Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Whitepaper Retention Management in KMO's

817 views

Published on

Whitepaper Retention Management in KMO's

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Whitepaper Retention Management in KMO's

 1. 1. whitepaper fEBRUARI 2011 Retentiemanagement in KMO’s • aarom retentiemanagement zo belangrijk is binnen KMO’s W • Hoe bindt u werknemers aan een KMO? • Belang van effectief leiderschap binnen het retentiebeleid • Positieve neveneffecten van retentiemanagement
 2. 2. Retentiemanagement in KMO’sInhoudI. Waarom retentiemanagement zo belangrijk is in KMO’s ____________________________ 3II. Wie voerde dit onderzoek uit?__________________________________________________ 4III. Hoe is dit onderzoek gevoerd? _________________________________________________ 5 A. Een representatieve steekproef van 1.540 Belgische werknemers _____________________ 5 B. ‘KMO’ gedefinieerd __________________________________________________________ 5 C. Wat werd er gemeten? _______________________________________________________ 5IV. Hoe kunt u de verloopintentie beperken binnen een KMO? _________________________ 7 A. Verhoog de organisatiebetrokkenheid ___________________________________________ 7 B. Onderneem actie op cruciale werk- en organisatiekenmerken ________________________ 8 C. Zorg voor effectief leiderschap ________________________________________________ 11 D. Profiteer van enkele bijkomende gevolgen_______________________________________ 12V. Conclusies en aandachtspunten_______________________________________________ 13 1
 3. 3. Retentiemanagement in KMO’sRechten van intellectuele eigendomDe gebruiker erkent dat alle verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van Securex CorporateEESV en verbindt zich ertoe er geen wijzigingen in aan te brengen.De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling of wijziging van bestanden,terbeschikkingstelling aan het publiek en/of hergebruik in welke vorm ook, aanpassingen en gebruikvoor commerciële doeleinden van alle informatie en gegevens is verboden, tenzij met voorafgaandeschriftelijke toestemming van Securex. Het is evenzeer verboden de gegevens elektronisch op teslaan en te gebruiken voor onwettige doeleinden.De verstrekte informatie mag worden gereproduceerd in niet-commerciële publicaties en presentaties,mits voldaan wordt aan volgende 2 voorwaarden:1. een voorafgaande schriftelijke mededeling aan hrresearch@securex.eu, met vermelding van de gegevens die gereproduceerd worden en het medium waarin gereproduceerd wordt; en2. de volgende bronvermelding bij de reproductie: © Securex.Ver. Uitg.: Aniana Taelman, Securex Corporate EESV, Tervurenlaan 43, 1040 BrusselBTW BE 0877 510 1042
 4. 4. Retentiemanagement in KMO’sI. Waarom retentiemanagement zo belangrijk is in KMO’sOnze jaarlijkse studies naar het personeelsverloop in België tonen u dat het verloop in KMO’s (klei-ne of middelgrote ondernemingen) hoog is. Sterker nog, deze is hoger dan in grote organisaties.We zien zelfs een negatief lineair verband tussen organisatiegrootte en de percentages vrijwillig enonvrijwillig verloop: hoe kleiner de organisatie, hoe hoger het verloop. In onderstaande tabel ziet u de 1 2percentages vrijwillig en onvrijwillig verloop (VV en OV) in 2009 volgens organisatiegrootte. VV 2009 OV 2009 0 - 9 werknemers 8,85% 15,23% 10 - 49 werknemers 7,08% 13,34% 50 - 99 werknemers 5,96% 11,11% 100 - 199 werknemers 4,49% 10,05% 200 - 499 werknemers 4,17% 13,60% 500 - 999 werknemers 8,16% 10,29% 1000 of meer werknemers 4,52% 8,55%Dat vooral kleinere organisaties het moeilijk hebben om hun personeel te behouden, is te wijten aanverschillende factoren.Kleinere organisaties hebben meestal minder reserves, waardoor ze sneller actie moeten onderne-men als de zaken slecht gaan (zoals werknemers ontslaan). Daardoor kan het percentage onvrijwil-lig verloop hoger zijn dan in grotere organisaties. Bovendien werken er in KMO’s meer werknemersmet tijdelijke contracten, waardoor er meer (onvrijwillige) beëindigingen van deze contracten plaats-vinden, in vergelijking met grote organisaties.Voor het vrijwillig verloop zijn er in grotere organisaties bijvoorbeeld meer mogelijkheden om internte veranderen van functie (jobrotatie) of om door te groeien (promotie). In kleinere organisaties voelensommigen zich daardoor ‘genoodzaakt’ om van werkgever te veranderen. Werknemers in KMO’sgaan niet alleen sneller op zoek naar een job bij een andere werkgever, ze worden ook gegeerd engezocht door de grote organisaties. Ze verlaten de werkgever niet altijd uit ‘onvrede’. Vaak ligt eenandere jobaanbieding, zonder dat ze hiernaar op zoek zijn, aan de basis om te veranderen.In deze white paper leest u: hoe u als KMO uw werknemers aan uw organisatie kan binden. aan welke werk- en organisatiekenmerken u aandacht moet besteden in het kader van retentie. of effectief leiderschap binnen een KMO bijdraagt aan een lagere verloopintentie. enkele positieve neveneffecten van een goed uitgewerkt retentiebeleid.1 Vrijwillig verloop: verloop geïnitieerd door de werknemer zelf (bv. opzeg door de werknemer). Onvrijwillig verloop: verloop waar de werknemer zelf geen inspraak in heeft (bv. einde contract, ontslag om dringende reden). Meer informatie over deze ver- loopvormen , en de cijfers van de voorbije jaren vindt u in onze jaarlijkse white papers over het personeelsverloop in België. U kan deze gratis downloaden op www.securex.be/whitepapers.2 Voor de reële verloopcijfers van 2010 verwijzen we naar onze volgende publicatie eind maart 2011. 3
 5. 5. Retentiemanagement in KMO’sII. Wie voerde dit onderzoek uit?Securex biedt specifieke expertise, advies en innovatieve oplossingen in alle domeinen van het be-heer van het menselijk kapitaal. Tot zijn klantenportfolio behoren particulieren, starters en zelfstandi-gen, maar ook kleine, middelgrote en grote ondernemingen.In mei 2009 herpositioneerde Securex zijn merk, met een vernieuwd logo, de baseline ‘human capitalmatters’ en 6 kerncompetenties: HR Services, Health & Safety, HR Insurance, HR Consulting, SocialAdmin en HR Research. Securex biedt een brede waaier aan producten en diensten, gaande van eenziekenfonds voor particulieren, loonadministratie en aangepaste verzekeringsproducten tot en metspecifiek advies over rekrutering, health & safety, talent management en personeelsonderzoek voorzelfstandigen en bedrijven.Securex behaalde in 2009 een omzet van 226 miljoen euro. In België telt Securex 1.500 medewerkersverdeeld over 26 regionale kantoren. Zij verzorgen de dienstverlening voor meer dan 150.000 particu-lieren en bedrijven, voor meer dan 110.000 zelfstandigen en voor 5.400 bevoorrechte partner-boekhouders, -makelaars en -accountants. Securex is ook actief in Luxemburg en Frankrijk.Een team van ervaren onderzoekers voerde deze wetenschappelijke studie uit. Securex HRResearch ontwikkelt en hanteert kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijk gevalideerde meetmo-dellen, zoals de ZebraZone modellen en vragenlijsten. Hiermee brengen we percepties van uw werk-nemers op het gebied van HR themas als tevredenheid, stress, gezondheid, motivatie en leiderschapin kaart.4
 6. 6. Retentiemanagement in KMO’sIII. Hoe is dit onderzoek gevoerd?A. Een representatieve steekproef van 1.540 Belgische werknemersHet onderzoek is gebaseerd op een bedrijfsonafhankelijke representatieve steekproef van 1.540 res- 3pondenten, allemaal Belgische werknemers in loonverband. Om de representativiteit van de steek-proef te garanderen hielden we rekening met de sociodemografische kenmerken geslacht, leeftijd,statuut en regio.De verdeling van de steekproef stemt overeen met de verdeling op de Belgische arbeidsmarkt volgensgegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Algemene Directie Statistiek en Economi-sche Informatie (ADSEI) van de FOD Economie.B. ‘KMO’ gedefinieerdKMO is in Vlaanderen een veel gebruikte afkorting voor ‘kleine of middelgrote onderneming’. DeVlaamse regering en de Europese gemeenschap beschouwen bedrijven met minder dan 50 werkne-mers als klein en leggen de grens voor een KMO op maximaal 250 werknemers.826 werknemers (54%) uit onze steekproef werkten in een organisatie met minder dan 250 werkne-mers (KMO). Daarvan werkte 54% in kleine organisaties (met minder dan 50 werknemers) en 46% inmiddelgrote organisaties (50-249 werknemers). 51% van de KMO-werknemers waren mannen; 59%werkte in Vlaanderen, 33% in Wallonië en 8% in Brussel.C. Wat werd er gemeten?Werk- en organisatiekenmerkenWerk- en organisatiekenmerken zijn elementen eigen aan het werk en de organisatie die de vitaliteit,de performance en/of de excellence van werknemers beïnvloeden: jobinhoud, werkomstandigheden,empowerment, loopbaan, werkintensiteit, werkbelasting, arbeidsvoorwaarden, waarden & cul-tuur, veranderingsbeleid, teamwork & collegas en informatievoorziening.Effectief leiderschapHet concept effectief leiderschap uit het ZebraZone leiderschapsmodel bestaat uit vijf onderliggende 4gedragskenmerken: overtuigend, inspirerend, stimulerend, coachend en sturend.3 Deze studie gebeurde in het kader van het ZebraZone benchmarkonderzoek in België in 2010. De data verzamelden we met online enquêtes bij een groot onderzoekspanel. Het jaarlijkse benchmarkonderzoek brengt onder meer de tevredenheid, stress, vitaliteit, motivatie en betrokkenheid van de Belgische loontrekkende werknemer in kaart. Zo krijgt u een helder beeld van actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en kan u de bedrijfseigen resultaten vergelijken met up-to-date arbeidsmarkt- gegevens.4 Het ZebraZone leiderschapsmodel werd recent ontwikkeld en is gebaseerd op de transformationele leiderschapstheorie van Bass. Meer informatie over dit model kan u op aanvraag verkrijgen of vindt u in onze – in 2010 gepubliceerde – white paper ‘Verhoogt effectief leiderschap de motivatie en performance van uw medewerkers?’. Deze kan u gratis downloaden op www.securex.be/whitepapers. 5
 7. 7. Retentiemanagement in KMO’sPerformance en ExcellenceDeze concepten komen uit de ZebraZone Performance en Excellence modellen. Performance metenwe via vijf onderliggende schalen: productiviteit, betrokkenheid met de job, betrokkenheid met deorganisatie, tevredenheid en (kwantiteit van de) motivatie. Excellence bestaat uit veranderingsbe-reidheid, innovatie en ondernemingszin.VerloopintentieDe verloopintentie meten we via de vraag ‘Bent u van plan uw organisatie te verlaten?’. De antwoord-alternatieven zijn: ‘Neen’, ‘Ja, op lange termijn’ en ‘Ja, op korte termijn’.Aantal verzuimdagen en aantal ziektemeldingenHet aantal verzuimdagen (‘duur’) en het aantal ziektemeldingen (‘frequentie’) verwijzen naar zelfrap-portering van de werknemers over de laatste 12 maanden: Hoeveel dagen was u de laatste 12 maanden om gezondheidsredenen afwezig van het werk? (geen zwangerschap, arbeidsongeval of klein verlet) Hoeveel keer was u de laatste 12 maanden om gezondheidsredenen afwezig van het werk? (geen zwangerschap, arbeidsongeval of klein verlet)6
 8. 8. Retentiemanagement in KMO’sIV. Hoe kunt u de verloopintentie beperken binnen een KMO?Net zoals de reële verlooppercentages groter zijn bij kleinere organisaties, tonen ook deverloopintentiecijfers een zelfde patroon: een negatief lineair verband tussen organisatiegrootte enverloopintentie. In onderstaande grafiek ziet u een vergelijking tussen de KMO’s en de grote(re) 5organisaties. In KMO’s had 11% van de werknemers begin 2010 de intentie om op korte termijn (KT)zijn organisatie te verlaten, terwijl dit in grote organisaties slechts 5% bedroeg.A. Verhoog de organisatiebetrokkenheidUit al onze studies blijkt dat de voornaamste predictor van verloopintentie de mate van betrokkenheidbij de organisatie is.Enkele cijfers over werknemers uit KMO’s die dit illustreren: Slechts 45% van de werknemers die begin 2010 op korte termijn van werkgever wilden veranderen, gaf aan dat zijn organisatie veel voor hem betekende. Van de werknemers die dit op lange termijn van plan waren, was dit 61% en van de werknemers zonder verloopintentie was dit maar liefst 84%. We vinden vergelijkbare cijfers terug voor de mate waarin de werknemers zich sterk verbonden voelen met hun organisatie. Ook de verbondenheid met de job ligt veel lager bij werknemers met een verloopintentie op korte termijn: slechts 18% van hen voelde zich verbonden, tegenover 83% van de werknemers zonder verloopintentie.5 KT = korte termijn; LT = lange termijn. 7
 9. 9. Retentiemanagement in KMO’s Van de werknemers met een verloopintentie op korte termijn wil slechts 22% zijn job aanraden aan vrienden, tegenover 72% van de werknemers zonder verloopintentie. Tot slot zijn werknemers die op korte termijn hun organisatie willen verlaten ook minder trots om anderen te zeggen dat ze voor hun organisatie werken (56% vs. 85%).De belangrijkste stap in een retentiebeleid is ervoor te zorgen dat werknemers zich zo betrokken enverbonden voelen met hun organisatie, dat ze trots zijn om voor de organisatie te werken en hun joben organisatie aanraden aan vrienden.Hoe u als werkgever van of als HR-manager binnen een KMO de organisatiebetrokkenheid kuntverhogen, leest u in de volgende hoofdstukken.B. Onderneem actie op cruciale werk- en organisatiekenmerkenOm de organisatiebetrokkenheid van werknemers binnen een KMO te vergroten, dient u te werkenaan de werk- en organisatiekenmerken die dit sterk beïnvloeden. Een relatieve impactanalyse met 9werk- en organisatiekenmerken als onafhankelijke variabelen en organisatiebetrokkenheid als 6afhankelijke variabele, toont aan dat dit de top 5 is binnen KMO’s: Top 5 1. Empowerment 2. Waarden & Cultuur 3. Loopbaan 4. Jobinhoud 5. Veranderingsbeleid‘Werkintensiteit’ en ‘teamwerk & collega’s’ hebben slechts een beperkte invloed op de organisatiebe-trokkenheid, en de relatieve invloed van ‘arbeidsvoorwaarden’ en ‘werkomstandigheden’ is zelfs ver-waarloosbaar.6 De werk- en organisatiekenmerken en de bijhorende relatieve impacten (RI’s), van hoog naar laag gerangschikt, zijn: ‘empower- ment’ (RI = .50), ‘waarden & cultuur’ (RI = .45), ‘loopbaan’ (RI = .39), ‘jobinhoud’ (RI = .37), ’veranderingsbeleid’ (RI = .13), ‘werkintensiteit’ (RI = .07), ‘teamwerk & collega’s’ (RI = .06), ‘arbeidsvoorwaarden’ (RI = .02), en ‘werkomstandigheden’ (RI < .01).8
 10. 10. Retentiemanagement in KMO’s Empowerment Hoe meer een werknemer betekenis hecht aan zijn werk, hoe meer hij over de juiste kennis en vaar- digheden beschikt voor zijn werk, hoe groter de beslissingsbevoegdheid over de uitvoering van zijn werk en hoe groter de invloed op wat er gebeurt in zijn team, des te groter de organisatiebetrokken- heid en des te kleiner de verloopintentie zullen zijn. Waarden en Cultuur Waarden en cultuur gaan in de eerste plaats over de mate van persoonlijke fit tussen de werknemer en zijn organisatie. Vindt de werknemer zich in de waarden en manier van werken van zijn organisa- tie? Daarnaast kijken we naar de mate waarin or- ganisaties maatschappelijk verantwoord onderne- men en handelen volgens hun waarden. Scoort uw organisatie positief op deze elementen, dan ver- hoogt u de organisatiebetrokkenheid en verlaagt u hierdoor de verloopintentie van uw werknemers.LoopbaanKan uw werknemer professionele vooruitgang boeken binnen uw organisatie? Heeft hij het gevoel datuw organisatie promoties toekent op een objectieve manier? Kan uw werknemer zich persoonlijk ont-plooien door bijvoorbeeld opleidingen te volgen? Krijgt uw werknemer voldoende loopbaanadvies?Indien u op deze vragen ‘ja’ antwoordt, dan is de kans op een hoge betrokkenheid groot en is de kansdat uw werknemer uw organisatie wil verlaten klein.JobinhoudDe organisatiebetrokkenheid in KMO’s wordt ook in grote mate bepaald door de perceptie van uwwerknemers over hun jobinhoud. Werknemers die voldoende afwisseling, vrijheid, feedback en con-tactmogelijkheden ervaren, voelen zich betrokken en zijn niet of toch veel minder geneigd om vanwerkgever te veranderen.VeranderingsbeleidWe spreken van een slecht gevoerd veranderingsbeleid wanneer de leidinggevende niet goed com-municeert bij organisatieveranderingen, onvoldoende informatie geeft of zijn werknemers onvoldoendeondersteunt bij veranderingen. Een dergelijk veranderingsbeleid is in belangrijke mate schadelijk voorde betrokkenheid van uw werknemers. 9
 11. 11. Retentiemanagement in KMO’sLoonsverhogingen zijn niet de essentie binnen een retentiebeleidIs het u opgevallen dat ‘arbeidsvoorwaarden’ een verwaarloosbare impact heeft op de betrokkenheidvan werknemers bij de organisatie? Inderdaad, onze studies tonen aan dat tevredenheid met het loonen het pakket extralegale voordelen geen garantie biedt voor een hogere betrokkenheid, motivatie enretentie. Omdat uw werknemers dit eerder zien als een basisvoorwaarde waaraan moet voldaan zijn.Met andere woorden: een negatieve perceptie hierover kan wel leiden tot verloop, maar éénmaal opeen bepaald niveau, doen bijkomende verhogingen en andere extraatjes uw werknemers niet bij uworganisatie blijven. Negeer verloning dus niet, maar een absolute voorwaarde voor retentie is het niet.Binnen een KMO houdt of maakt u uw werknemers betrokken en bindt u ze aan uw organisatie doorze voldoende empowerment te geven, door te zorgen voor een goede fit tussen hun waarden en dievan uw organisatie, door aandacht te schenken aan hun carrière, door hun jobinhoud aantrekkelijk tehouden en door een degelijk veranderingsbeleid uit te stippelen. Met loonsverhogingen alleen bindt uuw werknemers niet aan uw organisatie.10
 12. 12. Retentiemanagement in KMO’sC. Zorg voor effectief leiderschapEen effectieve leider is: Overtuigend: de leidinggevende oefent een voorbeeldfunctie uit en wekt trots, vertrouwen en respect op. Inspirerend: hij draagt een inspirerende toekomstvisie uit en is enthousiast en optimistisch. Stimulerend: hij stimuleert de werknemers om kritisch na te denken, nieuwe werkwijzen te gebruiken en problemen uit verschillende perspectieven te bekijken. Coachend: de leidinggevende geeft advies en biedt hulp indien nodig. Hij houdt ook rekening met individuele behoeften, mogelijkheden en verwachtingen. Sturend: hij maakt duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe inspanningen beloond worden. De leidinggevende geeft de werknemers feedback en prijst hen als ze goed werk leveren.Werknemers met een verloopintentie op korte termijnbeoordelen hun leidinggevende lager op deze ken-merken dan medewerkers die bij hun huidige werkge-ver willen blijven. Anders gesteld: effectief leiderschapzorgt er voordat uw werknemers minder geneigd zijnom van organisatie te veranderen. Logisch, want eeneffectieve leider zorgt onder andere ook voor vol-doende empowerment, voor een aantrekkelijke jobin-houd, voor voldoende informatie en steun bij verande-ringen en voor degelijke loopbaanbegeleiding; crucia-le elementen voor de betrokkenheid en de verloopin-tentie (zie vorig hoofdstuk).Enkele cijfers die het verband tussen effectief lei-derschap en verloopintentie illustreren: Ongeveer 3 op de 4 werknemers met een verloopintentie op korte termijn vindt zijn leidinggevende geen voorbeeld, terwijl 42% van de werknemers zonder een dergelijke intentie daar zo over denkt. Werknemers met een verloopintentie op korte termijn vinden hun leidinggevende - in vergelijking met werknemers zonder deze intentie - minder enthousiast over dingen die verwezenlijkt dienen te worden (41% tegenover 75%). Verder vindt slechts 36% van de werknemers die van plan zijn op korte termijn van werkgever te veranderen, dat hun leidinggevende daadwerkelijk probeert hun ideeën over zaken te kennen. Van de werknemers zonder verloopintentie denkt 65% daar zo over. Slechts 38% van de werknemers met een verloopintentie op korte termijn vindt dat zijn leidinggevende rekening houdt met hun individuele behoeften, verwachtingen en mogelijkheden. Bij de werknemers zonder verloopintentie is dit maar liefst 70%. Tot slot vindt slechts 46% van de werknemers met een verloopintentie op korte termijn, dat zijn leidinggevende duidelijk bespreekt wie verantwoordelijk is voor welke doelstellingen. En slechts 21% van hen zegt dat hij vertelt hoe ze beloond kunnen worden voor hun inspanningen (tegenover 69% en 47% respectievelijk bij de werknemers zonder verloopintentie).Effectief leiderschap is cruciaal binnen een retentiebeleid. 11
 13. 13. Retentiemanagement in KMO’sD. Profiteer van enkele bijkomende gevolgenIndien u bovenstaande stappen in uw retentiebeleid respecteert, stijgt de betrokkenheid van uwwerknemers en daalt de verloopintentie en dus ook het daadwerkelijk verloop. Werknemers zonderverloopintentie zijn de meest betrokken werknemers en zijn ook het:… meest ondernemendVan de werknemers met een verloopintentie op korte termijn is 63% er van overtuigd dat hij iets extrazou doen voor zijn organisatie als hij daar de mogelijkheid toe krijgt. Bij de werknemers die graag bijhun huidige werkgever willen blijven, is dit 87%.Verder geven werknemers die van plan zijn om op korte termijn van werkgever te veranderen minderaan hun organisatie met hart en ziel te verdedigen (45%) en volledig achter de producten of dienstenvan hun organisatie te staan (63%), dan werknemers zonder verloopintentie (respectievelijk 80% en89%).… meest veranderingsbereidSlechts 32% van de werknemers met een verloopintentie op korte termijn vindt dat zijn organisatierekening houdt met zijn mening bij organisatieveranderingen. Bij de werknemers zonder dergelijkeintentie is dit bijna het dubbele: 61%. Daarnaast is er een kleiner verschil in de bereidheid om mee tewerken aan organisatieveranderingen: 83% van de werknemers met verloopintentie op korte termijntegenover 94% van de werknemers zonder verloopintentie stelt zich veranderingsbereid op.Bovendien hebben werknemers die op korte termijn van werkgever willen veranderen mindervertrouwen in een goede afloop van de organisatieveranderingen (38% tegenover 73%) en vinden zijde veranderingen minder noodzakelijk (45% tegenover 74%). Ten slotte zijn deze werknemersnegatiever over de persoonlijke gevolgen van de veranderingen binnen de organisatie: slechts 37%denkt dat de organisatieveranderingen positieve gevolgen zullen hebben voor hem/. Van dewerknemers die niet van werkgever willen veranderen, is dit 56%.… minst frequent en minst lang afwezig op het werk43% van de werknemers die bij hun huidige werkgever willen blijven, is het voorbije jaar geen enkelekeer afwezig geweest van het werk wegens ziekte. Slechts 25% van de werknemers die op kortetermijn willen veranderen, is niet afwezig geweest.Wanneer we naar de frequentie van verzuim kijken, zien we dat 30% van de werknemers met eenverloopintentie op korte termijn 3 of meer ziektemeldingen heeft gedaan het voorbije jaar. Bij dewerknemers zonder verloopintentie is dit slechts 15%.Bekijken we de duur van de afwezigheid dan zien we dat 20% van de werknemers die op korte termijnvan werkgever willen veranderen, het afgelopen jaar 21 of meer dagen afwezig was van het werk, integenstelling tot slecht 7% van de werknemers die niet van plan zijn hun organisatie te verlaten.Een hoge betrokkenheid en een lage verloopintentie gaan samen met meer ondernemingszin, eenhoge veranderingsbereidheid en laag verzuimpercentage in uw organisatie.12
 14. 14. Retentiemanagement in KMO’sV. Conclusies en aandachtspuntenKMO’s hebben alle troeven in huis om getalenteerde en dynamische medewerkers aan te trekken, teboeien en aan de organisatie te binden. Binnen de huidige economische context is het uitbouwen vaneen proactief, duurzaam en strategisch retentiebeleid één van de belangrijkste uitdagingen waarBelgische KMO’s vandaag voor staan. Het postcrisis tijdperk en de toename van economischeonzekerheden beïnvloedt zonder twijfel het vertrouwen van veel werknemers.Een inzicht in de oorzaken van de verloopintentie van uw medewerkers, biedt u alle kansen om hiergericht op in te spelen en een lager verloop te realiseren. De maatregelen die u in dit kader treft,dragen bij tot een hogere betrokkenheid van uw medewerkers en leiden bovendien tot betereprestaties in uw organisatie.Waaraan kan een KMO werken?We vatten voor u samen wat de voornaamste opportuniteiten zijn voor Belgische KMO’s om debetrokkenheid van hun medewerkers te verhogen en om hun werknemers aan zich te binden.Empowerment Leer uw medewerkers en hun competenties kennen. En geef hen de kans om hun vaardigheden, kennis en expertise toe te passen. Betrek hen bij activiteiten die ze als zinvol ervaren. En geef aan dat hun bijdrage ook werkelijk een verschil uitmaakt. Stimuleer initiatieven gericht op verbetering en vernieuwing. En laat uw medewerkers de richting mee bepalen. Geef uw medewerkers de nodige verantwoordelijkheid, autonomie en beslissingsbevoegdheid over de invulling en de uitvoering van hun opdrachten. Laat ze waar mogelijk ook invloed uitoefenen op wat er gebeurt binnen hun team.Waarden & cultuur Iedere organisatie heeft een eigen cultuur en sterktes die de medewerkers op een specifieke ma- nier motiveren. Breng in kaart wat uw medewerkers in het bedrijf doet blijven of net doet vertrek- ken. Besteed de nodige aandacht aan het imago van uw onderneming, zowel intern als extern. Creëer geen valse verwachtingen en positioneer uw organisatie op een aantrekkelijke, open en eerlijke manier. Het is belangrijk dat de medewerkers die u aantrekt achter de waarden van uw organisatie staan, uw medewerkers er zich thuis voelen en zich kunnen vinden in de manier van werken. Stel een degelijk uitgewerkt onthaalprogramma op. Dit bevordert de integratie binnen de nieuwe ondernemingscultuur en bevestigt de medewerker in zijn keuze om voor uw organisatie te werken. Creëer betrokkenheid en samenhang door een duidelijke visie en missie te communiceren, geba- seerd op de fundamentele waarden van uw onderneming. Steun als organisatie goede doelen en zet u in voor maatschappelijke aangelegenheden. Zo iden- tificeert de medewerker zich met de rol van de organisatie in de ruimere maatschappelijke context. 13
 15. 15. Retentiemanagement in KMO’sLoopbaan Medewerkers streven naar persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. Door het toekennen van nieuwe verantwoordelijkheden, een uitbreiding of hergroepering van takenpakketten kan u hieraan tegemoet komen. Introduceer coaching of een peter- en meterschapformule binnen uw organisatie en voer functio- neringsgesprekken in. Breng een wisselwerking tussen medewerkers en leidinggevenden op gang en stimuleer een cultuur van openheid, feedback en continu leren. Voorzie loopbaanadvies en besteed de nodige aandacht aan het opstellen van een intern loop- baanontwikkelingsplan. Dit laat medewerkers toe om positief naar de toekomst te kijken. Laat uw werknemers opleiding of training volgen die de kwaliteit van hun werk bevordert. Ook in minder goede tijden. Schenk de nodige aandacht aan de begeleiding van het toptalent binnen uw organisatie zodat medewerkers hun potentieel ten volle kunnen benutten.Jobinhoud Ontwikkel een helder en accuraat beeld van de functie en de vereiste vaardigheden vanaf de start van het rekruteringsproces. Stel een éénduidige functieomschrijving op als basisinstrument om duidelijke afspraken te maken en verwachtingen en doelen scherp te stellen. Bied uw medewerkers uitdagend en interessant werk aan met voldoende variatie en regelruimte in de uitoefening van hun taken. Ga op regelmatige tijdstippen na of medewerkers hun functie nog steeds met hetzelfde enthou- siasme en een even grote interesse uitoefenen als bij aanvang. Geef medewerkers de mogelijkheid om interne en externe contacten te onderhouden. Dit stimu- leert hen om een nog betere prestatie neer te zetten. Laat ze in de mate van het mogelijke een taak afwerken van begin tot einde. Waardeer de speci- fieke bijdrage die medewerkers leveren tot het eindresultaat.Veranderingsbeleid Voorzie voldoende communicatie en ondersteuning wanneer u veranderingen doorvoert. Schep voldoende duidelijkheid rond de invulling van het takenpakket in de nieuwe structuur of andere interne veranderingen. Zorg dat medewerkers zich blijven vinden in de nieuwe strategie en de waarden van uw organisa- tie. Anticipeer op veranderingen en denk vóór, tijdens en bij implementatie na over de gevolgen op uw medewerkers. Breng de percepties van medewerkers over veranderingen in kaart en volg ze op.Ook ‘effectief leiderschap’ is een essentiële pijler van een uitgebalanceerd retentiebeleid. Effectieveleiders concretiseren bovenstaande werk- en organisatiekenmerken binnen de gegeven context, sti-muleren de organisatiebetrokkenheid en werken retentie in de hand. Reden te meer om binnen uworganisatie de nodige aandacht te schenken aan leiderschap.14
 16. 16. Retentiemanagement in KMO’sEen retentiebeleid binnen uw specifieke organisatieRetentiemanagement beoogt een evenwicht tussen de behoeftes van organisaties en deze vanwerknemers. De instrumenten om dit te bereiken zijn het HRM beleid, de manier van leiding geven ende heersende organisatiecultuur. Retentiemanagement is een middel om positieve relaties op tebouwen en werknemers te behouden via betrokkenheid, zodat ze niet vertrekken naar een andere -concurrerende - organisatie.Dit onderzoek geeft u algemene bevindingen voor Belgische KMO’s. Een gelijkaardige meting in uworganisatie is mogelijk. Deze brengt de aandachtspunten specifiek voor uw organisatie in kaart engeeft u een inzicht in de verloopintentie van uw medewerkers en de factoren die hiertoe bijdragen.Nadat bepaald is welke doelgroepen het retentiebeleid binnen uw organisatie moet aanspreken, en ueen idee heeft van de kosten die een hoog verloop met zich meebrengt, kunnen we u ondersteunenmet het opstellen van een gericht actieplan en het implementeren van de meest aangewezenoplossingen. Regelmatige evaluatiemomenten nadien, laten u toe om bij te sturen waar nodig.Het belangrijkste meetinstrument in deze studie, de Vitality, Performance en Excellence vragenlijst,is erkend door het Ervaringsfonds. Hierdoor kunt u rekenen op financiële steun van de overheidwanneer u initiatieven neemt om de inzetbaarheid van de ervaren werknemers te bevorderen.Wenst u ondersteuning bij de concrete uitbouw van uw retentiebeleid? Contacteer dan de specialistenvan Securex. 15
 17. 17. Het is geen sinecure de juiste werknemers te selecteren, laat staan ze in uw organisatie te houden. Aangezien hetwegvallen van een werknemer heel wat ongemakken en kosten met zich meebrengt, is onderzoek naar retentie­bevorderende factoren cruciaal.In deze white paper geven we eerst en vooral een antwoord op de vraag waarom retentiemanagement zo belangrijkis binnen KMO’s. Daarnaast brengen we in kaart hoe u de organisatiebetrokkenheid van uw werknemers binnen eenKMO kunt verhogen en waaraan u voornamelijk dient te werken om uw werknemers aan uw organisatie te binden. Devolledige top 5 van cruciale werk­ en organisatiekenmerken leest u in deze white paper. Bovendien komt u te wetenof loonsverhogingen essentieel zijn en of effectief leiderschap onmisbaar is binnen uw retentiebeleid.Werken op de oorzaken van een hoge verloopintentie en deze zoveel mogelijk wegnemen, zorgt niet alleen voor eenlager verloop, maar ook ­ zoals de resultaten van deze studie duidelijk uitwijzen ­ voor betere prestaties op anderevlakken in uw organisatie.Bent u geïnteresseerd in deze of gelijkaardige analyses specifiek voor uw sector of uw type organisatie? Wilt u actieondernemen om uw werknemers aan uw organisatie te binden? Wilt u graag ons advies om een retentiebeleid uit tebouwen? Contacteer:Aniana TaelmanBusiness Unit DirectorHR Research & Measurement+32 2 729 94 04aniana.taelman@securex.euWilt u meer informatie over dit onderzoek, of wilt u bepaalde variabelen meer uitgediept zien? Hebt u zelf eenonderzoeksvraag? Contacteer:Helga Peeters Emely TheerlynckHR Research Expert HR Research AssociateHR Research & Measurement HR Research & Measurement+32 477 63 64 28 +32 9 282 15 24helga.peeters@securex.eu emely.theerlynck@securex.euBezoek onze website en/of raadpleeg onze white papers:www.securex.euwww.securex.be/whitepapersWenst u automatisch informatie over de Securex white papers?Surf naar www.securex.be en schrijf u in op onze eZine.

×