Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konkursna dokumentacija nabavka električne energije za 2017. godine

56 views

Published on

elektricna energija

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konkursna dokumentacija nabavka električne energije za 2017. godine

 1. 1. Република Србија Тел: + 381 11 8721-375 Пољопривредно-хемијска школа Факс: +381 11 8721-532 Милоша Обреновића 90 www.polj-hemskola.edu.rs 11500 Обреновац office@polj- hemskola.edu.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ДОБРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ У ОБРЕНОВЦУ ЈНМВ Д БРОЈ 01/16
 2. 2. На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15-удаљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне докуметнације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 1850 од 07.12.2016 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1851 од 07.12.2016 године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ У ОБРЕНОВЦУ ЈНМВ Д БРОЈ 01/16 САДРЖАЈ Конкурсна документација садржи: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 4. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 7. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ОПЕРАТОРА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА 8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НАРАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 13. МОДЕЛ УГОВОРА 14. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 15. ПРИЛОГ I ОБРАЧУНСКЕ СТАВКЕ ПОТРОШЊЕ
 3. 3. 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.1. Подаци о наручиоцу Назив наручиоца Пољопривредно-хемијска школа Адреса Милоша Обреновића 90, 11500 Обреновац ПИБ 101213357 Матични број 07506589 Интернет страница www.polj-hemskola.edu.rs Е-маил адреса наручиоца office@polj-hemskola.edu.rs Текући рачун 840-1891660-36 1.2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 1.3. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке су добра – електрична енергија. Редни број јавне набавке ЈНМВ 0Д 02/15 1.4. Циљ поступка Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 1.5. Контакт Лице за контакт: Снежана Станојевић, секретар школе Е-маил адреса наручиоца: office@polj-hemskola.edu.rs Брпј телефона: 011/8721-375 Факс: 011/8721-532 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: - Опис предмета јавне набавке: добра - електрична енергија - Назив из ОРН: електрична енергија - Ознака из ОРН: 09310000-5 - 3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ Прилог I – обрачунске ставке потрошње у претходној години 4. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 4.1. Врста, опис и количина добара дати су у спецификацији која је саставни део понуде. 4.2. Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања. Оквирна потрошња за 2016 годину утврђена је аналогно утрошку електричне енергије за период 01. јануар 2015 године до 30. децембар 2015 године- Прилог I – обрачунске ставке потрошње у претходној години 4.3. Снабдевач је комплетно балансно одговоран (100%) за место примопредаје наручиоца. 4.4. Врста продаје: стална и гарантована.
 4. 4. 4.5. Техничке карактеристике: у складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, број 120/2012). 4.6. Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система („Службени гласник РС“; број 55/2008 и 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система („Службени гласник РС“, број 5/10 и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/13). 4.7. Контрола извршења наведене набавке ће се спроводити преко одговорног лица које буде одредио Наручилац. 4.8. Период испоруке: Испорука (потпуно снабдевање) електричне енергије се планира на период од једне године од дана закључења уговора или до утрошка уговорених средстава, сваким даном од 00:00 – 24:00 4.9. Место испоруке: унутар електроенергентског система Републике Србије на мерним местима Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње: ниски напон, и то: -адреса: Милоша Обреновића 90, Обреновац, ЕД Број 99706500 - ниски напон Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву на меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: - Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и - Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 4.10. Количина енергије: 43100 kWh 4.11.Снага: 110,00 kWh 4.12. Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка електричне енергије за 2015 годину са могућим одступањем месечних и укупне количине према потрошњи Наручиоца, према следећем: Ред. бр. Адреса мерног места Место мерења Категорија потрошње Одобрена снага 1. Милоша Обреновића 90 99706500 ниски напон 110,00 kWh 4.13. Рекламације У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара и неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије, наручилац има право да у року од 8 дана од дана пријема фактуре поднесе приговр понуђачу. Понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана пријема приговора одлучи о истом. У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система. 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 5.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке 5.1.1. Обавезни услови Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:
 5. 5. 5.1.1.1.да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.1.тачка 1) Закона); 5.1.1.2.да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.1.тачка 2) Закона); 5.1.1.3.да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време обављања позива за подношење понуда (чл. 75. ст.1.тачка 3) Закона); 5.1.1.4.да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1 тачка 4) Закона); 5.1.1.5.да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђења посебним прописима-лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику и потврду агенције да је та лиценца још увек важећа (чл. 75. ст. 1 тачка 5) Закона); 5.1.1.6. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 5.1.2. Додатни услови Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испуњавати додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. став 2 Закона: 5.1.2.1.пословни капацитет и технички капацитет: понуђач испуњава уколико је активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу обавио најмање једну трансакцију што се доказује Потврдом (уверењем) Оператора преносног система. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизовђачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизовђача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, доказе доставља понуђач. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза без обзира на број подизвођача. Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, као и додатне услове из тачке 1.2. подтачка 1. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 5.2. Упутство о доказивању обавезних и додатних услова
 6. 6. 5.2.1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица као понуђача Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице к ао понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 5.2.1.1.услов из чл. 75. ст.1.тачка 1) Закона: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извода из регистра надлежног Привредног суда; 5.2.1.2.услов из чл. 75. ст.1.тачка 2) Закона: Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година) којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминила (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде. 5.2.1. услов из чл. 75. ст. 1. тачка 3) Закона: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатнсти, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 5.2.1.4. услов из чл. 75. ст. 1. тачка 4) Закона: Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе, доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се п онуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде. 5.2.1.5.услов из чл. 75. ст. 1. тачка 5) Закона: Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште. 5.2.1.6. услов из чл. 75. ст. 2 Закона: Потписан и оверен Образац изјаве ( у прилогу конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 5.2.2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за предузетнике као понуђаче
 7. 7. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 5.2.2.1.услов из чл. 75. ст.1.тачка 1) Закона: Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извода из регистра надлежног Привредног суда; 5.2.2.2.услов из чл. 75. ст.1.тачка 2) Закона: Извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде. 5.2.2.3услов из чл. 75. ст. 1. тачка 3) Закона: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатнсти, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 5.2.2.4. услов из чл. 75. ст. 1. тачка 4) Закона: Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе, доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде. 5.2.2.5.услов из чл. 75. ст. 1. тачка 5) Закона: Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште. 5.2.2.6. услов из чл. 75. ст. 2 Закона: Потписан и оверен Образац изјаве ( у прилогу конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 5.2.3 Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка лица као понуђаче Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 5.2.3.1.услов из чл. 75. ст.1.тачка 2) Закона: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде. 5.2.3.2.услов из чл. 75. ст. 1. тачка 3) Закона: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 5.2.3.3.услов из чл. 75. ст. 1. тачка 4) Закона: Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе, доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде. 5.2.3.4.услов из чл. 75. ст. 1. тачка 5) Закона: Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та
 8. 8. лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште (члан 75.став 1.тачка 1. Закона). 5.2.3.5. услов из чл. 75. ст. 2 Закона: Потписан и оверен Образац изјаве ( у прилогу конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 5.2.4 Доказивање испуњености додатних услова Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. став 2. Закона доказује се достављањем следећих доказа: 5.2.4.1.услов из члана 76. став 2. Закона: Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију. Обавезне услове сваки понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача морају испуњавати засебно, а додатне услове понуђач, подизвођач и чланови групе понуђача испуњавају заједнички. Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75.став 1.тачка 1. до 4. - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре уколико је регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Понуђач треба у својој понуди јасно да наведе да се налази у регистру понуђача. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени доказим, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одрговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 9. 9. Напомена: У складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач испуњеност обавезних услова из члна 75. ст. 1. тачка 1) до 4) доказује достављањем Изјаве (Образац Изјаве понуђача) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као овлашћено лице за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац Изјаве подизвођача) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
 10. 10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 4) ЗАКОНА ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 4) ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу И З Ј А В У Понуђач _______________________________________________________________ (навести назив) у поступку јавне набавке електричне енергије, ЈНМВ Д 01/16, испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1) понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2) понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 3) понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде; 4) понуђач је измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). Место: _____________________ М.П. Потпис одговорног лица Датум: ____________________ ___________________________ Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
 11. 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 4) ЗАКОНА ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 4) ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу И З Ј А В У Подизвођач _______________________________________________________________ (навести назив) у поступку јавне набавке електричне енергије, ЈНМВ Д 01/16, испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1) подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2) подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 3) подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде; 4) подизвођач је измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). Место: _____________________ М.П. Потпис одговорног лица Датум: ____________________ ___________________________ Напомена: Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
 12. 12. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ОПЕРАТОРА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА ПОТВРДА Назив оператора преносног система Седиште Улица и број Телефон Контакт особа Овим потврђујемо да је ________________________________________________________________________ ___ (уписати назив и седиште) За потребе оператора преносног система _______________________________________ Квалитетно и у уговореном року обавио трансакцију ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ______ (уписати врсту трансакције) У вредности од _______________ динара, у складу са уговором број ____________ од _____________ године. Потврда се издаје на захтев __________________________________________________ , ради учешћа у поступку јавне набавке – ЈНМВ Д 01/16 чији су предмет добра – електрична енергија, и у друге сврхе се не може користити. Оператор преносног система под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, гарантује да су горе наведени подаци тачни. Место: _____________________ М.П. Потпис одговорног лица Датум: ____________________ ___________________________
 13. 13. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Понуда број ______________ од ____________________ године за јавну набавку мале вредности – набавка електричне енергије ЈНМВ Д број 01/15. 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ Назив понуђача Адреса понуђача Матични број понуђача ПИБ Име особе за контакт Телефон Е-маил адреса Факс Број рачуна понуђача и назив банке Овлашћено лице (потписник уговора) 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити начин подношења понуде) А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписатиподатке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде уколико понуду подноси група понуђача
 14. 14. 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 1) Назив подизвођача Адреса Матични број ПИБ Име особе за контакт Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део премета набавке који ће извршити подизвођач 2) Назив подизвођача Адреса Матични број ПИБ Име особе за контакт Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део премета набавке који ће извршити подизвођач Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
 15. 15. 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 1) Назив учесника у заједничкој понуди Адреса Матични број ПИБ Име особе за контакт 2) Назив учесника у заједничкој понуди Адреса Матични број ПИБ Име особе за контакт 3) Назив учесника у заједничкој понуди Адреса Матични број ПИБ Име особе за контакт Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. .
 16. 16. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Предмет Јед. мере Јед. цена без ПДВ-а Јед. цена са ПДВ- ом Процењена количина Укупна цена без ПДВ-а за процењену количину Укупна цена са ПДВ-а за процењену количину 1 2 3 4 5 6 7 Електрична енергија виша тарифа kWh 38000 Електрична енергија нижа тарифа kWh 6750 УКУПНО 44750 Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуде Рок плаћања Укупна цена без пдв-а за процењене количине Укупна цена са пдв-ом за процењене количине Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије – према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објвљена у „Службеном гласнику РС“ Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије - према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступаза дистрибуцију електричне енергије на дистрибутивном подручју прибредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објвљена у „Службеном гласнику РС“ Трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача електричне енергије- прeма важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електичне енергије Место: _____________________ М.П. Потпис овлашћеног лица Датум: ____________________ ___________________________ Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише, чиме потврђује да сутачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или групе понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
 17. 17. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: Редни број ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама). Место: _____________________ М.П. Потпис овлашћеног лица Датум: ____________________ __________________________ Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно
 18. 18. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ У вези са чланом 75.став 2. Закона ______________________________________________, дајем (назив понуђача) следећу ИЗЈАВУ Понуђач _________________________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара електрична енергија ЈНМВ Д 2/15 је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Место: _____________________ М.П. Потпис одговорног лица Датум: ____________________ ___________________________ Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 19. 19. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ У складу са чланом 26. Закона ______________________________________________, даје (назив понуђача) ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке електричне енергије за потребе Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу, број ЈНМВ Д 01/16 поднео независно, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима. Место: _____________________ М.П. Потпис одговорног лица Датум: ____________________ ___________________________ Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 20. 20. ОБРАЗАЦ МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ Закључен између. 1. Пољопривредно-хемијске школе из Обреновца, Милоша Обреновића 90, матични број 07506589, ПИБ 101213357, коју заступа директор Драгољуб Златановић, дипл.инж. (у даљем тексту: Купац) и 2. __________________________________ са седиштем у _____________________, улица _______________________________ број _______, матични број _____________, ПИБ _______________, коју заступа директор ________________________________ ( у даљем тексту: снабдевач) 2а. Подизвођач - навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са подизвођачем, с тим што податке у својству уговорне стране попуњава само понуђач: 1. __________________________________ са седиштем у _____________________, улица _______________________________ број _______, матични број _____________, ПИБ _______________, 2. __________________________________ са седиштем у _____________________, улица _______________________________ број _______, матични број _____________, ПИБ _______________, 2б. Попунити само за случај заједничке понуде - навести називе свих чланова групе понуђача 1. __________________________________ са седиштем у _____________________, улица _______________________________ број _______, матични број _____________, ПИБ _______________, 2. __________________________________ са седиштем у _____________________, улица _______________________________ број _______, матични број _____________, ПИБ _______________, - даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити овлашћени представник групе: _____________________________________________________________ - даље навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача Уговорне стране сагласно констатују: - Да је купац спровео поступак ЈНМВ Д број 01/16 према конкурсној документацији која је саставни део овог уговора; - Да је снабдевач доставио прихватљиву понуду заведену под бројем _______ од ______________ године, евиентирану код купца под бројем _______ од __________ године, за коју је утврђено да испуњава све услове из закона и конкурсне документације; - Да је снабдевач у скlaду са Законом о јавним набавкама, на основу снабдевачеве понуде и Одлуке о додели уговора број_______ од _________ 2016 године изабрао снабдевача за испоруку добара. Члан 1. Овим уговором уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за реализацију овог уговора, под условима утврђеним овим уговором и законским прописима којима се уређују права и обавезе по основу дистрибуције и продаје електричне енергије.
 21. 21. Место примопредаје електричне енергије Члан 2. Уговорне стране су сагласне да се продаја и преузимање и плаћање електричне енергије, која је предмет овог уговора, изврши на следећи начин: -Врста продаје: Гарантована и одређена на основу потршње наручиоца, на места примопредаје, током испоруке, потпуно снабдевање са балансном одговоршношћу; -Рок испоруке: једна година од дана закључења уговора или до утрошка уговорених средстава, сваким даном од 00:00 – 24:00 - Количина енергије: на основу остварене потрошње наручиоца; - Местo испоруке: Милоша Обреновића број 90. ЕД Број 99706500 – ниски напон Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу са Одлуком о усвајању Правила о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 120/12). Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду преносног система („Службени гласник РС , број 55/08, 3/12), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. Снабдевач је дужан да купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 57/11). Цена електричне енергије Члан 3. Цена за испоручену електричну енергију износи ______ динара за 1 kWh ВТ без пдв-а и _______ динара за 1 kWh НТ. У цену из става 1. Овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача. Цена је фиксна за уговорени период испоруке. Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог уговора износи ______________ динара без пдв-а. Трошкови приступа преносном (дистрибутивном) систему електричне енергије испоручене купцу Члан 4. Трошкове из става 2.овог уговора снабдевач ће у оквиру рачуна, фактурисати купцу сваког месеца на основу обрачунских величина за места примопредаје купца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијом за одређивање цена. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије се обрачунавају применом Одлуке о цени приступа систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени приступа дистрибутивном систему. Одлука о цени приступа систему се примењује на обрачунске величине за тарифне ставове за место примопредаје купца, добијене од оператора система. Трошкови накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије Члан 5. Купац се обавезује да плати снабдевачу поред цене из става 3. Овог уговора и трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (у даљем тексту: накнада) у складу са прописима Републике Србије.
 22. 22. Накнада се обрачунава као производ укупно измерене активне електричне енергије у обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде која се утврђује у складу са прописима Републике Србије, изражене у дин/ kWh. Начин обрачуна и фактурисања Члан 6. Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за купца, на местима примопредје (мерна места) извршити очитавање остварене потрошње електричне енергије за претходни месец. У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валиан податак користиће се податак оператора дистрибутивног систам. На основу документа о очитавању утрошкаа, снабдевач издаје наручиоцу рачун који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и информације из члана 144. Закона о енергетици. Порез на додату вредност (ПДВ) Члан 7. Купац се обавезује да снабдевачу исплати обрачунати ПДВ-е на уговорену цену за продату електричну енергију из члана 3. трошкове приступа систему елекричне енергије из члана 4. и накнаду из члана 5. овог уговора. Члан 8. Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141. ст.5. Закона о енергетици („Службеи гласник РС“, број 57/2011, 80/2011-сиправка, 93/2012, 124/2012), односно да закључи и купцу достави: - Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца наведена у конкурсној документацији; - Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје купца. Снабдевач се обавезује да у моменту потписивања уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо – са клаузулом „без протеста“, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без пдв-а и са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење набавке у целости. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне баке коју снабдевач наводи у меничном овлашћењу – писму. Купац ће наплатити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да снабдевач не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђен чланом 2. овог уговора. Право купца на приговор на рачун Члан 9. На испостављени рачун купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана пријема рачуна. Приговор купца на рачун снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна. Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У случају да је приговор основан снабдевач ће извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити га купцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У случају да снабдевач одлучи да приговор није основа, о томе ће писанимпутем обавестити купца уз образложење одлуке о приговору.
 23. 23. Рок плаћања Члан 10. Купац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смислу члана 6.овог уговора изврши у року од 45 дана од дана пријема рачун, на рачун понуђача. У случају да купац не плати рачун у уговореном року, снабдевач ће купцу обрачунати камату у складу са Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног рока плаћања до датума измирења дуга. Сматраће се да је купац измирио обавезу према када снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за преузеу електричну енергију. Обрачун камате из става 2.овог члана купац је дужан да плати снабдевачу у року од 8 (осам) дана од датума испостављања обрачунате камате. У случају да купац, поред дуга по рачунима испостављеним у складу са чланом 8.овог уговора, дугује и камату и трошкове судског поступка, снабдевач ће купцу почев од прве наредне уплате купца, урачунавање испуњења уговорних обавеза купца вршити на начин утврђен чланом 313. Закона о облигационим односима. Неизвршење уговорених обавеза Члан 11. Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са законом. Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви) Члан 12. Снабдевач и купац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају више силе. Виша сила ослобађа снабдевача обавезе да испоручи, а купца да преузме количине електричне енергије, утврђене уговором за време њеног трајања. Као виша сила, за уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарсних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора система донети у складу са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система. Уговорна страна која ја погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено трајање може предвидети, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе. За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза. Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да докаже настанак више силе веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна чињеница. У случају да догађај више силе ефективно спречавају уговорне стране да извршавају своје обавезе, за период дужи од једног месеца, уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој примени овог уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид уговора без обраћања суду кад о томе писанимпутем обавести другу уговорну страну. Раскид уговора Члан 13. Уговор се може раскинути споразумно, са отказним рокомод 30 дана и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима. У случају једностраног раскида уговора, страа која је скривила раскид уговора дужна је да другој уговорној страи надокнади штету.
 24. 24. Решавање спорова Члан 14. Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који наставне у вези са овим уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора или поводом овог уговора, решаваће Привредни суд у Београду. Ступање уговора на снагу Члан 15. Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законским заступници уговорних страна или од њих овлашћена лица, и важи за период од 12 месеци рачунајући од дана закључења. Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком уговорене количине електричне енергије, овај уговор престаје да важи, о ћему ће купац обавестити снабдевача. Уколико након истека угореног рока, остане неиспоручена укупна уговорена количина електричне енергије, уговор се може продужити до коначне испоруке уговорене количине електричне енергије, уз писану сагласност обе уговорне стране, закључивањем посебног анекса у писаној форми. Уколико се за време трајања уговора повећа или смањи број места испоруке електричне енергије купца, купац и снабдевач ће закључити анекс уговора којим ће утврдити број и ознаку мерних места купца. Измене и допуне уговора Члан 16. Измене и допуне овог уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и обавезиваће снабдевача и купца само оне измене и допуне које су сачинили споразумно у писаној форми. Завршне одредбе Члан 17. Купац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор купца на рачун, упозорење или друго писмено снабдевачу, које се односи на овај уговорни однос сматра уредном, уколико је снабдевач исте доставио на адресу наведену у овом уговору. Члан 18. На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и других закона и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији. Члан 19. Купац овим уговором истовремено потврђује под законском одговорношћу да су сви подаци и копије докумената које је дао снабдевачу за потребе закључења и праћења овог уговорног односа тачни и веродостојни оригиналној документацији. Члан 20. Купац је сагласан да је снадбевач његов ексклузивни снабдевач, што значи да купац нема право да закључи истовретни уговорни однос за исти уговорни период са другим снабдевачем, а у противном купац је дужан да снабдевачу надокнади сву насталу материјалну штету (стварна штета и изгубљена добит). Члан 21.
 25. 25. Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, по три за сваку уговорну страну. ЗА СНАБДЕВАЧА ЗА КУПЦА ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР _________________________ ___________________________ Драгољуб Златановић,дипл.инж. Напомена: уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује и оверава члан групе који је носилац посла, односно његово 14.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДЕ 14.1. Језик понуде Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 14.2. Посебни захтеви Понуда треба да садржи све прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки образац потписан и оверен печатом од стране одговорног лица. Понуду понуђач подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти – омоту оверену печатом са назнаком – Не отварај – „Понуда за учествовање у поступку за јавну набавку мале вредности– добра: електрична енергија за потребе Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу, ЈНМВ Д број 01/16“, на адресу школе: Пољопривредно-хемијска школа, Милоша Обренвића 90, 11500 Обреновац. На полеђини коверте је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групу понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Понуда се припрема на обрасцима и моделу/има уговора који су саставни део конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди ( за понуђача који наступа самостално, понуђача који наступа са подизвођачем/има, групу понуђача која подноси заједничку понуду). Стране образаца које понуђач не попуњава (у зависности од тога како наступа у понуди) није у обавези да достави уз понуду. Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације попунити читко – штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашећног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном документацијом. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све
 26. 26. елементе уговора. Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног потписа лица понуђача, у свему у складу са овим упутством и упутством датим на самим обрасцима. Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом. Документа којима се доказује испуњеност услова могу бити у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач ће у року који одреди Наручилац, а не краћи од 5 дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, доставити на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива. Понуда мора да садржи:  све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  образац изјаве о испуњавањау услова у складу са чланом 76. став 2. закона  образац потврде оператора преносног система  попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде  попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене  образац трошкова припреме понуде  попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди  попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора  средства финансијског обезбеђења а) за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обаеза у поступку јавне набавке у виду регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) са меничним овлашћењем – писмом на износ од 10% од понуђене вредности без пдв-а. Наведено менично овлашћењ мора да важи најмање колико и понуда. б) изјаву понуђача да ће у тренутку закључења уговора предати средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором, на начин предвиђен конкурсном документацијом  изјаву (на меморандуму понуђача, потписана и оверена печатом) којом се понуђач обавезује да ће уколико му буде додељен уговор о јавној набавцки, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора, закључити: - Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат наручиоца прикључен - Уговор којим преузима бланко балансну одговорност за места примопредаје крајење купца * у случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом. 14.2.1. Рок за достављање и отварање понуда Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до ______2016 године до 10,00 часова. Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
 27. 27. Понуда к оју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 14.2.2.Отварање понуда Јавно отварање понуда ће се обавити _______2016 године са почетком у 10,15 часова у просторијама Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представник понуђача, пре почетка јавног отвараања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. У случајевима из члана 109. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 14.3. Понуда са варијантама Понуде са варијантама нису дозвољене. 14.4. Начин измене, допуне и повлачење понуде У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи кој део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Пољопривредно-хемијска школа, Милоша Обреновића 90, 11500 Обреновац, са назнаком: -„Измена понуде за јавну набавку мале вредности – добра: електрична енергија за потребе Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу, ЈНМВ Д број 01/16- не отварати, “ или -„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности – добра: електрична енергија за потребе Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу, ЈНМВ Д број 01/16- не отварати, “ или -„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности – добра: електрична енергија за потребе Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу, ЈНМВ Д број 01/16- не отварати - „Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вреднсоти-добра: електрична енергија за потребе Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу, ЈНМВ Д број 01/16- не отварати, “ По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 14.5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 14.6. Понуда са подизвођачем Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

×