Kajian mengenai penggunaan e

659 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kajian mengenai penggunaan e

  1. 1. KURSUS: PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB TAJUK: KAJIAN MENGENAI PENGGUNAAN E- PEMBELAJARAN(E-LERANING) DI KALANGANPELAJAR JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VAKASIONAL DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI (IPTA) NEGERI JOHOR.NAMA : CHAN PIK SEENO MATRIK: M20121000303NO. TEL : 016-3656383NAMA PENSYARAH: PROFESORMADYA DR ABD LATIF BIN HAJIGAPOR
  2. 2. KAJIAN MENGENAI PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN(E-LERANING) DIKALANGAN PELAJAR JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VAKASIONALDI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI (IPTA) NEGERI JOHOR.PERSOALAN KAJIAN1. Apakah kecekapan diri siswazah kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional terhadap e-pembelajaran?2. Apakah halangan-halangan yang dihadapi oleh siswazah kursus Pendidikan Teknikal danVokasional dalam penggunaan e-pembelajaran?3. Apakah hubungan anatara kecekapan diri terhadap e-pembelajaran dengan halanagan-halanagan dalam penggunaan e-pembelajaran oleh siswazah kursus Pendidikan TeknikaldanVokasional.KAEDAH Kaedah tinjauan digunakan untuk mendapatkan maklumat. Populasi kajian terdiri daripadasiswazah Institut Pengajian Tinggi Awan (IPTA) di negeri Johor yang mengikuti kursusPndidikan Teknikal dan Vokasional.DAPATAN KAJIANKecekapan Diri (Self-Efficacy) Siswazah Kursus Pendidikan Teknik dan Vokasionalterhadap E-pembelajaran.Terdapat dua aspek kecekapan diri (self-efficacy) yang diaplikasikan dalam kajian ini iaitukecekapan diri terhadap komputer dan kecekapan diri terhadap internet. Hasil kajianmenunjukkan siswazah mempunyai keyakinan yang tinggi tentang kebolehan merekamenggunakan e-pembelajaran. Kecekapan diri siswazah secara keseluruhannya mencatatnilai min 3.80. Ini mungkin oleh kerana kemudahan untuk pelajar mengikut kursus komputerdan penggunaan internet sudah menjadikan perkara biasa.Halangan-Halangan yang Dihadapi oleh Siswazah Kursus Pendidikan Teknik danVokasional dalam Penggunaan E-pembelajaran.Halangan TeknologikalHalangan teknologikal mencatat min yang tertinggi iaitu 3.10. Item untuk halanganteknologikal seperti “Rangkaian internet yang sangat perlahan” mencatat min yang tertinggiiaitu 3.35 diikuti pula item “Kos yang tinggi dalam perkakasan, perisian, pembaikian, atau
  3. 3. servis komputer” pula mencatat 3.24. Halangan teknologikal adalah termasuk kepunyaankomputer yang mampu mengakses internet (Gorard & Selwyn, 2000), konsisten untukmengakses internet, kos komputer dan kos pengaksesan internet (Kramarae, 2001; Pollard &Hillage, 2001), masalah teknikal (Bischolf, 2000), pengaksesan kepada teknologi (Schilke,2001: Pollard & Hillage, 2001; Williams, 20011) dan kebolehpercayaan teknologi. Halanganteknologikal yang lain termasuk kualiti teknologi, kekurangan bantuan teknikal, kekurangankemahiran teknikal, keselesaan penggunaan teknologi, perubahan teknologi dan masalah“log-in” (Schilke, 2001). Dapatan kajian menunjukkan 56.5% daripada responden tidakmempunyai komputer sendiri yang boleh mengakses internet. Ini telah menjadi halanganteknologikal kepada siswazah untuk mengakses e-pembelajaran. Dapatan kajian jugamenyatakan bahawa kebanyakan siswazah berada dalam lingkungan mengakses kurangdaripada lima kali sebulan mengakses e-pembelajaran. Hasil kajian menyokong kajian yangdijalankan oleh O’Connor, et al. (2003) yang mendapati bahawa pelajar yang mempunyaikomputer sambungan internet mempengaruhi kekerapan dan kebolehan mengaksesepembelajaran.Halangan PersonalitiHalangan personaliti adalah merujuk kepada persepsi kewujudan halangan-halangandisebabkan siswazah diri sendiri dan sikap siswazah terhadap e-pembelajaran. Halangan gayapembelajaran adalah dikategorikan di bawah halangan personaliti. Halangan gayapembelajaran merujuk kepada keselesaan siswazah terhadap teknologi dan menyesuaikan e-pembelajaran sebagai gaya pembelajarannya. Item di bawah kategori halangan gayapembelajaran yang menyatakan bahawa “E-pembelajaran yang tidak sesuai dengan gayapembelajaran saya” mencatat min yang paling kurang iatu 2.57. Ini bermakna item tersebutbukan merupakan satu halangan yang kuat dalam penggunaan e-pembelajaranHalangan SituasiDapatan kajian menunjukkan halangan situasi mencatat min 2.97. Item untuk halangansituasi termasuk “Terlalu sibuk dengan kerja lain, gangguan daripada kerja lain, hal rumahdan tempat belajar, kekurangan masa untuk belajar atas talian dan faktor pengurusan masa.”(Berge, 2001; Garland, 1993; Kramarae, 2001; O’Malley & McCraw, 1999; Schilke, 2001).Hasil kajian menunjukkan pelajar mencatat halangan kekurangan masa untuk belajar atastalian sebagai halangan yang ketiga tinggi iaitu 3.02. Item mengenai Ini menunjukkanhalangan situasi adalah merupakan halangan yang perlu diberi perhatian selepas halanganteknologikal.gangguan daripada kerja lain, hal rumah dan tempat belajar mencatat halanganyang keempat antara semua item iaitu sebanyak 2.99. Hasil kajian menyokong pendapatPollard & Hillage (2001) yang menyatakan bahawa pelajar bukan sahaja memerlukansokongan tetapi juga memerlukan tempat untuk belajar tanpa gangguan. Ini menunjukkan
  4. 4. persekitaran untuk pelajar boleh dikira sebagai halangan dalam proses pembelajaran. Selainitu, Bates (1997) percaya terdapat empat tujuan utama yang menyebabkan penggunaanteknologi di Pendidikan Tinggi, antaranya termasuk membaiki kualiti pembelajaran,membaiki pengaksesan kepada pendidikan dan latihan, mengurangkan kos pendidikan sertamembaiki kos efektif bagi pendidikan. Walaupun begitu, penggunaannya yang meluas dalambidang pendidikan adalah dipengaruhi oleh iklim atau persekitaran tempat seseorang itubelajar, institusi atau kampusnya, kelompok dan juga masyarakatnya. Kita perlulah sedarbahawa pembangunan dan perubahan dalam sains dan teknologi telah membawa banyakperubahan kepada aspek ekonomi, industri, perniagaan, sosiobudaya dan juga politiksesebuah negara (Mohd Yusof, 2000).Halangan InstitusiHalangan institusi pula mencatat min 2.80. Halangan institusi mengambil kira dua aspek iaitupengajar dan reka bentuk bahan pengajaran bagi e-pembelajaran (Schilke, 2001). Sokonganorganisasi dan reka bentuk pengajaran merupakan faktor yang penting dalam e-pembelajaan.Hasil kajian mencatat halangan institusi merupakan halangan yang dihadapi oleh siswazahselain daripada halangan teknologikal dan halangan situasi. Item untuk kekurangan kursusmengenai cara penggunaan e-pembelajaran mencatat nilai min yang kelima tinggi iaitusebanyak 2.99. Hasil kajian menyokong pendapat O;Connor, et al. (2003) bahawa polisiinstitut memainkan peranan yang penting. Sokongan kepada e-pembelajaran adalah sangatpenting dalam polisi institusi.Item untuk halangan arahan yang tergolong dalam halanganinstitusi yang menyatakan halangan tahap kualiti maklumat pembelajaran dalam e-pembelajaran mencatat min 2.9. Item 57 tentang “Tahap kualiti maklumat pembelajarandalam e-pembelajaran.” mencatat min halangan arahan yang tertinggi iaitu 2.93. Halanganreka bentuk pengajaran berkaitan dengan kualiti bahan pembelajaran, halangan bahasa dankebolehan untuk penggunaan media. Kandungan yang terlalu banyak, kandungan yangmengambil masa untuk mencetak dan informasi berlebihan akan menjadi halangan kepadapembelajaran.Hubungan antara Kecekapan Diri (Self-Efficacy) dengan Halangan-halangan SiswazahKursus Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam Penggunaan E-pembelajaranDapatan kajian menunjukkan pekali korelasi bagi pasangan pembolehubah halangan-halangan dalam penggunaan e-pembelajaran dan kecekapan diri terhadap e-pembelajaranadalah rendah memandangkan nilai pekali korelasi sebanyak -0.38 iaitu dalam lingkungan0.20 hingga 0.40. Nilai pekali korelasi yang negatif memberitahu pengguna bahawa perkaitanatau perhubungan yang wujud antara kedua pembolehubah tersebut merupakan satuhubungan yang negatif. Ini menunjukkan bahawa sekiranya kecekapan diri penggunaterhadap e-pembelajaran adalah tinggi maka halangan-halangan yang akan dihadapi dalampenggunaan e-pembelajaran adalah kurang. Begitu juga sebaliknya.

×