Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tac dung tu cua dong dien

497 views

Published on

Tác dụng từ củ dòng điện

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tac dung tu cua dong dien

 1. 1. Câu 1:Khi đặt hai nam châm gần nhau thì chúng tương tác với nhau như thế nào ? Câu 2 :Nêu cấu tạo chính và hoạt động của la bàn?
 2. 2. I. Lực từ II.Từ trường III. Vận dụng
 3. 3. THÍ NGHIỆM Ơ-XTET 0 K A BắcNam Mục đích: Tìm hiểu xem dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng có tác dụng từ không A B
 4. 4. Điền thêm từ còn thiếu trong kết luận sau Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì ………………… Vì nó gây ra tác dụng……………lên kim nam châm đặt gần nó. tác dụng từ lực từ
 5. 5. 1.Trong thí nghiệm Ơ xtét dây dẫn AB được bố trí như thế nào? Tạo kim nam châm một góc tù Song song với kim nam châm đang đứng yên Vuông góc với kim nam châm Tạo với kim nam châm một góc nhọn AA CC DD BB
 6. 6. S N S N
 7. 7. S N S N
 8. 8. -Từ trường là môi trường tồn tại xung quanh .. …………, xung quanh……………….. -Từ trường có khả năng…………………lên kim nam châm đặt trong nó. - Tại một vị trí nhất định trong………………. kim nam châm chỉ một hướng xác định. Điền thêm từ còn thiếu trong kết luận sau nam châm dòng điện. tác dụng lực từ từ trường
 9. 9. - Dùng nam châm thử. Chuùng ta khoâng nhaän bieát ñöôïc tröïc tieáp töø tröôøng baèng giaùc quan maø phaûi baèng caùc duïng cuï rieâng.
 10. 10. S N S N Hình a Hình b
 11. 11. Kim nam châm luôn chỉ hướng nam bắc khi được đặt tự do trên trục thẳng đứng Không gian đó có từ trường
 12. 12. 1.Dòng điện có tác dụng từ 2.Từ trường tồn tại xung quanh nam châm và dòng điện. Nó có khả năng tác dụng lực từ lên nam châm đặt trong nó 3.Dùng nam châm thử có thể nhận biết được từ trường
 13. 13. Rùa biển
 14. 14. - giảm đau. -Từ trường sẽ điều chỉnh dòng calci chức năng tế bào. -Từ trường cũng tác động đến các hormon, các enzym, qua đó ảnh hưởng tới các yếu tố tái tạo, tăng trưởng tế bào thần kinh. - Người ta dùng từ trường tái tạo, phát triển các tế bào thần kinh, hồi phục lại chức năng tủy sống.
 15. 15. Camera nội soi có kích thước không lớn hơn viên kẹo, bệnh nhân nuốt nó và các bác sĩ sẽ điều khiển chuyển động của nó bằng từ trường
 16. 16. Đọc phần có thể em chưa biết  Làm bài tập 22.1 đến 22.4  Đọc trước bài : Từ phổ - Đường sức từ Đọc phần có thể em chưa biết  Làm bài tập 22.1 đến 22.4  Đọc trước bài : Từ phổ - Đường sức từ

×