Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Text argumentatiu

2,781 views

Published on

Text argumentatiu

Published in: Education
  • Be the first to comment

Text argumentatiu

  1. 1. EL TEXT ARGUMENTATIU C/ San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096 [email_address] www.escolapiasgandia.es Departament llengua i valencià Pilar Román http:// fecla.wordpress.com COL.LEGI ESCOLÀPIES GANDIA
  2. 2. Característiques Les argumentacions són textos orals o escrits que exposen raons a favor o en contra d’una opinión amb la finalitat de convéncer el destinatari. Els textos argumentatius Informals Formals - Converses i discussions quan algú defensa les seues opinions. -Quan algú intenta convéncer els altres perquè actuen o pensen d’una manera determinada - - Conferències,debats, taules redones,col.loquiscientífics, Discursos polítics. -Cartes en què fem una reclamació. -Editorials i articles d’opinió -Anuncies publicitaris(premsa, internet,televisió…) -Informes d’experts sobre temes especializats. -Textos literaris. Assaig, narrativa, teatre i poesia .Opinen sobre un tema
  3. 3. Estructura INTRODUCCIÓ CONCLUSIÓ DESENVOLUPAMENT -S’ hi presenta el tema i l’emissor dóna l’opinió a favor o en contra de la Idea inicial o tesi. -Arguments que s’aporten s’hi desenvolupen d’una manera ordenada I exhaustiva i s’hi enumeren les raons que defensen la idea exposada Resum de les idees,on es comprova que la idea o tesis ha estat demostrada.Síntesi de tot el ue s’ha argumentat.
  4. 4. Recursos lingüístics La primera persona gramatical. Apel.lació directa al receptor Connectors temporals: banda en primer lloc, d’una Connectors causals: ja que, perquè… Connectors explicatius : és a dir, per exemple.. Marques d’ordre : símbols, nombres Cometes Guions i parèntesis Preguntes retóriques Oracions advesartives : introduir arguments contaris: però, sinó… Indicadors de resums : en poques paraules,finalment, en resum…

×