Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giao trinh tin a iuh

1,628 views

Published on

Xem đáp án:
http://toilaquantri.blogspot.com/2014/03/tai-lieu-chung-chi-tin-hoc-A-iuh.html

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Giao trinh tin a iuh

 1. 1. GIÁO TRÌNH TIN H C VĂN PHÒNG T NG QUAN V H TH NG MÁY TÍNH H ðI U HÀNH WINDOWS 7 MICROSOFT WORD 2010 MICROSOFT EXCEL 2010 MICROSOFT POWERPOINT 2010 INTERNET VÀ CÁC D CH V PH L C – HƯ NG D N ðÁNH MÁY Lưu hành n i b -2011- ð I H C CÔNG NGHI P TP.HCM KHOA KHOA H C & K THU T MÁY TÍNH --------------
 2. 2. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 1 - Chương 1. T NG QUAN V H TH NG MÁY TÍNH 1.1. Thông Tin Và X Lý Thông Tin 1.1.1. Khái ni m v thông tin D li u (data) là các d ki n không có ý nghĩa rõ ràng. Khi d li u ñư c x lý ñ xác ñ nh ý nghĩa th c s c a chúng, khi ñó chúng ñư c g i là thông tin (information). ð i v i con ngư i, d li u ñư c m c th p nh t c a ki n th c và thông tin là m c ñ th hai. Thông tin mang l i cho con ngư i s hi u bi t v th gi i xung quanh. Quá trình x lý thông tin cơn b n như sau: D li u ñư c nh p ñ u vào (Input), sau ñó máy tính (hay con ngư i) s th c hi n x lý nh n ñư c thông tin ñ u ra (Output). Lưu ý là d li u có th lưu tr b t c giai ño n nào. Ví d : Ngư i ta ti n hành ghi nh n có d li u t camera các hình nh ñư ng ph , sau ñó ti n hành phân tích d li u ñó có thông tin v m t s xe nào ñó. Toàn b quá trình lưu tr trên ñĩa c ng máy tính. Trong th i ñ i hi n nay, khi lư ng thông tin ñ n v i chúng ta càng lúc càng nhi u thì con ngư i có th dùng m t công c h tr cho vi c lưu tr , ch n l c và x lý l i thông tin g i là máy tính ñi n t (Computer). Máy tính ñi n t giúp con ngư i ti t ki m r t nhi u th i gian, công s c và tăng ñ chính xác, giúp t ñ ng hóa m t ph n hay toàn ph n c a quá trình x lý d li u. Cùng m t thông tin có th ñư c bi u di n b ng nh ng d li u khác nhau, ví d như s 1 hay I. Tuy nhiên ñ i v i máy tính, bi u di n này ph i là duy nh t ñ có th sao chép mà không m t thông tin. Máy tính bi u di n d li u b ng h ñ m nh phân. Tuy ch dùng 2 ký s là 0 và 1 (g i là bit) nhưng h nh phân này giúp máy tính bi u di n - x lý ñư c trên h u h t các lo i thông tin mà con ngư i hi n ñang s d ng như văn b n, hình nh, âm thanh, video,...
 3. 3. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 2 - 1.1.2. ðơn v thông tin ð i v i máy tính, ñơn v nh nh t dùng ñ bi u di n thông tin g i là bit (Binary digit). Bit là m t ch s trong h th ng s nh phân, nó có th có giá tr 0 ho c 1. Trong b nh máy tính, m t bit là m t công t c ñi n nh có th b t (giá tr 1) ho c t t (giá tr 0). H nh phân s d ng hai ký s 0 và 1 ñ bi u di n các s . Khi bi u di n d li u, bit không bi u di n ñ c l p mà ñư c l p theo nhóm 8 bit, g i là m t byte, vi t t t là B. Do ñó, m t Kilobyte c a RAM = 1024 byte ho c 8192 bit. Th c t , ngư i ta ít khi s d ng ñơn v mà dùng byte. Xem b ng bên dư i ñ th y các bi u di n khác. Ch n h n, th nh máy ch p hình là 32GB, ñĩa CDROM là 650MB, ñĩa DVD là 4.3GB, ñĩa c ng là 1TB. Lưu ý 1: Khi ñ c p ñ n dung lư ng lưu tr , ngư i ta s d ng m t Kilo tương ng v i1024, s d ng K vi t hoa, và thư ng ñ c p ñ n byte (Ví d 1KB=1024Byte). Nhưng khi ñ c p ñ n t c ñ truy n d li u, ngư i ta s d ng Kilo tương ng 1000, s d ng k vi t thư ng, và ñ c p ñ n bit (ví d : 1 kbit/s = 1000 bits per second). Lưu ý 2: Vào năm 1998, t ch c IEC (International Electrotechnical Commission) ñã công b b ng quy ñ i ñơn v thông tin theo quy t ñ nh IEC 60027-2. Theo ñó, ñơn v m i g i là bi dùng cho h nh phân khi chuy n ñ i. Ví d ng 1kibi tương ng v i 1024, trong khi 1 Kilo tương ng v i 1000. Ví d : kibibit=1024bit, và 1Kbit=1000bit; 1 kibibyte = 1024 byte Tên g i Ký hi u Giá tr Byte B =8bit KiloByte KB =210 B=1024Byte MegaByte MB = 1024 KB=220 B GigaByte GB = 1024 MB=230 B TetraByte TB =1024GB=240 B
 4. 4. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 3 - và 1 KB=1000Byte. Tuy v y, m t s các nhà s n xu t công nghi p v n tính toán và hi n th theo ñơn v ban ñ u. 1.2. Cơ B n V C u Trúc Máy Tính Tài li u này không t p trung vào ki n trúc và c u hình máy tính, tuy nhiên vi c n m rõ cơ b n c u hình máy tính hi n t i là ñi u quan trong giúp h c viên có th ch n l a máy tính phù h p công vi c c a mình. Trư c khi mua máy tính b n nên tham kh o ý ki n c a các chuyên gia v lĩnh v c này. V m t thương m i, hi n t i máy tính ñư c chia làm các dòng: -Desktop: máy bàn, ít di chuy n, to, giá r , c n ngu n ñi n lư i, t c ñ cao, d nâng c p, s a ch a -Laptop (di chuy n, s d ng pin, t c ñ ch m hơn desktop, khó nâng c p và s a ch a) -Netbook: gi ng laptop nhưng có c u hình th p, r , th i gian s d ng pin dài, thư ng r t nh và nh , ch s d ng các vi c ñơn gi n như so n văn b n và duy t Web. -TablePC: thư ng không có bàn phím, s d ng màn hình c m ng, t c ñ ch m, pin lâu, thích h p cho vi c ghi chú và duy t web. Các dòng máy tính này phù h p cho m i lo i công vi c tùy theo m i ngư i, và không th thay th l n nhau. D a trên tiêu chí s d ng, máy tính ñư c chia thành ba lo i chính: máy tính văn phòng, ñ h a và gi i trí. M i h th ng ñư c trang b nh ng ph n c ng cơ b n là bo m ch ch (mainboard), thi t b x lý, b nh (RAM), c ng (hard disk), v máy kèm b ngu n (case), bàn phím (keyboard), chu t (mouse) và màn hình (monitor), và cài ñ t ph n m m tùy theo công vi c. Ngoài ra, tuỳ theo yêu c u công vi c mà m i ngư i có th mua thêm modem, máy in (printer), máy quét (scanner) và các lo i ñĩa... M i lo i máy tính có th có hình d ng ho c c u trúc khác nhau, tùy theo m c ñích s d ng. M t cách t ng quát, máy tính ñi n t là m t h x lý thông tin t ñ ng g m 2 ph n chính: ph n c ng và ph n m m.
 5. 5. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 4 - 1.2.1. Ph n c ng (Hardware) Ph n c ng có th ñư c hi u ñơn gi n là t t c các ph n trong máy tính mà chúng ta có th th y ho c s ñư c. Ph n c ng bao g m 3 ph n chính: − ðơn v x lý trung ương (CPU - Central Processing Unit). − B nh (Memory). − Thi t b nh p xu t (Input/Output). • B x lý trung ương (CPU) B x lý trung ương ch huy các ho t ñ ng c a máy tính theo l nh và th c hi n các phép tính. CPU có 3 b ph n chính: kh i ñi u khi n, kh i tính toán s h c và logic, và m t s thanh ghi. Kh i ñi u khi n (Control Unit) là trung tâm ñi u hành máy tính có nhi m v gi i mã các l nh, t o ra các tín hi u ñi u khi n công vi c c a các b ph n khác c a máy tính theo yêu c u c a ngư i s d ng ho c theo chương trình ñã cài ñ t. Kh i tính toán s h c và logic (Arithmetic-Logic Unit) th c hi n các phép tính s h c (c ng, tr , nhân, chia,...), các phép tính logic (AND, OR, NOT, XOR) và các phép tính quan h (so sánh l n hơn, nh hơn, b ng nhau,...). Các thanh ghi (Registers) ñóng vai trò b nh trung gian, giúp tăng t c ñ trao ñ i thông tin trong máy tính. Ngoài ra, CPU còn ñư c g n v i m t ñ ng h (clock) hay còn g i là b t o xung nh p. T n s ñ ng h càng cao thì t c ñ x lý thông tin càng nhanh. Thư ng thì ñ ng h ñư c g n tương x ng v i c u hình máy và có các t n s dao ñ ng (cho các máy Pentium 4 tr lên) là 2.0 GHz, 2.2 GHz,... ho c cao hơn.
 6. 6. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 5 - B vi x lý thông d ng hi n nay có các dòng Core I7 (X lý ña nhi m b n-ho c tám-lu n), Core I5 (X lý ña nhi m b n-ho c tám- lu ng), Core I3 (X lý ña nhi m b n-lu ng) • B nh B nh là thi t b lưu tr thông tin, ñư c chia làm hai lo i: b nh trong và b nh ngoài. B nh trong g m ROM và RAM. ROM (Read Only Memory) là b nh ch ñ c, dùng lưu tr các chương trình h th ng, chương trình ñi u khi n vi c nh p xu t cơ s (ROM-BIOS: ROM-Basic Input/Output System). D li u trên ROM ñư c không th thay ñ i, không b m t ngay c khi không có ñi n. RAM (Random Access Memory) là b nh truy xu t ng u nhiên, ñư c dùng ñ lưu tr d ki n và chương trình trong quá trình thao tác và tính toán. D li u lưu trong RAM s m t ñi khi m t ñi n ho c t t máy. Dung lư ng b nh RAM cho các máy tính hi n nay thông thư ng vào kho ng 2GB MB, 4GB, 8GB …. B nh ngoài bao g m các thi t b lưu tr thông tin v i dung lư ng l n, thông tin không b m t khi không có ñi n, có th c t gi và di chuy n ñ c l p v i máy tính. Có nhi u lo i b nh ngoài ph bi n như: ñĩa c ng (hard disk) v i dung lư ng hi n nay kho ng 250 GB, 500 GB, 1TB, 2 TB... Lưu ý là ñĩa c ng là lo i b nh ngoài m c dù chúng luôn ñư c g n bên trong máy tính. ðĩa quang (CD-dung lư ng ph bi n kho ng 650 MB, DVD-kho ng 4.7 GB…) thư ng lưu tr âm thanh, video ñư c s d ng trong các phương ti n ña truy n thông (multimedia). Các lo i b nh ngoài khác như th nh (Memory Stick, Compact Flash Card), USB Flash Drive có dung lư ng ph bi n là 4G, 8GB, 16 GB... • Các thi t b ngo i vi Thi t b ngo i vi là các thi t b giúp máy tính k t n i, trao ñ i d li u v i th gi i bên ngoài. Thi t b ngo i vi ñư c chia làm hai nhóm là thi t b nh p và thi t b xu t tùy theo d li u ñi vào hay ñi ra máy tính. Các thi t b nh p g m: -Bàn phím (keyboard) là thi t b nh p chu n, lo i ph bi n ch a 104 phím chia làm 3 nhóm phím chính: nhóm phím ñánh máy g m các phím ch , phím s và phím các ký t ñ c bi t (~, !, @, #, $, %, ^,&, ?,...); nhóm phím ch c năng g m các phím t F1 ñ n F12 và các phím như ← ↑ → ↓ (phím di chuy n), phím PgUp (lên trang màn hình), PgDn (xu ng
 7. 7. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 6 - trang màn hình), Insert (chèn), Delete (xóa), Home (v ñ u), End (v cu i); nhóm phím s (numeric keypad). -Thi t b xác ñ nh ñi m (Pointing Device) như chu t (Mouse) ñ ch n m t v trí trên màn hình, màn hình c m ng (Touch Screen) -Thi t b ñ c: có nhi u lo i như ñ u ñ c quang h c (Optical- mark reader) dùng ánh sáng ph n x ñ nh n thông tin ñư c ñánh d u, thi t b ñ c mã v ch (Barcode reader) dùng ánh sáng ñ ñ c mã v ch, máy quét (Scanner), máy nh s (Digital camera), máy quay phim s (Digital video camera)… Máy quét, máy nh, máy quay là các thi t b s hóa th gi i th c. Các thi t b xu t bao g m: -Màn hình (Monitor): thi t b xu t chu n. Màn hình ph hi n t i là màn hình LCD v i ñ phân gi i có th ñ t 1280 X 1024 pixel. Tương t v i màn hình còn có máy chi u (Projector). -Máy in (Printer): in thông tin ra gi y. Máy in ph bi n hi n t i máy in phun, máy in laser tr ng ñen. 1.2.2. Ph n m m (Software) Ph n m m là các chương trình ñi u khi n ho t ñ ng c a máy tính nh m th c hi n yêu c u x lý công vi c c a ngư i s d ng. Ph n m m ñư c chia làm 2 lo i: H ñi u hành và ph n m m ng d ng. H ñi u hành (Operating System Software) ch a t p các câu l nh ñ ch d n ph n c ng máy tính và các ph n m m ng d ng làm vi c v i nhau. Không có h ñi u hành thì máy tính không th ho t ñ ng ñư c. Ch c năng chính c a h ñi u hành là th c hi n các l nh theo yêu c u c a ngư i s d ng; qu n lý tài nguyên máy tính: b nh , các thi t b ngo i vi. M t s h ñi u hành ph bi n là MS Windows (Windows 7, Vista, XP…), Linux (Unbutu, Fedora), Mac, Unix … Ph n m m ng d ng (Application Software) r t phong phú và ña d ng tùy theo yêu c u x lý công vi c cho ngư i s d ng: so n th o văn b n, tính toán, phân tích s li u, ñ h a, games. Ph n m m ñư c các hãng s n xu t nâng c p liên t c, tuy nhiên các tính năng chính c a ph n m m thư ng ñư c gi l i nh m t o s thân thi n cho ngư i s d ng. M t s ph n m m ng d ng ñư c s d ng r t ph bi n hi n nay như: MS Word (ch b n ñi n t ), MS Excel (b ng tính), MS Access (cơ s d li u), Corel Draw, Auto- Cad, Photoshop (ñ h a), Internet Explorer, Google Chrome, FireFox (trình duy t web)…
 8. 8. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 7 - Chương 2. MICROSOFT WINDOWS Hi n nay có nhi u h ñi u hành khác nhau như Microsoft Win- dows (MS Windows), Linux, Mac... trong ñó ph bi n hơn c là MS Windows do hãng Microft s n xu t. Phiên b n hi n t i c a MS Windows là Windows 7 (g i t t là Win7) là phiên b n ñư c s d ng cho toàn b giáo trình này. MS Windows chia làm 2 dòng s n ph m: dòng desktop cho ngư i dung cu i, và dòng server dung ñ ph c v và qu n lý h th ng m ng. Dòng desktop có nhi u phiên b n như: Win 3.1, Windows 95, Win 97, Win 98, Win Me, Win XP, Win Vista, Win 7. Giao di n ñ h a ñ p m t và thân thi n, d s d ng, chương trình ng d ng phong phú giúp Windows chi m th ph n l n khi so v i các h ñi u hành c a các hãng khác. V i giao di n ñ h a Aero, Windows 7 t o s mư t mà và ñ p m t nh t trong các dòng Windows, v i các c a s 3D và trong su t t o s thích thú cho ngư i dùng. Ngoài ra Windows 7 cho phép nh n 4GB, ñi u mà Windows Xp không th làm do XP ch s d ng 32 bit. N u máy tính b n có 4GB RAM thì s lãng phí n u s d ng XP, do XP không th s d ng h t 4GB RAM. Windows 7 ñư c chia làm 2 dòng 32 bit và 64 bit, có nhi u phiên b n khác nhau: Starter, Home Preminum, Professional, Ultimate. Phiên b n Starter nh nh t và t i gi n nh t dành cho các máy netbook. Phiên b n Ultimate là phiên b n ñ y ñ và giá cao nh t. H c viên nên nghiên c u thêm s khác bi t gi a các phiên b n các website sau ñây ñ có ch n l a ñúng khi s d ng Windows 7: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/compare/ và http://www.microsoft.com/windows/windows-7/compare/32-bit-64-bit- faq.aspx. 2.1. T p Tin, Thư M c, ðĩa Và ðư ng D n 2.1.1. T p tin (File) T p tin là t p h p d li u ñư c t ch c theo m t c u trúc nào ñó. N i dung c a t p tin có th là chương trình, d li u, văn b n,... M i t p tin ñư c lưu lên ñĩa v i m t tên (filename) thư ng có 2 ph n: ph n tên
 9. 9. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 8 - (name) và ph n phân lo i (extension) cách nhau b i d u ch m, ví d như: giaotrinhCSE.docx. Ph n tên là ph n b t bu c, còn ph n phân lo i thì có th có ho c không. Ph n tên do ngư i t o t p tin ñ t bao g m các ký t ch t A ñ n Z, các ch s t 0 ñ n 9, các ký t khác như #, $, %, ~, ^, @, (, ), !, _, kho ng tr ng. Ph n phân lo i (còn g i là ñuôi file) m c ñ nh do chương trình ng d ng t o ra, là 3 ho c 4 ký t trong các ký t nêu trên. D a vào ñuôi file ñ xác t p tin lưu tr d li u lo i nào, v i m t s lo i ph bi n c n bi t như sau: com, exe (các file có kh năng th c thi m t ng d ng nào ñó trên h ñi u hành); txt (file văn b n ñơn gi n); doc (file MS Word); xls (file MS Excel); bmp, gif, jpg (file nh); mp3, dat, wma, wmv, mov,mp4 (file âm thanh, video). Ký hi u ñ i di n (Wildcard): ñ ch m t nhóm các t p tin có tính tương ñ ng nào ñó, ta có th s d ng hai ký hi u ñ i di n. D u ? dùng ñ ñ i di n cho m t ký t b t kỳ trong tên t p tin t i v trí nó xu t hi n. D u * ñ i di n cho m t chu i ký t b t kỳ trong tên t p tin t v trí nó xu t hi n. 2.1.2. ðĩa - thư m c ðĩa (Drive): ñĩa là nơi lưu tr thông tin ph thu c vào thi t b lưu tr và ñư c qu n lý b i MS Windows (không ph i là thi t b lưu tr v n ñ c l p v i h ñi u hành). Như ta ñã bi t, máy tính dùng thi t b là ñĩa c ng (hay CD, ñĩa USB) ñ lưu d li u. Tuy nhiên, m t ñĩa c ng có th chia làm nhi u ñĩa logic ( ví d như máy tính có m t HDD dung lư ng 500 GB có th chia làm 3 ñĩa: ñĩa C (100 GB) ch a h ñi u hành, ñĩa D (200 GB) ch a tài li u, ñĩa E (200 GB) ch a b n sao d li u quan tr ng). M i ñĩa logic ñ u ñư c MS Windows gán cho m t tên. ðĩa A hay B thư ng dung cho ñĩa m m mà hi n nay không còn thong d ng. ðĩa C, D, E … thư ng là các ñĩa c ng, CDROM hay ñĩa USB. Thư m c (Folder/ Directory) là nơi lưu gi các t p tin theo m t ch ñ nào ñó theo ý ngư i s d ng giúp d dàng qu n lý t p tin. Trên m i ñĩa có m t thư m c chung g i là thư m c g c. Thư m c g c không có tên riêng và ñư c ký hi u là “” (backslash). Dư i m i thư m c g c có các t p tin tr c thu c và các thư m c con. Trong các thư m c con cũng có các t p tin tr c thu c và thư m c con c a nó. Thư
 10. 10. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 9 - m c ch a thư m c con g i là thư m c cha. Thư m c ñang làm vi c g i là thư m c hi n hành. Tên c a thư m c tuân th theo cách ñ t tên c a t p tin. ðư ng d n (Path) dùng ñ ch ñư ng ñi ñ n thư m c (hay file) c n truy xu t. Khi s d ng thư m c nhi u c p (cây thư m c) thì ta c n ch rõ thư m c c n truy xu t. ðư ng d n là m t dãy các thư m c liên ti p nhau, b t ñ u b i tên ñĩa, ñư c phân cách b i d u . Ví d : D:baitapbaibapWinbai.docx. 2.2. Kh i ð ng MS Windows 2.2.1. Kh i ñ ng và thoát kh i Windows 7 Windows 7 ñư c t ñ ng kh i ñ ng sau khi b t máy. S có thông báo yêu c u nh p vào tài kho n (User name) và m t kh u (PassWord) c a ngư i dùng. Thao tác này g i là ñăng nh p (Logging on). ðóng Windows 7: Khi mu n thoát kh i Windows 7, ch n nút Start-> Shut down ñ t t máy. Lưu ý: trư c khi Shut down, chúng ta nên ñóng t t c các c a s ñang m ñ ñ m b o sao lưu các công vi c ñang làm. Bên c nh nút Shut down có m t nút mũi tên ch a các tùy ch n khác như sau: Switch user-Chuy n ñ i qua l i gi a các tài kho n khác nhau; Log off: thoát các chương trình và khóa tài kho n hi n t i ñang s d ng, Lock: Khóa máy tính b ng cách ñưa máy tính v màn hình ñăng nh p (nên th c hi n ch c năng khi r i kh i máy tính); Restart: Kh i ñ ng l i máy tính; Sleep: Lưu l i các phiên làm vi c, ñưa máy tính v ch ñ ti t ki m năng lư ng và cho phép h th ng ho t ñ ng l i m t cách nhanh chóng. 2.2.2. Màn hình Windows 7 Sau khi kh i ñ ng, màn hình Windows 7 ch a nh ng thành ph n cơ b n như sau: -Màn hình n n (Desktop) ch a các bi u tư ng: My Computer: Bi u tư ng này cho phép duy t nhanh tài nguyên trên máy tính, Recycle Bin: nơi
 11. 11. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 10 - lưu tr t m th i các t p tin và các ñ i tư ng ñã b xoá. (Right click nút ph i chu t vào Recycle Bin r i ch n Empty Recycle Bin ho c Restore ñ xóa hoàn toàn ho c ph c h i các ñ i tư ng). Ngoài ra, trên Desktop còn có các Bi u tư ng chương trình khác-là các Shortcut: giúp b n truy nh p nhanh m t ñ i tư ng nào ñó b ng cách Double click vào bi u tư ng ñó. -Thanh Taskbar: ch a Start Menu, các bi u tư ng chương trình và b n thu nh các chương trình ñang th c thi, cùng v i khay h th ng hi n th ngày gi , thi t l p âm thanh… Menu Start: H u h t t t c ch c năng c a Windows ñư c b trí trong các menu xu t hi n t m c Start. 2.2.3. S d ng chương trình trong Windows • Kh i ñ ng m t chương trình Có nhi u cách ñ kh i ñ ng m t chương trình t Windows: ch n Start Menu All Programs [Group chương trình] Tên chương trình ng d ng. Ho c t Start Menu nh p tên chương trình trong m c Search programs and files click ch n chương trình t danh sách tìm th y. Ho c double click vào Shortcut (n u có) ñ kh i ñ ng các chương trình. ð thoát kh i chương trình ng d ng: Nh n t h p phím Alt + F4, ho c click vào nút Close, ho c Ch n Tab File Exit. • T ñ ng ch y ng d ng khi kh i ñ ng Windows M t s c n ñư c t kh i ñ ng ngay khi b t ñ u phiên làm vi c v i Windows. ð th c hi n ñi u này ta t o Shortcut c a chương trình ñó trong m c Start up: Click Start Menu All Programs Right click tên Startup, ch n Open ñ m c a s Startup. • C a s chương trình Ngư i s d ng giao ti p v i các chương trình thông qua các c a s , m t c a s chương trình g m các thành ph n sau:
 12. 12. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 11 - Title bar: hi n th tên chương trình Toolbar: Ch a các l nh thư ng s d ng dư i d ng các công c . Statusbar: Thanh tr ng thái, hi n th thông tin trong c a s . Scrollbar: Thanh cu n, dùng ñ xem ph n n i dung b che khu t. Các nút Minimize, Maximize, Close: Phóng to, thu nh , ñóng c a s chương trình. • Các thao tác trên m t c a s -Di chuy n c a s : kéo thanh Title ñ c a s ñ n v trí m i. -Thay ñ i kích thư c c a c a s : Di chuy n con tr chu t ñ n c nh ho c góc c a s , khi con tr chu t bi n thành hình mũi tên hai chi u thì drag cho ñ n khi ñ t ñư c kích thư c mong mu n. -Phóng to c a s ra toàn màn hình: click nút Maximize. -Ph c h i kích thư c trư c ñó c a c a s : click nút Restore. -Thu nh c a s thành bi u tư ng trên Taskbar: Click lên nút Minimize
 13. 13. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 12 - -Chuy n ñ i gi a các c a s c a các ng d ng ñang m : ð chuy n ñ i gi a các ng d ng nh n t h p phím Alt + Tab ho c ch n ng d ng tương ng trên thanh Taskbar. • Sao chép d li u gi a các ng d ng Trong Windows vi c sao chép d li u trong m t ng d ng ho c gi a các ng d ng ñư c th c hi n thông qua b nh ñ m (Clipboard). T i m t th i ñi m, b nh ñ m ch ch a m t thông tin m i nh t. Khi m t thông tin khác ñư c ñưa vào b nh ñ m thì thông tin trư c ñó s b xoá. Khi thoát kh i Windows thì n i dung trong b nh ñ m cũng b xoá. Các bư c sao chép d li u: − Ch n ñ i tư ng c n sao chép. − Ch n Edit Copy. − Ch n v trí c n chép t i. − Ch n Edit Paste ñ chép d li u t Clipboard vào v trí c n chép. • Tìm ki m d li u Ch c năng tìm ki m trong Windows 7 giúp tìm h u như t t c nh ng gì có trên PC c a b n m t cách nhanh chóng và d dàng. Có nhi u cách ñ tìm ki m, ngư i dùng có th s d ng Search box Start Button, Search box trong thư m c hay thư vi n… • Tìm ki m b ng Search box Start Menu Click chu t vào Start button Search và nh p t hay b ph n c a t c n tìm vào Search box. K t qu s ñư c xu t tr c ti p lên Start Menu. • Tìm ki m b ng Search box thư m c M ñĩa, thư m c hay thư vi n nơi mà b n mu n tìm ki m, nh p vào Search box t hay b ph n c a t c n tìm. (có th b sung ñi u ki n tìm b ng cách ch n Date modified hay Size).
 14. 14. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 13 - 2.3. Qu n Lý Và C u Hình C a Windows Control Panel là nơi qu n lý c u hình c a h th ng máy tính, m t menu Start Control Panel. Thư ng thì màn hình Control Panel hi u th dư i d ng Category ( m c View by). Ngư i dùng có th ch n d ng Large icons/Small icons. Trong m c này ng m hi u là chúng ta ñang m s n c a s Control Panel. H c viên t tìm các ch c năng mô t sau b ng cách s d ng ch c năng tìm ki m. 2.3.1. Qu n lý Font ch Dùng ch c năng Fonts ñ cài ñ t thêm ho c lo i b các font không s d ng. Ch n các font c n xóa, b m phím Delete ñ xóa font. ð thêm font ch m i: Copy font c n thêm vào và Paste trong folder Fonts. 2.3.2. Thay ñ i thu c tính c a màn hình M màn hình Personalization (ho c R_Click trên Desktop, ch n Personalization). T màn hình này chúng ta có th thay ñ i: Desktop Background: nh n n cho Desktop b ng cách Click ch n nh có s n ho c kích nút Browse ñ ch n t p tin nh khác. Screen Saver: Thi t l p ch ñ b o v màn hình, ñ ng th i có th cài Password ñ b o v phiên làm vi c hi n hành. Windows Color: Thay ñ i màu s c, Font ch và c ch c a các Tab, Shortcut, Title bar, … Sounds: cho phép thi t l p âm thanh phát ra khi Windows th c thi ñóng/m c a s , t t/kh i ñ ng h th ng. Theme: m t t p h p nh ng y u t t o nên giao di n cho máy tính g m các hi u ng ñ h a, âm thanh, màu s c, con chu t, hình n n.. T c là thay vì thay ñ i t ng m c Desktop Background, Windows Color. Sounds…, chúng ta có th ch n theme có s n ñư c thi t l p theo các ch ñ .
 15. 15. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 14 - 2.3.3. Thay ñ i ñ phân gi i, ch ñ màu ð phân gi i càng l n thì màn hình càng hi n th nhi u thông tin nhưng các ñ i tư ng trên màn hình s thu nh l i. Các ch ñ phân gi i màn hình thông d ng là 640x480, 800x600, 1024x768…. Tùy theo lo i màn hình và card màn hình mà có th thi t l p ñ phân gi i, ch ñ màu khác nhau. Ch ñ màu càng cao thì hình nh càng ñ p và rõ nét. Các ch ñ màu ph bi n là 256 màu (8 bits), 64.000 màu (16 bits), 16 tri u màu (24 bits). ð thay ñ i ñ phân gi i: m m c Adjust screen resolution. Ch n m c Resolution ñ thay ñ i ñ phân gi i màn hình, sau ñó b m nút Apply. Lưu ý: n u b n ch n phân gi i không phù h p, màn hình s không hi n th gì. Khi ñó ñ ng b m phím nào và ch c n ch m t giây lát, màn hình s quay v ch ñ ban ñ u. ð thay ñ i ch ñ màu: t màn hình Adjust screen resolution, ch n Advance settings Monitor Colors ñ thay ñ i ch ñ màu 2.3.4. Lo i b chương trình ð lo i b các chương trình không còn s d ng, ta th c hi n: M m c Programs and Features, ch n chương trình c n lo i b và clik nút Uninstall. 2.3.5. C u hình ngày, gi h th ng B n có th thay ñ i ngày gi c a h th ng b ng cách D_Click lên bi u tư ng ñ ng h trên thanh Taskbar ho c ch n m c Date and Time t Control Panel. T màn hình Date and Time cho phép chúng ta: Change date & time: Thay ñ i ngày, tháng, năm, gi , phút, giây; Change time zone: Thay ñ i múi gi , cho phép ch nh l i các giá tr múi gi theo khu v c ho c theo tên các thành ph l n. 2.3.6. Thay ñ i thu c tính c a chu t Thay ñ i thu c tính c a bàn phím: T m c Mouse cho phép thay ñ i t c ñ di chuy n c a con tr chu t m c Motion trong th Pointer Options, thay ñ i t c ñ nh n phím double click m c Double-click trong th Buttons.
 16. 16. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 15 - 2.3.7. Thay ñ i thu c tính vùng mi n (Regional Settings) ð thay ñ i các thu c tính như ñ nh d ng ti n t , hi n th ngày gi , ñơn v ño lư ng,.. theo khu v c chúng ta s d ng, ch n m c Region and Language. Th Formats: Cho phép ñ nh d ng hi n th các thông s ngày tháng, ti n t , s theo vùng mi n (qu c gia), …. Ngư i dùng có th ch n nút Additional settings ñ tùy ý thay ñ i thi t l p v : − Number: Thay ñ i ñ nh d ng s , v i các m c cơ b n: Decimal sym- bol (ký hi u phân cách hàng th p phân); No. of digits after decimal (s các s l ph n th p phân); Digit grouping symbol (ký hi u phân nhóm hàng ngàn); Digit grouping (s ký s trong m t nhóm (m c ñ nh là 3); Measurement system: (h th ng ño lư ng như cm, inch) − Currency: Thay ñ i ñ nh d ng ti n t ($,VND,...). − Time: Thay ñ i ñ nh d ng th i gian theo ch ñ 12 gi hay 24 gi .
 17. 17. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 16 - − Date: Thay ñ i ñ nh d ng hi n th ngày tháng. Th Location: Thay ñ i thu c tính vùng, vi c ch n m t vùng nào ñó s kéo theo s thay ñ i thu c tính c a Windows. Th Keyboards and Languages: Cho phép thi t l p m i quan h gi a bàn phím và ngôn ng ñư c nh p vào. Th Administrative: Th c thi ñ nh d ng hi n hành cho các tài kho n khác ho c tài kho n m i. 2.3.8. Thi t l p hi n th t p tin, thư m c n Ch n m c Folder Options, ch n th View. T m c Hiden files and folders, ch n m c Don’t show hidden files, folders, or drives n u mu n không hi n th t p tin, thư m c hay ñĩa n, ch n m c Show hid- den files, folders, and drives n u mu n hi n th t p tin, thư m c hay ñĩa n. 2.3.9. Gadgets Gadgets là nh ng ti n ích mà Windows 7 cung c p cho ngư i dùng ñ hi n th nhanh m t s thông tin c n thi t ra màn hình Desktop như ñ ng h , l ch, th i ti t hay thông s tài nguyên ñư c s d ng… Ch n m c Desktop Gadgets, kéo các gadget c n hi n th ra Desktop. ð b gadget trên desktop, ch c n b m nút X bên c nh. 2.3.10. Máy in V i m t s máy in thông d ng thì MS Windows ñã tích h p s n chương trình ñi u khi n (driver) cho máy in, n u không chúng ta ph i cài ñ t driver kèm theo máy in. Tuy nhiên chúng ta cũng nên cài ñ t driver cung c p theo máy ngay c khi MS Windows ñã tích h p nh m ñư c h tr t t nh t theo hãng s n xu t máy in. Vi c qu n lý máy in ñư c th c hi n t m c View devices and printers. ð cài ñ t thêm máy in: T c a s View devices and printers ch n nút Add a Printer, xu t hi n h p tho i Add Printer. Sau ñó làm theo các bư c hư ng d n c a MS Windows. ð lo i b máy in ñã cài: T c a s View devices and printers ch n nút Add a Printer, R_click trên máy in tương ng, và ch n menu Remove device.
 18. 18. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 17 - ð th c hi n in n m t tài li u ra gi y: t chương trình ng d ng ch n m c Print (thư ng trong menu File v i bi u tư ng hình máy in). Khi ñó h p tho i Print xu t hi n. Tùy theo ph n m m s d ng mà h p tho i này có th khác nhau, nhưng nh ng ch c năng chính như sau: Printer Ch n máy in mu n s d ng. Có th ch n máy in o (như Microsoft XPS Document Writer, Primo Pdf…) ñ t o ra file xps hay pdf tương ng. Page Range Ch n ph m vi mu n in: toàn b (All), trang hi n hành (Current page), vùng tài li u ñang ch n (Se- lection), trang in (Page) – nh p s trang mu n in, ho c nhi u trang in cách nhau b i d u ph y, ho c d u – ñ in liên t c nhi u trang (ví d : 2;4;5;9- 12;15-20). Number of Copy S b n in Paper per Sheet S trang in trên m t m t gi y
 19. 19. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 18 - Khi chúng ta in m t hay nhi u tài li u, Windows s qu n lý các ti n trình in, còn ñư c g i là hang ñ i in (print queue). ð xem các ti n trình này, chúng ta double click lên bi u tư ng máy in trong c a s View devices and printers. Mu n b tài li u nào trong hàng ñ i in ta ch n tài li u ñó và nh n Delete. 2.3.11. Thay ñ i Taskbar và Start Menu Ch n m c Taskbar and Start Menu t control panel ñ thay ñ i các thi t l p. ð thay ñ i thi t l p v taskbar, ch n th Taskbar v i các tùy ch nh như sau: Lock the taskbar (khóa thanh Taskbar); Auto hide (t ñ ng n thanh Taskbar khi không s d ng, khi di chuy n chu t vào m i hi n ra); Use small icons (s d ng icon trên Taskbar v i kích thư c nh ); Taskbar location on screen (v trí c a Taskbar),Taskbar buttons (gom nhóm các th hi n c a m t chương trình); Notification area (Cho n/hi n các chương trình ch y n n). Th Start Menu giúp thay ñ i Start Menu như thêm Run box, Devices and Printers…b ng cách ch n Button Customize. Chú ý m c Power Button Action dung ñ tùy ch nh ch ñ máy tính là Shutdown, Sleep… khi ngư i dùng b m nút Power trên thùng máy tính. Do ñó, khi s d ng m t máy tính l , vì không bi t c u hình cho nút Power m c này nên chúng ta nên chúng ta tránh s d ng nút Power b a bãi.
 20. 20. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 19 - 2.3.12. Backup và Restore Backup và Restore –ñư c c i ti n r t nhi u trong Windows 7— cho phép t o các b n sao c a tài li u quan tr ng c a chúng ta. ưu ñi m khi s d ng ch c năng này so v i vi c chúng ta t chép b ng tay, là h th ng t ñ ng backup ñ nh kỳ theo l ch do chúng ta thi t l p. Ch n m c Backup and Restore t Control Panel. N u l n ñ u tiên s d ng Windows Backup, click ch n Set up backup, và theo các hư ng d n ñ ch n folder c n backup và v trí lưu file backup. N u ñã t o backup r i, chúng ta ch vi c ch ñ vi c backup t ñ ng th c hi n hay t backup b ng cách click nút Back up now. Chúng ta không nên back up file/folder lên cùng m t ñĩa, và nên ch n m c Full Backup. ð th c hi n Restore: t m c Backup and Restore, ch n file backup, click Restore my files. 2.3.13. ð i m t kh u ñăng nh p Thay ñ i password ñăng nh p là vi c nên làm thư ng xuyên ñ nh kỳ giúp b o v t t hơn máy tính c a b n. T Control Panel, ch n m c User Accounts. Click vào m c Change your password. Nh p password m i và ch n OK. 2.4. Windows Explorer 2.4.1. Giao di n chính. Windows Explorer ( n m trong nhóm Accessories trong Start Menu) giúp qu n lý tài nguyên máy tính như t p tin, thư m c, ñĩa…. và và nh ng tài nguyên trong h th ng m ng. V i Windows Explorer, các thao tác như sao chép, xóa, ñ i tên thư m c và t p tin,... ñư c th c hi n m t cách thu n ti n và d dàng. ð kh i ñ ng Explorer, có th double click trên My Computer, ho c tìm t m c Search, ho c R_Click lên nút Start, ch n Open Win- dows Explorer. C a s làm vi c c a Windows Explorer g m các ph n:
 21. 21. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 20 - C a s trái (Folder): Trình bày c u trúc thư m c c a các ñĩa c ng và các tài nguyên kèm theo máy tính, bao g m ñĩa m m, ñĩa c ng, ñĩa CD... Nh ng ñ i tư ng có d u mũi tên ngang phía trư c cho bi t ñ i tư ng ñó còn ch a nh ng ñ i tư ng khác trong nó nhưng không ñư c hi n th , có th m r ng khi click vào. C a s gi a: Li t kê n i dung c a ñ i tư ng ñư c ch n tương ng bên c a s trái. C a s ph i (Preview pane): Hi n th nhanh n i dung t p tin ñư c ch n. Có th t t hi n th c a s này. Thanh ñ a ch (Address): Cho phép nh p ñư ng d n thư m c/t p tin c n t i ho c ñ xác ñ nh ñư ng d n hi n hành. Có th thay ñ i cách cách hi n th c a Explorer b ng cách ch n m c Chang your view ) v i các tùy ch n: Extra Large Icons /Large Icons /Medium Icons /Small icons /List /Details/ Tiles /Content. ð i v i tùy ch n Details, ta có th xem chi ti t Name, Size, Type, Date Modified c a file/folder. Có th thay ñ i th t s p x p b ng cách ch n m c View/ Sort By (S p x p theo) v i các tùy ch n: Name, Date modi-
 22. 22. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 21 - fied, Type, Size, theo ki u Ascending/Descending (Tăng d n/ Gi m d n). 2.4.2. Thao tác v i file và folder +T o folder m i: Ch n v trí ch a folder c n t o, Ch n Menu File New Folder (ho c R_Click New Folder ). Nh p tên thư m c m i, nh n Enter. +Sao chép thư m c/t p tin: Ch n các thư m c và t p tin c n sao chép, sau ñó th c hi n copy vào clipboard (b m Ctrl + C ho c R_Click và ch n Copy), sau ñó paste vào nơi c n chép (b m Ctrl + V ho c R_Click và ch n Paste). Có th dùng cách gi phím Ctrl và kéo rê folder vào nơi c n chép. +Di chuy n thư m c và t p tin: Ch n các thư m c và t p tin c n di chuy n, sau ñó c t ñ i tư ng vào clipboard (b m Ctrl + X ho c R_Click và ch n Cut), sau ñó paste vào nơi chuy n ñ n. Lưu ý: ñ i v i ngư i m i b t ñ u nên h n ch vi c dùng chu t kéo th khi di chuy n trong Expoler vì n u dùng chu t không chu n, có th làm folder b th ñ n m t folder nào ñó. +Xóa thư m c và t p tin: Ch n thư m c và t p tin c n xóa, b m phím Delete (ho c R_Click và ch n Delete). Lưu ý: tùy theo c u hình thi t l p mà file/folder b xóa có th ñư c lưu trong Recycle Bin. Chúng ta ph i c n th n trư c khi ñ ng ý xóa. +ð i tên thư m c và t p tin: ch n ñ i tư ng mu n ñ i tên, R_Click trên ñ i tư ng và ch n Rename (ho c b m phím F2), nh p tên m i, sau ñó gõ Enter ñ k t thúc. +Thay ñ i thu c tính thư m c và t p tin: R_Click trên file/folder, ch n Properties. Th c hi n thay ñ i các thu c tính, sau ñó b m Apply ñ xác nh n thay ñ i. Lưu ý: V i t p tin ñang s d ng thì các thao tác di chuy n, xoá, ñ i tên không th th c hi n ñư c. 2.4.3. Thao tác v i Shortcut Shortcut là m t bi u tư ng dùng ñ kh i ñ ng nhanh m t chương trình ho c m t t p tin/folder trên máy. Shortcut có th ñư c ñ t trong m t Folder ho c ngay trên màn hình n n. Shortcut ch lưu ñư ng d n
 23. 23. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 22 - (ho c tr ) ñ n ñ i tư ng, vì th có th xoá nó mà không nh hư ng ñ n chương trình ng d ng. +T o Shortcut: R_Click lên v trí c n t o Shortcut, ch n New Shortcut. Trong m c Type the location of the item, nh p ñư ng d n c a t p tin c n t o Shortcut (ho c b m Browse ñ tìm t p tin). Click Next ñ qua bư c k ti p ñ nh p tên cho Shortcut c n t o, click Finish ñ hoàn thành. Lưu ý: Có th t o shortcut t file g c trong Explorer ho c (file su khi tìm th y s d ng ch c năng Search) b ng cách Copy, và Click ph i chu t vào nơi mu n t o Shortcut, ch n Paste Shortcut). +Thay ñ i thu c tính cho Shortcut: cũng như file/folder, shortcut cũng có th thay ñ i thu c tính. T c a s Properties c a Shortcut, ch n th Shortcut. Chúng ta có th thay ñ i Target (ñư ng d n file g c c a shortcut); Change icon (thay ñ i bi u tư ng c a Shortcut); Shortcut key (Gán phím nóng cho Shortcut, ví d : nh n phím A n u mu n ñ t phím nóng cho Shortcut là Ctrl + Alt + A ho c nh n t h p phím g n gán. Khi mu n m ñ i tư ng ta ch c n nh n t h p phím v a gán); Run(ch n ch ñ hi n th khi m là bình thư ng/ thu nh / phóng to); 2.4.4. Thao tác v i ñĩa +ð nh d ng ñĩa (Format): ð nh d ng ñĩa là chuy n m t ñĩa thành m t d ng phù h p v i nh ng tiêu chu n c a h ñi u hành. ð format ñĩa: R_Click vào tên c a ñĩa, ch n m c Format. T c a s Format, thi p l p nhãn cho ñĩa (Volumn label), ch n m c Quick Format n u mu n ñ nh d ng nhanh – khi ch c ch n ñĩa không có l i. B m nút Start ñ ti n hành ñ nh d ng. Chú ý: D li u trong ñĩa s b xoá hoàn toàn, không th ph c h i ñư c. +Hi n th thông tin c a ñĩa: R_Click vào tên c a ñĩa c n hi n th thông tin, ch n m c Properties. T c a s này, cho phép xem dung lư ng ñĩa (Capacity), ñã s d ng bao nhiêu (Used space), còn l i bao nhiêu (Free space) t th General.
 24. 24. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 23 - Chú ý: Th Tools: cung c p công c ki m tra ñĩa (Error- checking), và ch ng phân m nh ñĩa (Defragment). Vi c ch ng phân m nh ñĩa giúp máy tính ch y nhanh hơn sau m t th i gian s d ng. 2.5. M t S Ti n Ích 2.5.1. Libraries Có th xem như Libraries là thư m c o giúp chúng ta t ch c và tìm ki m nhanh chóng các file/folder tương ñ ng n m r i rác trên máy tính. Chúng ta có th t o m i, thêm các folder/file vào Libraries. C n phân bi t rõ gi a My Documents (hay My Pictures) và Libraries là, My Documents là folder ch a d li u, còn Libraries không ch a d li u gì, d li u c a chúng ta v n v trí ban ñ u, và Libraries giúp qu n lý theo nhóm cho ti n d ng. Ngoài ra, My Documents ñư c Windows t o s n c ñ nh v i tính năng l p ch m c ñ tăng t c cho vi c tìm ki m, còn Libraries do ngư i dung ñ nh nghĩa. L y ví d như, chúng ta có 3 folder, m i folder ch a m t môn h c g m 3 file: bài gi ng, bài t p, ñ án. Chúng ta t o m t Library tên là ñ án n p, vào ñưa 3 ñ án vào Library này. Như v y, 3 file ñ án v n v trí cũ, và khi mu n n p bài, chúng ta ch vi c truy xu t ñ n Library ñ án này. Vi c xóa Libraries không nh hư ng gì ñ n các file g c. ð t o m i m t Library, t màn hình Explorer, right click trên m c Libraries, ch n New-Library, nh p tên cho Library và b m Enter. ð import m t folder vào Library v a t o, click ch n Library v a t o ra, b m nút Include new folder, và ch n folder mu n import vào Library. Như v y, sau này b n có th truy xu t nhanh chóng ñ n Library.
 25. 25. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 24 - 2.5.2. Bitlocker Bitlocker là tính năng m i c a Windows 7 (h tr ñ y ñ nh t b n Ultimate) giúp mã hóa và b o v d li u cho m t ñĩa hay partition, ñ t bi t là ñĩa USB v i kh năng ñánh m t là r t cao. Ngư i dùng ph i có ñúng m t kh u m i có th truy xu t ñĩa ñư c b o v , nên tránh t i ña vi c l thông tin. T Control Panel, m m c Bitlocker Drive Encryption. Click vào m c Turn On Bitlocker ñĩa c n b o v . Ch n m c Use a password to unlock the drive và nh p m t kh u (2 l n). B m Next ñ ti n hành mã hóa. L n sau, m i khi truy nh p ñĩa b o v , chúng ta ph i nh p m t kh u. ð t t ch c năng Bitlocker, chúng ta cũng vào Control Panel - m c Bitlocker Drive Encryption, và ch n Turn off Bitlocker.
 26. 26. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 25 - 2.5.3. Snipping Tool Snipping Tool dùng ñ ch p m t ph n hay toàn b màn hình dư i d nh hình ch nh t hay d ng b t kỳ, sau ñó cho phép ghi chú, v , hightlight và g i email ñi ngay t ti n ích này. Sau khi kh i ñ ng Snipping Tool, click ch n New, sau ñó click ch n vào mũi tên g n nút New và tùy ch n hình c t ñ ch p: Free-form Snip (ch p v i hình bao b t kỳ t v ); Rectangular Snip (ch p v i hình bao ch nh t), Window Snip (ch p m t c a s ); Full-screen Snip (ch p toàn b màn hình). Sau ñó dùng các công c trên toolbar ñ v hay nghi chú cho hình ch p. 2.5.4. Wordpad WordPad là chương trình so n th o văn b n ñơn gi n thu c nhóm Accessories ñã ñư c nâng c p r t nhi u phiên b n Windows 7, v i giao di n ribbon m i. V i nhi u tính năng ñ nh d ng ñư c b sung, như highlight, bullets, line breaks, và nhi u ch n l a
 27. 27. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 26 - v màu s c, cho phép chèn hình nh và ch c năng Zoom giúp WordPad tr nên m nh m , có th thay th Winword trong trư ng h p máy tính không có s n b Office. Cách s d ng Wordpad tương ñ ng v i cách s d ng MS Word, h c viên có th tham kh o ph n th Home c a m c s d ng MS Word. 2.5.5. Paint Paint là chương trình ñ h a cơ b n giúp v và x lý các hình nh bitmap. V i giao di n ribbon, Paint nâng khá nhi u v ch c năng c v (brushes). Paint h tr t t cho màn hình ña ñi m c m ng, nên là m t ch n l a tuy t v i khi s d ng v i Table PC. V ñư ng (line): Có nhi u ch c năng cho phép v line trong Paint, chúng ta ph i ch n công c v và quy t ñ nh hình d ng c a nét v . Môt s công c v là: Pencil tool, Brushes, Line tool, Curve tool. V hình hình h c (shape): Có th v nhi u lo i shape: ñư ng cong, mũi tên, tam giác, elip, ch nh t, tròn, vuông... Chúng ta có th b sung text (nút l nh ch A) và format cho text, có th ch n (select tool) m t ph n hình nh ñ copy, xóa. Có th xoay nh, resize kích thư c nh, s d ng công c ñ t y ñi m nh.
 28. 28. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 27 - Các ch c năng ñ h a c a Paint hi n th th Home, h c viên nên l n lư t th t ng công c m t ñ th y s khác bi t gi a các công c v c a Paint. 2.5.6. Connect to Projector Vi c k t n i máy tính v i Projector ngày nay tr nên ph bi n ñ n t t c sinh viên. Tùy theo m i máy có các phím t t khác nhau (ho c tùy theo driver màn hình) nên gây ra s lúng túng cho ngư i di n thuy t, ñ t bi t khi ñ ng trư c s ñông ngư i. Windows 7 cung c p ch c năng Connect to Projector thu c nhóm Accessories tr giúp nhanh chóng cho vi c k t n i này. Chúng ta có các ch n l a: Computer Only: ch hi n th máy tính- khi không mu n cho ngư i xem th y chúng ta ñang chu n b gì trên máy. Duplicate: hi n thi ñ ng th i trên máy tính và projector gi ng nhau. Extend: hi n th khác nhau gi a máy tính và projector, r t h u d ng khi trình chi u PowerPoint, ngư i xem nhìn ph n trình chi u, còn chúng ta nhìn th y ghi chú (note) ñ nh c bài trên máy tính. Projector Only: ch hi n th trên projector, t t màn hình laptop ñ ti t ki m pin cho nh ng lúc trình chi u dài.
 29. 29. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 28 - 2.5.7. Math Input Panel Vi c so n th o công th c toán h c là vi c r t c n thi t ñ i v i h c sinh sinh viên và nh ng ngư i làm công tác k thu t, Chúng ta có th so n th o v i Equation (xem chi ti t ph n WinWord), nhưng Windows 7 cung c p m t công c m i s d ng r t ti n l i và nhanh chóng là Math Input Panel thu c nhóm Accessories. Ngư i dùng ch c n dùng chu t hay bút v vi t công th c toán vào vùng 3, công th c s ñư c d ch và hi n th vùng 1. Vùng 4 cung c p các công c ñ hi u ch nh công th c. Sau khi so n th o công th c k t thúc, ch n nút 5 ñ copy công th c vào clipboard, và dán vào MS Word. 2.6. S D ng Ti ng Vi t Trong Windows 2.6.1. Ti ng Vi t trong Windows Các ph n m m gõ ti ng Vi t thông d ng trong Windows như Unikey, Vietkey... trong ñó ph n Unikey r t ñư c ưa chu ng vì mi n phí và có nhi u ưu ñi m. Khi nh p ti ng Vi t, chúng ta c n bi t font ch và ki u gõ. M i font ch tương m t b ng mã, do ñó khi so n th o b ng lo i font nào, ñ ñ c ñư c chính xác nh t, chúng ta ph i có lo i font tương ng v i b ng mã ñó. M t b ng mã có nhi u font ch v i hình dáng khác nhau. Font ch thông d ng nh t hi n nay là font Unicode (như Tahoma, Arial, Times New Roman...) có s n trong MS Windows, tích h p t t c các ký t c a các ngôn ng . ðây là font ch chu n c a nư c ta cũng như nhi u nư c khác trên th gi i. Do ñó, khi s d ng ti ng Vi t trên máy tính b n nên ch n b font Unicode. Ngoài ra còn có m t s b font dành
 30. 30. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 29 - riêng cho ngư i Vi t ñư c s d ng trư c kia như: Font VNI (như font VNI-Times), TCVN3... Có r t nhi u ki u gõ ti ng Vi t trong Windows do bàn phím chu n không có s n các ký t ti ng Vi t. ð gõ ñư c các ký t ti ng Vi t như ô, ư, ê.. thì chúng ta ph i s d ng các t h p phím. M i ki u gõ ti ng Vi t ñ u có nh ng ưu ñi m và như c ñi m nh t ñ nh, hai ki u gõ thông d ng nh t là VNI và Telex. Giáo trình này ch ñ c p ñ n ki u VNI do nh ng ưu ñi m c a nó trong th i ñi m hi n nay khi văn b n có khá nhi u t ti ng Anh. H c viên có th tìm hi u các ki u gõ khác t Internet. Ký t s c huy n h i ngã n ng Mũ (â,ô) ơ,ư ă ñ Phím 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ví d : ñ nh p t K Thu t: nh p Ky4 Thua65t 2.6.2. S d ng UniKey Thư ng thì Unikey ñư c ñ t StartUp folder ñ t th c thi, và hi n th khay h th ng (tray) v i bi u tư ng V n u cho phép gõ ti ng Vi t, và bi u tư ng E n u t t ch ñ gõ ti ng Vi t. N u Unikey chưa kh i ñ ng, có th th c thi Unikey t shortcut trên màn hình ho c t file Unikey.exe. ð b t/t t ch ñ gõ ti ng Vi t, ch c n click vào bi u tư ng E hay V này. T màn hình Unikey, chúng ta ch n b ng mã là Unicode, và ki u gõ phím là VNI.
 31. 31. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 30 - Chương 3. MICROSOFT WORD 3.1. Gi i Thi u Microsoft Word Microsoft Word, là ph n m m so n th o văn b n ñư c dùng ph bi n hi n nay c a hãng ph n m m Microsoft. Word cho phép ngư i dùng so n th o văn b n (text) v i các ñ nh d ng như phông ch , màu s c, cùng v i hình nh ñ h a (graphics) và các d li u ña phương ti n (multimedia) như âm thanh, video, … khi n cho vi c so n th o văn b n ñư c thu n ti n hơn. Ngoài ra Word cũng có các công c như ki m tra chính t , ng pháp c a nhi u ngôn ng khác. Các phiên b n trư c c a Word lưu tên t p tin v i ñuôi là .doc, phiên b n 2007 và 2010 dùng ñuôi là .docx. H u h t các phiên b n c a Word ñ u có th m ñư c các d ng t p tin khác như văn b n thô (.txt), các trang web (.html), … 3.1.1. Các thành ph n cơ b n trên màn hình Word Hình 3.1: Giao di n MS Word 2010 − Vùng so n th o văn b n: Nh p văn b n, ñ nh d ng, chèn hình nh, … − Thanh Tab: Ch a các l nh c a Word.
 32. 32. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 31 - − Thanh công c (Toolbar): Ch a các l nh thư ng s d ng, dư i d ng các công c . − Ruler: G m thư c ngang và thư c d c, dùng ñ canh l văn b n và ñ nh v các ñi m d ng (Tab) m t cách tr c quan. − Status bar: Thanh tr ng thái, hi n th thông tin tr ng thái c a c a s làm vi c như: v trí hi n hành c a d u nháy, trang hi n hành trên t ng s trang, … 3.1.2. Các khái ni m cơ b n − Character (ký t ): M t ký t ñư c nh p t bàn phím, tr các phím ch c năng. − Word (t ): M t nhóm ký t liên t c, gi a các t cách nhau m t kho ng tr ng. − Line (dòng): Các t n m trên cùng m t dòng. − Paragraph (ño n): Là m t ño n văn b n ñư c k t thúc b ng phím Enter. − Page (trang): Kích thư c m t trang ñư c xác ñ nh trong Page setup. − Section (phân ño n): Là nh ng ph n c a văn b n có nh ng ñ nh d ng khác nhau. 3.1.3. Các thao tác cơ b n Kh i ñ ng và thoát kh i Word − Kh i ñ ng: Ch n m t trong các cách sau: + Start All Programs Microsoft Office Microsoft Word 2010. + Double Click vào Shortcut Microsoft Word trên Desktop. + Start gõ Winword vào ô Search… r i nh n Enter. − Thoát kh i Word: + Trong c a s làm vi c, ch n File Exit . + Click nút Close . Nh p và hi u ch nh văn b n − Các phím di chuy n d u nháy (cursor): + Sang trái m t ký t :  + Sang ph i m t ký t : + Lên dòng trên: + Xu ng dòng dư i:
 33. 33. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 32 - + Sang trái m t t : Ctrl + + Sang ph i m t t : Ctrl + + V cu i dòng: End + V ñ u dòng: Home + Lên trên m t trang: PageUp + Xu ng dư i m t trang: PageDown + V ñ u văn b n: Ctrl+Home + V cu i văn b n: Ctrl+End + Di chuy n ñ n m t trang b t kỳ: Ctrl+G + Shift+Enter: Ng t dòng + Ctrl+Enter: Ng t trang − Các phím xóa: + Xóa m t ký t bên trái d u nháy: BackSpace + Xóa m t ký t bên ph i d u nháy: Delete + Xóa m t t trư c d u nháy: Ctrl+BackSpace + Xóa m t t sau d u nháy: Ctrl+Delete + Xóa m t kh i ch n: Ch n kh i và nh n phím Delete − Thao tác ch n kh i + Shift + Các phím  : Ch n m t ký t . + Shift + Home: Ch n t ñi m chèn ñ n ñ u dòng. + Shift + End : Ch n t ñi m chèn ñ n cu i dòng. + Shift + PgDn: Ch n t ñi m chèn ñ n cu i trang. + Ctrl + Shift + End: Ch n t ñi m chèn ñ n cu i văn b n. + Ctrl + A: Ch n c văn b n. + Gi phím Alt + Drag chu t: Ch n m t kh i tùy ý. − Nh p văn b n: + Nh p văn b n chính xác, ch n font ch rõ ràng d ñ c. + Nh p ñúng n i dung, không sai chính t , không th a kho ng tr ng. + Nh p văn b n trư c, ñ nh d ng sau, không nên v a nh p v a ñ nh d ng. + Không nên dùng phím kho ng tr ng ñ canh l cho văn b n. Thao tác v i t p tin văn b n − T o m t t p tin văn b n m i:
 34. 34. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 33 - File New Blank Document (Ctrl+N), ho c Click nút New trên thanh công c . − M t p tin ñã có: File Open (Ctrl+O), ho c Click nút Open trên thanh công c . − Lưu t p tin văn b n: File Save (Ctrl+S): Lưu, n u t p tin chưa ñ t tên thì xu t hi n h p tho i ñ t tên cho nó. File Save As (lưu theo version): Lưu l i t p tin v i tên m i. Các ch ñ hi n th tài li u khi so n th o − Print Layout: ch ñ như khi in (WYSIWYG). − Full Screen Reading: ch ñ xem toàn màn hình. − Web Layout: ch ñ trang web. − Outline: ch ñ ñ cương nhi u c p. − Draft: ch ñ thô giúp d dàng ch nh s a tài li u. Hình 3.2: Các ch d hi n th tài li u so n th o In tài li u: File Print − H p tho i ñ khai báo các thông s in n như: ch n máy in, kh gi y, s b n in, in t trang ñ n trang, …
 35. 35. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 34 - Hình 3.3: H p tho i thi t l p trang in 3.2. ð nh D ng Văn B n Các Tab (Home, Insert, …) khi ñư c ch n thì các nhóm l nh tương ng c a nó hi n th theo t ng nhóm d ng Ribbon (dãi băng) giúp cho vi c ñ nh d ng văn b n tr nên thu n ti n và nhanh chóng hơn. Ngoài ra ngư i dùng cũng có th t o thêm các Tab m i ñ ch a các ch c năng thư ng dùng cho riêng mình. Hình 3.4: Menu ki u Ribbon c a MS Word 2010
 36. 36. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 35 - 3.2.1. T o Tab ch a các công c riêng Do ñ c thù riêng c a công vi c, có nh ng tính năng dùng l i nhi u l n mà l i n m nh ng v trí khác nhau gây b t l i trong quá trình ñ nh d ng. Word 2010 cho phép ngư i dùng t o ra nh ng Tab ch a các công c ñ nh d ng cho riêng mình. Th c hi n: R_Click lên vùng tr ng c a Ribbon Customize the Ribbon ho c File Options Customize Ribbon, xu t hi n h p tho i Word Options: Hình 3.5: H p tho i Word Options − Customize the Ribbon: Li t kê theo lo i Tab có trên Ribbon. − New Tab: Thêm Tab m i. − Rename: ð i tên Tab. − New Group: Thêm nhóm công c m i. − Thêm công c ñ nh d ng: Ch n Group c n thêm Ch n công c c a s bên trái Ch n Add. − Xóa công c trong Group: Ch n Group hay công c c n xóa Ch n Remove.
 37. 37. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 36 - − Xóa main Tab/Group: Ch n main Tab/Group/Th c hi n R_Click ch n Remove. Ví d : Thêm m t Main Tab có tên là Online v i Group Internet g m m t s ch c năng liên quan ñ n Internet. Th c hi n: − R_Click lên Ribbon Customize the Ribbon xu t hi n h p tho i Word Options. − M c Customize the Ribbon ch n Main Tabs. Ch n New Tab ñ t o Main Tab sau ñó ñ i tên b ng cách ch n Rename. − T o Tool Tab b ng cách ch n New Group sau ñó ñ i tên b ng cách ch n Rename. − Ch n Tool Tab c n thêm công c , c a s bên trái ch n công c c n thêm và Click Add. 3.2.2. ð nh d ng ký t Nguyên t c chung: Có 2 cách là ñ nh d ng trư c, nh p văn b n sau ho c nh p văn b n trư c ñ nh d ng sau. ð i v i cách 2, kh i văn b n ph i ñươc ch n r i th c hi n các l nh ñ nh d ng. Th c hi n: Home (Group) Font: ch n các ch c năng ñ nh d ng tương ng: Hình 3.6: Group Font − Bold : ð nh d ng in ñ m. − Italic : ð nh d ng in nghiêng. − Underline : ð nh d ng g ch chân. − Strikethrough : T o ñư ng g ch ngang qua ch . − Subscript : ð nh d ng ch s dư i dòng như H2O − Superscript : ð nh d ng ch s trên dòng như X3
 38. 38. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 37 - − Text Highlight Color : Tô màu n n cho ch − Clear formating : Xóa m i ñ nh d ng. − Text Effect : T o hi u ng cho ch . − Grow Font : Tăng ñ l n cho ch . − Shrink Font : Gi m ñ l n cho ch . − Change case : Chuy n ñ i ki u ch HOA thư ng. − Text Highlight Color : Tô màu ñánh d u cho ch . − Font Color : Màu ch . Các ch c năng khác ñ ñ nh d ng ký t n m trong h p tho i Font. Ctrl+D ñ m h p tho i này ho c click ch n góc ph i dư i c a hình bên dư i. Hình 3.7: M r ng h p tho i Font Hình 3.8: H p tho i Font
 39. 39. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 38 - − Th font: + Font: Ch n font ch + Font Style: Ch n ki u ch ñ m, nghiêng, … + Size: Ch n c ch (ñơn v dùng là point, 1 inch = 72 point) + Font color: Ch n màu ch + Underline Style: Ch n ki u g ch dư i − Th Advanced: + Scale: Ch n t l co giãn cho văn b n + Spacing: Nén ho c giãn văn b n + Position: Thay ñ i v trí c a văn b n lên trên ho c xu ng dư i so v i dòng chu n Chuy n ñ i ki u ch HOA thư ng (change case) Chuy n ñ i t ch hoa sang ch thư ng và ngư c l i, ch hoa ñ u câu ho c ch hoa ñ u m i t . Th c hi n: Ch n Home (Group Font) Change Case − Sentense case: ký t ñ u câu là ch hoa. − lowercase: t t c chuy n thành ch thư ng. − UPPERCASE: t t c chuy n thành ch in hoa. − Capitalize Each Word: Ký t ñ u c a m i t là ch in hoa. − tOGGLE cASE: Chuy n ch hoa thành ch thư ng và ngư c l i. T o và hi u ch nh hi u ng cho ch − Ch n ph n văn b n c n ñ nh d ng. − Home (Group Font) Text Effects và ch n hi u ng mong mu n. − Hi u ch nh hi u ng: + Outline: Màu c a ñư ng vi n. + Shadow: Ch n hi u ng bóng. Ch n ti p Shadow Options ñ hi u ch nh các thu c tính c a bóng.
 40. 40. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 39 - + Reflection: Hi u ng ph n chi u. + Glow: Hi u ng t o vi n xung quanh ký t . 3.2.3. ð nh d ng ño n văn b n (Paragraph) ðo n văn b n là ph n văn b n ñư c k t thúc b ng phím Enter, ñ hi n th d u Enter, ta Click nút Show/Hide . ð ñ nh d ng ño n văn b n, ta ñ t d u nháy trong ño n ñó, ch n Home (Group Paragraph), ch n các ch c năng ñ nh d ng tương ng: Hình 3.9: Group Paragraph − Bullets : T o danh sách − Numbering : T o danh sách ñánh s th t − Multilevel List : T o danh sách nhi u c p − Decrease Indent : ðưa ño n văn qua trái − Increase Indent : ðưa ño n văn qua ph i − Sort : S p x p − Show/Hide : n, hi n các mã ñ nh d ng n − Align Text Left : Canh trái − Center : Canh gi a − Align Text Right : Canh ph i − Justify : Canh ñ u hai bên − Line and Paragraph Spacing : Kho ng cách gi a các dòng − Shading : Tô n n − Border and Shadding : T o màu n n và ñư ng vi n
 41. 41. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 40 - Các ch c năng ñ nh d ng ño n văn khác có trong h p tho i Para- graph. ð m h p tho i này. Hình 3.11: H p tho i Paragraph Th Indents and Spacing: Canh l cho ño n văn: − Alignment: Canh l ño n văn (Left/Right/Center/Justified) − Indentation: Th t l cho ño n văn:
 42. 42. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 41 - + Left/Right: Kho ng cách th t vào so v i l trái/ph i c a trang. + Special: Ki u th t l : + First line: Dòng ñ u c a ño n văn th t vào/ra so v i các dòng còn l i. + Hanging: các dòng c a ño n văn (tr dòng ñ u) th t vào/ra so v i dòng ñ u tiên. − Spacing: Ch nh kho ng cách gi a các dòng và các ño n: + Before/After: Ch nh kho ng cách t ño n hi n hành (ño n ch a d u nháy) ñ n ño n trư c nó ho c sau nó. + Line spacing: Ch nh kho ng cách gi a các dòng. Borders and Shading Ch c năng này cho phép ñ nh d ng ñư ng vi n khung và màu n n cho ño n văn b n. Ch n Home/Group Paragraph /Borders and Shad- ing và ch n các ki u ñư ng vi n có s n. Các ch c năng khác thông qua h p tho i Borders and Shading. ð m h p tho i này ch n Borders and Shading…
 43. 43. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 42 - H p tho i 3.12: H p tho i Borders and Shading − Th Borders: ðóng khung ño n văn b n. + Setting: Ch n ki u khung. + Style: Xác ñ nh hình th c ñư ng vi n khung: Style, Color, Width. + Apply to: Xác ñ nh ph m vi ñóng khung: - Text: ðóng khung kh i văn b n ñư c ch n. - Paragraph: ðóng khung c ño n văn b n hi n hành. − Th Page Border: ðóng khung trang văn b n. + Các ñ nh d ng gi ng như Borders + Art: Ch n các ki u ñư ng vi n ngh thu t. + Apply to: Ph m vi ñóng khung. - Whole document: ðóng khung t t c các trang c a tài li u. - This section: ðóng khung các trang trong section hi n hành. - This section – first page only: Ch ñóng khung trang ñ u c a section hi n hành
 44. 44. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 43 - - This section- all except first page: ðóng khung t t c các trang tr trang ñ u. + Options: Thay ñ i kho ng cách t khung ñ n văn b n. - Edge of page: Kho ng cách ñư c tính t l trang gi y ñ n khung. - Text: Kho ng cách ñư c tính t văn b n ñ n khung. − Th Shading: Dùng ñ tô màu n n ño n văn b n. Bullets and Numbering Ch c năng Bullets and Numbering dùng ñ chèn t ñ ng các ký t ñ c bi t (Bullets) ho c s (Numbers) ñ u m i ño n. − Bullets: Trình bày văn b n theo ki u li t kê, ñ u m i ño n ñư c chèn m t ký t ñ c bi t.
 45. 45. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 44 - − Define New Bullet: Ch n ki u ký t , ho c hi u ch nh l i các thông s c a Bullets. Hình 3.13: H p tho i Define New Bullet + Bullet character: Symbol, Picture, Font: Ch n ký hi u làm bullet. + Alignment: Canh l cho Bullet. + Preview: Xem nhanh ñ nh d ng. − Numbering: ðánh s th t danh sách, ch n ki u Numbering c n ñ nh d ng.
 46. 46. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 45 - Define New Number Format: Ch n ki u s th t , ho c hi u ch nh l i các thông s c a Numbering:
 47. 47. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 46 - H p tho i 3.14: H p tho i Define New Number Format + Number Style: Ch n ki u s + Number format : S b t ñ u trong danh sách + Alignment: Canh l cho s th t + Preview: Xem nhanh ñ nh d ng − Multilevel List: ð nh d ng văn b n d ng danh sách nhi u c p. Ch n Define New Multilevel List ñ thi t l p thông s cho t ng c p.
 48. 48. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 47 - Hình 3.15: H p tho i Define new Multilevel list + Click level to modify: Ch n c p, t i ña là 9 c p. + Number format: ð nh d ng ki u s th t . + Number style for this level: Ch n ki u s th t : 1, 2, 3 ho c I, II, III,… + Start at : S b t ñ u. + Position: Ch n v trí ñ t s và văn b n. S d ng Tab Tab là các ñi m d ng ñư c dùng ñ di chuy n con nháy nhanh sang ph i khi nh n phím Tab thay vì dùng kho ng tr ng thư ng ch m và không như mong mu n. Có 2 lo i tab là tab m c ñ nh (có kho ng cách ñ u ñ n 0.5 inch) và tab do ngư i dùng ñ nh nghĩa. Tab thư ng dung khi nhi u ño n văn (ch có 1 dòng) có các n i dung c n dóng (trái, gi a, ph i, …) v i nhau. ð t o Tab do ngư i dùng ñ nh nghĩa − Ch n kh i văn b n c n ñ nh d ng.
 49. 49. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 48 - − ð t Tab tr c ti p trên thư c b ng cách Click chu t trong ô Select Tab ñ ch n ki u Tab, sau ñó Click chu t lên thư c t i các v trí thích h p. Các ki u Tab: + Left Tab: Canh trái. + Center Tab: Canh gi a. + Right Tab: Canh ph i. + Decimal Tab: Canh theo d u th p phân. + Bar Tab: Tab v ch ñ ng. − Hi u ch nh Tab: Double Click lên Tab ñ h p tho i Tab. Hình 3.16: H p tho i Tabs + Tab stop position: Nh p v trí c a Tab. + Alignment: Canh l cho Tab. + Set: Thi t l p giá tr cho Tab. + Clear: Xóa Tab + Clear all: Xóa t t c Tab ñã ñ t. + Leader: Ch n ký t ñi n vào ch tr ng trư c Tab.
 50. 50. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 49 - H p tho i Tab có th m ñ ñ nh nghĩa Tab b ng cách ch n Home Paragraph Tabs: Hình 3.17: H p tho i Paragraph Khai báo s lư ng tab, lo i, v trí, …
 51. 51. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 50 - Hình 3.18: Thi t l p t a ñ Tab Format Painter : Cho phép copy nhanh ñ nh d ng. − Ch n m u văn b n c n sao chép ñ nh d ng r i click ch n Format Painter. − Quét lên ph n văn b n c n ñư c ñ nh d ng gi ng như m u. 3.3. Chèn Các ð i Tư ng Vào Văn B n 3.3.1. Chèn hình nh vào văn b n Hình nh (Picture) là các d ng th c t p tin ñ h a thư ng có ph n ñuôi là .jpg, .gif, … có th ñư c chèn vào cùng v i văn b n. Word cho phép ngư i dùng ñưa vào hình nh là nh ng t p tin có s n ho c t thư vi n hình nh ñi theo b Office. Chèn hình nh có s n Insert (Group Illustrations) Picture: duy t ñ n hình c n chèn và click Insert.
 52. 52. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 51 - Chèn Clip Art Insert (Group Illustrations) Clipt Art: xu t hi n h p tho i Clipt Art. ð tr ng Text box Search for ch n Go, các Clip Art ñư c li t kê bên dư i. Click chu t lên m t Clip Art ñ ñưa nó vào tài li u. Chèn Shapes Insert (Group Illustra- tions) Shapes: ch n hình c n chèn r i rê chu t (Drag) v vào vùng mu n chèn. Chèn SmartArt Insert (Group Illustrations) SmartArt: ch n hình c n chèn, Click OK r i hi u ch nh như mong mu n. Hình 3.19: H p tho i Choose a SmartArt Graphic Chèn bi u ñ Insert (Group Illustrations) Chart ch n ki u bi u ñ c n chèn.
 53. 53. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 52 - Hình 3.20: H p tho i Insert Chart Giá tr ñ v bi u ñ ñư c l y t màn hình Excel kèm theo. Hình 3.21: H p tho i bi u ñ và giá tr lưu trong b ng tính Excel Ch p màn hình v i Screenshot Insert (Group Illustrations) Screenshot.
 54. 54. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 53 - − Available Windows hi n th các chương trình ñang ch y. Ngư i dùng ch c n Click ch n thì hình ch p màn hình ñó s xu t hi n trong tài li u. − Screen Slipping: cho phép ngư i dùng tr c ti p ch n vùng mu n ch p. Hình 3.22: Ch p hình b ng Screen Slipping 3.3.2. Hi u ch nh Picture Phiên b n Office 2010 h tr tính năng hi u ch nh hình nh như m t chương trình x lý nh chuyên nghi p. Ngư i dùng ch c n Click chu t lên hình nh mu n hi u ch nh và ch n Tab Format, h th ng công c ña d ng s xu t hi n trên Ribbon. Hình 3.23: Tab ch a công c hi u ch nh hình nh
 55. 55. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 54 - (Group) Picture Style Hình 3.24: M r ng Picture Style M r ng và ch n hi u ng mong mu n − Các ch c năng khác: + Picture Border: T o màu vi n khung nh. + Picture Effects: T o hi u ng tr c quan. cho nh như bóng, ánh sáng, ph n chi u hay là hi u ng 3D. + Picture Layout: Chuy n ñ i hình nh hi n t i sang d ng SmartArt. (Group) Adjust Hình 3.25: Group Adjust − Remove Background: Lo i b hình n n. − Corrections: Hi u ch nh ánh sáng cũng như ñ tương ph n. − Color: Thay ñ i màu c a hình nh. − Artistic Effects: T o hi u ng ngh thu t phác h a cho hình nh.
 56. 56. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 55 - − Compress Picture: Làm gi m ñ l n hình nh (nén hình nh). − Change Picture: Thay ñ i hình hi n t i b ng m t hình khác. − Reset Picture: ðưa hình nh v tr ng thái như khi m i chèn vào. (Group) Arrange Hình 3.26: Group Arrange − Wrap Text: + In Line with Text: Hình và ch cùng n m trên m t hàng. + Square: Ch bao quanh hình theo hình vuông. + Tight: Ch bao quanh hình theo ñư ng vi n c a hình. + Through: Ch bao quanh xuyên su t hình. + Top and Bottom: Ch canh theo l trên và l dư i c a hình. + Behind Text: Hình n m dư i ch t o hình n n. + In Front of Text: Hình n m trên b m t ch . + Edit Wrap Points: Thi t l p gi i h n ch ñè lên hình. + More Layout Options: M màn hình Layout. − Các ch c năng khác: + Position: Thi t l p v trí c a ñ i tư ng trên trang. + Rotate: Thi t l p góc xoay cho các ñ i tư ng. + Align: Canh l cho ñ i tư ng hay các ñ i tư ng v i nhau. + Group (Ungroup): G p nhóm (b g p nhóm) cho các ñ i tư ng. + Bring Forward: Thi t l p ñ i tư ng n m trên ñ i tư ng khác.
 57. 57. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 56 - + Send Backward: Thi t l p ñ i tư ng n m dư i ñ i tư ng khác. + Selection Pane: Hi n th các ñ i tư ng d ng danh sách giúp d dàng ch n l a và th c thi các hi u ch nh trên ñ i tư ng. Lưu ý: Canh l cho các ñ i tư ng v i nhau hay g p nhóm ch th c hi n ñư c khi ta ch n nhi u ñ i tư ng cùng lúc b ng cách ñè và gi phím Shift k t h p Click chu t ch n các ñ i tư ng. (Group) Size Cho phép thi t l p chi u r ng hay chi u cao c a ñ i tư ng. Hình 3.27: Group Size Lưu ý: M r ng Size, Wrap Text, Position cũng cho các ch c năng tương t như trên. − Ch c năng c t xén hình nh: + Crop: C t b nh ng ph n không c n thi t c a hình nh. + Crop to Shape: C t theo hình ñư c g i ý t Auto Shape. + Aspect Ratio: C t theo t l .
 58. 58. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 57 - + Fill: C t b nh ng vùng không ñư c ch n. + Fit: C t b nh ng vùng ñư c ch n. 3.3.3. Chèn các lo i Text vào tài li u Chèn WordArt WordArt là công c t o ch ngh thu t. WordArt ñư c x lý như m t hình nh chèn vào văn b n. Ch n Insert (Group Text) WordArt. Ch n ki u WordArt và nh p n i dung Hình 3.28: T o ch ngh thu t b ng WordArt Hi u ch nh WordArt Ch n ñ i tư ng, ch n Tab Format. Hình 3.29: Tab ch a công c ñ nh d ng WordArt
 59. 59. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 58 - (Group) Shape Styles: Ch n ñ i tư ng WordArt th c hi n m r ng Shape Styles, ch n hi u ng tương ng. Hình 3.30: M r ng Shape Styles Các ch c năng khác: + Shape Fill: T o màu n n cho WordArt. + Shape Outline: T o màu vi n cho WordArt. + Shape Effects: T o hi u ng cho WordArt như là bóng, ph n chi u, 3D… (Group) WordArt Style:
 60. 60. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 59 - Hình 3.31: Group WordArt Style + Text Fill : Màu n n ch WordArt. + Text Outline : Màu ñư ng vi n ch WordArt. + Text Effect : Hi u ng ch WordArt. + More : M r ng WordArt Styles. − Hi u ng cho WordArt: Ngoài các hi u ng như bóng, ph n chi u, 3D… ngư i dùng có th thay ñ i hình d ng c a WordArt b ng ch c năng Transform. Chèn Text Box: Text Box là các ô cho phép ngư i dùng nh p d li u vào và có th ñư c ñ t b t c ñâu trong tài li u. Insert (Group Text) Text Box. Ngư i dùng có th ch n Text Box m u mà Word 2010 cung c p hay t thi t k Text Box riêng cho mình b ng cách ch n Draw Text Box. AutoText AutoText là ch c năng chèn văn b n t ñ ng. Trong so n th o văn b n, có nh ng c m t mà ta ph i nh p ñi nh p l i nhi u l n, ñ ti t
 61. 61. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 60 - ki m th i gian và thao tác ta có th s d ng ch c năng AutoText. Cách th c hi n: − T o AutoText: + ðánh d u ch n kh i văn b n mu n t o AutoText. + Insert (Group Text) Quick Part, ch n AutoText, ch n Save Selection to AutoText Gallery. + Trong khung Create new Building Block: nh p t ñ i di n vào Textbox Name. + Click nút OK. − S d ng AutoText: + T i v trí c n chèn AutoText, nh p t ñ i di n, nh n phím F3. 3.3.4. Object Công c cho phép chèn các ñ i tư ng t các ph n m m khác vào văn b n, b ng cách ch n Insert (Group Text) Object, ch n lo i object c n chèn. Chèn công th c toán h c: Insert (Group Text) Object Mi- crosoft Equation 3.0, xu t hi n thanh công c Equation, ch n công c , nh p công th c, khi k t thúc ta click chu t ra ngoài thanh công c t ñ ng ñóng l i. Hình 3.32: Thanh công c Equation Chèn các m u ngày và th i gian: − ð t d u nháy t i v trí mà b n mu n chèn. − Ch n Tab Insert (Group Text) Date & Time. − Trong h p Date & Time click ch n m u c n ñưa vào, click OK.
 62. 62. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 61 - Hình 3.33: H p tho i Date and Time Equation: So n th o công th c toán h c theo m u. Insert (Group Symbols) Equation: ch n công th c m u và hi u ch nh. 3.3.5. Drop Cap Ch c năng Drop Cap dùng ñ t o m t ký t HOA có kích thư c l n ñ u c a m i ño n văn b n. Cách th c hi n: − ð t d u nháy trong ño n văn b n mu n t o ch Drop Cap. − Tab Insert (Group Text) Drop Cap. − Trong c a s Drop Cap, ch n ki u ch Drop Cap. + None: B Drop Cap. + Dropped: Ch Drop Cap n m trong văn b n. + In margin: Ch Drop Cap n m l trái văn b n. − Font: Ch n ki u ch cho Drop Cap. − Lines to drop: S dòng văn b n ng v i chi u cao c a ch Drop Cap.
 63. 63. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 62 - Hình 3.34: H p tho i Drop Cap − Position: V trí gi a ñ i tư ng ñư c Drop Cap và các hàng trong ño n văn. − Font: Thi t l p ki u ch cho Drop Cap. − Lines to drop: ð l n cho Drop Cap (ñơn v ñư c tính b ng dòng). − Distance from text: Kho ng cách t ch Drop Cap ñ n văn b n.
 64. 64. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 63 - 3.3.6. Chèn bi u tư ng và ký hi u ñ c bi t (Symbols) Insert (Group Symbols) Symbol ch n các bi u tư ng có s n ho c ch n More Symbols Hình 3.35: H p tho i Symbol Ch n ký hi u và click Insert ñ ñưa vào tài li u. 3.3.7. T o Bookmark và Hyperlink Bookmark dùng ñánh d u m t v trí trong tài li u v i m t tên, ch c năng này thư ng dùng trong các tài li u có n i dung dài. Hyperlink dùng ñ t o liên k t ñ n m t trang Web, m t hình nh, m t bookmark hay m t chương trình. T o Bookmark − ð t d u nháy t i v trí mu n ñánh d u . − Ch n Insert (Group Links) Bookmark.
 65. 65. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 64 - Hình 3.36: H p tho i Bookmark − Bookmark name: Nh p tên Bookmark. − Click Add. Trong tài li u có th có nhi u v trí c n t o Bookmark, m i Bookmark có m t tên riêng. T o Hyperlink ðánh d u kh i n i dung văn b n làm nhãn liên k t: − Ch n Tab Insert (Group Links) Hyperlink − Xu t hi n c a s Hyperlink: + Link to: Trang web, bookmark, … Hình 3.37: H p tho i Insert Hyperlink
 66. 66. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 65 - 3.3.8. Cross-reference (T o tham chi u chéo) Dùng ñ tham chi u ñ n m t ñ i tư ng như tiêu ñ (heading), hình minh h a, b ng bi u, … trong tài li u. M c ñ nh nó ñư c chèn như m t hyperlink. Cách t o: − Trong tài li u hi n hành, nh p nhãn tham chi u. − Ch n Insert (Group Links) Cross-reference. Hình 3.38: H p tho i Cross-reference + Trong Combobox Reference type, click ch n lo i ñ i tư ng mu n tham chi u ñ n — Ví d : a heading. + Trong h p Insert reference to, click ch n thông tin mu n chèn vào tài li u — Ví d : the heading text. + Trong h p For which, click ch ñ nh ñ i tư ng mu n tham chi u ñ n. + Insert as hyperlink : Cho phép ngư i s d ng di chuy n ñ n ph n t tham chi u. + Click Insert. 3.3.9. T o Header & Footer Insert (Group Header & Footer) Header ho c Footer, ngư i dùng có th ch n các m u Header/Footer có s n ho c Edit Head- er/Footer ñ nh p n i dung. Ch n Remove Header/Footer ñ b Head- er/Footer
 67. 67. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 66 - Hi u ch nh Header & Footer: Hình 3.39: Tab ch a công c t o Header and Footer − Page Number: Thêm vào s trang t ñ ng. − Date & Time: Thêm vào ngày tháng hi n hành l y t h th ng. − Quick Parts: Th c hi n ch c năng AutoText. − Picture: Chèn hình nh t file có s n. − Go to Header/Go to Footer: Di chuy n t i Footer ho c Header. − Previous, Next: ði u hư ng ñ n trang trư c ho c sau. − Different First Page: T o trang ñ u khác bi t so v i các trang còn l i. − Different Odd & Even Pages: T o trang ch n khác bi t so v i trang l − Show Document Text: T t b t hi n th tài li u trong trang. 3.3.10. Thao tác trên trang: − T o trang bìa theo m u (Cover Page): Insert (Group Pages) Cover Page ch n m t m u có s n. − Remove Current Cover Page: Xóa trang bìa. − Blank Page: Chèn trang tr ng, Page Break: Qua trang m i.
 68. 68. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 67 - 3.4. B ng – Chia C t Và Trình Bày Trang B ng (table) là ki u trình bày văn b n có c u trúc g m các c t (column) và các dòng (row), giao gi a các dòng và các c t là các ô (cell). 3.4.1. Cách t o b ng Insert (Group Table) Table. Rê chu t ch n s dòng và c t c n t o. Tuy nhiên cách này ch t o ñư c b ng có s dòng và c t gi i h n. − Insert Table: Cho phép t o b ng v i s dòng và c t ñư c ngư i dùng nh p vào, sau ñó Click OK ñ t o b ng.
 69. 69. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 68 - − Excel Spreadsheet: Nhúng b ng tính (Excel) vào trong Word. − Quick Tables: T o b ng nhanh theo m u. 3.4.2. Hi u ch nh b ng (Table) Click chu t lên b ng ñ xu t hi n Tab Table Tools ch n Layout Hình 3.40: Tab ch a công c t o b ng Ch n các thành ph n trong b ng − Ch n Ô: Click chu t lên hàng, ch n Tab Layout Group Table Select ch n Select Cell. − Ch n c t: Click chu t lên c t, ch n Tab Layout Group Table Select ch n Select Column. − Ch n hàng: Click chu t lên hàng, ch n Tab Layout Group Table Select ch n Select Row. − Ch n c b ng: Click chu t lên b ng, ch n Tab Layout Group Ta- ble Select ch n Select Table.
 70. 70. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 69 - Thao tác trên hàng và c t Click chu t lên b ng, ch n Layout Group Row & Column g m các ch c năng sau: − Insert Above: Thêm m t hàng phía trên. − Insert Below: Thêm m t hàng phía dư i . − Insert Left: Thêm c t bên trái. − Insert Right: Thêm c t bên ph i. − Delete: + Delete Cells: Xóa ô. + Delete Columns: Xóa c t. + Delete Rows: Xóa hàng. + Delete Table: Xóa b ng. Tr n ho c tách các ô Ch n các ô c n tr n, ch n Tab Layout Group Merge có các ch c năng sau: − Merge Cell: Tr n các ô ñang ch n thành m t ô duy nh t. − Split Cells: Tách thành nhi u ô. − Split Table: Tách thành hai b ng khác nhau. Thay ñ i ñ l n c a các ô Click chu t lên b ng, Ch n Tab Layout Group Cell Size g m các ch c năng sau: − AutoFit:
 71. 71. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 70 - + AutoFit Contents: Kích thư c b ng co giãn theo lư ng d li u trong b ng. + AutoFit Window: Kích thư c b ng m r ng b ng chi u r ng vùng so n th o. + Fixed Column Width: C ñ nh chi u r ng c t. − Height: Hi u ch nh chi u cao c a hàng. − Width: Hi u ch nh chi u r ng c a c t. − Distribute Rows: Hi u ch nh cho các hàng có kích thư c b ng nhau. − Distribute Columns: Hi u ch nh cho các c t có kích thư c b ng nhau. Canh l cho d li u trong ô Ch n các ô c n canh l d li u, Tab Layout Group Alignment có các ch c năng sau: Hình 3.41: Group Alignment − Text Direction: Thay ñ i hư ng c a d li u trong ô. − Cell Margins: Thi t l p kho ng cách gi a d li u và l ô. Thao tác v i d li u trong b ng Click chu t lên b ng, Tab Layout Group Data g m các ch c năng: Hình 3.42: Group Data − Sort: S p x p d li u trong b ng.
 72. 72. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 71 - − Repeat Header Rows: Hàng ñang ñư c ch n s ñư c l p l i khi ñ l n c a b ng vư t quá m t trang. − Convert to Text: Lo i b b ng và chuy n d li u bên trong v d ng chu i. − Formula: Th c hi n tính toán v i các trư ng d li u trong b ng Ví d : C n tính t ng ti n các linh ki n ñư c li t kê trong b ng sau: Th c hi n: Click chu t lên ô c n tính toán ch n Tab Lay- out Group Data Formula. Hình 3.43: H p tho i Formula 3.4.3. Thi t k b ng Th c hi n: Click chu t lên b ng ch n Tab Design.
 73. 73. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 72 - Hình 3.44: Tab ch a công c trang trí b ng Group Table Styles Cho phép t o ra các b ng d li u ñ p m t theo m u ñư c t o s n. Th c hi n: Click chu t lên b ng và ch n Style. Có th m r ng Style ñ có nhi u Style hơn. Hình 4.45: Group Table Styles − Shading: Tô màu n n. − Borders: T o ñư ng vi n. (Group) Draw Borders − Draw Table: t o b ng t do. − Pen Color: Ch n màu cho ñư ng vi n. − Eraser: Xóa các ñư ng trong b ng. (Group) Table Style Options − Header Row: Nh n m nh hàng ñ u tiên (tiêu ñ ). − Total Row: Nh n m nh hàng cu i. − Banded Rows: T o s phân bi t gi a các hàng (tô màu cách hàng). − First Column: Nh n m nh c t ñ u. − Last Column: Nh n m nh c t cu i. − Banded Column: T o s phân bi t gi a các c t (tô màu cách c t).
 74. 74. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 73 - 3.4.4. Chia c t (columns) Ch c năng Columns cho phép ñ nh d ng văn b n d ng c t báo. Ch n kh i văn b n mu n chia c t, ch n Page Layout (Group Page Setup) Columns. Ngư i dùng ch n s lư ng c t c n chia ho c ch n More Columns ñ m h p tho i Columns. Hình 3.46: H p tho i Columns − Presets: ch n m t trong các m u có s n ho c nh p s c t vào ô Number of columns. − Line between: K /Không k ñư ng phân cách gi a các c t. − Width and spacing: ð r ng c a c t và kho ng cách gi a các c t. − Apply to: Ph m vi chia c t. Lưu ý: Khi chia c t ngư i dùng thư ng m c các l i như chia hai c t d li u năm bên m t c t, không th thoát ra kh i hai c t… Các l i này x y ra khâu quét ch n d li u (thư ng là không ng t ño n). ð
 75. 75. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 74 - chia c t luôn thành công ngư i dùng nên b t nút Show/Hide ñ khi quét ch n d li u không quét ph i d u Enter cu i cùng . 3.4.5. Trình bày trang Tô màu n n cho trang (Page Color): Th c hi n: Page Layout Group Page Background Page Color. T o Watermark Ch c năng Watermark cho phép ngư i d ng t o l p ch m dư i văn b n. Watermark thư ng dùng ñ báo hi u lo i tài li u c n ñư c quan tâm ñ c bi t như Confidential (m t) ho c Urgent (kh n). Page Layout (Group Page Background) Watermark. − Custom Watermark: T o Watermark theo ý ngư i dùng.
 76. 76. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 75 - Hình 3.48: H p tho i Printed Watermark + No Watermark: B Watermark. + Picture Watermark: T o Watermark là hình nh ñư c ch n. + Text Watermark: T o Watermark là ch ñư c nh p vào Textbox Text + Remove Watermark: Xóa Watermark. Footnote và Endnote Chèn chú thích cho tài li u, t i v trí chú thích s ñư c ñánh d u và n i dung chú thích xu t hi n cu i trang (Footnote) ho c cu i tài li u (Endnote). − ð t d u nháy t i v trí mu n t o chú thích. − Tab References (Group Footnotes) Insert Footnote ñ t o chú thích cu i trang ho c Insert Endnote ñ t o chú thích cu i tài li u − Các ch c năng khác: + Next Footnote: Di chuy n ñ n footnote k ti p trong tài li u + Show Notes: Di chuy n nhanh ñ n nơi ñ t Footnote ho c Endnote
 77. 77. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 76 - 3.5. Style 3.5.1. Khái ni m Trong quá trình so n th o văn b n, có nh ng n i dung có ñ nh d ng gi ng nhau, n u ñ nh d ng l n lư t cho t ng n i dung riêng s m t nhi u th i gian và không nh t quán. M t trong nh ng cách ñơn gi n ñ th c hi n ñi u này là dùng Style. Style là m t t p h p các ñ nh d ng ñư c t o trư c và có m t tên. Style r t c n thi t khi so n th o giáo trình ho c tài li u có nhi u m c, nhi u lo i văn b n khác nhau. Style có th áp d ng cho cho ño n văn (Paragraph), cho ký t (Character) ho c c hai (Linked). Word có s n các Style m c ñ nh, ngư i dùng có th ñ nh nghĩa thêm Style. Các Style ñư c ch a trong trong Group Styles trên thanh Ribbon c a tab Home. 3.5.2. Các thao tác trên Style Cách t o Style − ð nh d ng cho kh i văn b n. − Ch n kh i văn b n v a ñ nh d ng. − M r ng Style, ch n Save Selection as a New Quick Style. − Nh p tên Style trong textbox Name:
 78. 78. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 77 - Hình 3.49: H p tho i ñ t tên Style − Ch n Modify… t h p tho i trên ñ hi u ch nh Style: Hình 3.50: H p tho i Create New Style from Formatting − Name: Nh p tên Style m i.
 79. 79. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 78 - − Style type: Ch n lo i Style (paragraph, character, linked). − Style based on: Ch n Style làm cơ s cho Style ñang t o, Style ñang t o s bao g m các ñ nh d ng c a Style n n. − Style for following paragraph: Ch n Style cho ño n k ti p. − Formatting: Ch n các ñ nh d ng cho Style. − Click nút Format cho phép m r ng các ñ nh d ng như: Font, Para- graph, Tabs, Border, Language, Frame, Numbering, Shortcut Key, Text Effects. Gán Style − Ch n kh i văn b n mu n ñ nh d ng theo m t Style nào ñó.. − Ch n tên Style trong h p Group Styles, ho c nh n t h p phím t t. Hi u ch nh Style − Trong c a s Styles and Formatting. − Right Click vào tên Style mu n hi u ch nh, ch n Modify... − Th c hi n hi u ch nh. 3.5.3. T o b ng m c l c ð t o m c l c c n ph i t o Style trư c, n i dung nào mu n xu t hi n trong m c l c thì n i dung ñó ph i ñư c gán Style. − Ch n Tab References Group Table of Contents Table of Contents ch n Insert Table of Contents. − Show page numbers: Hi n th s trang. − Tab leader: Ki u Tab t tên ñ m c ñ n s trang. − Formats: Ch n ki u ñ nh d ng. − Show levels: S c p xu t hi n trong m c l c.
 80. 80. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 79 - Hình 3.51: H p tho i Table of Contents − Click ch n Options…xu t hi n c a s Table of Contents Options. Hình 3.52: H p tho i Table of Contents Options − M c Available Styles: Danh sách các Style ñang t n t i. − Trong m c TOC lev- el: Ch ñ nh c p xu t hi n c a Style tương ng. − Click OK ñ hoàn t t. 3.5.3.2.
 81. 81. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 80 - 3.6. Template 3.6.1. Khái ni m Template là m t t p tin m u, cho phép t o m t t p tin m i v i m u ñã ñư c t o s n. T p tin m u có th bao g m tiêu ñ , logo, nh ng ñ nh d ng khác. T p tin m u có ph n ñuôi là .dotx. Trong Word có s n các t p tin Template, ta có th s d ng b ng cách: − Ch n File New Sample Templates xu t hi n c a s Template, ch a các m u Template, ch n m t m u phù h p v i n i dung c a tài li u sau ñó ch n ti p: + Document ch n Create ñ s d ng Template. + Template ch n Create ñ s a Template t Template có s n. + Hình 3.53: H p tho i ch n Templates
 82. 82. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 81 - 3.6.2. T o t p tin m u m i − Ch n File New My Templates. Hình 3.54: H p tho i t o Template m i + Trong th Personal Templates ch n Blank document. + T i m c Create New ch n Template, OK. + So n th o và ñ nh d ng cho t p tin m u. + Lưu t p tin m u trong thư m c m c ñ nh C:WINDOWSApplication DataMicrosoftTemplates. 3.6.3. Download t p tin m u File New trong m c Office.com Templates ch n lĩnh v c, ch n m u và click Download ñ t i v . Yêu c u máy ph i n i m ng In- ternet.
 83. 83. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 82 - Hình 3.55: Download Templates t Office.com 3.7. Các Ch c Năng Khác 3.7.1. Tr n thư (Mail Merge) Công vi c văn phòng thư ng có nhu c u t o các gi y m i, phi u báo, thư c m ơn, gi y ch ng nh n, … Nh ng m u thư tín này thư ng có chung m u mã, ch khác nhau thông tin c a ngư i nh n. ð th c hi n công vi c này m t cách nhanh chóng và chính xác Word h tr công c g i là Mail Merge − T o Data source: Là m t Table ch a danh sách ngư i nh n thư, trong ñó các c t s ch a các thông tin c a ngư i nh n, lưu thành t p tin dulieu.doc − T o m u thư tín: Ch a n i dung chung cho t t c các thư. − Th c hi n tr n thư: G m 6 bư c:
 84. 84. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 83 - + T i trang thư tín, ch n Tab Mailings (Group Start Mail Merge) Start Mail Merge Step by Step Mail Merge Wizard. Xu t hi n c a s Mail Merge. + Select document type: Ch n lo i thư (Ch n Letters), next. + Select starting document: - Ch n Use the current document: Ch n tài li u hi n hành làm m u thư tr n - Start from a Template: Ch n m u Template - Start from existing document: Ch n m t tài li u ñã có, ch n xong click next sang bư c k ti p + Use an existing list: Ch n b ng d li u ch a danh sách ngư i nh n, click nút browse, m danh sách, click nút select all, OK, Next. + Xem trư c thông tin ñư c tr n. + Th c hi n tr n: Có th dùng thanh công c Mail merge, Click nút Merge to new document, xu t hi n c a s Merge, ch n ph m vi tr n, OK hoàn t t, các thư tr n xong ñư c lưu vào m t t p tin m i. + Tính năng nâng cao: − ð khai thác h t nh ng tính năng c a tr n thư như thêm ñi u ki n (If Then Else…), Next Record, Next Record If… ch n Tab Mail- ings Group Write & Insert Fields Rules. 3.7.2. Tìm ki m và thay th (Find and Replace) Tìm ki m Tìm ki m là bài toán khá ph bi n trong lĩnh v c Tin h c. Vi c tìm ki m b ng tay v i kh i lư ng văn b n l n luôn là ñi u không kh thi, t n nhi u công s c mà l i kém hi u qu . Word cung c p cho ngư i dùng tính năng tìm ki m r t m nh m , rút ng n th i gian tìm ki m và luôn ñ m b o tính chính xác. View (Group Show) Navigation Pane xu t hi n h p tho i Navigation cho phép ngư i dùng nh p n i dung c n tìm trong m c Search Document.
 85. 85. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 84 - Hình 3.56: H p tho i Navigation Thay th n i dung Ch c năng Replace ñ thay th n i dung cũ b ng n i dung m i. View (Group Show) Navigation Pane, click m r ng Combo box Search Document ch n Replace. Hình 3.57: Ch n ch c năng Replace Xu t hi n h p tho i Find and Replace: Hình 3.58: H p tho i Find and Replace
 86. 86. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 85 - − Find what: Nh p n i dung c n tìm. − Find Next: Tìm t i n i dung k ti p. − Replace with: Nh p n i dung thay th . − Replace: Thay th n i dung ñang ñư c ñánh d u hi n hành. − Replace All: Thay th toàn b n i dung ñư c ñánh d u trong tài li u. − Cancel: H y b . 3.7.3. Thêm chú thích Chú thích ñư c thêm vào tài li u Word nh m di n gi i cho m t n i dung nào ñó. Review (Group Comments) New Comment, nh p n i dung chú thích. − Các ch c năng khác c a Group Comments: + Delete: Xóa chú thích. + Previous: Di chuy n ñ n chú thích bên trên. + Next: Di chuy n ñ n chú thích phía dư i. 3.8. In n Trong Word ð th c hi n in n t MS Word, t th File Print. Ch n thông s thi t l p như mô t ph n Windows trư c khi in n. Nhưng trư c khi th c hi n in n, chúng ta ph i thi t l p thông s trư c khi in. 3.8.1. ð nh d ng trang in Page Layout Group Page Setup, v i các m c chính như sau: Nút Margins: Ch ñ nh thông s v l cho trang in. Chúng ta có th ch n t các m u có s n, ho c ch n Custom margins ñ tùy nh p thông s v l : l trên, dư i, trái, ph i (Top, Bottom, Left, Right). Nút Orientation: ch n hư ng in d c hay ngang. Nút size: Ch n kích thư c gi y in trong danh sách, ho c nh p kích thư c trang theo yêu c u c a ngư i dùng t m c More Paper Sizes.
 87. 87. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 86 - Chúng ta có th m r ng Page Setup (click vào v trí mũi tên phía cu i bên ph i c a th ) xu t hi n h p tho i Page Setup. Hình 4.39: H p tho i Page Setup − Th Page: ð t hư ng trang, ch n kh gi y in. + Orientation: Ch n hư ng . + Scaling : Ch n t l in. + Paper size: Ch n kh gi y. + Print quality: Ch t lư ng in. + First page number: S b t ñ u c a trang ñ u. 3.8.2. Thi t l p trư c khi in − Copies: S lư ng b n in. − Printer: Ch n máy in. − Print All Pages: In t t c ho c nh p s trang in vào Textbox Pages. − Print One Sided: Ch n in m t m t hay hai m t. − Collated: Th t trang in − Portrait Orientation: Hư ng gi y in. − Custom Page Size: Kh gi y in. − Custom Margins: Thi t l p l . − 1 Page Per Sheet: Thi t l p s lư ng trang in trên m t t gi y in.
 88. 88. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 87 - Chương 4. MICROSOFT EXCEL 4.1. Gi i Thi u Microsoft Excel Microsoft Excel là ph n m m v b ng tính ñi n t dùng ñ lưu tr , t ch c và thao tác trên d li u. Vùng làm vi c c a Excel là m t b ng g m nhi u hàng và c t. Hàng (row) ñư c ñư c nh n di n b i s (1,2,3,…) và c t (col- umn) ñư c nh n di n b i ký t (A,B,C,…). Giao gi a hàng và c t là ô (cell) và có ñ a ch là <c t-hàng> ví d A7. Ô là ñơn v cơ s ñ lưu tr d li u c a b ng tính. 4.1.1. Các thành ph n trong c a s Excel Hình 4.1: Giao di n MS Excel 2010 Các thành ph n trong c a s Excel g m: − Title bar: Thanh tiêu ñ . − Tab bar: Thanh l nh. − Ribbon: Thanh ch a các Group công c . − Formula bar: Thanh công th c. − Sheet Tab: Ch a các sheet trong workbook.
 89. 89. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 88 - 4.1.2. C u trúc c a m t workbook Workbook M t t p tin c a Excel 2010 ñư c g i là m t Workbook và có ph n phân lo i m c ñ nh là .xlsx. M t Workbook ñư c xem như là m t tài li u g m nhi u trang g i là sheet, m t workbook có t i ña 255 sheet. Worksheet M i m t sheet là m t b ng tính g m các hàng và c t − Hàng: Có t i ña là 1.048.576 hàng, ñư c ñánh s th t t 1,2,3,… − C t: Có t i ña là 256 c t, ñư c ñánh s t A,B,C,… − Ô: Là giao c a c t và hàng, d li u ñư c ch a trong các ô, gi a các ô có lư i phân cách. − M i ô có m t ñ a ch ñư c xác ñ nh b ng tên c a c t và s th t hàng. − Con tr ô: Là m t khung nét ñôi, ô ch a con tr ô ñư c g i là ô hi n hành. − Vùng (Range): G m nhi u ô liên ti p nhau, m i vùng có m t ñ a ch ñư c g i là ñ a ch vùng. ð a ch vùng ñư c xác ñ nh b i ñ a ch c a ô góc trên bên trái và ô góc dư i bên ph i, gi a ñ a ch c a 2 ô này là d u hai ch m (:) ví d C5:F10 − Gridline: Trong b ng tính có các lư i (Gridline) dùng ñ phân cách gi a các ô, các lư i này s không xu t hi n trong trang in. − Mu n b t/t t Gridline, ch n l nh View (Group Show) Gridlines Các thao tác trên sheet − Ch n Sheet làm vi c: Click vào tên Sheet. − ð i tên Sheet: D_Click ngay tên Sheet c n ñ i tên, sau ñó nh p vào tên m i. − Chèn thêm m t Sheet: Ch n l nh Insert WorkSheet. − Xóa m t Sheet: Ch n Sheet c n xóa, R_Click Delete. 4.1.3. Các ki u d li u và cách nh p Ki u d li u s <tên c t><Ch s hàng>
 90. 90. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 89 - Khi nh p vào s bao g m: 0..9, +, -, *, /, (, ), E, %, $, ngày và gi thì s theo ñúng quy ư c trong môi trư ng Windows s m c ñ nh ñư c canh l ph i trong ô. ð ñ t quy ñ nh v cách nh p và hi n th s trong Windows: ch n l nh Start Control Panel Regional and Language Formats Additional Settings Number Hình 4.2: H p tho i Customize Format − D li u d ng s (Number): + Decimal symbol: Quy ư c d u phân cách ph n th p phân. + No. of digits after decimal: S ch s th p phân. + Digits grouping symbol: D u phân cách hàng ngàn. + Digits grouping : S s h ng trong Group.
 91. 91. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 90 - + Negative number format: ð nh d ng s âm. + List separator: Quy ư c d u phân cách ngàn. − D li u d ng ti n t (Currency): Excel cho phép ngư i dùng ñ nh d ng cách hi n th các lo i ti n t khác nhau. D u phân cách gi a các ph n theo quy ñ nh c a h th ng như ki u Number. Ki u d li u ti n t ñúng s t ñ ng canh ph i. − D li u d ng ngày (Date): Excel s hi u d li u ki u Date khi ta nh p vào ñúng theo s quy ñ nh c a Windows, d li u s canh ph i trong ô. Ngư c l i Excel s hi u là ki u chu i. ð ki m tra và thay ñ i quy ñ nh khi nh p d li u ki u Date cho Windows: ch n Start Control Panel Regional and Language For- mats Additional Settings Date. − D li u d ng gi (Time): Excel s hi u d li u ki u Time khi ta nh p ñúng theo quy ñ nh c a Windows, m c ñ nh là gi :phút:giây (hh:mm:ss AM/PM). D li u s canh ph i trong ô. D li u ki u chu i (Text) D li u chu i bao g m ký t ch và s , khi nh p thì m c ñ nh là canh trái trong ô. Công th c (Formula) Công th c b t ñ u b ng d u =, giá tr hi n th trong ô là k t qu c a công th c, có th là m t tr s , m t ngày tháng, m t gi , m t chu i hay m t thông báo l i. Công th c là s k t h p gi a các toán t và toán h ng. − Các toán t như: +, -, *, /, &,^, >, <, >=, <=, =,<>, … − Các toán h ng như: h ng, hàm, ñ a ch ô, ñ a ch vùng, …
 92. 92. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 91 - 4.1.4. Các lo i ñ a ch và các thông báo l i thư ng g p ð a ch tương ñ i Là ñ a ch mà nó t ñ ng c p nh t theo s thay ñ i c a ñ a ch ô ngu n khi th c hi n thao tác copy công th c ñ b o toàn m i quan h tương ñ i gi a các ô trong công th c. Quy ư c: ð a ch tương ñ i c a ô có d ng: Ví d : Hình 4.3: Ví d ñ a ch tương ñ i ð a ch tuy t ñ i: Là ñ a ch mà nó không thay ñ i khi th c hi n thao tác copy công th c. Quy ư c: ð a ch tuy t ñ i c a ô có d ng: Ví d : Hình 4.4: Ví d ñ a ch tuy t ñ i Trong ví d trên, ñ a ch ô D1 không ñ i khi copy công th c <Tên c t><Ch s hàng> $<Tên c t>$<Ch s hàng>
 93. 93. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 92 - ð a ch h n h p Là ñ a ch mà nó ch thay ñ i m t trong hai thành ph n (hàng ho c c t) khi copy công th c. Quy ư c: ð a ch h n h p có d ng. gi c ñ nh c t khi copy công th c Ví d : $A1 gi c ñ nh hàng khi copy công th c Ví d : A$1 Ví d : Hình 4.5: Ví d ñ a ch h n h p Khi copy công th c t D3 sang F3 thì c t B không ñ i -> c ñ nh c t B. Cách chuy n ñ i gi a các lo i ñ a ch Khi nh p m t ñ a ch trong công th c và nh n phím F4 ñ chuy n t ñ a ch tương ñ i sang tuy t ñ i và h n h p. Hình 4.6: Chuy n ñ i qua l i các lo i ñ a ch Các thông báo l i thư ng g p trong Excel Khi Excel không tính ñư c m t công th c thì chương trình s báo l i sai, b t ñ u b ng d u #, dư i ñây là danh sách các thông báo l i thư ng g p. $<Tên c t><Ch s hàng> <Tên c t>$<Ch s hàng>
 94. 94. Giáo trình Tin h c Văn phòng Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính - 93 - Thông báo l i Nguyên nhân #DIV/0! Trong công th c có phép tính chia cho 0. #N/A Công th c tham chi u ñ n ô có giá tr không tìm th yho c nh p hàm thi u ñ i s . #NAME? Trong công th c có tên hàm ho c tên ô sai. #NULL X y ra khi xác ñ nh giao gi a 2 vùng nhưng vùng giao nhau là r ng. #NUM! D li u s b sai. #REF! X y ra khi trong công th c có tham chi u ñ n m t ñ a ch không h p l . #VALUE! Trong công th c có các toán h ng và toán t sai ki u. 4.2. Các Thao Tác Cơ B n 4.2.1. X lý trên kh i d li u ð t tên cho vùng ð thu n ti n cho vi c thao tác trên d li u, ta có th ñ t tên cho m t vùng d li u ñư c ch n như sau: − Ch n vùng d li u c n ñ t tên. − Nh p tên vùng vào m c Name box. Nh n enter. Sao chép d li u t ô này sang ô khác và ñi n d li u − S d ng ch c năng Copy và Paste: + Ch n vùng d li u ngu n c n sao chép. + Ch n Home (Group Clipboard) Copy ho c nh n Ctrl+C + Di chuy n con tr ô ñ n ô ñ u tiên c a vùng ñích. + Ch n Home (Group Clipboard) Paste ho c nh n Ctrl+V − T ñ ng ñi n d li u (AutoFill): + S d ng tính năng AutoFill: Khi Drag t i Fill handle xu ng phía dư i ho c sang ph i, AutoFill s t o ra dãy các giá tr tăng d n d a theo m u trong dãy ô ñã ñư c ch n. + S d ng tính năng Fill t Ribbon: Ngoài tính năng AutoFill, còn có th s d ng l nh Fill t Group Editing ñ th c hi n nh ng sao chép ñơn gi n.

×