ปที่ 18 ฉบับที่ 127                กันยายน พ.ศ.2554            www.ฉลาดซื้อ.com จะอเงท U ั้...
สารบัญ             ปีที่	18	ฉบับทีี่	127	กันยายน	2554	                w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . ...
บทบรรณาธิการ                                                      สา...
¨´ËÁÒ¶֧ º¡.       อยากไปทัวรดวยจัง          สวัสดีครับ เห็นเมือเลมทีแลว ฉลาดซือจัดทัวร      ...
¡ÃÐáÊã¹»ÃÐà·È                                                       ...
ก็ไมเหมาะสำหรับนำมาใสนำดืม               ้ ่        คลินกสำหรับคนเปน “หนี”           ...
เนืองจากมองไมเห็นทางออกในการ                         ่                  เงินบริ...
¡ÃÐáʵ‹Ò§á´¹  ไดเวลา …  ภาษีลดความอวน          ฮังการี ซึงเปนหนึงในประเทศ                ...
เมดไมอยู คุณหนูตองออกเทียว             ่    เทศกาลวันหยุดหลังการถือศีล       ประเทศยอดฮิตของคนที...
ตลาดมืด ก็ยงตองมาลงเรียนคอรสนี้                                             ...
àÃ×èͧ¨Ò¡»¡                                           กองบรรณาธิการองคการอ   ...
¤ÇÒÁ½˜¹¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤       ความฝน          ความจริง   ของดี ราคาไมแพง     ของหวย ราคาแพง   อาหาร...
·ÓäÁ§Ò¹¤ØŒÁ¤Ãͧ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ºŒÒ¹àÃÒäÁ‹ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾           ถาหากมองวา ทางออกของการดูแลผูบริโภคคือ กฎหมาย ประเทศ...
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
S mbuyer 127
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

S mbuyer 127

815 views

Published on

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 127

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
815
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

S mbuyer 127

 1. 1. ปที่ 18 ฉบับที่ 127 กันยายน พ.ศ.2554 www.ฉลาดซื้อ.com จะอเงท U ั้งที ทV ดวยนะ กันตองป 90 บาท รอรัฐบาลสานฝน
 2. 2. สารบัญ ปีที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 19 24 28เรื่องเด่น กฎหมาย9 องค์การอิสระเพือการคุมครองผูบริโภค ่ ้ ้ 51 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ ก้าวสำคัญของงานผูบริโภคไทย ้ “นิตบคคลอาคารชุด ห้ามเราเข้าห้องของเราได้หรือไม่” ิ ุความเคลื่อนไหว 61 UPDATE มาตรา 61 3 กระแสในประเทศ อาหารและสุขภาพ6 กระแสตางแดน ่ 52 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่ 38 “พริตตีสามัญประจำบ้าน” ้ทดสอบ19 เลือกไดร์เป่าผมกับฉลาดซือ ้ 56 สวยอยางฉลาด ่24 ยีนส์ไฮเอนด์เจ้าไหน ใส่ใจสังคมกว่ากัน “มาสคาราและขนตางอนยาว” ่28 โซเดียมในปลากระป๋อง 62 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต “วัคซีนสมอง(เข็มที่ 1) โฆษณามหาหลอก”สัมภาษณ์ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่38 ทุกคนมีสทธิ ิ “กินแก้วกฤตหอย” ิ น.พ. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ “องค์การอิสระ เพือการคุมครองผูบริโภค ต้องเกิดเดียวนี” ่ ้ ้ ๋ ้ หน้าต่างผู้บริโภค 58 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้เสียงผู้บริโภค “มาตรฐานขวดนมเด็ก: ถึงเวลาทีผปกครอง ่ ู้41 • แสนศิรแพ้คดี บ้านไม่ได้มาตรฐาน ิ ตองใสใจ” ้ ่ • การบินไทยช่วยผูโดยสารหลีกภัยนิวเคลียร์? … 65 สารพันปัญหาโทรคมนาคม ้ • ลูกค้าธนาคารออมสินโวย มาตรการพักชำระหนี้ “ร้อยล้านแล้วจ้า” ช่วยภัยน้ำท่วม 66 มีอะไรใน โคด-สะ-นา • อยากเห็นจิตสำนึกดารากับการโฆษณาหลอกลวง “เวทีนไม่มแพ้คดออก” ี้ ี ั Game 72 ปัญหาสร้างปัญญา นิตยสารฉบับนีพมพ์ดวยกระดาษถนอมสายตา ้ ิ ้
 3. 3. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org รถยนต์คันแรก นาเสียดายทีพรรคเพือไทยตองดูแลพรรครวมรัฐบาล ่ ่ ของแจกของแถมตางๆ เปนตน แตเ มอตองมาทำสญญาซอขาย  ็  ่ื  ั ้ืและกระโจนเขาสูวงจรการสนับสนุนนโยบายเรืองอุดหนุนคน  ่ ไมเคยดูตองใหคนขายชีใหเซ็นตรงนี้ บริการหลังการขายไม  ้ซือรถยนตคนแรกคนละ 100,000 บาท ทังๆ ทีตองบอกวา ้ ั ้ ่  เคยสนใจ การผอนคางวดวาหากผิดพลาดจะถูกปรับอยางไรเป็นนโยบายทีไมควรสนับสนุนอยางยิง หากเปรียบเทียบกับ ่ ่ หรือคนค้ำประกันรถยนตตองมีความรับผิดอยางไรหากคน นโยบายอืนทีควรจะตองมีการดำเนินการ เชน ปริญญาตรีใบ ่ ่ ซือรถไมรบผิดชอบ ทังๆ ทีควรจะเป็นขอมูลพืนฐานสำหรับ ้ ั ้ ่ ้แรกเรียนฟรี เพราะทุกพรรคตางมีนโยบาย ใหกยมเพือการ ู ื ่ คนซือรถยนต ้ศึกษา แตนกศึกษาเหลานีตองเสียดอกเบียและกำลังถูกฟ้อง ั ้  ้ หลายคนอาจจะตืนเตนและพออกพอใจกับนโยบายนี้ ่ดำเนินคดี หรืออยางนอยกองทุนกูยมเพือการศึกษาควรจะ ื ่ แตกตองยอมรับวาความสุขสบายเป็นของคูกบมนุษย คน ็   ัปลอดดอกเบียเหมือนทีเราลดภาษีใหกบ คนซือรถยนตคน ้ ่ ั ้ ั จำนวนมากก็พอใจกับรถติดภายในรถของตนเองแทนทีจะคิด ่แรกและบาน เจตจำนงทางการเมืองจึง ตองควรถูกจัดลำดับ วาตนเองจะเป็นคนแรกทีจะเลิกใชรถ เพราะเชือวา หากเรา ่ ่วาอะไรสำคัญกวาอะไร ดังทีแอนเดอร วิดคแมน (Anders ่ ไมขบรถคนอืนก็ขบ ดังทีหลวงพีไพศาลบอกไววาเป็นเพราะ ั ่ ั ่ ่ Wijkman) อดีตสมาชิกของรัฐสภายุโรป และปัจจุบนเป็นรอง ั เราทกคนคดแบบนเ้ี ลยทำใหรถตดอยทกวนในกรงเทพมหานคร ุ ิ  ิ ู ุ ั ุประธานของมูลนิธิ Tällberg ของประเทศ สวีเดน ตลอดจน แตหากเราคิดวาเราจะเลิกขับรถ เราก็เริมตนเป็นหนึงซึงมี ่ ่ ่ประชาชนจะเขาไปมีสวนรวมไดอยางไร  คามากกวาศูนยเป็นอนันต แตกไมงายทีจะเป็นคนเริมตน ็  ่ ่ ทีสำคัญสำหรับบริษทรถยนตทไดประโยชนจาก ่ ั ี่ หรือหากเราทุกคนยอมลดความสบายขับรถกันวันคูวนคี่ ันโยบายนี้ หรือมีโอกาสจากนโยบายของรัฐบาล จะมีระบบ ก็จะสบายกันคนละวัน แตกจะมีคนสวนหนึงบอกวาหลาย ็ ่ใหมการจายภาษีใหรฐเพิมขึนไดอยางไร หรืออยางนอยบริษท ี ั ่ ้ ั บานก็จะซือรถทะเบียนตางกันเพิมขึน ้ ่ ้เหลานีตองสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจายคาจาง ้  เป็นเพราะเราไมเชือในความเปลียนแปลงทีเราจะเป็น ่ ่ ่รายวันไมนอยกวา 300 บาทกับลูกจางในบริษทของตนเอง  ั คนทำหรือดำเนินการ ฉลาดซือขอชวนใหชวยกันเป็นหนึง ้  ่รวมทังไมยอมแมวขายรถ รถทีจำหนายมีคณภาพ มีความ ้  ่ ุ เพราะจะเกิดสิบ เกิดรอยเกิดแสน ดังทีฉลาดซือก็มความ ่ ้ ีรับผิดชอบตอลูกคาเป็นพิเศษ เพราะไดประโยชนจากนโยบาย มุงมันทีจะมีสมาชิกนับแสนคนมาหลายสิบปีแตกยงไมสำเร็จ  ่ ่ ็ัในครังนี้ หรือแมแตการใหขอมูลลูกคาทีครบถวนในการ ้  ่ ในปัจจุบน แตคนทำฉลาดซือก็ยงมีจนตนาการและตองขอ ั ้ ั ิผอนชำระ การค้ำประกัน หรือการใหบริการทีเกียวของ ่ ่ ใหสมาชิกชวยกันหาสมาชิกไมใชเพือฉลาดซือ แตเชือวาเพือ ่ ้ ่ ่ และทสำคญสำหรบคนซอรถ หวงวาคนซอจะไมเพยง ่ี ั ั ้ื ั  ้ื  ี พลังของผูบริโภคทุกคน ไปดูหมอ ดูวนออกรถ ดูสใหถกโฉลก เจิมรถจากพระชือดัง ั ี ู ่ รวมทังฉบับนีฉลาดซือขออนุญาตขึนราคาสำหรับ ้ ้ ้ ้ตามวัดตางๆ หรือนอนลงไปดูตรวจสอบใตทองรถของตนเอง  ผูอานอีก 10 บาทเพือความอยูรอดของฉลาดซือทีขณะนี้  ่  ้ ่เหมือนกับวิศวกร ลูบคลำรถดูวาสีเรียบหรือไม หรือแมแตดู  ตนทุนตกประมาณ 102 บาทของแตละฉบับเจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : สารี อ๋องสมหวัง ั ั ่หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา สุวรรณา จิตประภัสสร ่ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาด ิและสมาชิก : เสาวลักษณ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท พิมพดี จำกัด ัโทรศัพท : 0-2401-9401 แยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 4. 4. ¨´ËÁÒ¶֧ º¡. อยากไปทัวรดวยจัง สวัสดีครับ เห็นเมือเลมทีแลว ฉลาดซือจัดทัวร ่ ่ ้ นาสนใจมากๆ ครับ แตจองไมทน เปนอยางไรบางครับ ั ถาคราวหนาจัดอีกแจงลวงหนานาน ๆ หนอยนะครับ ยิม ปาตอง ้ ตืนเตนมากเลยคะ ทีสมาชิกฉลาดซือ ตอบรับ ่ ่ ้ ทัวรลนหลาม ทีมนองๆ ทีจดโปรแกรมทัวรคกกันนาดู  ่ั ึ เพราะเปนครังแรกเชนกัน แตวาชวงนีสถานการณนำ ้  ้ ้ ไมคอยเปนใจ ขอทีมงานไปประเมินกันเรืองสถานทีกอน  ่ ่  นะคะ แลวจะรีบแจงแตเนินๆ ่ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหวางวันที่ 5-16 ตุลาคม 2554 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสรกติ์ พบกับบูธนิตยสารฉลาดซือ ิิ ิ ้ ทีบธ L 17 แพลนนารีฮอล ่ ู ่ พบหนังสือออกใหม - ฉลาดสวย by ฉลาดซือ ้ - รวมผลทดสอบ 2011 เลม 1 และเลม 2 - ยิงกวาคูมอซือบาน ยิงกวาคูมอซือรถยนตและยิงกวาคูมอซือของ ่  ื ้ ่  ื ้ ่  ื ้ - เสือยืดลายใหม (นารักมาก) ้ - หนังสือในเครือนิตยสารฉลาดซือ ลดสูงสุด 15 - 50 % ้ เชิญทุกทาน ๆ มาพบกันทีบธนิตยสารฉลาดซือ นะคะ ่ ู ้ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 25542 ปที่ 18 ฉบับที
 5. 5. ¡ÃÐáÊã¹»ÃÐà·È กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณเดือนสิงหาคม 25547 สิงหาคม 2554 สคบ.มีแนวคิดในการจัดทำไมถกจริงมีสทธิโดนฟอง ู ิ รางแนวทางการโฆษณาของการลด ไมใชเรืองแปลกทีใครจะชอบ ่ ่ แลก แจก แถม หรือการจัดโปรโมชัน ่ของฟรีของถูก แตตองศึกษาขอมูล  ของหางสรรรพสินคาใหม เพือสราง ่ใหดกอนตัดสินใจซือ เพราะหางสรรพ ี ้ ความเปนธรรมใหกับผูบริโภค ซึ่งสินคาสมัยนี้ชอบใชวิธีโฆษณาจูงใจ กลยุ ท ธการโฆษณาจั ด รายการใหคนออกมาซือสินคา โดยบอกวามี ้ โปรโมชัน ลด แลก แจก แถม ที่ ่การจัดโปรโมชัน ลด แลก แจก แถม ่ หางสรรพสินคาใชนน จริงๆ ก็เปน ั้ คณะกรรมการว า ด ว ยการทีมกเห็นบอยๆ ตามแผนโบรชัวรที่ ่ ั เพียงการตลาดอยางหนึงเพือดึงลูกคา ่ ่ โฆษณา จะรางแนวทางการโฆษณาเดินแจกกันตามบาน หรือไมก็ลง ใหมาใชบริการ และซือสินคาอืนแทน ้ ่ สำหรับสินคาที่จัดโปรโมชั่นในหางโฆษณากันในหนาหนังสือพิมพ แต ถือวาเปนการเอาเปรียบ และเขาขาย สรรพสินคา เพือขอความรวมมือไป ่พอถึงเวลาไปซื้อสินคาที่หางจริงๆ หลอกลวงผูบริโภค  ยังสินคาและหางสรรพสินคาที่จัดกลับไมมีสินคาที่บอกวาแถมวาถูก สคบ. ก็ไดหาวิธีการแกไข รายการตางๆ โดยคาดวาจะสามารถอยางทีโฆษณาไววางขายอยู ซึงถา ่ ่ หลังจากเริมมีการรองเรียนถึงปญหา ่ ประกาศเปนกฎกระทรวงไดภายในเปนแบบนี้ก็ถือวาเขาขายโฆษณา ที่กลาวมาเพิ่มมากขึ้น โดย สคบ. สิ้นปนี้ เพื่อปองกันการเอาเปรียบหลอกลวงผูบริโภค งานนี้จึงเปน จะบังคับกับทางหางสรรพสินคาวา ซึ่งหากฝาฝนมีโทษปรับ 30,000หนาทีของสำนักงานคณะกรรมการ ่ ตองระบุจำนวนของสินคาทีมจำหนาย ่ ี บาท รวมทั้งสื่อที่โฆษณาก็จะตองคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค (สคบ.) ต อ ง แตละสาขาลงในโฆษณา เพื่อให ถูกเทียบปรับกึงหนึงคือ 15,000 บาท ่ ่ออกโรงชวยเหลือผูบริโภค  ผูบริโภคมีขอมูลกอนตัดสินใจไปซือ   ้ ดวย28 สิงหาคม 2554 ดี เพราะกรมวิทยาศาสตรการแพทย บริเวณปากขวดและฝาขวด ที่เปนขวดพลาสติกใชซำ ตองระวังเรือง ออกมาเตือนคนทีอยากประหยัดและ ้ ่ ่ แหลงสะสมของเชือโรคจากการสัมผัส ้ความสะอาด ชวยลดโลกรอนดวยการนำขวดน้ำ กับมือและปากเวลาที่เราดื่มน้ำจาก บานใครทีใชขวดน้ำพลาสติก พลาสติกกลับมาใชซำ อยาลืมดูเรือง ่ ้ ่ ขวด นอกจากนีขวดทีนำกลับมาใช ้ ่ทีใชแลวนำกลับมาใชซำสำหรับใสนำ ความสะอาด กอนนำมาใชกตองลาง ่ ้ ้ ็  ซ้ำเมือใชไปนานๆ สีของขวดอาจมี ่ดืมอีกรอบ คงตองตังใจอานขาวนีให ทำความสะอาดให ดี โดยเฉพาะ ่ ้ ้ การเปลียนแปลง ตองคอยสังเกตดู ่ วาหากมีคราบสีเหลือง มีสขน ขวด ี ุ ไมใสเหมือนเดิม ก็ไมควรนำมาใช ตอ ขวดทีบบ มีรอยราว รอยแตก ่ ุ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 3
 6. 6. ก็ไมเหมาะสำหรับนำมาใสนำดืม ้ ่ คลินกสำหรับคนเปน “หนี” ิ ้ สำหรับพลาสติกที่ใชสำหรับ ผลิตขวดน้ำดืมจะมีอยู 2 ประเภท ่ มูลนิธเพือผูบริโภคและชมรม ิ ่  ใชบตรเครดิตเพือแกปญหาความเปน ั ่  คือ ขวดสีขาวขุน ทำจากพลาสติก  หนีบตรเครดิตและสินเชือสวนบุคคล ้ ั ่ อยู รัฐบาลก็จำเปนตองมีมาตรการ ชนิดพอลิเอทิลีน (Polyethylene) เปดคลินกใหคำปรึกษาปญหาหนีบตร ิ ้ ั ปองกันปญหาทีอาจจะเกิดขึน ทังการ ่ ้ ้ หรือ PE และขวดใสไมมีสีทำจาก เครดิต รองรับนโยบายจากภาครัฐที่ กำหนดฐานรายไดและยอดวงเงินรวม พลาสติกชนิดพอลิเอทิลน เทเรฟทา ี ใชวธการแกปญหาเศรษฐกิจและปาก ิี  ของผูถอบัตรเครดิตใหสอดคลองกับ  ื เลต (Poly Ethylene Terephthalate) ทองของประชาชนโดยการออกบัตร ความสามารถในการชำระหนีไดอยาง ้ หรือ ขวด PET ซึงนิยมใชกนอยูใน ่ ั  เครดิตใหกับประชาชนหลายกลุม เหมาะสม การแกไขอัตราดอกเบีย ้ ปจจุบัน ขวดที่แบบขวดใสควรเก็บ ทั้งบัตรเครดิตเพื่อเกษตรกร บัตร และคาธรรมเนียมตองไมเกินรอยละ ในทีแสงสวางสองไมถง เพราะน้ำใน ่ ึ เครดิตพลังงาน รวมถึงนโยบายการ 15 จึงจะถือวาเปนอัตราดอกเบี้ยที่ ขวดอาจเสื่อมคุณภาพหรืออาจเกิด เพิ่มฐานเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี เปนธรรม การมอบหมายใหมหนวย ี ตะไครขนภายในขวดได ึ้ เปน 15,000 บาท ซึงเอือตอการทำ ่ ้ งานดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจนในการ บัตรเครดิตเพิมมากขึน่ ้ รับเรืองรองเรียน ใหคำปรึกษา และ ่ 31 สิงหาคม 2554 นายอิ ฐ บู ร ณ อ น วงษา ใหขอมูลความรูเกียวกับการใชบตร   ่ ั อย.ลงดาบ “ซันคลารา” แคอาหาร หั ว หน า ศู น ย พิ ทั ก ษ สิ ท ธิ ผู บ ริ โ ภค เครดิต และตองมีกฎหมายทวงหนี้ เสริม...ไมใชยารักษาโรค มูลนิธเพือผูบริโภค กลาวถึง ิ ่  อาหารเสริมตัวรายยังสราง เรื่องนี้วา หากรัฐบาลเลือก เรืองวุนวายไดเรือยๆ ลาสุด คณะ ใชวิธีสนับสนุนใหประชาชน ่  ่ กรรมการอาหารและยา หรือ อย. เอาผิดผลิตภัณฑอาหารเสริม “ซัน ดั ง กล า วเป น การอวดอ า ง คลารา” ทีกำลังโฆษณาขายกันอยาง สรรพคุณเกินจริง สรางความ ่ แพรหลาย ทั้งใน เคเบิลทีวี วิทยุ สับสนใหผบริโภค ทาง อย. ู ชุ ม ชน และเว็ บ ไซต ซึ่ ง อวดอ า ง จึ ง ได ด ำเนิ น คดี กั บ บริ ษั ท สรรพคุณครอบจักรวาล ทั้ง ดูแล สตาร ซันไชน จำกัด ผูจดจำหนาย ั อยาไดหลงเชือสรรพคุณวาสามารถ ่ ผิวพรรณ ลดน้ำหนัก กระชับภายใน ผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง รั บ ว า เป น ผู จั ด ทำ ปองกันหรือรักษาโรค เพราะนอกจาก ต อ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระ ป อ งกั น โรค ขอความโฆษณาอวดอางสรรพคุณ กินแลวจะไมหายปวย อาจจะซวย เบาหวาน พารกินสัน อัลไซเมอร พรอมทังมีหนังสือ ไปยังบริษทฯ เพือ ้ ั ่ ไดโรคอื่นเพิ่มมาแทน แถมบรรดา ฯลฯ โดย อย. ตรวจสอบแลวพบวา ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑเสริม ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารที่ โ ฆษณา เปนการโฆษณาอยางผิดกฎหมาย อาหารดังกลาวในทุกสือ ่ อวดอางสรรพคุณเกินจริงที่ขายกัน เพราะผลิตภัณฑดังกลาวเปนเพียง ผูบริโภคตองสรางภูมิคุมกัน อยูทกวันนี้ ลวนแลวแตมราคาแพง  ุ ี แคผลิตภัณฑเสริมอาหารไมใชยา ใหกบตัวเอง กอนซือผลิตภัณฑเสริม ั ้ ใครทีหลงซือมารับประทานผลลัพธ ่ ้ รักษาโรค การโฆษณาในลักษณะ อาหารใดๆ ตองศึกษาขอมูลใหดี ทีไดอาจไมคมคากับเงินทีเสียไป ่ ุ ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 25544 ปที่ 18 ฉบับที
 7. 7. เนืองจากมองไมเห็นทางออกในการ ่ เงินบริการไมสุภาพ รวมทั้งเรื่อง หาเงินมาชำระหนี้ บางคนก็คิดสั้น สภาพรถทีไมปลอดภัย ผานมาทีสาย ่ ่ จนถึ ง ขั้ น พยายามฆ า ตั ว ตายหรื อ ดวนคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ   ทำรายตัวเองหรือครอบครัวอยางที่ 1584 และทีมลนิธเพือผูบริโภค โดย ่ ู ิ ่  ไดยินขาวทางหนาหนังสือพิมพอยู ทุกครังทีแจงขอมูลมายังมูลนิธฯ จะ ้ ่ ิ เปนประจำ ไดรับแตมสะสมเพื่อลุนของรางวัลที่เปนธรรม ซึ่งปจจุบันนี้ปญหาหนี้ ใครที่มีปญหาเรื่องหนี้บัตร เล็กๆ นอยๆ จากทางมูลนิธฯ ซึงการ ิ ่บั ต รเครดิ ต ถื อ เป น ป ญ หาที่ มี ก าร เครดิตหรืออยากรูขอมูลตางๆ เกียว  ่ บอกตอปญหาเหลานีถอเปนหนึงวิธี ้ ื ่รองเรียนและขอคำปรึกษาเขามาที่ กับบัตรเครดิต สามารถขอคำปรึกษา ในการชวยแกไขปญหาบริการรถมูลนิธิเพื่อผูบริโภคมากเปนอันดับ ไดที่สำนักงานมูลนิธิเพื่อผูบริโภค โดยสารสาธารณะซึ่งถือเปนปญหาหนึง ่ อนุสาวรียชยสมรภูมิ ซอยราชวิถี 7 ั ใหญระดับประเทศ ทีเราทุกคนตอง ่ ดาน นายชูชาติ บุญยงยศ ในวันทำการจันทรถงศุกรตงแตเวลา ึ ั้ ชวยกันเปลี่ยนแปลง เพื่อคุณภาพประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตและ 09.00 – 18.00 น. เบอรโทรศัพท ชีวตทีดขน ิ ่ ี ึ้สินเชือสวนบุคคล เลาใหฟงถึงสภาวะ ่  02-2483734-37 หรื อ ผ า นทางของลูกหนี้ในยุคปจจุบันวา ลูกหนี้ เว็บไซตมูลนิธิเพื่อผูบริโภคในสวนบัตรเครดิตจำนวนมากตองเจอกับ ชมรมหนีบตรเครดิตและสินเชือสวน ้ ั ่วิธีการทวงหนี้ที่ไมเปนธรรม ถูก บุคคล ที่ www.consumerthai.org/กดดันจนเกิดภาวะเครียด หวาดกลัว debt/หนวยพิทกษรถโดยสารปลอดภัย ั ตอไปนี้ใครที่พบเจอปญหา ปลอดภั ย ทางถนน ครั้ ง ที่ 10จากการใชบริการรถโดยสารสาธารณะ ทศวรรษแหงการลงมือทำ : Timeไมวาจะเปน รถเมล รถทัวร รถตู  for Action” เมื่อวันที่ 25 - 26รถไฟ แท็กซี่ ฯลฯ อยาเก็บไวในใจ สิงหาคมทีผานมา ่ เมื่อมีปญหาเราตองแกไข คิดใหม โดย “หนวยพิทกษรถโดยสาร ั ใ ค ร ที่ ส น ใ จ ส มั ค ร เ ป นทำใหม ดวยการมาสมัครเปน “หนวย ปลอดภัย” จะมีหนาทีในการชวยกัน ่ “หนวยพิทกษรถโดยสารปลอดภัย” ัพิ ทั ก ษ ร ถ โ ด ย ส า ร ป ล อ ด ภั ย ” แจงขอมูลตางๆ ทีเกียวกับความใน ่ ่ สามารถโหลดใบสมัครและสอบถามโครงการดีเพื่อสังคมโดยมูลนิธิเพื่อ ปลอดภั ย จากบริ ก ารรถโดยสาร ขอมูลเพิมเติมไดท่ี www.consumer ่ผูบริโภค ทีเปดตัวอยางเปนทางการ  ่ สาธารณะ ไมวาจะเปน รถขับซิ่ง thai.org หรือที่ 02-248-3737ในงานสัมมนาระดับชาติ “เรืองความ ่ ขับประมาท คนขับหรือพนักงานเก็บ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 5
 8. 8. ¡ÃÐáʵ‹Ò§á´¹ ไดเวลา … ภาษีลดความอวน ฮังการี ซึงเปนหนึงในประเทศ ่ ่ ที่มีหนี้มากที่สุดในยุโรปตะวันออก ประกาศนโยบายหารายไดเขารัฐดวย การเรี ย กเก็ บ ภาษี จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ อาหารทีมนำตาล ไขมัน หรือเกลือ ่ ี ้ สูงเกินไป วากันวานีคอนโยบายเก็บ ่ ื ภาษีจากอาหารขยะแบบเขมทีสดเทา ่ ุ ทีเคยมีมา ่ ทงนกแอบหวงเลกๆ วา “ภาษี ้ั ้ี ็ ั ็  ลดความอวน” ทีเริมบังคับใชเมือวัน ่ ่ ่ ที่ 1 กันยายนทีผานมา จะเปนการ ่  ชวยปรับนิสยการกินของคนฮังกาเรียน ั ทีหนมาเปนโรคอวนกันมากขึน และ ่ ั ้ นำไปสูคาใชจายในการรักษาพยาบาล    ทรฐบาลจะตองรบผดชอบเปนจำนวน ่ี ั  ั ิ  ไมนอย  พูดงายๆ ใครเลือกที่จะกิน ผลิตภัณฑอาหารเจาปญหาเหลานี้ จะตองเสียเงินเพิ่มจากเดิมประมาณ 1.50 บาทตอชิ้น/ซอง สวนนักดื่ม เพราะขนาดประเทศเดนมารคที่เก็บ ประกาศหามอุตสาหกรรมผลิตขนม (น้ำอัดลม) ก็จะตองจายในราคาที่ “ภาษี ลู ก กวาด” มาตั้ ง แต ป พ.ศ. ทีดตอสุขภาพออกมาขายนีนา ่ ี  ่ เพิ่ ม จากเดิ ม ร อ ยละ 10 เป น ต น 2465 ก็ยังมีอัตราการเปนโรคอวน สถิตบอกวาคนฮังกาเรียน ใช ิ ทางการเขาบอกมาวามาตรการนี้จะ เพิมขึนอยูดี แถมยังบอกวามาตรการ ่ ้  เงินประมาณรอยละ 17 ของรายได ทำใหรฐบาลมรายไดเพมขนอยางนอย ั ี  ่ิ ้ึ   นี้เปนการเลือกปฏิบัติและจะสงผล ครอบครัวในการซืออาหาร (มากกวา ้ ปละ 100 ลานเหรียญ (ประมาณ กระทบโดยตรงต อ ผู มี ร ายได น อ ย คนอเมริกันถึงสองเทา) ทั้งนี้เพราะ 3,000 ลานบาท) อีกดวย อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ นั่ น มี ภ าษี ด า นอุ ต สาหกรรมอาหารก็ วาแตผูบริโภคก็มีทางเลือกที่ รอยละ 25 ยกเวนผลิตภัณฑจากนม คัดคานเปนธรรมดา เขาอางวาวิธีนี้ จะไมซื้อขนม(ที่ไมดีตอสุขภาพ) ใน และผลิ ต ภั ณ ฑ ข นมป ง ที่ มี ภ าษี ปรั บ ปรุ ง นิ สั ย การกิ น ไม ไ ด ห รอก ราคาทีแพงขึน และรัฐบาลเขาก็ไมได ่ ้ รอยละ 12 ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 25546 ปที่ 18 ฉบับที
 9. 9. เมดไมอยู คุณหนูตองออกเทียว  ่ เทศกาลวันหยุดหลังการถือศีล ประเทศยอดฮิตของคนทีนนซึงไดแก ่ ั่ ่อดของชาวมุสลิมที่อินโดนีเซีย เมื่อ สงคโปร มาเลเซย ไตหวน และฮองกง ิ ี  ั ปลายเดือนสิงหาคมทีผานมา ผูคนก็ ่   ขายหมดไปแลวตั้งแตสองสามเดือนพากันกลับตางจังหวัด คลายๆ กับ กอน แอรเอเชียก็ยืนยันมาวาขนาด จาการตาโพสต เขารายงานไวคอ ชวง ืเทศกาลสงกรานตบานเรา  เพิมเทียวบินเปน 8 เทียวตอวัน ก็ ่ ่ ่ เทศกาลดงกลาวเปนชวงทโรงรบจำนำ ั    ่ี ั และเมื่อสาวใชในบานพากัน ยังมีตวไมพอขาย ั๋ จะมีลกคาหนาแนนเปนพิเศษ แตไมใช ูลากลับบานไปใชเงินโบนัสใหสาสม บางก็ไมอยากขามน้ำขามทะเล เพราะผคนพากนเอาของมคามาจำนำ ู ั ี ใจนั้ น บรรดาคนมี เ งิ น ที่ นั่ น เขาก็ ไปไกลเพราะเปนหวงบาน เลยใชวธี ิ หรอกนะ เขาบอกวารอยละ 70 ของตองหาที่ไปเหมือนกันเพราะไมถนัด ยกครอบครั ว ไปพั ก ที่ โ รงแรมแทน ลูกคาที่เดินเขามา จะมาไถเครื่องจะอยูบานโดยไมมีแมบานคอยดูแล สมาคมโรงแรมเขาก็ยืนยันวาอัตรา ประดับออกมาไวใสไปอวดใครตอใครจดการทกอยางใหสะอาดเขาทเขาทาง ั ุ    ่ี  การจองหองพักของคนอินโดนีเซีย ตอนกลับไปเยียมบานนีแหละ ่ ่ บางก็นิยมไปเที่ยวเมืองนอก ในช ว งวั น หยุ ด ดั ง กล า วเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง หลายคนบอกว า ตอนนี้ ท องเรืองนีสมาคมทองเทียวของอินโดนีเซีย ่ ้ ่ รอยละ 85 ราคาขึ้น เอาออกมาไวกับตัวดีกวาเขายื น ยั น มา ว า แพ็ ค เกจทั ว ร ไ ป อีกปรากฏการณทหนังสือพิมพ ่ี เผือจะไดขายทำเงิน ่ อสราเอล กด Like “ไมซอเนยแพง” ิ  ้ื และจำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะ ลุกขึนมาทำอะไรสักอยางแลว ้ คอทเทจชีสนั้นถือเปนอาหารสามัญ สถิตบอกวาในชวง 5 ปทผาน ิ ่ี  ผูคนจำนวนหลายแสนคนที่ ประจำโตะกับขาวของคนทีนน ่ ั่ มา เงิ น เดื อ นของคนอิ ส ราเอลนั้ นรวมตั ว กั น ทางเครื อ ข า ยสั ง คม ผลก็คือในที่สุด Tnuva ซึ่ง เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2.6 ในขณะFacebook ไดชวยกันบอยคอตเนย เจาของตวจรงไดแก Apax Investment  ั ิ  ที่ ดั ช นี ร าคาผู บ ริ โ ภคนั้ น เพิ่ ม ขึ้ น ถึงคอทเทจยีหอ Tnuva ทีพวกเขาเห็น ่  ่ Fund ของอังกฤษ ถึงแมจะไมยอม รอยละ 25วาราคาแพงขึนจนรับไมได ้ ลดราคากลับมาเทาเดิม แตกตองยอม ็  และพลังผูบริโภคยังไมหยุด นับตั้งแตรัฐบาลประกาศเลิก เพิมปริมาณเนยเขาไปอีกรอยละ 10 ่ แคนน การบอยคอตทีวายังขยายไป ั้ ่ควบคมราคา คอทเทจชสยหอนกแพง ุ ี ่ี  ้ี ็ นีคอผลของการรวมตัวกัน “ไม ่ื ยังสินคาจำเปนอืนๆ อีกดวย สมาชิก ่ขึนกวาเดิมถึงรอยละ 25 ้ ซือ” ของผูบริโภคกวา 450,000 คน ้  เครือขายนี้จะรวมกันเสนอชื่อสินคา เริ่ ม จากมี ผู บ ริ โ ภคคนหนึ่ ง (ซึงนับวาไมนอยเลยสำหรับประเทศ ่  ทีพวกเขาเห็นวาตังราคาอยางไมเปน ่ ้โพสตกระทูลงในเฟสบุค ชักชวนเพือน   ่ ทีมประชากรทังหมด 7 ลานคน) คน ่ ี ้ ธรรม และทุกคนก็จะรวมมือกันไมรวมเครือขายใหหยุดซือเนยคอทเทจ ้ กลุมนี้มีการศึกษา มีงานทำ และ ซือสินคาดังกลาว ้จาก Tnuva ซึ่งเปนผูผลิตเจาใหญ ทำงานดวยความทุมเท แตกลับมีราย  ยอดเยียมจริงๆ ฉลาดซือ ขอ ่ ้ที่สุดในอิสราเอล ปรากฏวาเพียงไม ไดแทบไมพอกับการใชจายพื้นฐาน กด Like ดวยคนกี่วัน มี ค นมาร ว มแจมเป น แสนคน ในครัวเรือน พวกเขาจึงรูสึกวาตอง ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 7
 10. 10. ตลาดมืด ก็ยงตองมาลงเรียนคอรสนี้ ั พฤติกรรมแยๆ ในการขับรถ ระบาดมาถึ ง เจ า หน า ที่ ต ำรวจด ว ย ข า วบอกว า พั ก หลั ง นี่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ เอาชีวตรอดบนถนนในเมืองหลวง ิ รถยนตชนกันโดยมีรถตำรวจเขาไป เปนคูความบอยครั้ง จนกระทรวง มหาดไทยของรัสเซียตองประกาศให การขั บ รถบนถนนในเมื อ ง ขับรถไปหาลูกคา เขาเลยไปลงเรียน นายตำรวจทุกคนทีใชรถลาดตระเวน ่ มอสโก (เมืองหลวงเกา) ของรัสเซีย คอรสดังกลาว เซอเกบอกวาเปนการ มาสอบขบรถกนใหม ภายใน 1 เดอน ั ั ื คงจะไมใชเรืองงายๆ เพราะเขาถึงกับ ่ ตัดสินใจทีนอกจากจะชวยชีวตเขาไว ่ ิ นับจากวันออกประกาศ ตองมีการเปดสอนคอรส “การเอาตัว ไดแลว ยังชวยประหยัดเงินและเวลา รัสเซียเปนหนึงในประเทศทีมี ่ ่ รอดบนถนนมอสโก” กันเลยทีเดียว ทีจะตองไปทำเรืองทีสถานีตำรวจอยาง ่ ่ ่ สถิติการตายบนทองถนนมากที่สุด สภาพถนนสวนใหญในรัสเซีย นอย 3 วัน และคาเบียประกันทีตอง ้ ่  ในโลก ป ที่ แ ล ว มี ค นเสี ย ชี วิ ต จาก นั้ น เขาว า กั น ว า แย ม ากๆ แถมยั ง จายเพิมอีกรอยละ 10 กรณีทเขาเปน ่ ่ี อุบัติเหตุดังกลาวถึง 26,000 คน ไมคอยมีปายสัญญาณ และแทบจะ ฝายผิดอีกดวย ซึงถือวาดีขนมากจากเมือ 6 ปกอน ่ ึ้ ่  ไมมการวางแผนจราจรดวย หนำซ้ำ ี พูดงายๆ วา แมแตการเฉียว ่ ทีตวเลขสูงกวานี้ 3 เทา ่ ั อุบตเิ หตุสวนใหญยงเกิดจากการฝาฝน ั  ั ชนเล็กๆ นอยๆ ก็ทำใหตองเสียโอกาส  ข า ว บ อ ก ว า ม า ต ร ก า ร กฎจราจรโดยผูใชรถใชถนนนี่แหละ ทำเงินไปไมตำกวา 30,000 บาท ่ ปราบปรามพวก “เมาไมขบ” ของที่ ั รั ฐ มนตรี ก ระทรวงมหาดไทยของ แลวเซอเกก็ตัดสินใจเปลี่ยน นั่นก็ประสบความสำเร็จดีเกินคาด รัสเซียบอกวา ปญหาหลักอยูทคนสวน  ่ี วิกฤติใหเปนโอกาส ดวยการสมัคร แตหนังสือพิมพเซนตปเตอรสเบิรก ใหญ เ ชื่ อ ว า ตนเองสามารถทำผิ ด เป น ครู ที่ ส ถาบั น แห ง นั้ น เสี ย เลย ซึงอางแหลงขาวไมเปดเผยชือระบุวา ่ ่  กฎหมายโดยไมมใครทำอะไรได ี เพราะธุรกิจนีดทาจะรุงเพราะบรรดา ้ ู   ทีเ่ ปนเชนนันก็เพราะมาตรการเขมงวด ้ เลยตองเกิดสภาพตัวใครตัว บรษทตางๆ นยมสงพนกงานมาเรยน ิ ั  ิ  ั ี ทีวานันทำให “สินบน” ทีตองจายให ่ ้ ่  มันขึนมาอยางทีเปนอยู ้ ่ เพื่อใหสามารถตัดสินใจไดถูกตอง ตำรวจนันถีบตัวขึนไปสูงถึง 300,000 ้ ้ สิบปกอน เซอเก โมเซเยฟ ทันทวงที ในสถานการณคับขันบน บาททีเดียว เ ป น เ ซ ล ส แ ม น ที่ ต อ ง พ บ กั บ ทองถนน จริงเท็จอยางไร เราพิสจนไม ู ประสบการณขนหวลกทงวนทเี่ ขาตอง  ั ุ ้ั ั  แม แ ต พ วกที่ ซื้ อ ใบขั บ ขี่ ใ น ได เพราะเขาไมมใบเสร็จรับรองี ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 25548 ปที่ 18 ฉบับที
 11. 11. àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ กองบรรณาธิการองคการอ  อการคมครองผบรโภค สระเพ่ื ิ ุ ู ิกาว  ั สำคญ ของงานผบรโภคไทย ู ิáÁŒ¨Ð¾ÂÒÂÒÁ㪌ªÕÇÔµ´ŒÇ¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧÍ‹ҧàµ็Á·Õ่ ᵋàÃÒ·Ø¡¤¹¤§ÂÒ¡·Õ่¨ÐËÅÕ¡àÅÕ่§¨Ò¡¡Òö١àÍÒÃÑ´àÍÒà»ÃÕº䴌 à¹×่ͧ´ŒÇÂÍӹҨ㹡ÒèѴ¡ÒÃà¡Õ่ÂǡѺÇÔ¶Õ¡ÒúÃÔâÀ¤¹Ñ้¹äÁ‹ä´ŒÍÂÙ‹ã¹Á×ͧ͢¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ᵋ仼١¾Ñ¹¡ÑºÃкºàÈÃÉ°¡Ô¨ ºÃÃÉÑ·¢ŒÒÁªÒµÔ ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧáÅо‹Í¤ŒÒ¤§ÁÕ¡็ᵋ¼ÙŒºÃÔâÀ¤·Õ่á¢็§áçÁÒ¡¾Íà·‹Ò¹Ñ้¹·Õ่¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊÃÍ´ä´Œ «Ö่§¡็໚¹á¤‹¤¹Ê‹Ç¹¹ŒÍ·ءÇѹ¹Õ้»ÃЪҪ¹¼ÙŒºÃÔâÀ¤Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÂѧµŒÍ§à¼ªÔޡѺ»˜ÞËÒ¡ÒÃÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸ÔÍ‹ҧäÁ‹ÁÕ·Õ·‹ÒÇ‹Ò¨ÐŴŧ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 9
 12. 12. ¤ÇÒÁ½˜¹¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ความฝน ความจริง ของดี ราคาไมแพง ของหวย ราคาแพง อาหารสะอาด ปลอดภัย อาหารปนเปอนสารพิษ  สารเคมี ไปไหนมาไหนสะดวก ไปไหนไมคอยมีทางเลือก  บริการขนสงสาธารณะได ราคาไมคมบริการ ตลอด ุ มาตรฐาน ปมแตอบตเหตุ ี ุ ั ิ คาน้ำ ไฟ โทรศัพท สมเหตุ ราคาขึนไมมเหตุผล คน ้ ี สมผล มีการบริหารจัดการ สวนใหญไมเคยรูเรือง ่ ทีดี ่ โครงสรางราคา ความฝนกับความจริงมักจะสวนทางกัน ไมวาผานมากียคสมัย ผูบริโภคยังตองดินรนเพือใหรอดจากการถูก  ุ่  ้ ่ เอาเปรียบ ©ÅÒ´«×éÍี่ 127 กันยายน 255410 ปที่ 18 ฉบับที
 13. 13. ·ÓäÁ§Ò¹¤ØŒÁ¤Ãͧ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ºŒÒ¹àÃÒäÁ‹ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ถาหากมองวา ทางออกของการดูแลผูบริโภคคือ กฎหมาย ประเทศไทยก็มกฎหมายทีเกียวกับผูบริโภคเปน  ี ่ ่ จำนวนมาก แลวทำไมผูบริโภคจึงยังถูกเอาเปรียบ ก็เพราะกฎหมายมีขอจำกัดทีวา ทำไดแคดแลเฉพาะเรืองทีกรอบ   ่ ู ่ ่กฎหมายของตนเองกำหนดไวเทานัน โดยทุกกฎหมายเนนการปองกันทีตนทาง ไมวาจะเปนกฎหมายอาหาร ยา ้ ่  ทีดน ประกันชีวต ฯลฯ ซึงเนนควบคุมทีผประกอบการหรือตนน้ำ ดวยแนวคิดทีวาถาผูประกอบการดีเสียอยาง ่ ิ ิ ่ ่ ู ่ ผูบริโภคก็ปลอดภัย ซึงในความเปนจริง ไมเปนเชนนัน เพราะขีดความสามารถของหนวยงานภาครัฐทีดแลกฎหมาย  ่ ้ ่ ูไมอาจทำไดถงขนาดทีจะควบคุมผูประกอบการทุกรายและทุกสินคาหรือบริการ เพราะโลกทุกวันนีอยูในสภาพการ ึ ่  ้ ผลิตทีลนเกิน และการบริโภคทีมากเกินไป ่ ่ ถามวา แลวมีกฎหมายทีเนนทีตวผูบริโภคไหม ก็มอยู 1 ฉบับทีระบุถงสิทธิอนพึงมีพงไดของผูบริโภค คือ ่ ่ ั  ี ่ ึ ั ึ พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ทีมสำนักงานหนึงเกิดขึนมาพรอมกับ พ.ร.บ. นี้ คือสำนักงานคณะกรรมการ   ่ ี ่ ้คุมครองผูบริโภคหรือ สคบ. ทวา สคบ.ก็ขบเคลือนงานผูบริโภคไดไมมาก เพราะถูกจำกัดบทบาทดวยกฎหมายเชน   ั ่ กัน กลาวคือ สคบ.ดูแลงานคุมครองผูบริโภคไดเฉพาะเรืองทีไมมหนวยงานหรือองคกรใดของรัฐรับผิดชอบอยูแลว   ่ ่ ี เชน เรืองอาหาร ไมใชบทบาทของ สคบ. แตเปนบทบาทของ อย. หรือเรืองการเงินการธนาคารก็ไมใช สคบ. แต ่ ่เปนบทบาทของธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน ดังนันทีหลายคนเขาใจวา สคบ.เปนหนวยงานกลางของงาน ้ ่คุมครองผูบริโภคจึงเปนเรืองไมถกตอง อีกทัง สคบ. ก็มไดมบทบาทหนาทีทจะไปกำหนดนโยบายหรือมาตรการ   ่ ู ้ ิ ี ่ ี่การคุมครองผูบริโภคของประเทศ นีจงเปนประเด็นสำคัญทีวา ทำไมงานดานการคุมครองผูบริโภคจึงมีขอจำกัด   ่ึ ่   อยางมาก เมือหันกลับมามองทีภาคประชาชน ก็ยงพบสภาพการณทยำแย ประชนชนทัวไปยังเขาใจในสิทธิผบริโภค ่ ่ ิ่ ี่ ่ ่ ูนอยเกินไป ยังขาดความรูความเขาใจในการเลือกซือเลือกใช อาจเรียกไดวา “มีภมคมกันต่ำมาก” ทีเดียว สวนใหญ  ้  ู ิ ุถูกชวนเชือใหลมหลงไปกับคำโฆษณา การประชาสัมพันธและการตลาดทีรกรานเขาไปในพืนทีทกชวงเวลาของชีวต ่ ุ ุ่ ้ ่ ุ ิทังในรายการขาว ในละคร บนรถเมล ในโรงภาพยนตร ฯลฯ ยิงผนวกรวมกับความรูสกไมอยากจะใชสทธิหรือ ้ ่  ึ ิรองเรียน เพราะกลัวปญหายืดเยือเรือรัง จนปลอยเลยตามเลย ก็เลยกลายเปนจุดออนใหผประกอบการยิงไดใจเอา ้ ้ ู ่รัดเอาเปรียบผูบริโภคมาตลอด  เพราะคนจองจะเอาเปรียบมีมากเกินไปและแข็งแรงเกินไป หรืออาจเปนเพราะผูบริโภคเราออนแอเกินไป รูนอยเกินไป เรืองทีเกียวของกับการบริโภคก็มมากมายหลากหลายเสียเหลือเกินตังแตเรืองเล็กอยางกระดาษทิชชู   ่ ่ ่ ี ้ ่จนถึงเรืองระดับประเทศอยางน้ำมันเชือเพลิง เพราะฉะนันถาหวังใหหนวยงานทีทำหนาทีคมครองผูบริโภค คอยไล ่ ้ ้ ่ ่ ุ ตามแกปญหา ยอมไมใชทางออกทีเหมาะสม ในระยะยาวถาหวังใหงานคุมครองผูบริโภคเขมแข็ง ก็ตองสงเสริม  ่   ใหผบริโภคเขมแข็ง จนถึงขนาดมีอำนาจตอรองกับภาคการผลิตได สามารถเขาไปมีสวนรวมใหความคิดเห็นใน ู กฎระเบียบตางๆ ทีกระทบกับการบริโภคได ไมเปนเพียงหนวยยอยเล็กๆ ทีถกกระทำดังเชนทุกวันนี้ ่ ่ ู ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 18 ฉบับทีี่ 127 กันยายน 2554 11

×