SlideShare a Scribd company logo
1 of 54
Download to read offline
Dr Mareeka Fernando
Medical officer – Nutrition
Teaching Hospital
Anuradhapura
 ප ෝෂණය යනු මිනිසා සහ අපෙකුත් ජීවීන්
තම ජීවිතය වත්වා ගැනීම සඳහා ආහාර
භාවිතා කරෙ ජෛව රසායනික හා
පභෞතික විද්යාත්මක ක්රියාවලියයි. එය
ශක්තිය හා රසායනික ව්යුහයන්
නිර්මාණය කිරීම ප ෝෂ්ය දාර්ථ පයාදා
ගැනීපේ ක්රියාවලියලි.
 Nutrition is the biochemical and
physiological process by which human
and other living been’s use food to
support its life. It provides organisms
with nutrients, which can be metabolized
to create energy and chemical structures.
 නිසි ප ෝෂණය පරෝග වැළැක්වීම සඳහා
සහාය පව්ය.
ප ෝපවෙ පරෝග …………
ප ෝ පොවෙ පරෝග ………..
 නිසි ප ෝෂණය යහ ැවැත්මට සහාය
පව්ය.
යහ ැවැත්ම යනු පරෝග පොමැති වීම
 ශාරීරික ක්රියාකාරකේ වත්වා ගැනීමට
උ කාරී පව්ය.
ස්ොු
මාාංශ පේශී
හදවත සහ රුධිර වාහිනී
ප ෙහළු
ආමාශ ආන්ත්රයික ද්ධතිය
 ජීවිතපේ ඵලදායිතාව වැඩි කරයි.
 පරෝග වැළදුණු විට ඉක්මනින් සුව ත් පව්ය.
පරෝග නිසා සිදුවෙ මරණ අනු ාතය අඩු
පව්ය.
 Nutrition supports prevention of diseases.
Communicable disease
Non- communicable disease
 Proper nutrition supports wellness
wellness is not only absence of disease
it is physical, mental and social wellness.
 Helps in maintaining physical activity.
 Increases productivity in life.
 Reduces mortality from disease.
 How to get an idea about the
nutritional status of the client?
 What do you have to see ?
 What do you have to feel ?
පස්වාදායකයාපේ ප ෝෂණ තත්ත්වය
පිළි ඳ අදහසක් ල ා ගන්පන් පකපස්ද?
 ඔ ට දැකීමට ඇත්පත් කුමක්ද?
 ඔ ට දැපෙන්ෙට ඇත්පත් කුමක්ද?
Details of the patient
 Diet pattern
 What did the client eat
 How much did the client eat
 Did the client take only liquids
 Did the client drink water
පස්වාදායකයාපේ විස්තර
 ආහාර රටාව
 පස්වාදායකයා කෑපව්ය පමාෙවාද ?
 පස්වාදායකයා පකා මණ කෑවාද?
 පස්වාදායකයා ගත්පත් දියර වර්ග
මණක්ද?
 පස්වාදායකයා ෛලය ාෙය කළාද?
 ගිලීපේ දුෂ්කරතා
 ගිලිෙ විට කැස්ස
 වමෙය
 ඔක්කාරය
 ාචෙය
 මල ද්ධය
 ඉකමනින් ඩ පිරිම
 කෑමට රුචියක් ෙැත
 ර අඩු වීම
 ඔහු/ඇය මුත්රා කළාද?
Difficulties
 Swallowing difficulties
 Cough while swallowing
 Vomiting
 Nausea
 Diarrhoea
 Constipation
 Feeling of early satiety
 No appetite to eat
 Loss of weight
 Did he/she pass urine
 We should actively search for nutritional
deficiencies in the client/ patients.
 පස්වාදායකයාපේ/පරෝගීන්පේ ප ෝෂණ
ඌෙතා පිළි ඳව අ ක්රියාකාරීව
පසවිය ුතුය.
 Hydration status
 සෛලෙය තත්ත්වය.
 Carbohydrate, protein , lipid deficiencies.
 කාප ෝහයිඩ්පර්ට්, ේපරෝටිෙ, ලිපිඩ
ඌෙතාවයන්.
 Micronutrient deficiencies
 ක්ුද්ර ප ෝෂක ඌෙතා
 Weight ( ර)
 Height (උස)
 BMI යනු ප ාපහෝ පුද්ගලයින්පේ ශරීරපේ
තර ාරු ව පිළි ඳ විශ්වාසදායක
දර්ශකයකි.
සෑම විටම ඕෙෑකමින් නිරීක්ෂණය කරන්ෙ!
 Heart not functioning properly
 Kidney not functioning properly
 Liver not functioning properly
 Lungs not functioning properly
 Anemia රක්තහීෙතාවය
Causes පේතු
 Iron deficiency
(යකඩ ඌෙතාවය)
 Vitamin B deficiency
(විටමින් B ඌෙතාවය)
පරෝගියාපේ /පස්වාදායකයාපේ
ප ෝෂණ තත්ත්වය සේ න්ධපයන්
සැලකිලිමත් වීපේදී ඔ ට හමුවිය හැකි
වැදගත් රුධිර රීක්ෂණ
 Full blood count – heamoglobin
 electrolytes – sodium/ potassium/ calcium
 creatinine
 Blood protein levels -
 Low blood sodium (අඩු රුධිර පසෝඩියේ)–
common in elderly. usually results in reduce
responsiveness.
(වැඩිහිටියන් අතර හුලව දක්ෙට ලැපේ.
සාමාන්යපයන් ේරතිචාර දැක්වීම අඩු කරයි.)
 High blood calcium – causes constipation
අධික රුධිර කැල්සසියේ - මල ද්ධය ඇති කරයි
 Elderly male need about 2000ml of
water/day
 Elderly females need about 1500mlof
water/day.
 They usually will not feel thirsty.
 ????
 වැඩිහිටි පිරිමින්ට දිෙකට ෛලය මිලි ලීටර් 2000
ක් මණ අවශ්ය පව්ය
 වැඩිහිටි කාන්තාවන්ට දිෙකට ෛලය මිලි ලීටර්
1500 ක් මණ අවශ්ය පව්ය.
 ඔවුන්ට සාමාන්යපයන් පි ාසය දැපෙන්පන්
ෙැත.
 ????
 If the client is not taking enough oral food
පස්වාදායකයා ේරමාණවත් තරේ මුඛ ආහාර
පොගන්පන් ෙේ
 During illness අසනී කාලය
 If already malnourished
දැෙටමත් මන්දප ෝෂණය ඇතිෙේ
(විටමින් සහ ඛනිෛ අතිපර්කය)
 Always read the label
 Always seek advice from a medical profession
regarding the use.
 සෑම විටම පල්ස ලය කියවන්ෙ.
 භාවිතය සේ න්ධපයන් සෑම විටම ජවද්ය
වෘත්තිකපයකුපගන් උ පදස් ල ා ගන්ෙ.
 ඔ ට සැකයක් ඇති විට
ජවද්යවරයාපගන්/පහෝ භාරකාර
ප ෝෂණපව්යදියාපගන්උ පදස් ල ා ගන්ෙ.
maintaining the nutrition status of the client.pdf

More Related Content

More from Provincial Health Training Center , North Central Province

More from Provincial Health Training Center , North Central Province (15)

main food groups.pdf
main food groups.pdfmain food groups.pdf
main food groups.pdf
 
Maintaining a Care Plan .pdf
Maintaining a Care Plan .pdfMaintaining a Care Plan .pdf
Maintaining a Care Plan .pdf
 
communication presentation-cure.pdf
communication presentation-cure.pdfcommunication presentation-cure.pdf
communication presentation-cure.pdf
 
teeth names.pdf
teeth names.pdfteeth names.pdf
teeth names.pdf
 
Nutrition and client.pdf
Nutrition and client.pdfNutrition and client.pdf
Nutrition and client.pdf
 
client care for arthritis.pptx
client care for arthritis.pptxclient care for arthritis.pptx
client care for arthritis.pptx
 
Care giving.pdf
Care giving.pdfCare giving.pdf
Care giving.pdf
 
Overview of Medical Laboratory investigations and other investigations.pdf
Overview of Medical Laboratory investigations and other investigations.pdfOverview of Medical Laboratory investigations and other investigations.pdf
Overview of Medical Laboratory investigations and other investigations.pdf
 
Public relations
Public relations Public relations
Public relations
 
Introduction to Portfolio
Introduction to PortfolioIntroduction to Portfolio
Introduction to Portfolio
 
Overview of Medical Investigations.pdf
Overview of Medical Investigations.pdfOverview of Medical Investigations.pdf
Overview of Medical Investigations.pdf
 
Principles of care .pptx
Principles of care .pptxPrinciples of care .pptx
Principles of care .pptx
 
asses and identify the condition of the client
asses and identify the condition of the clientasses and identify the condition of the client
asses and identify the condition of the client
 
Procedures in cleaning, polishing, disinfecting and sanitizing rooms. Wash ro...
Procedures in cleaning, polishing, disinfecting and sanitizing rooms. Wash ro...Procedures in cleaning, polishing, disinfecting and sanitizing rooms. Wash ro...
Procedures in cleaning, polishing, disinfecting and sanitizing rooms. Wash ro...
 
Introduction to the human body
Introduction to the human bodyIntroduction to the human body
Introduction to the human body
 

maintaining the nutrition status of the client.pdf

 • 1. Dr Mareeka Fernando Medical officer – Nutrition Teaching Hospital Anuradhapura
 • 2.  ප ෝෂණය යනු මිනිසා සහ අපෙකුත් ජීවීන් තම ජීවිතය වත්වා ගැනීම සඳහා ආහාර භාවිතා කරෙ ජෛව රසායනික හා පභෞතික විද්යාත්මක ක්රියාවලියයි. එය ශක්තිය හා රසායනික ව්යුහයන් නිර්මාණය කිරීම ප ෝෂ්ය දාර්ථ පයාදා ගැනීපේ ක්රියාවලියලි.
 • 3.  Nutrition is the biochemical and physiological process by which human and other living been’s use food to support its life. It provides organisms with nutrients, which can be metabolized to create energy and chemical structures.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.  නිසි ප ෝෂණය පරෝග වැළැක්වීම සඳහා සහාය පව්ය. ප ෝපවෙ පරෝග ………… ප ෝ පොවෙ පරෝග ………..  නිසි ප ෝෂණය යහ ැවැත්මට සහාය පව්ය. යහ ැවැත්ම යනු පරෝග පොමැති වීම
 • 8.  ශාරීරික ක්රියාකාරකේ වත්වා ගැනීමට උ කාරී පව්ය. ස්ොු මාාංශ පේශී හදවත සහ රුධිර වාහිනී ප ෙහළු ආමාශ ආන්ත්රයික ද්ධතිය  ජීවිතපේ ඵලදායිතාව වැඩි කරයි.  පරෝග වැළදුණු විට ඉක්මනින් සුව ත් පව්ය. පරෝග නිසා සිදුවෙ මරණ අනු ාතය අඩු පව්ය.
 • 9.  Nutrition supports prevention of diseases. Communicable disease Non- communicable disease  Proper nutrition supports wellness wellness is not only absence of disease it is physical, mental and social wellness.
 • 10.  Helps in maintaining physical activity.  Increases productivity in life.  Reduces mortality from disease.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.  How to get an idea about the nutritional status of the client?  What do you have to see ?  What do you have to feel ?
 • 22. පස්වාදායකයාපේ ප ෝෂණ තත්ත්වය පිළි ඳ අදහසක් ල ා ගන්පන් පකපස්ද?  ඔ ට දැකීමට ඇත්පත් කුමක්ද?  ඔ ට දැපෙන්ෙට ඇත්පත් කුමක්ද?
 • 23. Details of the patient  Diet pattern  What did the client eat  How much did the client eat  Did the client take only liquids  Did the client drink water
 • 24. පස්වාදායකයාපේ විස්තර  ආහාර රටාව  පස්වාදායකයා කෑපව්ය පමාෙවාද ?  පස්වාදායකයා පකා මණ කෑවාද?  පස්වාදායකයා ගත්පත් දියර වර්ග මණක්ද?  පස්වාදායකයා ෛලය ාෙය කළාද?
 • 25.  ගිලීපේ දුෂ්කරතා  ගිලිෙ විට කැස්ස  වමෙය  ඔක්කාරය  ාචෙය  මල ද්ධය  ඉකමනින් ඩ පිරිම  කෑමට රුචියක් ෙැත  ර අඩු වීම  ඔහු/ඇය මුත්රා කළාද?
 • 26. Difficulties  Swallowing difficulties  Cough while swallowing  Vomiting  Nausea  Diarrhoea  Constipation  Feeling of early satiety  No appetite to eat  Loss of weight  Did he/she pass urine
 • 27.  We should actively search for nutritional deficiencies in the client/ patients.  පස්වාදායකයාපේ/පරෝගීන්පේ ප ෝෂණ ඌෙතා පිළි ඳව අ ක්රියාකාරීව පසවිය ුතුය.  Hydration status  සෛලෙය තත්ත්වය.
 • 28.  Carbohydrate, protein , lipid deficiencies.  කාප ෝහයිඩ්පර්ට්, ේපරෝටිෙ, ලිපිඩ ඌෙතාවයන්.  Micronutrient deficiencies  ක්ුද්ර ප ෝෂක ඌෙතා
 • 29.  Weight ( ර)  Height (උස)
 • 30.  BMI යනු ප ාපහෝ පුද්ගලයින්පේ ශරීරපේ තර ාරු ව පිළි ඳ විශ්වාසදායක දර්ශකයකි.
 • 31.
 • 32. සෑම විටම ඕෙෑකමින් නිරීක්ෂණය කරන්ෙ!
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.  Heart not functioning properly  Kidney not functioning properly  Liver not functioning properly  Lungs not functioning properly
 • 42.  Anemia රක්තහීෙතාවය Causes පේතු  Iron deficiency (යකඩ ඌෙතාවය)  Vitamin B deficiency (විටමින් B ඌෙතාවය)
 • 43. පරෝගියාපේ /පස්වාදායකයාපේ ප ෝෂණ තත්ත්වය සේ න්ධපයන් සැලකිලිමත් වීපේදී ඔ ට හමුවිය හැකි වැදගත් රුධිර රීක්ෂණ
 • 44.  Full blood count – heamoglobin  electrolytes – sodium/ potassium/ calcium  creatinine  Blood protein levels -
 • 45.  Low blood sodium (අඩු රුධිර පසෝඩියේ)– common in elderly. usually results in reduce responsiveness. (වැඩිහිටියන් අතර හුලව දක්ෙට ලැපේ. සාමාන්යපයන් ේරතිචාර දැක්වීම අඩු කරයි.)  High blood calcium – causes constipation අධික රුධිර කැල්සසියේ - මල ද්ධය ඇති කරයි
 • 46.  Elderly male need about 2000ml of water/day  Elderly females need about 1500mlof water/day.  They usually will not feel thirsty.  ????
 • 47.  වැඩිහිටි පිරිමින්ට දිෙකට ෛලය මිලි ලීටර් 2000 ක් මණ අවශ්ය පව්ය  වැඩිහිටි කාන්තාවන්ට දිෙකට ෛලය මිලි ලීටර් 1500 ක් මණ අවශ්ය පව්ය.  ඔවුන්ට සාමාන්යපයන් පි ාසය දැපෙන්පන් ෙැත.  ????
 • 48.
 • 49.  If the client is not taking enough oral food පස්වාදායකයා ේරමාණවත් තරේ මුඛ ආහාර පොගන්පන් ෙේ  During illness අසනී කාලය  If already malnourished දැෙටමත් මන්දප ෝෂණය ඇතිෙේ
 • 50. (විටමින් සහ ඛනිෛ අතිපර්කය)
 • 51.
 • 52.  Always read the label  Always seek advice from a medical profession regarding the use.  සෑම විටම පල්ස ලය කියවන්ෙ.  භාවිතය සේ න්ධපයන් සෑම විටම ජවද්ය වෘත්තිකපයකුපගන් උ පදස් ල ා ගන්ෙ.
 • 53.  ඔ ට සැකයක් ඇති විට ජවද්යවරයාපගන්/පහෝ භාරකාර ප ෝෂණපව්යදියාපගන්උ පදස් ල ා ගන්ෙ.