Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa

92 views

Published on

Esitys Kunnallistieteen päivillä 13.10.2016 Helsingissä. Sosiaalinen media kaupunkitutkimuksessa -kyselytutkimuksen tuloksia toimintatavoista ja asenteista liittyen somen käyttöön kaupunkisuunnittelussa.

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa

 1. 1. Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa Pilvi Nummi Kunnallistieteen päivät 13.-14.10.2016 Helsinki Osallistumisen työryhmä
 2. 2. 13.10.2016 3 Social Media Social Network Services Collabo- rative tools Blogs Micro- blogs Content commu- nities Folkso- nomies and tagging Virtual worlds Other plat- forms Khan 2013
 3. 3. Onko sosiaalisella medialla roolia kaupunkisuunnittelussa?
 4. 4. Somen käyttö kunnissa • Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö, Kuntaliitto 2016 • Kärjessä nuorisotoimi, kulttuuritoimi, kirjasto, liikuntatoimi ja koulut. • Entä kaupunkisuunnittelu? 13.10.2016 5 Lähde: Hagerlund, T. & von Frenckell, J., (2016). Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö. PowerPoint-esitys. Kuntaliitto, www.kunnat.net
 5. 5. Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa -kysely 13.10.2016 6 224 vastaajaa 70 % kunnasta tai kaupungista 62 % naisia 56 % asian- tuntijoita 18 % esimiehiä Yleiskuva sosiaalisen median käytöstä suomalaisissa kaavoitusorganisaatioissa
 6. 6. Kyselyn mittarit Toimintatavat • organisaation toimintatavat • henkilökohtaiset toimintatavat Asenteet • somen käyttöön • osallistumiseen • vaikuttavuuteen Tavoitteet ja odotukset • Organisaation tavoitteet • Henkilökohtaiset odotukset Esteet • Koetut esteet ja rajoitteet 13.10.2016 7
 7. 7. Toimintatavat
 8. 8. Lähde: Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa –kysely 2016 / Pilvi Nummi 40 % 24 % 8 % 16 % 52 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Käytän sosiaalista mediaa työtehtävissäni satunnaisesti Käytän sosiaalista mediaa työtehtävissäni säännöllisesti Olen organisaatiomme some-vastaava tai yhteisömanageri Käytän sosiaalista mediaa vapaa-ajallani satunnaisesti Käytän sosiaalista mediaa vapaa-ajallani säännöllisesti En käytä sosiaalista mediaa Miten käytät sosiaalista mediaa? (n=190) Noin neljännes käyttää somea työssään säännöllisesti, noin 40% satunnaisesti. Yli puolet käyttää somea vapaa-ajallaan säännöllisesti. Ainoastaan 4 % vastaajista ei käytä somea.
 9. 9. Lähde: Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa –kysely 2016 / Pilvi Nummi 79 % 42 % 31 % 31 % 25 % 21 % 19 % 11 % 10 % 9 % 5 % 4 % 3 % 51 % 23 % 19 % 16 % 11 % 9 % 32 % 5 % 4 % 21 % 9 % 9 % 5 % 9 % 7 % 7 % 4 % 3 % 6 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Facebook Twitter Blogi YouTube Keskustelufoorumi Instagram LinkedIn Jokin muu Oma sosiaalisen median sovellus Pikaviestipalvelu (esim. chat,… Wiki SlideShare Pinterest Mitä sosiaalisen median työkaluja käytätte tai aiotte ottaa käyttöön seuraavan vuoden aikana? (n=159) Käytössä organisaatiossa Käytän omassa työssäni Käyttöönotto suunnitteilla Lähde: Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa –kysely 2016 / Pilvi Nummi Organisaatioissa yleisimmät: Facebook, Twitter, Blogi ja YouTube Omassa työssä käytetään myös välineitä, jotka eivät ole organisaatiossa käytössä: mm. LinkedIn ja pikaviestipalvelut Käyttöönotto suunnitteilla: Facebook, Twitter, Blogi, Instagram
 10. 10. 13.10.2016 11 83 % 63 % 55 % 51 % 44 % 38 % 37 % 28 % 26 % 3 % 47 % 40 % 24 % 30 % 22 % 38 % 18 % 7 % 12 % 2 % 14 % 14 % 7 % 17 % 13 % 3 % 8 % 2 % 9 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Tiedottaminen Keskustelu ja vuorovaikutus Markkinointi Tiedon keruu (esim. asukasnäkökulman kartoitus) Palautteen vastaanottaminen (esim. palaute suunnitelmista) Verkostoituminen Asiakaspalvelu Rekrytointi Kuntalaisten omaehtoisen toiminnan tukeminen Jokin muu käyttötarkoitus Mihin tarkoitukseen käytätte nyt tai aiotte seuraavan vuoden aikana käyttää sosiaalista mediaa? (n=152) Organisaatiossa käytetään nyt Käytän omassa työssäni Suunnitteilla tulevaisuudessa Somea käytetään nyt eniten tiedottamiseen, keskusteluun ja vuorovaikutukseen, markkinointiin ja tiedon keruuseen. Omassa työssä somea käytetään paljon myös verkostoitumiseeen. Tulevaisuudssa painottuu tiedon keruu, tiedottaminen, keskustelu ja vuorovaikutus sekä palautteen vastaanottaminen
 11. 11. Lähde: Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa –kysely 2016 / Pilvi Nummi 6 % 10 % 10 % 19 % 26 % 29 % 36 % 36 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Olemme hyödyntäneet sosiaalisen median data-analyysia Muulla tavalla En osaa sanoa Keskusteluista on laadittu yhteenvetoja Emme ole käyttäneet Olemme hyödyntäneet somessa jaettuja kuvia tai muuta… Suunnitelmista on keskusteltu prosessin aikana netissä Tietoa on kerätty alkuvaiheessa suunnittelun lähtötiedoksi Miten olette käyttäneet sosiaalista mediaa suunnittelussa? (n=157) Yli kolmannes kysymykseen vastanneista on kerännyt tietoa tai keskusteluttanut suunnitelmia somessa. Yli neljännes kysymykseen vastanneista on ei ole käyttänyt somea suunnittelussa.
 12. 12. Lähde: Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa –kysely 2016 / Pilvi Nummi 6 % 6 % 19 % 30 % 31 % 31 % 37 % 38 % 41 % 42 % 46 % 46 % 46 % 47 % 50 % 54 % 59 % 69 % 77 % 84 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Jotain muuta En osaa sanoa Houkuttelevuutta työnantajana Päätöksenteon hyväksyttävyyttä Ymmärrystä kuntalaisten arkielämästä Kansalaisvaikuttamisen tai -aktivismin tukemista Houkuttelevuutta asuinpaikkana Tiedon rakentamista yhdessä kuntalaisten kanssa Kunnan imagon kohentamista Asukaslähtöistä (bottom-up) kehittämistä Kunnan näkyvyyttä ja tunnettuutta Kuntalaisten osallistumiskokemuksen parantamista Kuntalaisten osallistumista asioiden valmisteluun Helpommin ymmärrettävää tietoa Epävirallisuutta viestinnässä Kuntalaisten ja hallinnon välisen kuilun kaventumista Suunnitteluprosessin avoimuutta Vuorovaikutteisuutta Eri kohderyhmien tavoittamista Tiedon jakamista Mitä sosiaalisen median käytöllä tavoitellaan organisaatiossasi? (n=145) Tiedottamista Vuorovaikutus ja avoimuus Viestinnän laatu Osallistuminen ja osallisuus Vaikutusta kunnan imagoon ei tunnisteta
 13. 13. 13.10.2016 14 24 % 12 % 8 % 12 % 10 % 25 % 63 % 65 % 68 % 58 % 60 % 33 % 13 % 24 % 25 % 31 % 30 % 42 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Organisaatiolla on oma kaupunkisuunnittelun/kaavoituksen some-strategia tai… Työntekijöitä kannustetaan sosiaalisen median käyttöön työtehtävissä omalla henkilökohtaisella profiilillaan Sosiaalisen median käyttö on osa työntekijöiden tehtäväkuvaa Esimiehet ovat mukana sosiaalisessa mediassa työroolissaan Työntekijät saavat koulutusta sosiaalisen median käyttöön Organisaatiossa on sosiaalisen median toimintaohjeet Miten seuraavat sosiaalisen median käytännöt toteutuvat työyksikössäsi? (n=143) Kyllä Ei En osaa sanoa Kolmannes vastaajista kertoo, että organisaatiossa ei ole some-ohjeistusta. Valtaosa ei saa koulutusta someen, eikä some ole mukana tehtäväkuvissa. Kaupunkisuunnittelun oma some-strategia puuttuu suurimmalta osalta. Joka neljäs kertoo, että somen työkäyttöön omalla profiililla kannustetaan. Lähde: Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa –kysely 2016 / Pilvi Nummi
 14. 14. Asenteet Asenne sosiaalisen median vaikuttavuuteen Asenne osallistumiseen Asenne somen käyttöön
 15. 15. Asenne somen vaikuttavuuteen on ikäkysymys 25-30 vuotta (N=21) 31-40 vuotta (N=44) 41-50 vuotta (N=39) 51-60 vuotta (N=36) Yli 60 vuotta (N=13) Sosiaalisella medialla on merkittävää vaikutusta ihmisten arkielämään 4,72 4,44 4,19 4,18 3,82 Sosiaalinen media muuttaa yhteiskuntaamme 4,44 4,44 4,19 4,09 3,91 Sosiaalinen media ei lisää kaupunkisuunnitteluun liittyviä konflikteja 3,33 3,13 3,11 3,13 3,00 Sosiaalinen media vahvistaa edustuksellista demokratiaa 3,65 3,51 3,29 3,20 2,82 Sosiaalinen media auttaa tunnistamaan piilossa olevia konflikteja 4,12 3,87 3,85 3,65 3,67 Summamuuttuja - Asenne somen vaikuttavuuteen 4,06 3,89 3,74 3,66 3,44 13.10.2016 16 Asteikko: Täysin samaa mieltä - Jokseenkin samaa mieltä - Ei samaa eikä eri mieltä - Jokseenkin eri mieltä - Täysin eri mieltä - En osaa tai halua vastata
 16. 16. Asenne somen käyttöön liittyy eniten omaan some-aktiivisuuteen 13.10.2016 17 ei käytä somea lainkaan & ei käytä somea työtehtävissä, mutta käyttää vapaa-ajalla (N=45) käyttää satunnaisesti työtehtävissä (N=90) käyttää säännöllisesti työtehtävissä (N=53) organisaation some-vastaava tai yhteisömanageri (N=17) Minulla on pääsääntöisesti positiivisia kokemuksia sosiaalisen median käytöstä vapaa-ajallani 3,94 4,11 4,15 4,13 Minulla on pääsääntöisesti positiivisia kokemuksia sosiaalisen median käytöstä työssäni 2,67 3,67 4,31 4,25 Sosiaalisesta mediasta on enemmän hyötyä kuin haittaa kaupunkisuunnittelussa 3,40 4,01 4,18 4,31 Saan usein sosiaalisen median kautta tietoa, jota voin hyödyntää työssäni 2,45 3,63 4,15 4,25 Käytän mielelläni sosiaalista mediaa työssäni 2,52 3,56 4,47 4,40 Summamuuttuja - Asenne somen käyttöön 3,04 3,79 4,25 4,27 Myös tehtävä organisaatiossa ja ikäryhmä liittyy asenteeseen. Asteikko: Täysin samaa mieltä - Jokseenkin samaa mieltä - Ei samaa eikä eri mieltä - Jokseenkin eri mieltä - Täysin eri mieltä - En osaa tai halua vastata
 17. 17. Asenne osallistumiseen: ammatti- / tehtäväkysymys ikäkysymys 13.10.2016 18 25-30 vuotta (N=21) 31-40 vuotta (N=44) 41-50 vuotta (N=39) 51-60 vuotta (N=36) yli 60 vuotta (N=13) esimies (N=36) avustava suunnittelija (N=9) tutkija (N=13) viestinnän tai vuoro- vaikutuksen suunnittelija (N=17) suunnittelija, asiantuntija tai virkamies (N=110) Olen kiinnostunut kuntalaisten mielipiteistä 4,78 4,66 4,69 4,59 4,83 4,70 4,63 4,70 4,87 4,60 On tärkeää huomioida kuntalaisten mielipiteet suunnittelussa 4,72 4,58 4,71 4,53 4,82 4,55 4,88 4,80 5,00 4,50 Vuorovaikutus kuntalaisten kanssa ei ole epämiellyttävää 4,28 4,08 4,19 4,33 4,42 4,34 3,71 4,25 4,60 4,01 On tärkeää huomioida kuntalaisten mielipiteet kunnallisessa päätöksenteossa 4,61 4,56 4,69 4,58 4,67 4,55 4,75 4,80 4,80 4,55 Kaupunkisuunnitteluun liittyvä yleinen keskustelu ei ole turhaa 4,88 4,75 4,69 4,73 4,83 4,77 4,63 4,50 5,00 4,62 Summamuuttuja - Asenne osallistumiseen 4,65 4,52 4,60 4,55 4,71 4,58 4,54 4,63 4,85 4,45 Asteikko: Täysin samaa mieltä - Jokseenkin samaa mieltä - Ei samaa eikä eri mieltä - Jokseenkin eri mieltä - Täysin eri mieltä - En osaa tai halua vastataVastaajissa erottuu positiivisesti osallistumiseen suhtautuvien yli 60 vuotiaiden joukko. Suunnittelijat, asiantuntijat ja virkamiehet suhtautuvat osallistumiseen negatiivisimmin Vuorovaikutus- suunnittelijat ja viestinnän asiantuntijat positiivisimpia
 18. 18. Odotukset ja esteet
 19. 19. Odotukset ja koetut esteet Tärkeimmät odotukset • Vuorovaikutuksen ja viestinnän määrä ja laatu kehittyy • Asukasnäkökulma vahvistuu - kansalaisaktivismi voimavarana • Suunnittelukulttuuri muuttuu - avoimempaa ja läpinäkyvämpää 13.10.2016 20 Suurimmat esteet • Työkuorma • Kärjistyneet asenteet - voimakas into vastaan epäluulo • Strategia puuttuu - Esimiehen / organisaation tuki • Osaamisvaje
 20. 20. Johtopäätökset
 21. 21. Johtopäätökset Toimintasuunnitelman tarve • Sosiaalisen median haltuunotto kaupunkisuunnittelu- organisaatioissa on käynnissä, mutta toimintatavat vaihtelevat vielä suuresti • Organisaatioiden oman toimintasuunnitelman laatiminen selkiyttäisi pelisääntöjä ja auttaisi hallitsemaan somea • Johdon tuki tarvitaan Lisää keskustelevuutta ja avoimuutta • Sosiaalinen media tuo esiin ongelmat avoimuudessa ja vuorovaikutuksessa • Keskustelevuuden lisääminen organisaation sisällä helpottaisi sosiaalisen median käyttöönottoa - Organisaation sisäinen some! 13.10.2016 22
 22. 22. Kiitos! Pilvi Nummi arkkitehti, tohtorikoulutettava Aalto-yliopisto pilvi.nummi@aalto.fi Twitter: @pilvinummi Blogi: verkko-osallistuminen.fi 13.10.2016 23
 23. 23. Lähteet • Khan, G. F., (2013). The Government 2.0 utilization model and implementation skenarios. Information Development 2015. Vol 31(2) 135-149. • Hagerlund, T. & von Frenckell, J., (2016). Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö. PowerPoint-esitys. Kuntaliitto, www.kunnat.net 13.10.2016 24

×