Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
สารบัญ            ปีที่	17	ฉบับทีี่	119	มกราคม	2554	                w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o...
บทบรรณาธิการ                                 สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org    ...
จดหมายถึง บก.  เลนส์แว่นตา เลือกอย่างไร                ผงซักฟอกนาโน      อยากให้ฉลาดซือช่วยทดสอบเล...
กระแสในประเทศ                                                       ...
จากยอดการนำเข้านมผงจากต่าง            มูลนิธเพือผูบริโภค                           ...
ดอนเมืองโทลเวย์ เป็นคดีสาธารณะ          “สบท.” เดินหน้าทำงานตอไปในยุค “กสทช.”สนั บ สนุ น การฟ้องคดีให้ผู้บริโภค...
¡ÃÐáʵ‹Ò§á´¹  คูปองสองมาตรฐาน      องคกรผูบริโภคของเดนมารก                      แจกเปนอันต...
เข็มขัดมาชา       คราวนีมาดูการขนสงในฮองกง           ้กันบาง ซึงขณะนีรถทีมเปนประเด็น        ...
เศรษฐศาสตรตนคริสตมาส                ราคาตนครสตมาสทเี่ ดนมารก               ิ       ...
เรื่องเด่นกองบรรณาธิการ เรียบเรียงจากหนังสือเรือง Born to Buy แต่งโดย จูเลียต บี. ชอร์                  ...
ฉลาดซื้อ10 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554
เขาหลอกใหเด็ก                     เป น นั ก ช อ ป                     ไ ด อ ย...
คุณหนูนักชอป      งานวิจย* ทีทำกับเด็กอเมริกน ฟนธงแลวว่าเด็ก           ั ่          ั  ทีมสว...
เรื่องที่คุณอาจรูแลวเกี่ยวกับกลยุทธการโฆษณา   1. โฆษณาจะนำเสนอภาพโลกของสินคาดังกล่าวทีเปน         ่   ...
กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการใชในการเขาถึงเด็กๆ       1. สรางอาณาจักรทีทำใหเด็กรูสกเปนอิสระไดโดยผ่านทางการบริโ...
ฉลาดซื้อปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554  15
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
S mbuyer 119
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

S mbuyer 119

1,404 views

Published on

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 119

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

S mbuyer 119

 1. 1. สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 17 23 29เรื่องเด่น อาหารและสุขภาพ9 เขาหลอกให้เด็กเป็นนักช้อปได้อย่างไร 54 สวยอยางฉลาด ่ความเคลื่อนไหว “ทองคำบริสทธิ์ ช่วยฟืนฟูผวหน้าให้เต่งตึงได้ ุ ้ ิ 38 จริงหรือ?”3 กระแสในประเทศ 6 กระแสตางแดน ่ 53 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่ “เจาะเวลาทะลุฟา ... ดันเจอยาอนาคต” ้ทดสอบ 59 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต 17 ลูกพลับกับสาลี ของดีจากเมืองจีน? ่ “เชือหรือไม่ นิสยกำหนดได้ดวยอาหาร” ่ ั ้23 กล้องดิจตลรุนไฮเอนด์ ิ ั ่ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่29 โด ... นทกนมาหวาน ั ั “เมนูกงฝอย” ุ้สัมภาษณ์ บทความพิเศษ38 ทุกคนมีสทธิ ิ 56 “อาหาร 1 ใน 3 ไม่ปลอดภัย” “สมุนไพรไทย การพึงตนเองด้านยาอย่างยังยืน” ่ ่ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิตพร ิ หน้าต่างผู้บริโภค 62 สารพันปัญหาโทรคมนาคม เสียงผู้บริโภค “กฎหมายใหม่กบข้อความขยะ” ั43 • รายงานปัญหาผูบริโภคปี 2553 และจับตาภัย ้ 63 มีอะไรใน โคด-สะ-นา ผูบริโภค 2554 ตอนที่ 1 ้ “มลคา” ในกายทองคำ ู ่ • ขอประกันสำหรับชาวประมงด้วยได้ไหมกฎหมาย Game 72 ปัญหาสร้างปัญญา 51 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ “แอบทำผิด แต่ไม่ยอมรับ ยังไงก็ตองรับผิด (1)” ้
 2. 2. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org มาเป็นครอบครัว พิทักษ์สิทธิกันเถอะ สังคมไทยเป็นสังคมจำเลย ทีกลาวเชนนีเพราะเห็นจากหลายกรณีทเกิดขึน ทีเราจะ ่ ้ ี่ ้ ่ ตองมองหาจำเลยวาใครจะเป็นคนผิด เพือใหรสก สบายใจ วาหาคนผิดไดหรือไมงน ก็มี ่ ู ึ ั้ ความกลัววาเราจะตองไปเกียวของดวยและรวมรับผิดชอบ เชน การนำเสนอขาวฟิลมกับ ่  แอนนี่ หรือเรืองรถตูชนบนโทลลเวย และทุกๆ ปี เราจะเห็นการเสนอขาววา ปีนมคนกลับ ่  ี้ ี บานและไปเทียวตางจังหวัดมาก เริมตังแตรถติดมากจากกรุงเทพฯ ติดไปจนถึงนครสวรรค ่ ่ ้ หรือขาววาบริษทขนสงหรือการรถไฟจะเพิมเทียวใหสามารถกลับบานกันไดทงหมด เห็นขาว ั ่ ่ ั้ ประเภทนีกนมาหลายปี ดูซำไปซ้ำมา หากจะโทษการเสนอขาวก็งายไป เราก็ตองมีสวนรวม ้ ั ้    ในการทำใหขาวทีเราดูกนตลอดเวลานัน มีความนาสนใจมากขึนดวย  ่ ั ้ ้ ปีนฉลาดซือตังใจทีจะชักชวนใหชวยกันปฏิบตการนำเสนอขาวดวยตัวเอง ดวยการ ี้ ้ ้ ่  ั ิ เป็นสมาชิกครอบครัวพิทกษสทธิ ซึงจะขอชักชวนคนไทยทังประเทศเขารวมเป็นครอบครัวนี้ ั ิ ่ ้ ทีจะเป็นเหมือนชุมชนของผูบริโภคทีแข็งขัน มีพลังในเรืองทีจะชวยกันติดตามขาวสาร หรือ ่  ่ ่ ่ รายงานผลเหตุการณการละเมิดสิทธิ ราคาสินคา หรือแจงเรืองราวรองทุกขผานสือทีรวดเร็ว ่  ่ ่ ฉับไวภายในเครือขาย ถือเป็นปฏิบตการทีเราสรางเองได และมีประโยชนตอผูบริโภค ั ิ ่   ปีนฉลาดซือและทีม มพบ. พรอมกับครอบครัวพิทกษสทธิ เราจะมุงสูวสยทัศน ี้ ้ ั ิ  ิ ั “สานพลัง เทาทันโลก บริโภคอยางสรางสรรค” ดวยกันเจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : ั ั ่สารี อ๋องสมหวัง หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา ่สุวรรณา จิตประภัสสร อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย วาลปัทม ศรีมงคล ิฝ่ายการตลาดและสมาชิก : เสาวลักษณ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท ัพิมพดี จำกัด โทรศัพท : 0-2401-9401 แยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 3. 3. จดหมายถึง บก. เลนส์แว่นตา เลือกอย่างไร ผงซักฟอกนาโน อยากให้ฉลาดซือช่วยทดสอบเลนส์แว่นตาตาม ้ อยากทราบค่ะ ว่าผงซักฟอกนาโนจะมีผล ร้านดังๆ อย่าง ท็อปเจริญ กรุงไทยการแว่น ฯลฯ เวลา ต่อสิงแวดล้อมไหมค่ะ ฝากฉลาดซือช่วยหาคำตอบ ่ ้ ไปตัดแว่น คนขายจะบอกให้ใช้เลนส์แบบเคลือบแข็ง ด้วย แบบบาง แบบกันยูวี ฯลฯ ราคาก็ตางกันไป ตัวเองเคย ่ อวยพร ลองตัดแว่นแบบเลนส์ทชนิดต่างกัน แต่ดไม่เคยออกเลย ี่ ู ทางร้านบอกอันนีกนยูวได้ อันนีกนไม่ได้ ผูบริโภคจะ ้ ั ี ้ ั ้ ทังเรืองเลนส์แว่นตาและผงซักฟอกนาโน ้ ่ มีวธดได้อย่างไร และคุณภาพจะดีอย่างทีทางร้านบอก ิี ู ่ น่าสนใจมากเลยค่ะ เรืองผงซักฟอกอยูในลิสต์ทจะ ่ ่ ี่ หรือไม่ ตอนนีตองเชือใจทางร้านอย่างเดียว อยากให้ ้ ้ ่ ทดสอบแล้ว เราจะหาข้อมูลเรืองนาโนเพิมเข้าไป ่ ่ แนะนำผูบริโภคด้วยค่ะ ้ ด้วย ส่วนเลนส์ยงไม่อยูในรายการแต่จะ “จัดไป” ั ่ Pakamon ratnaratorn ให้คะ ฉลาดซือยินดีมากเลยนะคะทีมคนเสนอเรืองที่ ่ ้ ่ ี ่ http://www.facebook.com/home.php#!/fanchaladsue อยากให้ทางเราทดสอบเข้ามาเรือยๆ จะพยายาม ่ จัดให้ครบค่ะ วิธีการสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส สมัครสมาชิกผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสทีรานสะดวกซือได้ดวย ใช่ไหมครับ ต้องกรอก ิ ่้ ้ ้ ใบสมัครสมาชิกอะไรให้ทางร้านไหม หรือว่าจะโทรมาสอบถามเองครับ เรือง ชือ สกุล ทีอยู่ ่ ่ ่ ข้อมูลส่วนตัว กอล์ฟ http://www.facebook.com/home.php#!/fanchaladsue ไม่ยากเลยค่ะ แค่เดินเข้าไปในร้านค้าทีมการให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วส บอกเขาว่า ่ ี ิ จะสมัครนิตยสารฉลาดซือ ของมูลนิธเพือผูบริโภค ทางร้านเขาจะขอเบอร์โทรศัพท์สำหรับ ้ ิ ่ ้ การติดต่อไว้ จ่ายเงิน 700 บาท สำหรับสมาชิก 1 ปี และ 1,300 บาท สำหรับ 2 ปี มี ค่าธรรมเนียม 15 บาทค่ะ ช่องทางนีจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กบทุกท่านทีอยูใกล้ ้ ั ่ ่ เคาน์เตอร์เซอร์วส เมือทางเราได้รบแจ้งจากผูให้บริการ เราจะโทรศัพท์ตดต่อกลับไปทันที ิ ่ ั ้ ิ เพือสอบถามรายละเอียดเรืองการจัดส่งค่ะ ่ ่ ฉลาดซื้อี่ 119 มกราคม 25542 ปีที่ 17 ฉบับที
 4. 4. กระแสในประเทศ กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนธันวาคม 25532 ธันวาคม 2553นักวิจยเตือน ผักไฮโดรโปนิกเสียง ั ่มะเร็ง ม.เกษตรศาสตร์เปิดเผยงานวิจยทีชวนตกใจ ระบุผกทีไฮโดรโปนิก ั ่ ั ่รับประทานมากอาจเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็ง จากไนเตรทที่สะสมมากับผัก น.ส.พัชราภรณ์ภูไพบูลย์นัก ่วิจัยจากฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทาง ผลการศึกษาพบว่าผักทีปลูก ่ ดังนันจึงอยากขอให้เกษตรกร ้วิทยาศาสตร์สถาบันวิจยและพัฒนา ั ในน้ำยาไฮโดรโปนิกมีแนวโน้มการ และผูปลูกผักไฮโดรโปนิกลดปริมาณ ้แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ สะสมไนเตรตสูงสุด เพราะวิธปลูก ี การใส่นำยาหรือเติมน้ำเปล่าให้มาก ้ร่วมกับทีมวิจัย ร่วมกันศึกษาการ ผักแบบไฮโดรโปนิกมีการเติมน้ำยา ขึ้ น ผู้ บ ริ โ ภคควรเลื อ กผั ก ไฮโดร สะสมไนเตรทในพืชผักทีมากเกินไป่ ให้ พื ช เจริ ญ เติ บ โตมากเกิ น ความ โปรนิ ก จากเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ การซึงหากรับประทานเข้าไปไนเตรตจะ ่ ต้องการตามธรรมชาติของผัก โดย รับรองมาตรฐาน ส่วนการปลูกผักไปรวมตัวกับสารเหนียวนำทำให้เกิด ่ ผักคะน้าไฮโดรโปนิกมีคาเฉลียของ ่ ่ แบบอืนๆก็ไม่ควรใส่ปยมากเกินไป ่ ุ๋มะเร็ง ไนเตรตสูงทีสดรองลงมาคือผักบุง ่ ุ ้ 15 ธันวาคม 2553 พญ.ยุ พ ยง แห่ ง เชาวนิ ช โฆษณานมเด็กเกินจริงมีสทธิโดน ิ เลขาธิการชมรมส่งเสริมการเลียงลูก ้ แบน ด้วยนมแม่ กรมอนามัย กระทรวง ถึงเวลาคุมเข้มโฆษณาอาหาร สาธารณสุข เปิดเผยว่า อัตราการ สำหรับทารก เมือทีประชุมสมัชชา ่ ่ เลียงลูกด้วย “นมแม่” ในประเทศ ้ แห่งชาติ ครังที 3 เตรียมผลักดัน ้ ่ ไทยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5.4 พ.ร.บ.อาหารสำหรับทารกและเด็ก เนื่ อ งจากมี ก ารโฆษณาและแจก เล็ก ตรวจสอบการโฆษณานมผงใน ตัวอย่างนมผงในโรงพยาบาลจำนวน เด็ก0-2ปีเพือปรับเปลียนทัศนคติ ่ ่ มาก ซึ่งการโฆษณานมผงสำหรับ คุณแม่ยุคใหม่ ให้หันกลับมาเลี้ยง ทารกในปัจจุบนนีสร้างความเข้าใจที่ ั ้ ลูกด้วยนมแม่มากขึน ้ ผิดๆว่ากินแล้วจะช่วยสร้างพัฒนาการ ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่119มกราคม2554 3
 5. 5. จากยอดการนำเข้านมผงจากต่าง มูลนิธเพือผูบริโภค ิ ่ ้ ประเทศซึงสูงถึง10,000ล้านบาท ่ เผยสถิตรองเรียนปี ิ ้ ต่อปี พ.ร.บ.ฉบับนี น่าจะเริมใช้ใน ้ ่ 53 หนีบตรเครดิต ้ ั ปี 2555 เพื่อควบคุมการส่งเสริม ครองแชมป์!!! การขายในผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับ มูลนิธเพือผูบริโภค เปิดเผย ิ ่ ้ เด็กแรกเกิดโดยกฎหมายฉบับนีจะ ้ ข้อมูลการทำงานการรับเรืองร้องเรียน ่ ที่ดีหรือทำให้เด็กฉลาดกว่าเด็กคน ห้ามทำการโฆษณาและส่งเสริมการ ในปี2553ทีผานมาปัญหาหนีบตร ่ ่ ้ ั อืนทำให้มพอ-แม่จำนวนมากหันมา ขายใดๆ ในผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับ ่ ี ่ เครดิ ต ถื อ เป็ น ปั ญ หาที่ ผู้ บ ริ โ ภค เลียงลูกด้วยนมผงกันมากขึน ดูได้ เด็กทารกถึงอายุ2ปี ้ ้ ร้องเรียนมากทีสด ถึง 94% รอง ่ ุ ลงมาเป็นเรื่อง บริการสาธารณะ สิ น ค้ า และบริ ก าร โทรคมนาคม สอนด้านการแพทย์แผนไทย โดย อสังหาริมทรัพย์ และบริการด้าน กระทรวงสาธารณสุขได้บรรจุแพทย์ สาธารณสุข แผนไทยที่ จ บปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง ทั่ ว น.ส.สารีอ๋องสมหวังผูจดการ ้ั ประเทศมีประมาณ 1,000 คน ไป มูลนิธเิ พือผูบริโภคกล่าวถึงสถานการณ์ ่ ้ ปฏิบตหน้าทีในโรงพยาบาลส่งเสริม ั ิ ่ การรับเรืองร้องเรียนของศูนย์พทกษ์ ่ ิ ั สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ยังไม่นบ ั สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รวมแพทย์พื้นบ้านทั้งที่ขึ้นทะเบียน ในรอบปี 2553 ทีผานมา มูลนิธฯ ่ ่ ิ ไว้และได้รบใบประกอบโรคศิลป์แล้ว ั ได้ฟองคดีกระทรวงคมนาคม กรณี ้ อีกเป็นจำนวนมากซึงส่วนใหญ่เป็น ่ ผู้ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเรื่ อ งยาและ 16 ธันวาคม 2553 การนวดเป็นหลัก ส่งเสริมสมุนไพรใช้รกษาโรค ั นอกจากนียงเตรียมตังโรงงาน ้ั ้ ทัวหน้า ่ สมุนไพรแห่งชาติเป็นศูนย์กลางวิจย ั กระทรวงสาธารณสุขเตรียม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยา ส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรในการ แผนไทยและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร รักษาโรคมากขึ้น โดยในปี 2554 ให้มคณภาพมาตรฐานเป็นทียอมรับ ี ุ ่ นีจะผลักดันนโยบายด้านการแพทย์ ้ ในระดั บ สากล ซึ่ ง จะช่ ว ยทำให้ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพรไทยได้รับการส่งเสริมและ ให้เข้าสูระบบบริการสุขภาพของสถาน ่ พัฒนาเพื่อนำมาผลิตเป็นยาหรือ พยาบาลทุกระดับทัวประเทศ และ ่ อาหารเสริมอย่างถูกต้องและเป็น ให้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการ ระบบมากยิงขึน ่ ้ ฉลาดซื้อี่119มกราคม25544 ปีที่17ฉบับที
 6. 6. ดอนเมืองโทลเวย์ เป็นคดีสาธารณะ “สบท.” เดินหน้าทำงานตอไปในยุค “กสทช.”สนั บ สนุ น การฟ้องคดีให้ผู้บริโภคจำนวน 386 คดี เป็ น คดี ที่ ใ ช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค178 คดี รวมทุ น ทรั พ ย์ ทั้ ง สิ้ น212,576,590.07 บาท และมีคดีที่สิ้ น สุ ด แล้ ว จนถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น เงิ น27,244,803.39 ล้านบาท โดยรับ นายแพทย์ประวิทย์ลีสถาพร ่ พ.ร.บ.กสทช.ใหม่นวาผูบริโภคยัง ี้ ่ ้เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและดำเนิ น การ วงศา ผูอำนวยการสถาบันคุมครอง ้ ้ มีสิทธิร้องเรียนปัญหาได้ตามเดิมช่วยเหลือทังสิน798คดี ้ ้ ผู้ บ ริ โ ภคในกิ จ การโทรคมนาคม เพราะการจัดตังสบท. มีความชอบ ้ สำหรับลักษณะปัญหาเรื่อง (สบท.) ยื น ยั น ว่ า งานด้ า นการ ด้วยกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ประกอบหนีบตรเครดิตทีมาร้องเรียนนัน มี ้ ั ่ ้ คุมครองผูบริโภคด้านโทรคมนาคม ้ ้ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544หลายรูปแบบเช่นเป็นหนีบตรหลาย ้ ั ยั ง คงดำเนิ น ต่ อ ไป แม้ จ ะมี ก าร เนื่องจาก สบท.มีผลสถานะเป็นใบ ไม่มความรูในการจัดการบริหาร ี ้ เปลียนแปลงสำนักงานคณะกรรมการ ่ หน่วยงานหนึ่งในสำนักงาน กทช.หนี้สิน ถูกติดตามทวงหนี้ไม่เป็น กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ยังมีสถานะอยูตามเดิม ่ธรรม จนถึงขันถูกฟ้องศาล แนะรัฐฯ ้ กลายเป็นสำนักงานคณะกรรมการ นอกจากนี องค์กรคุ้มครอง ้ต้ อ งออกกฏหมายคุ้ ม ครองอย่ า ง กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การ ผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว ประเทศได้ เ สนอ เหมาะสมเช่นกฎหมายติดตามทวง โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.) 4มาตรการคุมครองผูบริโภคในช่วง ้ ้หนีทเป็นธรรมกฎหมายบัตรเครดิต ้ ่ี เพราะมีมาตรา 31 ของพระราช จัดต้ังคณะกรรมการ กสทช. คือทีมการกำกับดูแลค่าธรรมเนียมและ ่ ี บัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี ่ 1. เร่งรัดให้มการคุมครองผูบริโภคใน ี ้ ้ดอกเบี้ ย หรื อ การมี แ หล่ ง เงิ น กู้ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ดอกเบียต่ำโดยรัฐกำกับดูแลเป็นต้น ้ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ อย่างเร่งด่วน และคงบทบาทการ มูลนิธฯตังความหวังว่าจะได้ ิ ้ กิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553หรือ ทำงานของสบท.ต่อไป2.เร่งออกเห็น องค์การอิสระเพือผูบริโภคจะ ่ ้ พ.ร.บ.กสทช.คอยรองรับอยูแต่เรือง ่ ่ มาตรการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ กรณีเกิดขึ้นในปี 2554 นี พร้อมทั้ง้ ตัวสถาบันจะยังมีอยู่ต่อไปหรือไม่ เอสเอ็มเอสรบกวนและการขายสินค้าเรียกร้องให้ภาครัฐฯ เข้ามาควบคุม ต้องรอหลังการจัดตังคณะกรรมการ ้ ผ่านโทรศัพท์และกำหนดมาตรการดูแลกิจการทีคดทำธุรกิจแบบผูกขาด ่ิ กสทช. ซึงต้องแล้วเสร็จภายใน 180 ่ การคงสิทธิเลขหมายย้ายค่ายเบอร์และให้การสนับสนุนเรืองมาตรการ ่ วัน ซึ่งแนวโน้มอาจจะถูกควบรวม เดิมผู้บริโภคต้องไม่เสียค่าใช้จ่าย อาหารปลอดภัย ปรับปรุงคุณภาพ และแต่ ง ตั้ ง เป็ น สถาบั น คุ้ ม ครอง 3. เร่งให้ผให้บริการโทรศัพท์มอถือ ู้ ืบริการรถโดยสารสาธารณะ และ ผูบริโภคใหม่ ้ ไม่ควรกำหนดอายุของบัตรเติมเงินเรียกร้องให้ภาคธุรกิจรับผิดชอบต่อ ทั้งนี ในฐานะผู้อำนวยการ ้ ตามประกาศของกทช.และ4.ขอผู้ บ ริ โ ภคให้ เ ท่ า เที ย มกั บ ความ สบท.จะส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบ ให้ทำร่างแผนแม่บทคลื่นความถี่ที่รับผิดชอบต่อผูบริโภคในต่างประเทศ ้ การทุ ก รายที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ รับผิดชอบก่อนมีกรรมการกสทช. ฉลาดซื้อ ปีที่17ฉบับทีี่119มกราคม2554 5
 7. 7. ¡ÃÐáʵ‹Ò§á´¹ คูปองสองมาตรฐาน องคกรผูบริโภคของเดนมารก  แจกเปนอันตองถูกจับ ไมเห็นดวยกับการแจกคูปองลดราคา และปรับกันไป เปนโปรโมชันสงเสริมการขาย เพราะ ่ เรืองการแจกคูปองกลับมาเปน ่ แตบรรดาผูประกอบการทีนน  ่ ั่ มันหมายถึงการจายเงินจำนวนตาง ประเด็นอีกครัง เมือสหภาพยุโรปได ้ ่ ไมรอชา รีบใชประโยชนจากขอตกลง กันสำหรับสินคา/บริการเดียวกัน ทำขอตกลงเมือป 2009 ทีระบุวาให ่ ่  ดังกลาวของสหภาพยุโรปทันที แถม ความจริงแลวตั้งแตป 1994 สามารถทำได ทังนีขอตกลงดังกลาว ้ ้ ยังบอกวาลูกคาสวนใหญพงพอใจกับ ึ เปนตนมา ทีเดนมารกมีกฎหมายหาม ่ ก็เขียนไวชัดเจนวาใหแตละประเทศ คูปองลดราคาทีวาอีกดวย ่ การแจกคูปองลดราคา เพื่อการันตี ถือปฏิบตตามกฎหมายของตนเองไป ั ิ “ความเทาเทียม” เรียกวาใครบังอาจ จนถึงป 2013 วาหมูนอยเหลานันเคยมีชวตอยูอยาง  ้ ีิ  สุขสบายตามอัตภาพ ไมทกขทรมานุ เพราะถูกกักขังบริเวณอยูในกรงจน ขยับไมได แตความจริงแลวเงื่อนไขที่จะ ไดตรารับรอง “PigCare” นั้นไมได ครอบคลมไปถงเรองการหามใชกรงขง ุ ึ ่ื   ั หรือการหามเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม ดวยซ้ำ ในขณะทีฟารมทีเลียงแบบเปด ่ ่ ้ ตราไมรบรอง ั ตางก็ไมเขารวมขอฉลากรับรองที่วา เพราะไมเห็นดวยกับการรับรองดัง กลาว บอยครังทีผบริโภคอยางเราๆ ้ ่ ู Accredited” ที่ ติ ด อยู บ นฉลาก ฮานส ครีก ผูอำนวยการของ  ใหความไววางใจ “ตรารับรอง” โดย ผลิตภัณฑจากเนือหมูทขายในซูเปอร ้ ี่ SAFE บอกวาจรงๆ แลวสงทผบรโภค  ิ  ่ิ ่ี ู ิ ลื ม ถามตั ว เองว า ตราสั ญ ลั ก ษณ มารเก็ตนัน ไมไดมความหมายอะไร ้ ี ควรมองหาคื อ ตรารั บ รอง “Free ดังกลาวนัน “รับรอง” อะไรกันแน ้ นอกจากจะชวยใหผผลิตสามารถขาย ู range” หรือ “Free farmed” (ฟารม องคกรตอตานการทารุณสัตว ของไดมากขึน ้ เปด) มากกวา SAFE (Safe Animals from เพราะผูบริโภคปจจุบนตองการ  ั อื ม ... จะบริ โ ภคอย า ง Exploitation) ที่นิวซีแลนดออกมา เลือกซือผลิตภัณฑทเปนมิตรตอสัตว ้ ี่ รับผิดชอบนีมนไมงายเลยจริงๆ ่ ั  แฉกันเต็มๆ วา ตรารับรอง “PigCare ตรารับรองทีวาจึงทำใหผบริโภคมันใจ ่ ู ่ ©ÅÒ´«×éÍี่ 119 มกราคม 25546 ปที่ 17 ฉบับที
 8. 8. เข็มขัดมาชา คราวนีมาดูการขนสงในฮองกง ้กันบาง ซึงขณะนีรถทีมเปนประเด็น ่ ้ ่ ีมากทีสดเห็นจะเปนมินบส ซึงมีผใช ่ ุ ิ ั ่ ูบริการถึง 1.85 ลานคนตอวัน หลังจากเกิดอุบตเหตุสองครัง ั ิ ้ ละ 60 ของรถมิ นิ บั ส จะมี เ ข็ ม ขัด ในบรรดารถทงหมดทวงอยบน ้ั ่ี ่ิ ู ที่ ท ำให มี ผู เ สี ย ชี วิ ต 6 รายเมื่ อ ป นิ ร ภั ย ภายในป 2008 แต จ นถึ งทองถนนนันมีมนบสทีจดทะเบียนอยู ้ ิ ิ ั ่ 2009 กรมการขนสงฮองกงประกาศ กนยายนปทแลวมรถมนบสทมเขมขด ั  ่ี  ี ิ ิ ั ่ี ี ็ ัรอยละ 0.76 แตกลับมีสถิตการเกิด ิ บังคับใหมินิบัสทุกคันติดตั้ง “กลอง นิรภัยเพียงรอยละ 55 เทานัน ้อุบตเหตุสงถึงรอยละ 5 และจากสถิติ ั ิ ู ดำ” และอุปกรณจำกัดความเร็ว ผูตรวจการประเมินวาภายใน เมือสองปทแลว รอยละ 9 ของจำนวน ่ ่ี นอกจากนีกรมฯ ยังประกาศ ้ ป 2015 จะยังมีรถทีไมปลอดภัยวิง ่ ่ผู ไ ด รั บ บาดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต จาก ให ร ถมิ นิ บั ส ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นหลั ง 1 อยูบนทองถนนอีกไมต่ำกวา 1,000อุบัติเหตุบนทองถนนเปนผูโดยสาร สิงหาคม 2004 ทุกคันติดเข็มขัด คัน และคงตองใชเวลา 8 ป จึงจะรถมินบสนันเอง ิ ั ่ นรภย และมการคาดการณไววา รอย ิ ั ี    ทำใหรถทุกคันมีเข็มขัดนิรภัยไดแอพหนาขาว เชือหรือไม อินเดียเปนตลาด ่“ครีมหนาขาว” ทีใหญทสดในเอเชีย ่ ี่ ุและเชนเดียวกับบานเรา ความอยากขาวนันไมเขาใครออกใคร ทีนนตลาด ้ ่ ่ัครีมไวทเทนนิ่งสำหรับผูชายเติบโตถึงรอยละ 25 (สูงกวาตลาดครีม ชาฮิด คาปูร เปนพรีเซ็นเตอรแสดง ไม ไ ด เ ป น เหตุ ใ ห พ วกเขาถู ก เลื อ กสำหรับผูหญิงรอยละ 10)  ใหเห็นครึ่งหนาที่ผิวคล้ำและผิวขาว ปฏิ บั ติ มั น เป น แค ท างเลื อ กหนึ่ ง ถึงขนาดเฟสบุคทีอนเดียเขามี  ่ิ ขึนดวย ้ เทานั้น ในขณะที่ในอินเดียนั้นผูคนแอพพลิเคชันใหหนุมๆไดอพโหลดรูป ่  ั แอพฯ ดั ง กล า ว ทำให เ กิ ด เชือวาการมีผวขาวหมายถึงการประสบ ่ ิถายหนาตัวเองเขาไป แลวลองลากเสน กระแสมากมายในเฟสบุค ทางวาสลีน  ความสำเร็จในชีวต ิผาน เพื่อใหรูกันไปวาจะหลอขึ้นได บอกวาไมใชเรื่องของการกีดกันสีผิว ขาวแถมขอมูลมาวา จากการสั ก เท า ไรเมื่ อ หน า ขาวขึ้ น (ด ว ย มันก็เหมือนๆ กับที่ผูคนในอเมริกา สำรวจที่ทำกับผูคนจำนวน 12,000เทคโนโลยีดิจิตัล) แอพพลิเคชั่นดัง เหนื อ หรื อ ยุ โ รปอยากมี ผิ ว สี แ ทน คน ในป 2009 โดยเว็บหาคูออนไลน กล า วออกมาพร อ มกั บ การเป ด ตั ว นั่นแหละ แตนักธุรกิจชาวอินเดียที่ พบวาสีผิวเปนปจจัยที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑครีมกันแดดและไวทเทน เปดแฟนเพจในเฟสบุคเพื่อรณรงค การเลอกคของหนมสาวในสามรฐทาง ื ู ุ ันิงสำหรับผูชายยีหอวาสลีนนันเอง ่  ่  ่ ตอตานเทรนด “ตองขาว” ในอินเดีย ตอนเหนือของอินเดีย โดยมี ด าราบอลลี วู ด ชื่ อ ดั ง บอกวาการทีคนตะวันตกไมมผวสีแทน ่ ีิ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554 7
 9. 9. เศรษฐศาสตรตนคริสตมาส  ราคาตนครสตมาสทเี่ ดนมารก  ิ   อ ย า ง ไ ร ก็ ดี ซึ่ ง เป น ผู ส ง ออกต น คริ ส ต ม าสราย ข อ อ า งที่ ว า นี้ ยั ง ไม ใหญที่สุดในยุโรป นาทีนี้อยูที่ 160 สามารถคลายข อ โครเนอร (ประมาณ 850 บาท) ตอ ของใจของสมาคม ความยาวหนึงเมตร เขาบอกวาราคา ่ ผูบริโภคทีนนได  ่ ั่ นีขนมาจากปกอนรอยละ 25 ้ ึ้  เมื่อเดือนสิงหาคม สมาคมผูปลูกตนคริสตมาส ปที่แลว สมาคมฯ ถูกศาลสั่งปรับ แหงเดนมารกบอกวาที่แพงก็เพราะ 500,000 โครเนอร (ประมาณสอง ขาวบอกวาระหวางป 2005 เขาไมสามารถประเมินความตองการ ลานหกแสนกวาบาท) โทษฐานที่ ถึง 2009 ราคาตนคริสตมาสเพิ่ม ของผูบริโภคลวงหนาได เพราะเจา ชักชวนใหสมาชิกรวมกันตั้งราคาขั้น ขึ้นถึงรอยละ 80 โดยพันธุยอดฮิต ตนไมประจำเทศกาลนีตองใชเวลาใน ้  ต่ำสำหรับตนคริสตมาสในชวงระหวาง ที่ ข ายดี เ ป น เทน้ ำ เทท า ได แ ก พั น ธุ การปลูกถึง 9 ป ป 2002 ถึง 2006 นอรดมันเฟอร คันตอไปครับ กลับถูกปฏิเสธถึง 6 ครั้งติดตอกัน (แตมคนรองเรียนเขามาจริงๆ เพียง ี เพียงเพราะบานเธออยูใกลเกินไป  ปละ 20 ครังเทานัน) ้ ้ คนขับรายหนึงบอกใหเธอเดิน ่ ตามกฎหมายนิวซีแลนด คน กลับบานเอง มีรายหนึงรีบล็อคประตู ่ ขับแท็กซีสามารถปฏิเสธผูโดยสารได ่  ไมใหเธอเปดเขาไปเลยดวยซ้ำ เมื่อรูสึกวาจะเกิดความไมปลอดภัย คาโดยสาร (ถาเธอไดขน) จะ ้ึ ตอตนเอง เมื่อผูโดยสารอยูภายใต ประมาณ 15 เหรยญ หรอ 350 บาท ี ื อิทธิพลของสิ่งมึนเมาหรือสิ่งเสพติด แตคาปรับซึงคนขับแท็กซีจะตองจาย  ่ ่ เมือผูโดยสารพกพาน้ำหรืออาหารมา ่  แคสาวนางหนึงถูกปฏิเสธโดย ่ เพราะทำผิ ด กฎหมายฐานปฏิ เ สธ ดวย เมื่อผูโดยสารสงเสียงดังหรือ แท็ ก ซี่ 6 คั น ซ อ น ก็ เ ป น ข า วลง ผูโดยสารนันอยูท่ี 400 เหรียญ หรือ  ้  มี พ ฤติ ก รรมรุ น แรงหรื อ นำสั ต ว ซึ่ ง หนังสือพิมพทนวซีแลนดซะแลว (ไม ี่ ิ ประมาณ 9,000 บาท ไม ใ ช สั ต ว น ำทางมาด ว ย เมื่ อ มี อยากจะคุยวาทีบานเรา แคนจบๆ) ่  ี้ ิ๊ เวียดักท เปนหนึงในยานทีมี ่ ่ ผูโดยสารจำนวนมากเกินไป นอกจาก  วิคตอเรีย กริฟฟน ออกจาก สถิติการปฏิเสธผูโดยสารมากที่สุด นี้ยังใหปฏิเสธไดในกรณีที่ผูโดยสาร งานเลียงทีบริษทในยานเวียดักท เมือ ้ ่ ั ่ ทิม เรดดิช ประธานสหพันธแท็กซี่ มีเงินไมพอจาย (คนขับสามารถถาม ตอนเที่ยงคืนครึ่งของคืนวันเสารที่ นิวซีแลนดประเมินวาอยางนอยๆ ตอง ลวงหนาได) 18 ธันวาคมปทแลว เพือมาเรียกรถ ี่ ่ มีการถูกปฏิเสธไมต่ำกวา 10 ครั้ง เอาเปนวายังไงก็ไมอนุญาตให แท็กซี่ที่จอดรออยูมากมาย แตเธอ รวมๆ แลวก็นาจะหลายพันครังตอป  ้ ปฏิเสธเพราะระยะทางสันเกินไป ้ ©ÅÒ´«×éÍี่ 119 มกราคม 25548 ปที่ 17 ฉบับที
 10. 10. เรื่องเด่นกองบรรณาธิการ เรียบเรียงจากหนังสือเรือง Born to Buy แต่งโดย จูเลียต บี. ชอร์ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554 9
 11. 11. ฉลาดซื้อ10 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554
 12. 12. เขาหลอกใหเด็ก เป น นั ก ช อ ป ไ ด อ ย า ง ไ ร เมือปี 2546 โครงการวิจย Child Watch ของสำนักงานกองทุนสนับสนุน ่ ัการวิจย(สกว.) ระบุเด็กไทยเปนนักบริโภค และติดวัตถุมากกวาครอบครัวและ ัศาสนา ในรอบ 1 เดือนพบว่า เด็กกินอาหารจานด่วนเฉลียราว 3 ครัง ไปเดินหาง ่ ้สรรพสินคาประมาณ 4 ครัง ซือเครืองสำอางค์บำรุงผิวประมาณ 2 ครัง นอกจาก ้ ้ ่ ้นียงพบว่า เด็กวัยรุนในต่างจังหวัดราวรอยละ 50 ทีเขาราน internet เปนประจำ ้ั ่ ่และรอยละ 30 มีโทรศัพท์มอถือใชและจากการทีเด็กวัยรุนใชเวลาไปกับกระแส ื ่ ่บริโภคนิยม และหมดเวลาไปกับการเดินหาง หรือพูดคุยกับเพือน หรือเล่นเกม ่ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำใหเด็กวัยรุนใชเวลากับครอบครัวนอยลงดวย ่ กระแสบริโภคนิยมไดเขาไปก่อร่างสรางตัวในเด็กมากขึนเรือยๆ ซึง ้ ่ ่ไม่เพียงแต่เด็กไทยเท่านันทีตองเผชิญวิกฤตนี้ เด็กทัวโลกก็ไม่ตางกัน ้ ่  ่ ่ ฉลาดซือฉบับนีขอนำผลงานวิจยเชิงลึกของจูเลียต บี. ชอร์ ใน ้ ้ ัหนังสือเรือง Born to Buy ทีตแผ่เทคนิคการโฆษณา และช่องทางใน ่ ่ ีการเขาถึงเด็กๆ ชาวอเมริกน รวมถึงศึกษาผลกระทบจากวัฒนธรรม ัการบริโภคทีมตอจิตใจของเด็กเหล่านันดวย โดยมีเด็กประถม 5 – 6 ่ ี ่ ้จำนวน 300 คนและผูปกครอง 25 คนเขาร่วมการวิจยครังนี้ มานำ  ั ้เสนอ ท่านสามารถหาอ่านฉบับเต็มไดจาก คุณหนูนกช็อป เมือโฆษณา ั ่บอกใหลกคุณตองซือ. จูเลียต บี. ชอร์ เขียน ศศิวรรณ ปริญญาตร ู ้แปล สำนักพิมพ์มลนิธเด็ก,2553. ู ิ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554 11
 13. 13. คุณหนูนักชอป งานวิจย* ทีทำกับเด็กอเมริกน ฟนธงแลวว่าเด็ก ั ่ ั ทีมสวนเกียวของกับวัฒนธรรมการบริโภคมาก จะมีปญหา ่ ี่ ่  ทางจิตใจมากขึนไปดวย ไม่วาจะเปนโรคซึมเศรา วิตก ้ ่ กังวล สมาธิสน หรือมีความรูสกว่าตัวเองดอยค่า นอกจาก ้ั ึ นียงมีสขภาพแย่ลงดวย ้ั ุ ในภาพรวมแลวเด็กอเมริกนทุกวันนีมคณภาพ ั ้ ี ุ ชีวตทีแย่ลง ทังๆทีอตราความยากจนไม่ไดสงเหมือนเมือ ิ ่ ้ ่ั ู ่ ก่อน ทีเปนเช่นนีกเพราะมีปจจัยลบทีบนทอนสุขภาวะ ่ ้ ็  ่ ั่ ของพวกเขาอยูตลอดเวลา ปจจัยทีวานันไดแก่คานิยมที่ ่ ่่ ้ ่ ใหความสำคัญกับวัตถุและการบริโภค เด็กกับพลังตื๊อเปนเรื่องที่เราคุนเคยกันดี แต่เรื่องใหม่ ทีสำคัญการตลาดและโฆษณากำลังจูโจมพวกเขา ่ ่ ที่กำลังเกิดขึ้นคือเด็กกำลัง “ฝก” พ่อแม่ใหจัดหาสิ่งที่ มากขึนทุกวัน ในทุกทีๆพวกเขาอยู่ จึงไม่ไดมเี พียง “เด็กมี ้ ่ ตองการใหโดยไม่ตองรองขออีกต่อไป เพราะเมื่อพ่อ ปญหา” เท่านันทีถกดึงเขาสูวงวนแห่งบริโภคนิยม ้ ่ ู ่ั แม่เรียนรูว่าเด็กชอบหรือไม่ชอบอะไร ก็จะพยายาม หลีกเลี่ยงสิ่งที่ลูกไม่ชอบ เพราะไม่อยากเสียเงินหรือ เวลาไปกับสิ่งที่ซื้อมาแลวลูกจะไม่กิน ไม่ใช ซึ่งก็เขา ทางทั้งเด็กและทั้งคนที่จะหากำไรจากเด็ก - สหรัฐอเมริกามีศูนย์การคากว่า 105,000 แห่ง เมื่อปลาย ปีพ.ศ. 2552 มีพื้นที่ชอปปงประมาณ 7,000 ลานตาราง ฟุต เมื่อนำมาเฉลี่ยกับจำนวนประชากร 300 กว่าลานคน แลว อเมริกันชนแต่ละคนจะมีพื้นที่ศูนย์การคาประมาณ 23 ตารางฟุต - ขอมูลจาก The International Council of Shopping Centers จากสถิติของกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2551 กรุงเทพฯ มีศูนย์การคาทั้งหมด 136 แห่ง (และตลาดนัดอีกนับไม่ถวน) - อัตราการเปนเจาของเครื่องรับโทรทัศน์ของอเมริกันชน เท่ากับ 740 เครื่องต่อ 1,000 คน (เปนอันดับ 3 ของโลก รองจาก เบอร์มิวดาและโมนาโค) ประเทศไทยอยู่ในอันดับ ที่ 86 ที่ 236 เครื่องต่อ 1,000 คน ฉลาดซื้อ12 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554
 14. 14. เรื่องที่คุณอาจรูแลวเกี่ยวกับกลยุทธการโฆษณา 1. โฆษณาจะนำเสนอภาพโลกของสินคาดังกล่าวทีเปน ่ มิตรกับเด็ก โลกนันจะไม่มครู ไม่มพอแม่ทนารำคาญ ้ ี ี ่ ่ี ่ นีคอโฆษณาทีสรางขึนจากผลการวิจยเรืองเจตคติ ่ ื ่ ้ ั ่ ของเด็กต่อครูและพ่อแม่ 2. โฆษณาจะตองทำใหเด็กรูสกว่าพวกเขาจะไม่เอา  ึ ไหน ไม่เท่ ถาพวกเขาไม่มสนคาตัวดังกล่าวใน ี ิ ครอบครอง ขอบอกว่ากลยุทธ์นไดผลกว่าการบอก ี้ เด็กใหไปซือสินคานันมาดวยซ้ำ ้ ้ 3. โฆษณาจะเชือมโยงระหว่างสินคากับความตองการ ่ ทางอารมณ์ของเด็กๆ เช่น การตองการเปนทียอมรับ ่ ของกลุม โฆษณาจึงนิยมส่งสารไปยังเด็กๆว่า ซือสินคาตัว ่ ้ นีสิ แลวหนูจะมีเพือนแน่นอน ้ ่ 4. โฆษณาทีจะไดผลนันจะตองทำใหเด็กเกิดความตองการอย่างท่วมทน ่ ้ ดวย เราจึงไดเห็นการสรางความตืนเตนเราใจดวยแสง เสียง หรือภาพคลืน ่ ่ ครีมมหึมา หรือทะเลช็อกโกแลต เสมอๆ 5. บริษทมักอางว่าโฆษณาไม่ไดมผลต่อเด็กมากมายอย่างทีผใหญ่หลายคน ั ี ่ ู วิตกกัน แต่กยงตอบคำถามไม่ไดวาทำไมถึงทุมเงินใหกบการโฆษณาเปนเงิน ็ั ่ ่ ั หลายพันลานเหรียญต่อปี เด็กติดแบรนด ขอมลจากการสำรวจของสถานโทรทศนแหงหนงในอเมรกา  ู ี ั ์ ่ ่ึ ิ ระบุว่าโดยเฉลี่ยแลว เด็กอายุ 10 ขวบ จะสามารถจดจำ เดกไมไดมทางเลอกมากมาย อยางทพวกเขาเขาใจ ็ ่  ี ื ่ ่ี  แบรนด์ไดระหว่าง 300 ถึง 400 แบรนด์ ตัวอย่างเช่น ปจจุบันธุรกิจสื่อและความบันเทิง เวลาที่เด็กออนใหซื้อของ พวกเขามักจะระบุแบรนด์ของ สำหรับเด็กก็ อยู่ในมือของ 4 บริษัทยักษ์ใหญ่ สินคา และที่แย่กว่านั้นเด็กอเมริกันเดี๋ยวนี้จะรองอยาก ดิสนีย์ เวียคอม นิวส์คอร์ป และเอโอแอล ไทม์ ไดสินคา “แบรนด์ดัง” เท่านั้น และประสบการณ์การ วอร์เนอร์ เท่านั้น บริโภคของเด็กอเมริกัน (และก็คงจะไม่ต่างกับเด็กที่บาน เรา) ทุกวันนี้ก็จะตองหรูหราขึ้นดวย ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554 13
 15. 15. กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการใชในการเขาถึงเด็กๆ 1. สรางอาณาจักรทีทำใหเด็กรูสกเปนอิสระไดโดยผ่านทางการบริโภค ่  ึ 2. เมือเด็กมีเงินใชมากขึน หัวใจของวัฒนธรรมการบริโภคของพวกเขาคือการไดรสกพิเศษเหนือคนอืนๆ ่ ้ ู ึ ่ บริษทต่างๆจึงพยายามปรับราคาสินคาขึน เพือจะไดดเปนสินคา “เกินเอือม” และทำใหเด็กๆหลงใหล ั ้ ่ ู ้ อยากเปนเจาของมากขึน ้ 3. สิงทีนำไปสูความสำเร็จของการทำการตลาดสินคาสำหรับเด็กคือความเท่ทนสมัย เพราะนาทีนมนคือสิงที่ ่ ่ ่ ั ี้ ั ่ ขาดไม่ไดไดในชีวตของพวกเขา ิ 4. นักการตลาดรูวาเด็กเล็กก็ดรายการสำหรับวัยรุน หรือรายการสำหรับผูใหญ่ และเด็กทุกคนก็มความ ่ ู ่  ี ตองการลึกๆที่ “อยากจะเปนผูใหญ่” จึงจงใจนำเสนอสินคาที่ “แก่กว่าวัย” ใหกบกลุมเปาหมาย  ั ่ 5. การสือสารสองความหมายก็เปนสิงทีตองทำ เช่น ในการโฆษณาอาหารสำเร็จรูปยีหอหนึง เนือหาทีสงไปยัง ่ ่ ่  ่  ่ ้ ่ ่ พ่อแม่คออาหารดังกล่าวมีวตามินและทำจากวัตถุดบทีมคณค่าทางอาหารสูง ในขณะทีบอกกับเด็กๆ ว่า ื ิ ิ ่ ี ุ ่ อาหารนันทานแลวสนุกสนาน มีเพือนมากมาย ้ ่ 6. มีงานวิจยทีระบุวาครอบครัวทีมเวลาใหลกนอยจะใหเงินลูกใชมากขึนเพือเปนการ “ไถ่บาป” และการใชเงิน ั ่ ่ ่ ี ู ้ ่ ทดแทนเวลานันเปนสิงทีแม่นยมทำมากกว่าพ่อ นักการตลาดจึงไม่พลาดโอกาสทีจะใชประโยชน์จากความ ้ ่ ่ ิ ่ รูสกผิดดังกล่าว ดวยการสือสารถึงเด็กๆว่าสินคาต่างหากทีอยูเคียงขางพวกเด็กๆเสมอ (ไม่ใช่พอแม่)  ึ ่ ่ ่ ่ 7. นักการตลาดใชวธี “สรางโลก 360 องศา” ดวยการจูโจมผูบริโภคดวยขอมูลจากทุกดาน ในสือทุกประเภท ิ ่  ่ รวมถึงการตลาดแบบ “ใชดแลวบอกต่อ” ดวย ี 8. เงินซือไดทกอย่าง นักการตลาดสามารถจ่ายเงินใหพอแม่เพือซือเวลาทีจะไดพดคุยกับลูกของพวกเขาได ้ ุ ่ ่ ้ ่ ู อย่างเปนส่วนตัวแมกระทังการมาถ่ายวิดโอลูกของตนในหองนอนหรือหองอาบน้ำ ่ ี อยางนี้จะดีไหม งานวิจัยเรื่องดังกลาวมีขอเสนอดังตอไปนี้ • ใหมีการเก็บภาษีรอยละ 2 จากโฆษณาที่ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ท เมื่อฉายในเวลาที่มีผูชมในวัยต่ำกว่า 18 ปี ดู เกินรอยละ 25 • รวมโฆษณาเอาไวในช่องเดียวกัน เมื่อบริษัทอางว่าโฆษณานั้นเต็มไปดวย เนื้อหาสาระ มีคุณค่า ก็ไม่มีอะไรตองวิตก คนที่ชอบดูโฆษณาก็จะตามไปดู เอง ดูแต่โฆษณาใหจุใจกันไปเลย • เปลี่ยนระบบจากการใหโฆษณาเปนผูสนับสนุนรายการ มาเปนระบบที่ผู ชมสามารถจ่ายเงินซื้อสาระที่ตองการชมไดเลย ฉลาดซื้อ14 ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554
 16. 16. ฉลาดซื้อปีที่ 17 ฉบับทีี่ 119 มกราคม 2554 15

×