SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
Download to read offline
සතුට පිරුණු ජිවිතයකට උපෙද්ශනය
Gsmini S Rathnauyake
0770108377
( Stress Management)

 ( Any event or situation that cause
distress or discomfort.)
Do it Don’t it
Id Ego S-Ego




( Positive Stress / Useful Stress)

Negaitive Stress)









( Personal Stress)

( Situational Stress)

( Traumatic Stress)










(PTSD)

 ( Threats)
 ( Change)
 ( Extreme Demands)
 ( Relationship)
( Threats)

( Change)






Conscious Unconscious
 Analying
 Will power
 Temporary memory
 Rational
 Feelings
 Habits
 Permanent memory
 Protective part
 Lazy
Imaginations
Mental Imagery
Feelings
( Extreme
Demands)


( Relationship)


චිත්තපේග
චිත්තපේග ගැටළු සහිත
දරුවන්පේ බාහිර ලක්ෂණ
 තමාටම රිදවාගැනිම,
 බලාගත් අපත් බලා සිටීම,
 චණ්ඩවිම,
 මුරණ්ු විම,
 භාණ්ඩ විසිකිරිම
 ඇඩිම,
 රණ්ු දබර විම,
 මල් පකාල වැනි අලන්කාර
පද් පොඩිකිරිම,
 සතුන්ට හින්සා කිරිම.
 පොලපේ ගැසිම
චිත්තපේග ගැටළු සහිත
දරුවන්පේ අභයණ්තර ලක්ෂණ
 ලැජ්ජා ශීලීවිම,
 ඉදිරිෙත් පනාවිම,
 කාන්සාව,
 බියවිම,
 තැතිගැනිම,
 ඇහුන්කන් පනාදිම,
 භාෂා හැකියාව ප්‍රමාදි,
 නිර්මාණාත්මක බව
පමාටවීම
 අනුන්ව සැකකිරිම,
 අසුබවාදිව සිතිම,
 අනුන්ව පහලාදැකිම
 ෙහත් කිරිම.









Psychological)







(Behavioral)






( Coping with
Stress)
 ( Physical )
 ( Psychological )
 ( Behavioral )
 ( Cognitive )
( Physical)
 (Exercise)
 ( Sports & Play)
 ( Rest)
 ( Diet)
 ( Massaging)
 (sex)
ලිංගිකත්වය පිහිටා ඇත්පත්
පකාහිඳ
 හිපොතැලමසය
 චිත්තපේග, හදවත ගැපහන පවගය හා
රුධිර පිඩනය ොලනය කරි
 පටස්පටාස්පටපරාන් පහාපමානය
කාන්තාවකට පමන් පිරිමියකුට 10-20
ගුනයක් පමම පහාපමාන පිහිටි
පිරිමි මිපරාපේේ උදුන්ය.
ගැහැණු විදුල උදුන් පමනි.
ගැහැනියකට ලිංගික එක්විමකට
මපනෝ විදයාත්මක සාධක උවමනාය.
 විශ්වාසය
 සමීෙ භාවය
 සම්පුර්ණය යන සාධක
ගැහැණියකපේ ලිංගික ආපේග අවම
විමට
 රස්සාව එොවිම
 ඇයට වගකිවයුතු අන්දපම්ප වයාෙෘතියක වැඩ
කිරිමට සිදුවිම.
 උකස් ණය වාරික පගාඩගැසිම.
 ළමි අසනිෙව ඇත්නම්ප
 අසනිෙව ඇති විට
ලිංගිකාස්වාදපයන් ඔපේ පසෞඛ්‍ය තත්වය
සම්පුර්ණ වන සැටි
 සතියකට 3න් වරක් එක්විපම්පදි කිපලෝ ජුල්
35000ක් ශක්තිය දවි. එය දිklg 500m දිවිමට
සමානය.
 ලිංගික සිංසර්ගපයන් ඔපේ අස්ි හා මාිංශපේශී
ශක්තිමත් කරි.
ලිංගිකාස්වාදපයන් ඔපේ පසෞඛ්‍ය
තත්වය සම්පුර්ණ වන සැටි
ආචාර්ය පබවර්ල විෙල් ෙවසනුපේ
 එන්ඩ්‍රෝපින්ඩ් ශරිර‍ේ ස්වභාවික ‍ේදනා නාශකයයි
(හිසරදය/ අතරයිටිස්)
 DHEA (Dehydroepiandrosterone)
‍ ා‍මානය මගින්ඩ් ‍ේරුම් ගැනිම, ා ධාරණය
දියුණු කරයි.
 ප්‍රතිශක්තතිකරණ පද්ධතිය ‍ගාඩනගයි
 ටියුමර් නම් අසාමානය සසල වර්ධනය වළකයි.
 අස්ි වර්ධනය කරයි
( Psychological)
 ( Relaxation
Theraphy)
 ( Meditation)
 ( Leisure
Activities)

( Sharing)
( Behavioral)
 ( Reading)
 ( Singing)
 ( Dancing)
 ( Listing to Music)
 (Watching
Movies)

( Engage with Day today Activities)
 ( Sleep)
තේෙරයට
චක්ර පහවත්
හර්්ස්
තරිංග ස්වභාවපේ සිංපක්ත
නාමය
අදාල මානසික තත්වය
14 ට වැඩි බීටා ප්‍රකෘති සිහිපයන් / අවධිපයන් සිටින විට
14 - 07 ඇල්ෆා අඩ නින්ද / ශාස්ිය සිංගීතය ශ්‍රවනය
කරන විට / භාවනා කරන විට /
පමාහනය කරන විට
07 - 04 තීටා ගැඹුරු භාවනාව / ගැඹුරු නින්ද
(නිර්විකල්ෙ සමාධිය පහවත් හුස්ම
පනාවැපටන තත්වය)
04 ට අු පඩල්ටා
සිංගීතය චිත්තපේග ොලනයට
Music for Stress Management
( Cognitive)
 ( task Management)

 (Delegation)
 (Proritizing)
Urgent Not Urgent
Important
Not
Important
( Cognitive)



( Cognitive)




( Cognitive)





ඒ.ඩි.ඒ.කුමාරසිරි
උෙපද්ශන නිලධාරි
ප්‍රාපද්ශීය පල්කම්ප කාර්යාලය
නාච්චාදුව
0719739337

More Related Content

More from Provincial Health Training Center , North Central Province

More from Provincial Health Training Center , North Central Province (15)

main food groups.pdf
main food groups.pdfmain food groups.pdf
main food groups.pdf
 
Maintaining a Care Plan .pdf
Maintaining a Care Plan .pdfMaintaining a Care Plan .pdf
Maintaining a Care Plan .pdf
 
communication presentation-cure.pdf
communication presentation-cure.pdfcommunication presentation-cure.pdf
communication presentation-cure.pdf
 
teeth names.pdf
teeth names.pdfteeth names.pdf
teeth names.pdf
 
Nutrition and client.pdf
Nutrition and client.pdfNutrition and client.pdf
Nutrition and client.pdf
 
client care for arthritis.pptx
client care for arthritis.pptxclient care for arthritis.pptx
client care for arthritis.pptx
 
Care giving.pdf
Care giving.pdfCare giving.pdf
Care giving.pdf
 
Overview of Medical Laboratory investigations and other investigations.pdf
Overview of  Medical Laboratory investigations and other investigations.pdfOverview of  Medical Laboratory investigations and other investigations.pdf
Overview of Medical Laboratory investigations and other investigations.pdf
 
Public relations
Public relations Public relations
Public relations
 
Introduction to Portfolio
Introduction to PortfolioIntroduction to Portfolio
Introduction to Portfolio
 
Overview of Medical Investigations.pdf
Overview of Medical Investigations.pdfOverview of Medical Investigations.pdf
Overview of Medical Investigations.pdf
 
Principles of care .pptx
Principles of care .pptxPrinciples of care .pptx
Principles of care .pptx
 
asses and identify the condition of the client
asses and identify the condition of the clientasses and identify the condition of the client
asses and identify the condition of the client
 
Procedures in cleaning, polishing, disinfecting and sanitizing rooms. Wash ro...
Procedures in cleaning, polishing, disinfecting and sanitizing rooms. Wash ro...Procedures in cleaning, polishing, disinfecting and sanitizing rooms. Wash ro...
Procedures in cleaning, polishing, disinfecting and sanitizing rooms. Wash ro...
 
Introduction to the human body
Introduction to the human bodyIntroduction to the human body
Introduction to the human body
 

Stress Management.pdf