategieën Het doel van reclame is consumenten zo te beïnvloeden dat ze positief reageren op goederen of diensten. Bij het bepalen van een reclamestrategie moet een ondernemer zich het volgende afvragen: Is de doelgroep vastgesteld en kan deze worden omschreven? Zijn de doelstellingen verkoop- of communicatiegerelateerd en op welke manier heeft deze invloed op de in te zetten media en creatieve strategie? Zijn er instrumenten bepaald voor het toezicht en de evaluatie van het effect en worden deze toegepast? Wat is het reclamebudget?  Ook de omvang van de markt en de omvang van de belangengroepen of doelgroepen op de markt zijn van invloed op de reclamestrategie. Ondanks de voordelen die het ene reclamemedium ten opzichte van het andere heeft, is een combinatie van verschillende media echter vaak de beste strategie. Zelfs het gebruik van twee media, zoals gedrukte pers en radio, kan een interactie tot gevolg hebben die elk van de media effectiever maakt. De basis voor succesvolle reclame is het vermogen ervan om te communiceren. Deze communicatie kan via verschillende media en sterk uiteenlopende strategieën plaatsvinden. Bedrijven in de marketing en reclamewereld gebruiken over het algemeen vele soorten strategieën. Er zullen hier 2 strategieën worden uitgelicht. 3.2. Creatieve strategie De creatieve strategie wordt gebruikt bij de ontwikkeling van ideeën voor de reclameboodschap en de effectieve uitwerking daarvan. Effectieve ideeën moeten: gebaseerd worden op bevindingen uit consumentenonderzoek overeenstemmen met de algehele marketingstrategie geschikt zijn voor de doelgroep eenvoudig zijn zodanig worden ontwikkeld dat ze optimaal bestand zijn tegen tegenaanvallen.   Hoewel creativiteit doorgaans situatie- of zelfs persoonsgebonden is, en dus zeer individueel is, bestaat er een aantal algemene methodes die kunnen worden toegepast. Paraplureclame steunt op een gevestigde merknaam. Dit soort reclame is het meest geschikt wanneer de merknaam bij de consument goed bekend is. Kwinkslagreclame is gebaseerd op het verrassen van de beoogde ontvanger. In dit soort reclame speelt humor vaak een rol. Demonstratiereclame laat zien hoe het product wordt gebruikt. Dit soort reclame is geschikt wanneer potentiële consumenten niet bekend zijn met het product of het gebruik ervan. Getuigenisreclame, ook wel testimonialreclame maakt gebruik van een daadwerkelijke gebruiker van het product als woordvoerder. Dit kan consumenten bewegen tot consumptie van het huidige aanbod Slice-of-life-reclame maakt gebruik van een aspect van het dagelijks leven als onderdeel van de reclame. De bedoeling hierachter is boodschappen en afbeeldingen aan consumenten over te brengen, waarmee zij zichzelf kunnen identificeren. Lifestyle-reclame werkt volgens het basisprincipe dat de gebruiker door een goed of dienst te gebruiken toegang krijgt tot een bepaalde levensstijl Introductiereclame verschaft informatie over een nieuw merk, product, pakket, ontwerp of nieuwe formule. Dit soort reclame wordt meestal gebruikt wanneer fabrikanten nieuwe modellen uitbrengen. Imitatie of symbolische associatie probeert aantrekkelijke persoonlijke eigenschappen in verband te brengen met het bezit of gebruik van een product. Bij dit type reclame wordt vaak met bekende mensen gewerkt. Hier suggereert reclame dat het gebruik van een bepaald goed of bepaalde dienst de consument gewilde eigenschappen verschaft.   3.3 Mediastrategie De basis voor succesvolle reclame is het vermogen ervan te communiceren. Deze communicatie kan via verschillende media plaatsvinden. Twee factoren waarmee ongeacht de gebruikte media rekening moet worden gehouden zijn timing en kosten. De twee vragen met betrekking tot timing zijn: Hoe snel moeten de reclamedoelstellingen worden bereikt? Hoe moet de reclamemix opgezet worden om maximale steun en erkenning te verkrijgen?  Mediaopties: Kranten zijn actueel, relatief voordelig en bereiken een massapubliek, terwijl tijdschriften in de vrije tijd worden gelezen. Bij radio kan de fantasie worden geprikkeld, terwijl televisie het grootste publiek bereikt. Bij buitenreclames wordt een eenvoudige boodschap gepresenteerd, terwijl brochures, folders en posters effectief op marktsegmenten zijn gericht.   Internet is niet meer weg te denken in de mediamix. Om informatie te verschaffen, startpagina's van sponsors te koppelen en de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. De koppeling tussen het gebruik van online en offline staat steeds meer in de belangstelling. 4. Marketing & reclamebranche analyse Hieronder komen de sterke en zwakke punten van de marketing en reclamebranche aan de orde. 4.1. Sterke punten Door de ontwikkelingen van digitale media zijn die opties voor bedrijven aanzienlijk gestegen. Dit houd in dat er op meerdere manieren mogelijk is de doelgroepen van de klant te bereiken. Voor veel bedrijven zijn deze ontwikkelingen nieuw en ze beschikken dus ook niet over de kwaliteiten om de mogelijkheden van digitale media optimaal te gebruiken. Hierdoor moeten bedrijven vaak aan out-sourcing doen. Dit zorgt ervoor dat reclame en marketingbureaus aan het werk worden gezet. Maar om van deze trend te kunnen profiteren moeten deze bedrijven zich verdiepen en specialiseren in de ontwikkelingen van de digitale media. 4.2. Zwakke punten De kansen op de arbeidsmarkt zijn voor medewerkers in de reclame en marketing sinds de financiële crisis die eind 2008 haar intrede deed, aanzienlijk verslechterd. Juist de reclamebureaus worden door de crisis ernstig getroffen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Veel freelance reclame- en marketingprofessionals zitten momenteel op de bank en wachten in spanning af tot de markt weer aantrekt. Ook de creativiteit van de marketeers is vandaag de dag een zorgwekkend punt geworden. Marketeers maken zich zorgen over hun creativiteit. Velen zijn bang te blijven hangen in oude patronen. Ook de overkill van producten, diensten en prikkels naar de consument of doelgroep toe, baart marketeers zorgen. Consumenten krijgen er genoeg van om continu bestookt te worden met reclameboodschappen. 4.3. Reactiepatronen De branche reageert vrij nuchter op nieuwe toetreders. De grootste hoeveelheid bedrijven in de marketing & reclamebranche zijn vrij zelfverzekerd en beweren zich op unieke manieren te kunnen uiten. Hierdoor proberen de bedrijven ervoor te zorgen dat zij zich kunnen onderscheiden van de concurrenten. De toetredingsdrempel voor deze branche is dan ook vrij hoog te noemen. De houding van deze branche is dat de toetreder zich moet bewijzen en niet de gevestigde orde. Hierdoor is de toetredingsdrempel ook hoog te noemen. Een hoog aangeschreven klantenbestand of portfolio zorgt ervoor dat klanten geïnteresseerd raken. 5. Shocklive concurrenten Aan de hand van de bevindingen die in het onderzoek zijn gedaan wordt hieronder getracht uit te lichten welke soort bedrijven Shocklive actief moet beconcurreren of juist uit de weg gaan. De concurrentie is nog onder te verdelen in de volgende begrippen: 5.1. Sterke/zwakke concurrenten Voor het aanvallen van zwakke concurrenten zijn vaak minder middelen en tijd nodig. Ook zorgt het vaak voor minder naamsbekendheid. Om optimale rendement te bereiken zullen de sterke concurrenten aangevallen moeten worden. Dit zorgt voor naamsbekendheid en dat zorgt weer voor geïnteresseerde klanten. Dit kunnen ook klanten zijn die zich al bij deze sterke concurrenten hebben gevoegd. 5.2. Nabije/verre concurrenten Nabije concurrenten zijn concurrenten die het meeste op Shocklive lijken. Het is belangrijk om deze concurrenten aan te vallen omdat deze van invloed zijn op de directe omgeving. De verre concurrenten zullen op langere termijn aangepakt moeten worden. Dit zal ervoor zorgen dat Shocklive beschikbaar wordt voor verre potentiële klanten. Een goed voorbeeld van nabije concurrent van Shocklive is het bedrijf More Than Live. Dit bedrijf heeft zijn eigen unieke vizier op marketingstrategieën, en gebruikt dit onder andere voor guerrillamarketing. Omdat zij dit op een andere manier dan normaal doen, is dit de perfecte concurrent van Shocklive. Een indirecte concurrent is een bedrijf als Connect Holland, dat internetmarketing gebruikt om campagnes te maken voor zijn klanten. Dit is een indirecte concurrent omdat zij niet doen aan guerrillamarketing, maar natuurlijk wel vergelijkbare klanten binnen kunnen halen. 5.3. Fatsoenlijke/verstorende concurrenten Fatsoenlijke concurrenten houden zich aan de “spelregels” binnen een bedrijfstak. Samen met deze concurrenten groeit de markt en de technologische ontwikkeling. Verstorende concurrenten hanteren hun eigen regels. Shocklive moet hierin een balans zien te vinden naarmate de onderneming groeit. Het is moeilijk om concurrenten te bestrijden die zich niet aan de spelregels houden. Hierdoor kan een bedrijf zoals Shocklive af en toe ook buiten de spelregels om, om zich te laten gelden. Dit houdt in dat er een balans tussen beide opties gevonden moet worden om Shocklive op een bepaalde manier te profileren. 6. Voorbeeld bedrijf uitgelicht Concurrentieanalyse More Than Live Deze concurrentieanalyse is gemaakt om naast een globale analyse ook dieper in te gaan op een potentiële concurrent, en of dit wel een relevante concurrent is. Er wordt onder andere gekeken naar de doelstelling van het bedrijf en wat voor strategieën er worden toegepast. More Than Live is een belevenis- en reclamebureau dat onder andere guerillamarketing gebruikt om reclames te maken voor zijn klanten. Het bedrijf is een potentiële concurrent van Shocklive door onder andere het gebruik van Guerrillamarketing. More Than Live werkt met ervaren werknemers en maakt campagnes voor grote bedrijven zoals Unilever. Erg belangrijk voor More Than Live is het tastbaar maken van het merk. Zij probeert dit zo veel mogelijk met de beschikbare middelen te doen. Imago Aan de website van het bedrijf te zien wil More Than Live een jong en modern marketingbedrijf uitstralen. Dit komt door de hippe teksten die op de website te lezen zijn, het design dat erg modern aandoet, en het algehele stijltje en gebruik van nieuwe mogelijkheden. Vestigingsplaats Het bedrijf ligt op een loopafstand van ongeveer 10 minuten lopen van centraal station Rotterdam, vlakbij een metrostation. Dit is natuurlijk een erg gunstige ligging, omdat deze makkelijk te bereiken is. Het kantoor is verder omgeven van andere bedrijven. Doelstellingen Het bedrijf heeft, naast een winstdoelstelling ook nog een doelstelling die zeer interessant is voor de klant waar mee gewerkt wordt. Deze doelstelling is het merk tastbaar tot leven brengen. More Than Live probeert dit door met de power van belevenissen merken en mensen te binden. More than Live vind zichzelf volstrekt uniek en innoverend. Strategieën More Than Live gebruikt vooral als strategie het gebruiken van een uniek concept. Ze proberen zich in de markt te zetten als een bureau dat ‘beleveniscommunicatie’ gebruikt om een goede campagne op te zetten. Ze werken met verschillende soorten marketing, zoals o.a. guerrillamarketing. Ook zorgen zij voor een aantal zeer ervaren werknemers. Sterke en zwakke puntenSterke punten Maakt gebruik van verschillende soorten marketing Heeft ervaren werknemers Past werk en budget precies op elkaar aan Werkt internationaal Zwakke punten Het bedrijf werkt met weinig personeel Abstracte manier van denken (kan ook een voordeel zijn) Reactiepatronen More Than Live heeft niet echt een reactiepatroon. Zij krijgen een bepaald budget van een bedrijf, en werken om hier het beste werk uit te halen. Daarom zullen zij nooit aan prijsstijgingen/dalingen doen. Verder spreekt de website en het aantal geholpen merken voor zich, en hoeft er dus niet intensiever gepromoot te worden. Concurrentie Het lijkt erop dat More Than Live niet echt agressief te werk gaat tegen zijn concurrenten. Het laat vooral zien wat het kan en wat voor campagnes er al ontwikkeld zijn. Concurrentiestrategie Het bedrijf kiest duidelijk differentiatie als strategie. Ze maken campagnes op veel verschillende gebieden, zoals games en guerrillamarketing. Ook geven ze op hun website aan dat ze de besten producten in hun klasse willen aanleveren. Waardediciplines More Than Live is een kostenleider. Het bedrijf streeft ernaar om de perfecte prijs/kwaliteitverhouding te vinden, zoals ze zelf zeggen, elke euro telt. Concurrentiegedrag Het is moeilijk om te zeggen wat voor concurrentiegedrag More Than Live vertoont. Ze hebben met grote bedrijven en artiesten gewerkt, en succesvolle virals afgeleverd. Ze stellen zich echter niet als een echte concurrent op, en zijn ook niet het meest succesvolle bedrijf op de markt. De titel Marktvolger lijkt het best bij het bedrijf te passen. Klantgericht bedrijf More Than Live is erg klantgericht, het zal altijd de wil van de klant uitvoeren en met het budget doen wat het kan. Het bedrijf past de campagne aan aan de klant en kiest gericht voor een strategie. http://www.morethanlive.nl/flash.php 7. Conclusie Na deze concurrentieanalyse is duidelijk geworden wat Shocklive kan verwachten van zijn concurrenten. Wat voor strategie bepalend is voor de meeste bedrijven die als concurrentie gezien kunnen worden en wat voor middelen er worden gebruikt om de klant tevreden te stellen. Shocklive wordt als een uniek shockmarketingbedrijf op de markt gezet, en na een concurrentieanalyse zal dit veel makkelijker worden. Door de harde cijfers en bepaalde strategieën van concurrenten te hebben onderzocht kan Shocklive zich verder ontwikkelen op deze markt. Hoofdstuk 5 Communicatieplan 1. Inleiding 2. Communicatiemissie 3. Analyse van de situatie 3.1. Stand van zaken in de reclamebranche 3.2. Bestuur 3.3. Takenpakket bestuur 3.4. Taak en functieomschrijving 3.5. Communicatiethema’s 3.6. Activiteiten, functionering en financiering 4. Communicatiestrategie 4.1. Concerncommunicatie 4.2. Interne communicatie 4.3. Marketingcommunicatie 4.4. Monitoring 1. Inleiding In dit hoofdstuk komt het communicatieplan aan bod. Dit communicatieplan is opgezet met een aantal doelen als uitgangspunt: De lezer inzicht geven in de organisatiestructuur en werkzaamheden van Shocklive. Inzicht geven hoe de productontwikkeling binnen Shocklive tot stand komt. De interne communicatiestructuur tussen de verschillende afdelingen binnen Shocklive helder beschrijven. De manier waarop met de verschillende communicatievormen wordt omgegaanbeschrijven. De opzet is volgens een standaard hoofdstukindeling van een communicatieplan. Om de leesbaarheid te garanderen is sommige informatie aangeboden als bijlage. Daarnaast is ook een lijst met definities en verklaringen van sommige begrippen aanwezig in dit ondernemersplan. Voor sommige onderdelen van dit communicatieplan wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken. Waar in het geval van personen over ‘hij’ wordt gesproken, kan dit uiteraard ook worden opgevat als ‘zij’. 2. Communicatiemissie Communicatiebedrijf Shocklive heeft zich als missie gesteld om voorloper te zijn op het gebied van marketingcommunicatie via nieuwe mediakanalen en het inzetten van guerilla-marketing methoden. Daarmee beoogt dit bedrijf nieuwe strategieën te ontwikkelen in de marketingwereld die antwoord geven op de vraag hoe de consument te bereiken tijdens de huidige ontwikkelingen van de reclamebranche. Daarnaast wordt ook geambieerd naar het ontwikkelen van nieuwe methoden om het werken makkelijker, goedkoper en efficiënter te maken. De financiële voordelen die dit oplevert worden doorberekend aan de klant. Verder streeft Shocklive naar een, voor de klant, transparante manier van werken waardoor de resultaten direct te monitoren zijn. Hiermee wordt niet alleen vertrouwen en kostenbesparing gecreëerd maar zorgt het ook intern voor motivatie op de werkvloer. 3. Analyse van de situatie 3.1. Stand van zaken in de reclamebranche Voor een overzicht van de stand van zaken in de huidige reclamebranche wordt verwezen naar hoofdstuk 3 (pagina 15). 3.2. Bestuur Shocklive is opgezet in 2009 en bestaat uit vijf bestuursleden. De bestuursleden zijn tevens werkzaam binnen het bedrijf en hebben uiteenlopende rollen. Het bestuur wordt aangestuurd door voorzitster Fatemeh Mohammadi Majd. De overige leden zijn Stefan Mooren, Niels Koster, Jose Borges De Oliveira en Ronald Capelle. 3.3. Takenpakket bestuur Het bepalen en uitvoeren van het beleid m.b.t. Shocklive. Periodiek evalueren van resultaten en waar nodig bijsturen. Activiteiten beoordelen en een strategie opzetten voor de uitvoering. Nieuwe activiteiten werven. 3.4. Taak en functieomschrijving In grote lijnen ziet de besturingsstructuur van Shocklive er uit zoals weergegeven in figuur 5. Figuur 5 3.5. Communicatiethema’s De hoofdzakelijke werkzaamheden van communicatiebedrijf Shocklive spitsen zich toe tot de zaken die zijn weergegeven in figuur 6. Figuur 6 Onder ‘overige bestuurszaken’ vallen o.a. de interne communicatie en custom relation management (CRM). Ook het motiveren en inspireren van de eigen werknemers neemt een belangrijke plek in binnen de bestuurszaken van Shocklive. 3.6. Activiteiten, ontwikkeling en financiering Er bestaat binnen Shocklive geen vast protocol voor het bedenken van nieuwe activiteiten. Veel aandacht wordt besteed aan creatieve manieren om het brainstormproces te stimuleren. Denk hierbij aan bijzondere locaties waar de brainstormsessies plaatsvinden of andere manieren om lichaam en geest te prikkelen. Shocklive heeft innovatie hoog in het vaandel staan en dat uit zich in nieuwe vergadervormen en manieren om de bestuursleden/werknemers te motiveren en inspireren. Binnen Shocklive bestaan geen vaste werktijden en is er ook geen vaste werklocatie. De bestuursleden/werknemers maken gebruik van moderne communicatietechnieken waardoor er geen noodzaak is om een duur pand te betrekken. Voor afspraken met de klant en onderlinge ontmoetingen wordt uitgeweken naar inspirerende locaties. Deze nieuwe vorm van werken zorgt voor een forse kostenbesparing en ook verzuim vanwege o.a. ziekte en filevorming wordt aanzienlijk gereduceerd.De projectleider en bedrijfsman beslissen over de financiering van activiteiten. Wanneer er een budget nodig is voor de uitvoering van een activiteit dan legt de bedrijfsman de situatie aan de voorzitter voor die uiteindelijk het laatste woord heeft. 4. Communicatiestrategie Per communicatievorm zal naar de volgende zaken worden gekeken: A – Welke doelgroep moet worden bereikt?B – Wat is de boodschap?C – Hoe wordt deze boodschap over gebracht?D – Welke middelen zijn daarvoor nodig? In de communicatiekunde draait alles om het betrekkingsaspect tussen de zender en ontvanger. Steeds zal dus gekeken worden naar de voorkennis en houding van de doelgroep t.o.v. communicatiebedrijf Shocklive en welke eventuele verandering er teweeg gebracht wenst te worden. In figuur 7 ziet u in grote lijnen hoe het communicatiemodel van Shocklive er uit ziet. Figuur 7 Shocklive is in grote mate afgestemd op e-business. De backoffice-processen zijn volledig geïntegreerd en verlopen grotendeels automatisch. In figuur 8 is in grote lijnen weergegeven welke e-business activiteiten zijn geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Figuur 8 4.1. Concerncommunicatie Het hoofddoel van de concerncommunicatie van Shocklive is acquisitie (het werven van nieuwe opdrachten). Zoals eerder beschreven in dit communicatieplan wil Shocklive koploper zijn in het aanbieden van innovatieve reclametechnieken die gebaseerd zijn op de combinatie van nieuwe media en guerilla-marketing. Hiermee richt Shocklive zich zowel op bedrijven die nieuwe mediatechnieken al hebben geïntegreerd in de marketingmix als bedrijven die behoefte hebben aan merkinnovatie. De inhoud van de boodschap is globaal weergegeven in figuur 9. Figuur 9 De communicatieboodschap wordt vooral overgebracht door het inzetten van nieuwe media. Shocklive gaat uit van het principe dat potentiële klanten die zich willen gaan focussen op nieuwe media ook op zoek zullen gaan naar bedrijven via diezelfde nieuwe mediakanalen. Een overzicht van de middelen die ingezet gaan worden voor de concerncommunicatie zijn weergegeven in figuur 10. Figuur 10 Verder zijn er nog een aantal beoogde onderwerpen die gestimuleerd worden door de concerncommunicatie van Shocklive: Primaire impressie Naamsbekendheid Perceptie Preferentie Positie Voor een gedetailleerd overzicht van de corporatestrategie kunt u het promotieplan in hoofdstuk 6 raadplegen (pagina 34).4.2. Interne communicatieDe interne communicatie wordt door Shocklive gezien als de basis van succes. Pas als het intern goed zit dan kan er extern gepresteerd worden. De organisatie van Shocklive bestaat uit de elementen die in figuur 11 zijn weergegeven in een organisatiedriehoek. Figuur 11 Voor een uitgebreid overzicht van de strategie van Shocklive kunt u hoofdstuk 1 raadplegen (pagina 6). Over de cultuur van Shocklive bestaan bij de 5 leden van de organisatie gemeenschappelijke opvattingen, normen en waarden. De cultuur kan omschreven worden als een personencultuur. Het individu en zijn eigenschappen staan op de voorgrond en er zijn weinig regels en procedures. Er heerst een coörperatieve of participatieve leiderschapsstijl waarbij alle organisatieleden deelnemen in de besluitvorming. Het individuele of het collectivistische handelen staat voorop. Onafhankelijkheid, vrijheid en zelfontplooiing zijn belangrijke waarden binnen de cultuur van de organisatie. De bedrijfsstructuur van Shocklive is te omschrijven als een productgerichte structuur. Taken en functies worden gekoppeld op grond van de producten die opgeleverd dienen te worden. Er is sprake van een gedecentraliseerde structuur. Meebeslissen over bedrijfsprocessen kan gedaan worden door ieder niveau binnen de organisatie. De toebedeling van bedrijfsprocessen aan organen/afdelingen binnen Shocklive.is in grote lijnen weergegeven in figuur 12. Figuur 12 Zoals eerder genoemd in dit plan wordt de overdracht van informatie intern vooral gedaan met behulp van digitale kanalen. Het geheel van digitale kanalen die worden ingezet is weergegeven in figuur 13. Figuur 13 Verder worden er ook offline middelen ingezet om de interne communicatie tot stand te brengen. Zo wordt er wekelijks op wisselende locaties een meeting georganiseerd waarbij alle organisatieleden aanwezig zijn. Tijdens deze meetings worden de huidige bedrijfsprocessen besproken en levert men feedback op elkaars werk. 4.3. Marketingcommunicatie Shocklive combineert verschillende marketingmixinstrumenten tot een geïntegreerd marketingprogramma. Voor een uitgebreid overzicht van het marketingprogramma kunt u hoofdstuk 6 raadplegen (pagina 34). Het marketingprogramma wordt gedeeltelijk gecommuniceerd via concerncommunicatie en verder via producten/diensten die de organisatie levert aan de klanten. De waardepropositie die Shocklive aanbiedt aan potentiële klanten is globaal weergegeven in figuur 9. Het doel van de marketingcommunicatie is het adoptieproces van potentiële klanten te beïnvloeden. De verschillende fasen in het adoptieproces is weergegeven in figuur 14. Figuur 14 Voor een uitgebreide toelichting op de strategie die wordt gebruikt om het adoptieproces te beïnvloeden wordt u doorverwezen naar het promotieplan in hoofdstuk 6 (pagina 34). Voor een overzicht van de doelmarkt en marktsegmentatie kunt u het doelgroeponderzoek in hoofdstuk 2 raadplegen (pagina 11). 4.4. Monitoring Shocklive beoogt maximale waarde te halen uit zowel de eigen marketingactiviteiten als de diensten die worden geleverd aan de klant. Om dit te realiseren worden de resultaten van het online gedeelte van de communicatieactiviteiten in kaart gebracht door het inzetten van webanalytics- pakketten. Hoe dit wordt toegepast in de concerncommunicatie en bij de diensten die aan de klant worden geleverd is terug te vinden in het promotieplan in hoofdstuk 6 (pagina 34). De voordelen die het monitoren van de resultaten oplevert leveren niet alleen voordelen op voor het budget van de organisatie. Ook voor de klant levert het aantrekkelijke kostenbesparing op. Shocklive levert campagnes die bestaan uit een guerilla-camagne met daaraan gekoppeld een online campagne. De guerilla-campagne wordt beloond naar een vooraf vastgesteld uurloon. Het online gedeelte van de campagne wordt beloond volgens het CPX-model (performance based). De beloning voor het online gedeelte wordt dus berekend aan de hand van de traffic, leads of andere conversieratio’s die het online gedeelte oplevert voor de klant. Hoe dit is geïntegreerd in de strategie van de organisatie is toegelicht in hoofdstuk 1 (pagina 6). Hoofdstuk 6 Promotieplan 1. Inleiding 2. Promotiedoelstellingen 3. Analyse van de situatie 3.1. De inhoud van de promotieactiviteiten 3.2. Communicatiemiddelen 3.3. Planning van activiteiten 3.4. Activiteitenpakket 4. Promotiestrategie 4.1. Website en weblog 4.2. Social networks 4.3. SEO 4.4. SEA 4.5. Affiliate programma 4.6. Online video advertising 4.7. Webcommercials 4.8. Analyse 1. Inleiding In dit hoofdstuk komt het promotieplan aan bod. Dit promotieplan is opgezet met een aantal doelen als uitgangspunt. De lezer ingeven in de doelstellingen die communicatiebedrijf Shocklive heeft gesteld op het gebied van de marketingcommunicatie. Duidelijk maken op welke manier de gekozen doelgroep benaderd zal worden. De elementen van het marketingprogramma duidelijk maken. De middelen die worden ingezet voor de marketingcommunicatie toelichten. De manier waarop het marketingprogramma wordt ingezet verduidelijken De afdelingen die de verschillende marketingcommunicatieactiviteiten uitvoeren benoemen. Dit promotieplan is een uitbreiding op het communicatieplan in hoofdstuk 5 (pagina 26). Om de leesbaarheid te garanderen is sommige informatie aangeboden als bijlage. Daarnaast is ook een lijst met definities en verklaringen van sommige begrippen aanwezig in dit ondernemersplan. Voor sommige onderdelen van dit communicatieplan wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken. Waar in het geval van personen over ‘hij’ wordt gesproken, kan dit uiteraard ook worden opgevat als ‘zij’. 2. Promotiedoelstellingen Vanwege het feit dat Shocklive nog relatief onbekend is bij de gekozen doelgroep zijn de volgende marketingdoelstellingen opgesteld: Vergroten van de naamsbekendheid. Een imago scheppen rondom de organisatie. Het adoptieproces van potentiële klanten beïnvloeden. Voor een impressie van de communicatieboodschap van Schoklive kan het communicatieplan in hoofdstuk 5 geraadpleegd worden (pagina 26). 3. Analyse van de situatie 3.1. De inhoud van de promotieactiviteiten De inhoud van de marketingactiviteiten omvat de volgende aspecten: De diensten van de organisatie zijn doeltreffend en innovatief. Vanwege de moderne visie op het ondernemerschap treedt er een aantrekkelijke kostenbesparing op voor de klant. 3.2. Communicatiemiddelen Via een breed scala aan communicatiemiddelen wordt de marketingboodschap overgebracht op de doelgroep. Voor een overzicht van deze communicatiemiddelen kan het communicatieplan in hoofstuk 5 geraadpleegd worden (pagina 26). De manier waarop deze middelen worden ingezet wordt duidelijk gemaakt in dit promotieplan. 3.3. Planning van activiteiten Shocklive heeft voor het starten van de onderneming een flexibel promoactiviteiten plan opgesteld dat ieder jaar naar aanleiding van monitoren van de resultaten zal worden bijgesteld. Het eerste jaar zal vooral gebruikt worden voor het verkrijgen van publiciteit. In de jaren daaropvolgend zullen de promotieactiviteiten vooral ingezet worden voor het creëren van branding en merkbeleving en het uitbreiden van het imago. Vervolgens zullen de resultaten geëvalueerd worden en zal er een nieuwe strategie ontwikkeld worden. In figuur 15 is weergegeven op welke gebieden de komende jaren het accent ligt. Figuur 15 3.4. Activiteitenpakket Het promotieactiviteitenpakket van Shocklive bestaat uit de volgende elementen: Website/weblog Social networks SEO SEA Affiliate programma Online video advertising Webcommercials 4. Promotiestrategie Per activiteit wordt steeds naar de volgende zaken gekeken: A. Wat is het doel van de activiteit? B. Hoe gaat het in zijn werk?Voor een overzicht van de kosten kan de exploitatiebegroting in hoofdstuk 7 geraadpleegd worden (pagina 39). 4.1. Website en weblog Shocklive zet zowel een website als een weblog in als promotiemiddel. De website heeft als doel om concerninformatie te bieden zodat potentiële klanten zich kunnen oriënteren. Een uitgebreid overzicht van de concerncommunicatie strategie is te vinden in het communicatieplan in hoofdstuk 5 (pagina 26). Op de website zullen een aantal zaken te vinden zijn. Deze onderdelen zijn globaal weergegeven in figuur 16. Daarnaast zal Shocklive ook een weblog inzetten. Dit kanaal zal vooral gebruikt worden om publiciteit te krijgen. Op de blog zullen artikelen worden geplaatst die aansluiten bij de interesses van de potentiële klanten. Promotiemateriaal voor Shocklive zal op deze weblog niet al te nadrukkelijk aanwezig zijn. Het doel van de blog is het creëren van een merkbeleving en om aan te tonen dat Shocklive bewust is van nieuwe ontwikkelingen en trends. 685800-457200 Figuur 16 4.2. Social networks Ook online sociale netwerken worden gebruikt voor promotieactiviteiten van Shocklive. Het doel van deze activiteiten is afhankelijk van het platform. In figuur 17 is weergegeven welke netwerken worden ingezet per activiteit. Figuur 17 4.3. SEO Aan ‘Search engine optimization’ wordt binnen de organisatie veel aandacht besteed. Er worden activiteiten uitgevoerd om de webpagina’s van Shocklive zo hoog mogelijk te laten eindigen in de resultaten van online zoekmachines. Frequent updaten, en het managen van de websitecontent is één van de belangrijkste elementen van goede SEO. Hier wordt dan ook veel zorg aan besteedt. 4.4. SEA Verder wordt er ook geïnvesteerd in ‘search engine advertising’. Uit onderzoek bleek dat zowel in 2008 als 2009 door marketeers het hoogste rendement op het gebied van ROI en branding, uit deze vorm van zoekmachinemarketing is behaald. Shocklive gebruikt analytische softwarepakketten als ‘Google-Alert’ om voor de organisatie belangrijke zoekopdrachten te monitoren waarna een programma opgesteld kan worden om binnen de resultaten van deze zoekopdrachten te adverteren in de zoekmachines. 4.5. Affiliate programma De informatie die het monitoren van de zoekopdrachten oplevert gebruikt Shocklive ook voor het opstellen van een affiliatemarketing programma. De organisatie betaalt de affiliates voor alle traffic of leads die het oplevert op de eigen webpagina’s. Eén van de belangrijkste factoren voor het selecteren van de affiliate kandidaten is de kwaliteit van de content die de webbeheerder op zijn webpagina(‘s) aanbiedt. Een groot voordeel van deze promotiestrategie zijn de gemeenschappelijke belangen. De merchant wil zoveel mogelijk traffic of leads ontvangenen en de affiliate wil dit zoveel mogelijk opleveren. Speciale software traceert van welke website de bezoeker komt. Deze resultaten worden weergegeven binnen een affiliate marketing softwareprogramma zodat de affiliate ook inzage heeft in de resultaten en zijn eventuele beloning kan zien. 4.6. Online video advertising Het ontwikkelen van promotiemateriaal in de vorm van online video is core business voor Shocklive. Om deze reden wordt een groot gedeelte van de promotieactiviteiten gedaan via deze vorm van adverteren. In figuur 18 is weergegeven welke vormen van online video advertising worden toegepast. Figuur 18 Pre-roll advertentie: Online commercial die wordt afgespeeld voor de originele content. Overlay advertentie: Een banner die in beeld wordt gebracht tijdens het afspelen van de originele content. Endcap advertentie: Een stilstaande advertentie die aan het einde van de originele content wordt vertoond. Shocklive verspreid bijzondere, schokkende, grappige of bizarre online video’s in de stijl van guerilla-marketing en kiest vervolgens één, of een combinatie van bovenstaande vormen om te adverteren. De virale werking en de interactieve mogelijkheden moeten zorgen voor traffic naar de eigen webpagina. 4.7. Webcommercials Als een verlengde van online video advertising worden sommige van de online video’s gebruikt voor het ontwikkelen van interactieve webcommercials die geplaatst kunnen worden op de webpagina’s van de websitebeheerders uit het affiliateprogramma. Net als bij online video moet dit traffic opleveren naar de eigen webpagina. 4.8. Analyse Door middel van een webanalytics-pakket wordt het gehele traject dat een websitebezoeker aflegt op de webpagina van Shocklive in kaart gebracht (van binnenkomst tot conversie). Op deze manieren worden mogelijke knelpunten in de eigen campagnes blootgelegd waardoor er direct gereageerd kan worden en er bespaard kan worden op het advertentiebudget. Voor een inzage in het advertentiebudget kun u de exploitatiebegroting raadplegen in hoofdstuk 7 (pagina 39). Hoofdstuk 7 Exploitatiebegroting 1. Inleiding2. Inkomsten en uitgaven 1. InleidingIn dit hoofdstuk van het ondernemingsplan worden de geschatte kosten en winst in kaart gebracht. Ook wordt het uurtarief dat vastgesteld is hier toegelicht. Shocklive positioneert zich als een prijsvechtende onderneming en heeft daarom ook een redelijk laag uurtarief. 2. Inkomsten en uitgaven Exploitatiebegroting (exclusief BTW)BedrijfskostenJaar 1Personeelskosten€ 120.000,-VervoerskostenOV-jaarabonnement 1e klas (4 maal)€ 29.500,-Postbus kosten€ 640,-Service ruimteE-mail diensten, PHP, grafische statistieken, beveiligde directories inbegrepen)€ 240,-Software kostenAdobe masterpakket + Office pakket€ 2.985,-iMac voor werkplek(5 maal)€ 5.500,-LaptopMacBook Pro (5 maal)€ 5.745,-Mobiele telefooniPhone + zakelijk abonnement + internet (5 maal)€ 3.900,-SEO€ * toelichtingSEA€ * toelichtingAffiliate programma’s€ * toelichtingOnline video advertising€ * toelichtingWebcommercials€ * toelichtingOnvoorziene kosten€ * toelichtingBeroepsaansprakelijkheidsverzekeringBedrijfsaansprakelijkheidsverzekering€ 1.440,-Rechtsbijstandsverzekering€ 900,-Computerverzekering(5 maal)€ 400,-Kredietverzekering€ 480,-Levensverzekering(5 maal)€ 1.800,-Pensioenverzekering(5 maal)€ 900,-Te betalen inkomstenbelasting€ 315,-Financiering(kosten)Financiering€ 230.000,-Aflossingen 6% op jaarbasis€ 13.800,-7% renteop jaarbasis€ 16.100,-Totale kosten€ 188.230,- * Toelichting: Shocklive is voornemens een financiering van €230.000,- aan te vragen. De totale geschatte kosten voor het eerste jaar bedragen €188.230,-. Een bedrag van €41.770,- zal er overblijven. Dit bedrag zal gebruikt worden voor o.a. de SEO, SEA, Affiliate programma’s, Online video advertising, webcommercials en voor de onvoorziene kosten. OmzetJaar 1* 3 x 6 = 18 x 5 = 90 x 48 = 4.320 x €100 = € 432.000,- * Toelichting: Binnen het Shocklive team zijn er 3 personen die uitvoerend te werk zullen gaan. De twee andere teamleden zijn de aansturende personen in het team. Uitgaande van een 5 daagse werkweek met 6 uur per dag zal er door de 3 medewerkers 90 uur per week gemaakt worden. In het jaar zal Shocklive 48 weken werkend zijn en dit aantal weken is vermenigvuldigd met het aantal uren (90) per week. De uitkomst hiervan is 4.320 uur. Vervolgens zijn deze aantal uren vermenigvuldigd met het uurtarief dat Shocklive rekent. Dit tarief bedraagt €100,- per uur. Bijlage Buzz: Benaming uit de marketingwereld voor het creëren van ophef omtrent een merk of producten. CRM: Custom Relation Management, het verzamelen van klantgegevens om met deze informatie langdurige relaties op te bouwen. SEA: Search Engine Advertising, Het plaatsen van advertenties in de gesponsorde onderdelen van de zoekresultaten van zoekmachines. SEO: Search Engine Optimization, Het dusdanig aanpassen van een website zodat deze makkelijk gevonden kan worden in de online zoekmachines. Web 2.0: Tweede fase in de ontwikkeling van het world wide web.