Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Java2 studyguide 2012

302 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Java2 studyguide 2012

  1. 1. ADVANCED JAVA PROGRAMMING Study Guide - 1 - LẬP TRÌNH HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG NÂNG CAO VỚI JAVA HƢỚNG DẪN MÔN HỌC (STUDY GUIDE) KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH LECTURER V V N HẢI
  2. 2. ADVANCED JAVA PROGRAMMING Study Guide - 2 - I. Giới thiệu: Lập trình hƣớng đối tƣợng 2 (OOP2) 1. Mã môn học: 011TH232 2. Số đơn vị học trình: 3. Trình độ thuộc khối kiến thức Chuyên ngành. 4. Phân bố thời gian học tập: T ng i là 90 ong 30 i Lý huy 60 i hực hành. 5. Thời gian học : 10 uần mỗi uần g m c 3 i lý huy 6 i hực hành. Thời gian học dự ki n ừ ngày … n ngày …. 6. Điều kiện tiên quyết Đã học môn OOP1. 7. Mô tả vắn tắt môn học: Cung cấp cho inh viên các ki n hức nâng cao về lập ình hướng i ượng (Thread, Network programming, JDBC,RMI,JSP …). Đ ng hời nâng cao cho inh viên ki n hức và kỹ năng lập ình với ngôn ngữ lập ình hướng i ượng Java. 8. Nhiệm vụ của sinh viên Tham dự lớp học hảo luận ầy ủ. Thi và kiểm a giữa học kỳ làm bài ập ở nhà ầy ủ c ý hức ự học ìm òi áng ạo. 9. Tài liệu học tập : Core Java2 Volume II – Advanced Features Author: Cay S. Horstmann – Garry Cornell. Published by The Sun Micro System Press. 10. Tài liệu tham khảo : [1] Thinking in Java 3rd Edition http://www.BruceEckel.com [2] Java an Object-Oriented Language. Author: Michael Smith Published: McGraw Hill [3] “An In oduc ion o Objec -O ien ed P og amming wi h Java”. In e na ional Edi ion. Author: C. Thomas Wu Published: McGraw Hill. 0-07-118195-4 [4] Căn bản JSP Author: Phạm Hữu Khang 11. Tiêu chuẩn đánh giá:  Nắm vững ki n hức cơ bản và nâng cao về Lập ình hướng i ượng.  Nắm vững ki n hức cơ bản và nâng cao của Ngôn ngữ lập ình Java.  Kỹ năng phá iển ứng dụng bằng ngôn ngữ lập ình Java.  Thái ộ học ập nghiêm úc và chủ ộng. 12. Ch m đi m: Thang iểm 10/10 ong g m các phần au a. Điểm kiểm a giữa kỳ ên máy. b. Điểm hi hực hành cu i kỳ. c. Điểm hi ắc nghi m. d. Assignment e. Lab report 13. Mục tiêu môn học: Sau khi hoàn ấ môn học inh viên phải nắm ược các vấn ề au
  3. 3. ADVANCED JAVA PROGRAMMING Study Guide - 3 -  Lập ình a i n ình (multithreading).  Lập ình mạng (Ne wo king).  Lập ình cơ ở dữ li u (Da aba e p og amming).  Lập ình với các i ượng ừ xa (RMI).  Java Se ve Page (JSP) căn bản. 14. Hƣớng học tập sau khi hoàn t t môn học này:  Nghiên cứu dụng phần mềm JBuilder với môi ường ch hợp phá iển ấ ể lập ình java Software.  S dụng Mic o of J# ể hi k các ứng dụng ên nền .Ne F amewo k. II. Yêu cầu thiết bị cho môn học : 1. Phần cứng: Máy nh chạy MsDos, Windows 95 ho c cao hơn. 2. Phần mềm:  SUN Java Development Kit Standard Edition(J2SE 5.0 or 6.0) with Documents(http://www.sun.com ).  Phần mềm oạn hảo Java (Java Text Editor). ( Nên dùng các ình oạn hảo Java c hỗ ợ intellisense như Jc ea o Eclipse, NetBeans, Sun Studio …). IDE đề nghị là Eclipse Indigo J2EE (http://www.eclipse.org ).  Phần làm vi c với JSP web se ve dụng Tomca 6.20 (http://tomcat.apache.org/ ) 3. Sách học: Core Java 2 Volume II – Advanced Features III. Tiến độ học tập dự kiến : CHƢƠNG N I DUNG I GI NG SỐ TI T L THUY T TH C H NH I TẬ P KI M TRA 1 Thread and Multithreading 3 6 2 Collections 3 6 3 Networking 6 12 4 Database Connectivity 9 15 5 Java Server Pages(JSP) 9 21 ? Final Test
  4. 4. ADVANCED JAVA PROGRAMMING Study Guide - 4 - IV. Nội dung chi tiết STT CHI TI T I GI NG Thời gian (Phút) Phƣơng pháp thực hiện 1 Multithreading – Threads introduction – Interrupting Threads – Thread States – Thread Properties – Synchronization – Callables and Futures 3 2 Collections – Collection Interfaces – Concrete Collections – Legacy Collections 3 3 Networking – Socket programming – Advanced Socket programming – Programming wiht User Datagram Protocol(UDP) – Remote Method Invocation(RMI) 6 4 Database Connectivity :JDBC – The Design of JDBC – The Structured Query Language – JDBC Installation – Basic JDBC Programming Concepts – Query Execution – Scrollable and Updatable Result Sets – Metadata – Row Sets – Transactions 9 6 Java Server Pages – Introduction – Architecture of JSP – Elements of JSP – Directives details – Implicit Object – Standard Actions – JavaBeans & Using it in JSP – Session Management – JSP Expression Language (EL) – Java Standard Tag Library (JSTL) 9
  5. 5. ADVANCED JAVA PROGRAMMING Study Guide - 5 - V. Các bài tập  Sinh viên au khi học xong mỗi chương về nhà phải ọc kỹ những lại nội dung bài học. Sau làm ấ cả các bài ập ã ược giao. Khoa KH&KTMT T ưởng bộ môn Giáo viên biên oạn Ngày …/…/200 Ngày …/…/2009 Ngày …/…/2009 Võ Văn Hải Võ Văn Hải

×