Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medilex2011

673 views

Published on

Inleidende presentie actualiteitendag

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medilex2011

 1. 1. ALLEEN DE HOOFDZAKEN -EEN COLLEGE OVER ONDERWIJSWETGEVING 2011 2011 Prof. mr. PIETER HUISMAN -BIJZONDER HOOGLERAAR ONDERWIJSRECHT EUR -SENIOR LECTURER HAAGSE HOGESCHOOL VICE-VOORZITTER NED. VERENIGING ONDERWIJSRECHT
 2. 2. WAAROM DEZE CURSUS? WAAROM NU? WAT ZOU U WILLEN WETEN WAT U NOG NIET WIST?
 3. 3. H24 K20 <ul><li>T18 </li></ul><ul><li>O 18 </li></ul><ul><li>O 18 </li></ul><ul><li>O 18 </li></ul>T18 Titel
 4. 4. ‘ Visie’ departement Brieven het ‘beste’ onderwijs en menselijke maat <ul><li>Autonomievergroting is passé (wel minder geld) </li></ul><ul><li>Legitimatiegat vullen: uitstapmogelijkheid en ‘professionele ruimte’ wettelijk vastleggen </li></ul><ul><li>Sfeer was (is?) ‘anti-groot schoolbestuur’ </li></ul><ul><li>‘ Verdiend’ vertrouwen </li></ul><ul><li>Repressie en handhaving (niet alleen resultaten, ook doelmatigheid) </li></ul>
 5. 5. ‘’ VISIE’ SAMENLEVING/OUDERS
 6. 6. 2g
 7. 7. Aantallen klachten/procedures toch beperkt, maar…
 8. 8. 2i Procedures tegen ‘boze ouders’ Grenzen aan uiting emoties <ul><li>Onterechte beschuldiging seksueel misbruik: schadevergoeding voor leraren </li></ul><ul><li>Onder omstandigheden: schoolverbod voor ouder (AU 3925) </li></ul><ul><li>Klagen (en de publiciteit opzoeken) mag, maar binnen grenzen (buitenproportionele reputatieschade, AS 4742) </li></ul><ul><li>Gedrag ouder kan reden zijn om leerling te verwijderen, maar moet dan wel evenredige sanctie zijn: Rb.A’dam 15 mei 2007, BA 5260. </li></ul>
 9. 9. 3 Aansprakelijkheid voor veiligheid en welzijn <ul><li>Onderdelen van dit blok: </li></ul><ul><li>Aansprakelijkheid voor veiligheid (6:162 BW onrechtmatige daad, opstallen, personeel, gebrekkige zaken) </li></ul><ul><li>Pestbeleid (geestelijk welzijn) </li></ul><ul><li>-> ‘gewoon’ aansprakelijkheidsrecht, met extra zorgplichten: onrechtmatigheid, toerekening, causaal verband, schade, relativiteit </li></ul><ul><li>-> eigen verantwoordelijkheid en voor acties van leerlingen tov leerlingen </li></ul><ul><li>-> beweging in de wetgeving (wb pesten) </li></ul>
 10. 10. 3a Aansprakelijkheid voor ongelukken: toetsingselementen <ul><li>Elementen uit de jurisprudentie </li></ul><ul><li>Waarschijnlijkheid van ongeval </li></ul><ul><li>Mogelijke ernst </li></ul><ul><li>Bezwaarlijkheid nemen veiligheidsmaatregelen </li></ul><ul><li>Mate van voorzienbaarheid dat anderen niet voorzichtig zullen zijn (leeftijd) </li></ul><ul><li>Eventuele afspraken/protocollen </li></ul><ul><li>Bevoegd gezag verantwoordelijk mbt communicatie over onveilige situaties (Hof 22 mei 2007, BA 7805) </li></ul><ul><li>-> te onderscheiden: Strafrechtelijke aansprakelijkheid (51 Sr functioneel daderschap, kenbaarheid risico) </li></ul>
 11. 11. 3b Jurisprudentielijn ongelukken <ul><li>Elementen </li></ul><ul><li>Gevaarlijke plekken/stoffen (asbest zonder handschoenen) </li></ul><ul><li>Gymles (professionaliteit docent, toepassing EHBO) </li></ul><ul><li>Rol ARBO-rapportages </li></ul><ul><li>Genoeg toezicht (1 op 100 is te weinig) </li></ul><ul><li>Leeftijd, achtergrond leerlingen </li></ul><ul><li>Kan ook effect hebben op werkgeversaansprakelijkheid </li></ul><ul><li>Rb. Alkmaar,29 maart 2010 BM 3733 </li></ul>
 12. 12. 3b Jurisprudentie <ul><li>Elementen </li></ul><ul><li>Gevaarlijke plekken/stoffen (asbest zonder handschoenen) </li></ul><ul><li>Gymles (professionaliteit docent, toepassing EHBO) </li></ul><ul><li>Rol ARBO-rapportages </li></ul><ul><li>Genoeg toezicht (1 op 100 is te weinig) </li></ul><ul><li>Leeftijd, achtergrond leerlingen </li></ul>
 13. 13. 3c Maatregelen tegen pesten/veilige sociale omgeving Toenemende casuïstiek (ook ivm rebound/time out) <ul><li>Art 13 lid 1 sub i WPO: veiligheidsbeleid, pestprotocol </li></ul><ul><li>Definitie en inhoud veiligheidsbeleid: zorgplicht, inspanningsplicht (wie stelt, moet bewijzen) </li></ul><ul><li>Afweging van belangen (organisatorisch/financieel/privacy andere leerlingen) </li></ul><ul><li>Beoordeling acties BG (beleid, afspraken, overleg); gaat om preventief beleid door de school </li></ul><ul><li>Externe validering (zie BA 1541) </li></ul><ul><li>AMK melding ongeoorloofd (BB 1671) </li></ul><ul><li>Rol uitspraak Klachtencie (BL8782) en Inspectie (Hof Arnhem BF 5417) </li></ul><ul><li>Medewerking ouders aan behandeling probleem </li></ul>
 14. 14. Echte mannen eten geen kaas? <ul><li>Loverboy zaak: Rb. Zwolle 6 januari 2010 </li></ul><ul><li>bk7412 </li></ul><ul><li>-primaire zorgplicht: ouder (1:247 BW) </li></ul><ul><li>-Bijzondere zorgplicht gezondheid en veiligheid=inspanningsverbintenis (geen omkeringsregel) </li></ul><ul><li>-inspanningen bevoegd gezag (r.o412-4.16) </li></ul>
 15. 15. Samenvatting <ul><li>Concrete omstandigheden van het geval </li></ul><ul><li>Ongelukken: voorzienbaarheid en vermijdbaarheid </li></ul><ul><li>Veiligheid/pesten: individuele maatregelen afwegen tegen financiële en organisatorische mogelijkheden van de school en wettelijke randvoorwaarden (privacy) </li></ul><ul><li>Ouders wel recht op algemene maatregelen: protocol, monitoring </li></ul>
 16. 16. 4 Beoordelingen, overgang, examens en goed onderwijs <ul><li>Onderdelen van dit blok </li></ul><ul><li>Beoordeling van werkstukken, examens Beoordeling van besluiten tot overgaan of toelaten tot hoger leerjaar </li></ul><ul><li>Toelating eindexamen </li></ul><ul><li>Wie gaat over goed onderwijs? Aansprakelijkheid voor ondeugdelijk onderwijs, slechte onderwijskwaliteit </li></ul>
 17. 17. 4a Beoordelingen en overgaan <ul><li>Bevoegd gezag gaat over de inrichting van het onderwijs! (met instemming van..). Zie ook 4 daagse schoolweek. </li></ul><ul><li>Marginale beoordeling door burgerlijke rechter (zie eerder uitz. Awb): rechter is geen docent </li></ul><ul><li>Toelatingseisen instroom profielen (vo) mag volgens OCW (brief 15 juni 2009) en hof Arnhem, (BO0450) </li></ul><ul><li>Bevordering pas na afsluiten handelingsdelen ( AY8137) </li></ul><ul><li>Uitspraak directeur=bindend advies (AY 7400). Moet wel ‘ondubbelzinnig’ blijken (Amghane criterium) </li></ul>
 18. 18. 4b Toelating Eindexamen <ul><li>Eindexamenbesluit </li></ul><ul><li>BD 2317: Centraal Ex. staat ook open als niet alle handelingsdelen zijn afgesloten (certificaatmogelijkheid) </li></ul><ul><li>Afgifte diploma is gebonden uitvoeringshandeling: geen beroep op vertrouwensbeginsel (mogelijk wel schadevergoeding): Rb. Zutphen, BE 2724 </li></ul>
 19. 19. 4c Aansprakelijk voor ondeugdelijk onderwijs? Grondslag: overeenkomst (wanprestatie, onrechtmatige daad) <ul><li>Nog weinig zaken (bewijslast, langdurige relatie) </li></ul><ul><li>Geen resultaatsverplichting, wel inspanning (Schaapman) </li></ul><ul><li>Ernstige tekortkomingen (zeer zwakke school) </li></ul><ul><li>Hoogbegaafden (BD 9628) </li></ul><ul><li>Wie stelt, moet bewijzen (schade moet aantoonbaar zijn) </li></ul><ul><li>Vertragingsschade (uitslag examen), onvoldoende stagebegeleiding (AZ7651) </li></ul><ul><li>Hoe harder de wet (inspectierapport), hoe meer kans </li></ul>
 20. 20. PvdA wil diploma's InHolland ongeldig laten verklaren                                      
 21. 21. Varia <ul><li>Informatieverschaffing 1:377c BW problematiek (school als doorgeefluik). Zie ook BI 6947. </li></ul><ul><li>Rechtsgeldigheid ‘oudercontracten’ (gedrag, aanmeldingskosten) </li></ul><ul><li>Klachtrecht (en buitengerechtelijke kosten: HR 10 januari 2003, NJ 2003, 537) </li></ul><ul><li>Leerplicht </li></ul>
 22. 22. 5) Casus toelating
 23. 23. Tot slot… Relatie ouders-school wordt bepaald door : <ul><li>De wettelijke bepalingen en de procedure netjes volgen </li></ul><ul><li>(Individuele) schriftelijke afspraken maken (onderwijsovereenkomst, leerlingenstatuut, gedragscode) </li></ul><ul><li>Redelijkheid en billijkheid, vertrouwen over en weer </li></ul><ul><li>Wetgeving: tendeert naar resultaatsverplichtingen </li></ul><ul><li>Rol van deskundigen (van inspectie tot orthopedagoog) </li></ul><ul><li>Ook plichten en verantwoordelijkheden voor de leerling/ouder (b.v. actieve bijdrage aan oplossing conflict) </li></ul>
 24. 24. Vragen? Voor meer informatie of het bestellen van publicaties Kijk op: www.vornederland.nl Lees school en wet! Huisman/Zoontjes, Selectie bij toegang tot het onderwijs Kluwer, januari 2009

×