Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คำสั่งธุรการ 2557

317 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

คำสั่งธุรการ 2557

 1. 1. คำสั่งวิทยำลัยเทคนิคเลย ที่ 112/ 2557 เรื่อง แต่งตั้งบุคลำกรทำหน้ำที่ธุรกำรพิเศษนอกเวลำรำชกำร ………………………….. เพื่ อ ให้ ก ำรบ ริห ำรงำน ธุรก ำรก ำรเบิ ก จ่ ำย เงิน ค่ ำต อ บ แ ท น กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรในภำคเรียน 1ประจำปีกำรศึกษำ 2557 ของวิทยำลัยเทคนิคเลย ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร อำศัยระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก เว ล ำ ร ำ ช ก ำ ร พ .ศ . 2 5 5 0 จึ ง แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค ล ำ ก ร ท ำ ห น้ ำ ที่ ต่ ำ ง ๆ ต ำ ม ค ว ำ ม จ ำ เป็ น แ ล ะ เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ เงิ น ค่ ำ ต อ บ แ ท น ที่ ไ ด้ รั บ และอยู่ในดุลยพินิจของวิทยำลัย ฯ ดังต่อไปนี้ บุคลำกร / ฝ่ำย ปฏิบัติหน้ำที่ วันที่ปฏิบัติหน้ำ ที่ นอกเวลำในสัป ดำห์ งำนที่ปฏิบัติ ฝ่ำยดำเนินงำน 1. นำงลัดดำ หอมสมบั ติ หัวหน้ำงำนบริหำร ทั่วไป วันจันทร์ - วันศุกร์ - มีห น้ ำที่ และค วำมรับ ผิด ช อ บ จัดทำร่ำง หนังสือรำชกำรประกำศ ค ำ สั่ ง ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร จัดลำดับควำมสำคัญของเอกสำร บริกำรให้ควำมสะดวกแก่บุคลำกรใน สถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนเอกสำรกำร พิ ม พ์ พร้อมทั้งปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอ บหมำย ฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่ 2. น.ส.ปวริศำ 3. นำยรัชชำน นท์ สำรวงษ์ บุญบำรุง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำนบ ริหำรทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำนบ ริหำรทั่วไป จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี อังคำร, พฤหัสบดี, ศุกร์ - มีห น้ ำที่ และค วำมรับ ผิด ช อ บ จัดทำร่ำง หนังสือรำชกำรประกำศ ค ำ สั่ ง ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร จัดลำดับควำมสำคัญของเอกสำร บริกำรให้ควำมสะดวกแก่บุคลำกรใน สถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนเอกสำรกำร
 2. 2. บุคลำกร / ฝ่ำย ปฏิบัติหน้ำที่ วันที่ปฏิบัติหน้ำ ที่ นอกเวลำในสัป ดำห์ งำนที่ปฏิบัติ พิ ม พ์ พร้อมทั้งปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอ บหมำย 4. น.ส.อรุณรั ตน์ จันทะนำ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นบุคลำกร อังคำร, พฤหัสบดี, ศุกร์ - มีห น้ ำที่ และค วำมรับ ผิด ช อ บ อำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในส ถำนศึก ษ ำ เกี่ย วกับ งำน บุค ค ล ด้ ำ น ต่ ำ ง ๆ เ ช่ น ก ำ ร ล ำ กำรรำยงำนกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำ ร ก ำ ร จั ด ท ำ ท ะ เบี ย น ป ร ะ วั ติ กำรขอแก้ไขทะเบียนประวัติของบุคล ำ ก ร กำรขอมีบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของ รั ฐ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหม ำย 5. น.ส.รุจิรำ 6. นำงแพรวดี วงศ์โสภำ เชื้อบุญมี เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นกำรเงิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นกำรเงิน จันทร์, พุธ, ศุกร์ อังคำร, พุธ, พฤหัสบดี - มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ จัดทำเอกสำรและหลักฐำนกำรจ่ำยเงิ น ง บ ป ร ะ ม ำ ณ แ ล ะ เ งิ น น อ ก ง บ ป ร ะ ม ำ ณ เก็บรักษำเอกสำร และหลักฐำนต่ำง ๆ ไ ว้ เ พื่ อ ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ และดำเนินกำรด้ำนกำรเงินของสถำ น ศึ ก ษ ำ ให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องและ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 7.นำงอุ่นเรื อน. 8. นำงคัทลียำ 9. นำงพัชรินท ร์ ศรีแสงรั ตน์ ชัยพร ประถำนัง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นพัสดุ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นพัสดุ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นพัสดุ จันทร์, อังคำร, พฤหัส อังคำร,พฤหัสบ ดี,ศุกร์ จันทร์,อังคำร,พุ ธ - มีห น้ ำที่ และค วำมรับ ผิด ช อ บ จัดเตรียมและจัดทำเอกสำรกำรจัดซื้ อ ก ำ รจั ด จ้ ำ ง ก ำ รเก็ บ รัก ษ ำ และกำรเบิกจ่ำยพัสดุให้เป็นไปตำมร ะเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร พร้อมทั้งปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอ บหมำย 10. นำงนันทพร 11. น.ส.วำรุณี จันทนำ ชำภักดี เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำน ทะเบียน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำน ทะเบียน อังคำร, พุธ, พฤหัสบดี จันทร์, พุธ, ศุกร์ - มี ห น้ ำ ที่ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ จั ด เอ ก ส ำ ร แ บ บ พิ ม พ์ ต่ ำ ง ๆ ทีใช้ในงำนทะเบียน ดำเนินกำร กำรรับสมัครนักเรียน นักศึกษำ ก ำ ร ต ร ว จ ห ลั ก ฐ ำ น
 3. 3. บุคลำกร / ฝ่ำย ปฏิบัติหน้ำที่ วันที่ปฏิบัติหน้ำ ที่ นอกเวลำในสัป ดำห์ งำนที่ปฏิบัติ ก ำ ร ล ง ท ะ เ บี ย น ร ำ ย วิ ช ำ กำรลงทะเบียนภำยหลังกำหนด กำรขอพักกำรเรียนกำรแจ้งผู้เกี่ยวข้ อ ง ท ร ำ บ และกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับข้องกับ ค ำ ร้ อ ง ต่ ำ ง ๆ ของนักเรียนนักศึกษำที่เกี่ยวข้องกัน ง ำ น ท ะ เ บี ย น และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหม ำย 12. น.ส.ฐิตำภร ณ์ แสงสว่ำง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นประกันคุณภำพ จันทร์, พุธ, ศุกร์ - มี ห น้ ำ ที่ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ จัดทำเอกสำรด้ำนมำตรฐำนและกำร ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำน ศึกษำประสำนงำนกับสถำนศึกษำอื่น แ ผ น ก วิ ช ำ แ ล ะ ง ำ น ต่ ำ ง ๆ ในกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรประ กั น คุ ณ ภ ำ พ ใ น ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ พร้อมทั้งปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอ บหมำย 13. นำงสุภำวรร ณ มูลชำติ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นกิจกรรมนักเรียน อังคำร, พุธ, พฤหัสบดี - มี ห น้ ำ ที่ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ จัดพิมพ์เอกสำรหนังสือรำชกำร หรือคำสั่งของสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง กับงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ และประสำนงำนกับแผนกวิชำต่ำง ๆ พร้อมทั้งปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอ บหมำย 14. น.ส.บังอร นำตะโห นด เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นครูที่ปรึกษำ อังคำร, พุธ, พฤหัสบดี - มี ห น้ ำ ที่ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ จั ด พิ ม พ์ เ อ ก ส ำ ร หนังสือรำชกำรหรือคำสั่งของสถำน ศึก ษ ำเกี่ยวกับ งำน ค รูที่ ป รึก ษ ำ และประสำนงำนกับแผนกวิชำต่ำง ๆ พร้อมทั้งปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอ บหมำย 15. นำยจงรัก พิลำสุตำ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นปกครอง จันทร์, พุธ, ศุกร์ - มี ห น้ ำ ที่ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ จั ด พิ ม พ์ เ อ ก ส ำ ร หนังสือรำชกำรหรือคำสั่งของสถำน ศึ ก ษ ำ เกี่ ย ว กั บ ง ำ น ป ก ค ร อ ง และประสำนงำนกับแผนกวิชำต่ำง ๆ พร้อมทั้งปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอ
 4. 4. บุคลำกร / ฝ่ำย ปฏิบัติหน้ำที่ วันที่ปฏิบัติหน้ำ ที่ นอกเวลำในสัป ดำห์ งำนที่ปฏิบัติ บหมำย 16. นำงทำริกำ ฉันทะพจ น์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นแนะแนว อังคำร, พุธ, พฤหัสบดี - มี ห น้ ำ ที่ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ จัดพิมพ์เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนแน ะ แ น ว อ ำ ชี พ และงำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำจัด ท ำ แ ล ะจั ด เก็ บ รว บ รว ม ป ร ะวั ติ ข้อมูลกำรเรียนและพฤติกรรมของนัก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ ำ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 17. น.ส.ชุติมำ เหลำสุพะ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นโครงกำรพิเศษ ฯ จันทร์, พุธ, ศุกร์ - มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ จัดพิมพ์ เ อ ก ส ำ ร ห นั ง สื อ ร ำ ช ก ำ ร หรือคำสั่งของสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง กับงำนควำมโครงกำรพิเศษและบริก ำรชุมชนประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ ำ ง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ พร้อมทั้งปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอ บหมำย 18. นำงวริศรำ 19. น.ส.อริสำ บัวสงเคร ำะห์ สำรวงษ์ บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำน วิทยบริกำรห้องสมุด วันศุกร์ จันทร์, อังคำร, พุธ - มีห น้ำที่และควำมรับ ผิด ช อบ ให้บริกำรครู นักเรียน นักศึกษำ เข้ำใช้ห้องสมุด ดูและบำรุงรักษำ ห นั ง สื อ เอ ก ส ำ ร สิ่ ง พิ ม พ์ แ ล ะ จั ด เ รี ย ง เ ข้ ำ ชั้ น ต ำ ม เลขหมวดหมู่หนังสือและจัดทำเครื่อง ช่ ว ย ค้ น ด ร ร ช นี ว ำ ร ส ำ ร บรรณำนุกรมเพื่ออำนวยควำมสะดว ก แ ก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร พร้อมทั้งปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอ บหมำย 20. น.ส.ศรัญญ ำ โปรณะ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรห้ อง Internet 2 จันทร์, พุธ, ศุกร์ - มีห น้ ำที่ และค วำมรับ ผิด ช อ บ ให้บริกำรครู และนักเรียนนักศึกษำ เข้ ำ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร ห้ อ ง Internet รั บ ผิ ด ช อ บ ดู แ ล บ ำ รุ ง รั ก ษ ำ วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย พร้อมทั้งปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอ บหมำย
 5. 5. บุคลำกร / ฝ่ำย ปฏิบัติหน้ำที่ วันที่ปฏิบัติหน้ำ ที่ นอกเวลำในสัป ดำห์ งำนที่ปฏิบัติ 21. นำยเกรียงศั กดิ์ ยอดสง่ำ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นศูนย์ข้อมูล ฯ จันทร์, พุธ, ศุกร์ - มี ห น้ ำ ที่ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ จัดทำเอกสำร หนังสือรำชกำร รวมรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำแ ล ะ ก ำ ร ป ร ะ ก อ บ อ ำ ชี พ ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับงำนศูนย์ข้อมูลส ำรสนเทศสำรสนเทศตำมที่ผู้บังคับบั ญชำมอบหมำย 22. นำงธนภร รำชพัฒ น์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นสวัสดิกำรนักเรีย นนักศึกษำ อังคำร, พุธ, พฤหัสบดี - มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ อำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร ต่ำง ๆ กำรทำประกันอุบัติเหตุ ของนักเรียนจัดเตรียมเวชภัณฑ์ และเครื่องมือเพื่อกำรปฐมพยำบำลแ ละกำรบริกำรทำงสุขภำพ บริกำรเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำล จัดทำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ โรคติดต่อ ร้ำยแรงสิ่งเสพติดต่ำง ๆ พร้อมทั้งปฏิบัติงำนอื่นตำที่ได้รับมอบ หมำย 23. นำงทิพยำ ยำเขียว เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำนวั ดผลและประเมินผล อังคำร, พุธ, พฤหัสบดี - มี ห น้ ำที่ แ ล ะค วำม รับ ผิ ด ช อ บ จัดทำเอกสำรสรุปกำรเรียนส่งงำนทะ เบียนเพื่อดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผ ล ก ำ ร เ รี ย น เ ฉ ลี่ ย GPA และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ ไทล์ (PR) เส น อ ห น่ ว ย ง ำ น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ตรวจสอบกำรให้ระดับคะแนนก่อนเส นอผู้อำนวยกำรเพื่ออนุมัติผลกำรสอ บ เก็บรักษำและทำลำยเอกสำรหลักฐำ นกำรประเมินผลกำรเรียนและเอกสำ รเกี่ยวกับงำนวัดผลและประเมินผลก ำรเรียนตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหม ำย 24.น.ส.วันเ พ็ญ ทองเพ็ช ร เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นอำชีวศึกษำระบบ ทวิภำคี อังคำร, พฤหัสบดี, ศุกร์ - มี ห น้ ำ ที่ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ จั ด ท ำ เ อ ก ส ำ ร หนังสือรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนอำ
 6. 6. บุคลำกร / ฝ่ำย ปฏิบัติหน้ำที่ วันที่ปฏิบัติหน้ำ ที่ นอกเวลำในสัป ดำห์ งำนที่ปฏิบัติ ชี ว ศึ ก ษ ำ ร ะ บ บ ท วิ ภ ำ ค ติดต่อประสำนงำนกับแหล่งงำนและส ถำนประกอบกำรเพื่อกำรจัดหำรที่ฝึก ง ำ น ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ ำ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 25. น.ส.เฟื่องฤทั ย ศรีเมือง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำน หลักสูตรกำรเรียน ฯ จันทร์, พุธ, ศุกร์ - มีห น้ ำที่ และค วำมรับ ผิด ช อ บ ในกำรจัดพิมพ์แผนกำรเรียนกำรสอ น ต ำ ร ำ ง เรี ย น ต ำ ร ำ ง ส อ น บัญชีวิชำเลือกกำหนด กำรสอบ แ บ บ ฟ อ ร์ ม ต่ ำ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน ประสำน งำนกับแผนกวิชำต่ำง ๆ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ งำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 26. นำงโชติกำ มำศิริ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นวำงแผนงำน อังคำร, พุธ, พฤหัสบดี - มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในด้ำนจั ดพิมพ์เอกสำรด้ำนงำนแผนงำน ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์ งบประมำณประสำนงำนกับแผนกวิช ำ ต่ ำ ง ๆ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหม ำย 27. น.ส.ปัทมำ จันทร์พร ม เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรงำ นวิจัยพัฒนำนวัตก รรมฯ จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี - มี ห น้ ำ ที่ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ จัด ท ำเอก สำร ห นั งสือ รำช ก ำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่เกี่ยวกับก ำ ร จั ด ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร อ ส น กำรพัฒนำสถำนศึกษำ สื่อ วัสดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำอำคำรสถำนที่ บุ ค ล ำ ก ร กำรบริหำรและกำรพัฒนำวิชำชีพ เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติ ง ำ น ต ำ ม ล ำ ดั บ ขั้ น ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
 7. 7. บุคลำกร / ฝ่ำย ปฏิบัติหน้ำที่ วันที่ปฏิบัติหน้ำที่ นอกเวลำในสัปด ำห์ งำนที่ปฏิบัติ 28.น.ส. อัจฉรำ นิธิโภคำ รัตน์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรง ำนควำมร่วมมือ อังคำร, พุธ, ศุกร์ - มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ จัดพิมพ์ เ อ ก ส ำ ร ห นั ง สื อ ร ำ ช ก ำ ร หรือคำสั่งของสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อ งกับงำนควำมร่วมมือและบริกำรชุมช นและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ พร้อมทั้งปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอ บหมำย 29. นำยสุชำติ คำเครือ พนักงำนขับรถยน ต์ จันทร์, พุธ, ศุกร์ - มี ห น้ ำ ที่ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ ทำหน้ำที่ขับรถยนต์บำรุงรักษำรถย น ต์ ท ำ ค ว ำ ม ส ะ อ ำ ด ร ถ ย น ต์ หรือแก้ไขข้อขัดข้อง เล็ก ๆ น้อย ๆ ข อ ง ก ำ ร ใ ช้ ร ถ ย น ต์ และปฏิบัติงำนอื่นในตำมหน้ำที่ที่ผู้บั งคับบัญชำมอบหมำย 30. นำยชัยวัฒ น์ ชัยชมภู พนักงำนขับรถยน ต์ อังคำร, พุธ, พฤหัสบดี 31. นำยนภดล ดวงเงิน พนักงำนขับรถยน ต์ จันทร์, อังคำร, พฤหัสบดี บุคลำกร –ฝ่ำย (พ.ค- ก.ค) ปฏิบัติหน้ ำที่ พ.ค 2557 มิ.ย 2557 ก.ค 2557 32. นำยบุญกอ บ ทองเพ็ ชร นักกำรภ ำรโรง 1 9 2 2 2 7 3 0 4 9 1 2 1 7 2 0 2 5 3 0 3 8 1 4 1 7 2 2 2 5 3 0 33. นำงเพ็ญศรี ทุมสวัส ดิ์ นักกำรภ ำรโรง 1 9 2 2 2 7 3 0 4 9 1 2 1 7 2 0 2 5 3 0 3 8 1 4 1 7 2 2 2 5 3 0 34. นำงสุภำพร โกมล นักกำรภ ำรโรง 1 9 2 2 2 7 3 0 4 9 1 2 1 7 2 0 2 5 3 0 3 8 1 4 1 7 2 2 2 5 3 0 35. นำงปำรมี คำเครือ นักกำรภ ำรโรง 2 0 2 3 2 8 2 5 1 0 1 3 1 8 2 3 2 6 1 4 9 1 5 1 8 2 3 2 8 3 1 36. นำงเดี่ยง พันธะไ ชย นักกำรภ ำรโรง 2 0 2 3 2 8 2 5 1 0 1 3 1 8 2 3 2 6 1 4 9 1 5 1 8 2 3 2 8 3 1 37. นำยกิตติ โคตรแ สนลี นักกำรภ ำรโรง 2 0 2 3 2 8 2 5 1 0 1 3 1 8 2 3 2 6 1 4 9 1 5 1 8 2 3 2 8 3 1 38. นำงวรุณณี บุตตะธ รรม นักกำรภ ำรโรง 2 1 2 6 2 9 3 6 1 1 1 6 1 9 2 4 2 7 2 7 1 0 1 6 2 1 2 4 2 9 39. ศรีวะรม นักกำรภ 2 2 2 3 6 1 1 1 2 2 2 7 1 1 2 2 2
 8. 8. ใ ห้ ผู้ ได้รั บ แ ต่งตั้ ง ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ที่ ได้รั บ ม อ บ ห ม ำยต ำมวั น แ ล ะ เ วลำ ดังต่ อไป นี้ วั น จันทร์ - วันศุกร์ ระหว่ำงเวลำ 16.30 – 18.30 น. โดยให้สิทธิเบิกค่ำตอบแทน ต ำ ม ก ำ ห น ด ต ำ แ ห น่ ง ต ำ ม ค ำ สั่ ง วิ ท ย ำ ลั ย ฯ แ ล ะ ใ ห้ เบิ ก จ่ ำ ย เงิ น ค่ ำ ธุ ร ก ำ ร ภ ำ ค พิ เศ ษ น อ ก เว ล ำ ร ำ ช ก ำ ร ต ำ ม ห นั งสื อ ดั งก ล่ ำ ว ข้ ำ งต้ น ใ ห้ ผู้ ไ ด้ รั บ แ ต่ งตั้ งอ ยู่ ป ฏิ บั ติ งำ น จ ริ ง เป็นไปตำมระเบียบโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ วันที่ 26 กันยำยน 2557 สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 นำยสมชำย ย์ ำรโรง 1 6 9 1 6 9 4 7 0 6 1 4 9 40. นำยบุญธร รม บุญอุ้ม นักกำรภ ำรโรง 2 1 2 6 2 9 3 6 1 1 1 6 1 9 2 4 2 7 2 7 1 0 1 6 2 1 2 4 2 9 บุคลำกร –ฝ่ำย (ส.ค- ก.ย) ปฏิบัติหน้ ำที่ ส.ค 2557 ก.ย 2557 นำยบุญกอ บ ทองเพ็ ชร นักกำรภ ำรโรง 4 7 1 3 1 8 2 1 2 6 2 9 3 8 1 1 1 6 1 9 2 4 นำงเพ็ญศรี ทุมสวัส ดิ์ นักกำรภ ำรโรง 4 7 1 3 1 8 2 1 2 6 2 9 3 8 1 1 1 6 1 9 2 4 นำงสุภำพร โกมล นักกำรภ ำรโรง 4 7 1 3 1 8 2 1 2 6 2 9 3 8 1 1 1 6 1 9 2 4 นำงปำรมี คำเครือ นักกำรภ ำรโรง 5 8 1 4 1 9 2 2 2 7 1 4 9 1 2 1 7 2 2 2 5 นำงเดี่ยง พันธะไ ชย นักกำรภ ำรโรง 5 8 1 4 1 9 2 2 2 7 1 4 9 1 2 1 7 2 2 2 5 นำยกิตติ โคตรแ สนลี นักกำรภ ำรโรง 5 8 1 4 1 9 2 2 2 7 1 4 9 1 2 1 7 2 2 2 5 นำงวรุณณี บุตตะธ รรม นักกำรภ ำรโรง 1 6 1 1 1 5 2 0 2 5 2 8 2 5 1 0 1 5 1 8 2 3 2 6 นำยสมชำย ศรีวะรม ย์ นักกำรภ ำรโรง 1 6 1 1 1 5 2 0 2 5 2 8 2 5 1 0 1 5 1 8 2 3 2 6 นำยบุญธร รม บุญอุ้ม นักกำรภ ำรโรง 1 6 1 1 1 5 2 0 2 5 2 8 2 5 1 0 1 5 1 8 2 3 2 6
 9. 9. ( นำยทรงเดช หล้ำพันธ์ ) ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย

×