Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ky nang ra quyet dinh quan ly hand out

286 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ky nang ra quyet dinh quan ly hand out

 1. 1. Kü n¨ng ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý 1
 2. 2. Bµi 1. Kü n¨ng thiÕt lËp bèi c¶nh vµ x¸c ®Þnh vÊn ®Ò1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®Þnh1.3. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò 2
 3. 3. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.1.1. Kh¸i niÖm ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý Qu¸ tr×nh qu¶n lý nãi chung, qu¶n lý kinh tÕ nãi riªng vÒ thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý dùa trªn c¸c th«ng tin qu¶n lý ®· ®-îc thu thËp vµ xö lý. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, c¸c nhµ qu¶n lý lu«n ph¶i ®øng tr-íc nh÷ng t×nh huèng, nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh cÇn xö lý b»ng c¸ch ®-a ra c¸c ph-¬ng ¸n vµ sau ®ã lùa chän mét ph-¬ng ¸n nµo ®ã ®-a ra triÓn khai thùc hiÖn. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý. 3
 4. 4. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.1.1. Kh¸i niÖm ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý “Ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý lµ viÖc lùa chän mét hay mét sè ph-¬ng ¸n ho¹t ®éng cho tæ chøc nãi chung hay cho viÖc thùc hiÖn mét c«ng viÖc nµo ®ã nh»m ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh.” 4
 5. 5. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.1.1. Kh¸i niÖm ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý “QuyÕt ®Þnh qu¶n lý lµ s¶n phÈm lao ®éng s¸ng t¹o cña chñ thÓ qu¶n lý nh»m ®Þnh ra ch-¬ng tr×nh, môc tiªu, c¸ch thøc triÓn khai ho¹t ®éng cña tæ chøc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng, c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong c«ng t¸c qu¶n lý”. 5
 6. 6. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.1.2. Ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n vµ ra quyÕt ®Þnh tËp thÓMét sè nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n C¸c gi¸ trÞ §Æc ®iÓm c¸ nh©n TÝnh chÊp nhËn rñi ro Kh¶ n¨ng bÊt hoµ sau khi ra quyÕt ®Þnh 6
 7. 7. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.1.2. Ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n vµ ra quyÕt ®Þnh tËp thÓSo s¸nh ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n vµ ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ: Thêi gian ra quyÕt ®Þnh ChÊt l-îng cña quyÕt ®Þnh. “Nh÷ng quyÕt ®Þnh víi sù nhÊt trÝ cña 5 ng-êi tham gia (hay nhiÒu h¬n) ®Òu cã chÊt l-îng cao h¬n viÖc ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n, viÖc biÓu quyÕt theo ®a sè hay 7
 8. 8. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.1.2. Ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n vµ ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ-u ®iÓm cña ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ: NhiÒu kiÕn thøc h¬n NhËn d¹ng ®-îc nhiÒu vÊn ®Ò theo nhiÒu chøc n¨ng kh¸c nhau X©y dùng nhiÒu ph-¬ng ¸n víi nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau §¸nh gi¸ c¸c ph-¬ng ¸n mét c¸ch toµn diÖn vµ chÊt l-îng h¬n §¹t ®-îc sù nhÊt trÝ cao h¬n ®èi víi quyÕt ®Þnh Sù phèi hîp tèt h¬n gi÷a c¸c bé phËn khi thùc hiÖn quyÕt ®Þnh 8
 9. 9. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý1.1.2. Ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n vµ ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ¶nh h-ëng cña c¸ nh©n trong viÖc ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ: Hµnh vi c¸ nh©n Sù thóc Ðp ph¶i tu©n theo Sù kh¸c biÖt vÒ cÊp bËc Sù kh¸c biÖt cña c¸c c¸ nh©n trong tËp thÓVÊn ®Ò: Khi nµo nªn ra quyÕt ®Þnh c¸ nh©n, khi nµo nªn ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ ? 9
 10. 10. 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ quyÕt ®Þnh qu¶n lý 1.1.3. Quy tr×nh ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý  ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®Þnh  X¸c ®Þnh vÊn ®Ò  X©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n  §¸nh gi¸, lùa chän c¸c ph-¬ng ¸n  KiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh quyÕt ®Þnh 10
 11. 11. 1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®Þnh Bèi c¶nh ®-îc hiÓu lµ m«i tr-êng cña c¸c hµnh vi vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¸ nh©n mµ trong ®ã c¸c ý t-ëng vµ d÷ kiÖn ®-îc ®-a ra ®Ó xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh. 11
 12. 12. 1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®ÞnhThiÕt lËp bèi c¶nh thuËn lîi cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý M« t¶ môc tiªu cña quyÕt ®Þnh X¸c ®Þnh thµnh phÇn tham gia thÝch hîp X©y dùng nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi khuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o Thèng nhÊt vÒ c¸ch ra quyÕt ®Þnh §¶m b¶o sù ñng hé cho c¸c quan ®iÓm ®a d¹ng hay tr¸i chiÒu Cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tranh luËn 12
 13. 13. 1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®ÞnhNh÷ng ng-êi tham gia thÝch hîp Ng-êi cã quyÒn ph©n bæ nguån lùc vµ cã tiÕng nãi quyÕt ®Þnh Nh÷ng thµnh phÇn liªn quan chñ yÕu ( nh÷ng ng-êi thùc hiÖn hoÆc liªn quan trùc tiÕp) C¸c chuyªn gia Nh÷ng ng-êi ®Ò x-íng (ñng hé) Nh÷ng ng-êi ph¶n ®èi 13
 14. 14. 1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®ÞnhNh÷ng ng-êi tham gia thÝch hîp (tiÕp theo) Quy m« nhãm ra quyÕt ®Þnh thÝch hîp: kh«ng qu¸ nhiÒu, kh«ng qu¸ Ýt X©y dùng c¸c nhãm (tæ) chuyªn tr¸ch vÒ mét sè khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò§¶m b¶o kh«ng gian vµ thêi gian cho viÖc ra quyÕt ®Þnh 14
 15. 15. 1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®Þnh Thèng nhÊt vÒ c¸ch thøc ra quyÕt ®Þnh  NhÊt trÝ  NhÊt trÝ cã giíi h¹n  BiÓu quyÕt theo ®a sè  L·nh ®¹o lµ ng-êi quyÕt ®Þnh 15
 16. 16. 1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®ÞnhX¸c ®Þnh ph-¬ng ph¸p tranh luËn thÝch hîp Ph-¬ng ph¸p biÖn hé (b¶o vÖ quan ®iÓm) Ph-¬ng ph¸p t×m hiÓu Ph-¬ng ph¸p dung hoµ 16
 17. 17. 1.2. ThiÕt lËp bèi c¶nh ra quyÕt ®ÞnhSo s¸nh ph-¬ng ph¸p biÖn hé vµ ph-¬ng ph¸p t×m hiÓu YÕu tè Ph-¬ng ph¸p biÖn hé Ph-¬ng ph¸p t×m hiÓuQuan ®iÓm ra Tranh ®ua Hîp t¸c cïng gi¶i quyÕtquyÕt ®Þnh vÊn ®ÒMôc ®Ých th¶o ThuyÕt phôc vµ vËn KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸luËn ®éngVai trß cña Ph¸t ng«n Suy nghÜ thËn trängnh÷ng ng-êitham giaHµnh vi thÓ ThuyÕt phôc ng-êi kh¸c Tranh luËn cã c©n nh¾chiÖn B¶o vÖ quan ®iÓm Cëi më víi c¸c ph-¬ng ¸n Bá qua hay cè t×nh h¹ ChÊp nhËn phª b×nh cã thÊp c¸c ®iÓm yÕu tÝnh x©y dùngQuan ®iÓm cña BÞ ng¨n c¶n hay lo¹i trõ §-îc khuyÕn khÝch vµnhãm thiÓu sè ®¸nh gi¸ cao 17KÕt qu¶ Ng-êi th¾ng – KÎ thua Cã tr¸ch nhiÖm tËp thÓ
 18. 18. 1.3. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò X¸c ®Þnh vÊn ®Ò lµ rÊt quan träng, nÕu x¸c ®Þnh vÊn ®Ò ®óng, chóng ta míi cã thÓ t×m ®-îc c¸c gi¶i ph¸p kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ ®Ó gi¶i quyÕt chóng; tr¸i l¹i, chóng ta sÏ kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®-îc chóng “ViÖc x¸c ®Þnh vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh sù viÖc chóng ta nh×n vµ c¶ c¸ch chóng ta diÔn gi¶i nh÷ng g× tr«ng thÊy” (Alan Rowe) 18
 19. 19. 1.3. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò C¸ch thøc x¸c ®Þnh vÊn ®Ò cña chóng ta th-êng chÞu ¶nh h-ëng cña:  C¸c gi¶ ®Þnh (gi¶ thiÕt)  Môc tiªu  HiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm  Mong muèn cña c¸ nh©n  Nh÷ng thµnh kiÕn c¸ nh©n 19
 20. 20. 1.3. X¸c ®Þnh vÊn ®ÒX¸c ®Þnh ®óng ®¾n vÊn ®Ò  §õng mÆc nhiªn chÊp nhËn c¸ch ®Æt vÊn ®Ò ban ®Çu, h·y ®Æt c©u hái “Cã ph¶i ®©y lµ cèt lâi vÊn ®Ò?”  T×m kiÕm nhiÒu quan ®iÓm xoay quanh vÊn ®Ò ®ã, t×m hiÓu c¸c gãc ®é cña vÊn ®Ò  T×m hiÓu vÒ c¸ch x¸c ®Þnh vÊn ®Ò cña nh÷ng ng-êi trong nhãm quyÕt ®Þnh 20
 21. 21. 1.3. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò X¸c ®Þnh ®óng ®¾n vÊn ®Ò (tiÕp theo)  Ph¸t hiÖn vµ ph©n tÝch c¸c gi¶ ®Þnh, tr¸nh sù chi phèi cña thµnh kiÕn  Thö ®Æt b¶n th©n vµo vÞ trÝ cña ng-êi kh¸c khi nh×n nhËn vÊn ®Ò  §õng bao giê ¸p ®Æt c¸ch nh×n nhËn vÊn ®Ò cña m×nh, h·y khuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o ! 21
 22. 22. 1.3. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò 5 c©u hái cÇn lµm râ ®Ó tr¸nh suy luËn chñ quan, sai lÇm  §iÒu g× râ rµng vÒ t×nh huèng ?  §iÒu g× ch-a râ rµng ?  §iÒu g× ®-îc pháng ®o¸n ?  §iÒu g× t-¬ng tù víi nh÷ng sù kiÖn trong qu¸ khø ?  §©u lµ ®iÓm kh¸c biÖt víi nh÷ng sù kiÖn trong qu¸ khø ? 22
 23. 23. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n 2.1. Quy tr×nh x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n 2.2. C¸c kü thuËt kÝch thÝch sù s¸ng t¹o “C¸c ph-¬ng ¸n s¸ng t¹o vµ kh¶ thi lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho bÊt kú quyÕt ®Þnh nµo, nÕu kh«ng cã c¸c ph-¬ng ¸n thay thÕ, sÏ kh«ng cã quyÕt ®Þnh” (David Matheson and Jim Matheson) 23
 24. 24. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n Nh÷ng chó ý khi x©y dùng ph-¬ng ¸n  C¸c ph-¬ng ¸n cÇn ®-îc x©y dùng réng r·i vµ ®éc lËp  Ph-¬ng ¸n ph¶i cã tÝnh thiÕt thùc  Ph-¬ng ¸n ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña tæ chøc  Cã mét sè l-îng ph-¬ng ¸n ®Çy ®ñ 24
 25. 25. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n2.1. Quy tr×nh x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n Kh¶o s¸t c¸c th«ng tin X©y dùng c¸c gi¶i ph¸p tiÒm Èn Dù kiÕn nh÷ng kÕt qu¶ cña tõng gi¶i ph¸p 25
 26. 26. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n2.2. C¸c kü thuËt kÝch thÝch sù s¸ng t¹o2.2.1. KÝch thÝch sù s¸ng t¹o cña c¸ nh©n TÝnh s¸ng t¹o cña c¸ nh©n trong x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n lµ kh¶ n¨ng t¹o ra c¸c ý t-ëng kh¸c th-êng hay kh¶ n¨ng kÕt hîp c¸c ý t-ëng theo mét c¸ch riªng biÖt. S¸ng t¹o lµ kh¶ n¨ng t-ëng t-îng, dù ®o¸n, ph¸t hiÖn vµ thùc hiÖn nh÷ng ý t-ëng míi, cã Ých. (Don Hellriegel). C¸c ph-¬ng ph¸p thóc ®Èy s¸ng t¹o c¸ nh©n  Ph-¬ng ph¸p chØ thÞ trùc tiÕp (mÖnh lÖnh)  Ph-¬ng ph¸p liÖt kª thuéc tÝnh  Ph-¬ng ph¸p t- duy ziczac 26
 27. 27. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n2.2. C¸c kü thuËt kÝch thÝch sù s¸ng t¹o2.2.2. C¸c kü thuËt ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ  Ph-¬ng ph¸p ph¸t triÓn t- duy (Brainstorming)  Kü thuËt Delphi  Kü thuËt nhãm danh nghÜa 27
 28. 28. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n 2.2. C¸c kü thuËt kÝch thÝch sù s¸ng t¹o 2.2.2. C¸c kü thuËt ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ * Ph-¬ng ph¸p ph¸t triÓn t- duy (Brainstorming) Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc thùc hiÖn trªn c¬ së ¸p dông mét qu¸ tr×nh t¹o ý t-ëng, khuyÕn khÝch c¸ nh©n nªu ý kiÕn cña m×nh vÒ kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, bÊt kÓ kh¶ n¨ng ®ã lµ tèt hay ch-a tèt. Nhµ qu¶n trÞ gi¶i thÝch râ vÊn ®Ò vµ yªu cÇu c¸c nh©n viªn nªu cµng nhiÒu ph-¬ng ¸n gi¶i quyÕt cµng tèt, c¸c ph-¬ng ¸n ®-îc ghi l¹i, sau ®ã sÏ ®-îc bµn luËn vµ ph©n tÝch. 28
 29. 29. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n 2.2. C¸c kü thuËt kÝch thÝch sù s¸ng t¹o 2.2.2. C¸c kü thuËt ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ * Ph-¬ng ph¸p ph¸t triÓn t- duy (Brainstorming) TuyÖt ®èi tr¸nh sù phª ph¸n, mäi ý t-ëng ®Òu ®-îc khuyÕn khÝch nãi ra, thËm chÝ c¶ c¸c ý t-ëng cùc ®oan hay kú quÆc nhÊt. BÇu kh«ng khÝ ®-îc duy tr× cµng tù do, tho¶i m¸i cµng tèt, c¸c c¸ nh©n kh«ng bÞ h¹n chÕ vÒ néi dung vµ kh«ng bÞ buéc ph¶i chøng minh tÝnh ®óng ®¾n, tÝnh kh¶ thi cña c¸c ý t-ëng. Mäi ý t-ëng nªu ra ®Òu thuéc vÒ tËp thÓ, chø kh«ng thuéc vÒ ng-êi ®· nªu ra nã, c¸c c¸ nh©n cã thÓ dùa trªn ý t-ëng ®Ò xuÊt cña ng-êi kh¸c ®Ó ph¸t triÓn ý29 t-ëng cña m×nh.
 30. 30. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n 2.2. C¸c kü thuËt kÝch thÝch sù s¸ng t¹o 2.2.2. C¸c kü thuËt ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ * Kü thuËt Delphi Kü thuËt nµy dùa trªn viÖc ®Ò xuÊt vµ so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n th«ng qua c¸c c©u hái, c¸c nhËn xÐt vµ c¸c ý kiÕn ph¶n håi c¸c nhËn xÐt ®ã. C¸c b-íc tiÕn hµnh kü thuËt Delphi  C¸c thµnh viªn nhËn ®-îc c¸c c©u hái trong phiÕu sè 1.  C¸c thµnh viªn tr¶ lêi c¸c c©u hái mét c¸ch ®éc lËp.  C¸c ý kiÕn tr¶ lêi ®-îc tËp hîp l¹i vµ tãm l-îc trong phiÕu sè 2.  C¸c thµnh viªn ®-îc yªu cÇu ph¶i ®¸nh gi¸ c¸c ý kiÕn trong phiÕu sè 2.  Quy tr×nh ®-îc thùc hiÖn nhiÒu lÇn ®Õn khi ®¹t ®-îc sù 30 thèng nhÊt.
 31. 31. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n 2.2. C¸c kü thuËt kÝch thÝch sù s¸ng t¹o 2.2.2. C¸c kü thuËt ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ * Kü thuËt nhãm danh nghÜa (NGT)  C¸c c¸ nh©n tham gia cuéc häp, b¾t ®Çu b»ng viÖc viÕt c¸c ý kiÕn cña m×nh mét c¸ch ®éc lËp.  C¸c c¸ nh©n nªu ý kiÕn cña m×nh vµ c¸c ý kiÕn ®-îc ghi chÐp l¹i.  Nhãm tiÕn hµnh th¶o luËn vµ ®¸nh gi¸ c¸c ý kiÕn ®-îc nªu.  C¸c thµnh viªn xÕp h¹ng c¸c ý kiÕn mét c¸ch ®éc lËp. QuyÕt ®Þnh cuèi cïng ®-îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c ý kiÕn cã thø h¹ng cao nhÊt 31
 32. 32. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸nMét sè lêi khuyªn khi x©y dùng ph-¬ng ¸n Mêi thªm ng-êi tham gia tõ bªn ngoµi tæ chøc, ®¶m b¶o sù ®a d¹ng cÇn thiÕt. So s¸nh c¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò t-¬ng tù cña tæ chøc kh¸c KhuyÕn khÝch c¸c thµnh viªn tho¸t khái vai trß th-êng ngµy khi x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n §Æt c¸c c©u hái th¨m dß mang tÝnh gîi më. S½n sµng xem xÐt, th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò tr¸I víi quan ®iÓm chung hay quan ®iÓm cña nhµ qu¶n trÞ Cã sù kiÓm tra l¹i c¸c ph-¬ng ¸n ®· bÞ bá qua §õng bá sãt c¸c ph-¬ng ¸n c©n b»ng, kÕt hîp ®iÓm m¹nh cña hai hay nhiÒu ph-¬ng ¸n 32
 33. 33. Bµi 2. Kü n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸nC¸c quy t¾c trong th¶o luËn nhãm Mçi thµnh viªn trong nhãm cÇn t«n träng c¸c thµnh viªn kh¸c. Mäi thµnh viªn nªn l¾ng nghe víi th¸i ®é kh¸ch quan vµ c«ng b»ng. Mäi ng-êi ®Òu cã c¬ héi ph¸t biÓu ý kiÕn vµ cã quyÒn ph¶n ®èi ý kiÕn cña ng-êi kh¸c. CÇn t×m hiÓu vµ häc hái tõ c¸c nhËn xÐt vµ c¸c ý kiÕn, quan ®iÓm tr¸i ng-îc. ChØ ®¸nh gi¸ vµ phª ph¸n c¸c gi¶ thiÕt vµ ý t-ëng, kh«ng chØ trÝch c¸ nh©n. §¶m b¶o bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i, kh«ng t¹o søc Ðp, khuyÕn khÝch sù cëi më vµ hµi h-íc. §¶m b¶o tÝnh tËp thÓ vµ ®oµn kÕt, mäi thµnh c«ng ®Òu lµ thµnh c«ng chung cña c¶ nhãm. 33
 34. 34. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.1. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n3.2. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh quyÕt ®Þnh 34
 35. 35. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.1. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n* C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c¸c ph-¬ng ¸n  Chi phÝ  Lîi Ých  KÕt qu¶ tµi chÝnh  C¸c biÕn sè v« h×nh  Thêi gian thùc hiÖn  Nguån lùc cÇn thiÕt  Rñi ro  C¸c vÊn ®Ò ®¹o ®øc 35
 36. 36. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.1. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n* Ph©n tÝch tµi chÝnh c¸c ph-¬ng ¸n Ph©n tÝch vµ so s¸nh “HiÖn gi¸ thuÇn”(NPV- Net Present Value) cña c¸c ph-¬ng ¸n  -íc tÝnh dßng tiÒn t-¬ng lai h»ng n¨m cña ph-¬ng ¸n.  ChiÕt khÊu tõng dßng tiÒn víi mét l·i suÊt cho tr-íc (th-êng c¨n cø trªn chi phÝ vèn).  Céng c¸c dßng tiÒn ®· chiÕt khÊu.  Trõ ®i kho¶n ®Çu t- ban ®Çu. 36
 37. 37. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.1. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n* Ph©n tÝch ma trËn møc ®é -u tiªn  LiÖt kª c¸c môc tiªu cÇn ph©n tÝch.  X¸c ®Þnh gi¸ trÞ -u tiªn (träng sè) cña c¸c môc tiªu.  §¸nh gi¸, cho ®iÓm kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c¸c ph-¬ng ¸n theo tõng môc tiªu.  Céng vµ so s¸nh tæng ®iÓm cña tõng ph-¬ng ¸n. 37
 38. 38. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.1. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n* Ph-¬ng ph¸p biÓu ®å c©y quyÕt ®Þnh  LiÖt kª c¸c ph-¬ng ¸n cÇn ®¸nh gi¸ theo c¸c “nh¸nh”.  Trong c¸c “nh¸nh”, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo c¸c chØ tiªu tµi chÝnh.  X¸c ®Þnh x¸c suÊt cña tõng nh¸nh.  Céng vµ so s¸nh tæng gi¸ trÞ cña tõng “nh¸nh” vµ tõng ph-¬ng ¸n.* §¸nh gi¸ ph-¬ng ¸n dùa trªn sù hç trî cña m¸y tÝnh 38
 39. 39. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.1. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n* BÝ quyÕt ®¸nh gi¸ ph-¬ng ¸n  TÝnh tíi sù kh«ng ch¾c ch¾n trong c¸c ph-¬ng ¸n.  §¶m b¶o sù tËp trung vµo c¸c môc tiªu khi ®¸nh gi¸  Yªu cÇu mét thµnh viªn cã uy tÝn ®ãng vai trß ph¶n biÖn c¸c ph-¬ng ¸n.  §-a vµo trong nhãm ®¸nh gi¸ mét sè thµnh viªn cã kh¶ n¨ng ®-a ra nh÷ng ý kiÕn kh¸c biÖt.  Sö dông kÕt hîp nhiÒu ph-¬ng ph¸p vµ c«ng cô. 39
 40. 40. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.1. §¸nh gi¸ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n* BÝ quyÕt gi¶i quyÕt sù bÊt ®ång  Xem xÐt vµ kiÓm tra l¹i c¸c gi¶ ®Þnh.  §¶m b¶o môc tiªu ban ®Çu lµ ý t-ëng chñ ®¹o ®Ó quyÕt ®Þnh  §¶m b¶o mét mèc thêi gian cho viÖc ra quyÕt ®Þnh.  Thèng nhÊt tr-íc vÒ ph-¬ng thøc quyÕt ®Þnh, c¸ch gi¶i quyÕt nÕu vÉn cã bÊt ®ång. 40
 41. 41. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.2. TriÓn khai thùc hiÖn quyÕt ®Þnh* Gi¶i thÝch quyÕt ®Þnh  Nh÷ng suy nghÜ vµ kú väng cña nhµ qu¶n trÞ liªn quan ®Õn quyÕt ®Þnh ®ã  Lý do chän ph-¬ng ¸n nµy mµ kh«ng chän c¸c ph-¬ng ¸n kh¸c  Th«ng b¸o cho nh÷ng ng-êi cã liªn quan 41
 42. 42. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.2. TriÓn khai thùc hiÖn quyÕt ®Þnh* KiÓm so¸t c¸c kú väng sau khi quyÕt ®Þnh §¶m b¶o nh÷ng ng-êi thùc hiÖn vµ nh÷ng ng-êi liªn quan thÊu hiÓu quyÕt ®Þnh vÒ:  Môc tiªu vµ nh÷ng kÕt qu¶ thu ®-îc  Nh÷ng tr¸ch nhiÖm míi cña hä  Kú väng vÒ hiÖu suÊt lµm viÖc cña hä  Nh÷ng h×nh thøc vµ chÕ tµi xö lý nÕu kh«ng hoµn thµnh 42
 43. 43. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.2. TriÓn khai thùc hiÖn quyÕt ®Þnh* Th«ng b¸o quyÕt ®Þnh tíi nh÷ng ng-êi cã liªn quan §¶m b¶o th«ng b¸o tíi nh÷ng ng-êi thùc hiÖn vµ nh÷ng ng-êi liªn quan vÒ:  VÊn ®Ò mµ quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt  C¸c môc tiªu vµ tiªu chÝ ra quyÕt ®Þnh  Tªn vµ vai trß vµ c«ng lao cña nh÷ng ng-êi tham gia ra quyÕt ®Þnh  C¸c ph-¬ng ¸n ®· ®-îc xem xÐt  Gi¶i thÝch quyÕt ®Þnh cuèi cïng vµ ¶nh h-ëng cña nã  KÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ giíi h¹n thêi gian  Kh¬i gîi c¸c ý kiÕn ph¶n håi 43
 44. 44. Bµi 3. Kü n¨ng lùa chän ph-¬ng ¸n, kiÓm tra vµ ®iÒuchØnh quyÕt ®Þnh3.2. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh quyÕt ®Þnh  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quyÕt ®Þnh, nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra t¹i c¸c ®iÓm kiÓm tra.  Trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm tra, nhµ qu¶n trÞ sÏ x¸c ®Þnh xem liÖu quyÕt ®Þnh xem nªn thùc hiÖn:  Lo¹i bá quyÕt ®Þnh  T¹m dõng ®Ó ®iÒu chØnh, ph¸t triÓn thªm  TiÕp tôc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch  Ph¸t triÓn sang giai ®o¹n tiÕp theo 44

×