Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/201...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije za 2017. godinu

23 views

Published on

Električna energija

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije za 2017. godinu

  1. 1. На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) Пољопривредно-хемијска школа из Обреновца, Милоша Обреновића број 90 Делатност: средње стручно образовање Матични број: 07506589 ПИБ: 101213357 Објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ Д 01/16 У поступку јавне набавке број ЈНМВ Д 01/16 за јавну набавку електричне енергије и позива понуђаче да поднесу своју понуду у сладу са конкурсном документацијом. 1.Назив, адреса, интернет страница наручиоца: Пољопривредно-хемијска школа, Милоша Обреновића број 90, 11500 Обреновац, www.polj-hem.skola.edu.rs 2.Врста наручиоца: установа (просвета), корисник буџетских средстава 3.Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци 4.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка добара- електрична енергија, 09310000-5, електрична енергија 5.Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. У случају постојања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, као најповољнија понуда, ће бити изабрана понуда понуђача која је раније запримљена од стране наручиоца. 6.Начин преузима конкурсне документације: Конкурсна документација може се преузети: на Порталу управе за јавне набавке и наа интернет страници наручиоца: www.polj-hem.skola.edu.rs 7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документцијом и позивом за поношење понуда. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адресу: Пољопривредно-хемијска школа, 11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90, у затвореној коверти са назнаком Не отварај – „Понуда за учествовање у поступку за јавну набавку мале вредности– добра: електрична енергија за потребе Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу, ЈНМВ Д број 01/16“. На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, лице за контакт и контакт телефон. Понуде се достављају у затвореној ковери, затворену на начин да се приликомотварања понуда може са сигуршношћу утврдити да се први пут отвара. У слуају да понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.12.2016 године до 10,00 часова. 8.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда у 10,15 часова, односно 16.12.2016 године у присуству понуђача, у просторијама Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу, Милоша Обреновића 90. 9. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведно код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 11.Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 12Лице за контакт: Снежана Станојевић, секретар школе, контакт телефон 011/8721-375, е- маил: office@polj-hemskola.edu.rs или phskola@gmail.com Директор школе Драгољуб Златановић, дипл.инж.

×