Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2559 project

โครงร่าง

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2559 project

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2559 ชื่อโครงงาน ช็อกโกแลต อันตรายของน้องหมา (dangerous for dogs) ชื่อผู้ทาโครงงาน 1ชื่อ นางสาว พิมพ์พจี ถาเมือง เลขที่ 35 ชั้น ม.6 ห้อง 4 2 ชื่อ นาย อัครพล เกษียรธาดานนท์ เลขที่ 13 ชั้น ม.6 ห้อง 4 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี)………………………………………………… ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1 ชื่อ นางสาว พิมพ์พจี ถาเมือง เลขที่ 35 ชั้น ม.6 ห้อง 4 2 ชื่อ นาย อัครพล เกษียรธาดานนท์ เลขที่ 13 ชั้น ม.6 ห้อง 4 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ช็อกโกแลต อันตรายของน้องหมา ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) dangerous for dogs ประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) ชื่อผู้ทา 1 ชื่อ นางสาว พิมพ์พจี ถาเมือง เลขที่ 35 ชั้น ม.6 ห้อง 4 2 ชื่อ นาย อัครพล เกษียรธาดานนท์ เลขที่ 13 ชั้น ม.6 ห้อง 4 ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม _____________________________________________________________ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) เนื่องจากว่าช็อกโกแลตเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างนิยมรับประทานกันเป็นอย่างมากไปทั่วโลก แต่ ละแบรนด์ก็มีการนาเสนอช๊ อกโกแลตออกมาให้น่ารับประทานที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ไวท์ ช็อกโกแลต เคลือบถั่ว สอดไส้ครีม เป็นต้นและหลายๆ คนนั้นก็มักจะอยากให้สัตว์เลี้ยงของตน ได้กินบ้าง โดยที่ไม่รู้เลยว่าช็อกโกแลตนั้นเป็นผลอย่างไรกับสัตว์เลี้ยงของตน สัตว์เลี้ยงบางคน เมื่อกินไปก็ไม่มีผลอะไรซึ่งต่างจากบางตัวที่ป่วยอย่างไม่รู้สาเหตุหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ วันนี้เรา จึงมา นาเสนอเรื่องช็อกโกแลตมีอันตรายอย่างไรกับสัตว์เลี้ยงของเราโดยเฉพาะกับสุนัขที่เห็น ผลได้มากที่สุดและคนนิยม เลี้ยงกันมากที่สุดอีกด้วย เพื่อให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ได้เข้าใจและได้มี ความรู้ยิ่งขึ้นว่าในช็อคโกแลตนั้นมีสารที่เป็นอันตรายต่อ สุนัขอย่างมากและเพื่อไม่ให้คนเลี้ยง สัตว์นั้นให้อาหารบางชนิดแก่สัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อคนแต่เป็นอันตรายต่อสัตว์ โดยไม่รู้ถึงผลที่ ตามมาจึงได้จัดทาโครงงานนี้ขึ้นจะได้ทาให้ผู้เลี้ยงสัตว์ระมัดระวังการให้อาหารสัตว์มากยิ่งขึ้น
  3. 3. 3 วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. เพื่อเพิ่มความรู้ของตนเองเพื่อที่จะสามารถบอกไปสู่คนอื่นๆได้ 2. เพื่อให้ผู้เลี้ยงสัตว์ได้ศึกษาถึงอันตรายของช็อคโกแลตสาหรับสุนัข 3. เพื่อให้คนได้ระมัดระวังอาหารที่จะให้สัตว์เลี้ยงกิน ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) ศึกษาสารภายในช็อคโกแลตที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) สาเหตุที่สุนัขไม่สามารถกินช็อกโกแลตได้แบบมนุษย์นั่นเพราะมีรสนิยมที่กลุ่มสารประกอบชื่อเมธิลแซนธีน (methylxanthine) รวมอยู่ด้วย ซึ่งสารประกอบกลุ่มนี้ได้แก่คาเฟอีน (caffeine) และสารธีโอโบรมีน (theobromine) สาหรับสาร theobromine จะมีในช็อกโกแลตแต่ละชนิดในปริมาณต่าง ๆ กัน โดยช็อกโกแลตดาจะมีปริมาณ theobromine สูงที่สุด รองลงมาคือช็อกโกแลตนม และช็อกโกแลตขาว สาเหตุที่คนกินช็อกโกแลตได้โดยไม่เกิด อันตราย ก็เป็นเพราะว่า ร่างกายของคนเราสามารถขจัด theobromine ออกได้ดีกว่าสุนัขและแมว โดยอาการที่พบ หลังจากได้รับพิษจากช็อกโกแลตในหมาจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับอายุโดยลูกหมาจะมีความไวต่อพิษของ ช็อกโกแลตสูงกว่าหมาที่โตเต็มวัย นอกจากนี้ หากกินเข้าไปในปริมาณมากก็จะแสดงความเป็นพิษออกมาสูงกว่า เช่นกัน อาการพิษของ theobromine ที่พบได้คือ อาเจียน ถ่ายเหลว มีอาการตื่นเต้น ไฮเปอร์ ปัสสาวะบ่อย หรือ ปัสสาวะติดขัดลาบาก หากได้รับพิษรุนแรง จะทาให้การทางานของหัวใจไม่ปกติ กล้ามเนื้อสั่น ชัก โคม่า และ เสียชีวิตได้ดังนั้น เมื่อมีอาการผิดปกติหลังจากกินช็อกโกแลตควรพาหมาไปพบสัตวแพทย์เพื่อทาการรักษาอย่าง ทันท่วงที แต่พิษจากช็อกโกแลตไม่มียาถอน สัตวแพทย์จะทาการรักษา เช่น กระตุ้นการอาเจียนเพื่อเอาช็อกโกแลต ออกมา หากน้องเหมียวกินไปภายใน 2 ชั่วโมง อาจให้ถ่านเพื่อดูดซับสารพิษ สอดท่อช่วยหายใจ ให้ยาเพื่อควบคุม อาการกล้ามเนื้อสั่นและชัก ดูการทางานของหัวใจ เป็นต้น โดยคุณหมอจะทาการรักษาตามอาการที่ตรวจพบ อันตรายจากช็อกโกแลตที่มีต่อสุนัขหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับน้าหนักสุนัขและประเภทของช็อกโกแลตที่ กินเข้าไปด้วย ถ้าเป็นช็อกโกแลตแท้ๆ รสเข้มๆ สารธีโอโบรมีนจะมีมากกว่าช็อกโกแลตนมถึง 6 เท่า ดังนั้นช็อกโกแลตแท้จึงไม่ เหมาะกับสุนัขด้วยประการทั้งปวง วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1. กาหนดขอบเขตของเรื่อง 2. ศึกษาจากเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูล 3. นาข้อมูลบแต่ละที่มาวิเคราะห์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 500 บาทโดยประมาณ
  4. 4. 4 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) 1. ได้ความรู้จากการทาโครงงาน 2. รู้จักสิ่งต้องห้ามสาหรับสัตว์เลี้ยง สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและบ้านนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี แหล่งอ้างอิง http://pet.kapook.com/view21909.html http://animals.spokedark.tv/2013/02/28/chocolate-for-dog/#.WJigN_mLSUk

×