ขออนุมัติจัดและเบิกเงินเพื่อฝึกอบรม

322 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ขออนุมัติจัดและเบิกเงินเพื่อฝึกอบรม

  1. 1. บันทึกข้อความ ส่วนราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ที่ ศธ ๐๖๔๓.๔ (๒) / ๑๓๖ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติจัดและเบิกเงินในการฝึกอบรม เรียน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางการฝึกอบรม ๒. รายระเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๓. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ด้วยข้าพเจ้า นายพิบูลย์ ยะโสธร ตําแหน่ง ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้รับ แจ้งจากสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ให้เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานถ่ายทอด องค์ความรู้การเกษตรสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมสํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานตามเป้าหมายขยายผลและถ่ายทอดองค์ ความรู้สู่ชุมชน โดยผ่านนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตามขั้นตอนดังนี้ ๑. ประสานงานเพื่อหาสมาชิกจากครูในสถานศึกษา และจัดตั้งคณะทํางานในระดับสถานศึกษา ๒. คัดเลือกนักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาละ ๓๐ คน ๓. คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาละ ๔๐ คน ๔. จัดทําแปลงสาธิตการลดการใช้สารเคมีพื้นที่เกษตรในสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งผลต่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยสํานักงานคณะกรรมการได้อนุมัติงบดําเนินการดังกล่าวให้กับวิทยาลัยเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท และ ให้ระยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแต่ มิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๖ ให้เสร็จสิ้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขออนุญาตเสนอ โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเกษตรบนความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม มาเพื่อโปรดพิจารณา อนุญาตดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขยายผลสู่นักศึกษาและเกษตรกร ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ( นายพิบูลย์ ยะโสธร ) ครู วิทยฐานะชํานาญการ ลงชื่อ................................................... ( นายประดิษฐ์พร จิระปัญญาเลิศ ) ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ........./.............../.............

×