โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

8,328 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

  1. 1. โครงงานพัฒนาเครื่องมือโครงงานประเภทนี ้เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่ องมือช่วย สร้ างงานประยุกต์ตางๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป ่ซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ วาดรูป ซอฟต์แวร์ พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ ชวยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็ นต้ น ่สาหรับซอฟต์แวร์ เพื่อการพิมพ์งานนันสร้ างขึ ้นเป็ นโปรแกรมประมวลคา ซึงจะเป็ นเครื่ องมือให้ เราใช้ ในการ ้ ่พิมพ์งานต่างๆบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์ การวาดรูป พัฒนาขึ ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้ การวาดรูปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ เป็ นไปได้ โดยง่าย สาหรับซอฟต์แวร์ ชวยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้ ่สาหรับช่วยการออกแบบสิ่งของ อาทิเช่น ผู้ใช้ วาดแจกันด้ านหน้ า และต้ องการจะดูวาด้ านบนและด้ านข้ าง ่เป็ นอย่างไร ก็ให้ ซอฟต์แวร์ คานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็ นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ ได้ อย่างสะดวก ตัวอย่างประเภทการพัฒนาเครื่ องมือ 1. โครงงานเก้ าอี ้ปรับเอนได้ 2. โครงงานสัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะ 3. โครงงานเครื่ องมือกล่องหาความสูงอัตโนมัติ 4. โครงงานห้ องนอนเปิ ด-ปิ ดไฟอัตโนมัติ 5. โครงงานโปรแกรมประเภท 3D
  2. 2. ที่มา :http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-pos t_25.htmlhttp://projectzeed.blogspot.com/

×