2011.gada 30.decembra Pilnvaras Nr.P-2011/004                                       ...
Pārējie noteikumi, kas skar Bonusu izmantošanu ir noteikti šī Līguma Bonusu piešķiršanas noteikumos.2.7.Abonents atļauj Op...
5.2.1.  īpašuma un/vai lietošanas tiesības uz Tīklu un to visiem tehniskiem līdzekļiem, t.sk. uz kabeļiem un aparatūru, k...
7.11.3.   par pārējo šī Līguma Noteikumu pārkāpumu Abonents maksā līgumsodu LVL 20,00 (desmit lati 00 santīmi) apmērā p...
10.8. Ja šajā Līgumā nav noteikts citādi, jebkura no Pusēm var vienpusēji izbeigt (jeb izteikt) šo Līgumu, ne vēlēk kā 1 (...
elektronisko sakaru sistemu ekspluatacijas (merišanas, parslegšanas utt.), remonta vai modernizešanas darbus); 2) tas noti...
1.   Pakalpojuma (Signālu Pārraides) PAPILDUS APRAKSTS    Piekļuvi elektronisko sakaru pakalpojumiem un lietotnēm v...
4) ja darbojas nepārvaramas varas apstākļi;  5) ja Abonents pārkāp Līguma noteikumus, t.i. pastāv Noteikumu pārkāpumi it...
par zādzības faktu tiek ziņots Valsts Policijai; 3) elektrības traucējumu gadījumos veicamas darbības ir atkarīgas no trau...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Liguma paraugs

1,136 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,136
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Liguma paraugs

 1. 1. 2011.gada 30.decembra Pilnvaras Nr.P-2011/004 Pielikums Nr.1 PUBLISKO INTERNETA PIEKĻUVES PAKALPOJUMU LĪGUMS NR. Rīgā, _____.gada ___. __________Līguma puses:Operatora nosaukums: SIA “100 procentu internets”, reģ. Nr.40103055473, tās_________________________________________________ personā, kas darbojas uz____________________________________________________________________ pamata. PersonasAbonenta nosaukums (ar drukātiem burtiem): kods:Vārds: Uzvārds: turpmāk tekstā kopā vai atsevišķi saukti Puses vai Puse, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas un tai saistošajiemnormatīvajiem un tiesību aktiem, savstarpēji vienojoties, apzinoties savas darbības juridisko nozīmi un sekas, paužot brīvu gribu,brīvprātīgi, bez viltus, maldības un spaidiem apsprieda un noslēdza šo līgumu, kurš ir saistošs arī Pušu (līdzēju) likumiskajiem un/vailīgumiskajiem saistību un/vai tiesību pārņēmējiem un/vai Pušu pilnvarotajām un/vai pārpilnvarotajām personām, par sekojošo (turpmāktekstā saukts Līgums): 1. DEFINĒJUMIAr mērķi nodrošināt šī Līguma noteikumu vienkāršošanu, skaidrību un pārskatamību šajā Līgumā turpmāk tiek noteikti Līguma kātiesiskā darījuma izprātnes skaidrojums, kā arī citi lietotie termini (vārdi un frāzes) un to skaidrojumi. Termini (vārdi un frāzes) ir izceltitreknrakstā un vārdu un frāžu sākumburti ir lieli. Šajā Līgumā terminiem (vārdiem un frāzēm) ir šajā Līgumā norādītas nozīmes unskaidrojumi. Līgumā un citās Līguma Neatņemamās sastāvdaļās var būt noteikti arī citi termini (vārdi un frāzes) un to skaidrojumi. 2. Līguma PRIEKŠMETS2.1.Šajā Līgumā izprātnē Abonents vienlaicīgi ir Lietotājs un Galalietotājs.2.2.Abonents pasūt, bet Operators savu tehnisko, finansiālo, likumisko u.c. iespēju robežās un/vai piesaistot trešās personas par atlīdzību nodrošinā Abonentam Pieslēgumu Tīklam, Pakalpojumus un Papildpakalpojumus šjā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmēros.2.3.Tīkla Pieslēguma punkta un Pakalpojuma un Papildpakalpojumu saņemšanas adrese (turpmāk tekstā - Objekts): Mājas Iela: Dzīvokļis Pilsēta: Nr.2.4.Abonenta izvēlēta Abonēšanas maksa (ieskaitot LR pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā- PVN) ir šajā punktā atzīmēta ar krustu, norādot Pieslēgumu (IP adrešu) skaitu: Pieslēgumu Pieslēgumu Abonēšanas maksa (LVL, ar PVN) skaits Abonēšanas maksa (LVL, ar PVN) skaits 6,10 (seši lati 10 santīmi) 10,00 (desmit lati 00 santīmi) 12,20 (divpadsmit lati 20 santīmi) 13,00 (trīspadsmit lati 00 santīmi) 17,08 (septiņpadsmit lati 08 santīmi)2.5.Atlīdzība par Pieslēgumu tiek noteikta katrā gadījumā atsevišķi, ievērojot Pieslēguma nestandarto un/vai sarežģīto izpildi un ir abpusēji iepriekš apspriesta un noteikta: Pieslēguma maksa (LVL, ar 1. 2. 3. 4. PVN) : KOPĀ Pieslēguma maksa (LVL, ar PVN) :2.6.Abonentam tiek pišķirti sekojošie Bonusi Pakalpojumam un to obligātie pamatnosacījumi. Operators un Abonents pilda savas saistības pirmkārt, izejot un saskaņā ar Bonusu piešķiršanas noteikumiem.: nosacījums Minimālais Minimālais Bonusu veids LVL (ar PVN) Līguma darbības Bonusu darbības termiņš līdz: termiņš līdz: Samazināta1 Abonēšanas maksa: citi nosacījumi:Operators: Abonents: lpp.1/8_______________________________________ ___________________________________ ( ) ( )
 2. 2. Pārējie noteikumi, kas skar Bonusu izmantošanu ir noteikti šī Līguma Bonusu piešķiršanas noteikumos.2.7.Abonents atļauj Operatoram bez atlīdzības izmantot Objektā Operatora likumiskās servitūta tiesības, uz kura pamata Operators saskaņā ar LR normatīvajiem un tiesību aktiem ierīko, būvē, rekonstruē Tīklu, kā arī uzstāda attiecīgas iekārtas, attiecīgi apkalpo, ekspluatē un attīsta to kopumā vai atsevišķi, tādējādi nodrošinot Abonentam Pieslēgumu Tīklam, Pakalpojumus un Papildpakalpojumus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, apmēros un kvalitātē. 3. Bonusu PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI3.1. Minimālais Līguma darbības termiņš tiek uzskatīts par Bonusu piešķiršanas periodu, ja šaja Līgumā nav noteikts citādi, kuram beidzoties spēkā ir Abonenta izvēlēta un šī Līguma priekšmetā norādīta Abonēšanas maksa.3.2. Līdz Līguma minimālā darbības termiņa beigām Abonentam nav tiesības papildus izmantot cita veida atlaides, speciālus piedāvājumus, akcijas un Bonusus.3.3. Gadījumā, ja Abonents kavē Maksājumu veikšanu un/vai Pakalpojuma sniegšana Abonentam ir pārtraukta šo iemeslu dēļ un/vai Abonenta šī Līguma Noteikumu pārkāpumu (tajā skaitā Augstākās pakāpes pārkāpumu) dēļ un/vai citu šajā Līgumā noteikto iemeslu dēļ, tad minimālais Līguma darbības termiņš tiek pagarināts proporcionāli uz termiņu, kuram beidzoties ir novērsti Abonenta šī Līguma Noteikumu pārkāpumi (tajā skaitā Augstākās pakāpes pārkāpumi) un to sekas, bet Bonusu piešķiršanas periods paliek nemainīts.3.4. Ja Puses nav papildus vienojušas citādi par citu Abonēšanas maksas apmēru vai par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu bez līgumsoda piemērošanas, par Bonusu piešķiršanas Noteikumu pārkāpumu (t.sk. izbeidzot Līgumu pirms noteiktā minimālā darbības termiņa) Abonents maksā līgumsodu LVL 40,00 (četrdesmit lati 00 santīmi) apmērā par katru pārkāpumu. Šis līgumsods ir pielīdzināms Operatora zaudējumu atlīdzībai, kas ir saistīta ar Abonenta pieslēgšanu un atslēgšanu un citām nepieciešamām rīcībām.3.5. Jebkurā gadījumā, ja Abonents izbeidz Līgumu pirms tā noteiktā minimālā darbības termiņa, tad skaitās, ka Bonuss nav spēkā un Abonents lietojis Pakalpojumu saskaņā ar pārējiem šī Līguma noteikumiem. Abonēšanas maksu kopējā summa tiek pārrēķināta un aprēķināta uz Abonenta izvēlēta un šī Līguma priekšmetā norādīta Abonēšanas maksas pamata un par visu periodu no Pieslēguma datuma līdz Līguma izbeigšanas datumam. Šo pārrēķināto Abonēšanas maksas summu Abonentam ir pienākums samaksāt Operatoram šī Līguma ietvaros, atskaitot jau samaksāto summu.3.6. Pēc Bonusu piešķiršanas termiņa beigām Puses rīkojas sakaņā ar pārējiem noteikumiem šī Līguma ietvaros un turpmāk Abonentam ir tiesības papildus izmantot cita veida atlaides, speciālus piedāvājumus, akcijas un Bonusus. 4. Pušu PIENĀKUMI4.1. Puses apņemas ievērot šī Līguma noteikumus, kā arī vispārpieņemtās ētikas un morāles normas un izpildīt tos pienācīgi, savlaicīgi un pilnā apjomā.4.2. Ja šajā Līgumā nav noteikts citādi un izņemot gadījumus, kad par šajā punktā minētiem apstākļiem ir šajā Līgumā paredzēta publiskā pieejamība, Puses apņemas rakstveidā vai izmantojot elektronisko saziņas līdzekļus (tieši e-pastu un/vai mājas lapu un/vai tālruni): 1) informēt viena otru par jebkurām (t.sk. personas datu, saziņas līdzekļu – e-pasta u.c.) izmaiņām, papildinājumiem, gribām (t.sk.pieteikumiem un pieprasījumiem), nodomiem, Pakalpojumu trūkumiem, bojājumiem utml.; 2) saskaņot visas nepieciešamas darbības, kas skar šī Līguma priekšmetu un/vai citu noteikumu (šī Līguma ietvaros) izpildīšanu,4.3. Gadījumā, kad Abonents šajā Līgumā noteiktajā kārtībā sniedz pretenziju par Pakalpojumu trūkumu, Pusēm vai Pušu pārstāvjiem ir pienākums izdarīt visu nepieciešamu, lai Abonenta Pieslēguma punktā (Pakalpojuma saņemšanas adresē) pārbaudītu Signālu pārraides kvalitātes nosacījumu neievērošanas faktu, tajā skaitā īsākajā laikā saskaņot attiecīgas darbības, lai nerādītu Operatoram šķēršļus pildīt šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pienākumus un saistības, pārbaudot, un attiecīgi novērst Pakalpojuma trūkumus vispirms bojājumu novēršanas laikā saskaņā ar Signālu pārraides kvalitātes nosacījumiem, bet ja tās neizddodas, tad iespēju robežās. Pretējā gadījumā Pakalpojumu trūkumu novēršanas aizkavēšanās nav uskaitīta par Operatora vainu.4.4. Puses apņemas savstarpēji saskaņot Pieslēguma nodrošināšanas termiņus un attiecīgi izdarīt visas nepieciešamas darbības, lai nerādītu Operatoram šķēršļus nodrošināt Pieslēgumu un/vai Pakalpojumu un/vai Papildpakalpojumu sniegšanu.4.5. Katra Puse apņemas korespondenci un jebkādu veidu sūtījumus sūtīt otrai Pusei uz šajā Līgumā katras Puses norādīto adresi, ja šajā Līgumā nav noteikts citādi, un katra Puse apņemas būt sasniedzama norādītājā adresē un pieņemt tos.4.6. Pušu pienākumus nosaka arī pārējie šī Līguma tiešie noteikumi un no tiem izrietošie noteikumi, kā arī LR normatīvie un tiesību akti.4.7. Operators apņemas:4.7.1. pēc Abonenta pieprasījuma bezmaksas uzstādīt satura filtru, kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai;4.7.2. nodrošināt Pakalpojuma sniegšanai Abonentam nepieciešamās Operatoram piederošās aparatūras un/vai kabeļu nomaiņu/remontu, ja šāds remonts vai nomaiņa ir nepiecešama Operatora vainas dēļ, izņemot tādas aparatūras un kabeļu nomaiņu/remontu, ja tas atrodas Abonentam piederošajās un/vai esošajās lietošanā telpās vai tika bojātas/iznīcinātas/nonāca lietošanai nederīgā stāvoklī Abonenta un/vai trešo personu vainas dēļ;4.7.3. pēc Abonenta pieprasījuma šajā Līgumā noteiktjajā kārtībā un apmērā aprēķināt un kompensēt Abonentam Pakalpojumu sniegšanas trūkumus.4.8. Abonents apņemas:4.8.1. Sekot publiski pieejamai Operatora informācijai (t.sk.atjauninātai), kas ir noteikta šajā Līgumā, kā arī pienācīgi ievērot to, pieņemot jebkādu lēmumu par: Līguma grozīšanu, izbeigšanu, pārslegšanu; atkāpšanos no Līguma noteikumiem; atkāpšanos no Līguma noteikumiem ar mērķi noslēgt jaunu līgumu par Pakalpojumu un Papildpakalpojumu un/vai līdzīgo pakalpojumu saņemšanu; kā arī, pieņemot lēmumu par citām rīcībām (darbībām un/vai bezdarbībām), kas ir saistīti ar Pakalpojumu un Papildpakalpojumu saņemšanu;4.8.2. izmantojot/lietojot Pakalpojumu šī Līguma spēkā esamības laikā, uzņemoties nejaušības riskus, atturēties no tādas rīcības (darbības un/vai bezdarbības), kas tieši un/vai netieši var radīt jebkādus zaudējumus Operatoram un/vai jebkurai trēšai personai;4.8.3. savlaicīgi un nekavējoties Līgumā noteiktajā kārtībā paziņot (papildus arī mutiski pa tālruni) Operatora nodrošināto atbalstu dienestu darbiniekiem par Pakalpojuma trūkumiem un citiem Pakalpojuma jebkādiem bojājumiem un/vai traucējumiem un/vai pārtraukumiem.4.8.4. saskaņā ar Operatora cenrādi atsevišķi maksāt Papildpakalpojumu maksu par jebkuru pieteikto Papildpakalpojumu. 5. Pušu TIESĪBAS5.1. Pušu tiesības nosaka arī pārējie šī Līguma tiešie noteikumi un no tiem izrietošie noteikumi, kā arī LR normatīvie un tiesību akti.5.2. Operatoram ir tiesības:Operators: Abonents: lpp.2/8_______________________________________ ___________________________________ ( ) ( )
 3. 3. 5.2.1. īpašuma un/vai lietošanas tiesības uz Tīklu un to visiem tehniskiem līdzekļiem, t.sk. uz kabeļiem un aparatūru, kas ir nepieciešami Pakalpojumu un Papildpakalpojumu nodrošināšanai un sniegšanai Objektā;5.2.2. Bez iepriekšējās brīdināšanas/atgādināšanas pārtraukt vai izbeigt Pakalpojumu sniegšanu, ja Abonents pārkāp šī Līguma noteikumus (Noteikumu pārkāpums un/vai Augstākās pakāpes pārkāpums);5.2.3. un Abonents atļauj apstrādāt Abonenta personas datus ar mērķi realizēt šo Līgumu (t.sk. veidojot Abonentu datu bāzi, statistiku utml.), ka arī lai tos publicētu un izmantotu komerciālos nolūkos;5.2.4. saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma prasībām var veikt pasākumus (pielikumā), reaģējot uz drošības incidentiem, riskiem vai apdraudējumiem, kā arī lai novērstu Tīkla darbības pārtraukumus. Šajā nolūkā Operatoram ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt profilakses darbus Tīklā, veicot elektronisko sakaru sistēmu ekspluatācijas (mērīšanas, pārslēgšanas utt. utml.), remonta vai modernizēšanas darbus, iepriekš nebrīdinot par to Abonentu. Šajā gadījumā šo darbu rezultātā Abonentam var rasties īslaicīgie pārtraukumi/trūkumi Pakalpojumu saņemšanā un minētie pārtraukumi/trūkumi nav uzskatīti par Pakalpojumu trūkumiem šī Līguma un LR normatīvo un tiesību aktu izprātnē;5.2.5. pēc saviem ieskatiem un savu un/vai trešo personu spēku robežās noteikt Pieslēguma nodrošināšanas termiņus;5.3. Abonentam ir tiesības:5.3.1. izvēlēties vienlaikus vairākus elektronisko sakaru komersantus, bet tikai ārpus šī Līguma;5.3.2. pieprasīt Operatoram uzstādīt satura filtru, kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai;5.3.3. pieprasīt aprēķināt un kompensēt šajā Līgumā noteiktjajā kārtībā un apmērā Pakalpojumu trūkumus;5.3.4. Abonentam ir tiesības novērtēt Pakalpojumu derīgumu un atbilstību Pieslēguma mēneša laikā, par ko savukārt netiek ņemta Abonēšanas maksa.5.3.5. pieteiktis jebkuriem Operatora Papildpakalpojumiem. 6. Pušu ATBILDĪBA6.1. Šī Līguma darbības laikā par šī Līguma noteikumu jebkuru pārkāpumu, rīcībām un/vai bezrīcībām, un to sekām Puses ir pilnīgi atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu un LR normatīvajiem un tiesību aktiem6.2. Abonenta atbildība:6.2.1. pilnīgi atbildīgs par šī Līguma katru Noteikumu pārkāpumu (t.sk. katru Augstākās pakāpes pārkāpumu) ar līgumsoda un citu izmaksu (piemēram parādu piedziņai) samaksu un par Operatora un/vai trešo personu visiem zaudējumiem (tiešiem un/vai netiešiem), kas ir nodarīti un/vai var būt nodarīti ar šādu rīcību nākotnē šī Līguma Noteikumu pārkāpumu (t.sk. Augstākās pakāpes pārkāpumu) rezultātā, ar zaudējumu segšanu;6.2.2. pilnīgi atbildīgs par jebkuru trešo personu, kurām Abonents nodevis savas Pakalpojuma lietošanas tiesības, rīcību (darbību un/vai bezdarbību) un to sekām;6.2.3. pilnīgi atbildīgs un uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar viņam pieejamajiem un lietotiem materiāliem, informāciju, reklāmu, precēm un pakalpojumiem, lietojot Pakalpojumu;6.2.4. faktiskā Pakalpojumu neizmantošana neatbrīvo Abonentu no Maksājumu veikšanas pienākuma un citām no šī Līguma un no LR normatīvajiem un tiesību aktiem izrietošām saistībām.6.3. Operatora atbildība:6.3.1. par šī Līguma Noteikumu pārkāpumu ar kompensācijas izmaksu Abonentam par Pakalpojumu trūkumu un par šī Līguma noteikumu Augstākās pakāpes pārkāpumu;6.3.2. nav atbildīgs par Pakalpojumu traucējumiem un/vai pārtraukumiem Pakalpojuma sniegšanā, kā arī par Pakalpojuma trūkumiem, kas radušies no Operatora neatkarīgu iemeslu dēļ, tajā skaitā, kas radušies trešo personu, kas nodrošina datu pārraidi ārpus Operatora Tīkla, vainas dēļ, Abonenta vainas dēļ (tajā skaitā Abonenta šī Līguma Noteikumu pārkapuma un/vai Augstakās pakāpes pārkāpuma dēļ), tehnoloģisko iemeslu dēļ (piemēram, nepareiza aparatūras, programmatūras, citu iekārtu izmantošana, nepiemērota fiziskā vai ekspluatācijas vide, negatīva mijiedarbība ar citu aparatūru un programnodrošinājumu, vīrusu iedarbība no publiska Internet tīkla u.c. utml.). 7. ATLĪDZĪBAS, KOMPENSĀCIJU, LĪGUMSODU KĀ ARĪ CITU NORĒĶINU APMĒRS, PIEMĒROŠANAS UN APMAKSAS KĀRTĪBA7.1. Abonents maksā Operatoram saskaņoto un šī Līguma priekšmetā norādīto kopējo Pieslēguma maksu pirms Pieslēguma veikšanas vai Pieslēguma brīdī.7.2. Abonents maksā Operatoram šī Līguma priekšmetā izvēlēto Abonēšanas maksu pilnā apmērā līdz tekošā mēneša pēdējai dienai par nākamo mēnesi uz priekšu. Par Pakalpojumu derīguma un atbilstības novērtēšanas periodu, t.i. Pieslēguma mēnesi Abonents nemaksā Abonēšanas maksu.7.3. Abonents maksā Operatoram Papildpakalpojumu maksu pilnā apmērā un saskaņā ar Operatora cenrādi sekojošajos gadījumos un kārtībā:7.3.1. par Pakalpojuma sniegšanas atjaunošanu (pirms Pakalpojuma atjaunošanās), ja Pakalpojuma sniegšana Abonentam tiek pārtraukta uz laiku, kas pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas kādu Maksājumu nokavēšanas un/vai neveikšanas un/vai Abonenta rīcības un/vai šī Līguma Noteikumu pārkāpumu (t.sk. Augstākās pakāpes pārkāpumu) rezultātā;7.3.2. par Pakalpojuma sniegšanas atjaunošanu un IP adreses saglabāšanu, ja Pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta uz laiku uz Abonenta pieprasījuma pamata;7.3.3. par citiem pieteiktiem Papildpakalpojumiem (var arī skaidrā naudā) pirms Papildpakalpojumu izpildīšanas vai Papildpakalpojumu izpildīšanas laikā un vietā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Papildpakalpojumu saņemšanas brīža. Ja Papildpakalpojumu apjoms ir mainīgs un/vai nav zināms kā arī attiecīgi summa apmaksai ir atkārīga no apjoma un/vai nav zināma, tad 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma un/vai saskaņā ar piestādīto rēķinu.7.4. Rēķina piegādes adrese ir Abonenta rekvizītos norādīta e-pasta adrese, gadījumā, ja e-pasta adrese nav reģistrēta un/vai nav zināma, tad rēķina piegādes adrese ir Pakalpojuma pieslēgšanas (Pakalpojuma un Papildpakalpojumu saņemšanas) adrese saskaņā ar šī Līguma priekšmetu.7.5. Operators var iekļaut Abonenta reķinā iespējamo informāciju par trešās personas sniegtiem pakalpojumiem.7.6. Rēķina nesaņemšana jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo un nedod Abonentam tiesības nemaksāt Abonēšanas maksu un Papildpakalpojumu maksu, kā arī par citiem pieteiktiem nepieciešamiem papildus pakalpojumiem.7.7. Visi jebkādi Abonenta Maksājumi tiek veikti, iemaksājot tos Operatora bankas norēķinu kontā, saskaņā ar piestādīto rēķinu vai bez tā, uz šī Līguma pamata, ja šajā Līgumā nav noteikts citādi.7.8. Maksājumu rīkojums ir šis Līgums, bet rēķins Abonentam tiks izsūtīts tikai informatīvajos nolūkos, izņemot gadījumu, kad Pakalpojumu un Papildpakalpojumu apjoms ir mainīgs.7.9. Abonenta Maksājumi ir atzīstami par saņemtiem ar brīdi, kad Maksājumu summa ir ieskaitīta Operatora bankas norēķinu kontā, kas tiek apliecināts ar Operatora bankas izdarīto iegrāmatojumu.7.10. Maksājumu kavējuma gadījuma lieta tiek nodota Inkasso (parādu piedziņas) komersantam un Abonents sedz visas parādu piedziņas izmaksas.7.11. Par šī Līguma Noteikumu pārkāpumu Abonentam tiek piemēroti sekojošie līgumsodi un to apmēri:7.11.1. par Maksājumu termiņu nokavējumu Abonents vienlaicīgi ar nokavēto Maksājumu maksā līgumsodu 0.5% (piecas desmitās daļas procenta) apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto kalendāra dienu;7.11.2. par pārējo šī Līguma noteikumu Augstākās pakāpes pārkāpumu un par Bonusu piešķiršanas Noteikumu pārkāpumu Abonents maksā līgumsodu LVL 40,00 (četrdesmit lati 00 santīmi) apmērā par katru pārkāpumu;Operators: Abonents: lpp.3/8_______________________________________ ___________________________________ ( ) ( )
 4. 4. 7.11.3. par pārējo šī Līguma Noteikumu pārkāpumu Abonents maksā līgumsodu LVL 20,00 (desmit lati 00 santīmi) apmērā par katru pārkāpumu.7.12. Par šī Līguma Noteikumu pārkāpumu Operatoram tiek piemērotas sekojošās atlīdzības un tās apmēri:7.12.1. kompensācija par Pakalpojumu trūkumu - pēc Abonenta pieprasījuma. Šajā gadījumā Abonēšanas maksa tiek samazināta proporcionāli (skaitot diennaktos) par Pakalpojuma trūkuma pastavēšanas periodu;7.12.2. kompensācija par pārējo šī Līguma noteikumu Augstākās pakāpes pārkāpumu - Abonēšanas maksa tiek samazināta par LVL 20,00 (divdesmit lati 00 santīmi) apmērā par katru pārkāpumu.7.13. Abonentam piemēroto līgumsodu nomaksa un zaudējumu atlīdzība neatbrīvo Abonentu no pārējo ar šo Līgumu uzņemto un/vai no tā izrietošo saistību un pienākumu pienācīgas izpildes pilnā apmērā.7.14. Abonentam piemērots līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu un/vai bojājumu atlīdzībā7.15. Abonenta samaksātās summas bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaitāmas Operatora un/vai trešo personu zaudējumu atlīdzībā (ja tāda pastāv), tad procentu dzēšanai, tad līgumsoda dzēšanai un tad pamatparāda dzēšanai.7.16. Puses apzinās, no kurienes izveidojas vai var izveidoties līgumsods un ka līgumsods var pārsniegt pamatparāda summu.7.17. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniegšana tika pārtraukta saskaņā ar šī Līguma Noteikumu pārkāpumu (t.sk. Augstākās pakāpes pārkāpumu), Abonents pēc savas gribas, brīvprātīgi bez viltus, maldības un bez spaidiem atteicās prasīt atpakaļ samaksāto Abonēšanas maksu, tādējādi Abonents pēc savas gribas, brīvprātīgi bez viltus, maldības un bez spaidiem dod Operatoram tiesības rīkoties ar samaksāto naudas summu pēc Operatora ieskatiem, tajā skaitā daļēji vai pilnīgi sedzot radušos zaudējumus Operatoram un/vai trešajām personām.7.18. Gadījumā, ja Abonents atkāpjās no šī Līguma, Operatoram ir tiesības paturēt Abonenta samaksāto summu, kā arī gadījumā, ja Operators atkāpjās no šī Līguma, Abonentam ir tiesības saņemt ekvivalentu summu.7.19. Līgumsods netiek piemērots, ja Abonents izbeidz Līgumu sekojošajos gadījumos:7.19.1. Abonents nav apmierināts, Pieslēguma mēnesī novērtējot Pakalpojumu derīgumu un atbilstību;7.19.2. Abonents ir informēts šajā Līgumā un LR normatīvo un tiesību aktos noteiktajā kārtībā par Abonenta Maksājumu un citu šī Līguma noteikumu grozījumiem, bet tiem nepiekrīt;7.19.3. Līguma izbeigšanas iemesls ir sniegtā Pakalpojumu trūkums, kurš ir konstatēts šajā Līgumā un LR normatīvo un tiesību aktos noteiktajā kārtībā un kuru konkrētajam Abonentam konstatējis Regulators pirms Līguma izbeigšanās un pēc Abonenta pieprasījuma. Šajā gadījumā Abonentam ir pienākums obligāti uzrādīt savā rakstveida iesniegumā Līguma izbeigšanas iemeslu un uzrādīt Regulatora atzinumu par Pakalpojumu trūkuma pastāvēšanu un esamību.7.20. Gadījumā, ja nodokļu likme tiek paaugstināta, tad Operatoram ir likumiskas saistības piemērot attiecīgo spekā esošo nodokļu likmi, par to nebrīdinot par to Abonentu. 8. PUBLISKUMS8.1. Operators nodrošina sekojošās informācijas publisku pieejamību:Pakalpojumu apraksts (pielikumā), tajā skaitā informācija par Pakalpojumu lietošanas noteikumi;iespēju uzstādīt satura filtru, kas ierobežo tādu materiālu Pakalpojumu kvalitātes parametri (kvalitātes deklarācija);pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, visi piemērojami tarifi, t.i. Abonēšanas Maksa;erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai; Tehniskās Apkopes maksājumi; visas izmaksu atšķirības atkarībā no maksājuma veida;piedāvātie maksājumu veidi; un cita informācija, kas ir nepieciešama pēc Operatora uzskatiemPapildpakalpojumu apraksts un cenrādis;8.2. Šajā Līguma sadaļā minēta informācija ir publiski pieejama Operatora mājas lapā www.100net.lv, kur attiecīgi tiek savlaicīgi izvietota papildināta, atjaunināta informācija, tādējādi Abonentam ir iespēja sekot visiem jaunumiem un papildinājumiem, kas skar minēto informāciju. 9. Abonenta PRETENZIJU IESNIEGŠANAS UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA9.1. Domstarpību gadījumā starp mutisku tekstu un rakstveidā tekstu, rakstveidā izdarīts teksts ir noteicošais. Domstarpību gadījumā rakstveidā tekstā noteicošais ir rakstveidā izdarīts teksts ar elektronisko vai rokraksta parakstu. Ja rodas domstarpības rakstveidā (ar elektronisko vai rokraksta parakstu) izdarītajā tekstā, tad noteicošais ir teksts, kuru parakstījušas abas Puses (līgumsledzējpuses).9.2. Visus strīdus un/vai nesaskaņas un/vai domstarpības, kas saistītas ar vai izriet no šī Līguma, tā satura, iztulkošanas vai izpildes, Puses veic visas nepieciešamās rīcības, lai strīdu atrisinātu un risina to pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā vienošanās nav panākta, tad visi strīdi un/vai nesaskaņas un/vai domstarpības, kas jebkādā veidā saistīti ar Līgumu, nododami izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem un tiesību aktiem.9.3. Abonenta pienākums ir vispirms vērsties ar sūdzību, pretenziju vai iesniegumu (obligāti rakstveidā) pie Operatora un izdarīt visu nepieciešamo, lai strīdu atrisinātu izlīguma veidā.9.4. Ja starp Pusēm rodas strīds par to, vai šajā Līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, Abonents ir tiesīgs vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, ja, izdarot visu nepieciešamo, pārrunu ceļā vienošanās ar Operatoru nav panākta un strīds nav atrisināts izlīguma veidā.9.5. Jautājumus, kas nav regulēti šajā Līgumā, Puses risina, vadoties no Latvijas Republikas tiesību aktu normām. 10. Līguma SPĒKĀ ESAMĪBA, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANAS NOSACĪJUMI10.1. Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.10.2. Šis Līgums aizstāj visas iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās un līgumus starp Pusēm attiecībā uz Pakalpojumu un/vai saistībām, kuras noteiktas šajā Līgumā vai izriet no tā.10.3. Šis Līgums jebkurā laikā var tikt izbeigts, grozīts, pagarināts Pūsēm savstarpēji rakstveidā (obligāti) vienojoties, vai Latvijas Republikas normatīvajos un tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.10.4. Līgums ir uzskatāms par pārtrauktu uz laiku, bet ir spēkā līdz saistību pilnīgajai izpildei sekojošos gadījumos:10.4.1. kad ir pārtraukta Pakalpojumu sniegšana sakarā ar šī Līguma Noteikumu pārkāpumiem;10.4.2. kad darbojas Nepārvaramas varas apstākļi.10.5. Gadījumā, ja Līgums tika pārtraukts uz laiku, Pūsēm ir tiesības atjaunot šo Līgumu sekojošos gadījumos:10.5.1. kad Nepārvaramas varas apstākļi ir izbeigušies;10.5.2. kad šī Līguma Noteikumu pārkāpumi un to sekas ir novērstas.10.6. Operators informē Abonentu par šī Līguma nosacījumu grozījumiem un tiesībām izbeigt Līgumu bez līgumsoda piemērošanas ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms šī Līguma nosacījumu grozījumu spēkā stāšanās dienas.10.7. Abonentam ir tiesības izbeigt šo Līgumu bez līgumsoda piemērošanas, ja:10.7.1. Abonents nav apmierināts, Pieslēguma mēnesī novērtējot Pakalpojumu derīgumu un atbilstību;10.7.2. Abonents saņēmis Operatora paziņojumu par šī Līguma nosacījumu grozījumiem, bet tiem nepiekrīt;10.7.3. Līguma izbeigšanas iemesls ir sniegto Pakalpojumu trūkums, kurš ir konstatēts šajā Līgumā un LR normatīvajos un tiesību aktos noteiktajā kārtībā un kuru konkrētajam Abonentam konstatējis Regulators pirms Līguma izbeigšanās un pēc Abonenta pieprasījuma. Šajā gadījumā Abonentam ir pienākums obligāti uzrādīt savā rakstveidā iesniegumā Līguma izbeigšanas iemeslu un uzrādīt Regulatora atzinumu par Pakalpojumu trūkuma pastāvēšanu un esamību.Operators: Abonents: lpp.4/8_______________________________________ ___________________________________ ( ) ( )
 5. 5. 10.8. Ja šajā Līgumā nav noteikts citādi, jebkura no Pusēm var vienpusēji izbeigt (jeb izteikt) šo Līgumu, ne vēlēk kā 1 (vienu) kalendāro mēnesi pirms šādas Līguma laušanas dienas, rakstveidā paziņojot par to otrai Pusei, paziņojumā norādot obligāti Līguma laušanas datumu,.10.9. Ja Nepārvaramas varas apstākļi traucē šī Līguma izpildi ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi nepārtraukti, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to otro Pusi.10.10.Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē spēku, vai nav spēkā sakarā ar tā neatbilstību Latvijas Republikas tiesību aktu normām, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. 11. Nepārvaramas Varas Apstākļi11.1. Ne viena no Pūsem neatbild par zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei un/vai trešajai personai Noteikumu pārkāpumu (tajā skaitā Augstākās pakāpes pārkāpumu) rezultātā Nepārvaramas varas apstākļu dēļ.11.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā, ja Puses rakstveidā nevienojās citādi, attiecīgās saistības izpildīšanas termiņš tiek pagarināts uz laiku, kamēr darbojas šie apstākļi vai to negatīvās sekas. 12. DEFINĒJUMU SARAKSTSLīgums Pušu savstarpēja vienošanās un visu Neatņemamo sastāvdaļu kopums Jebkādi Pušu rakstiski pielikumi un/vai papildinājumi ar turpmākajiem grozījumiem, papildinājumiem vaiNeatņemamās atjauninājumiem, un citi pielikumi, pieteikumi, paziņojumi, iesniegumi, akti, uzziņas, aptaujas, publiski pieejamāsastāvdaļas informācija un citas dažādā veidā un formā sastāvdaļas, kas skar Pušu tiesiskas attiecības līguma(tiesiskā darījuma) priekšmeta ietvaros. Domstarpību gadījumā starp mutisku tekstu un rakstveidā tekstu, rakstveidā izdarīts teksts irnoteicošais. Domstarpību gadījumā rakstveidā tekstā noteicošais ir rakstveidā izdarīts teksts ar elektronisko vai rokraksta parakstu. Jarodas domstarpības rakstveidā (ar elektronisko vai rokraksta parakstu) izdarītajā tekstā, tad noteicošais ir teksts, kuru parakstījušas abasPuses (līgumsledzējpuses). fiziskā vai juridiskā persona, Latvijas Republikas un tai saistošo normatīvo un tiesību aktu izprātnē vai to pilnvarotā uzAbonents likuma un/vai līguma pamata persona. Pakalpojumu lietotājs, kas šos pakalpojumus neizmanto elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai citāmGalalietotājs personām, kā arī neizmanto komerciālos nolūkos, tajā skaitā ar peļņas gūšanas nolūkos un nolūkos, kuri ir saistīti ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.Lietotājs fiziskā vai juridiskā persona, kas pieprasa un/vai izmanto (lieto) Pakalpojumus.Operators elektronisko sakaru komersants, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklu vai saistītās iekārtas. atlaižu sistēmas paveids, īslaicīgs speciālais piedāvājums, kas tiek piedāvāts un turpmāk tiek piešķirts esošajiemBonuss un/vai potenciālajiem klientiem uz noteiktu laiku un ar noteiktiem nosacījumiem.Tīkls elektronisko sakaru tīkls Latvijas Republikas un tai saistošo normatīvo un tiesību aktu izprātnē. Nekustamais īpašums un/vai kopīpašums (piemēram, telpas, ēkas, būves, tajā skaitā zeme un gaisa telpa) un/vai tā domājamā daļa, kas ir Abonenta un/vai viņa likumiskās un/vai līgumiskās pilnvarotas personas uzturēšanā un/vaiObjekts lietošanā un/vai apsaimniekošanā un/vai pārvaldījumā un/vai īpašumā un/vai valdījumā uz likuma un/vai līguma pamata un kurā Abonents un/vai viņa likumiskā un/vai līgumiskā pilnvarota persona saņem un lieto Pakalpojumus un/vai Papildpakalpojumus. Pieslēguma punkta ierīkošana. Vienam Abonenta norādītam datoram galiekārtam pienākās tikai viena PieslēgumaPieslēgums punkta ierīkošana.Pieslēguma mēnesis Tekošais kalendāra mēnesis, kuras laikā tika veikts Pieslēgums.Pieslēguma punkts Ethernet rozete vai kabeļa nobeigums Objektā elektronisko signālu pārraide Tīklos līdz Latvijas Interneta apmaiņas punktam no Abonenta Pieslēguma punkta caurSignālu Operatora iekārtām (serveri, maršrutētāju u.c.). Elektronisko signālu pārraides papildus apraksts un kvalitātespārraide nosacījumi ir noteikti šī Līguma pielikumā.Tehniskā apkope šī Līguma pielikumā noteiktas tehniskās nozīmes apkopes veidiPakalpojums publiski pieejams elektronisko sakaru pakalpojums, kas sastāv no Signālu pārraides un Tehniskās apkopes. Operatora cenrādī noteiktie papildus pakalpojumi, kas ir saistīti ar iekārtu un kabeļu piegādāšanu un/vai nomaiņuPapild- un/vai remontu, kas atrodas Abonentam piederošajās telpās, t.i. Pakalpojuma saņemšanas un/vai citā vietā, un/vaipakalpojums tika bojātas un/vai iznīcinātas un/vai nonāca lietošanai nederīga stāvoklī Abonenta un/vaitrešo personu vainas dēļ, kā arī kas ir saistīti ar Operatora speciālista izsaukumu, Pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu šajā Līgumānoteiktajos gadījumos, IP adreses saglabāšanu, nestandarto sarežģīto Pieslēgumu, Pieslēguma konfigurācijas maiņu, rēķinu drukāšanaun piegādāšana u.c utml.Abonēšanas Atlīdzība par vienu Pakalpojumu ar attiecīgiem izvēlētiem Signālu pārraides kvalitātes nosacījumu parametriem, kurumaksa Abonents maksā Operatoram katrā kalendārajā mēnesī (ikmēnesī) par nākamo pilnu kalendāro mēnesi pilnā apmērā. Atlīdzība par vienu Papildakalpojumu, saskaņā ar Operatora cenrādi un/vai pēc abpusējāsPapildpakalpo-juma maksa vienošanās. jebkuri maksājumi (tiešie un/vai netiešie) šī Līguma un LR normatīvo un tiesību aktu ietvaros, kā arī līgumsodi, jebkuruMaksājumi zaudējumu (tiešo, netiešo, nejaušu) atlīdzības, parādu piedziņas izmaksas, tiesāšanas izdevumi, utml. Līguma jebkuru noteikumu neievērošana un/vai nepildīšana un/vai nepienācīga pildīšana (pilnā apmērā vaiNoteikumu pārkāpums daļēji) un/vai kavēšana utml. Notikums, kad tiek pārkāpti šī Līguma noteikumi, kuri tieši un stingri aizliedz kādas rīcības (darbības un/vaiAugstākās pakāpes bezdarbības), un/vai kuri nosaka tieši obligātu izpildi un/vai kuru rezultātā radušas un/vai var rasties nākotnēpārkāpums nopietnas negatīvas sekas otrai Pusei un/vai trešajām personām. Pakalpojumu pārtraukšana un/vai Signālu pārraides kvalitātes nosacījumu neievērošana, t.i. neatbilstībaPakalpojuma Līgumā noteiktajām Pakalpojuma Signālu pārraides kvalitātes parametru vērtībām, ievērojot sekojošostrūkums nosacījumus: 1) tas notiek Operatora vainas dēļ, izņemot Operatora veiktus profilakses darbus Tīklā (veicotOperators: Abonents: lpp.5/8_______________________________________ ___________________________________ ( ) ( )
 6. 6. elektronisko sakaru sistemu ekspluatacijas (merišanas, parslegšanas utt.), remonta vai modernizešanas darbus); 2) tas notiek un/vaiturpina pastāvēt pēc bojājumu novēršanas laika (kas ir noteikts Signālu pārraides kvalitātes nosacījumos un ir paredzēts bojājumunovēršanai), notecēšanās. 3) ievērojot visus iepriekš minētos nosacījumus, trūkumu faktus ir konstatējis un noformējis Regulatorsatbilstoši LR normatīviem un tiesību aktiem un Regulatora kompetences ietvaros. Laika periods, kurā pastāv Pakalpojuma trūkums. Pakalpojuma trūkuma pastavēšanas periods beidzāsPakalpojuma Pakalpojuma trūkuma novēršanas brīdī.trūkuma Pakalpojuma trūkuma pastavēšanas perioda sākums tiek noteikts sekojoši: 1) Signālu pārraides kvalitātespastavēšanas nosacījumu neievērošanas gadījumā – no brīža, kad Regulators konstatējis Signālu pārraides kvalitātesperiods nosacījumu neievērošanas faktu; 2) Pakalpojumu pātraukšanas gadījumā – no paziņošanas brīža, kad Abonents ir paziņojis par to Operatora nodrošināto atbalstu dienestu darbiniekiem. tādi kā, bet ne tikai, dabas katastrofa, ugunsgrēks, plūdi, vētra, sniegputenis, zemestrīce, karš, masu nemieri,Nepārvaramas karadarbība, streiki, aizlieguma un cita rakstura tiesību akti un/vai individuāli saistoši rīkojumi, valsts varas, valdības,varas apstākļi pārvaldes, tiesas sistēmas instances rīcība (darbība un/vai bezdarbība), elektrības zudums pilsētāvai tās teritorijas daļā, trešo personu, kuram nav likumisko un/vai līgumisko tiesību, tajā skaitā pilnvarojuma un/vai pārpilnvarojuma tiesību,neatļautas rīcības, trešo personu noziedzīgie nodarījumi un to sekas, kas skar Tīklu un/vai to elementu un/vai citu sastāvdaļu (tajā skaitāaparatūru un/vai kabeļus un/vai iekārtas), kā arī jebkurš cits ārkārtēja rakstura apstāklis, ko Puses (līgumsledzējpuses) nevarēja paredzēt,un/vai novērst, un/vai ietekmēt, rīkojoties ar pienācīgu rūpību.Pakalpojumu lietošanas noteikumi Noteikumi, kas nosaka Pakalpojumu lietošanas kārtību (Līguma pielikumā)Regulators Elektronisko sakaru nozari uzraugošā LR valsts iestāde - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 13. Pušu APLIECINĀJUMI13.1. Puses garantē un apliecina savu sniegto viena otrai personas identifikācijas datu pareizību.13.2. Puses atzīst, ka ar šo Līgumu saistītie un/vai izrietošie Maksājumi atbilst to patiesajai vērtībai, ir abpusēji izdevīgi, un apņemas neizvirzīt iepriekš minētā sakarā nekādus savstarpējus iebildumus, kā arī atsakās celt viens pret otru prasības par Līguma atcelšanu vai Maksājumu apmēra grozīšanu pārmērīgu zaudējumu un/vai Pakalpojumu un/vai Papildpakalpojumu trūkumu dēļ.13.3. Attiecīga Puse apliecina, ka tās tiesību un/vai saistību pārņemējiem un/vai pilnvarotām un/vai pārpilnvarotām personām ir likumiskās un/vai līgumiskās tiesības.13.4. Abonents piekrīt un apliecina, ka:13.4.1. piekrīt personu datu apstrādei, lai tos publicētu un izmantotu komerciālos nolūkos un piekrīt, ka Abonenta brīvprātīgi iesniegtos personas datus Operators ir tiesīgs izmantot ar mērķi realizēt šo Līgumu, veidojot Abonentu datu bāzi, statistiku, bet saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Abonents piekrīt savu personas datu nodošanai parādu piedziņas uzņēmumam apstrādei, kavēto maksājumu iekasēšanai un iespējamai datu ievietošanai publiskajās datu bāzēs;13.4.2. ka Operators iekļaus Abonenta reķinā iespējamo informāciju par trešās personas sniegtiem pakalpojumiem;13.4.3. parakstot šo Līgumu piekrīt, ka visas telefonu sarunas ar Operatora darbiniekiem un ar sadarbības partneru darbiniekiem var tikt ierakstītas;13.4.4. neizmanto Pakalpojumus nodrošināšanai citām personām, kā arī neizmanto komerciālos nolūkos, tajā skaitā ar peļņas gūšanas nolūkos un nolūkos, kuri ir saistīti ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;13.4.5. vēlās saņemt rēķinus par Maksājumiem elektroniskajā veidā uz e-pasta adresi:13.5. Puses atzīst un apliecina, ka, tiešām paužot brīvu gribu, brīvprātīgi, bez viltus, maldības un spaidiem papildus un atsevišķi apsprieda šos noteikumus un, papildus parakstoties zem tiem, apliecina, ka tiešām apzin savas darbības juridisko nozīmi un sekas.visu minēto līgumā un pielikumos iepriekš izlasīju mājas lapā, apspriežu, atzīnu, apzinos un apliecinu:Abonents: ______________________________ Operators: ________________________________ 14. Pušu ADRESES UN REKVIZĪTI Operators: Abonents:Juridiskā/Deklarēšanas adrese: Rīgā, A.M. Keldiša iela 2-75, LV-1082Faktiskā/dzīvesvietas adrese: Rīgā, A.M. Keldiša iela 2-75, LV-1082Bankas nosaukums: A/S „SEB Unibanka” Krasta filiāleSWIFT kods: UNLALV2XKonta Nr.: LV26UNLA0050001869379e-mail: abonentiem@100net.lvTālrunis: 67480222Fakss: 15. Pušu PARAKSTI: Pielikums Nr. 1Operators: Abonents: lpp.6/8_______________________________________ ___________________________________ ( ) ( )
 7. 7. 1. Pakalpojuma (Signālu Pārraides) PAPILDUS APRAKSTS Piekļuvi elektronisko sakaru pakalpojumiem un lietotnēm vai to izmantošanu ierobežo Pakalpojuma kvalitātes nosacījumi atkarībā no Abonentaizvēlētas Abonēšanas maksas. Maksimālā vai pārmērīga datu plūsma (turpmāk – Plūsma) var radīt elektronisko sakaru tīkla (turpmāk – Tīkls) pārslodzi un zemu veiktspēju, ko,savukārt, izraisa Abonentam un citiem abonentiem zemāku Pakalpojuma kvalitāti. Plūsmu izraisa paša Abonenta un/vai citu abonentu (kā trešo personu)pārmērīgas nepamatotas darbības, t.sk. pārāk liela apjoma failu lejupielādēšana un pārsūtīšana; darbs ar VoIP (Voice over IP); pārāk liela apjoma tīkla spēļuspēlēšana; video un audio „straumēšana”, kā arī video kameru pieslēgšana; vienlaicīgi izmantojot failu apmaiņas sistēmas (peer-to-peer); vienlaicīgi iz-mantojot datorsistēmas operētājsistēmu, kuru neatbalsta galiekārta. Tādējādi Abonentam jābūt piesārdzīgam šajā jautājumā, lai nepieļautu sev un citiemabonentiem (trešām personām) kaitējumu Pakalpojuma kvalitātes pazemināšanas dēļ. Savukārt, lai izmērītu un kontrolētu Plūsmu nolūkā nepieļaut, ka konkrētā tīkla posmā Plūsma ir maksimāla vai pārmērīga, kas, savukārt, var radīttīkla pārslodzi un zemu veiktspēju, Operators, piesaistot trešo personu, ieviesis attiecīgas procedūras. Pirmkārt, piesaistīta trešā persona ievēro attiecīgasTīkla uzbūves prasības un noteikumus, iekārtu (serveru u.c.) ekspluatācijas noteikumus. Otrkārt, ar A/S „Balticom” izstrādāto datorprogrammu palīdzību,tiek veikts Tīkla monitorings un kontrole. Minēta monitoringa sistēma pastāvīgi uzrauga Tīklu ar mērķi meklēt lēnu vai bojātu sistēmu. Tīkla traucējumuun/vai bojājumu konstatēšanas gadījumā sistēma paziņo Tīkla administratoram. Ielaušanās atklāšanas sistēma pārrauga rašanās draudus no ārpuses unTīkla monitoringa sistēma uzrauga Tīklu, meklējot problēmas, ko izraisa pārslogoti un/vai bojāti serveru, citu iekārtu vai Tīkla savienojumi. Reaģējot uzproblēmu konstatēšanu, tiek mainīta attiecīga iekārta uz līdzvērtīgo (ja tā ir bojāta) vai uz tādu, kuras tehniskie parametri ļauj apmierināt abonentu radušāsvajadzības. Tīkls tika izbūvēts, arī ievērojot „šauru vietu” maksimālo neesamību, kas ļauj datu plūsmai neradīt tīkla pārslodzi un zemu veiktspēju. Tomēr pastāviespēja, ka kādā laika posmā (jo uzreiz fiziski nav iespējams risināt konstatēto problēmu), Pakalpojuma kvalitāte var būt nedaudz pazemināta trešo personuvainas dēļ.2. Tehniskās apkopes VEIDI - problēmas (bojājumu) esamības konstatēšana;Tīkla darba režīma - reaģēšana uz drošības incidentiem un cita veida kaitējumiem vai nodarījumiem, kas apdraud elektronisko sakaru tīklaatbalsts, tajā skaitā: funkcionēšanu; - risku analīze, monitorings; - darbības atjaunošanas pasākumi (t.sk. kabeļu remonts un/vai nomaiņa, iekārtu remonts un/vai nomaiņa). - problēmas (bojājumu) esamības konstatēšana no Abonenta puses (pēc Abonenta pieteikuma), t.i. Abonenta pieslēguma punktā; - problēmas (bojājumu) novēršana: 1) attālināta, konsultējot Abonentu 2) Abonenta pieslēguma punktā, ja nav iespējamsTiešs darbs ar novērst problēmu (bojājumu) attālināti;Abonentu : - kābeļu nomaiņa (kvalitātes uzlabošanai); - IP adreses piešķiršana, maiņa, pārnešana uz citu galalietotāja pieslēguma punktu (ja nepastāv apstākļi, kas izraisa nestandarto un/vai sarežģīto darbu veikšanu un attiecīgi ja šie darbi nav kvalificēti kā Papildpakalpojumi); - konsultācijas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma lietošanu;Visi parējie tehniskās apkopes veidi tiek uzskatīti par Papildpakalpojumiem, kuru saraksts un cenas ir publiski pieejami Operatora mājas lapāwww.100net.lv:3. NODROŠINĀTIE Abonentu ATBALSTA DIENESTI Operatora sadarbības partnera A/S „Balticom” tehniskais atbalsts: 24 stundas diennaktī tālr.80202004 (bezmaksas no fiksētas līnijas), 67145663, 29205155Abonenta apkalpošana tehniskajos fakss: 67248335 e-pasts: admin@balticom.lv jautājumos (attālināti) Darba dienās Operatora atbalsts: 9:00-13:00 14:00-18:00 tālr. 67480222 fakss: 66064145 e-pasts: abonentiem@100net.lv Operatora sadarbības partnera A/S „Balticom” tehniskais atbalsts: Meistara izbraukšana Abonenta Darba dienās: 8:30-21:00 tālr.80202004 (bezmaksas no fiksētas līnijas), 67145663, 29205155 Pieslēguma punktā Brīvdienās: 10:00-18:30 fakss: 67248335 e-pasts: admin@balticom.lvAbonenta apkalpošana maksājumu Darba dienās Operatora atbalsts: jautājumos 9:00-13:00 14:00-18:00 tālr. 67480222 fakss: 66064145 e-pasts: abonentiem@100net.lv4. Pakalpojuma (Signālu pārraides) KVALITĀTES NOSACĪJUMIAbonēšanas maksa (LVL, ar PVN) 6.10 10.00 12.20 13.00 17.08 ...*Signālu pārraides veids Optiskais internets Radiolink maksimālais pieslēguma ātrums (Mbit/sek) posmā no galalietotāja pieslēguma punkta Lejupielāde: līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam 30 100 100 100 100 ...* ārzemēs 30 100 100 100 100 ...* Augšupielāde: līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam 30 100 100 100 100 ...* ārzemēs 5 15 15 30 30 garantētais pieslēguma ātrums (Mbit/sek) posmā no galalietotāja pieslēguma punkta līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam lejupielāde 6 20 20 20 20 5 augšupielāde 6 20 20 20 20 1Signālu pārraides pieejamība (%) 85 85 85 85 85 85bojājumu novēršanas laiks (stundas) 108 108 54 108 54 108 * abonēšanas maksa tiek noteikta katrā gadījumā atsevišķi, ievērojot Abonenta vēlmes un iekārtu tehniskās iespējas.Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru (kvalitātes deklarācija) un tarifi ir publiski pieejami Operatora mājas lapā:www.100net.lv Pielikums Nr. 2 Pakalpojumu LIETOŠANAS NOTEIKUMI1. Pakalpojuma PĀRTRAUKŠANAS UN ATJAUNOŠANAS NOSACĪJUMI:1.1. Operatoram ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Abonentam bez Abonenta piekrišanās sekojošajos gadījumos: 1) ja nepieciešams nodrošināt operatīvajiem dienestiem un attiecīgām valsts iestādēm nepārtrauktus Pakalpojumus, pārtveršanas punkta ierīkošanu, uzturēšanu, papildināšanu un pārveidošanu, kā arī to nodošanu šo iestāžu lietošanā operatīvās darbības pasākumu un kriminālprocesuālo darbību veikšanai; 2) ja nolūkā veikt pasākumus (pielikumā), reaģējot uz drošības incidentiem, riskiem vai apdraudējumiem, kā arī lai novērstu Tīkla darbības pārtraukumus ir nepieciešams veikt profilakses darbus Tīklā, kā arī veikt elektronisko sakaru sistēmu ekspluatacijas (mērīšanas, pārslegšanas utt.), remonta vai modernizēšanas darbus. Šajā gadījumā šo darbu rezultātā Abonentam var rasties īslaicīgie pārtraukumi/trūkumi Pakalpojuma saņemšanā un minētie pārtraukumi/trūkumi nav uzskatīti par Pakalpojuma trūkumiem šī Līguma izprātnē; 3) ja komunālajiem dienestiem nepieciešams veikt neatliekamus avārijas darbus, kuru izpildei nepieciešama Abonentu Pakalpojumu pārtraukšana;Operators: Abonents: lpp.7/8_______________________________________ ___________________________________ ( ) ( )
 8. 8. 4) ja darbojas nepārvaramas varas apstākļi; 5) ja Abonents pārkāp Līguma noteikumus, t.i. pastāv Noteikumu pārkāpumi it īpaši Augstākās pakāpes pārkāpumi; 6) citos nepieciešamos gadījumos.1.2. Savu iespēju robežās Operators var informēt Abonentu par Pakalpojumu pārtraukšanu Tīkla avāriju, bojājumu vai citu iemeslu dēļ.1.3. Augstāk minētos gadījumos, izņēmot 5.apakšpunktu, Abonentam nav jāmaksā Abonēšanas maksa par laiku, kad netiek sniegti Pakalpojumi, ka arī maksa par Pakalpojumu atjaunošanu. 5.apakšpunktā paredzētajos gadījumos Abonents maksā attiecīgus Abonenta Maksājumus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.1.4. Operatoram ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Abonentam pēc Abonenta pieprasījuma un abu Pušu saskaņošanās. Šajā gadījumā Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana ir uzskatāma par Papildpakalpojumu, par ko attiecīgi Abonents veic attiecīgus Maksājumus.1.5. Operatoram ir pienākums atjaunot Pakalpojumu sniegšanu bez Abonenta piekrišanās 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pušu attiecīgo saistību un pienākumu izpildīšanās, ar nosacījumu, ka ir veikti visi attiecīgie Abonenta Maksājumi šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.2. Abonentam IR AIZLIEGTS:2.1. Iejaukties Tīkla darbībā un traucēt Tīkla kvalitatīvai darbībai un attiecīgi kvalitatīvo Pakalpoumu nodrošināšanai (t.i. piemēram, mainīt, remontēt, aizstāt, konfigurēt Tīklu un Tīkla sastāvdaļas, traucēt pakešu maršrutizāciju Tīklā, radīt neefektīvu Tīkla noslodzi, izmantot Tīklu citu abonentu traucēšanai vai darbībām (iejaukties citu abonentu darbā), kā arī cita jebkāda veida iejaukšanās Tīklā un/vai tājās sastāvdaļās).2.2. Patvaļīgi un/vai ar trešo personu palīdzību, bez iepriekšējās Operatora atļaujas, t.i. darbu saskaņošanās šajā Līgumā noteiktajā kārtibā:2.2.1. ierīkot un/vai mainīt un/vai remontēt Pieslēguma punktu, galiekārtu un citu iekārtu, kura ir saistīta ar Pieslēgumu un Pakalpojumu saskaņā ar šo Līgumu;2.2.2. mainīt programmatūras un aparatūras Tīkla nodrošinājumu galiekārtā, kurai ir nodrošināta Pakalpojuma sniegšana saskaņā ar šo Līgumu;2.2.3. Pakalpojuma nodrošināšanas laikā mainīt veiktā Pieslēguma konfigurāciju, IP adresi;2.3. pieslēgt galiekārtām papildus iekārtas;2.4. veikt citus tehniskās nozīmes darbus, kas ir saistīti ar Tīklu, Pieslēgumu, Pieslēgumu punktiem un Pakalpojumu nodrošināšanu;2.5. augstāk minētus darbus atļauts veikt tikai Operatora darbiniekiem un/vai pilnvarotajām personām un/vai pēc saskaņošanās un/vai atļaujas ar Operatoru un saskaņā ar saskaņoto un/vai atļauto;2.6. lietot tādas galiekārtas un citas iekārtas: 1) kas ir bojātas un/vai kas nav pietiekoši labajā tehniskajā stāvoklī; 2) kurām nav novertēta vai deklarēta atbilstiba noteiktām prasibām; 3) kuras ir paredzētas traucējumu radīšanai;2.7. nodot trešajām personām jebkādas pieejas paroles, IP adreses un citu informāciju, kura raksturo un ir saistīta ar Tīklu, Pieslēguma punktu un Pakalpojumu;2.8. falsificēt savas IP adreses, citos tīkla protokolos izmantotās IP adreses un citu Tīklā pārraidāmo informāciju;2.9. skanēt jebkura diepazona IP adreses un mēģināt piekļūt trešo personu galiekārtām, pārķērt datus, kas ir paredzēti trešajām personām;2.10.sūtīt nepieprasītus komercziņojumus (vēstules) un citā veida ziņojumus (vēstules), kā arī jebkādu pretlikumīgu informāciju, tajā skaitā kas aizskar cilvēktiesības, autortiesības un blakustiesības, kura ir pretrunā ar LR un tai saistošiem un/vai starptautiskiem normatīviem un tiesību aktiem, izmantojot Tīklu un Pakalpojumu;2.11.sniegt nepareizu un/vai kļūdainu personīgu informāciju, reģistrējoties Operatora un/vai tā sadarbības partnera uzskaites sistēmā;3. Abonenta PIENĀKUMI, lietojot Pakalpojumus:3.1. obligāti ievērot LR un tai saistošo normatīvo un tiesību aktu noteikumus;3.2. kā savējo aizsargāt un saudzīgi lietot ierīkotos Pieslēgumu punktus, Tīklu, kas atrodas Objektā;3.3. obligāti un pienācīgi pildīt 1.klases un A.klases un citu iekārtu (tajā skaitā galiekārtu) lietošanas un ekspluatācijas noteikumus (t.sk. obligāta aparatūras iezemēšana, statiskā sprieguma noņemšana no aparatūras, utt.), kā arī pildīt citus Operatora norādījumus, kas ir vai var būt saistīti un/vai nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai;3.4. ja tīkla karte, kas pieder Abonentam, ir bojāta (t.sk. rada troksni, traucējumus, fonu Tīkla ēterā), Abonentam ir pienākums nekavējoties novērst bojājumus par saviem naudas līdzekļiem;3.5. ja Līgumā nav noteikts citādi, iegādāties, uzturēt un remontēt par saviem līdzekļiem Elektronisko sakaru galiekārtas un citas iekārtas, kas ir nepieciešamas un/vai saistītas ar Pieslēgumu un/vai Pakalpojumu sniegšanu;3.6. nodrošināt, lai Abonenta rīcībā būtu tehniski pareizi strādājošs dators vai cita galiekārta un atbilstošs programmnodrošinājums, saskaņā ar attiecīgajiem tehniskiem standartiem, ka arī veikt visus nepieciešamus pasākumus galiekārtu vai programmnodrošinājuma aizsardzībai pret vīrusiem, trojaniem u.c. utml.;3.7. veikt visus nepieciešamus pasākumus Abonenta lietošanā esošo galiekārtu un Abonenta iekārtu resursu konfigurēšanā, kas aizliegtu trešajām personām tos izmantot, kā arī operatīvi reaģēt, ja šādi gadījumi pastāv un/vai var pastāvēt. Piemēram, uzmanīgi jakonfigurē atvērts elektroniskā pasta retranslators (SMTP-relay); ziņu serveri, kuri pieejami neautorizētai informācijas publicēšanai (konferences, grupas); līdzekļi, kas ļauj trešajām personām slēpt pieslēguma vietu un veidu (atvertie proxy-serveri u.c.); plašam lietotāju lokam pieejamas lokālo tīklu adreses; elektroniskās izplatīšanas ziņu kopas ar nepietiekamu pierakstīšanas autorizāciju vai neiespējamo atteikšanos no tām;3.8. garantēt paroļu un cita veida pieejas kodu neizpaušanu.3.9. Abonents uzņemas pilnu abildību (t.sk. administratīvo, kriminālo, civiltiesisko, materiālo u.c.) un riskus, tajā skaitā nejaušības riskus par minēto Noteikumu pārkāpumu un/vai neievērošanu, kā arī par riskiem, kas ir saistīti ar viņam Interneta tīklā pieejamajiem un lietotiem materiāliem, informāciju, reklāmu, precēm un pakalpojumiem, apzinoties tos pēc būtības un arī to sekas. Pielikums Nr. 3 PASĀKUMI, ko var veikt elektronisko sakaru komersants, reaģējot uz drošības incidentiem, riskiem vai apdraudējumiem, kā arī lai novērstu elektronisko sakaru tīkla darbības pārtraukumus (rīcības plāns)1. Tīkla risku analīze: aprīkojuma bojāeja; aprīkojuma zādzība; elektrības padeves traucējumi; sakaru līniju bojājumi; neautorizēta pieeja komersanta serveriem ar ļaunprātīgu nolūku; traucējumu radīšana tīkla darbībā no galalietotāja puses; galalietotāju prettiesiskās darbības, kuras tiek veiktas izmantojot pakalpojumu; citi pakalpojuma kvalitāti ietekmējošie faktori;2. reaģēšanas kārtība uz drošības incidentiem un cita veida kaitējumiem vai nodarījumiem, kas apdraud Tīkla funkcionēšanu (tehniskie un organizatoriskie pasākumi): konstatējot problēmas esamību vispirms tiek noteikts tās tips un nozīme; tā tiek reģistrēta; tiek noteikts tas raksturs; tiek noteikts nepieciešama laika, resūrsu un materiālu apjoms tās novēršanai; pēc problēmas novēršanas sazināties ar galalietotājiem lai pārliecinātos ka problēma ir novērsta.3. Tīkla darbības atjaunošanas pasākumu apraksts (tehniskie un organizatoriskie pasākumi): konstatējot problēmas esamību vispirms tiek noteikts tās tips un nozīme: 1) aprīkojuma bojāejas gadījumā tas tiek nomainīts ar līdzvērtīgu; 2) aprīkojuma zādzības gadījumā tas tiek nomainīts ar līdzvērtīgu,Operators: Abonents: lpp.8/8_______________________________________ ___________________________________ ( ) ( )
 9. 9. par zādzības faktu tiek ziņots Valsts Policijai; 3) elektrības traucējumu gadījumos veicamas darbības ir atkarīgas no traucējumu rakstura: a) Lai pasargātos no īslaicīgiem traucējumiem aktīvais tīkla aprīkojums tiek pieslēgts pie nepārtrauktas barošanas ierīcēm (UPS); b) Ilglaicīgo strāvas padeves pārtraukumu gadījumos tiek izmantoti elektrības ģeneratori; c) serveru un kodola līmeņa aprīkojuma barošanas nodrošināšanai kalpo stacionārs lielas jaudas elektrības ģenerātors; d) citos līmeņos, gadījumos kad strāvas padeve tiek pārtraukta uz laiku ilgāku par to, kurā nepārtrauktas barošanas ierīce spēj nodrošināt aprīkojuma barošanos, tiek pielietoti portatīvie elektrības ģeneratori. 4) Sakaru līniju bojājumu gadījumos darbības ir atkarīgas no līniju piederības: a) uzņēmumam piederošo līniju bojājumu gadījumos tiek veiktas sekojošas darbības: bojājuma vietas un rakstura noteikšana; gadījuma, ja ir aizdomas par ļaunprātīgu prettiesisku darbību tiek informēta atbildīga Valsts policijas iestāde; bojājuma novēršanai nepieciešama materiālu, aprīkojuma un personāla noteikšana; bojājuma notveršana; b) Nomāto sakaru līniju bojājumu gadījumos tiek veiktas darbības kas ir paredzētas nomas līgumā; c) gadījumā, ja bojātās sakaru līnijas dēļ vairākiem galalietotājiem tiek traucēta pakalpojuma sniegšana un līnijas bojājumu nav iespējams novērst operatīvi, aprīkojums tiek pārslēgts uz rezerves līnijām. Nepieciešamības gadījumā izmantojot radio sakaru aprīkojumu. 5) neautorizētas pieejas uzņēmuma serveriem ar ļaunprātīgu nolūku gadījumā, šī pieēja tiek bloķēta. Par šādu incidentu tiek ziņots Valsts policijai. Tie veikta serveru drošības pārbaude un vājo vietu novēršana. 6) Gadījumos, kad galalietotājs rada traucējumus tīkla darbībai vispirms ar to mēģina sazināties uzņēmuma pārstāvis ar nolūku lai lietotājs pārtrauc šādas darbības. Ja ar lietotāju nav iespējams sazināties, jeb tas atsakās vai nav spējīgs pārtraukt radīt traucējumus – tā aprīkojums tiek atslēgts no elektroniska sakaru tīkla. 7) Gadījumos, kad tiek konstatēts ka lietotājs veic vai ir veicis darbības kas ir aizliegtas ar spēkā esošo likumdošanu, tiek veiktas likumdošana paredzētas darbības. 8) Citos gadījumos, kad spēkā stājās neparedzēti riska faktori, tie tiek analizēti, nepieciešamības gadījumā to analīzei un seku novēršanai tiek piesaistīti nepieciešamie resursi un materiāli, kā arī notiek sadarbība ar atbildīgām institūcijām.Operators: Abonents: lpp.9/8_______________________________________ ___________________________________ ( ) ( )

×