[Geef tekst op] Pagina 1GO! Onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
Dit schoolreglement we...
Inhoud
SCHOOLREGLEMENT Pagina
Welkom in onze school
Beste Ouders
Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het
onde...
Contactgegevens van onze school
GO! BS ROESELARE-CENTRUM Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
De Plataan
Meersstraat 13
88...
Wat bieden wij?
We bieden kinderen optimale ontwikkelingskansen en begeleiden ze zodat zij
kunnen opgroeien tot gelukkige,...
Hoofdstuk 1: Bovenschoolse beleidsorganen en
ondersteunende diensten
SCHOOLREGLEMENT Pagina
1 Inrichtende macht
Uittreksel uit het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14
juli 1998 (BS 30 sep...
2 Scholengemeenschap
Onze school behoort tot scholengemeenschap basisonderwijs Roeselare.
De samenstelling van de scholeng...
3 Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding
Onze school werkt samen met onderstaand Centrum voor Leerlingenbegele...
Hoofdstuk 2: Inschrijving, aan- en afwezigheid,
zittenblijven, getuigschrift basisonderwijs
SCHOOLREGLEMENT Pagina
4 Inschrijvingen
De leerplichtwet bepaalt dat alle kinderen moeten leren, hetzij via huisonderwijs,
hetzij via onderwijs i...
voorrangsgroepen bepaald. Ook de volgorde waarin deze voorrangsgroepen zich
kunnen inschrijven, ligt vast. Volgende voorra...
De beslissing van de ouders om hun kind vervroegd in het lager onderwijs te laten
beginnen, heeft als gevolg dat de ouders...
5 Weigering tot inschrijving
De school heeft momenteel een maximumgrens vastgelegd voor de inschrijving van
leerlingen. He...
6 Schoolveranderen
De beslissing van school te veranderen, ligt uitsluitend bij de ouders of in
voorkomend geval bij de pe...
7 Regelmatige leerling
Een regelmatige kleuter is een kleuter die:
a) Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
b) Slechts in ...
8 Geregeld schoolbezoek
De ouders zijn verplicht erop toe te zien dat hun kind vanaf het begin van de
leerplicht regelmati...
Een doktersattest moet de vrijstelling om medische redenen staven.
SCHOOLREGLEMENT Pagina
9 Onderwijs voor zieke jongeren – tijdelijk onderwijs aan huis
Onderwijs aan huis is mogelijk wanneer de leerling een rela...
10 Afwezigheden
In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat de ouders (tijdig) de leerkracht
informeren over de afwezighe...
zonder dat een doktersconsultatie noodzakelijk is, kan
één medisch attest volstaan na samenspraak met de
CLB-arts. Wanneer...
verklaring van de betrokken
personen of een officieel
document.
Bij het toestaan van dergelijke
afwezigheden zal de direct...
Anti-spijbelbeleid
Ongewettigd afwezig blijven van school helpt niet om problemen op te lossen. Als er
een probleem is, za...
tijdens het schooljaar de leeftijd van 5 jaar bereikt een aanwezigheid van 220
halve schooldagen gevergd, de leerling die ...
In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met
de klassenraad en de ouders, kan de max...
11 Zittenblijven in het lager onderwijs
De klassenraad beslist welke leerling er in het niveau lager onderwijs overgaat, e...
12 Getuigschrift basisonderwijs
Op het einde van het lager onderwijs kan de klassenraad beslissen het getuigschrift
basiso...
Hoofdstuk 3: Zorgvuldig bestuur en andere
SCHOOLREGLEMENT Pagina
13 Reclame, sponsoring, schenkingen en giften
Reclame zijn mededelingen met als doel de verkoop te bevorderen. Sponsoring
...
14 Bijdrageregeling
In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de ouders geen
inschrijvingsgeld voor hun ki...
Per schooljaar mag men voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage
vragen van maximaal 20 euro voor de twee en ...
15 Privacywetgeving: gebruik van beeldmateriaal
De school of een televisieploeg maakt foto’s, video- of televisieopnames v...
16 Toedienen van medicatie
In principe wordt op onze school geen medicatie toegediend aan de kinderen.
De school of de lee...
17 Actief pluralisme
Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren, is het in onze school niet
toegelaten om levensbesch...
Hoofdstuk 4: Beroepsprocedures
Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift
basisonderwijs
Onmiddellijk...
Annulatieberoep
Als de beroepsprocedure binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
is uitgeput, kunnen de ouders ...
Hoofdstuk 5: Ordereglement
Ordemaatregelen
Een goede samenwerking tussen kind, ouder en personeel van de school is een
noo...
Hoofdstuk 6: Tuchtreglement
De directeur kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een gevaar
vormt voor het o...
18 Alternatieve straffen uit te voeren tijdens de schooluren
Naargelang de situatie kan een alternatieve straf worden opge...
19 De schorsing
De leerling mag gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn
leerlingengroep niet mee...
20 Een definitieve uitsluiting uit de school
Wordt een leerplichtige leerling uitgesloten, dan wordt hij definitief uit de...
• Het beroep moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangetekend bij de
algemeen directeur uiterlijk binnen de drie lesdag...
Hoofdstuk 7: Algemene klachtenprocedure
SCHOOLREGLEMENT Pagina
21 Welke klachten kan je indienen?
Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete
handeling of...
22 Waar kan je met je klacht terecht?
Heb je een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of
be...
1 Hoe dien je een klacht in?
Je kan je klacht melden via telefoon, brief, e-mail of fax.
Opdat je klacht kan behandeld wor...
23 De klachtenprocedure is niet van toepassing op:
• Een algemene klacht over regelgeving;
• Een klacht over feiten waarov...
24 Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep?
Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de al...
Hoofdstuk 8: Beroep doen op een bemiddelingscel
Bij weigering van inschrijving in een school binnen het werkingsgebied van...
25 Bevoegdheid van de bemiddelingscel (BC)
De bemiddelingscel bemiddelt, conform aan haar decretale opdracht, bij een
weig...
26 Werkingsprincipes
Bij een bemiddeling wordt steeds naar consensus tussen de partijen gestreefd, met
andere woorden naar...
De Heer Johan De Backere
Deskundige – ondersteuner
LOP Roeselare Basisonderwijs – Secundair Onderwijs
0473/93 89 27
Johan....
Hoofdstuk 1
SCHOOLREGLEMENT Pagina
27 Ons schoolteam
Ons schoolteam bestaat uit:
• De directeur;
Mieke Vandemaele
• Het beleids- en ondersteunend personeel:
...
In onze school wordt veel belang gehecht aan de participatie van allen die bij de
school betrokken zijn. Daarom bestaat er...
28 Participatie binnen de school
Inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn … vinden wij in onze school
belangrijk...
 Dominique Roels – Ardooisesteenweg 283 – 8800 Roeselare
o 3 ouders verkozen door en uit de ouders:
 Chantal Deboodt – M...
Hoofdstuk 2: Praktische info en afspraken
SCHOOLREGLEMENT Pagina
29 Openstelling van de school
• Dagindeling/aanwezigheid op school:
o 07u00-07u45: voorschoolse opvang (betalend)
o 07u45-...
Kleuters kunnen meteen na de schooluren terecht in de opvang.
Kinderen worden ten laatste om 18u00 op school opgehaald; 17...
van hun kinderen.
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met
beide ouders afspraken over de wijze van inf...
30 Kledij, orde, veiligheid, hygiëne
Een school kan slechts maximaal renderen als ouders en schoolteam eenzelfde doel
nast...
• Betalingen van verbruik
Op het einde van de maand wordt een factuur uitgereikt van de
geleverde diensten.
Deze factuur w...
uitsluitend het Algemeen Nederlands.
• Milieubewust gedrag
Om het (leef)milieu voor iedereen op de school aangenaam te
hou...
• Fiets
Wij willen het met de fiets naar school komen voor de oudere
leerlingen zeker stimuleren.
Uit onderzoek blijkt dat...
begrijpelijk maakt.
In sommige klassen worden die gebruikt, enkel om leren en
opvoeden te ondersteunen en zeker niet als e...
knipmessen, lederen voetballen of gevaarlijk speelgoed mee naar
de school, daar dit voor andere kinderen hinderlijk of gev...
veranderd worden (liefst een maand vooraf).
• Gedrag in de refter
De leerlingen verzamelen op de speelplaats en gaan in ri...
De ouders dienen dan zelf hun kind te komen ophalen op school.
Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten
• Binn...
Normaal worden de kinderen gebracht met de bus vanaf de school
voor de activiteit en terug aan de school na de activiteit....
1.2. Aandachtspunten
• Gezondheidsbeleid: de school wil actief kennis,
vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zi...
a. Hoofdstuk 3 Studiereglement.
Waarover en hoe oordelen de
leerkrachten?
•
SCHOOLREGLEMENT Pagina
Begeleiding en evaluatie
SCHOOLREGLEMENT Pagina
1.2.2. In het kleuteronderwijs
• Observeren
•
• De leerkracht wil uw kind leren kennen en begrijpen. Daarom zal hij
gerich...
Het kan zijn dat u naar zo’n intern overleg uitgenodigd wordt om onze
bevindingen te bespreken. Wij proberen dan ook duide...
1.2.3. In het lager onderwijs
• Evalueren
•
• Onder evaluatie verstaan we de beschrijving en beoordeling van de
leerpresta...
waarderingsschaal, alsook het sportrapport (2x per jaar);
 in de kolom commentaar staan aanvullende informatie en
aanwijz...
te voeren opdracht om de les in te oefenen of een volgende les
voor te bereiden.
 contacten met het Centrum voor Leerling...
• vervroegd verlaten van de school om ernstige redenen.
•
•
• Huiswerk
Huistaken en lessen worden afhankelijk van het less...
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Schoolreglement de plataan_13_14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Schoolreglement de plataan_13_14

1,147 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,147
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Schoolreglement de plataan_13_14

 1. 1. [Geef tekst op] Pagina 1GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Dit schoolreglement werd goedgekeurd door De Raad van Bestuur van SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL BS DE PLATAAN SCHOOLJAAR 2013-2014
 2. 2. Inhoud SCHOOLREGLEMENT Pagina
 3. 3. Welkom in onze school Beste Ouders Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor uw kind. Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden. Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding. Dit schoolreglement regelt de relaties tussen de school, de ouders en de leerlingen. Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglement te respecteren. Het schoolreglement brengt u tevens op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben. Bij wijzigingen aan het schoolreglement in de loop van het schooljaar zal de school de ouders hierover informeren en zal opnieuw een schriftelijke verklaring van akkoord gevraagd worden. Bij het niet akkoord gaan van de wijziging, eindigt de inschrijving op 31 augustus van het lopende schooljaar. Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven. Waar in het schoolreglement verwezen wordt naar de ouders, worden de personen bedoeld die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben. Bij het verzamelen van gegevens van uw kind respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Welkom! SCHOOLREGLEMENT Pagina
 4. 4. Contactgegevens van onze school GO! BS ROESELARE-CENTRUM Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap De Plataan Meersstraat 13 8800 Roeselare Tel.: 051/20.70.55 Fax.: 051/24.99.37 Email: BS.ROESELARE.CENTRUM@G-O.BE Website: www.bsdeplataan.be SCHOOLREGLEMENT Pagina
 5. 5. Wat bieden wij? We bieden kinderen optimale ontwikkelingskansen en begeleiden ze zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren. Dit kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie én –strategie. De grote principes van de onderwijsvisie en –strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). De integrale tekst ervan is terug te vinden op www.g-o.be. In dit kader van het PPGO ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan. Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan de Rechten van het Kind. Het verdrag aangaande de rechten van het kind werd aangenomen in New York op 20 november 1989. Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij de klemtoon en op de mens als individu en op de mens als gemeenschapswezen. Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij ons beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van onze school in het bijzonder. Inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn … vinden wij in onze school belangrijk. Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die past in het complete functioneren van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. SCHOOLREGLEMENT Pagina DEEL 1 BOVENSCHOOLSE INSTANTIES` RICHTLIJNEN EN PROCEDURES SCHOLENGEMEENSCHAP BAO ROESELARE GO! SCHOOLJAAR 2013-2014
 6. 6. Hoofdstuk 1: Bovenschoolse beleidsorganen en ondersteunende diensten SCHOOLREGLEMENT Pagina
 7. 7. 1 Inrichtende macht Uittreksel uit het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 (BS 30 september 1998) (BDGO). ‘Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs’. (cfr. Artikel 3 en 4 van het BDGO). Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn de Raad van Bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs. De samenstelling van de Raad van Bestuur treft u in bijlage aan. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun eigen bevoegdheden hebben. • Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad. De schoolraad is samengesteld uit:  3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel;  3 ouders verkozen door en uit de ouders;  2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus; Ook de directeur maakt er deel van uit. • Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door:  Een algemene vergadering;  Een raad van bestuur;  Een algemeen directeur;  Een college van directeurs. • Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder bevoegd. Adres: Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gebouw ‘Alhambra’ Emile Jacqmainlaan 20 1000 BRUSSEL Telefoon: (02)790 92 00 E-mail: info@g-o.be Website: http://www.g-o.be SCHOOLREGLEMENT Pagina
 8. 8. 2 Scholengemeenschap Onze school behoort tot scholengemeenschap basisonderwijs Roeselare. De samenstelling van de scholengemeenschap vindt u als bijlage achteraan in dit deel van het schoolreglement. Binnen de scholengemeenschap wordt samengewerkt in functie van een efficiënt beheer, gebruik van middelen en inzet van personeel. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 9. 9. 3 Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding Onze school werkt samen met onderstaand Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB (voor meer info – zie bijlage). Contactgegevens van de hoofdvestiging: Henri Nolfstraat 11 8500 KORTRIJK Tel. 056/22 56 61 Fax.: 056/25 72 95 Email: clb.kortrijk@g-o.be Website: www.clbkortrijk.be Directeur: Sofie Viaene Contactgegevens van het consultatiebureau in Roeselare: Hugo Verrieststraat 36 8800 ROESELARE Tel.: 051/22 64 54 Email: clb.kortrijk.roeselare@g-o.be http://www.go-clb.be SCHOOLREGLEMENT Pagina
 10. 10. Hoofdstuk 2: Inschrijving, aan- en afwezigheid, zittenblijven, getuigschrift basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT Pagina
 11. 11. 4 Inschrijvingen De leerplichtwet bepaalt dat alle kinderen moeten leren, hetzij via huisonderwijs, hetzij via onderwijs in een school. Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind zes jaar wordt. Inschrijving kleuters Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen: ‐ De eerste schooldag na de zomervakantie, ‐ De eerste schooldag na de herfstvakantie; ‐ De eerste schooldag na de kerstvakantie; ‐ De eerste schooldag van februari; ‐ De eerste schooldag na de krokusvakantie; ‐ De eerste schooldag na de paasvakantie; ‐ De eerste schooldag na hemelvaart. Dit betekent dat een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs en als regelmatige leerling beschouwd wordt vanaf de instapdag volgend op de datum waarop het de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt heeft. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn. Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. Om in onze school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat U uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren. Voorrangsregeling voor broers en zussen Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefentiteit) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. Met broers en zussen worden alle leerlingen die tot eenzelfde leefeenheid bedoeld: effectieve broer en zus, halfbroer en –zus, kinderen op hetzelfde adres en zonder gemeenschappelijke ouders. Het principe dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving in een school of vestigingsplaats ook eerst wordt ingeschreven, is en blijft het uitgangspunt. De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven. Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. Er zijn verschillende SCHOOLREGLEMENT Pagina
 12. 12. voorrangsgroepen bepaald. Ook de volgorde waarin deze voorrangsgroepen zich kunnen inschrijven, ligt vast. Volgende voorrangsgroepen zijn van toepassing: leerlingen van dezelfde leefeenheid, kinderen van personeelsleden en indicator/niet- indicatorleerling. Voor de scholen gelegen in het werkingsgebied van een LOP (vb. Roeselare) maakt het LOP afspraken over de voorrangsperiodes en worden deze minstens door het LOP bekendgemaakt aan alle belanghebbenden (ouders, CLB, andere scholen, intermediairs, …) in het werkingsgebied. Voor scholen gelegen buiten het werkingsgebied van een LOP bepaalt het schoolbestuur de voorrangsperiodes in overleg met de schoolbesturen van alle scholen binnen dezelfde gemeente. Het schoolbestuur maakt de voorrangsperiodes bekend aan alle belanghebbenden via de website van de scholengroep (http://www.mandelenleie.be). De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet gebeuren. Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar hele schoolloopbaan, hetzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij een andere schoolkeuze wordt gemaakt. Toelatingsvoorwaarden tot het 1ste leerjaar Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet uw kind in principe zes jaar zijn voor 1 januari van het lopend schooljaar. Vanaf het schooljaar 2010-2011 moet een leerling bovendien aan één van de volgende voorwaarden voldoen: • Of het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest in de derde kleuterklas; • Een taaltoets afleggen om aan te tonen dat zij in voldoende mate Nederlands beheersen; • Of beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een (Nederlandstalige) onderwijsinstelling in Nederland. Vervroegd in het lager onderwijs beginnen Ouders kunnen uitzonderlijk beslissen hun kind vervroegd het lager onderwijs te laten beginnen. Dit kan na de zomervakantie van het jaar waarin het kind vijf jaar wordt. De ouders zijn wel verplicht vooraf het advies van de klassenraad en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in te winnen. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 13. 13. De beslissing van de ouders om hun kind vervroegd in het lager onderwijs te laten beginnen, heeft als gevolg dat de ouders er zich toe verbinden om hun kind de school te laten bezoeken, als leerplichtigen dit moeten doen. Uitstel om in het lager onderwijs te beginnen Ouders kunnen ook beslissen hun kind het eerste leerjaar van de leerplicht nog in het kleuteronderwijs te laten volgen en pas later het lager onderwijs te laten beginnen. De ouders zijn wel verplicht hierover vooraf het advies van de klassenraad en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in te winnen. Ook in dit geval wordt van het kind regelmatig schoolbezoek verwacht, zoals dit vereist is voor alle leerplichtigen. Langer in het lager onderwijs Ouders kunnen beslissen hun kind acht jaar in het lager onderwijs te laten doorbrengen. Is dit het geval, dan kan het kind voor het achtste jaar lager onderwijs tot het zesde leerjaar toegelaten worden. De ouders zijn ook hier verplicht vooraf het advies van de klassenraad en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in te winnen. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 14. 14. 5 Weigering tot inschrijving De school heeft momenteel een maximumgrens vastgelegd voor de inschrijving van leerlingen. Het schoolbestuur zal telkens voor de start van de inschrijvingen dit bekendmaken aan de belanghebbenden. Weigering kan indien de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap, de inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan (alternerend schoollopen), de capaciteit wordt overschreden of zal overschreden worden, de leerling in het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar werd verwijderd als gevolg van uitsluiting als tuchtmaatregel, de maximumcapaciteit van de anderstalige nieuwkomers werd bereikt en als de school beslist dat haar draagkracht onvoldoende is. Een leerling met een attest Buitengewoon Onderwijs kan in een gewone basisschool ingeschreven worden onder ontbindende voorwaarde. Een afwegingsprocedure wordt opgestart. Aan een leerling die uit de school verwijderd werd, kan het lopende schooljaar, volgende schooljaar en het daaropvolgende schooljaar de inschrijving geweigerd worden. Bij weigering van inschrijving in een school kan de ouder(s) beroep doen op een bemiddelingscel (zie hoofdstuk 7). Wanneer ouders of belanghebbenden (CLB, andere scholen, intermediairs, …) niet akkoord gaan met een niet-gerealiseerde inschrijving van het kind en ze geen gebruik maken van de bemiddeling of als de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, dan kunnen zij klacht indien bij de Commissie inzake leerlingenrechten. Dit moet schriftelijk gebeuren binnen 30 kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten. Indien de bemiddeling bij een niet-gerealiseerde inschrijving op basis van onvoldoende draagkracht voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften niet leidt tot een definitieve inschrijving in de weigerende school, dan maakt respectievelijk het LOP of de provinciale bemiddelingscel het dossier automatisch over aan het Commissie inzake Leerlingenrechten. Voor meer informatie o.a. omtrent de procedure kunt u terecht op het volgende adres: Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming, Commissie inzake leerlingenrechten, t.a.v. mevrouw Daphne Rombauts, Lokaal 4M025, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (tel. 02/553 99 31). E-mail: daphne.rombauts@ond.vlaanderen.be SCHOOLREGLEMENT Pagina
 15. 15. 6 Schoolveranderen De beslissing van school te veranderen, ligt uitsluitend bij de ouders of in voorkomend geval bij de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent of in feite de minderjarige onder zijn bewaring heeft. Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni moet door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs meegedeeld worden. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 16. 16. 7 Regelmatige leerling Een regelmatige kleuter is een kleuter die: a) Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden; b) Slechts in één school is ingeschreven; In het lager onderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden: a) Aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid; b) Deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd behoudens vrijstelling. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 17. 17. 8 Geregeld schoolbezoek De ouders zijn verplicht erop toe te zien dat hun kind vanaf het begin van de leerplicht regelmatig de school bezoekt. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en activiteiten die op het leerplan voorkomen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd (vb. een vrijstelling voor zwemmen zal slechts worden toegestaan, indien er gewichtige redenen zijn die gestaafd worden door een medisch attest). Leerlingen die niet aan één- of meerdaagse buitenschoolse activiteiten deelnemen (bos-, zeeklassen, …), zijn gedurende die periode op school aanwezig. In het kleuteronderwijs engageren de ouders zich ertoe dat hun kleuter in voldoende mate aanwezig is. Concreet betekent dit: ‐ In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs drie jaar wordt, moet het 150 halve schooldagen aanwezig zijn geweest, of 100 halve schooldagen indien de leerling na 31 december van hetzelfde schooljaar de leeftijd van drie jaar bereikt; ‐ In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vier jaar oud wordt, moet het 185 halve schooldagen zijn aanwezig geweest; ‐ In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vijf jaar oud wordt, moet het 220 halve schooldagen zijn aanwezig geweest; ‐ In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs zes of zeven jaar oud wordt, mag het niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Het naleven van dit engagement is verplicht om het recht op een schooltoelage te behouden. In het lager onderwijs mag een leerling gedurende het schooljaar niet meer dan 30 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest en het daaraan voorafgaande schooljaar niet meer dan 30 halve schooldagen (of gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig indien de leerling in dat schooljaar niet leerplichtig was). Het naleven van dit engagement is verplicht om het recht op een schooltoelage te behouden. Het leerplichtig kind, dat bovenstaande regels betreffende het schoolbezoek niet respecteert, voldoet niet aan de leerplicht. Vrijstelling Leerlingen met een handicap die gewoon onderwijs volgen, maar omwille van hun handicap bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet kunnen volgen, kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen, indien zij vervangende activiteiten volgen. In bepaalde gevallen kan de directeur een leerling voor bepaalde lessen of vakken vrijstelling geven, onder meer voor levenbeschouwelijke vakken. De leerling moet tijdens deze lestijden op school aanwezig zijn. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 18. 18. Een doktersattest moet de vrijstelling om medische redenen staven. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 19. 19. 9 Onderwijs voor zieke jongeren – tijdelijk onderwijs aan huis Onderwijs aan huis is mogelijk wanneer de leerling een relatief lange periode gedurende het schooljaar op school afwezig is wegens ziekte of ongeval en de leerling hierdoor tijdelijk onmogelijk of minder dan halftijds de lessen kan volgen op school. Om voor tijdelijk onderwijs aan huis in aanmerking te komen, moeten alle volgende voorwaarden gezamenlijk worden vervuld: • De leerling is 5 jaar geworden vóór 1 januari van het lopende jaar; • De leerling is meer dan 21 kalenderdagen (schooljaaroverschrijdend) ononderbroken afwezig op school wegens ziekte of ongeval. Wanneer de leerling de lesbijwoning op school hervat, maar binnen een termijn van 3 maanden opnieuw afwezig is wegens ziekte of ongeval, dan geldt er geen wachttijd, maar gaat het recht op tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in; Uitzondering: chronisch zieke kinderen hebben recht op 4u/per week tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid. • De school zal de ouders van frequent en langdurig zieke kinderen individueel informeren over het bestaan en de mogelijkheid tot het organiseren van tijdelijk onderwijs aan huis; • De ouders moeten de vraag voor onderwijs aan huis schriftelijk formuleren en staven met een medisch attest; • De aanvraag gebeurt door middel van een formulier dat door de school ter beschikking wordt gesteld; • De afstand tussen de school/vestigingsplaats en de verblijfplaats van betrokken leerling is ten hoogste 10 km. De school zal de ouders van frequent en langdurig ziekte individueel informeren over het bestaan en de mogelijkheid tot het organiseren van tijdelijk onderwijs aan huis. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 20. 20. 10 Afwezigheden In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat de ouders (tijdig) de leerkracht informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen, geldt dezelfde regeling als in het lager onderwijs. Dat is ook zo wanneer een kleuter vervroegd de overstap maakt naar het lager onderwijs. In het lager onderwijs kan een leerling om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. Het kan echter nooit de bedoeling zijn dat aan ouders toestemming wordt gegeven om vroeger met vakantie te vertrekken of om later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een leerling op school is van 1 september tot en met 30 juni (behoudens de schoolvakanties). Mogelijke redenen van gewettigde afwezigheid: AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN a) Verklaring door de ouders Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders. Een dergelijke verklaring kan maximaal viermaal per schooljaar aangewend worden (behalve bij chronisch zieke kinderen). b) Medisch attest Een medisch attest is vereist • Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt; • Als er viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring van de ouders werd ingediend voor een ziekteperiode van drie of minder kalenderdagen. Alle afwezigheden om medische redenen moeten worden gewettigd: • bij terugkomst op school; • door het attest onmiddellijk aan de school te bezorgen als het een periode van meer dan tien opeenvolgende schooldagen betreft. Het medische attest is pas rechtsgeldig als het: • uitgereikt wordt door een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo; • duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is; • de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, het telefoon- en RIZIV-nummer van de verstrekker; • aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen; • de begin- en de einddatum aangeeft van de ziekteperiode met, in voorkomend geval, de vermelding van voor- en namiddag. Eenzelfde medische behandeling met verschillende afwezigheden tot gevolg • hiervoor volstaat één medisch attest waarop de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden vermeld. Voor bepaalde chronische ziektebeelden die leiden tot verschillende afwezigheden SCHOOLREGLEMENT Pagina
 21. 21. zonder dat een doktersconsultatie noodzakelijk is, kan één medisch attest volstaan na samenspraak met de CLB-arts. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. c) Het medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school1 Uniform medisch attest voor wie niet deelneemt aan de lessen lichamelijke opvoeding • Dit attest moet door de huisarts meegegeven worden zodat de school kan uitmaken wat wel en wat niet kan in deze lessen. Bij langdurige afwezigheid in deze lessen, bestaat een specifiek formulier. Hierin vraagt het CLB een herevaluatie aan de behandelde geneesheer. AFWEZIGHEID OM LEVENSBESCHOUWELIJKE REDENEN Afwezigheid tijdens het vak godsdienst of niet- confessionele zedenleer gelet op de eigen levensbeschouwelijke overtuiging. • De vrijgekomen lestijden worden besteed aan de studie van de eigen levensbeschouwing. • Afwezigheid op school tijdens deze lestijden is niet toegelaten. VAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN OP BASIS VAN DIVERSE REDENEN De afwezigheid wordt, naargelang het geval, gestaafd door een verklaring van de betrokken personen of een officieel document dat de reden van de afwezigheid opgeeft: • Een begrafenis-, of huwelijksplechtigheid bijwonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont (enkel dag van begrafenis zelf); • Het bijwonen van een familieraad; • De onbereikbaarheid of de ontoegankelijkheid van de instelling door overmacht; • Het onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; • De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; • Om feestdagen te beleven die inherent zijn aan zijn/haar door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging; • Voor het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek; aan sportieve manifestaties (wedstrijden, tornooien of manifestaties) waarvoor de leerling als lid van een unisportfederatie geselecteerd is AFWEZIGHEDEN OM DIVERSE REDENEN MITS AKKOORD VAN DE DIRECTEUR De afwezigheid kan slechts mits akkoord van de directeur en mits overhandiging van, al naargelang het geval, een • Afwezigheid voor een rouwperiode na de begrafenis van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van een persoon die onder hetzelfde dak woont; 1 Lichamelijke opvoeding Indien om medische reden bepaalde oefeningen of het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dat tenslotte tot de basisvorming behoort, niet kan worden gevolgd, dan blijft de verplichting dat de betrokken leerling op zijn minst de cursus theoretisch benadert op de wijze waartoe de vakleraar beslist. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 22. 22. verklaring van de betrokken personen of een officieel document. Bij het toestaan van dergelijke afwezigheden zal de directeur rekening houden met het belang van de leerling, dan wel met het belang van de schoolgemeenschap. Komen in aanmerking: of: om de begrafenis van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad in het buitenland bij te wonen; • Afwezigheid ingevolge de individuele selectie voor een culturele of sportieve manifestatie; deze afwezigheid kan maximaal tien al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen; • Afwezigheid om persoonlijke redenen, in echt uitzonderlijke omstandigheden, voor maximaal vier al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar; voor deze afwezigheid moet de directeur vooraf zijn akkoord verleend hebben; • Deelname aan time-out projecten. AFWEZIGHEID TIJDENS EXTRA-MUROSACTIVITEITEN Ouders kunnen de deelname aan extra-murosactiviteiten weigeren indien dit voorafgaandelijk en schriftelijk aan de directie van de school wordt gecommuniceerd. • De niet-deelname dient voorafgaandelijk en schriftelijke aan de directie te worden gemeld. • Studie-uitstappen, stages, theater- of filmvoorstellingen, gezamenlijke bezoeken aan musea, enz. worden tot de normale schoolactiviteiten gerekend. • De leerlingen die niet deelnemen aan de extra- murosactiviteiten dienen wel degelijk aanwezig te zijn op school; voor hen zullen vervangende activiteiten worden georganiseerd. AFWEZIGHEID IN GEVOLGE TOPSPORTCONVENANT Het betreft afwezigheden voor leerlingen die worden toegestaan op basis van het topsportconvenant in de sporttakken tennis, zwemmen en gymnastiek. Deze categorie van afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat: 1) Een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 2) Een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; 3) Een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap; 4) Een akkoord van de directie: de directeur kan het aanvraagdossier aanvaarden of weigeren. IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN: DE AFWEZIGHEID VAN KINDEREN VAN BINNENSCHIPPERS, KERMIS- EN CIRCUSEXPOLITANTEN EN –ARTIESTEN EN WOONWAGENBEWONERS, OM DE OUDERS TE VERGEZELLEN TIJDENS HUN VERPLAATSINGEN (DE ZGN. ‘TREKKERSPERIODES’ Afwezigheid op basis van een overeenkomst tussen de ‘ankerschool’ en de ouders. • In principe moeten deze kinderen elke dag aanwezig zijn op school. • In uitzonderlijke omstandigheden kunnen kinderen die met hun ouders meereizen gedurende de zgn. trekperiodes, genieten van deze vorm van tijdelijk ‘huisonderwijs’, ondersteund vanuit een ‘ankerschool’. • Afwezigheid van deze kinderen is gewettigd mits: o De school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs op afstand zorgt; o De school, maar ook de ouders, zich engageren dat er regelmatig contact is over het leren van het kind. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 23. 23. Anti-spijbelbeleid Ongewettigd afwezig blijven van school helpt niet om problemen op te lossen. Als er een probleem is, zal de school samen met het CLB helpen om een oplossing te vinden. Van ongewettigde naar problematische afwezigheden 3 stadia 1. Van zodra de leerling een halve dag ongewettigd afwezig is, volgt de school deze leerling systematisch op. We vragen dat alle leerlingen (ook de kleuters) stipt aanwezig zijn zodat alle activiteiten op tijd kunnen beginnen (5 minuten voor het belsignaal); Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in de agenda van de leerling of in het heen- en weerschriftje. Bij herhaling neemt de directeur contact op met de ouders. Te laat komende leerlingen en kleuters missen een belangrijk deel van de leerstof en storen het klasgebeuren. Regelmatig te laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid valt ook onder ongewettigde afwezigheid. 2. Van zodra de leerling tien halve schooldagen ongewettigd afwezig is, moet het begeleidend CLB ingeschakeld worden en zal een begeleidingsdossier opgemaakt worden. 3. Als de ouders niet ingaan op het initiatief van het CLB of van zodra de problematische afwezigheid 30 halve schooldagen bedraagt, meldt de school dit aan de overheid. Bij zeer ernstige problematische afwezigheden, en nadat alle begeleidingsinspanningen van de school en het CLB tevergeefs zijn geweest, of indien blijkt dat de leerling zelf spoorloos is, kan de school altijd beslissen om tot uitschrijving over te gaan. Ingeval het kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe school laten weten hoeveel dagen het kind reeds problematisch afwezig geweest is. Om het recht op een schooltoelage te behouden, mag een leerling in het lager onderwijs gedurende niet meer dan 30 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest en het daaraan voorafgaande schooljaar eveneens niet meer dan 30 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest; hetzij minder dan tweehonderd twintig halve schooldagen aanwezig is geweest indien de leerling toch nog niet onderworpen was aan de leerplicht, maar wel ingeschreven in een kleuterschool. In het kleuteronderwijs is er recht op schooltoelage, wanneer de kleuter voldoende aanwezig is geweest gedurende het schooljaar in kwestie en tijdens het daaraan voorafgaande schooljaar. De vereiste aanwezigheid is afhankelijk van de leeftijd van de kleuter. Zo wordt er van de leerling die SCHOOLREGLEMENT Pagina
 24. 24. tijdens het schooljaar de leeftijd van 5 jaar bereikt een aanwezigheid van 220 halve schooldagen gevergd, de leerling die tijdens het jaar waarin het schooljaar begint de leeftijd van vier jaar bereikt (normaliter 2de kleuterklas) dient 185 halve dagen aanwezigheid te zijn op school. Voor de jongste kleuters gelden nog lagere aanwezigheidscriteria (150 en 100 halve schooldagen). Bij onvoldoende aanwezigheid in het betrokken schooljaar kan een kleuter geacht worden voldoende aanwezig te zijn indien een attest van een arts of een paramedicus, staaft dat de kleuter tijdens het betrokken schooljaar niet of slechts onregelmatig naar school kan gaan. Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden Een groeiend aantal ouders doet beroep op schoolexterne hulpverleners. De directeur van een school kan een afwezigheid van een leerling toestaan omwille van revalidatie tijdens de lestijden. Deze revalidatie dient te worden uitgevoerd door bij wet gemachtigde hulpverleners. De regelgeving onderscheidt thans 2 situaties: a) Afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval (die niet behoort tot situaties die vallen onder b) hieronder, en dit gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen. Daartoe is een verklaring van de ouders nodig waaruit blijkt waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaats vinden. Ook moet er een medisch attest zijn waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt. Uit het advies geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding (na overleg met de klassenraad en de ouders) moet blijken waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaats vinden. De directeur verleent toestemming voor afwezigheid voor de periode welke in het medisch attest werd vermeld. b) De afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose; hier wordt een vierledige procedure voorzien waarbij vooral het advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders belangrijk is. Het advies van het CLB moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daar geen antwoord op kan geven. Tevens dient te worden vermeld dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Er dient een samenwerkingsovereenkomst te worden opgesteld tussen de school en de revalidatieverstrekker aangaande de wijze waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en aan het centrum van leerlingenbegeleiding (met in acht name van de privacy wetgeving). De toestemming van de directeur dient jaarlijks vernieuwd en wordt gemotiveerd rekening houdend met het evaluatieverslag. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 25. 25. In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor de leerplichtig kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen. De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen, valt tijdens de periode van de therapie en de verplaatsingen niet ten laste van de schoolverzekering. De begeleiding van de leerling tijdens de verplaatsingen vallen niet ten laste van de school. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 26. 26. 11 Zittenblijven in het lager onderwijs De klassenraad beslist welke leerling er in het niveau lager onderwijs overgaat, en welke blijft zitten. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 27. 27. 12 Getuigschrift basisonderwijs Op het einde van het lager onderwijs kan de klassenraad beslissen het getuigschrift basisonderwijs aan de leerling uit te reiken. Ingevolge art. 53 van het decreet BaO oordeelt de klassenraad op een gemotiveerde wijze of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen heeft bereikt die in het leerplan zijn opgenomen om een getuigschrift te verwerven. Wordt er geen getuigschrift basisonderwijs gegeven, dan levert de directie een gemotiveerde verklaring of waarop de schooljaren die gevolgd werden vermeld staan. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 28. 28. Hoofdstuk 3: Zorgvuldig bestuur en andere SCHOOLREGLEMENT Pagina
 29. 29. 13 Reclame, sponsoring, schenkingen en giften Reclame zijn mededelingen met als doel de verkoop te bevorderen. Sponsoring houdt een bijdrage in met als doel de bekendheid te verhogen. Onder bepaalde voorwaarden laat het schoolbestuur reclame en sponsoring binnen de school toe. Deze voorwaarden houden in dat reclame en sponsoring door derden niet onverenigbaar mogen zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en indien zij de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school in het gedrang brengen. Elke aanvraag tot reclame en sponsoring zal worden voorgelegd aan de schoolraad. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 30. 30. 14 Bijdrageregeling In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch bijdragen voor kosten die verbonden zijn aan het nastreven van ontwikkelingsdoelen of het behalen van de eindtermen. De materialen die hiervoor nodig zijn, worden door de school kosteloos in bruikleen gegeven aan de leerlingen, maar blijven eigendom van de school. Indien de materialen beschadigd of zoekgeraakt zijn, worden ze vervangen op kosten van de ouders. Lijst met materialen Voorbeelden Bewegingsmateriaal Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, … Constructiemateriaal Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen, … Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software ICT-materiaal Computers inclusief internet, TV, radio, telefoon, … Informatiebronnen (Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, … Kinderliteratuur Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips, … Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspelen, materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling, … Meetmateriaal Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal, … Multimediamateriaal Audiovisuele toestellen, fototoestel, Dvd-speler, … Muziekinstrumenten Trommels, fluiten, … Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, dagindeling, … Schrijfgerief Potlood, pen, … Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … Atlas – Globe – Kaarten –Kompas – Passer – Tweetalige alfabetische woordenlijst - Zakrekenmachine Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. Hiervoor verwijzen wij naar het lijstje met de ouderbijdragen die u tijdens het schooljaar kunnen aangerekend worden. Deze lijst werd opgesteld door het schoolbestuur na overleg met de schoolraad en vermeldt de verschillende categorieën kosten: • De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (vb. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd, …). Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie (behalve het één jaar verplicht aan te bieden gratis zwemonderricht). SCHOOLREGLEMENT Pagina
 31. 31. Per schooljaar mag men voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van maximaal 20 euro voor de twee en drie jarigen, 30 euro voor de vierjarigen, 35 euro voor de vijfjarigen en de leerplichtige kleuters en 60 euro in de lagere klassen. Op basis van deze index en na toepassing van de indexformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een veelvoud is van 5 zijn volgende bedragen van toepassing vanaf het schooljaar 2013-2014. Geïndexeerd bedrag schooljaar 2013-2014 Kleuter 2-+ 3 jarigen 25 euro 4-jarigen 35 euro 5-jarigen en leerplichtige kleuters 40 euro Lager Per leerjaar 70 euro • De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP’s zoals vb. bos-, zee-, boerderij-, …, plattelandsklassen. Voor dit soort activiteiten mag men in de kleuterafdeling aan de ouders geen bijdrage meer vragen (dus 0 euro) en in de lagere school nog slechts 360 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. De vermelde bedragen worden telkens aangepast bij wijzigingen van de gezondheidsindex. Na toepassing van de indexeringsformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een veelvoud is van 5 geeft dit volgend geïndexeerde bedrag voor de minder scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2013-2014: 405 euro. • De diensten die de school vrijblijvend aanbiedt alsook een raming van de kostprijs ervan. We denken hierbij aan toezicht, warme maaltijden, drankjes, leerlingenvervoer, activiteiten op woensdagnamiddag, … De kostprijs die men aanrekent voor deze diensten staat in verhouding tot de geleverde prestaties. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 32. 32. 15 Privacywetgeving: gebruik van beeldmateriaal De school of een televisieploeg maakt foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Soms worden activiteiten op school gefilmd door een Tv-ploeg, met als doel dit beeldmateriaal uit te zenden. De school heeft daarvoor uw individuele toestemming nodig. U krijgt daarvoor van ons een speciaal document (in deel II, bij de bijlagen wordt het document opgenomen waarmee u hiervoor de toestemming geeft). U behoudt echter altijd het recht zich te verzetten tegen het gebruik van beeldmateriaal. Een gegeven toestemming kunt u altijd herroepen. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 33. 33. 16 Toedienen van medicatie In principe wordt op onze school geen medicatie toegediend aan de kinderen. De school of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken. Wanneer een leerling medicatie moet nemen tijdens de schooluren, kan dit enkel op doktersvoorschrift en na duidelijke afspraken met de ouders en de leerling. Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een leerling na het correct toedienen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt. Aan de ouder/behandelende arts wordt gevraagd om de verklaring als bijlage in te vullen en te ondertekenen; Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij de ouders conform de procedure. Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd. Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB en de directeur. Dit geldt voor de volgende infecties: • Bof (dikoor) • Buikgriep/voedselinfecties • Buiktyfus • Hepatitis A • Hepatitis B • Hersenvliesontsteking (meningitis) • Infectie met EHEC (enterohemorragisch Escherichia coli, verwerker van een zeer ernstige vorm van buikgriep) • Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep) • Kinderverlamming (polio) • Kinkhoest (pertussis) • Krentenbaard (impetigo) • Kroep (difterie) • Mazelen • Roodvonk (scarlatina) • Schimmelinfecties • Schurft (scabiës) • Tuberculose • Windpokken (varicella, waterpokken) SCHOOLREGLEMENT Pagina
 34. 34. 17 Actief pluralisme Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren, is het in onze school niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijke vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen. De school controleert de naleving van dit verbod en legt bij vaststelling van een overtreding een sanctie op overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 35. 35. Hoofdstuk 4: Beroepsprocedures Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs Onmiddellijk na de deliberatie van de klassenraad wordt een overleg georganiseerd voor ouders waarvan de kinderen geen getuigschrift basisonderwijs behalen. Tijdens dit onderhoud zullen ouders inzage krijgen in het dossier en worden de elementen aangegeven die geleid hebben tot de genomen beslissing. Aan de ouders wordt tevens de geformaliseerde beslissing overhandigd waaruit blijkt dat aan de leerling geen getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt. Bezwaar Als de ouders de beslissing van de delibererende klassenraad niet kunnen aanvaarden, kunnen zij ten laatste op de derde werkdag na het overleg waarbij hun de geformaliseerde beslissing van de klassenraad werd ter hand gesteld, bezwaren bekend maken. Beroep Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen een termijn van drie werkdagen na de ontvangst van de betwiste beslissing, via de directeur schriftelijk beroep instellen bij de beroepscommissie. De algemeen directeur roept binnen de 2 werkdagen de beroepscommissie samen. Deze bestaat uit minstens 3 leden. Met uitzondering van de directeur kunnen de overige leden van de delibererende klassenraad er geen deel van uitmaken. Advies van de beroepscommissie De beroepscommissie beraadslaagt geldig als ten minste drie leden aanwezig zijn. In belang van het onderzoek kan ze om het even wie horen. De beroepscommissie onderzoekt de klacht grondig en adviseert de algemeen directeur op een gemotiveerde wijze of de delibererende klassenraad wel of niet opnieuw moet samenkomen. De algemeen directeur beslist binnen de 2 werkdagen of de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw moet samenkomen. • Moet de klassenraad niet opnieuw samenkomen, dan deelt de algemeen directeur dit onmiddellijk schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders mee; • Moet de klassenraad wel opnieuw samenkomen, dan moet hij een definitieve beslissing nemen binnen een termijn van 2 werkdagen na de beslissing van de algemeen directeur. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders meegedeeld. • Binnen de GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 36. 36. Annulatieberoep Als de beroepsprocedure binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is uitgeput, kunnen de ouders evenwel een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen binnen een termijn van zestig kalenderdagen nadat zij kennis namen van de beslissing van de algemeen directeur, respectievelijk van de klassenraad. De procedure heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing waarmee de ouders het niet eens zijn onmiddellijk uitgevoerd kan worden. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 37. 37. Hoofdstuk 5: Ordereglement Ordemaatregelen Een goede samenwerking tussen kind, ouder en personeel van de school is een noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functioneren. Als deze samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan de school passende maatregelen nemen. Voor kleuters die niet leerplichtig zijn, passen deze maatregelen volledig in de speciale begeleiding zoals hiervoor uiteengezet. Bijgevolg wordt normaliter niet in een orde- en tuchtregeling voor kleuters voorzien. Bij leerplichtigen in het lager onderwijs kunnen er orde- en tuchtmaatregelen genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: Ordemaatregelen die zowel door de directeur als door alle onderwijzende en opvoedende personeelsleden kunnen genomen worden: Een waarschuwing Dit gebeurt mondeling met vermelding in de schoolagenda. Een vermaning Een nota in de agenda met eventueel een strafwerk wordt voorzien. Een aanmerking of strafwerk wordt ondertekend door de ouders. Een straftaak Dit gebeurt via een extra schriftelijke taak. Deze taak wordt aan de ouders gemeld via de agenda. De tijdelijke verwijdering uit de les/studie Tot het einde van de les/studie, ondertussen krijgt de leerling een strafwerk of taak. De ouders worden hierover geïnformeerd. Ordemaatregelen die enkel door de directeur kunnen genomen worden: Een begeleidings- overeenkomst Leerlingen die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen een contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van de leerling wordt verwacht en wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de bepalingen. Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van de tuchtprocedure. Dit wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders. Een strafstudie Buiten de lesuren wordt aan de leerling een straf opgelegd. Dit wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders. Binnen de drie lesdagen na kennisname van de ordemaatregel heeft de betrokkene recht op overleg met de directeur. Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 38. 38. Hoofdstuk 6: Tuchtreglement De directeur kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt. De directeur zal dus slechts tuchtmaatregelen opleggen als de maatregelen van orde geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen overtredingen zoals opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen of diefstal plegen. Soorten Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: SCHOOLREGLEMENT Pagina
 39. 39. 18 Alternatieve straffen uit te voeren tijdens de schooluren Naargelang de situatie kan een alternatieve straf worden opgelegd. Deze straf wordt bepaald door de directeur in samenspraak met de zorgcoördinator en de klastitularis. De ouders worden in kennis gesteld van de alternatieve straf. Deze straf wordt geëvalueerd om te bepalen of verdere maatregelen noodzakelijk zijn. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 40. 40. 19 De schorsing De leerling mag gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet meer volgen. De leerling moet wel aanwezig zijn op school en krijgt eventueel extra taken. Voor de schorsing van meer dan één dag:  Moet het voorafgaandelijk advies van de klassenraad worden ingewonnen;  Hebben de ouders inzage in het tuchtdossier van de leerling en worden ze gehoord;  Wordt de genomen beslissing schriftelijk gemotiveerd en vooraf schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling met vermelding van de ingangsdatum van de schorsing. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 41. 41. 20 Een definitieve uitsluiting uit de school Wordt een leerplichtige leerling uitgesloten, dan wordt hij definitief uit de school verwijderd. In geval van uitsluiting:  Moet vooraf het advies van de klassenraad ingewonnen worden;  Worden de ouders en hun kind (eventueel bijgestaan door een raadsman) vooraf uitgenodigd voor een gesprek over de problemen;  Hebben ouders inzage in het tuchtdossier van hun kind;  Moet de beslissing gemotiveerd worden. Er wordt aangegeven waarom het gedrag van de leerlingen werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van de school in het gedrang komt;  Worden de ouders voor het ingaan van de tuchtmaatregelen schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing en van de ingangsdatum ervan. In geval van uitsluiting gelden bovendien volgende regels: • De gesanctioneerde leerling wordt pas definitief uit de school verwijderd op het moment dat hij in een andere school ingeschreven is, en uiterlijk één maand (vakantieperiodes niet inbegrepen) na schriftelijke kennisgeving van de uitsluiting; • De gesanctioneerde leerling moet in de school aanwezig zijn, tot de dag vóór de definitieve schoolverandering; • Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere; • Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen. De directeur spreekt deze maatregel uit op advies van de begeleidende klassenraad. Een leerling die uit de school verwijderd werd, kan het volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar geweigerd worden in de school. Een leerling die uit de school verwijderd werd, kan het volgend schooljaar slechts opnieuw ingeschreven worden na gunstig advies van de begeleidende klassenraad. Overleg Binnen de drie lesdagen na kennisname van de tuchtmaatregel hebben de betrokken leerling en/of de ouders recht op overleg met de directeur. De datum van het onderhoud wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders. Beroepsprocedure ingeval van definitieve uitsluiting Alleen tegen definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan. Opstarten van het beroep • Vooraleer de beroepsprocedure kan worden opgestart, moet gebruik gemaakt worden van het recht op overleg met de directeur; SCHOOLREGLEMENT Pagina
 42. 42. • Het beroep moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangetekend bij de algemeen directeur uiterlijk binnen de drie lesdagen nadat het overleg heeft plaatsgevonden. Het beroep kan best per aangetekend schrijven gebeuren. Zodoende kan bewezen worden dat het beroep tijdig ingediend werd. Beroepscommissie • De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept deze samen. De beroepscommissie bestaat uit drie directeurs van de scholengroep. De directeur die de tuchtmaatregel heeft uitgesproken, maakt hiervan geen deel uit; • De beroepscommissie behandelt het beroep binnen een termijn van drie lesdagen; • De beroepscommissie bevestigt of herziet de beslissing; • De algemeen directeur zal de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie aangetekend versturen uiterlijk de lesdag volgend op de dag van de beslissing in beroep. De directeur ontvangt hiervan een afschrift; • Binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing. Annulatieberoep Na uitputting van de hierboven beschreven beroepsprocedure kunnen ouders evenwel een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zestig kalenderdagen nadat zij kennis namen van de beslissing van de beroepscommissie, overeenkomstig Titel 1, Hoofdstuk 1 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948. De procedure heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing waarmee u het niet eens bent onmiddellijk uitgevoerd kan worden. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 43. 43. Hoofdstuk 7: Algemene klachtenprocedure SCHOOLREGLEMENT Pagina
 44. 44. 21 Welke klachten kan je indienen? Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 45. 45. 22 Waar kan je met je klacht terecht? Heb je een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dan kan je die melden aan de directeur. Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken. Kom je na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep. Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kun je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (0800-240 50). Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/17364. Meer informatie vind je op http://www.diversiteit.be. Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren: • Beheersing onderwijskosten • Eerlijke concurrentie • Verbod op politieke activiteiten • Beperkingen op handelsactiviteiten • Beginselen betreffende reclame en sponsoring Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI), Secretariaat-generaal, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02/553 65 56). Via e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be Als een school weigert je kind in te schrijven, kan je klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie vind je bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Koning Albert II- laan 15, 1210 Brussel (02/553 92 06 voor het basisonderwijs). SCHOOLREGLEMENT Pagina
 46. 46. 1 Hoe dien je een klacht in? Je kan je klacht melden via telefoon, brief, e-mail of fax. Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken: • Je naam, adres en telefoonnummer; • Wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is; • In welke school het gebeurd is als je een klacht indient bij de scholengroep. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 47. 47. 23 De klachtenprocedure is niet van toepassing op: • Een algemene klacht over regelgeving; • Een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld; • Een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid; • Een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden; • Een kennelijk ongegronde klacht; • Een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen; • Een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting (cfr. Infra). Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandelingstermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking; • Een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure; • Een anonieme klacht. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 48. 48. 24 Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep? Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de algemeen directeur of de directeur jou de ontvangst van je klacht. Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan met vermelding van de reden, schriftelijk op de hoogte gebracht. Als je klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblijk waarop ze de school of scholengroep bereikt. Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 49. 49. Hoofdstuk 8: Beroep doen op een bemiddelingscel Bij weigering van inschrijving in een school binnen het werkingsgebied van het LOP Roeselare SCHOOLREGLEMENT Pagina
 50. 50. 25 Bevoegdheid van de bemiddelingscel (BC) De bemiddelingscel bemiddelt, conform aan haar decretale opdracht, bij een weigering met het oog op een definitieve inschrijving in een school. Het inschrijvingsrecht blijft hierbij steeds van toepassing, m.a.w. de cel doet geen toewijzigingen van leerlingen aan scholen. De bemiddelingscel bemiddelt bij de volgende weigeringen: 1. Op basis van draagkracht voor leerlingen met een attest voor buitengewoon onderwijs (uitgezonderd type 8). De BC treedt onmiddellijk op. 2. Omwille van capaciteit, indien de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken. De Commissie inzake Leerlingenrechten kan het LOP vragen een leerling bij te staan bij het zoeken naar een school, indien deze terecht werd geweigerd en nog nergens is ingeschreven. De ouders van de geweigerde leerling kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon naar keuze. Desgewenst kunnen ze een tolk meebrengen. Ook de andere partijen kunnen een raadspersoon meebrengen als ze dat nodig achten. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 51. 51. 26 Werkingsprincipes Bij een bemiddeling wordt steeds naar consensus tussen de partijen gestreefd, met andere woorden naar een oplossing waarin de betrokken partijen zich kunnen vinden. Daartoe worden de situatie en de verschillende standpunten afgewogen en wordt eventueel bijkomende informatie verschaft (vb. over het studieaanbod in de regio, …). De bemiddeling is niet gericht op het toewijzen van een leerling aan een bepaalde school. Het LOP kan niet tussenkomen in de kosten die door de partijen zouden gemaakt worden om hun zaak in de bemiddelingscel aan te kaarten. De BC werkt strikt vertrouwelijk, de leden zijn gehouden tot absolute discretie. De bemiddelingscel stelt vast of er aan de voorwaarden van weigering voldaan is maar kan geen afweging maken over de draagkracht of de capaciteit van een school. Wel worden alle partijen op hun rechten en plichten gewezen. Als de bemiddelingscel niet tot een bevredigende oplossing komt binnen de voorziene periode (tien dagen – termijn van orde) wordt het dossier doorgestuurd naar de Commissie inzake Leerlingenrechten. De deskundige is het aanspreekpunt. Alle mogelijke vragen, twijfels, onduidelijkheden met betrekking tot het toepassen van de regels in het inschrijvingsrecht, kunnen (van welke kant ook) aan het aanspreekpunt gesteld worden. Het aanspreekpunt treedt niet in de plaats van de eigen informatiekanalen waarover elke school, CLB of organisatie beschikt. Vragen worden systematisch door het aanspreekpunt bijgehouden waarbij het LOP kan nagaan waar meer informatie noodzakelijk is. Bij weigering van inschrijving in een school buiten het werkingsgebied van een LOP tijdens het schooljaar 2013-2014 Voor scholen gelegen buiten het werkingsgebied van een LOP, zal een provinciale bemiddelingscel, die bestaat uit een LOP-deskundige en een onderwijsinspecteur, de bemiddelingstaken op zich nemen. Tenzij de ouders uitdrukkelijk geen gebruik wensen te maken van deze bemiddeling, start de provinciale bemiddelingscel bij een niet-gerealiseerde inschrijving, op basis van draagkracht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, automatisch een bemiddeling om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de geweigerde leerling. Deze bemiddeling richt zich in de eerste plaats op de relatie tussen de ouders en de weigerende school om alsnog tot een consensus te komen. Wanneer de ouders geen inschrijving in deze school meer vragen, spitst de bemiddeling zich toe op het realiseren van een inschrijving in een andere school naar keuze van de ouders. De provinciale bemiddelingscel bemiddelt binnen een termijn van 10 kalenderdagen tussen de leerling en zijn ouders en de scholen buiten het werkingsgebied, met het oog op een definitieve inschrijving van de leerling in een school. Zolang de bemiddeling loopt wordt de termijn van 30 kalenderdagen bij de CLR opgeschort. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 52. 52. De Heer Johan De Backere Deskundige – ondersteuner LOP Roeselare Basisonderwijs – Secundair Onderwijs 0473/93 89 27 Johan.debackere@ond.vlaanderen.be SCHOOLREGLEMENT Pagina Aandachtspunten Bij het verzamelen van gegevens van uw kind respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot DEEL 2 INFO WERKING VAN DE SCHOOL PRAKTISCHE AFSPRAKEN SCHOOLJAAR 2013-2014
 53. 53. Hoofdstuk 1 SCHOOLREGLEMENT Pagina
 54. 54. 27 Ons schoolteam Ons schoolteam bestaat uit: • De directeur; Mieke Vandemaele • Het beleids- en ondersteunend personeel: o Joke Vleeshouwers, administratief medewerker o Sharon Simaeys, administratief medewerker o Vanessa Vandamme, zorgcoördinator o Sven Laurier, ICT-coördinator • De leerkrachten: Peuterklas: Evelyn Lammertijn K1B: Elly Verbeure K2A: Melissa Louvaert K2B: Tatiana Bentein K3A: Caroline Meul K3B: Loes Deloddere L1A: Trui Deseure L1B: Jolien Vandevelde L2A: Pieter Beernaert L2B: Lobke Demeulenaere L3: Ann Deneir L4A: Stéphanie Vangeel L4B: Sofie Verstraete L5: Ine Verbrugghe L6: Regine Boussauw Lichamelijke opvoeding kleuter: Dominique Perneel, Tatiana Bentein en Loes Deloddere Lichamelijke opvoeding lagere: Matthias Maenhout SES-leerkrachten: Vanessa Vandamme, Birger Maertens en Anja Devoldere Kinderverzorgster: Elsie Vandecappelle Leerkracht Katholieke godsdienst: Sabine Callewaert Leerkracht N.C.-Zedenleer: Tina Ghillebert Leerkracht Islamitische godsdienst: Bilâl Alci Leerkracht Orthodoxe godsdienst: Roze Jonceska Leerkracht Protestantse godsdienst: Marc Vrambout o Het meester-, vak- en dienstpersoneel: Jasmine Dooms, Carine Bommarez, Sandra Vanlerberghe, Inge Salembier, Ann Viveey en Elsie Vandecappelle. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 55. 55. In onze school wordt veel belang gehecht aan de participatie van allen die bij de school betrokken zijn. Daarom bestaat er voor iedere geleding een participatieorgaan. De pedagogische raad: bestaat uit een vertegenwoordiging uit het personeel van onze school. Deze raad is een adviesorgaan bevoegd voor pedagogische aangelegenheden. Deze wordt samengesteld en bijeengeroepen in functie van de thema’s die op dit ogenblik aan de orde zijn. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 56. 56. 28 Participatie binnen de school Inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn … vinden wij in onze school belangrijk. Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die past in het complete functioneren van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De leerlingenraad en de ouderraad De leerlingenraad wordt jaarlijks opnieuw samengesteld. Onze leerlingenraad is als volgt samengesteld: 2 leerlingen uit L6 (rechtstreeks verkozen door de leerlingen), 2 leerlingen uit L5 (rechtstreeks verkozen door de leerlingen) en 1 leerling uit de andere klassen van de lagere afdeling (deze werken met een beurtrol). De ouderraad: elke ouder wordt uitgenodigd op de algemene vergadering die plaatsvindt bij de aanvang van een nieuw schooljaar, elke ouder kan zich op dat moment melden om mee te werken met de ouderraad (16 september 2013). Leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad kunnen voor meningen die zij als lid van de leerlingenraad uiten, geen tuchtsancties oplopen. De leerlingenraad en de ouderraad kunnen op vraag van de schoolraad aan deze laatste een advies uitbrengen over de aangelegenheden waarvoor de schoolraad advies- of overlegbevoegdheid heeft. Zij kunnen een advies op eigen initiatief uitbrengen voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op de leerlingen of de ouders, naargelang het geval. De leerlingenraad en de ouderraad hebben over hun activiteiten en standpunten een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van alle leerlingen of ouders. De ouderraad wordt om de twee jaar opnieuw samengesteld. De leerlingen zijn niet langer lid wanneer zij de school verlaten hebben, tenzij de leerlingenraad hier anders over beslist. De ouders zijn niet langer lid wanneer hun kinderen de school verlaten hebben, tenzij de ouderraad hier anders over beslist. Schoolraad: deze wordt verplicht samengesteld. De duur van het mandaat is vier jaar. Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad. De schoolraad is samengesteld uit: o 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel:  Caroline Meul – Hugo Verrieststraat 9, 8830 Hooglede  Vanessa Vandamme – Germain Hoetstraat 11 – 8800 Roeselare  Elly Verbeure – Jacob van Maerlantlaan 62 -8800 Roeselare o 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus:  Sophia Lievens – Batavialaan 105 – 8800 Roeselare SCHOOLREGLEMENT Pagina
 57. 57.  Dominique Roels – Ardooisesteenweg 283 – 8800 Roeselare o 3 ouders verkozen door en uit de ouders:  Chantal Deboodt – Meerhofstraat 58 – 8800 Roeselare  Lysbeth Snauwaert – Veldstraat 76 – 8800 Roeselare  Maarten Schoutteten – Zwaanhof 5 – 8800 Roeselare Ook de directeur maakt er deel van uit. Verder werkt het schoolteam samen met: • Het personeel van het begeleidende Centrum voor Leerlingenbegeleiding: Hugo Verrieststraat 36 – 8800 Roeselare • De leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 58. 58. Hoofdstuk 2: Praktische info en afspraken SCHOOLREGLEMENT Pagina
 59. 59. 29 Openstelling van de school • Dagindeling/aanwezigheid op school: o 07u00-07u45: voorschoolse opvang (betalend) o 07u45-08u30: ochtendopvang o 08u30-10u10: les kleuter o 08u30-10u35: les lager o 10u10-10u25: speeltijd kleuter o 10u25-11u40: les kleuter (op maandag tot 12u05) o 10u50-11u40: les lager (op woensdag tot 11u40) o 11u40-12u15: Middagmaal kleuters. De leerlingen die een warme maaltijd eten/boterhammen nemen gaan onder begeleiding van een leerkracht naar de refter. Leerlingen die naar huis gaan om te eten, worden pas om 13u00 terug verwacht (op maandag van 12u05 tot 12u40) o 12u05-12u30: speeltijd lager o 12u20-12u50: Middagmaal lager. De leerlingen die een warme maaltijd eten/boterhammen nemen gaan onder begeleiding van een leerkracht naar de refter. Leerlingen die naar huis gaan om te eten, worden pas om 13u00 terug verwacht (op maandag van 12u45 tot 13u15) o 12u15-13u15: speeltijd kleuters o 12u50-13u40: speeltijd lager o 13u15-14u30: les kleuters o 13u40-14u30: les lager (op dinsdag van 13u15 tot 14u30) o 14u30-14u45: speeltijd o 14u45-15u35: les kleuter en lager o 15u35-16u15: begeleidende studie voor leerlingen van het lager in de refter en opvang voor de kleuters in de speelzaal o 16u15-18u00: opvang (betalend) (de vrijdag tot 17u00) • Opvangperiodes: o Avondstudie en opvang De aanvang start om 07u00 ’s morgens en duurt tot 07u45 (betalend). Daarna nemen de leerkrachten het toezicht waar tot 08u30. ’s Avonds begint de gewone studie om 15u45 en duurt tot 16u15. Daarna start de opvang, die duurt tot 18u00 (betalend) en tot 17u00 op vrijdagavond (betalend). Op woensdagnamiddag is er betalend opvang van 12u00-18u00. Voor de kinderen van de lagere school is er iedere dag (uitgezonderd woensdag) begeleide avondstudie. De kinderen kunnen er onder toezicht en begeleiding van een leerkracht hun huiswerk maken en hun lessen leren. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 60. 60. Kleuters kunnen meteen na de schooluren terecht in de opvang. Kinderen worden ten laatste om 18u00 op school opgehaald; 17u00 op vrijdagavond. • Leerlingenvervoer: Veel mensen kiezen voor onze school ook al wonen ze niet dichtbij. De school beschikt over een georganiseerd leerlingenvervoer met een eigen bus. Kinderen worden voortaan opgehaald en afgezet op vooraf bepaalde en afgesproken haltes. De bus wacht niet. Als niemand aan de halte staat, dan rijdt de bus door. Dit gebeurt onder toezicht en tegen de tarieven van ‘De Lijn’. We zijn fier op onze busbegeleiding: rustig en ordevol! Elke dag weer een klein stukje reizen. Wij zoeken voor elk kind het voordeligste tarief. Meer informatie kunt u steeds bekomen op het secretariaat. • Verplaatsingen in groep: o Studie-uitstappen en dergelijke zijn normale schoolactiviteiten. Wie een ernstige reden meent te hebben om aan één van deze activiteiten niet deel te nemen, bespreekt dit vooraf met de directie of zijn/haar afgevaardigde. • Te laat komen: o In het kleuteronderwijs: is het aangewezen dat kleuters op tijd komen en zoveel mogelijk aanwezig zijn. o In het lager onderwijs: is het wenselijk dat de ouders ‘het te laat komen’ van hun kind verantwoorden. o o o Echtscheiding: 2 belangrijke invalshoeken: Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding SCHOOLREGLEMENT Pagina
 61. 61. van hun kinderen. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. . SCHOOLREGLEMENT Pagina Soms vragen partners, tijdens een echtscheidingsprocedure, om de andere partner het recht van afhaling van de kinderen te ontzeggen. De school kan daar enkel aan meewerken als dit daadwerkelijk bekrachtigd is door een vonnis van de rechtbank
 62. 62. 30 Kledij, orde, veiligheid, hygiëne Een school kan slechts maximaal renderen als ouders en schoolteam eenzelfde doel nastreven. Dit betekent dat ouders en schoolteam op opvoedkundig vlak gelijkluidend denken en handelen en dat wij samen met uw kind leiden en begeleiden in opvoeding en onderwijs. Dit gelijk gestemd zijn trachten we te bereiken via duidelijke afspraken met onze kinderen. Algemeen • Kledij en voorkomen Persoonlijke smaak en overtuiging worden door onze school positief gewaardeerd, maar provoceren of de vrijheid van anderen belemmeren mag geenszins de bedoeling zijn. Daarenboven mogen noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen in het gedrang komen. Wanneer de hygiëne en/of veiligheid dit vereisen, moet in sommige lessen aangepaste kledij worden gedragen. In bepaalde gevallen zal de directeur of de betrokken leerkracht het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes en dergelijke meer verbieden. Bijvoorbeeld in de lessen lichamelijke opvoeding, bij sport en zwemmen, bij expressie of creatieve activiteiten. Piercings worden niet toegelaten. Kledij, schoeisel (geen teenslippers) en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch. Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen. • De kinderen dragen nette, verzorgde kledij Wij vragen verzorgde kledij. Voor de meisjes kan een topje, maar dan eentje met dikkere schouderbandjes (geen spaghettibandjes) en het buikje blijft bedekt. T-shirts met opvallende prints of tekst worden vermeden. Jaarlijks gaan enorm veel kledingsstukken verloren. Wil waardevolle kledij, vooral in de kleuterklas, naamtekenen of een voor uw kind herkenbaar symbool aanbrengen. • Uiterlijke tekens of symbolen ° Gelaatsschmink is tijdens de schooluren niet toegelaten. ° Piercings, zichtbare tatoeages en andere symbolen die uiting geven aan opvattingen die niet verenigbaar zijn met het opvoedingsproject, zijn tijdens de schooluren niet toegelaten. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 63. 63. • Betalingen van verbruik Op het einde van de maand wordt een factuur uitgereikt van de geleverde diensten. Deze factuur wordt betaald binnen de acht dagen via overschrijving. Zodra er tijdens het lopende schooljaar twee facturen blijven openstaan, wordt alle dienstverlening stopgezet (geen fruitsap, melk, choco, soep, warme maaltijd, busvervoer en opvang meer) Deze regeling ging reeds in voege op 1 september 2011. Voor ouders die op 31/08/2013 openstaande facturen hebben, zullen de kinderen over geen enkele dienstverlening kunnen beschikken. • Busgeld De leerlingen kunnen gebruik maken van de schoolbus mits het aankopen van een abonnement (jaarlijks, trimestriële of maandelijks) of een Z-kaart (dagelijks). De voorwaarden en de prijzen worden bepaald overeenkomstig met deze van De Lijn. • Verloren voorwerpen Verloren voorwerpen kunnen worden gebracht en afgehaald op de daartoe bestemde plaatsen. Gevonden voorwerpen worden overhandigd op het secretariaat af aan een leerkracht. Om voorwerpen gemakkelijker aan de eigenaar te kunnen terugbezorgen, wordt aangeraden alles te voorzien van een merkteken (turnkledij, jas, muts, …). • Coëducatie Jongens en meisjes gedragen zich hoffelijk tegenover elkaar. Vrijpostig of uitdagend gedrag in de school wordt niet aanvaard, ook niet aan de schooluitgangen. • Contacten met anderen De kinderen gedragen zich steeds beleefd, vriendelijk en welwillend tegenover elkaar, de directie, de leerkrachten, alle personeel van de school en de bezoekers van de school. Gebrek aan eerbied tegenover één van deze personen wordt opgevolgd door de directie, de leerkrachten en in het bijzonder door de titularis. • Houding De kinderen verzorgen hun houding. Zij zitten enkel op stoelen of banken. Zij praten noch lopen in de gangen. In de tuin en bloemperken wordt niet gelopen. • Taalgebruik In de school spreken alle schoolparticipanten en de leerlingen SCHOOLREGLEMENT Pagina
 64. 64. uitsluitend het Algemeen Nederlands. • Milieubewust gedrag Om het (leef)milieu voor iedereen op de school aangenaam te houden, is het nodig ‘milieubewust’ te leven. Daarom wordt in de klassen, op de grasvelden, op de speelplaats, … opgeruimd. Het schoolmateriaal wordt met respect behandeld. De leerlingen tonen eerbied voor de natuur. Ze beschadigen geen beplantingen op en buiten het schoolterrein. Wij opteren voor het gebruik van brooddozen i.p.v. aluminiumfolie. Afval wordt gesorteerd in de daarvoor bestemde afvalstraatjes en/of containers. Mededelingen worden zoveel als mogelijk via mail aan de ouders bezorgd. • Vertolking van eigen mening en de manier waarop dit gebeurt tegenover leeftijdgenoten, leerkrachten, bezoekers. Ze vertolken op een beleefde manier hun mening met respect voor de anderen. • De leerlingen houden zich aan de aangewezen speelruimte De leerlingen verlaten het schoolterrein niet zonder toelating van een leerkracht of de directie. • Persoonlijk materiaal Schooluitrusting, schoolgerief – ook dat van anderen – wordt met zorg behandeld. Schade aan het gerief van anderen dient vergoed te worden. Om zo weinig mogelijk aandacht af te leiden van wat er op school essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals speelgoed, GSM, elektronisch speelgoed en luxespulletjes, thuisgelaten. De leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee waarvan de inhoud onverzoenbaar is met het opvoedingsproject van de school. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen. Persoonlijk schoolmateriaal wordt daarom getekend met naam en klas. Waardevolle voorwerpen worden thuisgelaten. Indien uw kind toch een GSM meebrengt naar school, wordt het toestel tijdens de schooluren in bewaring gegeven aan de secretariaatsmedewerker of de directeur. • Ruilen op school Jongere kinderen kunnen geen onderscheid maken tussen waardeloze en waardevolle spulletjes. Daarbij komt nog dat wij als school onvoldoende controle kunnen houden op de geruilde zaken. Daarom willen wij in onze school ‘neen’ zeggen tegen iedere vorm van ruilen. Ook bepaalde ragevoorwerpen (zoals voetbalstickers, …) die alleen maar uit louter commerciële overwegingen op de markt gebracht worden, willen wij uit onze school weren. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 65. 65. • Fiets Wij willen het met de fiets naar school komen voor de oudere leerlingen zeker stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich pas vanaf 10 jaar veilig alleen in het verkeer correct kunnen gedragen. Het is wel zeer belangrijk dat de fietser (ouders) aandacht besteedt aan zijn fiets. Onze veiligheidscoördinator komt juist voor de ‘donkere periode’, samen met de politie alle fietsen controleren. Na een week volgt een opvolgingscontrole. ° De fietsen staan in de fietsenstalling achter de blok van het lagere; de fietsen worden voorzien van een degelijk slot. Om de veiligheidsreden mag er op de speelplaats niet gefietst worden • De leerlingen dragen de naam van de school hoog in het vaandel Ze tonen respect voor de school en voor hun schoolomgeving. In de klas • Houding De leerlingen houden zich aan de afspraken binnen hun klas. Ze volgen de richtlijnen van de leerkracht op. Ze zorgen voor orde en netheid in hun bank en boekentassen, in kasten en op de tafels. Ze ruimen regelmatig de speel- en werkhoeken op na de activiteiten. Ze dragen respect en zorg voor eigen materiaal en dat van de anderen, voor het materiaal in de klas en in de school. • Deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding Kinderen die niet deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding dienen hiervoor een schriftelijk bewijs van de ouders, of bij meermaals, een doktersattest af te geven aan de leermeester lichamelijke opvoeding. Dit attest is slechts geldig voor de duur van de op het attest vermelde periode. • Opheffing van lessen De leerlingen moeten aan alle lessen en activiteiten die in het schoolwerkplan vermeld staan, deelnemen. Afwijkingen, op verzoek van de ouders, zijn alleen mogelijk mits schriftelijke toelating van het inrichtingshoofd. Indien het over een systematische vrijstellingen gaat, kan alleen ontheffing bekomen worden mits toelating van de gemeenschapsinspectie. Deze laatste regeling is ook van toepassing om tijdens de normale lesuren externe begeleiding, bv. REVA, te volgen (binnen of buiten de school). • Lectuur/abonnement Men kan zich abonneren op opvoedende tijdschriften die aansluiten bij de W.O.-lessen of de actualiteit op een speelse manier SCHOOLREGLEMENT Pagina
 66. 66. begrijpelijk maakt. In sommige klassen worden die gebruikt, enkel om leren en opvoeden te ondersteunen en zeker niet als enige bron (zelfstandig werk, hoekenwerk, WO, …). De aanschaffing is VRIJBLIJVEND; De betaling kan vereffend worden bij het begin van het schooljaar via cash betaling. • Schriften De leerkracht geeft aan welke leerstof en welke oefeningen er moeten worden ingeschreven en hoe dit dient te gebeuren. De leraar kijkt deze schriften regelmatig na. Ze moeten dus steeds nauwgezet en volledig worden ingevuld en verbeterd. • Schoolagenda Het schoolagenda is een officieel bewijsstuk van het schoolbezoek. Iedere dag wordt het schoolagenda ordelijk ingevuld: huistaken (met onderwerp en aard van de oefening), toetsen of opdrachten tegen de volgende les, en mededelingen naar de ouders toe worden door de leerlingen genoteerd. Ook de ouders kunnen in het schoolagenda boodschappen schrijven. Iedere dag wordt het agenda wenselijk door één van de ouders ondertekend. De controle gebeurt door de klasleraar. • Turnkledij Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding houden de leerlingen zich aan de voorgeschreven sportkledij. Bij andere sportactiviteiten dragen ze gemakkelijke, sportieve kledij (liefst geen schoenen met veters voor de kleuters en de eerste graad). De turnkledij bestaat uit: turnpantoffels, korte broek en T-shirt. De sportuitrusting wordt regelmatig meegenomen naar huis om te laten wassen. • Klaslokalen De klastitularis stelt een beurtregeling op voor de orde van het klaslokaal, de verzorging van de planten en dieren en het bezorgen van boodschappen. Op de speelplaats • Bij natte ondergrond spelen de kinderen enkel op de speelplaats Er wordt steeds binnen de afgesproken begrenzing gebleven (= gele lijnen op de speelplaats). • Gevaarlijk speelgoed De kinderen brengen geen elektrische toestellen, zak- of SCHOOLREGLEMENT Pagina
 67. 67. knipmessen, lederen voetballen of gevaarlijk speelgoed mee naar de school, daar dit voor andere kinderen hinderlijk of gevaarlijk kan zijn. In het toilet • Het voorkeurtijdstip van toiletbezoek Telkens voor de aanvang van de lessen en na het beëindigen van de lessen. • Verblijf in toiletruimte De leerlingen blijven nooit achter in de toiletten. • Gebruik van toiletten De leerlingen zijn zuinig met toiletpapier en spoelwater. Gepast gebruik! • Zindelijkheid We hebben natuurlijk graag dat je peuter zindelijk is op het moment dat hij naar school komt. Als dit nog niet echt lukt, vragen we om voldoende luierbroekjes (geen luiers met kleefstrip) mee te geven naar de klas. Zindelijkheidstraining is in hoofdzaak de taak van de ouders, maar de leidster zal zeker je kind helpen en stimuleren. In het schoolrestaurant • Schoolrestaurant De leerlingen die ’s middags in de school blijven eten, hebben drie mogelijkheden: warme maaltijd + middagopvang; of soep + water + middagopvang (eigen boterhammen meebrengen); of eigen boterhammen meebrengen + middagopvang (+ flesje water mee te brengen). Op woensdag is er géén warme maaltijd te verkrijgen. • Maaltijden De kinderen gebruiken hun middagmaal in het schoolrestaurant of thuis. De maaltijden in de school worden enkel genuttigd in de refter. Drank (mag uitsluitend water) meebrengen is enkel toegelaten voor boterhameters. Warme maaltijden worden vooraf besteld. in het begin van het schooljaar kan gekozen worden uit: gewone maaltijd, vegetarisch of halal, soep of boterhammen zonder soep. Elke wijziging kan achteraf enkel door een schriftelijke aanvraag SCHOOLREGLEMENT Pagina
 68. 68. veranderd worden (liefst een maand vooraf). • Gedrag in de refter De leerlingen verzamelen op de speelplaats en gaan in rij, onder begeleiding van een leerkracht, rustig naar de refter. Er wordt plaats genomen op de door de leerkracht aangeduide plaats. Tijdens de maaltijd eten de kinderen in stilte. Na een teken van de leerkracht vormen de leerlingen, tafel per tafel, een rij, en gaan onder begeleiding naar de speelplaats. • Elementaire tafelmanieren Aan tafel worden de elementaire tafelmanieren gevolgd (eten met vork en mes). Er wordt niet meer genomen dan nodig. De leerling proeft van alles en eet zijn/haar bord uit. Mits toestemming van de leerkracht of directie kan hiervan afgeweken worden. • Zich verplaatsen in het schoolrestaurant Leerlingen hebben omwille van veiligheid geen toegang tot de keuken. Men gaat steeds rustig naar de aangeduide plaats. • Tafelleider Per tafel wordt er dagelijks een tafelleider aangeduid die een oogje in het zeil houdt en de leerkracht van toezicht verwittigt bij problemen. • Maaltijd vergeten Een kind dat zijn/haar eten thuis vergeten is, kan via het secretariaat, de directie of leerkracht de ouders verwittigen om eventuele maatregelen te nemen. De leerling kan steeds een warme maaltijd krijgen. Eten buiten de school kopen is niet toegelaten. Zonder uitdrukkelijke toelating van de ouders en directie kan de leerling de school niet verlaten. In de bus • Begeleiding van de kinderen tijdens het busvervoer. De leerlingen staan op tijd op de afgesproken plaats. Indien de kinderen niet klaar staan, kan de bus doorrijden. Zolang zij niet op de bus zijn staan de kinderen onder toezicht van de ouders. Op de bus zijn de kinderen rustig en volgen de instructies op van de busbegeleiding. Indien de ouders niet klaar staan op de afgesproken afstapplaats, dan komen de kinderen terug mee met de bus naar de school (de bus blijft er niet staan wachten ) en worden deze overgedragen aan de begeleidster van de opvang. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 69. 69. De ouders dienen dan zelf hun kind te komen ophalen op school. Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten • Binnen en verlaten van het klaslokaal Na een eerste belsignaal of teken van de leerkracht vormen de leerlingen een rij op de aangeduide plaats op de speelplaats. Na een tweede signaal zwijgen de leerlingen en gaan ze rustig en in stilte onder begeleiding van de leerkracht, in een rij, naar het klaslokaal. Op het einde van de les, bij het verlaten van de klas, vormen de leerlingen een rij en gaan rustig en in stilte onder begeleiding van de leerkracht naar de speelplaats. • Plaats waar ouders de kinderen brengen en afhalen Om de zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen wordt erop aangedrongen dat de ouders de leerlingen van de lagere (1ste tot 6de leerjaar) afzetten aan de schoolpoorten. • Kleuters kunnen tot aan de voordeur van het kleuterblok gebracht en daar afgehaald worden. De speelplaats is het terrein van de kinderen. We vragen de ouders dan ook met aandrang niet te blijven wachten op de speelplaats. De leerlingen lagere worden ’s avonds opgewacht aan de schoolpoort(en). Het is evident, wanneer een gesprek noodzakelijk is, dat de leerkracht steeds bereid is de ouder(s) te woord te staan. Tijdens de opvang • De leerlingen spelen rustig met het aangeboden speelmateriaal. Er is mogelijkheid tot het verder afwerken van een huistaak na de studie. Er wordt in geen geval met een bal binnen gespeeld. Vechten is niet toegelaten op school. De leerlingen volgen alle instructies op van de toezichthouder. Buitenschoolse activiteiten • Woensdagnamiddag Op vooraf bepaalde data worden er vrijblijvende sportactiviteiten voorzien: voetbal, volleybal- en basketbalinitiatie, atletiek, spel, lopen … Deze activiteiten worden georganiseerd o.l.v. de leerkracht-sportgangmaker. Er is telkens begeleiding door minstens één leerkracht. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 70. 70. Normaal worden de kinderen gebracht met de bus vanaf de school voor de activiteit en terug aan de school na de activiteit. De ouders dienen de toelating te geven om aan deze activiteiten deel te nemen. De kinderen zijn verzekerd voor gebeurlijke ongevallen. De betaling, indien nodig, gebeurt bij de klastitularis. Na de activiteiten halen de ouders hun kinderen tijdig af op de school op het voorziene uur. Anders sluiten zij aan bij de betalende opvang. • Verplaatsing in groep Studie-uitstappen en dergelijke zijn normale schoolactiviteiten. Wie een ernstige reden meent te hebben om aan één van deze activiteiten niet deel te nemen, bespreekt dit vooraf met de directie of zijn/haar afgevaardigde. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 71. 71. 1.2. Aandachtspunten • Gezondheidsbeleid: de school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op een gezonde levensstijl: maandelijks worden verschillende aandachtspunten hieromtrent uitgewerkt; wekelijkse fruitbedeling via Tutti Frutti (tegen betaling van € 2/schooljaar); • respect en begrip voor anderen vb. werken rond pesten; • eerbied voor de natuur; • diversiteit SCHOOLREGLEMENT Pagina
 72. 72. a. Hoofdstuk 3 Studiereglement. Waarover en hoe oordelen de leerkrachten? • SCHOOLREGLEMENT Pagina
 73. 73. Begeleiding en evaluatie SCHOOLREGLEMENT Pagina
 74. 74. 1.2.2. In het kleuteronderwijs • Observeren • • De leerkracht wil uw kind leren kennen en begrijpen. Daarom zal hij gericht kijken en luisteren tijdens de spontane bezigheden van het kind, tijdens de dagelijkse activiteiten en tijdens de uitvoering van de opdrachten. Hierdoor kan hij de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen. • • • Begeleiden • • De leerkracht zal in het aanbod van activiteiten rekening houden met de gegevens die hij via observatie verzameld heeft. Op die manier wordt de begeleiding afgestemd op de noden en de behoeften van uw kind. Daardoor krijgt uw kind alle kansen om naar eigen aanleg zichzelf optimaal te ontwikkelen. • • • Het kindvolgsysteem • • De leerkracht noteert belangrijke gegevens over de ontwikkeling van het kind aan de hand van een kindvolgsysteem. Dit systeem maakt een efficiënte begeleiding mogelijk. • De gegevens uit een kindvolgsysteem zijn vertrouwelijk. Ze kunnen alleen ingezien worden door de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van uw kind. • • • Speciale begeleiding • • Mocht in de loop van het jaar blijken dat er zich bij uw kind een probleem voordoet, dan wordt u daarvan verwittigd. Uw zoon of dochter krijgt dan extra aandacht, waarbij ondersteunende maatregelen binnen de klas, school genomen worden. Als speciale zorg door professionelen of door gespecialiseerde diensten noodzakelijk blijkt, dan wordt dit vooraf samen met u en het Centrum voor Leerlingbegeleiding besproken. • • Multi Disciplinair Overleg (MDO) • • Binnen de schoolmuren is ook geregeld overleg over de kinderen tussen de leraar, de directeur, het CLB, het revalidatiecentrum, logopediste, … SCHOOLREGLEMENT Pagina
 75. 75. Het kan zijn dat u naar zo’n intern overleg uitgenodigd wordt om onze bevindingen te bespreken. Wij proberen dan ook duidelijk advies te geven voor de toekomst. • Informatie en communicatie • Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de school door onder meer: • •  oudercontacten, informatie- en gespreksavonden, open- klasdagen, vieringen, feestjes, …;  “kleuterkijken”, vorderingsboekje in de 3 kleuterklassen;  informele contacten met de leerkrachten vóór en na de activiteiten of op afspraak;  het heen- en weerschrift;  schriftelijke mededelingen van de directie of de leerkrachten;  contacten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding;  het meegeven van werkjes van kleuters (knutsel- en schilderwerkjes, tekeningen, speelwerkbladen, …);  een mededelingenbord en/of infohoek; •  website: www.bsdeplataan.be met een blog per klas •  e-mail: BS.ROESELARE.CENTRUM@G-O.BE of telefoon 051/ 20 70 55 • • Participatie • • U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten. SCHOOLREGLEMENT Pagina
 76. 76. 1.2.3. In het lager onderwijs • Evalueren • • Onder evaluatie verstaan we de beschrijving en beoordeling van de leerprestaties en de vorderingen van uw kind. Die vorderingen hebben niet alleen betrekking op kennis en vaardigheden, maar ook op gedragingen en houdingen als inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, volledigheid, studiehouding, 'leren leren' ... • • • Middelen • • De leerkracht verzamelt de nodige gegevens via observatie, toetsen, individuele opdrachten, klasgesprekken. • In de derde graad worden proeven over grotere leerstofgehelen afgenomen als voorbereiding op het evaluatiesysteem van het secundair onderwijs. • • • Multi Disciplinair Overleg (MDO) • • Binnen de schoolmuren is ook geregeld overleg over de kinderen tussen de leraar, de directeur, het CLB, het revalidatiecentrum, logopediste, … Het kan zijn dat u naar zo’n intern overleg uitgenodigd wordt om onze bevindingen te bespreken. Wij proberen dan ook duidelijk advies te geven voor de toekomst. • • • • Rapporteren • • Vier keer per schooljaar wordt het rapport uitgereikt: rond de herfstvakantie, de kerstvakantie, de paasvakantie en het einde van het schooljaar. Het rapport geeft een overzicht van de resultaten en de gegevens:  voor de expressieactiviteiten wordt de rapportering verwoord en niet met een cijfer uitgedrukt (2/jaar);  voor de andere activiteiten wordt een cijfer tot 10 vermeld;  het gedrag en de houding worden weergegeven op een SCHOOLREGLEMENT Pagina
 77. 77. waarderingsschaal, alsook het sportrapport (2x per jaar);  in de kolom commentaar staan aanvullende informatie en aanwijzingen over begeleiding en remediëring;  de ouder ondertekent het rapport en geeft het mee naar school. • •  ouders krijgen ook de mogelijkheid opmerkingen te formuleren. • • • Informeren • • Wij geven nog aanvullende inlichtingen over de vorderingen van uw kind:  proeven en rapporten. Niet alleen kennis en vaardigheden worden geëvalueerd, maar ook gedrag, houding, zelfstandigheid, tempo, zorg en orde, initiatief, nauwkeurigheid en sociaal gedrag. Alle gegevens worden verzameld via klasgesprekken, toetsen, individuele opdrachten, leerlingenvolgsysteem, enz. De derde graad krijgt proeven over groter leerstofgehelen, dit als voorbereiding op het evaluatiesysteem in het secundair onderwijs. • • Op regelmatige tijdstippen worden de ouders via het rapport op de hoogte gebracht van de resultaten. Het rapport wordt 4 maal per schooljaar meegegeven. Het rapport is opgebouwd rond 3 blokken:  leerstofvordering;  persoonlijkheidsvorming;  commentaar. Als ouder teken je het rapport na inzage en geef je het terug mee met je kind • Tweemaal per jaar wordt een oudercontactavond georganiseerd (einde eerste trimester en einde schooljaar). Voor het eerste leerjaar voorzien we een extra bespreking eind september/begin oktober. Daar worden alle schoolvorderingen van de leerlingen besproken. Indien mogelijk zijn het CLB-team en de vakleraars aanwezig •  de schriften en/of kaften;  de toetsen worden na afwerking van een leerstofgeheel ter ondertekening meegegeven of voorgelegd;  het agenda is hét communicatiemiddel tussen ouders en school. Wij vragen de ouders het agenda elke dag te ondertekenen.  resultaten van huiswerken. Het huiswerk is een zelfstandig uit SCHOOLREGLEMENT Pagina
 78. 78. te voeren opdracht om de les in te oefenen of een volgende les voor te bereiden.  contacten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding;  het gesprek met de leerkrachten tijdens de oudercontacten of een aangevraagd onderhoud. De aanvraag moet wel via de directie gebeuren;  de nieuwsbrieven aan de ouders. • • Begeleiden en remediëren • • Uw kind wordt permanent begeleid. De klassenraad zal op regelmatige tijdstippen de schoolvorderingen en het gedrag van uw kind bespreken. Ook het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kan hierbij betrokken worden. • Hieruit kan een gerichte begeleiding of remediëring volgen. • • Mochten er zich problemen voordoen, dan zal in eerste instantie de leerkracht trachten te helpen. Ook een verwijzing naar een ondersteunende leerkracht of naar het Centrum voor Leerlingenbegeleiding is mogelijk. Uiteraard worden ouders over dit alles ingelicht via onder meer oudercontact, mededeling, rapport of persoonlijke uitnodiging. • • • Getuigschrift basisonderwijs • • Op het einde van het lager onderwijs kan de klassenraad beslissen het getuigschrift basisonderwijs aan de leerling uit te reiken. Dit gebeurt als de doelen die in het leerplan zijn opgenomen, in voldoende mate bereikt worden. • Wordt er geen getuigschrift basisonderwijs gegeven, dan levert de directie een verklaring af waarop de schooljaren die gevolgd werden vermeld staan. • Uiteraard wordt deze beslissing gemotiveerd. Voor de beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift verwijzen wij naar deel 1 van dit schoolreglement. • Speciale toelatingen: • Er is een schriftelijke toelating van de directie en de ouders vereist voor: • deelname aan buitenschoolse activiteiten (na de schooluren) en meerdaagse activiteiten onder leiding van de leerkracht; • het verlaten van de school in uitzonderlijke omstandigheden; SCHOOLREGLEMENT Pagina
 79. 79. • vervroegd verlaten van de school om ernstige redenen. • • • Huiswerk Huistaken en lessen worden afhankelijk van het lessenrooster voor 1ste graad op maandag, dinsdag en donderdag gegeven. Voor de 2de graad: idem; maar er kan uitzonderlijk op woensdag ook een taak gegeven worden. Voor de 3de graad is er dagelijks een huistaak. De gemiddelde duur is als volgt: 15 tot 30 minuten voor de 1ste graad, 30 tot 45 minuten voor de 2de graad en ongeveer 60 minuten voor de 3de graad. Studeren: De leerlingen zijn steeds verplicht de opgeven lessen te leren. De leerkracht mag/kan steeds deze leerstof mondeling of schriftelijk op te vragen. De school organiseert schriftelijke en mondelinge proefwerken. De school geeft hiervan tijdig de planning door: spieken en/of laten spieken wordt gesanctioneerd. • • Snoep Het meebrengen en nuttigen van kauwgom en snoepgoed is op de school niet toegelaten. Ook bij verjaardagen wordt er geen snoepgoed op school uitgedeeld. • Brandveiligheid De kinderen doen jaarlijks mee aan een brandoefening. De instructies tijdens die oefening worden keurig opgevolgd. Bij brand worden de instructies van directie, leerkrachten en hulpdiensten opgevolgd. • Rookbeleid • • Er geldt een algemeen rookverbod; • Binnen leerplichtonderwijs (kleuter/lager/secundair) én CLB • Binnen de gebouwen geldt altijd, overal en voor iedereen een rookverbod. o Ook ouders, derden (bvb een aannemer die werken komt uitvoeren), vallen onder dit rookverbod o Rooklokalen zijn verboden SCHOOLREGLEMENT Pagina

×