Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17),...
у установи, заједнички прописују министар и министар надлежан за људска и мањинска
права.
Поступање школе када се посумња ...
Ближе услове о начинима препознавања невербалних облика злостављања деце и
ученика од стране запосленог за време неге, одм...
7) учествовање у раду органа школе, у складу са законом и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубо...
Пријава Министарству ради заштите права ученика
Члан 10.
Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученик...
психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим
установама социјалне, односно здравствене ...
Ученик чини лакшу повреду обавезе ако:
1.нередовно изостаје са наставе, тако да у школској години начини до 25 неоправдани...
У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно
другог законског заступника, као и сви остали уче...
Када предузете неопходне активности доведу до позитивне промене понашања
ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињ...
орган који је изрекао васпитно-дисциплинксу меру, ценећи релевантне околности у сваком
конкретном случају.
Укор директора ...
2) оценом незадовољавајуће (1) оцењује се владање ученика који се понаша на
начин описан на трећем нивоу у складу са прави...
Члан 28.
Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуство родитеља, односно
другог законског заступникиа.
У пос...
Уколико ученик не да изјаву или не жели да буде саслушан, ако се родитељ не
одазове на уредно достављен позив, може се изр...
Члан 36.
Укор Наставничког већа изриче се за неоправдано изостајање са наставе од 36 до
40 часова у току школске године и ...
закључка о покретању поступка, извод из записника о саслушању ученика и друга доказна
средства.
На основу одлуке Наставнич...
Члан 44.
Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика води комисија коју
формира директор посебним решењем.
Оде...
Уколико се споразум не постигне, односно ученик његов родитељ или старатељ не
прихватају да надокнаде штету или то не учин...
1) упозори Школски одбор на последице које настају недоношењем
другостепеног решења, да се у складу са одредбама Закона о ...
Правилник објављен на огласној табли школе
дана ______________ 2017 године
Правилник ступио на снагу
дана _______________ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ У ОБРЕНОВЦУ

65 views

Published on

Правилник

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ У ОБРЕНОВЦУ

 1. 1. На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 88/17), члана 72. Статута Пољопривредно- хемијске школе у Обреновцу, Школски одбор Пољопривредно-хемијске школе на седници одржаној дана 28. децембра 2017 године донео је П Р А В И Л Н И К О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ У ОБРЕНОВЦУ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Пољопривредно-хемијске школе (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређују забрана дискриминације, забрана насиља, злостављања и занемаривања и забрана страначког организовања и деловања; права и обавезе ученика; одговорност ученика; одговорност родитеља; врсте повреда обавеза ученика; орган надлежан за изрицање дисциплинске мере; васпитно-дисциплински поступак; васпитне и васпитно-дисциплине мере; правна заштита ученика и материјална одговорност ученика Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу (у даљем тексту: Школа). Забрана дискриминације, забрана насиља, злостављања и занемаривања и забрана страначког организовања и деловања Члан 2. У школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације. Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају. Школа је дужна да предузме све мере прописане овим законом када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у установи. Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика, одраслог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица
 2. 2. у установи, заједнички прописују министар и министар надлежан за људска и мањинска права. Поступање школе када се посумња или утврди дискриминаторно понашање, начине спровођења превентивних и интервентних активности, обавезе и одговорности запосленог, детета, ученика, одраслог, родитеља односно другог законског заступника, трећег лица у установи, органа и тела установе и друга питања од значаја за заштиту од дискриминације, прописује министар. Забрана насиља, злостављања и занемаривања Члан 3. У школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, детета, ученика, одраслог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи. Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета, ученика и одраслог. Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета, ученика и одраслог. Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета, ученика или одраслог примете знаци насиља, злостављања или занемаривања. Под физичким насиљем, у смислу закона, сматра се: физичко кажњавање детета, ученика или одраслог од стране запосленог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање запосленог према детету, ученику или одраслом, као и ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом. Под психичким насиљем, у смислу закона, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства. Под социјалним насиљем, у смислу овог закона, сматра се искључивање детета, ученика и одраслог из групе вршњака и различитих облика активности установе. Под сексуалним насиљем и злостављањем, у смислу овог закона, сматра се понашање којим се дете и ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације. Под дигиталним насиљем и злостављањем, у смислу закона, сматра се злоупотреба информационо комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб-сајта (web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације. Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостављања и занемаривања у установи почињен од стране родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица у установи. Протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, прописује министар.
 3. 3. Ближе услове о начинима препознавања невербалних облика злостављања деце и ученика од стране запосленог за време неге, одмора, рекреације и других облика васпитно- образовног рада, прописује министар. Забрана понашања које вређа углед, част или достојанство Члан 4. Забрањено је свако понашање запосленог према детету, ученику и одраслом; детета, ученика и одраслог према запосленом; родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица према запосленом; запосленог према родитељу, односно другом законском заступнику; детета, ученика и одраслог према другом детету, ученику или одраслом, којим се вређа углед, част или достојанство. Директор школе дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности установе. Ближе услове о начинима препознавања понашања којима се вређа углед, част или достојанство у установи, заједнички прописују министар и министар надлежан за људска и мањинска права. Поступање установе када се посумња или утврди вређање угледа, части или достојанства, начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите и друга питања од значаја за заштиту, прописује министар. Забрана страначког организовања и деловања Члан 5. У школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење простора установе у те сврхе. II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОУЧЕНИКА Права ученика Члан 6. Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима и законом, а Школа, односно сви запослени у Школи дужни су да обезбеде остваривање права и ученика, а нарочито право на: 1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева из чл. 7. и 8 .закона; 2) уважавање личности; 3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију; 4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање; 6) информације о правима и обавезама;
 4. 4. 7) учествовање у раду органа школе, у складу са законом и посебним законом; 8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента; 9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит; 10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно- васпитном процесу уколико права из става 2. тач. 1)–9) овог члана нису остварена; 11) заштиту и правично поступање школе према детету и ученику; 12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом; 13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом. Члан 7. Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може да поднесе писмену пријаву директору установе у случају повреде права из члана 155. статута или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у складу са општим актом установе, у року од осам дана од дана сазнања о повреди права. Запослени у школи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета и ученика. Члан 8. Директор је дужан да пријаву из члана 7. став 1. и 2 статута размотри и да, уз консултацију са учеником и родитељем, односно другим законским заступником детета и ученика, као и запосленим одлучи и предузме одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема пријавепредузимања одговарајућих мера и накнаде штете. Обавезе ученика Члан 9. У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права. Ученик има обавезу да: 1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 2. поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе; 3. да поштује забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и страначког органозовања и деловања; 4. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прате сопствени напредак и извештавају о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике; 5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 6. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи; 7. чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија; 8. стара се о очувању животне средине и понаша се у складу са правилима еколошке етике.
 5. 5. Пријава Министарству ради заштите права ученика Члан 10. Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика, има право да поднесе пријаву Министарству, уколико сматра да су му повређена права утврђена законом или другим законом, у случају: 1) доношења или недоношења одлуке органа школе по поднетој пријави, приговору или жалби; 2) ако је повређена забрана из члана 110-113 закона; 3) Повреде права детета и ученика из члана 79. закона. Пријаву ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може поднети у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права. Ако оцени да је пријава основана, министарство ће у року од осам дана од дана пријема пријаве упозорити на уочене неправилности и одредити рок пд три дана од упозорења за отклањање уочене неправилности. подноси Одговорност родитеља Члан 11. Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је: 1) за упис детета у предшколски припремни програм и упис детета у школу; 2) за редовно похађање наставе; 3) за редовно похађање припремне наставе; 4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу; 5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом; 6) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником; 7) за повреду забране из чл. 110–112. закона учињену од стране ученика; 8) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. закона; 9) да поштује правила установе. Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом. Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника из разлога прописаних ставом 1. овог члана. 3. Одговорност ученика Члан 12. Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога,
 6. 6. психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања. Члан 13. Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе која је у време извршења била утврђена овим правилником, а за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) или посебним законом. Ученик може да одговара и за повреду забране дискриминације и забране насиља, злостављања и занемаривања. III ВРСТЕ ПОВРЕДА ОБАВЕЗА УЧЕНИКА Члан 14. Теже повреде обавеза ученика су: 1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган; 2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација; 3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог; 4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце; 5) уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице; 6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које се остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања; 7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања; 8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране школе; 9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика. За повреде из става 3. тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера. Ученик, родитељ, односно други законски заступник одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом. Члан 15. Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе,
 7. 7. Ученик чини лакшу повреду обавезе ако: 1.нередовно изостаје са наставе, тако да у школској години начини до 25 неоправданих изостанака; 2. неоправдано закашњава на наставу или друге облике образовбо-васпитног рада; 3. напушта час или друге облике образовно – васпитног рада, без одобрења наставника или стручног сарадника; 4. долази у школу и на друга места на којима школа организује и спроводи образовно- васпитни процес, неприкладно одевен за наменске активности; 5. се не брине о личној хигијени и уредности, хигијени школских и других просторија у која се врши образовно-васпитна делатност; 5. се после звона за почетак наставе не налази на свом месту, спреман за њен почетак, тј. уколико закасни на час или раније напусти час и друге активности у Школи, 6. се недисциплиновано понаша у учионици у другим просторијама Школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности; 7. омета извођење наставе и друхих облика образовно-васпитног рада; 8. омета ред у одељењу, 9. злоупотреби лекарско уверење, тј. оправдање, неблаговремено правда изостанке; 10.необавештава о резултатима учења и владања и непреноси поруке одељенског старешине и других наставника и стручних сарадника; 11. пуши у просторијама Школе; 12. уноси и користи пејџер, мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникације и ласерску технику, којом се ремети рад на часу; 13. се задржава у ходницима Школе за време часа; 14. у својству редара не чува предмете, књиге и прибор ученика, или се не стара о хигијени учионице; 15. у својству редара не пријави свако оштећење школске или личне имовине и не пријави пре почетка наставе уочене недостатке одељенском старешини или дежурном наставнику; 16. одбије да примени мере заштите и безбеднoсти ученика у Школи, на пракси, односно практичној настави, на екскурзији, организованој настави или ваннаставним активностима ван Школе; 17. не чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван Школе; 18. не да на увид родитељу, односно старатељу ђачку књижицу, у коју одељенски старешина уноси обавештења, успех, васпитно-дисциплинску меру и друго; 19. улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења. Члан 16. За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 110–112. закона школа води васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика. Директор, у року од 30 дана од дана учињене повреде из става 1. овог члана, закључком покреће васпитно-дисциплински поступак, води га и окончава решењем и о томе одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника.
 8. 8. У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писану изјаву. Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога установе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад. Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика, покреће се најкасније у року од осам дана од дана сазнања. Васпитно-дисциплински поступак за учињену повреду забране из чл. 110–112. овог члана покреће се одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања. Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног васпитног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања. Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање. Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из школе, школа је у обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-дисциплински поступак. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере Члан 17. За повреду обавезе, односно забране прописане овим законом, могу да се изрекну мере, и то: 1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера: – опомена, - укор одељењског старешине или укор одељењског већа, на основу изјашњавања наставника који остварују наставу у одељењу ученика, у складу са општим актом школе; 2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера: – укор директора; - укор наставничког већа; - за ученика средње школе и искључење ученика из школе, односно школе са домом; 3) за учињену повреду забране из чл. 110–112. овог закона, васпитно-дисциплинска мера: (1) укор директора или укор наставничког већа; (2) за ученика средње школе – искључење ученика из школе, односно школе са домом. Члан 18. Васпитна мера – опомена, укор одељенског старешине и укор одељенског већа, изриче се ученику за лакшу повреду обавезе, без вођења васпитно-дисциплинског поступка. Mера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности из члана 9. овог Правилника. Ако школа није претходно предузела неопходне активности предузеће из пре изрицања мере.
 9. 9. Када предузете неопходне активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредеом забране из члана 110- 112. закона озбиљно угрожен интегритет другог лица. Члан 19. Усмена опомена одељенског старешине може се изрећи за лакшу повреду обавеза ученика наведених у члану 9. овог Правилника, а обавезно се изриче за неоправдано изостајање са часова наставе и других видова образовно-васпитног рада до 5 часова. Писмени укор Одељенског старешине може се изрећи за лакшу повреду обавезе наведених у члану 9. овог Правилника, а обавезно се изриче за неоправдано изостајање са часова наставе и других видова образовно-васпитног рада од 5 до 8 часова. Ученику који је неоправдано изостао са наставе и других облика образовно- васпитног рада од 5 до 8 часова поред изрицања васпитне мере смањује се оцена из владања на крају првог или другог полугодишта на врло добар (4), коју утврђује одељенско веће, ценећи релевантне околности у сваком конкретном случају. Укор одељенског старешине изриче се на часу одељенске заједнице, саопштава ученику пред одељењем, уноси у ђачку књижицу и књигу евиденције о образовно- васпитном раду, а родитељ је дужан да потпише ђачку књижицу чиме доказује да је упознат са изреченом мером. Укор Одељенског већа може се изрећи за лакшу повреду обавезе наведених у члану 9. овог Правилника, а обавезно се изриче за неоправдано изостајање са часова наставе и других видова образовно-васпитног рада од 9 до 16 часова у току школске године. Ученику који је неоправдано изостао са наставе и других облика образовно- васпитног рада од 9 до 16 часова поред изрицања васпитне мере смањује се оцена из владања на крају првог или другог полугодишта на добар (3), коју утврђује одељенско веће, ценећи релевантне околности у сваком конкретном случају. Одељенско веће одлучује о захтеву одељенског старешине или било ког члана одељенског већа за изрицање васпитне мере укор одељенског већа већином гласова укупног броја чланова већа. Васпитна мера укор одељенског већа уписује се у ђачку књижицу и књигу евиденције о образовно-васпитном раду, а родитељ је дужан да потпише ђачку књижицу чиме доказује да је упознат са изреченом мером. Укор директора школе изриче се за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада од 17 до 25 часова. Ученику који је неоправдано изостао са наставе и других облика образовно- васпитног рада од 17 до25 часова поред изрицања васпитне мере смањује се оцена из владања на крају првог или другог полугодишта на задовољавајуће (2), коју ће утврдити орган који је изрекао васпитно-дисциплинксу меру, ценећи релевантне околности у сваком конкретном случају. Укор Наставничког већа изриче се за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада 26 и више часова. Ученику који је неоправдано изостао са наставе и других облика образовно- васпитног рада 26 и више часова поред изрицања васпитне мере смањује се оцена из владања на крају првог или другог полугодишта на незадовољавајуће (1), коју ће утврдити
 10. 10. орган који је изрекао васпитно-дисциплинксу меру, ценећи релевантне околности у сваком конкретном случају. Укор директора и укора наставничког већа могу се изрећи након спроведног дисциплинског поступка и утврђене одговорности за тежу повреду обавезе ученика, у складу са законом. Члан 20. Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у просторијама школе или ван просторија школе под надзором наставника, односно стручног сарадника. Друштвено-користан, односно хуманитарни рад, школа одређује ученику у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља, односно другог законског заступника. Члан 21. Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из чл. 110–112. закона, школа одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника и укључује га у одговарајући поступак. Члан 22. Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења ученика из средње школе, а директор решење о искључењу ученика из школе. Члан 23. Закључна оцена из владања смањује се за лакше повреде прописаних општим актом установе и повреде прописане општим актом школе и повреде прописане правилником којим се уређује протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање: 1) оценом врло добар (4) оцењује се владање ученика који се понаша на начин описан на првом нивоу у складу са правилником о протоколу поступања, ако након изречене васпитне мере и предузетих активности појачаног васпитног рада није дошло до позитивне промене у понашању ученика; 2) оценом добро (3) оцењује се владање ученика који се понаша на начин описан на другом нивоу у складу са правилником о протоколу поступања, ако након изречене васпитне мере и предузетих активности појачаног васпитног рада није дошло до позитивне промене у понашању ученика. Закључна оцена из владања смањује се за теже повреде обавеза ученика прописане Законом, за насилно и дискриминаторно понашање из правилника о протоколу поступања, и то: 1) оценом довољно (2) оцењује се владање ученика који понови понашање на начин описан на другом нивоу у складу са правилником о протоколу поступања, ако након изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере и предузетих активности појачаног васпитног рада није дошло до позитивне промене у понашању ученика;
 11. 11. 2) оценом незадовољавајуће (1) оцењује се владање ученика који се понаша на начин описан на трећем нивоу у складу са правилником о протоколу поступања, ако након изречене васпитне мере и предузетих активности појачаног васпитног рада није дошло до позитивне промене у понашању ученика. Закључна оцена из владања јесте бројчана, и то : примерно (5), врло добро (4), добро (3), задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1) и улази у општи успех ученика. Члан 24. За изрицање васпитно-дисциплинских мера неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране школе и учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере ради корекције понашања ученика обавезна је поступност у изрицању мера. . Одељенски старешина је дужан да води рачуна о поступности у изрицању васпитно-дисциплинских мера. Члан 25. У решењу о изрицању васпитно-дисциплинске мере мора постојати правна поука о праву на жалбу, рок у коме се она подноси и назив органа који одлучује о жалби. Члан 26. Одељенски старешина писмено обавештава ученика и родитеља, односно другог законског заступника ученика о учињеној лакшој повреди обавезе ученика за коју се могу изрећи васпитна мера-опомена, укор одељенског старешине или укор одељенског већа. IV ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК Члан 27. Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора, по добијању обавештења. Закључак садржи: 1) податке о ученику (име и презиме, има родитеља, датум рођења, место становања) 2) опис повреде обавезе ученика, односно забрене; 3) време, место и начин извршења повреде 4) одговарајуће доказе и назначење одредби закона којима је регулисано да учињена повреда обавезе представља тежу повреду обавезе ученика. Закључак се доставља ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима-педагогу, односно одговарајућем стручном тиму.
 12. 12. Члан 28. Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуство родитеља, односно другог законског заступникиа. У поступку утврђивања дисциплинске одговорности ученика за тежу повреду обавезе ученика директор Школе, писменим путем обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика о дану саслушања ученика најкасније три дана пре дана одређеног за саслушање. У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писану изјаву. Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога установе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад. Васпитно-дисциплински поступак води се применом правила општег управног поступка и окончава се решењем. Васпитно-дисциплинске мере примењују се само на ученику појединцу. За повреду обавезе ученику се може изрећи само једна васпитно-дисциплинска мера. Ученику се може изрећи само васпитно-дисциплинска мера која је у време извршења повреде била прописана законом или општим актом школе. Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској годиниу којој је учињена повреда обавезе ученика. Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно-дисциплинске мере, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању. Члан 29. Одељенски старешина предлаже директору школе изрицање васпитно- дисциплинске мере – укор директора школе Одељенски старешина предлаже Наставничком већу изрицање васпитно- дисциплинске мере – укор Наставничког већа и искључење из Школе уколико ученик неоправдано изостаје са наставе 26 и више часова у току школске године и учестало чини лакше повреде обавеза. Члан 30. Дисциплински поступак води дисциплинска комисија коју именује директоре школе, на почетку на седници Наставничког већа сваке школске године. Дисциплинску комисију чине одељенски старешина, педагог и наставник. Члан 31. Комисија је дужна да ученика саслуша, обавезно у присуству родитеља ако је малолетан, и да о томе сачини записник, који потписују сви чланови комисије.
 13. 13. Уколико ученик не да изјаву или не жели да буде саслушан, ако се родитељ не одазове на уредно достављен позив, може се изрећи васпитно-дисциплинска мера. Комисија по потреби прикупља и друге доказе. У поступку утврђивања дисциплинске одговорности ученика за тежу повреду обавезе ученика прибавља се писмено мишљење педагога Школе о личности ученика, као и писмено мишљење одељенског старешине о ученику и његовом понашању према учењу, осталим друговима и наставницима, односно запосленима у школи и о, евентуално, већ изреченим мерама за повреду обавеза ученика. Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере за тежу повреду обавезе ученика мора да садржи све саставне делове које садржи решење у управном поступку. Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере укор Наставничког већа и искључење ученика из Школе потписује диреткор Школе, а на основу одлуке Наставничког већа. Изречену дисциплинску меру укор директора и укор Наставничког већа, одељенски старешина уноси у ђачку књижицу и књигу евиденције о образовно-васпитном раду. Члан 32. Дисциплинска комисија, након спроведеног поступка, може донети једну од следећих одлука: 1) ослободи ученика од дисциплинске одговорности, 2) да обустави дисциплински поступак, 3) утврди предлог за изрицање васпитно-дисциплинске мере због повреде обавеза ученика. Члан 33. Одлуку о ослобађању ученика од одговорности, дисциплинска комисија доноси у случају да: 1) радња због које је покренут дисциплински поступак не представља повреду обавезе ученика предвиђење Законом и овим Правилником; 2) није доказано да је ученик учинио повреду радне обавезе; 3) постоје околности које искључују одговорност ученика. Члан 34. Ако у току дисциплинског поступка, дисциплинска комисија утврди да је ученик учинио и другу тежу повреду обавеза ученика, Комисија може да затражи од подносиоца захтева да тај захтев допуни најкасније до краја расправе. Члан 35. Наставничко веће на предлог одељенског старешине или одељенског већа, покреће и води поступак за изрицање васпитно-дисциплинске мере укор Наставничког већа и искључење из Школе. Укор директора изриче се за учињену тежу повреду обавезе ученика из члана 14. овог Правилника. Након спроведеног дисциплинског поступка и утврђене теже повреде обавезе ученика, директор Школе решењем изриче укор.
 14. 14. Члан 36. Укор Наставничког већа изриче се за неоправдано изостајање са наставе од 36 до 40 часова у току школске године и учињену другу тежу повреду обавезе ученика, утврђену Законом о основама система образовања и васпитања и чланом 14. овог Правилника. Након спроведеног дисциплинског поступка и утврђене теже повреде обавезе ученика, Наставничко веће доноси већином гласова свих чланова, одлуку о изрицању васпитно дисциплинске мере из става 1. Одлука Наставничког већа којом се изриче васпитно-дисциплинска мера из става 1. овог члана мора да садржи: име и презиме ученика, назив одељења, кратак опис повреде коју је ученик учинио, време и место извршења повреде, врсту повреде, датум и број закључка о покретању поступка, извод из записника о саслушању ученика и друга доказна средства. На основу одлуке Наставничког већа директор школе доноси решење о васпитно – дисциплинској мери из става 1. Решење мора да садржи све саставне делове које садржи решење у управном поступку. Члан 37. Искључење из школе изриче се за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно - васпитног рада 26 и више часова у току школске године и учињене друге теже повреде обавезе ученика, утврђене Законом о основама система образовања и васпитања и чланом 14. овог Правилника као и за учењену повреду забране из члана 110- 112 закона. Члан 38. Одељенски старешина подноси захтев Наставничком већу за покретање поступка утврђивања повреде обавеза ученика за коју се може изрећи васпитно-дисциплинска мера искључење из Школе, обавештава ученика, родитеља,односно другог законског заступника о покренутом дисциплинском поступку, дужан је да саслуша ученика у поступку утврђивања одговорности, предлаже извођење других доказа, обавештава ученика, родитеља, односно старатеља ученика о изреченој васпитно-дисциплинској мери, доставља одлуку о изреченој васпитно-дисциплинској мери. У поступку утврђивања одговорности ученика прибавља се писмено мишљење школског педагога о личности ученика, као и писмено мишљење одељенског старешине о ученику и његовом односу према учењу, осталим друговима и наставницима, односно запосленима у школи, о већ изреченим мерама за повреду обавеза ученика. Уколико је ученик малолетан, саслушање ученика се врши у присуству родитеља, односно другог законског заступника.. Наставничко веће утврђује релевантне чињенице о повреди обавезе ученика. По окончању поступка утврђивања чињеница, директор заказује седницу Наставничког већа на којој се одлучује о изрицању васпитно-дисциплинске мере искључења ученика из школе. Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења ученика из школе већином гласова чланова већа. Одлука Наставничког већа којом се изриче васпитно-дисциплинска мера из става 1. овог члана мора да садржи: име и презиме ученика, назив одељења, кратак опис повреде коју је ученик учинио, време и место извршења повреде, врсту повреде, датум и број
 15. 15. закључка о покретању поступка, извод из записника о саслушању ученика и друга доказна средства. На основу одлуке Наставничког већа о изрицању васпитно-дисциплинске мере искључења ученика из школе, директор доноси решење о искључењу ученика из школе, које се доставља родитељу ученика,односно другом законском заступнику. Члан 39. Изречену дисциплинску мера искључења из школе одељенски старешина уноси у ђачку књижицу и књигу евиденције о образовно-васпитном раду. Члан 40. За учињену повреду забране из члана 110-112 Закона о основама система образовања и васпитања и овог Правилника, изриче се васпитно – дисциплинска мера укор директора, укор наставничког већа или искључење ученика из школе. Након спроведеног дисциплинског поступка и утврђене повреде забране, Наставничко веће доноси већином гласова свих чланова одлуку о изрицању васпитно- дисциплинске мере из става 1. Одлука Наставничког већа којом се изриче васпитно-дисциплинска мера из става 1. овог члана мора да садржи: име и презиме ученика, назив одељења, кратак опис повреде коју је ученик учинио, време и место извршења повреде, врсту повреде, датум и број закључка о покретању поступка, извод из записника о саслушању ученика и друга доказна средства. На основу одлуке Наставничког већа директор доноси решење које мора да садржи све саставне делове које садржи решење у управном поступку. V МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА Члан 41. Ученик, односно родитељ или други законски заступник одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње. Основ одговорности, било да штету накнађује ученик, родитељ или старатељ је кривица ученика која мора бити доказана. Члан 42. Ако је штету проузроковало више ученика, утврђује се материјална одговорност сваког ученика посебно, односно сваки ученик је одговоран за део штете коју је проузроковао. Уколико се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су сви ученици који су штету проузроковали намерно или из крајње непажње, подједанко одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима. Члан 43. Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор Школе.
 16. 16. Члан 44. Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика води комисија коју формира директор посебним решењем. Одељенски старешина је члан комисије. Члан 45. Комисија за утврђивање штете и одговорности за штету утврђује постојање штете, висину штете, околности под којим је настала, ко је причинио и како ће се надокнадити штета саслушањем сведока и извођењем осталих потребних доказа, о чему сачињава записник који доставља директору Школе. Члан 46. Комисија утврђује одговорност ученика за насталу штету, као и висину штете на основу ценовника или књиговодствене вредности оштећене или уништене ствари, а ако то није могуће, проценом вредности оштећене или уништене ствари. Члан 47. Директор Школе доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и обавези ученика, односно његовог родитеља или старатеља да ће штету надокнадити у одређеном року, а на основу записника и предлога Комисије. Накнада штете уплаћује се на жиро рачун Школе, односно предузећа којем је штета нанета. Члан 48. Директор Школе може да одлучи да ученик, његов родитељ, односно други законски заступник буде делимично или у целини ослобођен надокнаде штете у случају кад би надокнада довела ученика и његову породицу у тешку материјалну ситуацију, узимајући у обзир понашање ученика, као и околности под којим је штета настала. Члан 49. Ако је штету проузроковало више ученика, утврђује се материјална одговорност сваког ученика посебно. Уколико се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су сви ученици који су штету проузроковали намерно или из крајње непажње, подједнако одговорни и штету надокнађују солидарно. Члан 50. На решење директора Школе о материјалној одговорности ученика, ученик његов родитељ, односно други законски заступник може поднети жалбу Школског одбору у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности Школски одбор решава по жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника. Члан 51. Школа може штету од ученика, његовог родитеља односно старатеља накнадити мирним путем, односно споразумно.
 17. 17. Уколико се споразум не постигне, односно ученик његов родитељ или старатељ не прихватају да надокнаде штету или то не учине у остављеном року, може се код надлежног суда поднети тужба за накнаду штете у року од 30 дана од истека рока за накнаду штете. VI ПРАВНА ЗАШТИТА Члан 52. Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из чл. 110–112. закона, у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери. Школски одбор решава по жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника. Жалба одлаже извршење решења директора. Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње школе ученик, родитељ, односно други законски заступник има право на судску заштиту у управном спору. Члан 53. У поступку одлучивања по жалби Школски одбор може да: - одбаци жалбу као неблаговремену, недопуштену или ако је поднета од неовлашћеног лица о чему доноси закључак; - одбије жалбу као неосновану уз истовремено потврђивање првостепеног решења, - усвоји жалбу и поништи решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере и врати предмет првостепеном органу на поновни поступак; поништи решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере и донесе ново решење о ослобађању ученика од одговорности или изрицању блаже васпитно-дисциплинске мере, измени решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере и изрекне блажу васпитно-дисциплинску меру. Школски одбор доноси посебно решење по жалби. Одлука (решење) Школског одбора доставља се подносиоцу жалбе у року од 8 дана од дана доношења. Члан 54. Решење Школског одбора је коначно у управном поступку, против кога се може покренути управни спор подношењем тужбе надлежном управном суду у року од 30 дана од дана достављања другостепеног решења и поднети пријаву ради заштите права ученика Министарству у року од 8 дана од дана сазнања за повреду својих права Ако оцени да је пријава основана, Министарство ће у року од 8 дана од дана пријема пријаве упозорити школу на уочене неправилности и одредити рок од три дана од упозорења за отклаљање повреде закона. Ако Школа не поступи по упозорењу Министарство ће одлучити о пријави. Наредног дана од дана достављања другостепеног решења ученику престаје својство ученика. Члан 55. Уколико Школски одбор не донесе другостепено решење у прописаном року, директор школе има обавезу да:
 18. 18. 1) упозори Школски одбор на последице које настају недоношењем другостепеног решења, да се у складу са одредбама Закона о управним споровима стичу услови за покретање управног спора, 2) да обавести ученика, односно родитеља или старатеља да има право по члану 19. Закона о управним споровима, да поново тражи одлучивање у даљем року од 7 дана, након чега ће првостепено решење постати коначно и да се тада стичу услови за покретање управног спора. Члан 56. Уколико Школски одбор и поред упозорења директора, односно ученика, његовог родитеља или старатења не донесе другостепено решење, директор обавештава ученика, односно родитеља или старатеља: 1) даа је првостепено решење постало коначно у управном поступку, након истека рока од 15 дана за доношење другостепеног решења и продуженог рока од још седам дана, 2) да ученику престаје својство ученика даном достављања тог обавештења, 3) да има право на покретање управног спора пред надлежним окружним судом у року од 30 дана од дана достављања тог обавештења, 4) да има право на поношење пријаве ради заштите права ученика Министарству у року о осам дана од дана пријема обавештења, Члан 57. Изречена васпитно-дисциплинска мера може се на предлог одељенског старешине или на иницијативу наставника укинути када се процени да је дошло до позитивних промена у понашању ученика, а најраније по истеку класификационог периода у коме је донета. VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 58. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Пољопривредно- хемијске школе ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној табли школе. Ступањем на снагу Правилника о васпитно-дисциплинској иматеријалној одговорности ученика Пољопривредно-хемијске школе број 90/11 од 23.02.2010 године ШКОЛСКИ ОДБОР ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ У ОБРЕНОВЦУ Број: 168/ ____ од 28. децембра 2017 године Председник Школског одбора Драган Куртешанин,дипл.маш.инж.
 19. 19. Правилник објављен на огласној табли школе дана ______________ 2017 године Правилник ступио на снагу дана _______________ 2018 године Тврди и оверава Секретар школе Снежана Станојевић, дипл.правник

×