Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
รหัส
                          ชื่อเรื่อง - ผูแตง
ผลงาน
    เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียวดานพ...
P15  การประเมินปริมาณของแข็งที่ละลายน้าไดทั้งหมดของผลมะละกอพันธุปลักไมลายแบบไมทําลาย ดวยเทคนิค
           ...
P31  ความสัมพันธระหวางการรั่วไหลของประจุและอายุการปกแจกันของดอกหนาวัวพันธุ 'Fire' และ 'Midori'
        วรรณภา...
P46  ผลของการจุมน้ํารอนตอคุณภาพของมะมวงพันธุนาดอกไมเบอร 4 ที่ฉายรังสีแกมมา
                    ...
P61  ผลของระยะการเจริญเติบโตตอปริมาณ 6-gingerol และสมบัติการตานออกซิเดชัน
        ธิดารัตน พีรภาคย และศศิธร ต...
P75  ลักษณะของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ที่ตานทานสารคารเบนดาซิมสาเหตุโรคแอนแทรคโนสบนผล
   มะมวง จากตลา...
P90  ชวงเวลาการเรงอายุที่เหมาะสมเพื่อใชประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน
         บุญมี ศิริ นงนุช แสงหิน แ...
P105  วันเก็บเกียวที่เหมาะสมของถั่วเหลืองฝกสดเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ
         ่
          ศานิต สวัสดิก...
P119  ผลของการเติมสารดูดซับเอทิลีนตอคุณสมบัตของฟลมคารบอกซีเมธิลเซลลูโลสจากฟางขาว
                  ...
P133  ผลของความชืนสัมพัทธตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะละกอดิบเสน
           ้
        ณัฏฐินี พระวิชั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายชื่องานวิจัยที่นำเสนอในภาคโปสเตอร์

1,949 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รายชื่องานวิจัยที่นำเสนอในภาคโปสเตอร์

 1. 1. รหัส ชื่อเรื่อง - ผูแตง ผลงาน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียวดานพืชสวน ่ P1 Anatomical and ultrastructure changes on browning of lotus flower (Nelumbo nucifera Gaertn.) Nipa Kunsongkeit and Sawanee Sathornviriyapong P2 Morphological characteristic, physical and chemical properties of two cultivars of Queen pineapple fruit Quyen Thi Mong Dang, Adisak Joomwong and Ponchai Rachtanapun P3 การเขาทําลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเนาหลังเก็บเกี่ยวของ มะมวง อุดม ฟารุงสาง นวลวรรณ ฟารุงสาง และ สุธาสินี แผนคู  P4 การควบคุมเชือจุลินทรียในน้ํายาปกแจกันของดอกเบญจมาศดวย โซเดียมคารบอเนต และโพแทสเซียมซอรเบท ้ กษมา ชารีโคตร และ ผองเพ็ญ จิตอารียรตน ั P5 การควบคุมโรคเนาราสีเทาของมะเขือเทศโดยการรมดวยน้ํามันระเหยของเทียนเยาวภาณี ศิริรัตน ศิริพรวิศาล และ กิตติพจน งามฉวี P6 การจําแนกชนิดในระดับโมเลกุลของเชื้อกอโรคแอนแทรคโนสจากสวนมะมวงน้าดอกไมสีทอง อําเภอพราว จังหวัด ํ เชียงใหม พงศธร ธรรมถนอม และ ปริญญา จันทรศรี P7 การฉายรังสียวีสามารถชะลอการเหลืองของมะนาวแม็กซิกัน ู วาริช ศรีละออง และนะโอะกิ ยะมะอุจิ P8 การใชกรดเพือลดการเกิดเปลือกสีน้ําตาลของลิ้นจีพันธุจักพรรดิ์ ่ ่ รัมมพัน โกศลานันท และ วีรภรณ เดชนําบัญชาชัย P9 การใชความรอนรวมกับ 1-MCP ตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวเคมีของบรอคโคลี่ ภัทษร สําเนียงดี ศิริชัย กัลยาณรัตน และ พนิดา บุญฤทธิธงไชย ์ P10 การใชสารละลายเกลืออิ่มตัวเพื่อควบคุมความชืนสัมพัทธระหวางการเก็บรักษาผลไมที่อุณหภูมต่ํา ้ ิ สมคิด ใจตรง P11 การใชเสนผานศูนยกลาง Reuleaux เพื่อพยากรณปริมาตรและความถวงจําเพาะของมะพราวออนดวยเทคนิค MLR กระวี ตรีอํานรรค ศิวลักษณ ปฐวีรัตน อนุพนธ เทอดวงศวรกุล และ มนูศักดิ์ จานทอง ั P12 การตรวจสอบชนิดของเชื้อรา Colletotrichum spp. ที่แยกไดจากมะมวงน้ําดอกไมสทองในระยะกอนและหลังเก็บ ี เกี่ยวของสวนมะมวงอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ปริญญา จันทรศรี พงศธร ธรรมถนอม พิเชษฐ นอยมณี รัฐพล พรประสิทธิ์ และศศิธร การะบุญ P13 การตรวจสอบอาการสะทานหนาวในผลมะมวงดวยเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป ระจิตร สุวพานิช และปาริชาติ เทียนจุมพล P14 การนิ่มและกิจกรรมของเอนไซมยอยผนังเซลลในแตงเมลอนระหวางการเก็บรักษา สุริยัณห สุภาพวานิช
 2. 2. P15 การประเมินปริมาณของแข็งที่ละลายน้าไดทั้งหมดของผลมะละกอพันธุปลักไมลายแบบไมทําลาย ดวยเทคนิค ํ สเปคโตรสโกปอินฟราเรดยานใกล สุพรพรรณ ศรีมาศ พีรพงษ แสงวนางคกูล และ รณฤทธิ์ ฤทธิรณ P16 การประเมินปริมาณวิตามินซีในผลมะละกอพันธุปลักไมลายแบบไมทําลายตัวอยางดวยเทคนิค NIRs กฤษณี เอียมจัด พีรพงษ แสงวนางคกูล และ รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ่ P17 การเปลี่ยนแปลงของเนียรอนฟราเรดสเปกตรัมผลมะมวงระหวางการเก็บรักษา ิ ปาริชาติ เทียนจุมพล และวิชชา สอาดสุด P18 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีระหวางการแกและการสุกของผลสมพันธุสายน้ําผึงและสีทอง ้ วรวลัญช รุงเรืองศรี นิธิยา รัตนาปนนท นพพล เล็กสวัสดิ์ และดนัย บุณยเกียรติ P19 การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของเปลือกมังคุดภายหลังการกดทับ รัตติกาล วงศฝน วลัยพร มูลพุมสาย และ ธนะชัย พันธเกษมสุข P20 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางประสาทสัมผัสของสมเขียวหวานพันธุสายน้ําผึงทีเ่ คลือบผิวระหวางการเก็บรักษา ้ โปรดปราน ทาเขียว รุงลาวัลย สมสุนันท ธนะชัย พันธเกษมสุข และ นิรมล อุตมอาง P21 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาใบตองสด พีรพงษ แสงวนางคกูล ไพลิน นงคคํา ชูศักดิ์ คุณุไทย เจริญ ขุนพรม ยุพิน ออนศิริ และสมนึก ทองบอ P22 การเปลี่ยนแปลงประชากรของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในระยะตัดแตงถึงเก็บเกี่ยวและผลการใชสารกําจัด เชื้อราในสวนมะมวงน้าดอกไมสีทองอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ํ รัฐพล พรประสิทธิ์ พิเชษฐ นอยมณี ศศิธร การะบุญ พงศธร ธรรมถนอม และปริญญา จันทรศรี P23 การเปลี่ยนแปลงประชากรจุลินทรียในระหวางการบมฝกวานิลลา ธิติมา วงษชีรี ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน เฉลิมชัย วงษอารี วาริช ศรีละออง และ วัชระ พันธทอง P24 การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของผนังเซลลที่ระยะตางๆ ของมะละกอพันธุแขกดําและเรดมาราดอล วิชชยา ครองยุติ วาริช ศรีละออง และศิริชัย กัลยาณรัตน P25 การพนไคโตซานกอนการเก็บเกี่ยวตอคุณภาพของผลหมอน 'พันธุเชียงใหม' สุจริต สวนไพโรจน อุไรวรรณ ขุนจันทร และสุริยา ชูพล ู P26 การศึกษาการใชวัสดุใหสารซัลเฟอรไดออกไซดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลําไยสด อุมาภรณ สุจริตทวีสุข บุษรา จันทรแกวมณี และเกรียงไกร สุภโตษะ P27 การศึกษาความแกออนและดีชอรพชั่นไอโซเทิรมของใบบัวบก วิทวัส ไตรรัตนาภิกุล และ สิงหนาท พวงจันทนแดง P28 การศึกษาความแตกตางของอายุการใชงานระหวางดอกหนาวัวพันธุ 'Fire' และพันธุ 'Midori' วรรณภา ภูทรัพย มัณฑนา บัวหนอง และ ศิริชัย กัลยาณรัตน P29 การศึกษาความแตกตางของอายุการปกแจกันของดอกกลวยไมสกุลมอคคารา เมลดา วงคจนตา เฉลิมชัย วงษอารี และมัณฑนา บัวหนอง ั P30 ความชืนสมดุลและคุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกสของไพล ้ เทวรัตน ทิพยวิมล และ สมยศ เชิญอักษร
 3. 3. P31 ความสัมพันธระหวางการรั่วไหลของประจุและอายุการปกแจกันของดอกหนาวัวพันธุ 'Fire' และ 'Midori' วรรณภา ภูทรัพย มัณฑนา บัวหนอง ชัยรัตน เตชวุฒิพร และศิริชย กัลยาณรัตน ั P32 คุณภาพสับปะรดพันธุภูแลหลังการฉายรังสี ปรียาภรณ ลี้ธติ และ วชิรญา อิ่มสบาย ิ P33 บทความวิจยการตรวจประเมินสารกําจัดแมลงตกคางในผักและผลไมดวยเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป ั พิเชษฐ นอยมณี รัฐพล พรประสิทธิ์ วรรณวรางค พัฒนะโพธิ์ และ ปาริชาติ เทียนจุมพล P34 ประสิทธิภาพของน้ําเลียงเชือแอคติโนมัยซีสในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของ ้ ้ พริก พรนภา โทตรี ชาติชาย โขนงนุช และสรัญยา ณ ลําปาง P35 ประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมจากตนยูคาลิปตัสและสะเดาไมในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวงพันธุน้ําดอกไม  วิลาสินี แสงนาค และ สรัญยา ณ ลําปาง P36 ประสิทธิภาพในการยับยังจุลนทรียของสารสกัดใบฝรั่งและกรดอินทรียตอจุลนทรียทปนเปอนมะเขือเทศ ้ ิ  ิ  ี่ บุษกร ทองใบ และ ลักขณา บรรณสาร P37 ปริมาณกรดอะมิโนอิสระที่มผลตอรสชาติในเห็ดหอมสดที่ผลิตจากภาคเหนือของประเทศไทย ี จันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร อภิญญา จุฑางกูร และ จันทรเพ็ญ แสงประกาย P38 ผลการยับยังจุลินทรียของเซทธิลไพริดิเนียมคลอไรดและกรดแลคติกตอ Staphylococcus aureus ที่ปนเปอน ้ ถั่วงอก บุษกร ทองใบ P39 ผลของ Food additive ตอการเกิดสีน้ําตาลของถัวงอกในระหวางการเก็บรักษา ่ สุปราณี แกววิหาร ทรงศิลป พจนชนะชัย อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และเฉลิมชัย วงษอารี P40 ผลของ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ตอการชะลอการหลุดรวงของดอกกลวยไมสกุลมอคคาราพันธุ 'หมูแดง' ชัยภูมิ สุขสําราญ มัณฑนา บัวหนอง และ ศิริชัย กัลยาณรัตน P41 ผลของ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) ตอการชะลอการหลุดรวงของดอกกลวยไมสกุลมอคคาราพันธุ 'หมูแดง' ชัยภูมิ สุขสําราญ มัณฑนา บัวหนอง และ ศิริชัย กัลยาณรัตน P42 ผลของ Thidiazuron ตอคุณภาพและอายุการปกแจกันของดอกหนาวัวพันธุ 'Midori' วรรณภา ภูทรัพย คําทอง มหวงศวิริยะ มัณฑนา บัวหนอง และ ศิริชัย กัลยาณรัตน P43 ผลของกรดจิบเบอเรลลิคและกรดอินโดอะซิติกตอการสูญเสียน้าหนัก ความแนนเนื้อ และการหลุดรวงในชอผล ํ ลองกองหลังการเก็บเกียว ่ อินทิรา ลิจันทรพร เบญจมาพร มธุลาภรังสรรค และ ศิริชย กัลยาณรัตน ั P44 ผลของกรดแอสคอรบิคและไคโตซานตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลองกอง วาสนา พิทักษพล นิธิยา รัตนาปนนท และนัทรีญา นุเสน P45 ผลของการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศออกซิเจนต่าตอการยืดอายุการเก็บรักษาผลมะเฟอง ํ พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย และ ศิริชัย กัลยาณรัตน
 4. 4. P46 ผลของการจุมน้ํารอนตอคุณภาพของมะมวงพันธุนาดอกไมเบอร 4 ที่ฉายรังสีแกมมา ้ํ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และ ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน P47 ผลของการจุมเอทิฟอนตอคุณภาพของผลมะมวงน้าดอกไมที่ฉายรังสีระหวางการสุก ํ เฉลิมชัย วงษอารี และชวนพิศ จิระพงษ P48 ผลของการฉายรังสีตอคุณภาพลินจี่พนธุคอม ้ ั  ไพลิน นงคคา และ ธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์ ํ P49 ผลของการใช Bacillus megaterium isolate 3103 ในสภาพแปลงตอการปรากฏของโรคแอนแทรคโนสภายหลัง การเก็บเกี่ยวบนผลมะมวง ศันสนีย ศิลปสุนทร นวลวรรณ ฟารุงสาง ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล เจริญ ขุนพรม และ อุดม ฟารุงสาง P50 ผลของการใชน้ํารอนตออาการสะทานหนาวในกลวยหอมและกลวยน้ําวา โกวิทย กางนอก มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย พีระยศ แข็งขัน ศรัณยู คําเมือง รักฤดี สารธิมา และ จํานงค อุทยบุตร ั P51 ผลของการใชสารเคลือบไคโตซานตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลมะเขือเทศสีดา ชลธิชา เชี่ยวชาญ เสาวรส ปราบมนตรี และลําแพน ขวัญพูล P52 ผลของการรมซัลเฟอรไดออกไซด และอุณหภูมิตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสรางของผลลําไยระหวางการเก็บ รักษา วิลาสินี จิตตบรรจง วิชชา สอาดสุด กานดา วังชัย รําพัน โกศลานันท และปติพงษ โตบันลือภพ P53 ผลของการรมสาร 1-methylcyclopropene รวมกับการหอผลกอนเก็บเกี่ยวตอการสุกและคุณภาพผลมังคุด ลดาวัลย เลิศเลอวงศ อดิเรก รักคง และสายชล เกตุษา P54 ผลของการลดอุณหภูมิกอนการเก็บรักษา และ สัดสวนของ CO2:O2ตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผักกาด ฮองเต (Brassica campestris var. chinensis) รวี เอี้ยววิจิตรจาร และ สมชาย กลาหาญ P55 ผลของการลดอุณหภูมิโดยระบบสุญญากาศตอคุณภาพของผักกาดหวาน ฐิติพงศ ปญญาคํา ดนัย บุณยเกียรติ และ พิชญา บุญประสม พูลลาภ P56 ผลของการหอผลตอการพัฒนาสีผวและคุณภาพของมะมวงพันธุนาดอกไมสีทอง ิ ้ํ จุฑามาศ แสงสวาง และลําแพน ขวัญพูล P57 ผลของชนิดตัวทําละลายที่ใชสกัดตอปริมาณสารประกอบฟนอลิกและสมบัติการตานออกซิเดชันในผลมะเดื่อฝรั่ง พันธุตางๆ  จารุวรรณ รัตนสกุลธรรม และวรรณี จิรภาคยกุล P58 ผลของน้ําตาลตออายุการปกแจกันของดอกบัวหลวงพันธุสัตตบุษย เพชรรัตน เนตรลักษณ และ วชิรญา อิมสบาย ่ P59 ผลของปริมาณรังสีแกมมาที่สูงตอคุณภาพของมะมวงพันธุนาดอกไมเบอร 4  ้ํ ผองเพ็ญ จิตอารียรัตน และ อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  P60 ผลของเมทิลจัสโมเนสตอการลดอาการสะทานหนาวของผลมะเฟองหลังการเก็บเกียว ่ อินทิรา ลิจันทรพร เบญจมาพร มธุลาภรังสรรค นันทิพา เอี่ยมสกุล และศิริชัย กัลยาณรัตน
 5. 5. P61 ผลของระยะการเจริญเติบโตตอปริมาณ 6-gingerol และสมบัติการตานออกซิเดชัน ธิดารัตน พีรภาคย และศศิธร ตรงจิตภักดี P62 ผลของระยะการเจริญเติบโตและอุณหภูมิในการเก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะยงชิด สิริลดา สิทธิวชชาพร และศศิธร ตรงจิตภักดี ิ P63 ผลของสภาพบรรยากาศควบคุมที่มีกาซคารบอนไดออกไซดความเขมขนสูงตอคุณภาพภายหลังการเก็บรักษาของ  พุทราพันธุบอมแอปเปล ธนิตชยา พุทธมี และ ศิริชัย กัลยาณรัตน P64 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชตออายุการใชงานดอกกลวยไมสกุลหวายพันธุฟาติมาหลังการเก็บรักษา เลียนแบบการสงออกทางเรือ กาญจนา รุงรัชกานนท  P65 ผลของสารเคลือบผิวเชลแลคและโซเดียมไบคารบอเนตตออายุการเก็บรักษาสมสายน้ําผึง ้ พรชัย ราชตะพันธุ ทัศนา ใจบุญ และ เพ็ญจันทร วิยะ P66 ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดตอโรคแอนแทรคโนสในมะมวงพันธุนาดอกไม  ้ํ สุปราณี แกววิหาร มงคล วงศสวัสดิ์ นิภาดา ประสมทอง มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย และ ประภัสสร บุษหมั่น P67 ผลของสารสกัดจากพืชสกุล Aglaia ตอการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides โรคแอนแทรกโนส และคุณภาพของผลมะละกอ เนตรนภิส เขียวขํา และ ธัญมน สังขศริ ิ P68 ผลของอาการผิวผลลายและสภาพความชื้นของการเก็บรักษาตอฤทธิ์การตานออกซิเดชันในสมพันธุสายน้าผึ้ง ํ ผกาพันธ บัวคลี่ สุทธิวัลย สีทา ธีรพงษ เทพกรณ และ เสาวภา ไชยวงศ P69 ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสมพันธุสายน้าผึ้ง ํ ศศิเมษ ฟองสา ศุภศักดิ์ ลิมปติ และ นิธิยา รัตนาปนนท P70 ระยะการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของแกวมังกรพันธุเนื้อขาว (Hylocereus undatus) ศลิษา ศรีสุข อัญชลี ศิริโชติ และ สุจริต สวนไพโรจน P71 รูปแบบของโปรตีนและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ-เคมีของผลมะมวงไทย 6 พันธุระหวางการสุก อัญญารัตน วงคคช นิธิยา รัตนาปนนท และ อุษาวดี ชนสุต P72 โรคที่สําคัญของกลวยไมตัดดอกสกุลหวายเอียสกุลที่ผลิตเปนการคา สมศิริ แสงโชติ และศศิวิมล ลักษณพิสทธิ์ ุ P73 โรคผลเนาของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) และการควบคุมโรคหลังการเก็บเกียว ่ สมศิริ แสงโชติ เนตรนภิส เขียวขํา ธัญมน สังขศิริ และ สวิตา สุวรรณรัตน P74 ฤทธิการตานราของสารสกัดจากรําขาวตอรา Colletotrichum gloeosporioides ที่แยกไดจากมะมวงสดและ ์ มะมวงสดตัดแตง อภิวันท ภูงามเงิน และมนัชญา สังขศรีอินทร
 6. 6. P75 ลักษณะของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ที่ตานทานสารคารเบนดาซิมสาเหตุโรคแอนแทรคโนสบนผล มะมวง จากตลาดสด พรประพา คงตระกูล และ สรัญยา ณ ลําปาง P76 วิธีขัดลางดวยน้ํารอน: ทางเลือกสําหรับการอบไอน้ําเพือลดการเกิดโรคแอนแทรคโนสของมะมวง ่ รัมมพัน โกศลานันท กรรณิการ เพ็งคุม และวีรภรณ เดชนําบัญชาชัย P77 สมบัติทางฟสกสเชิงความรอนของพริกไทย ิ ณรงค อึ้งกิมบวน อรอุมา หนูทอง และ ภาณุพงศ บุญเพียร P78 สารออกฤทธิทางชีวภาพในใบออนของเพียฟาน เพกา และ ขี้เหล็กหวาน ์ ้ วาริชัย พิมพบตร มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย วรัญู แกวดวงตา สมศักดิ์ นวลแกว และ สุจริต สวนไพโรจน ุ P79 อายุการปกแจกันและการอุดตันของทอลําเลียงน้ําในกานดอกกุหลาบพันธุเรดมาสเตอรพีช อุบล ชินวัง และ สุนทรี สังกะเพศ P80 อิทธิพลของสายพันธุตอปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ สารฟลาโวนอยด และสารประกอบฟนอลิคในพริก เรวัติ ชัยราช และกาญจนา ไชยสิงห เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียวดานพืชไร ่ P81 การเคลือบเมล็ดพันธุแตงกวาดวยอนุพันธของเซลลูโลสและสีอินทรีย ณัฐวุฒิ เทียมแสน สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ และ เพ็ญศิริ ศรีบรี ุ P82 การใชประโยชนของสตารชรวมกับสีสังเคราะหในการเคลือบเมล็ดพันธุแตงกวา ศิวรินทร ธิวรรณ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ และ เพ็ญศิริ ศรีบรี ุ P83 การตรวจสอบความแตกตางของปริมาณเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ถกเชื้อ Aspergillus flavus เขาทําลายดวย ู เทคนิค VIS/NIR Spectroscopy ธวัชชัย เพชรแกว รุงนภา ไกลถิ่น ปาริชาติ เทียนจุมพล เกวลิน คุณาศักดากุล สงวนศักดิ์ ธนาพรพูน พงษ และ สุชาดา เวียรศิลป P84 การประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดเทียนโดยวิธีเรงอายุ  ศานิต สวัสดิกาญจน P85 การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดหวานโดยออสโมไพรมิงและโซลิตเมทริกซไพรมิง จิรวัฒน บุญสิน อุมา แสงคราม และ อารมณ ศรีพิจตติ P86 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพของขาวหอมกลองนึงระหวางกระบวนการผลิตในระดับชุมชน ่ ภานุมาตย พัฒโท ศิริธร ศิริอมรพรรณ และ นเรศ มีโส P87 การเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณภาพและกิจกรรมของเอนไซมในหัวแกนตะวันในระหวางการเก็บรักษา สมพิศ สายแกว รัชฎา ตั้งวงคไชย และ อัมพร แซเอียว P88 การเปาอากาศในถังเก็บรักษาที่สงผลตอเนื้อสัมผัสและการประเมินทางประสาทสัมผัสของขาวเหนียวพันธุ กข 6  ละมุล วิเศษ ณัฐพล ภูมิสะอาด ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล และ ปทมา เลาประเสริฐ P89 การศึกษาผลของสารตัวกลางที่ใชรวมกับสารสกัดกานพลูในการคลุกเมล็ดขาวปองกันเชื้อราในโรงเก็บ ปอพิไล พิพิธ และ อุมา แสงคราม
 7. 7. P90 ชวงเวลาการเรงอายุที่เหมาะสมเพื่อใชประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน บุญมี ศิริ นงนุช แสงหิน และวิทวัส ธีรธิติ P91 ประสิทธิผลการเคลือบน้ํามันหอมระเหยและพอลิเอธิลนไกลคอลตอเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน ี  จรรยา สมพมิตร อรพันธ ชัยมงคล ชมนาด สวาสดิ์มิตร สุชาดา เวียรศิลป และ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ P92 ประสิทธิผลของโอโซนในการควบคุมดวงงวงขาวในขาวสาร เจนวิทย ทาแกง เยาวลักษณ จันทรบาง และไสว บูรณพานิชพันธุ P93 ผลการยับยังของน้ามันหอมระเหย กานพลู โหระพา และสะระแหนตอการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavus, ้ ํ Aspergillus niger และ Rhizopus sp. ในสภาพหองปฏิบัติการ รุงอรุณ กันธะปา เกวลิน คุณาศักดากุล สุชาดา เวียรศิลป และสงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ P94 ผลของการเก็บรักษาตอการงอกและกิจกรรมการตานออกซิเดชันของขาวกลองสังขหยดพัทลุง เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ และ สุทธวัฒน เบญจกุล P95 ผลของการแชเมล็ดพันธุพริกดวยสารละลายไคโตซานและการใชนารอนตอเปอรเซ็นตการงอกและคุณภาพเมล็ด ้ํ พันธุในระหวางการเก็บรักษา นกนอย ชูคงคา ทรงศิลป พจนชนะชัย ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน และเดือนเต็ม ลอยมา P96 ผลของการเรงอายุตอการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของเม็ดแปง สมบัติทางความรอนและโปรตีนของแปงขาวที่เก็บเกียว ่ ใหม ไกรสีห พิสิษฐกุล ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา สุกัญญา วงศพรชัย วรรณา ตุลยธัญ และ สาวิตร มีจุย P97 ผลของการใหปุยอะมิโนคีเลตทางใบ ตอการเจริญเติบโตและคุณภาพเมล็ดพันธุพริกหวานลูกผสม บุญมี ศิริ อารีรัตน พยุงธรรม ปยะนุช เทียงดีฤทธิ์ ธีระศักดิ์ สาขามุละ และชินานาตย ไกรนารถ P98 ผลของระยะเวลาการนึงตอปริมาณโภชนสารสําคัญในขาวกลองงอกนึ่ง ่ พิษณุ แกวตะพาน อุมา แสงคราม และ โศรดา วัลภา P99 ผลของฤดูการเก็บเกี่ยวและพันธุตอปริมาณแปงทนยอยและคุณสมบัติดานเพสทของแปงเผือกและสตารช สิริลักษณ ภักดีศรีพันธ และ จันทนี อุริยะพงศสรรค P100 ผลของสตารชและสีอินทรียตอคุณภาพการเคลือบของเมล็ดพันธุแตงกวาและขาวโพดเลี้ยงสัตว  ชนาภา นามะยอม สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ และ เพ็ญศิริ ศรีบุรี P101 ผลของสารสกัดหยาบจากพืชวงศขิงบางชนิดตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Alternaria sp. เชื้อสาเหตุโรคเมล็ดดาง ของขาว ศานิต สวัสดิกาญจน และ สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ P102 ผลของสารอินทรียและสภาพการเก็บรักษาตอคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพด 2 สายพันธุ กมลชนก เยาวนน และกัลย กัลยาณมิตร ุ P103 ผลของสูตรตํารับสารเคลือบที่แตกตางกันตอคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดหวานลูกผสม 3 พันธุ  บุญมี ศิริ มัสยา เอื้อประชา และวิทวัส ธีรธิติ P104 ผลของอุณหภูมิตอคุณภาพระหวางการเก็บรักษาหัวพันธุหงสเหิน สุกฤษฏิ์ เมธาประสิทธิ์ อัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ ธัญญะ เตชะศิลพิทกษ และ สายชล เกตุษา ั
 8. 8. P105 วันเก็บเกียวที่เหมาะสมของถั่วเหลืองฝกสดเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ ่ ศานิต สวัสดิกาญจน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียวดานประมงและปศุสัตว ่ P106 ประสิทธิภาพของฟลมพลาสติกเคลือบสารสกัดเปลือกมังคุดในการยับยั้งจุลนทรียทปนเปอนชิ้นปลา ิ  ี่ บุษกร ทองใบ ณัฐกานต ไหวดี และ กันตพัฒน อุตราช เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกียว ่ P107 การเปรียบเทียบเครื่องตีเปลือกมะพราวแบบกานตีอิสระและยึดแนน ดิษฐพร ตุงโสธานนท และ ชมพูนุช กูลเกตุวงศ P108 การพัฒนาเครื่องตนแบบสําหรับผลิตถั่วทาพระสไตโลอัดเม็ดเปนอาหารสัตว จักรมาส เลาหวณิช สุพรรณ ยั่งยืน และ สุกัญญา คําพะแย P109 การพัฒนาและทดสอบเครื่องตีใยบวบหอม ทรงชัย วิริยะอําไพวงศ ละมุล วิเศษ สุพรรณ ยั่งยืน และจักรมาส เลาหวณิช P110 การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการอบแหงใบมะกรูดดวยเครื่องอบแหงแบบปมความรอนภายใตอากาศกาซ ไนโตรเจน และกาซคารบอนไดออกไซด ณัฐพล ภูมิสะอาด ละมุล วิเศษ และ กลยุทธ ดีจริง จักรมาส เลาหวณิช P111 การออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ (แบบบีบเย็น) ณัฐพงศ รัตนเดช ธีรโชติ ชินวงศ และยุรนันท ดอนสิทธิ์ P112 ผลของการอบแหงตอคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของชาสมุนไพรจากอารติโชคสายพันธุอิมพีเรียลสตาร อรพรรณ แสงสี อิศรพงษ พงษศิริกุล และ พิชญา บุญประสม พูลลาภ P113 ผลของอุณหภูมิอบแหงตอฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระของสมุนไพรพลูคาว นักสิทธิ์ ปญโญใหญ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียว : บรรจุภณฑและฟลม ่ ั  P114 การใชประโยชนผงเปลือกมังคุดสําหรับผลิตวัสดุบรรจุภัณฑยับยังเชือแอนแทรคโนสในกลวยหอมทอง ้ ้ สุพัฒน คําไทย เจิมขวัญ สังขสุวรรณ และ เปรม ทองชัย P115 การทดสอบในระดับเชิงการคาของวิธีการบรรจุเพื่อการเก็บรักษามะมวงน้ําดอกไมทอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ี่ วิลาวัลย คําปวน วิลาสินี ชูชวง นันทิพร หนอใจ และ จํานงค อุทยบุตร ั P116 การประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑแอคทีฟเยื่อกระดาษขึ้นรูปสําหรับยืดอายุการเก็บรักษามะมวงน้ําดอกไม สุพัฒน คําไทย กนิษฐา อักษรโศภณพันธุ และ ยุทธนา หลาปนตา P117 การศึกษาอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมะมวงน้ําดอกไมสีทองในบรรจุภณฑตางชนิด ั นภาวรรณ โฆษิตเรืองชัย และสุธีรา ทองกันทา P118 ผลของการเก็บรักษาภายใตสภาพบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุลตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลําไยพันธุดอ พรชัย ราชตนะพันธุ และ ดวงใจ นอยวัน
 9. 9. P119 ผลของการเติมสารดูดซับเอทิลีนตอคุณสมบัตของฟลมคารบอกซีเมธิลเซลลูโลสจากฟางขาว ิ  รุงรัตน อัธยาศัยวิสุทธิ์ และ สุพฒน คําไทย ั P120 ผลของการเติมสารสกัดจากผงเปลือกมังคุดตอคุณสมบัติฟลมคารบอกซีเมธิลเซลลูโลสจากฟางขาวสําหรับยับยัง  ้ เชื้อแอนแทรคโนส สุพัฒน คําไทย กิตติกุล อุงคเนติวัติ และ วีรบูรณ คิดกิง ่ P121 ผลของการบรรจุถุงพอลิเอไมดและพอลิเอทิลีนที่อุณหภูมิต่ําตออายุการเก็บรักษาของผลมะมวงพันธุนาดอกไม  ้ํ สีทอง วิลาสิณี ชูชวง วิลาวัลย คําปวน และจํานงค อุทัยบุตร  P122 ผลของการบรรจุแบบ Active modified atmosphere ตอคุณภาพของผลแกวมังกรสายพันธุเปลือกแดงเนื้อแดง วาริช ศรีละออง และ ลัดดาวัลย คํามะปะนา P123 ผลของความบริบูรณและวัสดุบรรจุภณฑตออายุการเก็บรักษาผลมะยงชิด ั สมโภชน โกมลมณี และจิรายุ พุทธทง P124 ผลของความบริบูรณและวัสดุบรรจุภัณฑตออายุการเก็บรักษาผลหมอน สมโภชน โกมลมณี และพฤกษ ชูสังข P125 ผลของอุณหภูมและบรรจุภัณฑตอปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระ สารประกอบฟนอลิคและสารฟลาโวนอยดใน ิ พริกพันธุหัวเรือ  เรวัติ ชัยราช พิสมัย กิ่งวรรณ และ สุพัตรา อระบุตร ผัก และ ผลไมสดตัดแตงพรอมบริโภค P126 การเก็บรักษาตนออน และน้าคั้นจากธัญพืช ํ เจริญ ขุนพรม สมนึก ทองบอ พีรพงษ แสงวนางคกูล ยุพิน ออนศิริ และ ชูศักคิ์ คุณุไทย P127 การลดการเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากเอนไซมในผลลองกองสดพรอมบริโภคระหวางการเก็บรักษา มุทิตา มีนน และ กุมทนาถ ปานหอ ุ ุ P128 ประสิทธิภาพของวานิลลินและใยเปลือกมะมวงในการตานจุลนทรียในเนื้อมะมวงบด ิ ธนเดช โตธนาภรณ จิตศิริ ราชตนะพันธุ พรชัย ราชตนะพันธุ และ ศศิธร ตรงจิตภักดี P129 ประสิทธิภาพของสาร 1- MCP ตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเนื้อทุเรียนพันธุหมอนทองพรอมบริโภค  ชวนพิศ จิระพงษ มัณฑนา บัวหนอง และเฉลิมชัย วงษอารี P130 ปริมาณไลโคปนและการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะเขือเทศเหลือทิง ้ กัญญรัตน กัญญาคํา และ จันทนี อุริยะพงศสรรค P131 ผลของการเคลือบไคโตซานและการเก็บรักษาภายใตสภาพบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุลตออายุการเก็บรักษา สับปะรดตัดแตงพรอมบริโภค พรชัย ราชตนะพันธุ พัทธมน ละหานแกว และพิชญดา ศุขเกษม P132 ผลของการลาง อุณหภูมเิ ก็บรักษา และถุงสุญญากาศตอคุณภาพฟกทองญี่ปนและพริกหวานแดงพรอมปรุง ุ ดนัย บุณยเกียรติ และชัยพิชต เชื้อเมืองพาน ิ
 10. 10. P133 ผลของความชืนสัมพัทธตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะละกอดิบเสน ้ ณัฏฐินี พระวิชัย ชัยรัตน เตชวุฒิพร และศิริชัย กัลยาณรัตน P134 ผลของสภาวะบรรยากาศตออัตราการหายใจของผักสดตัดแตงแบบบรรจุเดี่ยวและบรรจุรวม: บร็อคโคลี่ กะหล่ํา ดอก และแครอท ศุภลักษณ เลาอรุณ รุงอรุณ สาสนทาญาติ และ ดํารงพล คําแหงวงษ P135 ผลของสารปองกันการเกิดสีน้ําตาลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะมวงสุกตัดแตงพรอมบริโภค ชัยรัตน เตชวุฒิพร และ ศิรชัย กัลยาณรัตน ิ P136 ผลของอุณหภูมิและกรดออกซาลิกตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและคุณภาพของมะมวงพันธุมหาชนกตัดแตง พรอมบริโภค พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย และ ศิริชัย กัลยาณรัตน

×