Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
На основу члана 119. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 109. став 3. Закона
о основама система образовања и васпитања («...
Члан 4.
У Школи је забрањено:
1. физичко, психичко, социјално насиље, сексуално, дигитално;
2. злостављање и занемаривање ...
Члан 7.
У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања у смислу одредаба
Статута, од стране ученика, односно другог ...
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и
њихову афирмацију;
4) заштиту од дискримина...
7. чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
8. стара се о очувању животне средине и понаша се у...
ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном
документацијом.
Протеком рока из става 2. ов...
2. долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе и других облика
образовно-васпитног рада, а на часове одлази на...
5) долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или
других опојних средстава;
6) неоправдано одсуство са...
2. пријави одмах штету коју школи приликом доласка у учионицу, као и штету која
се учини за време наставе, одмора или по з...
15 стара се о заштити права ученика и учествује у поступку одлучивања и
њиховим обавезама и одговорностима;
16. остварује ...
2. обавесте директора школе о изостајању са посла, ако то изостајање није ради
обављања службених послова;
3. се пристојно...
Члан 27.
Ученици и запослени чине повреду обавеза уколико се не придржавају
одредби Правилника о мерама, начину и поступку...
V МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА,
ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА
Члан 30.
Међусобни односи ученика, ...
До доласка наставника или његовог заменика, ученици остају у учионици и
припремају се за час.
Ако наставник не дође, а зам...
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Правила понашања ученика, запослених и родитеља, односно других
законских заступн...
Правила понашања објављена на огласној табли
Школе ___________ 2017 године
Правила понашања ступила на снагу
_____________...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА УЧЕНИКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ У ОБРЕНОВЦУ

47 views

Published on

Pravilnik ponasanja

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА УЧЕНИКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ У ОБРЕНОВЦУ

 1. 1. На основу члана 119. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 109. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17) и члана 72. Статута Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу, Школски одбор Пољопривредно-хемијске школе, на седници одржаној дана 28. децембра 2017 године донео је П Р А В И Л А ПОНАШАЊА УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА УЧЕНИКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ У ОБРЕНОВЦУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Правилима понашања ученика, запослених и родитеља, односно других законских заступника Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу (у даљем тексту: Правила понашања) уређују се правила понашања у школи и међусобни односи ученика, запослених и родитеља, односно других законских заступника. Члан 2. Применом и поштовањем ових Правила понашања обезбеђује се у школи несметан рад, повећана безбедност ученика, очување школске имовине, општа и радна дисциплина чиме се доприноси бољем успеху ученика, угледу школе и стварају основе за боље и савременије услове рада. Члан 3. У школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације. Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.
 2. 2. Члан 4. У Школи је забрањено: 1. физичко, психичко, социјално насиље, сексуално, дигитално; 2. злостављање и занемаривање запосленог, ученика, родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица у школи; 3. понашање које вређа углед, част или достојанство. Члан 5. Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета, ученика и одраслог. Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета, ученика и одраслог. Установа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета, ученика или одраслог примете знаци насиља, злостављања или занемаривања. Члан 6. Под физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање детета, ученика или одраслог од стране запосленог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање запосленог према детету, ученику или одраслом, као и ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом. Под психичким насиљем, у смислу овог закона, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства. Под социјалним насиљем, у смислу овог закона, сматра се искључивање детета, ученика и одраслог из групе вршњака и различитих облика активности установе. Под сексуалним насиљем и злостављањем, у смислу овог закона, сматра се понашање којим се дете и ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације. Под дигиталним насиљем и злостављањем, у смислу овог закона, сматра се злоупотреба информационо комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта (web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.
 3. 3. Члан 7. У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања у смислу одредаба Статута, од стране ученика, односно другог законског заступника над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима. Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно другог законског заступника ученика школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника. Забрана пушења, уношења експлозивног материјала и опасних предмета Члан 8. Пушење се забрањује у затвореним просторијама у којима се обавља образовно-васпитни рад, зборници као и у школском дворишту. Забрањено је у школску зграду и двориште уношење експлозивног материјала и других опасних предмета. Члан 9. Забрањено је свако понашање запосленог према детету, ученику и одраслом; детета, ученика и одраслог према запосленом; родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица према запосленом; запосленог према родитељу, односно другом законском заступнику; детета, ученика и одраслог према другом детету, ученику или одраслом, којим се вређа углед, част или достојанство. Директор школе дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности установе. У Школи је забрањено страначко организовање и деловање, и коришћење простора школе у те сврхе. Члан 10. Ученици, запослени и родитељи, односно други законски заступници ученика дужни су да се придржавају Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа, као и да се старају о спровођењу тих мера. II ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА Члан 11. Права ученика остварују се у складу са Уставом Републике Србије, потврђеним међународним уговорима и законом, а Школа, односно сви запослени у Школи дужни су да обезбеде остваривање права и ученика, а нарочито право на: 1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева образовања и васпитања; 2) уважавање личности;
 4. 4. 3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију; 4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање; 6) информације о правима и обавезама; 7) учествовање у раду органа школе, у складу са законом и посебним законом; 8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента; 9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит; 10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из става 2. тач. 1)–9) овог члана нису остварена; 11) заштиту и правично поступање школе према детету и ученику; 12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом; 13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом. Члан 12. Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може да поднесе писмену пријаву директору установе у случају повреде права из члана 155. статута или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у складу са општим актом установе, у року од осам дана од дана сазнања о повреди права. Запослени у школи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета и ученика. Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником и родитељем, односно другим законским заступником детета и ученика, као и запосленим одлучи и предузме одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема пријаве. Члан 13. У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права. Ученик има обавезу да: 1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 2. поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе; 3. да поштује забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и страначког организовања и деловања; 4. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прате сопствени напредак и извештавају о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике; 5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 6. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;
 5. 5. 7. чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија; 8. стара се о очувању животне средине и понаша се у складу са правилима еколошке етике. Члан 14. У школи је ученицима забрањено: 1. уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган; 2.преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација; 3.уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог; 4.подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце; 5.уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице; 6.свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика; 7.употреба мобилног телефона, електронског уређаја или другог средства у сврхе којима се угрожавају права других, ремети ред на часу или у сврхе преваре у поступку оцењивања; 8.самовољно решавање сукоба употребом оружја, оруђа и физичке силе; 9.пушење у просторијама школе; 10.самовољно напуштање часа и других активности школе; 11.улазак у зборницу и друге службене просторије без позива или одобрења; 12.задржавање у ходницима школе за време часа; 13.жвакање жвакаће гуме, грицкање семенки на часу; 14.сваки облик насиља и злостављања од стране ученика над наставником, стручним сарадником и другим запосленим. Члан 15. Ученик који чини повреде обавезе ученика као и повреде забране утврђене статутом и другим општим актима школе подлеже дисциплинској одговорности у складу са законом, статутом и другим општим актима школе. Члан 16. Ученик који закасни на час, не сме се задржавати у ходницима и другим просторијама школе, већ мора да истом присуствује, да на исти уђе без ремећења процеса рада или да напусти зграду школе. Када закасни на час дуже од 15 минута, сматраће се да је ученик неоправдано изостао са часа. Члан 17. Родитељ, односно други законски заступник ученика дужан је да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу. Родитељ, односно други законски заступник ученика дужан је да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености
 6. 6. ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом. Протеком рока из става 2. овог члана изостанци се сматрају неоправданим изостанцима и одељенски старешина је дужан да их као такве евидентира у дневник рада и о томе обавести родитеља, односно старатеља ученика. III ПОНАШАЊЕ НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ ШКОЛЕ Члан 18. Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања и васпитања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика и одраслог. Задаци стручног сарадника су да, у оквиру своје надлежности, ради на: 1) унапређивању образовно-васпитног рада у установи; 2) праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју детета и ученика у домену физичких, интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера у интересу развоја и добробити детета; 3) пружању стручне подршке васпитачу, наставнику и директору за: (1) стварање подстицајне средине за учење уз примену савремених научно заснованих сазнања; (2) јачање компетенција и професионални развој наставника, васпитача и стручних сарадника; (3) развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода образовања и васпитања; 4) развоју инклузивности установе; 5) стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој деце и ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености деце, односно ученика; 6) праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за повећање квалитета образовно-васпитног рада; 7) остваривању сарадње са децом и ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима и другим запосленима у установи; 8) остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим органима и организацијама; 9) координацији сарадње и обезбеђивању примене одлука савета родитеља установе и општинских савета родитеља; 10) спровођењу стратешких одлука Министарства у школи, у складу са својим описом посла. Члан 19. Дужности наставника су да: 1. својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика;
 7. 7. 2. долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе и других облика образовно-васпитног рада, а на часове одлази на време; 3. обавести о изостајању са посла на време директора, организатора практичне наставе и руководиоца актива, ради благовременог организовања замене; 4. користи инвентар и опрему школе , као и остали потрошни материјал само у службене сврхе; 5. прибави одобрење директора школе за изношење средстава рада из школе; 6. долази на наставу прикладно одевен и уредан, те да својим изгледом васпитно делује на ученике; 7. поштује распоред дежурства који му одреди директор, односно организатор практичне наставе; 8. не дискриминише, угрожава и не повређује физички и психички интегритет ученика ( физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и занемаривање ученика, физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених); 9. не изражава расну, националну, етничку, језичку, верску или полну нетрпељивост према ученицима и осталих запосленима и трећим лицима; 10. не подстиче, омогућава и даје на употребу алкохолних пића и наркотичких средстава или психоактивних супстанци код ученика, 11. пријави набавку и употребу алкохолних пића, наркотичких средстава или психоактивних супстанци; 12. споводи мере безбедности ученика и запослених; 13. потпуно, благовремено и савесно води евиденцију; 14. савесно и благовремено извршава послове или налоге директора у току рада; 15. не врши неовлашћену промену податка у евиденцији, односно јавној исправи коју издаје школа брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем података; 16. чува од уништења, оштећења, скривања или изношења евиденције, односно обрасца јавне исправе или јавне исправе; 17. прими и да на увид резултате писмене провере знања ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима ученика; 18. прими и да на увид евиденције лицу које врши надзор над радом школе, родитељима, односно другим законским заступницима ученика. Члан 20. Запосленима у школи је забрањено: 1) подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце и ученика, или омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе; 2) подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код ученика или њено омогућавање, или непријављивање набавке и употребе; 3) ношење оружја у установи; 4) наплаћивање припреме ученика школе у којој је наставник у радном односу, а ради оцењивања, односно полагања испита;
 8. 8. 5) долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других опојних средстава; 6) неоправдано одсуство са рада најмање три узастопна радна дана; 7) неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи; 8) неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених; 9) уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне исправе или јавне исправе; 10) одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима; 11) одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над радом установе, родитељу, односно другом законском заступнику; 12) неовлашћено присвајање, коришћење и приказивање туђих података; 13) незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава остваривање права детета, ученика или другог запосленог; 14) неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора у току рада; 15) злоупотреба права из радног односа; 16) незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином установе; 17) друге повреде радне обавезе у складу са законом. Члан 21. Дежурни наставник дужан је да: 1. дође на посао 20 минута пре почетка наставе; 2. дежура у време када нема других радних обавеза; 3. води уредно књигу дежурства и у њу уписује промене које су од значаја за живот и рад школе; 4. обезбеди за време дежурства несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства; 5. обавести директора, организатора практичне наставе и вежби, руководиоца стручног већа за област предмета о недоласку наставника на наставу, ради обезбеђења замене одсутног наставника. Члан 22. Дежурни ученик дужан је да: 1. дође на дежурство 20 минута пре почетка наставе; 2. заједно са дежурним наставником прегледа учионице пре доласка ученика; 3. пријави свако оштећење имовине школе или личне имовине, а посебно да пре почетка наставе уочене неправилности пријави дежурном наставнику; 4. води уредно књигу дежурства и у њу уписује сва лица која долазе у школу по личном или службеном послу кога дежурни наставник или домар школе одводи у одговарајућу службу школе. промене које су од значаја за живот и рад школе. Редар је дужан да: 1. прегледа учионицу по доласку у школу, припреми прибор и остала наставна средства потребна за рад;
 9. 9. 2. пријави одмах штету коју школи приликом доласка у учионицу, као и штету која се учини за време наставе, одмора или по завршеној настави, пре одласка кући; 3. за време одмора чува ствари ученика, проветрава учионицу и обавља остале послове неопходне за почетак наредног часа; 4. по налогу предметног наставника доноси наставна средства, учила и прибор; 5. пријављује одсутне ученике ради евидентирања; 6. последњи напушта учионицу, утврђује исправност инвентара, гаси светло, затвара прозоре и прикупља заборављене ствари ученика, које предаје дежурном особљу школе; 7. води рачуна о чистоћи и реду у учионици; 8. по налогу одељенског старешине или предметног наставника обавља и друге послове. Члан 23. Одељенски старешина је дужан да: 1. брине о укупном раду и успеху ученика; 2. води уредно дневник образовно-васпитног рада, односно матичну књигу и другу прописану документацију о образовно-васпитном раду, 3. благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију; 4. благовремено правда изостанке ученика на основу лекарског уверења, односно друге релевантне документације; 5. да обавести родитеља, односно другог законског заступника о ученику који нередовно похађа наставу или је преостао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престанка похађања наставе; 6. сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика и обавештава их о свим активностима ученика и решава проблеме који настају у процесу образовно-васпитног рада; 7. редовно одржава родитељске састанке (најамње четири пута годишње); 8. брине о ученицима свог одељења за време екскурзије, излета, културних и спортских манифестација и за време других активностикоје организује школа; 9. организује и спроводи избор ученика увези рада одељенске заједнице и стара се о дисциплини у одељењу, а у случају настанка материјалне штетекоју начине ученици спроведе поступак да се утврде почионици и надокнади материјална штета школи: 10. похваљује успешне ученике и предлаже за награђивање ученике који постижу изузетне резултате у свом раду; 11. обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима и стручним сарадницима који остварују наставу у одељењу и усклађује њихов рада; 12. проналази најпогодније облике васпитног рада са циљем формирања одељенског колектива и унапређивања односа у њему; 13. прати остваривање школског, односно наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање ученика; 14. упознаје ученике са одредбама општих аката Школе које се односе на ученике и даје ученицима друге информације које су у вези с њиховим правима, обавезама и одговорностима;
 10. 10. 15 стара се о заштити права ученика и учествује у поступку одлучивања и њиховим обавезама и одговорностима; 16. остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње; 17.остварује увид у породичне, социјалне, материјалне и друге услове живота ученика; 18. редовно држи родитељске састанке и на друге начине сарађује са родитељима ученика; 19. редовно прати рад наставника који изводе наставу у одељењу; 20. изриче похвале и награде ученика из своје надлежности, 21. припрема предлог екскурзија ученика, води екскурзију и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама; 22. предлаже додељивање похвала и награда ученицима; 23. предлаже одељенском већу оцену из владања ученика; 24. изриче васпитне мере „опомена одељенског старешине“ и „укор одељенског старешине“; 25. сарађује са директором, помоћником директора и осталим запосленима у Школи, као и са субјектима ван Школе, ради обављања својих послова; 26.сазива седнице одељенског већа и руководи његовим радом; 27. учествује у раду стручног тима за инклузивно образовање; 28. обавља саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, групно или са одељенском заједницом; 29. руководи радом одељенске заједнице и одељенског већа, потписује њихове одлуке и води записник; 30. упознаје ученике са правилима понашања, правима и обавезама, васпитним и васпитно-дисциплинским мерама за неизвршавање обавеза, критеријума за оцењивање; 31. обавештава родитеље о дисциплинској одговорности и поступку који се води према ученику и доставља им одлуке о дисциплинским мерама које су ученику изречене; 32. координира активности педагога са ученицима и њиховим родитељима; 33. пружа помоћ ученицима приликом одлучивања о укључењу у ваннаставне активности и стара се о остваривању ваннаставних активности; 34. износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе; 35. обезбеђује услове за припрему ученика за такмичења; 36. информише родитеље о захтевима које поставља школа пред ученика, о резултатима које ученици постижу у укупном образовно-васпитном раду; 37. заједнички ради са родитељима на побољшању резултата учења, рада и развоја ученика; 38. обавља и друге послове у складу са законом, статутом, по налогу директора школе и Наставничког већа. Члан 24. Дужност запослених који обављају административно-финансијске послове је да: 1. долазе на посао на време и прикладно одевени;
 11. 11. 2. обавесте директора школе о изостајању са посла, ако то изостајање није ради обављања службених послова; 3. се пристојно опходе према ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима ученика и трећим лицима; 4. свој посао предвиђен актом о организацији и систематизацији послвоа обављају савесно, благовремено. Члан 25. Дужност стручних сарадника је да: 1. долазе на посао на време и прикладно одевени; 2. обавесте директора школе о изостајању са посла, ако то изостајање није ради обављања службених послова; 3. се пристојно опходе према ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима ученика и трећим лицима; 4. свој посао предвиђен актом о организацији и систематизацији послвоа обављају савесно, благовремено; 5. остварују сарадњу са наставницима и директором школе; 6. остварују сарадњу са ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима ученика; 7. извршава и друге обавезе у складу са програмом рада стручних сарадника у школи, прописаних одговарајућим правилником. Члан 26. Дужност запослених који обављају помоћно-техничке послове је да: 1. долазе на посао на време и прикладно одевени; 2. обавесте директора школе о изостајању са посла, ако то изостајање није ради обављања службених послова; 3. се пристојно опходе према ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима ученика и трећим лицима; 4. свој посао предвиђен актом о организацији и систематизацији послвоа обављају савесно, благовремено-одржавају чистоћу у просторијама школе, дворишта и спортских терена; 5. помажу у раду дежурном наставнику; 6. дежурају према утврђеном распореду и по сменама које утврди секретар школе, те да се не удаљавају са места дежурства, односно радног места, без одобрења секретара школе; 7. одмах обавесте дежурног наставника, секретара о уоченим материјалним штетама у школи, ремећењу образовно-васпитног рада у школи и благовремено предузму мере да се очува ред и мир у школи, како би се обезбедила потпуна заштита и безбедност учеика и запослених и спречила материјална штета; 8. свакодневно прегледају учионице, лабораторије и остале просторије школе, затварају прозоре и врата, гасе светла, провере водоводне, грејне и друге инсталације; 9. утврђују стање објекта и о томе обавесте директора и секретара школе; 10. предузму све мере да се по завршетку рада обезбеде и закључају објекти школе.
 12. 12. Члан 27. Ученици и запослени чине повреду обавеза уколико се не придржавају одредби Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа. IV ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА Члан 28. Родитељ, односно други законских заступник дужан је да: 1. прати понашање, учење и успех свог детета, односно да се редовно информише о томе; 2. сарађује са одељенским старешином; 3. поштује налоге и предлоге дежурног наставника; 4. сарађује са предметним наставником; 5. редовно присуствује родитељским састанцима; 6. одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести одељенског старешину; 7. да правда изостанке најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом; 8. пружа помоћ школи у остваривању образовно-васпитног рада; 9. доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшању услова живота и рада; 10. поштује правила школе; 11. одговоран је за редовно похађање наставе; 12. одговоран је за редовно похађање припремне наставе; 13. на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником; 14. одговоран је за повреду забране учињену од стране ученика; 15. одговоран је за теже повреде обавезе ученика прописане законом; Члан 29. Лице које није ученик школе, односно које није запослено у школи, дужно је да на улазним вратима покаже личну карту, службени позив или другу исправу, ради идентификације и уписа у књигу дежурства. Лица из става 1. овог члана не смеју се задржавати у ходницима и другим просторијама школе нити ометати рада, већ се упућују од стране дежурног наставника у просторију за пријем трећих лица или у канцеларију. Лице које није запослено у школи може бити упућено код директора, секретара и педагога само уколико има заказано или уколико се директор, секретар или педагог сагласе са пријемом тог лица. Директора, секретара и педагога о доласку лица из става 1. овог члана обавештава дежурни наставник, дежурни помоћни радник.
 13. 13. V МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА Члан 30. Међусобни односи ученика, запослених и родитеља, односно других законских заступника заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи у остваривању циљева образовно-васпитног рада, узајамном поштовању и разумевању. Односи међу ученицима заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу. Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељенског старешине, педагога или дежурног наставника. Ученик је дужан да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи и пристојно се понаша према њима. Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са школским педагогом. VI УЛАЗ И ИЗЛАЗ УЧЕНИКА ИЗ ШКОЛЕ Члан 31. Ради уласка у школу и изласка из школе одређују се посебни улази, односно улази са ученике школе. Ученици долазе у школу 15 минута пре почетка првог часа. По доласку у школу, ученици улазе у своје учионице, седају на своја места и припремају се за почетак часа. Ако се час не одржава у учионици, већ у фискултурној сали, лабораторији или кабинету ученици долазе испред просторије у којој ће се одржати час и тамо чекају наставника. Доласком предметног наставника ученици могу ући у просторију и припремити се за почетак часа. Члан 32. Ако ученик закасни на час не сме се задржавати у ходницима, дворишту, санитарним просторијама и другим деловима школске зграде, већ одмах улази у учионицу или другу просторију где се изводи настава његовог одељења. После јављања наставнику и давања обавештења о разлогу кашњења, по одобрењу наставника, ученик одлази на своје место, при чему не сме узнемиравати остале ученике, већ се одмах укључује у праћење наставе, а уколико му је потребно објашњење у вези са наставом, обраћа се наставнику. Члан 33. Ако наставник закасни и не дође на час 15 минута од почетка часа, дежурни ученик и редар обавештавају главног дежурног и директора, односно организатора практичне наставе и вежи о томе, а ако њих нема секретара или педагога школе.
 14. 14. До доласка наставника или његовог заменика, ученици остају у учионици и припремају се за час. Ако наставник не дође, а замена се не може обезбедити, ученици остају у учионици и припремају се за наредни час. Дежурни ученик и редар су обавезни да воде рачуна о дисциплини. До краја часа ученици не смеју напуштају своју учионицу. Својевољно напуштање учионице није дозвољено и подлеже изрицању одговарајуће педагошке мере. VII ПОЧЕТАК И ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ Члан 34. Почетак и завршетак часа, као и време улажења у школску зграду и учионице објављује се звоњењем, према утврђеном распореду. Између часова ученици имају одморе према утврђеном распореду. За време свих великих одмора ученици излазе из учионице у ходник или двориште, зависно од временских прилика. Ученици могу изаћи из зграде, односно дворишта само за време великих одмора. За време одмора ученици су дужни да одржавају дисциплину, да чувају школску имовину и воде рачуна о свом угледу и угледу школе. За време одмора редари отварају прозоре, бришу таблу, припремају прибор за извођење наставе за следећи час. Пре повратка ученика са одмора редари затварају прозоре. Члан 35. По завршетку наставе ученици напуштају школску зграду и двориште. Изузетно, ученици могу остати у згради, ако је то предвиђено планом рада школе. Приликом одласка из школе ученици односе своје ствари. Обезбеђење имовине школе Члан 36. Инвентарски предмети, наставна средства, опрема и регистратурски материјал, педагошка документација не смеју се износи из школе без одобрења директора или другог овлашћеног лица. Изношење радне одеће из круга школе дозвољено је само ради прања. По завршетку радног времена сви печати, штамбиљи као и остали регистатурски материјал морају бити закључани и обезбеђени. Нарочито се обезбеђују дневници образовно-васпитног рада и остала евиденција о ученицима и запосленима. По завршетку рада касе, ормари, столови, плакари, све просторије и школска зграда обавезно се закључавају.
 15. 15. VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 37. Правила понашања ученика, запослених и родитеља, односно других законских заступника ученика Пољопривредно-хемијске школе ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе. Члан 38. Ступањем на снагу Правила понашања ученика, запослених и родитеља, односно других законских заступника ученика Пољопривредно-хемијске школе престају да важе Правила понашања ученика, запослених и родитеља Пољопривредно-хемијске школе број 90/17. од 23.02.2010 године. Школски одбор Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу Број: 168/ ______ од 28. децембра 2017 године Председник Школског одбора Драган Куртешанин, дипл.инж.пољ.
 16. 16. Правила понашања објављена на огласној табли Школе ___________ 2017 године Правила понашања ступила на снагу __________________ 2018 године Тврди и оверава Секретар школе _____________________________ Снежана Станојевић, дипл.правник

×