Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ครู

278 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ครู

  1. 2. 1. คุณรู้สึกอย่างไรกับการดูคลิป VDO  เรื่องใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ <ul><li>รู้สึกว่าอยากเป็นครูมากขึ้นครับ เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติมาก ครูเป็นผู้ที่สั่งสอนให้เราเป็นคนดี ประพฤติดี ครูเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ให้ความรู้มากมายกับเรา โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เพราะมีครูจึงมีเราทุกคน * </li></ul>
  2. 3. 2. คุณได้รับอะไรจากการดูคลิป VDO  เรื่องนี้ <ul><li>รู้สึกภูมิใจที่ได้เรียนครูครับ ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของการเป็นครู </li></ul><ul><li>ครูเป็นผู้สั่งสอนเราให้เราเป็นคนดี ประพฤติดีต่อสังคม ไม่นำเอาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด ครูเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ เด็กจะดีได้ก็อยู่ที่ครูนี้ละครับ </li></ul>
  3. 4. 3.   จุดประสงค์ของการสร้าง  VDO   นี้เพื่ออะไร <ul><li>  ด้านพุทธิพิสัย เป็นจุดประสงค์เกี่ยวกับความรู้ด้านปัญญา ให้เราทราบถึงหน้าที่และความสำคัญของครู เพื่อนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ </li></ul><ul><li>จิตพิสัย นักเรียนตอบสนองกับความรู้สึกที่ดีต่อครูทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเป็นครู ที่ครูมอบความรู้ให้เรา ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น เพราะครูคือผู้ชี้ทางที่ถูกและที่ดีให้กับเรา </li></ul><ul><li>ด้านทักษะพิสัย เป็นจุดประสงค์เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว ได้แสดงให้เห็นตัวอย่างครูที่ดีและความสำคัญของครูสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีได้ </li></ul>

×