Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT procurement v2

142 views

Published on

IT procurement recommendation list

Published in: Technology
 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This service will write as best as they can. So you do not need to waste the time on rewritings.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

IT procurement v2

 1. 1. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 1 :‫הנדון‬‫גדולות‬ ‫מדף‬ ‫תכנות‬ ‫ברכש‬ ‫לב‬ ‫אליהם‬ ‫לשים‬ ‫שכדאי‬ ‫נקודות‬ ‫מדף‬ ‫תכונות‬ ‫ברכש‬ ‫לב‬ ‫אליהם‬ ‫לשים‬ ‫שכדאי‬ ‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫נקודות‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫להלן‬ ‫לבקשתך‬ ‫בהמשך‬.‫גדולות‬ ‫תוכן‬ ‫דגש‬‫בשלב‬initiation‫ונושאים‬‫כלליים‬........................................................................................................1 ‫מוצר‬‫ורישוי‬......................................................................................................................................2 ‫אינטגרטור‬‫ישראלי‬‫חו‬"‫ל‬.....................................................................................................................3 ‫דגש‬‫בנושא‬‫תשתיות‬‫חומרה‬‫פיתוח‬‫נהלים‬..................................................................................................3 ‫דגש‬‫בשלב‬‫פיתוח‬.................................................................................................................................4 ‫דגש‬‫בשלב‬‫בדיקו‬‫ת‬‫ואינטגרציה‬................................................................................................................4 ‫דגש‬‫בשלב‬‫הטמעה‬‫ובשלב‬on going‫ו‬-phase out.......................................................................................5 ‫בשלב‬ ‫דגש‬initiation‫כלליים‬ ‫ונושאים‬ ‫לספק‬ ‫התשלום‬ ‫שבו‬ ‫מודל‬ ‫לבנות‬ ‫רצוי‬ .‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬ ‫הגדרת‬‫של‬ ‫ההצלחה‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫יהיו‬ ‫אינטגטור‬ ‫של‬ ‫לפרוייקט‬ ‫(בדוגמה‬ ‫כמו‬ ‫דברים‬ .‫הפרוייקט‬CRM)‫בקריאות‬ ‫הטיפול‬ ‫זמן‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫היא‬ ‫העקרית‬ ‫כשהמטרה‬ ‫הממוצע‬ ‫הטיפול‬ ‫זמן‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫ומצליחים‬ ‫"במידה‬‫ב‬ ‫בקריאה‬-5%‫יהיה‬ ‫התשלום‬ ‫אז‬X‫ומצליחים‬ ‫במידה‬ . ‫ב‬ ‫לקריאה‬ ‫הממוצע‬ ‫הטיפול‬ ‫זמן‬ ‫את‬ ‫להוריד‬-11%‫יהיה‬ ‫התשלום‬Y." ‫הפרויקט‬ ‫(תחילת‬ ‫הרישוי‬ ‫עבור‬ ‫התשלום‬ ‫תחילת‬ ‫תאריך‬ ‫את‬ ‫מחשבים‬ ‫כיצד‬/)‫לאוויר‬ ‫עלייה‬ ‫בחוזה‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬-?‫בחוזה‬ ‫עומדים‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫חשובה‬ ‫כללית‬ ‫הערה‬–‫בהס‬ ‫שינויים‬‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫תאר‬ ‫הלקוחות‬ ‫(אחד‬ ‫ספציפי‬ ‫באופן‬ ‫הרכש‬ ‫מול‬ ‫רק‬ ‫יתבצעו‬ ‫כם‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫ההתקנה‬ ‫ובמסגרת‬ ‫מוצר‬ ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫גרסה‬ ‫התקינו‬ ‫הטכניים‬ ‫האנשים‬I AGREE‫הרישוי‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫ששינה‬ –‫ר‬ ‫סופרים‬ ‫איך‬‫י‬.)‫שיונות‬ ‫א‬ /‫מקומי‬ ‫ספק‬ ,‫בינ"ל‬ ‫ספק‬ /‫(לקוח‬ ‫בפרויקט‬ ‫המעורבים‬ ‫השונים‬ ‫גורמים‬ ‫בין‬ ‫האחריות‬ ‫הגדרת‬)‫ינטגרטור‬ ‫מערכת‬ ‫מספק‬ ‫שהספק‬ ‫נניח‬ ,‫לדוגמה‬ .‫מהגבולות‬ ‫לעיתים‬ ‫לחרוג‬ ‫אפשרות‬ ‫וגם‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫גבולות‬ ‫להגדיר‬ ‫יש‬ ‫על‬ ‫שמבוססת‬microfocus cobol‫ל‬ ‫לעבור‬ ‫מעדיף‬ ‫שהלקוח‬ ‫נניח‬ .-cobol-IT‫(במידה‬ ‫שבו‬ ‫סנריו‬ ‫שיהיה‬ ‫רצוי‬ . ‫ה‬ )‫הספק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫כזה‬ ‫מהלך‬ ‫לבצע‬ ‫ומעדיפים‬‫לקוח‬‫יוכל‬‫את‬ ‫ולהחזיר‬ ‫בעצמו‬ ‫ההחלפה‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ .‫כללי‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫העקרון‬ ‫אבל‬ ‫התשתיות‬ ‫מתחום‬ ‫היא‬ ‫כאן‬ ‫הדוגמה‬ .‫הספק‬ ‫לאחריות‬ ‫המערכת‬ ‫אפשר‬ ‫אם‬-‫בוררות‬ ‫לקיים‬ ‫דעות‬ ‫חילוקי‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בישראל‬ ‫משפט‬. ‫יקרה‬ ‫והתוכנה‬ ‫במידה‬per seat‫של‬ ‫רכיב‬ ‫בפתרון‬ ‫לכלול‬ ‫רצוי‬usagemetering‫השימוש‬ ‫מידת‬ ‫את‬ ‫בוחן‬ ‫אשר‬ ‫ה‬ ‫רכיב‬ ‫מדידות‬ ‫(לפי‬ ‫בתוכנה‬ ‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫ישתמשו‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫מלקוחות‬ ‫התוכנה‬ ‫תוסר‬ ‫למשל‬ ‫כך‬ .‫בתוכנה‬- usagemetering. ) ‫כלום‬ ‫יתקין‬ ‫לא‬ ‫שהספק‬–‫לבדיקה‬ ‫לא‬ ‫אפילו‬-‫רכש‬ ‫של‬ ‫אישור‬ ‫שקיבל‬ ‫מבלי‬ ‫המכירות‬ ‫אנשי‬ ‫מתוגמלים‬ ‫כיצד‬ ‫מוקדם‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫ולהבין‬ ‫לנסות‬ ‫רצוי‬‫הגלובלי‬ ‫האינטגרטור‬ ‫של‬ ‫והן‬ ‫היצרן‬ ‫של‬ ‫הן‬ ‫האם‬ ?‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫לפי‬ ‫מתוגמלים‬ ‫האם‬ .‫והמקומי‬‫רק‬‫ולהתאים‬ ‫לנסות‬ ‫ואז‬ ?‫גידול‬ ‫לפי‬ ‫האם‬ ?‫חדש‬ ‫רישוי‬ ‫לפי‬ .‫זה‬ ‫ידע‬ ‫לפי‬ ‫ומתן‬ ‫המשא‬ ‫את‬
 2. 2. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 2 ‫(הישראלי‬ ‫האינטגרטור‬ ‫או‬ ‫היצרן‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫תקפים‬ ‫יהיו‬ ‫בהסכם‬ ‫שהתנאים‬ ‫התחייבות‬ ‫לקבל‬ ‫רצוי‬‫או‬ ‫ירכשו‬ )‫חו"ל‬ ‫יתמז‬‫גו‬.)‫עתידיים‬ ‫מוצרים‬ ‫על‬ ‫הסעיף‬ ‫של‬ ‫תוקפו‬ ‫(כולל‬ ‫אחרים‬ ‫ידיד‬ ‫על‬ ‫שינוי‬ ‫ויש‬ ‫שבמידה‬ ‫כך‬ )‫לעסקה‬ ‫כללי‬ ‫מחיר‬ ‫(לא‬ ‫העסקה‬ ‫של‬ ‫הבודדת‬ ‫השורה‬ ‫ברמת‬ ‫מחירים‬ ‫פירוט‬ ‫שיהיה‬ ‫רצוי‬ .‫השינוי‬ ‫משמעות‬ ‫על‬ ‫להשליך‬ ‫אפשר‬ ‫על‬ ‫שיקל‬ ‫באופן‬ ‫כלומר‬ "‫לשינויים‬ ‫"מוכן‬ ‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫רצוי‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬‫ביצוע‬‫שינ‬.‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫בתכולה‬ ‫ויים‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬–‫הסכם‬ ‫על‬ ‫חותמים‬ ‫אם‬ ‫כלומר‬ .‫הבא‬ ‫להסכם‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ‫שיכין‬ ‫כך‬ ‫הנוכחי‬ ‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫צריך‬ ‫ל‬-5‫(הסכם‬ ‫הבא‬ ‫להסכם‬ ‫גם‬ ‫תקפים‬ ‫יהיו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫שהתנאים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫שמדברת‬ ‫פסקה‬ ‫להוסיף‬ ‫רצוי‬ ‫שנים‬ .)‫התחזוקה‬‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫שהספק‬ ‫כך‬‫להעלות‬'‫וכד‬ ‫תחזוקה‬ ‫מחירי‬. ‫מוצר‬‫ורישוי‬ ‫חדשה‬ ‫גרסה‬ ‫שיוצאת‬ ‫פעם‬ ‫(בכל‬ ‫הפעמים‬ ‫לכמות‬ ‫התחייבות‬/)‫אחר‬ :‫הרישוי‬ ‫מקנה‬ ‫בדיוק‬ ‫מה‬‫תמידי‬ ‫רישיון‬perpetual license)‫ותחזוקה‬ )‫או‬( ‫מנוי‬subscription license) ‫על‬ ‫ומדובר‬ ‫במידה‬perpetual–.‫תחזוקה‬ ‫דמי‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫במוצר‬ ‫להשתמש‬ ‫אפשרות‬ ‫שיש‬ ‫לוודא‬ ‫ב‬ ‫ובוחרים‬ ‫במידה‬-subscription‫ל‬ "‫"חזרה‬ ‫לעבור‬ ‫המשמעות‬ ‫מה‬-perpetual ‫מודל‬ ‫בכל‬–.‫הלקוח‬ ‫בבעלות‬ ‫הם‬ ‫שהנתונים‬ ‫לוודא‬ ‫צריך‬ .‫ומתי‬ ‫לקבל‬ ‫אמורים‬ ‫שדרוגים‬ ‫איזה‬ ‫מידע‬ ‫מראש‬ ‫לקבל‬ ‫לנסות‬ ‫תשתיות‬ ‫עדכוני‬ ‫של‬ ‫לסוגיה‬ ‫להתייחס‬–‫המוצר‬ ‫עדכון‬ ‫כוללת‬ ‫התחזוקה‬ ‫שעלות‬ ‫כלומר‬‫חד‬ ‫לגרסאות‬ ‫פתרון‬‫שות‬ ‫לינוקס‬ ‫של‬windowsIOS ANDROID.'‫וכד‬ ‫התוכנה‬ ‫את‬ ‫מוכרים‬ ‫שאמדוקס‬ ‫(כמו‬ "‫והקוד‬ ‫התוכנה‬ ‫על‬ ‫ל"בעלות‬ ‫השונים‬ ‫מהמודלים‬ ‫לעבור‬ ‫אפשרות‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫שלהם‬–)‫בעצמו‬ ‫אותה‬ ‫לשנות‬ ‫ויכול‬ ‫התוכנה‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ‫והלקוח‬ )‫המוצר‬ ‫של‬ ‫קסטומצזיה‬ ‫(אפילו‬ ‫הפרוייקט‬ ‫במסגרת‬ ‫קוד‬ ‫כותבים‬ ‫שכאשר‬ ‫לוודא‬–‫שהלק‬‫הקוד‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬ ‫הוא‬ ‫וח‬ .‫שנכתב‬ ‫להגדיר‬.‫התוכנה‬ ‫רישוי‬ ‫את‬ ‫סופרים‬ ‫איך‬ ‫מראש‬‫ב‬ ‫משתמשים‬ ‫שבארגון‬ ‫לציין‬ ‫הוא‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫הדבר‬-SMS‫או‬CA‫או‬ ‫כזה‬ ‫משהו‬–‫ולפי‬‫הדו‬".‫הכמויות‬ ‫יקבעו‬ ‫הכלי‬ ‫של‬ ‫ח‬‫כך‬‫בעצמו‬ ‫ספירה‬ ‫ולבצע‬ ‫לבוא‬ ‫מהספק‬ ‫מונעים‬(‫כלים‬ ‫עם‬ ‫מתקין‬ ‫שהוא‬). ‫תוכנה‬ ‫של‬ ‫משנה‬ ‫רכיבי‬ ‫לגבי‬–( ‫הרישוי‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬perpetual‫ב‬ ‫(אם‬ ‫השימוש‬ ‫זכות‬ ‫או‬ )- subscription‫ב‬ ‫אחרות‬ ‫למערכות‬ )‫לקוח‬‫רוכשים‬ ‫העסקה‬ ‫במסגרת‬ ‫אם‬ ,‫לדוגמא‬ ?‫שוכרים‬11‫המוצר‬ ‫של‬ ‫רישיונות‬ ‫ב‬ ‫רק‬ ‫שמשתמשים‬ ‫מסתבר‬ ‫בפועל‬ ‫אבל‬-8‫ני‬ ‫האם‬ ,‫את‬ ‫להעביר‬ ‫תן‬2‫ב‬ ‫אחר‬ ‫במקום‬ ‫לשימוש‬ ‫הרישיונות‬‫לקוח‬? ‫לוירטואלי‬ ‫פיזי‬ ‫שרת‬ ‫בין‬ ‫רישוי‬ ‫להעביר‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬,‫(לינוקס‬ ‫שונות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫ובין‬ ‫לענן‬ ,WINDOWS‫מ‬ ,-IOS ‫ל‬-android?) ‫רוכשים‬ ‫אם‬ ‫לדוגמה‬ ?‫רישוי‬ ‫להקפיא‬ ‫אפשרות‬ ‫יש‬ ‫האם‬11‫מסויימת‬ ‫תקופה‬ ‫אבל‬ ‫רשיונות‬‫שצריך‬ ‫מבינים‬ ‫ב‬ ‫רק‬ ‫להשתמש‬-8‫ב‬ ‫לשימוש‬ ‫לחזור‬ ‫הזמן‬ ‫תקופת‬ ‫ולאחר‬ "‫הרישוי‬ ‫את‬ ‫"להקפיא‬ ‫אפשר‬ ‫האם‬ ,‫רשיונות‬-11 ?‫רשיונות‬ ?)‫שירות‬ ‫(לשכת‬ ‫שלישי‬ ‫לגורם‬ ‫הרשיונות‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫יהיה‬ ‫אפשר‬ ‫האם‬ ?)‫תשתית‬ ‫מוצרי‬ ‫(של‬ ‫מהבית‬ "‫רישוי‬ ‫ל"הביא‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ :‫עתידיות‬ ‫גרסאות‬ / ‫מנועים‬ / ‫מודולים‬ a.‫מהי‬‫של‬ ‫מחודשת‬ ‫רכישה‬ ‫שיצריכו‬ ‫משמעותיות‬ ‫גרסאות‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ?‫חדשות‬ ‫לגרסאות‬ ‫התמחור‬ ‫מדיניות‬ ?‫רישוי‬ b.( ‫נתמך‬ ‫להיות‬ ‫מפסיק‬ )‫ממנו‬ ‫חלק‬ ‫(או‬ ‫המוצר‬ ‫עם‬ ‫קורה‬ ‫מה‬discontinues‫אם‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ) ‫אחר‬ ‫מוצר‬ ‫עם‬ )‫מודול‬ ‫(או‬ ‫מוצר‬ ‫מאחדים‬)‫מוצרים‬ ‫תתי‬ ‫לכמה‬ ‫מוצר‬ ‫מפצלים‬ ‫(או‬-‫לש‬ ‫כעת‬ ‫צריך‬ ‫האם‬‫לם‬ ?‫המורחב‬ ‫המוצר‬ ‫על‬‫"ש‬ ‫כזו‬ ‫בצורה‬ ‫לנסח‬ ‫רצוי‬"‫החברה‬‫מתחייבת‬‫על‬ ‫לשמור‬‫הפונקציונליות‬‫הנוכחית‬ ‫של‬‫המוצר‬‫פתרון‬‫לאורך‬‫זמן‬‫על‬‫פי‬‫התמחור‬‫הבסיסי‬‫של‬‫ההסכם‬.‫במידה‬‫והפונקציונליות‬‫אינה‬‫מתקיימת‬ ‫במוצר‬‫הנוכחי‬,‫הספק‬‫יבצע‬‫החלפה‬‫למוצר‬‫או‬‫תחליפים‬ ‫מוצרים‬‫ללא‬‫עלות‬‫ובכדי‬‫לשמור‬‫על‬‫התנאים‬ ‫של‬‫הסכם‬‫זה‬." c./ ‫מסמכים‬ ‫ארכיון‬ ‫(ניהול‬ "‫"מנועים‬ ‫כולל‬ ‫המחיר‬ ‫האם‬BI)‫ועוד‬ ‫אינטגרציה‬ ‫תשתית‬ / ‫מובנה‬
 3. 3. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 3 d.%‫נוספים‬ ‫מודולים‬ / ‫למנועים‬ ‫ממחירון‬ ‫הנחה‬ e.‫בעסקה‬ ‫מחירונים‬ ‫ומוזכרים‬ ‫במידה‬–‫ביום‬ ‫זה‬ ‫מחירון‬ ‫להדפיס‬ ,‫מדובר‬ ‫מחירון‬ ‫באיזה‬ ‫ספציפית‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ )‫בטחון‬ ‫(לייתר‬ ‫ההסכם‬ ‫תחילת‬. f.‫או‬ ‫ישראלים‬ ‫במחירונים‬ ‫ולא‬ ‫גלובליים‬ ‫במחירים‬ ‫להשתמש‬ ‫כמובן‬ ‫עדיף‬regional. ‫ישראלי‬ ‫אינטגרטור‬‫חו"ל‬ ‫ישראלי‬ ‫ספק‬ / ‫מקומי‬ ‫שותף‬-‫אמריקאי‬ ‫ספק‬ ‫מול‬ ‫בחוזה‬ ‫חותמים‬ ‫מה‬ ‫על‬ a.‫לוקליזציה‬ b.‫גיור‬ c.‫בעברית‬ ‫תמיכה‬ ‫שעת‬ ‫כל‬ ‫ולתמחר‬ ‫היצרן‬ ‫של‬ "‫בינלאומי‬ ‫יועץ‬ ‫"שעות‬ ‫של‬ ‫סעיף‬ ‫לחוזה‬ ‫להוסיף‬‫נוספת‬ ‫ייעוץ‬ SLA‫להגדיר‬ ‫יש‬ .SLA‫עם‬ ‫בקריאות‬ ‫טיפול‬ ‫לזמני‬escalations‫במקרה‬ ‫מחו"ל‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫שליחה‬ ‫של‬ ‫להגדרה‬ ‫(עד‬ .)‫קירטיות‬ ‫תקלות‬ ‫של‬ ‫ל‬ ‫שמתייחסים‬ ‫להקפיד‬- a.Blueprint–‫אב‬ ‫תכנית‬ b.Statement of Work(SOW)-‫חוזה‬‫ההתק‬‫שרות‬‫ו‬‫ה‬"‫מפרט‬‫טכני‬",‫המהווה‬‫בסיס‬‫לכל‬‫ההסכמות‬‫שבין‬ ‫הלקוח‬‫לספק‬‫ו‬‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫מקובל‬ c.‫עבודה‬ ‫מודלים‬–( ‫אדם‬ ‫כוח‬Sourcing‫שונים‬ ‫מודלים‬ ‫בין‬ ‫ושילוב‬ ) i.‫ב‬ ‫העבודה‬ ‫כמות‬-fix price.‫עלול‬‫להיות‬‫נמוך‬ ‫מתומחר‬‫מאוד‬‫בתחילת‬‫הפרויקט‬‫ולאחר‬‫מכן‬ ‫לעבור‬‫למודל‬‫תמחור‬‫רווח‬‫גבוה‬. ii.‫ב‬ ‫העבודה‬ ‫כמות‬-cost plus.‫למכור‬ ‫הוא‬ ‫הספק‬ ‫אינטרס‬ .‫שעות‬ ‫לפי‬ ‫תמחור‬‫את‬‫כמות‬‫השעות‬ ‫הגדולה‬‫ביותר‬‫או‬.‫ניסיון‬ ‫ללא‬ ‫עובדים‬ ‫השמת‬ iii.Managed services-‫קטנות‬ ‫עבודה‬ ‫חבילות‬‫עם‬‫מראש‬ ‫נקבע‬ ‫בהן‬ ‫והתמחור‬ ‫העבודה‬ ‫תכולת‬ ‫משתנה‬ ‫עלות‬ ‫של‬ ‫רכיב‬ ‫עם‬–Variable fix price. iv.‫הפנימית‬ ‫העבודה‬ ‫כמות‬-in-house‫במומחי‬ ‫תלוי‬ .‫הבית‬ ‫בתוך‬ ‫הקיימים‬ ‫אדם‬ ‫וכוח‬ ‫ות‬ ‫חומרה‬ ‫תשתיות‬ ‫בנושא‬ ‫דגש‬‫פיתוח‬‫נהלים‬ ‫או‬ ‫נתמך‬ ‫להיות‬ ‫מפסיק‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫הרכיבים‬ ‫ואחד‬ ‫נניח‬ .‫טכנולוגיים‬ ‫רכיבים‬ ‫להחלפת‬ ‫תהליך‬ ‫להגדיר‬ ‫לנסות‬ ‫יש‬ ‫לגמרי‬ ‫נסגר‬–.‫העדכנית‬ ‫לטכנולוגיה‬ ‫ההחלפה‬ ‫את‬ ‫מבצעים‬ ‫איך‬ ‫כבר‬ ‫יצא‬ ‫עם‬ ‫לדוגמה‬ .‫עדכנית‬ ‫תהיה‬ ‫שמקבלים‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫המערכת‬ ‫מסירת‬ ‫שבזמן‬ ‫להגדיר‬ ‫יש‬oracle 12C‫אז‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫מוצר‬ ‫לקבל‬ ‫לא‬oracle 11g.‫גבולות‬ ‫כאן‬ ‫להגדיר‬ ‫יש‬ . ‫חומרה‬ ‫לגבי‬-‫מהסכמים‬ ‫כחלק‬ ‫לתת‬ ‫התחזוקה‬ ‫את‬ ‫אבל‬ ‫הפרוייקט‬ ‫במסגרת‬ ‫החומרה‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ ‫לבדוק‬ ?‫הארגון‬ ‫של‬ ‫אחרים‬ ‫חומרה‬ ‫לגבי‬-‫לגבי‬ ‫בעיקר‬ ‫(רלוונטי‬ ‫היצרן‬ ‫למעבדת‬ ‫הציוד‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫יש‬ ‫או‬ ‫הלקוח‬ ‫בבית‬ ‫היא‬ ‫התחזוקה‬ ‫האם‬ .)‫קצה‬ ‫ציוד‬ ‫(או‬ ‫מתוחזקת‬ ‫שאינה‬ ‫חומרה‬ ‫על‬ ‫מותקנת‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫בתוכנה‬ ‫ולהשתמש‬ ‫להמשיך‬ ‫יהיה‬ ‫אפשר‬ ‫ההסכם‬ ‫בתנאי‬ ‫האם‬ ‫מתוחזקת‬per call?) ‫שינויים‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫מה‬ ‫מראש‬ ‫להבין‬ ‫יש‬ ‫בתוכנה‬‫בחומרה‬ ‫צפויים‬–,‫אחסון‬ ‫של‬ ‫מראש‬ ‫ידועה‬ ‫מחירים‬ ‫ירידת‬ ‫ה‬ ‫במספר‬ ‫גידול‬-CORES( ‫חדשות‬ ‫מעבדים‬ ‫לארכיטקטורת‬ ‫אולי‬ ‫מעבר‬ ,‫בשרתים‬ARM).'‫וכד‬ ‫ואחריות‬ ‫שיפוי‬–.‫פתוח‬ ‫בקוד‬ ‫שימוש‬ ‫בתנאי‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬ ‫יש‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לקחת‬ ‫הספק‬ ‫על‬
 4. 4. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 4 ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫אבל‬ ‫ראלית‬ ‫אלטרנטיבה‬ ‫נראה‬ ‫לא‬ ‫ענן‬ ‫כעת‬‫אבטחת‬ ‫מבחינת‬ ‫מקובל‬ ‫יהיה‬ ‫הדבר‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫שעוד‬ ‫ב‬ ‫נמצאים‬ ‫שהיום‬ ‫(חלקים‬ ‫ממנה‬ ‫חלקים‬ ‫או‬ ‫שהמערכת‬ ‫סנריו‬ ‫לבנות‬ ‫רצוי‬ .‫ורגולציה‬ ‫מידע‬-DMZ‫לענן‬ ‫יעברו‬ ) :‫ל‬ ‫התייחסות‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫לכלול‬ ‫צריכים‬ ‫ענן‬ ‫על‬ ‫שמדברים‬ ‫הסכמים‬ .‫ציבורי‬ ‫לזמינות‬ ‫התחייבות‬ ‫ב‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬ ‫על‬ ‫קנסות‬-SLA ‫מ‬ ‫אבטחת‬ ‫איזה‬‫סטנדרטים‬ ‫איזה‬ ‫ולפי‬ ‫מקבלים‬ ‫ידע‬ ‫ו‬ ‫עסקית‬ ‫להמשכיות‬ ‫התייחסות‬-DR ‫של‬ ‫לנושא‬ ‫התייחסות‬privacy ‫תשלום‬ ‫עיכוב‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫קורה‬ ‫מה‬–‫המערכת‬ ‫את‬ "‫ש"מכבים‬ ‫מצב‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫וקסטומיזציה‬ ‫נתונים‬ ‫של‬ ‫בעלות‬)‫ענן‬ ‫של‬ ‫(בהקשר‬ :‫נתונים‬ ‫הסבת‬?‫נתונים‬ ‫ואיכות‬ ‫טיוב‬ ‫בכלי‬ ‫ההסבה‬ ‫לצורך‬ ‫משתמשים‬ ‫האם‬ ‫דגש‬‫פיתוח‬ ‫בשלב‬ ‫לקוח‬ ‫צמידות‬‫ספק‬‫ב‬ ‫שינויים‬ ‫וניהול‬ ‫אינטגרטור‬-scope–‫בין‬ ‫בצמוד‬ ‫עבודה‬ ‫ישנה‬ ‫שבו‬ ‫הסכם‬ ‫לבנות‬ ‫רצוי‬ ‫ה‬ ‫לבין‬ ‫הפרוייקט‬‫לקוח‬‫ב‬ ‫שינויים‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫ובו‬-scope‫(רוח‬AGILE‫ולחזור‬ ‫הדרישות‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫אין‬ .) ‫ה‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫רוצים‬ ‫כאשר‬ ‫עוברים‬ ‫שבו‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫כלומר‬ .‫עשה‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫ולראות‬ ‫שנה‬ ‫אחרי‬-scope. ‫לאוויר‬ ‫עולים‬ ‫כיצד‬-‫בשיטת‬ ‫האם‬cut over‫או‬ )‫השנייה‬ ‫למערכת‬ ‫עוברים‬ ‫אחד‬ ‫(ביום‬side by side‫(המערכות‬ ‫דרישה‬ ‫זאת‬ .)‫זו‬ ‫לצד‬ ‫זו‬ ‫עובדות‬‫פיתוח‬ ‫בזמן‬ ‫התייחסות‬ ‫חייבת‬ ‫אבל‬ ) ‫להטמעה‬ ‫(גם‬ ‫שלבים‬ ‫להרבה‬ ‫שקשורה‬ .‫המערכת‬ ‫(קו‬ ‫תמיכה‬2‫קו‬ /3)–‫לקוח‬‫האנשים‬ ‫כמות‬ ,‫שעות‬ ‫ואינטגרציה‬ ‫בדיקות‬ ‫בשלב‬ ‫דגש‬ ?‫אינטגרטור‬ ‫מבצע‬ ‫בדיקות‬ ‫אילו‬ ?‫ארגון‬ ‫מבצע‬ ‫בדיקות‬ ‫אילו‬ ‫אוט‬ ‫יהיו‬ )‫הבסיסיים‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫(לפחות‬ ‫מהבדיקות‬ ‫שחלק‬ ‫לדרוש‬ ‫רצוי‬.‫ומטיות‬ ‫לדרוש‬ ‫צריך‬ ‫מהבדיקות‬ ‫חלק‬ ‫לאיזה‬ ‫מראש‬ ‫להגדיר‬ ‫יש‬load test ‫אחרים‬ ‫אוטומטיות‬ ‫בדיקות‬ ‫לגבי‬-‫ה‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ‫שהלקוח‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬-scripts.‫האוטומטיים‬ ‫שמבצע‬ ‫פרוייקט‬ ‫להעדיף‬ ‫האפשר‬ ‫במידת‬ ‫רצוי‬continuous integration ‫הבדיקות‬ ‫תסריטי‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ‫שהלקוח‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫רכיבים‬ ‫איזה‬ ‫על‬‫יתבצע‬load test? ‫מידע‬ ‫אבטחת‬–‫השתלטות‬ ‫של‬ ‫מנגנון‬ ‫להבטיח‬ ‫אפשר‬ ‫כיצד‬ .‫מידע‬ ‫אבטחת‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ ‫יתבצעו‬ ‫בדיקות‬ ‫איזה‬ .‫מרחוק‬
 5. 5. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 5 ‫הטמעה‬ ‫בשלב‬ ‫דגש‬‫ובשלב‬on going‫ו‬-phase out / ‫(פרטנית‬ ‫ההדרכה‬ ‫שיטת‬ ‫מהי‬train the trainers)'‫וכד‬ ‫ממוכנים‬ ‫למידה‬ ‫כלי‬ / ‫(קו‬ ‫תמיכה‬2‫קו‬ /3)–‫לקוח‬‫האנשים‬ ‫כמות‬ ,‫שעות‬ ?‫הפרויקט‬ ‫על‬ ‫ידע‬ ‫לשמר‬ ‫הספק‬ ‫מחויב‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ,‫לאוויר‬ ‫עלייתו‬ ‫לאחר‬ ?‫בהכל‬ ‫להשתמש‬ ‫רוצים‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫חלקו‬ ‫או‬ ‫הרישוי‬ ‫את‬ ‫אחר‬ ‫למשהו‬ ‫למכור‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ " ‫לשקול‬ ‫רצוי‬ )‫בחלקו‬ ‫(אפילו‬ ‫ללקוח‬ ‫ספציפית‬ ‫שמפותח‬ ‫פרוייקט‬ ‫על‬ ‫ומדובר‬ ‫במידה‬‫לקוח‬‫כחלק‬ ‫שיתקבלו‬ "‫שינויים‬ ‫הת‬ ‫מסכום‬‫כמו‬ ‫משהו‬ .‫חזוקה‬–‫קטן‬ ‫שינוי‬ ‫להגדיר‬‫בינוני‬‫עד‬ ‫כוללת‬ ‫שהתחזוקה‬ ‫לקבוע‬ ‫ואז‬ ‫גדול‬5‫קטנים‬ ‫שינוים‬ .‫קטן‬ ‫אפילו‬ ‫שינוי‬ ‫שיש‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ "‫ותמחור‬ ‫"הדיינות‬ ‫פתיחת‬ ‫מונעים‬ ‫כך‬ .‫בינוניים‬ ‫שינויים‬ ‫ושני‬ ‫ברבעון‬
 6. 6. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 6 ‫עבודה‬ ‫חבילות‬ /‫הפרויקט‬ ‫ניהול‬ International vendor Integrator Local vendor Company All other vendors
 7. 7. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 7 :‫הטמעה‬  :‫הדרכה‬ : ‫מתוך‬ ‫כללית‬ ‫רשימה‬ ‫גם‬ ‫מצ"ב‬ http://www.purchasing.tas.gov.au/buyingforgovernment/getpage.jsp?uid=07CC4222E4F10F00CA256C8D00 7F9FC6 Front Office Digitalization Integration Layer Localization Package Basic Software DB, Middleware Hardware Sizing, vendors S E C U R I T Y S E C U R I T Y
 8. 8. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 8 Checklist of potential risks in the goods and services procurement process (Version 2 – December 2006) 1. Identifying the need and planning the purchase 2. Developing the specification 3. Selecting the purchasing method 4. Purchasing documentation 5. Inviting, clarifying and closing offers 6. Evaluating offers 7. Selecting the successful tenderer 8. Negotiations 9. Contract management 10. Evaluating the procurement process 11. Disposals 1. Identifying the need and planning the purchase Risk Likely consequences Action Understatement of the need Purchase of unsuitable product or service Money wasted Need not satisfied Analyse need accurately Overstatement of the need Greater expense Poor competition Analyse need accurately Use functional and performance requirements Misinterpretation of user needs Totally unacceptable purchase or not most suitable product or service Time lost Increased costs Possible downtime Improve consultation with users Obtain clear statement of work and definition of need Insufficient funding Delay in making the purchase Additional costs for re- tender Obtain appropriate approvals before undertaking process Improve planning
 9. 9. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 9 Risk Likely consequences Action Impractical timeframe Inadequate responses from tenderers Reduced competition Delivery schedule not met Improve forecasting, planning and consultation with users Improve communication with potential tenderers Probity issues Increased procurement costs Misuse of resources Most suitable product not obtained Unethical conduct Implement best practice policies, guidelines and practices Maintain ethical environment Improve training of personnel Put suitable controls and reviews in place Consider using a probity adviser Improve communication with potential tenderers 2. Developing the specification Risk Likely consequences Action Narrow definition or commercial specification (eg. use of brand name) Fewer alternatives Most suitable product or service may not be obtained Increased costs Define the specification in terms of required outputs Use functional and performance specifications Definition of inappropriate product or service Need not satisfied Time lost Increased costs Possible downtime Ensure specification is consistent with needs analysis Improve market knowledge Use functional and performance specifications
 10. 10. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 11 Biased specification Inadequate responses from tenderers Claims of unfair dealings Use functional and performance specifications Implement a control mechanism to review specification before release Inadequate statement of requirements Variety of offers Insufficient responses Products offered not meeting needs Difficult to evaluate Be familiar with requirements Use functional and performance specifications Use an Expression of Interest or Request for Information to clarify requirements (be careful not to infringe intellectual property rights or copyright) 3. Selecting the purchasing method Risk Likely consequences Action Failure to identify potential sources Lack of offers from suitable tenderers Improve procurement planning processes Improve market knowledge Seek industry participation Use Industry Capability Network Tasmania (ICNTAS) Selecting inappropriate method Need to seek offers again Possible cost variations Failure to obtain value for money Improve implementation of procurement policies, guidelines and practices Improve tender documentation and clearly identify the evaluation criteria in Request for Tenders
 11. 11. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 11 Risk Likely consequences Action Provide staff with appropriate training and experience 4. Purchasing documentation Risk Likely consequences Action Terms and conditions unacceptable to tenderers Loading of costs in offers Having to modify tender terms and conditions Disruption Low response Use standard documentation prepared by Crown Law Select appropriate documentation for purchase type (ie. goods, services, goods and services, or information technology related) Improve tender planning Assess and allocate risks appropriately Consult with Crown Law Use commercially acceptable terms Provide staff with appropriate tender planning and procurement skills Providing inadequate information Loading of costs in offers Variations in offers Having to provide clarifying information, causing delays in tender closing Additional costs Ensure staff have appropriate tender planning and documentation training and experience Improve tender planning and preparation Review tender documents before issuing them and ensure evaluation criteria contain the critical factors
 12. 12. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 12 Risk Likely consequences Action on which assessment of tenders will be based 5. Inviting, clarifying and closing offers Risk Likely consequences Action Failure to adequately address enquiries from tenderers Claims of unfair practices Offers with qualifications by tenderers Withdrawal of offers Implement standardised procedures for responding to enquiries Provide staff with appropriate tender management training and experience Respond in a timely manner to enquiries Allow adequate time for tenderers to respond Actual or perceived favouritism in providing information Complaints from tenderers Withdrawal of offers As above Answer queries in writing and provide copies to all potential tenderers Ensure that all potential tenderers are provided with any addenda Actual or perceived breach of confidentiality Complaints from tenderers Mistrust by tenderers Establish formal security procedures Train staff in their obligations Perform regular audits and reviews of security processes Advise tenderers of security measures Insufficient number of responses Need to undertake process again Use appropriate tender advertisement strategy to increase competition (eg.
 13. 13. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 13 Risk Likely consequences Action Increased costs Delayed delivery to the client Poor value for money due to limited competition consider advertising tenders in other publications as well as the local paper) Consult with ICNTAS to identify potential tenderers Provide potential tenderers with advance notice of tender requests Improve tender documentation and specifications Allow sufficient time for tenderers to respond No response from known quality suppliers Reduced competition Increased costs of products or services Actions as above for insufficient number of responses Improve your market knowledge Review specifications or conditions Seek feedback from known suppliers on their non- response 6. Evaluating offers Risk Likely consequences Action Failure to follow effective evaluation procedures Inconsistent evaluations Possible complaints from tenderers Subjective not objective evaluation of offers Provide staff with appropriate tender assessment and evaluation training and experience
 14. 14. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 14 Risk Likely consequences Action Improve tender assessment and evaluation processes Maintain, audit and review evaluation procedures Ensure that Evaluation Committee members declare any conflicts of interest Breaches of security Claims of unethical or unfair practices Loss of faith with tenderers Maintain, audit and review security procedures Provide staff with appropriate training and experience and monitor performance Ensure that Evaluation Committee members understand and sign Confidentiality Agreements Offers fail to meet needs Need to call tenders again Additional costs Delay in delivery Improve market knowledge Improve tender documentation Conduct market research Develop functional and performance specifications Failure to identify a clear winner Decision made on subjective grounds Claims of unethical and unfair behaviour Complaints from tenderers Ensure evaluation criteria contain the critical factors on which the assessment of tenders will be based and that they are clearly identifiable to tenderers in tender documents Ensure evaluation criteria are appropriate and measurable
 15. 15. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 15 Risk Likely consequences Action Ensure that Evaluation Committee members sign Declaration of Conflict and Confidentiality Agreements 7. Selecting the successful tenderer Risk Likely consequences Action Selecting an inappropriate supplier Failure to fulfil the contract Provide staff with appropriate tender evaluation, financial and technical skills training and commercial expertise Improve evaluation procedures Improve evaluation criteria and clearly identify them to tenderers in tender documents Reject unacceptable offers Perform financial, technical and company evaluations before awarding contract Procurement Review Committee to review tender and selection process prior to awarding contract Selecting inappropriate product Failure to meet the client’s need Ensure users are involved in the evaluation/selection process Improve technical evaluation procedures and train staff as appropriate Procurement Review Committee to review tender and selection
 16. 16. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 16 Risk Likely consequences Action process prior to awarding contract 8. Negotiations Risk Likely consequences Action Not matching the expectations of buyer and tenderer Contract disputes Delivery delays Cost variations Reduction in value for money Purchase of less suitable product Inefficient use of resources Improve communication, including ensuring that Conditions of Contract form part of the Request for Tender Provide staff with training in contract planning and management Define terms carefully Record each party’s obligations Clarify all ambiguities before signing the contract Deadlock on details of agreement Delays in delivery Need to restart procurement Possible cost of legal action Look at alternatives to share risk Distinguish between essential and non-essential goals and requirements Failure to secure mandatory conditions Inability to finalise contract Delays in delivery Variations in cost Inefficient use of resources Establish baseline before negotiations Distinguish essential goals from others Consider variations to contract Provide negotiators with adequate training Failure to secure agreement in relation to Inability to finalise contract Delays in delivery Ensure potential suppliers aware of Policy
 17. 17. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 17 Risk Likely consequences Action Crown Contracts Confidentiality Policy Inefficient use of resources Requirement to negotiate with other ranked suppliers requirements before submitting responses Seek exemption from Crown Contracts Confidentiality Standing Committee Unfair or onerous requirements on the tenderer in the contract conditions Contract disputes Invalidity of contract Legal action Poor supplier/customer relationship Provide negotiators with adequate training and support Negotiate commercial terms Terms should be fair and reasonable Failure to reflect the terms offered and agreed in the contract Contract disputes Legal action Poor supplier/customer relationship Check final draft of contract with successful tenderer Keep records of all negotiations and agreements Inadvertently creating a contract without the delegate’s prior approval Expense of negotiating out of the contract and paying damages Committing to other associated work prior to main contract existing Procedure in place to ensure delegate’s approval obtained first Provide negotiators with adequate training 9. Contract management Risk Likely consequences Action Variations in price and foreign exchange Cost overruns Agree on prices and the basis of prices Agree on a formula for calculating variations Unwillingness of the supplier to accept the contract Delays in delivery Seek legal redress if non- acceptance causes loss
 18. 18. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 18 Risk Likely consequences Action Need to restart procurement Negotiate but retain integrity of the contract Failure of either party to fulfil the conditions of the contract Contract disputes Failure to satisfy needs Delays in delivery Downtime Legal action Ensure good contract administration and performance management Hold regular inspections / meetings and ensure progress reports Ensure all staff know responsibilities and conditions Ensure good record keeping and documentation Inadequately administering the contract Cost increases Failure of contract Full benefits not achieved Delivery of unsatisfactory product Contract/supply disputes Maintain up-to-date agency procedures and practices Ensure all staff are suitably trained and experienced in contract planning and management Commencement of work by the supplier before contract is exchanged or letter of acceptance issued Potential liability to pay for unauthorised work Possibility of legal action for perceived breach of contract Confirm verbal acceptance of contract with written advice Accept all contracts in writing Ensure approvals are received before allowing work to start Unauthorised increase in scope of work Unanticipated cost increases Contract disputes Ensure all contract amendments are issued in writing Record all discussions and negotiations
 19. 19. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 19 Risk Likely consequences Action Confirm instructions in writing Loss of intellectual property Loss of commercial opportunity Unwarranted reliance on supplier for product support Ensure suitable clauses are included in the contract Failure to meet liabilities of third parties (eg. royalties or third party property insurance) Legal action Damage to the agency’s professional reputation Check that all obligations are covered in the contract Agree on responsibilities Implement appropriate safety standards and programs Loss or damage to goods in transit Delays in delivery Downtime Liability disputes Include appropriate packaging instructions in specification Agree on insurance cover for supplier to provide Accept delivery only after inspection Know when title of goods is transferred to buyer Fraud Misuse of resources Legal action Disruption to procurement activities Maintain an ethical environment Follow and maintain fraud control procedures Key personnel not available Progress on project disrupted Less expertise Include requirement in specification and ensure compliance in post-tender negotiation Know the market Accept risk and manage possible delay
 20. 20. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 21 10. Evaluating the procurement process Risk Likely consequences Action Failure to evaluate procurement and management processes Failure to improve procurement and management processes Develop systematic evaluation methods, techniques and evaluation criteria Failure to identify and address problems Procurement objectives not achieved Possible failure in the future Agree on performance criteria (with supplier and customer) Develop good relationships with suppliers Include evaluation clause in the contract Implement performance management strategies 11. Disposals Risk Likely consequences Action Collusive bidding at auction Not achieving best return Claims of unethical and unfair practices Set reserve prices Deal with reputable firms Include disposal clause in initial contract Maintain ethical environment Inadequate tender management Claims of bias and favouritism to organisations or individuals Reduction in value for money Sell by open tender Document reasons for decision Provide staff with appropriate training Acknowledgment: This checklist is based on a checklist developed by, and has been reproduced with the permission of, the NSW Department of Public Works and Services.
 21. 21. Moshav Bnei Zion P.O.B 151, Israel 60910, Tel: 972-9-7077777 Fax: 972-9-7442444, Mobile: 0547-000023 21

×