Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
1
1. УВОД
Извештај о раду школе за школску 2015/2016. годин...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
2
помогну реализацију постављених циљева и планираних актив...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
3
У односу на Нормативе проценат опремљености је задовољава...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
4
3.2. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У ШКОЛИ
Школа је образовала ученик...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
5
4. НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ
ОБРАЗОВА...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
6
евиденције о образовно - васпитном раду у школи и у евиде...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
7
6. УЧЕНИЦИ
6.1. УСПЕХ И ИЗОСТАЈАЊА СА НАСТАВЕ УЧЕНИКА ЗА ...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
8
Одељ. Бр.уч. Недов Неоц.
И З О С Т А Н Ц И
Оправ По уч Не...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
9
Успеху ученика у знатној мери доприноси и редовност похађ...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
10
- Предметни наставници треба да организују допунске часо...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
11
Анализирајући успех ученика на крају првог полугодишта, ...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
12
Одељ. Бр.уч. Неоц.
И З О С Т А Н Ц И
Оправ.
По
учен.
Нео...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
13
број изостанака за које се сматра да су резултат „манипу...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
14
На крају првог полугодишта, у складу са бројем изостанак...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
15
6.3. УСПЕХ И ИЗОСТАЈАЊЕ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ НА ТРЕЋЕМ
КЛА...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
16
(оправданих изостанака је знатно више него неоправданих....
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
17
Одељ. Бр.уч.
И З О С Т А Н Ц И
Оправ. По учен. Неопра. П...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
18
Година Бр.уч. Неоцењени
Број предмета из којих су учениц...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
19
Одељенског већа навести свако за свој разред конкретне м...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
20
3. Дa би сaдржaји мотивaционо деловaли обрaтити пaжњу нa...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
21
6.4. УСПЕХ И ИЗОСТАЈАЊЕ УЧЕНИКА ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ Р...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
22
У С П Е Х I % II % III % Ʃ %
Са позитивним успехом 127 8...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
23
ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА
На нивоу Школе на крају наставне 2015/...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
24
Одељ. Бр.уч. Неоц.
И З О С Т А Н Ц И
Оправ. Неопра. Укуп...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
25
Највећи број изречених мера има прва година (65), затим ...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
26
Тамара Јевтић Одличан успех и примерно владање
Тамара Лу...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
27
Ана Петровић Одличан успех и примерно владање
Милица Пав...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
28
Алекса Мијаиловић Болести животиња
Данило Грбић Математи...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
29
2/5 3,60 Зорица Орлић
2/6 3,42 Гордана Тимотијевић Ђаков...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
30
6.6. Успех ученика након разредних и поправних испита у ...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
31
11. Катарина Јаначковић (3/5 Техничар за индустријску фа...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
32
болести животиња (довољан 2) и математика (довољан 2) и ...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
33
6.7. Успех и изостајање ученика завршних разреда са наст...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
34
Успех након поправних испита у јунском испитном року шко...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
35
6. Марија Јаковљевић
7. Милица Јанић
8. Теодора Леонтије...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
36
6.8. Успеху ученика завршних разреда након завршних и ма...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
37
4/3 Техничар хортикултуре
 Стекло услов за полагање 28 ...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
38
4/4 Техничар за заштиту животне средине
 Стекло услов з...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
39
4/5 Техничар за индустријску и фармацеутску технологију
...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
40
УСПЕХ
Завршни испит
 Стекло услов за полагање 12 ученик...
Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе
2015/2016. година
41
7. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ОБЛИКА РА...
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini

91 views

Published on

Izveštaj

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini

 1. 1. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 1 1. УВОД Извештај о раду школе за школску 2015/2016. годину урађен је на основу извештаја директора, предметних наставника, стручних сарадника, руководилаца Стручних већа, Одељењских већа, Стручних тимова, Актива, педагошке документације, анализе рада Савета родитеља и Школског одбора. Током школске 2015/2016. године образовно – васпитни рад се одвијао према Годишњем плану рада школе. Образовно – васпитни задаци у школи реализовани су у складу са постојећим условима рада у школи, потребама школе и средине у којој Школа егзистира и ради. Већина постављених циљева и предвиђених садржаја је реализована. Успешност остваривања постављених циљева и задатака била је условљена материјалним, кадровским и организационим условима у којима школа ради. Уз помоћ локалне заједнице, рада Школског одбора и Савета родитеља, као и залагањем директора Школе, побољшали смо у извесној мери услове рада и боравка ученика у школи, оплеменили и реорганизовали постојећи школски простор набавком нових учила и опреме, као и израдом одређених наставних садржаја у зависности од интересовања ученика и потреба локалне заједнице. Школска 2015/2016. година почела је првог септембра према распореду часова који је урађен и усвојен на седници Наставничког већа, 31. августа 2015. године. Реализован је наставни план и програм уз стално праћење његовог спровођења. Наставници су усмеравани да у свом раду већу пажњу посвете индивидуалним карактеристикама ученика и да наставне методе и рад на часу прилагођавају њиховим могућностима. Подстицан је и праћен рад у ваннаставним активностима и радило се на јавном афирмисању постигнутих резултата. Реализован је програм сталног стручног усавршавања наставника у складу са потребама запослених, каомогућностима Школе. У циљу унапређења квалитета рада у школи, настављено је са уређивањем школског простора, опремањем школе наставним средствима потребном литературом. Реализоване су одређене активности из домена здравственог васпитања ученика, унапређења и заштите животне средине, културне и јавне делатности школе... Посебна пажња је посвећена стварању максималне безбедности ученика у школи уз помоћ и подршку релевантних институција и локалне заједнице. У складу са постављеним приоритетним задацима, остварена је континуирана сарадња и са другим институцијама у чијем се окружењу налази школа, а које су биле у могућности да
 2. 2. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 2 помогну реализацију постављених циљева и планираних активности школе. Остварена је континуирана сарадња са родитељима путем Савета родитеља. За све предвиђене задатке и испланиране активности уз помоћ Тима за самовредновање и педагога Школе, систематски је вршена евалуација примене предвиђених програма и целокупне делатности школе. У складу са постављеним приоритетним задацима, генерално се може закључити да је већина постављених задатака успешно реализована. 2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ Годишњи план рада Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за школску 2015/2016. године, реализован је на основу Закона о основама система образовања иваспитања (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15- аутентично тумачење, 68/15), у складу са законима иподзаконским актима, као и општим актима школе. 3. ШКОЛСКИ ПРОСТОР, УСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА За реализацију васпитно-образовног рада користи се: - 21 учионица у школи и 3 учионице на огледном школском имању у Грабовцу - 3 лабораторије за хемијско-технолошку групу предмета - кабинет за пољопривредну групу предмета - 2 кабинета за рачунарство и информатику - фискултурна сала - пекара - библиотека - ученички клуб - спортски терени
 3. 3. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 3 У односу на Нормативе проценат опремљености је задовољавајући. Школске 2015/2016. године, школа набављала потребна наставна средства која су допринела осавремењавању наставе. 3.1. КАДРОВСКА СТРУКТУРА Школске 2015/2016. године, укупан број запослених радника је 92, од тога у настави је радило 68 наставника.Све кадровске промене су у складу са Законом. Евиденција о кадровскимпроменама се налази код секретара школе. Следи табеларни приказ структуре запослених: Радно место Школска спрема Број извршилаца Директор 7. степен 1 Секретар 7. степен 1 Организатор практичне наставе 7. степен 1 Наставници 7. степен 68 Педагог 7. степен 1 Библиотекар 7. степен 1 Помоћни наставници 4. степен 3 Шеф рачуноводства 7. степен 1 Административни радник 4. степен 0,34 Благајник 4. степен 1 Радник на одржавању рачунара 4. степен 0,5 Економ 4. степен 0,16 Домар 4. степен 1 Помоћни радници 1. степен 8,5 Радник у школској радионици-узгајивач 1. степен 2,5
 4. 4. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 4 3.2. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У ШКОЛИ Школа је образовала ученике за следећа подручја рада и образовне профиле: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ Образовни профил Степен Одељења 1. Ветеринарски техничар IV 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 2. Пољопривредни техничар IV 1/2, 2/2, 3/2 4/2 3. Техничар хортикултуре IV 1/3, 2/3, 3/3,4/3 4. Цвећар-вртлар III 1/6 5. Пекар III 1/6, 2/6, 3/6 6. Месар III 3/6 7.Руковалац механичар пољопривредном техником III 1/6 ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ Образовни профил Степен Одељења 1. Техничар за заштиту животне средине IV 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 2. Техничар за индустријску фармацеутску технологију IV 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 Школа обавља преквалификацију и доквалификацију одраслих, као и завршетак започетог школовања по решењима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 3.3. РИТАМ РАДНОГ ДАНА Школске 2015/2016. године Школа је радила у две смене. Смене се мењају недељно. Прва смена траје од 07.15 до 13.20 сати а друга од 13.30 до 19.35 сати. Структура трајања часа и пауза између часова: Час Прва смена Друга смена I 07,15 - 08,00 13,30 – 14,15 II 08,05 – 08,50 14,20 – 15,05 III 09,10 – 09,55 15,25 – 16,10 IV 10,00 – 10,45 16,15 – 17,00 V 10,55 – 11,40 17,10 – 17,55 VI 11,45 – 12,30 18,00 – 18,45 VII 12,35 – 13,20 18,50 – 19,35
 5. 5. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 5 4. НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У Годишњем плану рада табеларно је приказан недељни и годишњи фонд часова за све образовне профиле Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу. У складу са тим, сваки наставник је израдио годишњи план рада,као и месечне планове за реализацију наставних садржаја у складу са прописаном нормомчасова и Законом о основама система образовања и васпитања. 5. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА Подела одељења на наставнике за школску 2015/2016. годину наведена је у ГПРШ.Током школске године вршене су извесне промене које су се јавиле због замене одсутних наставника због боловања. Свака промена праћена је издавањем одговарајућег решења и променом решења о структури 40- то часовне радне недеље. Евиденција о наведеним променама се налази код секретара Школе. Часови су реализовани у складу са распоредом часова и календаром образовно - васпитног рада. На основу увида у Књиге евиденције образовно - васпитног рада и анализе достављених табела по предметима и стручним већима, као и детаљне анализе књига евиденције допунског, додатног, припремног рада и рада секција може секонстатовати следеће: Редовна и изборна настава - Наставници су реализовали послове у складу са структуром 40- часовне радне недеље. На основу евиденције о одржаним часовима путем предатих листова извештај о реализацији планираног броја часова наставе за период 01.9.2015. до 22.06.2016. године предали су сви наставници. Анализом евиденционих листа о броју планираних и одржаних часова, установљено је да је код извесног броја наставника број реализованих часова у односу на број планираних мањи. Разлози ових одступања су промене у распореду часова током првогполугодишта и реализација блок наставе, као и због оправданог одсуства наставника. Детаљна анализа и увид у реализацију планираног фонда часова се налази у Књизи
 6. 6. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 6 евиденције о образовно - васпитном раду у школи и у евиденционим листама код педагога Школе.
 7. 7. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 7 6. УЧЕНИЦИ 6.1. УСПЕХ И ИЗОСТАЈАЊА СА НАСТАВЕ УЧЕНИКА ЗА ПРВИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ Према извештају руководиоца Одељењских већа, сви наставници су реализовали програм наставе према предвиђеном плану. У С П Е Х I % II % III % IV % ∑ % Са позитивним успех. 70 46,66 49 42,24 59 45,74 67 50,76 245 46,31 Са једном негативном 20 13,33 20 17,24 42 32,59 23 17,42 105 19,92 Са две негативне 7 4,66 21 18,10 16 12,40 20 15,15 64 12,14 Са три негативне 15 10,00 13 11,21 8 6,20 13 9,98 49 9,30 Са четири негативне 14 9,33 3 2,59 2 1,55 4 3,03 23 4,36 Са пет и више негат. 17 11,33 7 6,03 1 0,77 4 3,03 29 5,50 Укупно са недов.успех. 73 52,00 64 55,17 69 53,49 64 48,48 270 51,23 На основу обрађених података о успеху ученика и њиховим изостанцима, генерално гледано, може се рећи да: од 23 одељења, у сваком одељењу од прве до четврте годинe има недовољних оцена. Од 527 ученика, позитиван успех има 245 ученик (46,31%), а са недовољним успехом је 270 ученика (51,23%). Са једном недовољном оценом је 105 (19,92%) ученика, са две 64 (12,14%) ученика, са три 49 (9,30%) ученика, са четири 23 (4,36%) ученика, са пет или више недовољних оцена 29 (5,50%) ученика. Одељ. Бр.уч. Недов. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По уч. Неоп. По уч. ∑ По уч. 1/1 29 20 3 640 0 9 0,31 649 22,4 1/2 18 14 2 645 35,83 27 1,5 672 37,33 1/3 18 6 0 268 14,89 6 0,33 274 15,22 1/4 28 6 0 410 14,64 6 0,32 419 14,96 1/5 29 16 0 706 24,34 34 1,17 740 25,51 1/6 28 16 5 720 24,71 394 14,07 1114 39,78 ∑ 150 78 10 3389 22,59 476 3,17 3868 25,79
 8. 8. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 8 Одељ. Бр.уч. Недов Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ По уч Неопра По уч. ∑ По уч 2/1 27 16 2 642 23,78 15 0,6 657 24,33 2/2 16 9 3 549 34,31 146 9,13 695 43,43 2/3 20 13 2 1557 77,85 69 3,45 1626 81,3 2/4 22 15 4 679 30,86 23 1,04 702 31,9 2/5 16 6 0 266 16,63 3 0,19 269 16,81 2/6 15 5 1 691 46,07 76 5,07 767 51,00 ∑ 116 64 12 4384 37,79 332 2,86 4716 40,66 Одељ Бр.уч Недо Неоц И З О С Т А Н Ц И Оправ По уч Неопра По уч ∑ По уч 3/1 28 18 1 1299 46,39 58 2,07 1357 48,46 3/2 19 11 0 420 22,10 42 2,21 462 24,31 3/3 20 9 2 804 40,2 28 1,4 832 41,6 3/4 23 9 3 521 22,65 9 0,39 530 23,04 3/5 25 15 3 601 24,04 21 0,84 622 24,88 3/6 14 7 0 1070 76,43 90 6,43 1160 82,86 ∑ 129 69 9 4715 36,55 248 1,92 4963 38,47 Одељ. Бр.уч Недов. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По уч Неопр. По уч ∑ По уч 4/1 25 7 9 1280 51,2 23 0,92 1303 52,1 4/2 29 11 0 1672 57,65 93 3,21 1765 60,86 4/3 28 17 1 1146 40,93 48 1,71 1194 43,00 4/4 28 15 0 1236 44,14 24 0,86 1260 45,00 4/5 22 14 5 617 28,04 8 0,36 625 28,4 ∑ 132 64 15 5951 45,08 196 1,48 6147 46,57 Анализа успеха ученика по годинама указује да, ученици првих разреда имају 73 (52%) недовољних оцена, што и није тако добар податак, али та чињеница не сме да нас завара пошто су у питању ученици који се адаптирају на средњу школу, па је наставницима потребан одређени период праћења ученика како би имали прави увид у њихово постигнуће. Ученици других разреда имају 64 (55,17%) негативних оцена, ученици трећих разреда 69 (53,49%) и ученици четвртих разреда 64 (48,48%)негативних оцена.
 9. 9. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 9 Успеху ученика у знатној мери доприноси и редовност похађања наставе. У првом класификационом периоду, ученици су направили мноштво изостанака са наставе. Укупан број изостанака је 19694 изостанака (37,37 по ученику), 18439 оправданих (34,99 по ученику) и 1252 неоправданих (2,38 по ученику). Највећи број изостанака у односу на укупан број ученика имају ученици четвртих разреда 6147 (46,57 по ученику), па ученици трећих разреда 4963 (38,47 по ученику), затим ученици других разреда 4716 (40,66 по ученику), а најмање изостанака ученици првих разреда 3868 (25,79 по ученику). Највећи број неоправданих изостанака направили су ученици првих разреда 476 (3,17 по ученику), а најмање ученици четвртих разреда 196 (по ученику 1,48). У складу са изостанцима ученика изречене су и одређене васпитне мере (Табела 6.). Број изречених васпитних мера је 125. Од тог броја, опомену одељењског старешине има 78 ученика, 36 ученика има укор одељењског старешине, а 11 ученика има укор одељенског већа. Највише изречених мера је на нивоу првих разреда – 37, па других разреда - 35, па четвртих–28 и трећих- 25. Два ученика су предложена за укор Наставничког већа. ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ I II III IV ∑ Опомена одељ.старешине 23 20 15 20 78 Укор одељ.старешине 10 14 7 5 36 Укор одељ.већа 4 1 3 3 11 Укор директора 0 0 0 0 0 Укор Наставничког већа 0 0 0 0 0 ∑ 37 35 25 28 125 Узимајући у обзир изложену ситуацију, у циљу поправљања свих наведених параметара потребно је у наредном периоду урадити следеће: - Континуирано пратити и по потреби израдити план подршке ученицима са недовољним успехом и великим бројем изостанака; - Одељењским старешинама сугерисати да на нивоу одељењске заједнице размотре проблем недовољног успеха ученика и великог броја изостанака са давањем конкретних предлога за превазилажење наведених тешкоћа; - Организовати тематске састанке на нивоу Стручних већа на којима ће се конкретизовати мере за побољшање успеха на нивоу Већа;
 10. 10. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 10 - Предметни наставници треба да организују допунске часове за ученике са недовољним успехом и континуирано да прате њихово даље напредовање; - Појачати педагошко – инструктивни рад са наставницима у вези са организацијом наставног процеса и подстицањем мотивације ученика; - Поставити адекватније исходе образовно – васпитног рада са ученицима и наставу учинити занимљивом и интересантнијом за ученике; - Интензивирати саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу и напредовању, као и са ученицима који изостају са наставе. - Организовати родитељске састанке на којима ће се презентовати конкретни подаци о раду одељења, проблемима изостајања ученика, проблемима напуштања наставе или закашњавања на наставу. 6.2. УСПЕХ И ИЗОСТАЈАЊА СА НАСТАВЕ УЧЕНИКА ЗА ДРУГИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ Упоредна анализа бројног стања ученика на крају првог класификационог периода и на крају првог полугодишта, указује да се бројно стање ученика незнатно променило. На крају првог класификационог периода укупан број ученика био је 527. У току полугодишта је било извесних промена у броју ученика по одељењима, због уписивања и исписивања ученика. На крају првог полугодишта забележено је да школу похађа 525 ученика, 365 женских и 160 мушких. Ученици су распоређени у 23 одељења. Највећи број ученика - 148 је у првој години, затим у четвртој - 132, па у трећој - 129, док је најмањи број ученика у другом разреду – 116. Према извештајима руководиоца Одељењских већа, на седници Одељењских већа сви наставници су се изјаснили да су реализовали програм наставе према предвиђеном плану. У С П Е Х I % II % III % IV % ∑ % Са позитивним успехом 93 62,84 72 62,07 87 67,44 99 75,00 351 66,86 Са једном негативном 16 11,49 19 16,38 18 13,95 11 8,33 64 12,19 Са две негативне 7 4,73 7 6,03 5 3,88 6 4,55 25 4,76 Са три негативне 11 7,43 1 0,86 0 0 2 1,52 15 2,86 Са четири негативне 3 2,03 1 0,86 0 0 0 0 4 0,76 Са пет и више негат. 6 4,05 0 0 2 1,55 0 0 8 1,52 Укупно са недов.успех. 43 29,73 28 24,14 25 19,38 19 14,40 116 22,10
 11. 11. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 11 Анализирајући успех ученика на крају првог полугодишта, на основу расположивих података, долази се до следећих сазнања: Општи успех ученика на крају првог полугодишта је бољи у односу на успех ученика на крају првог класификационог периода. Од укупног броја ученика (525), позитиван успех има 351 ученика (66,86%), што је Недовољан успех има 116 ученика (22,10%), а неоцењених је 58 ученика (11,05%). Број неоцењених ученикаје у овом полугодишту присутан у већој мери, те се овим проблемом треба озбиљније позабавити. Од укупног броја ученика, одличан успех има: 59 ( 11,24%). Врло добрих је 135 (25,71%), док је добрих 151 (28,76%) и довољних 6 (1,14%). Код ученика који су остварили недовољан успех, највећи број ученика је са једном негативном оценом- 64 (12,19%), док је 8 ученика (1,52%) са пет или више негативних оцена. ИЗОСТАЈАЊЕ СА НАСТАВЕ Одељ. Бр.уч. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По учен. Неопра. По учен. Укупно По учен. 1/1 29 0 1510 52,07 17 0,59 1527 52,66 1/2 18 4 1847 102,61 73 4.05 1920 106,67 1/3 18 1 474 26,33 15 0,83 489 27,16 1/4 28 0 953 34,04 21 0,75 974 34,79 1/5 28 0 1575 56,25 48 1,71 1623 57,96 1/6 27 6 1412 52,3 279 10,3 1691 62,6 Укупно 148 11 7771 52,51 453 3,06 8224 55,57 Одељ. Бр.уч. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По учен. Неопра. По учен. Укупно По учен. 2/1 27 2 1777 65,81 43 1,59 1820 67,41 2/2 16 3 1555 94,18 157 9,81 1712 107 2/3 20 5 2412 120 104 5,2 2516 125 2/4 22 2 1474 67 43 1,95 1517 35,3 2/5 16 0 555 34,7 6 0,4 561 35,1 2/6 15 4 1873 125 197 13 2070 138 Укупно 116 16 9646 83,16 550 4,74 10196 87,90
 12. 12. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 12 Одељ. Бр.уч. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По учен. Неопра. По учен. Укупно По учен. 3/1 28 7 2427 86,68 167 5,96 2594 92,64 3/2 19 1 1082 56,95 71 3,74 1153 60,68 3/3 20 2 1669 83,45 74 3,7 1743 87,15 3/4 23 1 836 36,35 13 0,56 849 36,91 3/5 25 1 1840 73,6 54 2,16 1894 75,76 3/6 14 5 1890 135 169 12,07 2059 147,07 Укупно 129 17 9744 75,53 548 4,25 10292 79,78 Одељ. Бр.уч. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По учен. Неопр. По учен. Укупно По учен. 4/1 25 7 3158 126,32 84 3,36 3242 129,68 4/2 29 3 4051 139,69 140 4,83 4191 144,52 4/3 28 3 2645 94,46 114 4,07 2759 98,53 4/4 28 0 2658 94,93 53 1,89 2711 96,82 4/5 22 1 1622 73,72 18 0,81 1640 74,54 Укупно 132 14 14134 107,08 409 3,10 14543 110,17 На крају првог полугодишта укупан број изостанака ученика је 43255 што по ученику износи 82,39 изостанака. Ученици су направили 41295 оправданих (78,66 по ученику) и 1960 (3,73 по ученику) неоправданих изостанака. Највећи број изостанака по ученику имају ученици четвртог разреда – 107,08 по ученику, затим ученици другог разреда- 83,16 по ученику, па ученици трећег разреда – 75,53 по ученику, а најмање ученици првог разреда – 52,51 по ученику. Највећи број неоправданих изостанака по ученику имају ученици другог разреда (4,74), па ученици трећег разреда (4,25), затим ученици четвртог разреда (3,10 по ученику) и на крају ученици првог разреда (3,06 по ученику). Изостајање ученика је резултат здравствених проблема ученика, али и резултат ангажовања ученика у различитим ваннаставним активностима,... Постоји одређени
 13. 13. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 13 број изостанака за које се сматра да су резултат „манипулације“ ученика у време писмених и контролних провера знања. Ученици који имају већи број изостанака укључени су , а уколико нису, морају бити, у појачани васпитни рад, а већина ученика, посебно оних са већим бројем неоправданих изостанака, укључена је у рад са одељенским старешинама и педагогом Школе. Ранг Разред Средња оцена 1 4/4 4,08 2 4/1 3,94 3 1/3 3,62 4 1/4 3,45 5 2/5 3,40 6 2/4 3,38 7 3/1 3,32 8 4/2 3,31 8 3/4 3,31 10 1/5 3,30 10 3/2 3,30 12 2/2 3,29 13 3/1 3,28 14 4/5 3,25 14 2/6 3,25 16 3/3 3,23 17 4/3 3,21 18 3/5 3,15 19 1/6 3,07 20 1/1 2,92 21 2/3 2,89 22 3/6 2,84 23 1/2 2,65 ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО -ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ I II III IV ∑ Опомена одељ.старешине 17 23 18 29 87 Укор одељ.старешине 14 19 11 23 67 Укор одељ.већа 8 9 22 10 49 Укор директора 0 0 0 0 0 Укор Наставничког већа 0 1 1 0 2 ∑ 39 52 52 62 205
 14. 14. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 14 На крају првог полугодишта, у складу са бројем изостанака ученика и њихове дисциплине, може се закључити да је број изречених васпитних и васпитно – дисциплинских мера повећан у односу на претходни период. Највише има опомена одељењског старешине - 87 затим укора одељењског старешине – 67, затим укора одељењског већа – 4. Изречена су и два укора наставничког већа. Највећи број изречених мера има четврта година (62), затим друга и трећа година по 52, па прва година 39. Највећи број изречених васпитних мера јесу опомене одељењског старешине и укор одељенског старешине, а најмање укора одељенског већа, изузев у случају треће године, где је највећи број изречених васпитних мера укор одељенског већа. Укор наставничког већа школе имају два ученика – један из другог, а други из трећег разреда због недоличног понашања и теже повреде радне обавезе ученика. ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ВЛАДАЊЕ I II III IV ∑ Одличан (5) 126 92 98 99 415 Врло добро (4) 12 14 10 23 59 Добро (3) 5 8 15 10 38 Довољно (2) 3 1 4 0 8 Незадовољавајуће (1) 2 1 2 0 5 ∑ 148 116 129 132 525 Највећи број ученика (415) има одлично владање, док оцену незадовољавајуће 1 има 5 ученика. Велики број ученика је добило закључну оцену из владања мању од 5 због изостајања и лакших повреда радних обавеза ученика. ПОХВАЉИВАЊЕ УЧЕНИКА Укупан број похваљених ученика је 69, од тога је 58 за одличан успех и примерно владање. Остали ученици су похваљени за редовност у похађању наставе и учешће у ванаставним активностима.
 15. 15. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 15 6.3. УСПЕХ И ИЗОСТАЈАЊЕ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ НА ТРЕЋЕМ КЛАСИФИКАЦИОНОМ ПЕРИОДУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ Према извештају руководиоца Одељењских већа, сви наставници су реализовали програм наставе према предвиђеном плану. Укупан број ученика на крају овог класификационог периода је 517 што је за 8 ученика мање него на крају првог полугодишта, где је укупан број ученика био 525. На основу обрађених података о успеху ученика и њиховим изостанцима, генерално гледано, може се рећи да: од 23 одељења, у сваком одељењу од прве до четврте годинe има негативних оцена. Укупан број ученика са позитивним оцена на крају овог класификационог периода је 258 (49,90%). Број ученика са негативним оценама је 219 (42,36%). У С П Е Х I % II % III % IV % ∑ % Са позитивним оценама 68 47,22 49 43,36 60 46,87 81 61,36 258 49,90 Са једном негативном 23 15,97 20 17,70 27 21,09 25 18,94 95 18,37 Са две негативне 10 6,94 8 7,08 15 11,72 15 11,36 48 9,28 Са три негативне 10 6,94 6 5,31 11 8,59 3 2,27 30 5,80 Са четири негативне 9 6,25 9 7,96 8 6,25 2 1,51 28 5,42 Са пет и више негат. 12 8,33 5 4,42 1 0,78 0 0 18 3,48 Укупно са негативним оц. 64 44,44 48 42,48 62 48,44 45 34,09 219 42,36 Анализа успеха ученика по годинама указује да, ученици првих разреда имају 64 (44,44%) негативне оцене, ученици других разреда имају 48 (42,48%) негативне оцене, ученици трећих разреда 62 (48,44%) и ученици четвртих разреда 45 (34,09%) негативне оцене. Успеху ученика у знатној мери доприноси и редовност похађања наставе. У овом класификационом периоду ученици су направили мноштво изостанака са наставе Година Бр.уч. I 144 II 113 III 128 IV 132 Укупно 517
 16. 16. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 16 (оправданих изостанака је знатно више него неоправданих. Такође, примећено је да је успек ученика био бољи за крај првог полугодишта. Година Бр.уч. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По учен. Неопра. По учен. Укупно По учен. I 144 4105 28,51 53 0,37 4158 28,87 II 113 3236 28,64 164 1,45 3400 30,09 III 128 3187 24,90 40 0,31 3227 25,21 IV 132 4337 32,86 90 0,68 4427 33,54 Укупно 517 14865 28,75 347 0,67 15212 29,42 Укупан број изостанака је 15212 (29,42 по ученику), 14865 оправданих (28,75 по ученику) и 347 неоправданих (0,67 по ученику). Највећи број изостанака у односу на укупан број ученика имају ученици четвртих разреда 4427 (33,54 по ученику), па ученици првог разреда 4158 (28,87 по ученику), затим ученици другог разреда 3400 (30,09 по ученику), а најмање изостанака направили су ученици трећег разреда 3227 (25,21 по ученику). Највећи број неоправданих изостанака направили су ученици другог разреда 164 (1,45 по ученику), а најмање ученици трећег разреда 40 (по ученику 0,31). У табелама 4., 5., 6. и 7. дат је приказ изостанака ученика по годинама и одељењима. Одељ. Бр.уч. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По учен. Неопра. По учен. Укупно По учен. 1/1 30 943 31,43 18 0,6 961 32,03 1/2 18 861 47,83 5 0,28 866 48,11 1/3 18 419 23,28 4 0,22 423 23,5 1/4 29 592 20,41 7 0,24 599 20,65 1/5 27 573 21,22 10 0,37 583 21,59 1/6 22 717 32,59 9 0,41 726 33 Укупно 144 4105 28,51 53 0,37 4158 28,87 Одељ. Бр.уч. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По учен. Неопра. По учен. Укупно По учен. 2/1 26 480 18,46 9 0,35 489 18,81 2/2 16 583 36,44 100 6,25 683 37,68 2/3 20 624 31,2 35 1,75 659 32,95 2/4 21 516 24,57 11 0,52 527 25,09 2/5 16 169 10,56 2 0,12 171 10,7 2/6 14 864 61,71 7 0,5 871 62 Укупно 113 3236 28,64 164 1,45 3400 30,09
 17. 17. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 17 Одељ. Бр.уч. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По учен. Неопра. По учен. Укупно По учен. 3/1 28 618 22,07 18 0,64 636 22,7 3/2 19 417 21,95 8 0,42 425 22,36 3/3 20 555 27,75 9 0,45 564 28,2 3/4 22 292 13,27 1 0,04 293 13,31 3/5 25 577 23,08 4 0,16 581 23,24 3/6 14 728 52 0 0 728 52 Укупно 128 3187 24,90 40 0,31 3227 25,21 Одељ. Бр.уч. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По учен. Неопра. По учен. Укупно По учен. 4/1 25 770 30,8 15 0,6 785 31,4 4/2 29 1282 44,21 15 0,52 1297 44,72 4/3 28 1042 37,21 36 1,29 1078 38,5 4/4 28 618 22,07 16 0,57 634 22,64 4/5 22 625 28,41 8 0,36 633 28,77 Укупно 132 4337 32,86 90 0,68 4427 33,54 У складу са изостанцима ученика изречене су и одређене васпитне мере. Број изречених васпитних мера је 27. Од тог броја, опомену одељењског старешине има 14 ученика, 12 ученика има укор одељењског старешине, а 1 ученик има укор одељенског већа. Највише изречених мера је на нивоу четвртог разреда – 13, а најмање на нивоу трећег разреда- 3. У овом периоду није изречена ниједна васпитно-дисциплинска мера. ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ I II III IV ∑ Опомена одељ.старешине 1 2 2 9 14 Укор одељ.старешине 4 3 1 4 12 Укор одељ.већа 0 1 0 0 1 Укор директора 0 0 0 0 0 Укор Наставничког већа 0 0 0 0 0 ∑ 5 6 3 13 27 Укупан број неоцењених ученика на овом класификационом периоду је 192, што је знатно више него на крају првог полугодишта, када је укупано 58 ученика било неоцењено. Ученици су у великом броју неоцењени због оправданог и неоправданог изостајања са наставе, као и због оправданог одсуства наставника.
 18. 18. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 18 Година Бр.уч. Неоцењени Број предмета из којих су ученици неоцењени 1 2 3 4 5 6 7 8 и више I 144 56 38 6 3 1 1 1 2 4 II 113 50 30 7 8 0 0 0 0 5 III 128 46 32 6 4 1 1 0 0 2 IV 132 40 23 5 5 3 2 2 0 0 Укупно 517 192 123 24 20 5 4 3 2 11 Највећи број ученика- 192 није оцењен из једног предмета, док су два ученика неоцењена из седам предмета. Из 8 и више предмета 11 ученика није оцењено. У ову групу ученика улазе ученици који због великог броја оправданих изостанака нису оцењени ни из једног предмета. * * * * * Узимајући у обзир изложену ситуацију, у циљу поправљања свих наведених параметара за крај првог и другог класификационог периода школске 2015/2016. године предложене су педагошке мере (доле наведене), те су одељенске старешине (руководиоци одељенских већа) изложоли шта је од доле наведених мера спроведено. На свим одељенским већима је констатовано да је успех ученика знатно лошији на трећем класификационом периоду него за крај првог полугодишта.Такође, констатовано је да је овај класификациони период трајао знатно краће него први и други, те је и то један од разлога слабијег успеха ученика, као и резултат великог броја неоцењених ученика. Одељенске старешине и предметни наставници су обављали индивидуалне и групне разговоре са ученицима који су показивали слабији успех у циљу побољшљња истог, предметни наставници су организовали часове допунске наставе, који су евидентирани у Књизи евиденције осталих облика образовно-васпитног рада, организовани су родитељски састанци на нивоу одељења, као и заједнички родитељски састанци за родитеље свих ученика (по годинама), на којима су присуствовали и директор школе, секретар, педагог и организатор практичне наставе. Све ове предузете активности имале су и имаће и даље за циљ поправљање успеха ученика у учењу, као смањење броја изостанака ученика. Одељенске старешини ће у записнику са седнице
 19. 19. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 19 Одељенског већа навести свако за свој разред конкретне мере које су предузете и њихове резултате. Мере за побољшање успеха и смањивање броја изостанака ученика: - Континуирано пратити и по потреби израдити план подршке ученицима са недовољним успехом и великим бројем изостанака; - Одељењским старешинама сугерисати да на нивоу одељењске заједнице размотре проблем недовољног успеха ученика и великог броја изостанака са давањем конкретних предлога за превазилажење наведених тешкоћа; - Организовати тематске састанке на нивоу Стручних већа на којима ће се конкретизовати мере за побољшање успеха на нивоу Већа; - Предметни наставници треба да организују допунске часове за ученике са недовољним успехом и континуирано да прате њихово даље напредовање; - Појачати педагошко – инструктивни рад са наставницима у вези са организацијом наставног процеса и подстицањем мотивације ученика; - Поставити адекватније исходе образовно – васпитног рада са ученицима и наставу учинити занимљивом и интересантнијом за ученике; - Интензивирати саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу и напредовању, као и са ученицима који изостају са наставе. - Организовати родитељске састанке на којима ће се презентовати конкретни подаци о раду одељења, проблемима изостајања ученика, проблемима напуштања наставе или закашњавања на наставу. Поред горе наведених мера, које су биле и које су и даље актуелне, наставницима се даје нови предлог педагошких мера за унапређивање наставног рада: ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ И ИНТЕРЕСОВАЊА 1. Омогућити ученицимa дa чешће доживе успех и рaдост у рaду, јер тaко ствaрaју влaстите изворе поткрепљењa; 2. Ствaрaти услове у којимa ученици могу дa обaвљaју сaмоконтролу и сaмопроцену свог рaдa;
 20. 20. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 20 3. Дa би сaдржaји мотивaционо деловaли обрaтити пaжњу нa оргaнизaцију чaсa при обрaди новог грaдивa; 4. Нa мотивaцију ученикa утиче реaлно и објективно оцењивaње. Примењивaти рaзличите поступке и технике у оцењивaњу. Оценa требa дa је јaвнa и обрaзложенa; Рaзвијaње интересовaњa зa рaд и учење зaвиси од обликa и нивоa сaмостaлности ученикa у процесу учењa. ПРЕПОРУКЕ ЗА БОЉЕ УСВАЈАЊЕ И САВЛАДАВАЊЕ ТЕХНИКА УЧЕЊА 1. У свим одељењимa и нa свим чaсовимa говорити ученицимa о специфичностимa учењa дaтог предметa; 2. Свaкодневно подсећaти ученике нa фaкторе успешног учењa; 3. Нa ЧОС обрaдити теме предвиђене из облaсти учењa; 4. Нaвикaвaти и оспособљaвaти ученике зa коришћење уџеникa, књигa, енциклопедијa, библиогрaфијa, едицијa, штaмпе, ТВ, интернетa и других изворa знaњa; 5. Истaћи циљ учењa и прaктичну применљивост знaњa; 6. У нaстaви што више примењивaти aктивне облике учењa. ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ РАДНИХ НАВИКА 1. Ученицимa и родитељимa истицaти потребу придржaвaњa режимa дaнa; 2. Редовно задавати и прегледaти домaће зaдaтке; 3. Честим проверaвaњем и оцењивaњем подстицaти ученике нa редовно учење и изрaду домaћих зaдaтaкa, применом рaзличитих обликa и техникa; 4. Инсистирaти нa тaчности, уредности и сaмостaлностaлном рaду; 5. У нaстaвном рaду користити средствa позитивне мотивaције.
 21. 21. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 21 6.4. УСПЕХ И ИЗОСТАЈАЊЕ УЧЕНИКА ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА СА НАСТАВЕ НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2015/2016. ГОДИНЕ На крају наставне 2015/2016. године укупан број ученика прве, друге и треће године је 367. Структура ученика по полу показује да је знатно више ученица (252 ученице и 115 ученика). Таква структура је уобичајена за ову врсту школе и, са мањим одступањима, се понавља из године у годину. Одељење Укупно М Ж 1/1 30 16 14 1/2 18 9 9 1/3 18 0 18 1/4 29 13 16 1/5 26 3 23 1/6 22 13 9 ∑ 143 54 89 Одељење Укупно М Ж 2/1 26 8 18 2/2 15 5 10 2/3 20 5 15 2/4 20 6 14 2/5 16 2 14 2/6 13 5 8 ∑ 110 31 79 Одељење Укупно М Ж 3/1 28 15 13 3/2 19 8 11 3/3 20 2 18 3/4 22 4 18 3/5 25 1 24 ∑ 114 30 84 ∑ 367 115 252 УСПЕХ УЧЕНИКА На крају наставне 2015/2016. године од 367 ученика прве, друге и треће године позитиван успех остварило је 323 ученика (88,01%), недовољан успех 15 ученика (4,09%). Највећу пролазност има други разред (99 ученика-90%). Највише ученика са недовољним успехом је у првом разреду (6 ученика- 4,20%) и трећем разреду (6 ученика-5,26%).
 22. 22. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 22 У С П Е Х I % II % III % Ʃ % Са позитивним успехом 127 88,81 99 90,00 97 85,09 323 88,01 Одличних 20 13,99 17 15,45 15 13,16 52 14,17 Врло добрих 42 29,37 28 25,45 45 39,47 115 31,34 Добрих 52 36,36 49 44,55 32 28,07 133 36,24 Довољних 13 9,09 5 4,55 5 4,39 23 6,27 Недовољних 7 4,90 2 1,82 6 5,26 15 4,09 Укупно са недов.успех. 7 4,90 2 1,82 6 5,26 15 4,09 У С П Е Х 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 Ʃ Са позитивним успехом 26 12 17 29 23 20 127 Одличних 4 0 4 5 5 2 20 Врло добрих 6 3 6 15 8 4 42 Добрих 10 8 6 9 10 9 52 Довољних 6 1 1 0 0 5 13 Недовољних 2 1 0 0 3 0 6 Укупно са недов.успех. 2 1 0 0 3 0 6 У С П Е Х 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 Ʃ Са позитивним успехом 26 12 17 17 16 11 99 Одличних 4 2 2 3 4 2 17 Врло добрих 6 5 2 9 3 3 28 Добрих 16 5 10 5 8 5 49 Довољних 0 0 3 0 1 1 5 Недовољних 0 0 0 2 0 0 2 Укупно са недов.успех. 0 0 0 2 0 0 2 У С П Е Х 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 Ʃ Са позитивним успехом 22 17 19 22 17 97 Одличних 2 2 3 5 3 15 Врло добрих 14 8 7 9 7 45 Добрих 5 7 7 8 5 32 Довољних 1 0 2 0 2 5 Недовољних 0 0 0 0 6 6 Укупно са недов.успех. 0 0 0 0 6 6
 23. 23. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 23 ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА На нивоу Школе на крају наставне 2015/2016. године, ученици прве, друге и треће године направили су укупно 51398 изостанка, односно 140,05 по ученику. Оправданих изостанака је 49323, а неоправданих 2069. Год. Бр.уч. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. Неопра. Укупно По учен. Укупно По учен. I 143 10 18121 819 18940 132,45 2594 92,64 II 110 10 16328 677 17005 154,59 1153 60,68 III 114 11 14874 573 15453 135,55 1743 87,15 Укупно 367 31 49323 2069 51398 140,05 849 36,91 Највећи број изостанака (оправаданих и неоправданих) направили су ученици првог разреда, затим следе ученици другог и на крају ученици трећег разреда. Може се приметити тенденција великог изостајања (оправданог или неоправданог) ученика са редовне наставе. Тенденција повећаног изостајања са наставе почиње још у првом разреду, док је то прошле године било од трећег разреда. Нередовно похађање наставе проузрокује лошији успех, па се мора и даље радити на смањивању броја изостанака. У овом послу и даље морају интензивно да сарађују ученици, њихови родитељи, одељењске старешине, педагог, директор. Велики број изостанака довео је до 31 неоцењех ученика. Највећи број неоцењених ученика је на нивоу треће године (11 ученика). Одељ. Бр.уч. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. Неопра. Укупно По учен. 1/1 30 2 3427 270 3697 123,23 1/2 18 5 4203 98 4301 238,94 1/3 18 1 1889 33 1922 106,78 1/4 29 0 2382 69 2451 84,5 1/5 26 0 2873 82 2955 113,65 1/6 22 2 3347 267 3614 164,27 Укупно 143 10 18121 819 18940 132,45
 24. 24. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 24 Одељ. Бр.уч. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. Неопра. Укупно По учен. 2/1 26 0 3047 41 3088 118,76 2/2 15 3 2724 280 3004 187,60 2/3 20 3 4237 169 4406 220,00 2/4 20 2 2494 58 2552 127,60 2/5 16 0 977 13 990 61,87 2/6 13 2 2849 116 2965 228,00 Укупно 110 10 16328 677 17005 154,59 Одељ. Бр.уч. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. Неопра. Укупно По учен. 3/1 28 6 4459 220 4679 167,11 3/2 19 2 1991 69 2066 108,42 3/3 20 1 3399 167 3566 178,30 3/4 22 0 1368 26 1394 63,36 3/5 25 2 3657 91 3748 149,92 Укупно 114 11 14874 573 15453 135,55 ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ На крају наставне 2015/2016. године за ученике прве, друге и треће године, у складу са бројем изостанака ученика и њихове дисциплине, изречено је укупно 150 васпитних мера. Највише има опомена одељењског старешине - 57 затим укора одељењског старешине – 55, затим укора одељењског већа – 38. Васпитно- дисциплиске мере нису изрицане. ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ I II III Ʃ Опомена одељ.старешине 27 10 20 57 Укор одељ.старешине 21 19 15 55 Укор одељ.већа 17 11 10 38 Укор директора 0 0 0 0 Укор Наставничког већа 0 0 0 0 ∑ 65 40 45 150
 25. 25. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 25 Највећи број изречених мера има прва година (65), затим трећа година (45), и на крају друга година (40). Највећи број изречених васпитних мера јесу опомене одељењског старешине и укор одељенског старешине, а најмање укора одељенског већа, изузев у случају треће године, где је највећи број изречених васпитних мера укор одељенског већа. ПОХВАЉИВАЊЕ УЧЕНИКА Укупан број похваљених ученика је 60, од тога је 52 за одличан успех и примерно владање. Остали ученици су похваљени за редовност у похађању наставе и учешће у ванаставним активностима. ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ Име и презиме ученика Разлог похваљивања 1/1 Христина Манојловић Одличан успех и примерно владање Гордана Петковић Одличан успех и примерно владање и учешће на реп. такм. из математике Лука Николић Одличан успех и примерно владање Урош Нинковић Одличан успех и примерно владање 1/3 Андреа Вранић Одличан успех и примерно владање и редовност у похађању наставе Ксенија Ковачевић Одличан успех и примерно владање Јована Милошевић Одличан успех и примерно владање Светлана Шлапак Одличан успех и примерно владање 1/4 Милан Јанковић Одличан успех и примерно владање и учешће на реп. такм. из хемије Димитрије Благић Одличан успех и примерно владање Александар Порчић Одличан успех и примерно владање Теодора Станојевић Одличан успех и примерно владање Алекса Петровић Одличан успех и примерно владање Ивана Јовановић Редовност похађања наставе Владимир Галић Одличан успех и примерно владање 1/5 Алђела Божић Одличан успех и примерно владање Марко Јовановић Одличан успех и примерно владање Сара Максимовић Одличан успех и примерно владање Катарина Маринковић Одличан успех и примерно владање
 26. 26. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 26 Тамара Јевтић Одличан успех и примерно владање Тамара Лукић Редовност похађања наставе 1/6 Стефан Карић Одличан успех и примерно владање Марко Матић Одличан успех и примерно владање 2/1 Јелена Ђуровић Одличан успех и примерно владање Миња Станивук Одличан успех и примерно владање Марија Мијаиловић Одличан успех и примерно владање Марија Благојевић Одличан успех и примерно владање Никола Вулићевић Редовност похађања наставе Ивана Јовановић Редовност похађања наставе 2/2 Николина Бојат Одличан успех и примерно владање Катарина Петровић Одличан успех и примерно владање 2/3 Катарина Ашковић Одличан успех и примерно владање Анђела Ранковић Одличан успех и примерно владање 2/4 Лазар Белић Одличан успех и примерно владање Марија Пушкар Одличан успех и примерно владање Анђела Марковић Одличан успех и примерно владање 2/5 Кристина Јевтић Одличан успех и примерно владање Ања Бандур Одличан успех и примерно владање Милица Милосављевић Одличан успех и примерно владање Софија Николић Одличан успех и примерно владање Ана Крсмановић Редовност похађања наставе 2/6 Душан Драгојевић Одличан успех и примерно владање Никола Поповић Одличан успех 3/1 Јована Ковачевић Одличан успех и примерно владање Теодора Стојадиновић Одличан успех и примерно владање и учешће на реп. такм. из математике Драгиша Павловић Редовност похађања наставе 3/2 Маријана Јованић Одличан успех и примерно владање Стефан Марковић Одличан успех и примерно владање 3/3 Јелена Бошковић Одличан успех и примерно владање Марина Марковић Одличан успех и примерно владање Томислав Остојић Одличан успех и примерно владање Тијана Стенић Редовност похађања наставе 3/4 Никола Станојевић Одличан успех и примерно владање Маја Агарски Одличан успех и примерно владање Давид Живковић Одличан успех и примерно владање Бојана Ранковић Одличан успех и примерно владање Марија Бошковић Одличан успех и примерно владање 3/5 Никола Плавшић Одличан успех и примерно владање и учешће на реп. такм. из хемије
 27. 27. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 27 Ана Петровић Одличан успех и примерно владање Милица Павловић Одличан успех и примерно владање Ученици који се упућују на полагање разредног испита: РАЗРЕДНИ ИСПИТ Име и презиме ученика Наставни предмет 1/1 Лидија Трајковић Рачунарство и информатика; Анатомија и физиологија 1/2 Ивана Васић Заштита биља;Пољопривредна техника;Професионална пракса Марија Матић Математика; Педологија и агрохемија Марица Петровић Математика; Педологија;Заштита биља;Рачунарство и информатика;Пољопривредна техника Лазар Тодоровић Професионална пракса Лука Шћепановић Професионална пракса 1/3 Оливера Лазић Руски језик 1/6 Ивана Лазић Пракса Милош Недељковић Информатика и рачунарство;Физика;Хемија;Исхрана људи;Операције и мерања; Сировине у пекарству; Математика 2/2 Маја Јовановић Биљна произ. 1;Српски јез. и књиж.;Математика;Проф. Пракса Милијана Перић Српски јез.и књиж.; Математика Александар Бугарски Биљна произ. 1; 2/3 Надица Вујчић Цвећарство Сузана Радосављевић Цвећарство Кристина Јездимировић Сви предмети (12) 2/4 Никола Максимовић Аналитичка хемија Даница Миланковић Француски језик 2/6 Никола Марковић Објекти и опрема у пекарству; Руски језик Катарина Станимировић Производња хлеба 3/1 Златко Поповић Болести животиња Никола Радовановић Математика;Породиљство;Болести животиња;Проф. пракса Милица Сарић Болести животиња;Професионална пракса Катарина Шимшић Математика;Породиљство;Болести животиња;Проф. Пракса
 28. 28. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 28 Алекса Мијаиловић Болести животиња Данило Грбић Математика; Породиљство 3/2 Никола Јовановић Српски јез.и књиж.;Пољ.техника; Биљна производња 2 Иван Мијаиловић Пољ. Техника; Биљна производња 2 3/3 Дијана Петровић Практична настава 3/5 Ивана Радосављевић Физичка хемија; Технологија фармацеутских производа Бранка Ивановић Сви предмети изузев физичког васпитања Ученици који се упућују на полагање поправног испита: Одељ. ПОПРАВНИ ИСПИТ Име и презиме ученика Наставни предмет 1/1 Михаил Ињутин Анатомија и физиологија Филип Милановић Анатомија и физиологија; Математика 1/2 Марија Матић Енглески језик 1/5 Јована Дрењанин Општа и неорганска хемија Бојана Ђурић Општа и неорганска хемија Марија Радосављевић Општа и неорганска хемија 2/4 Никола Максимовић Органска хемија Срђан Урошевић Аналитичка хемија 3/5 Маријана Аћимовић Технологија фармацеутских производа Сара Ивковић Технологија фармацеутских производа Катарина Јаначковић Технологија фармацеутских производа Вања Јеремић Технологија фармацеутских производа Теодора Пјевац Тех. Фармац. Произ.; Физичка хемија Вера Халај Технологија фармацеутских производа УСПЕХ ПО ОДЕЉЕЊИМА Одељ. Средња оцена Одељењски старешина 1/1 3,12 Александра Милошевић 1/2 2,93 Весна Калоперовић 1/3 3,67 Јасмина Тица 1/4 3,69 Гордана Радојичић 1/5 3,59 Љиљана Чолић 1/6 3,21 Ивана Нешић 2/1 3,44 Жарко Угарковић 2/2 3,50 Биљана Арсенијевић 2/3 3,13 Биљана Вулетић 2/4 3,69 Светлана Живковић
 29. 29. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 29 2/5 3,60 Зорица Орлић 2/6 3,42 Гордана Тимотијевић Ђаковић 3/1 3,62 Татјана Мићовић Филиповић 3/2 3,63 Тања Бучић 3/3 3,35 Живана Марковић 3/4 3,70 Владимир Марошанин 3/5 3,34 Драгана Протић 6.5. Успех ученика првог, другог и трећег разреда након одржаних разредних испита у јунском испитном року школске 2015/2016. године Након одржаних разредних испита још 5 завршава разред са успехом. 1. Лазић Оливера 1/3, полагала и положила разредни испит из руског језика (одличан 5) и завршава разред са врло добрим успехом. 2. Радосављевић Сузана 2/3, полагала је и положила разредни испит из цвећарства (довољан 2) и завршава разред са добрим успехом. 3. Вујичић Надица 2/3, полагала је и положила разредни испит из цвећарства (довољан 2) и завршава разред са добрим успехом. 4. Милановић Даница 2/4, полагала и положила разредни испит из француског језика (врло добар 4) и завршава разред са врло добрим успехом. 5. Марковић Никола 2/6, полагао је и положио разредне испите из руског језика (довољан 2) и објекти и опрема у пекарству (довољан 2) и завршава разред са добрим успехом. У С П Е Х I % II % III % Ʃ % Са позитивним успехом 128 89,51 103 93,64 97 85,09 323 88,01 Одличних 20 13,99 17 15,45 15 13,16 52 14,17 Врло добрих 43 30,87 29 26,36 45 39,47 115 31,34 Добрих 52 36,36 52 47,27 32 28,07 133 36,24 Довољних 13 9,09 5 4,55 5 4,39 23 6,27 Недовољних 7 4,90 2 1,82 6 5,26 15 4,09 Укупно са недов.успех. 7 4,90 2 1,82 6 5,26 15 4,09
 30. 30. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 30 6.6. Успех ученика након разредних и поправних испита у августовском испитном року школске 2015/2016. године 1. Златко Поповић (3/1 Ветеринарски техничар) полагао је и положио разредни испит из предмета болести животиња са оценом довољан 2 и завршава разред са добрим успехом. 2. Дијана Петровић (3/3 Техничар хортикултуре) полагала је и положила разредни испит из предмета практична настава са оценом добар 3 и завршава разред са довољним успехом. 3. Катарина Станимировић (2/6 Пекар) полагала је и положила разредни испит из предмета производња хлеба са оценом довољан 2 и завршава разред са добрим успехом. 4. Ивана Лазић (1/6 Цвећар-вртлар) полагала је и положила разредни испит са оценом одличан 5 и завршава разред са одличним успехом. 5. Александра Поповић (1/2 Пољопривредни техничар) полагала је и положила поправни испит из предмета енглески језик са оценом довољан 2 и завршава разред са добрим успехом. 6. Јована Дрењанин (1/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију) полагала је и положила поправни испит из предмета општа и неорганска хемија са оценом довољан 2 и завршава разред са добрим успехом. 7. Бојана Ђурић (1/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију) полагала је и положила поправни испит из предмета општа и неорганска хемија са оценом довољан 2 и завршава разред са добрим успехом. 8. Марија Радосављевић (1/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију) полагала је и положила поправни испит из предмета општа и неорганска хемија са оценом довољан 2 и завршава разред са добрим успехом. 9. Срђан Урошевић (2/4 Техничар за заштиту животне средине) полагао је и положио поправни испит из предмета аналитичка хемија са оценом довољан 2 и завршава разред са добрим успехом. 10. Маријана Аћимовић (3/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију) полагала је и положила поправни испит из предмета технологија фармацеутских производа са оценом довољан 2 и завршава разред са добрим успехом.
 31. 31. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 31 11. Катарина Јаначковић (3/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију) полагала је и положила поправни испит из предмета технологија фармацеутских производа са оценом добар 3 и завршава разред са добрим успехом. 12. Вера Халај (3/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију) полагала је и положила поправни испит из предмета технологија фармацеутских производа са оценом довољан 2 и завршава разред са добрим успехом. 13. Вања Јеремић (3/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију) полагала је и положила поправни испит из предмета технологија фармацеутских производа са оценом довољан 2 и завршава разред са добрим успехом. 14. Ивана Радосављевић (3/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију) полагала је и положила поправни испит из предмета технологија фармацеутских производа са оценом довољан 2 и завршава разред са добрим успехом. 15. Сара Ивковић (3/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију) полагала је и положила поправни испит из предмета технологија фармацеутских производа са оценом довољан 2 и завршава разред са добрим успехом. 16. Теодора Пјевац (3/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију) полагала је и положила поправне испите из предмета технологија фармацеутских производа са оценом довољан 2 и физичка хемија са оценом довољан 2 и завршава разред са добрим успехом. 17. Никола Радовановић (3/1 Ветеринарски техничар) полагао и положио: разредне испите из предмета породиљсктво (довољан 2) и стручна пракса (довољан 2) и поправни испит из предмета болести животиња (довољан 2) и завршава разред са добрим успехом. 18. Милица Сарић (3/1 Ветеринарски техничар), полагала и положила разредни испит из предмета стручна пракса (довољан 2) и завршава разред са добрим успехом. 19. Алекса Мијаиловић (3/1 Ветеринарски техничар), полагао и положио разредни испит из предмета физичко васпитање (добар 3) и завршава разред са добрим успехом. 20. Данило Грбић (3/1 Ветеринарски техничар), полагао и положио разредни испит из предмета породиљство (добар 3) и завршава разред са добрим успехом. 21. Катарина Шимшић (3/1 Ветеринарски техничар), полагала и положила разредне испите из породиљства (довољан 2) и стручне праксе (довољан 2) и поправне испите из
 32. 32. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 32 болести животиња (довољан 2) и математика (довољан 2) и завршава разред са довољним успехом. 22. Александар Бугарски (2/2 Пољопривредни техничар) полагао и положио разредне испите из математике (довољан 2) и билјне производње 1 (добар 3) и завршава разред са довољним успехом. 23. Милијана Перић (2/2 Пољопривредни техничар) полагала и положила разредне испите из математике (довољан 2), биљне производње 1 ( довољан 2), српског језика и књижевности (довољан 2) и завршава разред са добрим успехом. 24. Никола Максимовић (2/4 Техничар за заштиту животне средине) полагао и положио поправни испит из аналитичке хемије (довољан 2) и завршава разред са добрим успехом. 25. Марија Матић (1/2 Пољопривредни техничар) полагала и положила поправни испит из предмета енглески језик (довољан 2) и педологија и агрохемија (довољан 2) и завршава разред са довољним успехом. 26. Лука Шћепановић (1/2 Пољопривредни техничар) полагао разредни испит из предмета професионална пракса (врло добар 4) и завршава разред са добрим успехом. 27. Лазар Тодоровић (1/2 Пољопривредни техничар) полагао и положио разредни испит из професионалне праксе (добар 3) и завршава разред са довољним успехом. 28. Филип Милановић (1/1 Ветеринарски техничар) полагао и положио поправне испите из предмета анатомија и физиологија (довољан 2) и математика (довољан 2) и завршава разред са довољним успехом. 29. Михаил Ињутин (1/1 Ветеринарски техничар) полагао и положио поправни испит из предмета анатомија и физиологија (довољан 2) и завршава разред са довољним успехом. 30. Иван Мијаиловић (3/2 Пољопривредни техничар) полагао и положио поправни испит из пољопривредне технике (довољан 2) и завршава разред са добрим успехом.
 33. 33. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 33 6.7. Успех и изостајање ученика завршних разреда са наставе на крају наставне 2015/2016. године Укупан број ученика завршних разреда на крају наставне 2015/2016. школске године је 146 (14 ученика трећег степена и 132 ученика четвртог степена. Одељ. Бр.уч. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. Неопр. Укупно По учен. 3/6 14 1 3374 176 3550 253,57 4/1 25 4 5430 99 5529 221,16 4/2 29 0 6429 176 6605 221,76 4/3 28 1 4569 155 4724 169 4/4 28 0 3879 87 3966 141,64 4/5 22 1 3071 40 3111 141,41 Укупно 146 7 26752 733 27485 188,25 Услов за полагање завршних, односно матурских испита стекло је укупно 139 ученика ( 12 ученика је стекло услов да полаже завршни испит, а 127 ученика је стекло услов да полаже матурски испит). Услов за полагање завршног, односно матурског испита по одељењима стекло је: 1. 3/6- 12 (од 14 ученика) 2. 4/1- 25 (од 25 ученика) 3. 4/2- 29 (од 29 ученика) 4. 4/3- 27 (од 28 ученика) 5. 4/4- 28 (од 28 ученика) 6. 4/5- 17 (од 22 ученика) У С П Е Х 3/6 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 Ʃ Са позитивним успехом 12 21 29 27 28 17 139 Одличних 2 11 6 7 18 2 47 Врло добрих 2 6 10 5 7 12 29 Добрих 5 7 11 14 3 3 40 Довољних 3 1 2 2 0 0 8 Недовољних 1 0 0 0 0 4 5 Укупно са недов.успех. 1 0 0 0 0 1 2 Са позитивним успехом завршава укупно 139 ученика (12 ученика трећег степена и 127 ученика четвртог степена). Од укупно 45 одлична ученика, 17 је са свим петицама. Два ученика, Катарина Богићевић 4/5 (3 недовољне оцене) и Лукић Миодраг (4 недовољне оцене) упућени су да понављају разред.
 34. 34. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 34 Успех након поправних испита у јунском испитном року школске 2015/2016. године Након поправних испита ју јунском испитном року школске 2015/2016. године, два ученика завршних разреда је стекло услов за полагање матурског испита. Ученици ће полагати матурски испит у августвском испитном року школске 2015/2016. године. Након поправних испита у јунском року, ученици су постигли следећи успех: 1. Александра Петковић 4/5 је упућена на полагање пшоправног испита из технологије фармацеутских производа. Ученица је полагала испит и положила са оценом довољан 2 и са успехом довољан 2,33 завршава четврти разред. 2. Сандра Рафаиловић 4/5 је упућена на полагање пшоправног испита из технологије фармацеутских производа. Ученица је полагала испит и положила са оценом довољан 2 и са успехом врло добар 3,50 завршава четврти разред. ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ III IV Ʃ Опомена одељ.старешине 1 34 35 Укор одељ.старешине 0 26 26 Укор одељ.већа 7 12 19 Укор директора 0 0 0 Укор Наставничког већа 2 0 2 ∑ 10 72 82 На крају наставне године, у складу са бројем изостанака ученика изречено је укупно 82 мера. ВЛАДАЊЕ III IV ∑ Одличан (5) 5 102 107 Врло добро (4) / 18 18 Добро (3) 6 9 15 Довољно (2) 1 3 4 Незадовољавајуће (1) 2 0 2 ∑ 14 132 146 Похваљено је укупно 45 ученика за одличан успех и примерно владање, као и за учествовање на Републичким такмичењима: 1. Галина Јевђеновић 4/5 (Републичко такмичење) – ученик генерације 2. Александра Александрић 4/4 3.Јована Васић 4. Ивана Владисављевић 5. Катарина Илић
 35. 35. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 35 6. Марија Јаковљевић 7. Милица Јанић 8. Теодора Леонтијевић – кандидат за ученика генерације 9. Тања Матић 10. Јован Милосављевић 11. Хана Новитовић 12. Невена Пејић 13. Јована Петрашковић 14. Милица Поповић 15. Милена Ранковић 16. Анђелија Ружичић 17. Јована Славуљ 18. Мишо Чернак 19. Марина Адамовић 4/3 20. Милена Драгојловић 21. Анђелина Зајић 22. Оливера Јовичић 23. Јелена Мурар 24. Јована Петровић (Републичко такмичење) 25. Маријана Филиповић 26. Тамара Бабић 4/2 27. Тамара Драгојевић 28. Тијана Драгојевић 29. Кристина Марковић 30. Маријана Перић 31.Емилија Ранчић 32. Иван Жутић 4/1 33. Душан Малбашић 34. Жељко Павловић 35. Сашка Павловић 36. Јелена Петровић 37. Маја Плахћански 38. Јелена Ранковић (3. место на реп.такм. из математ), кандидат за ученика генерације 39. Петар Стаменић 40. Кристина Стаменић 41. Николија Цветковић 42. Јована Чанић 43. Тамара Каначки 44. Јована Токовић 45. Вукашин Манојловић 3/6 (Републичко такмичење)
 36. 36. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 36 6.8. Успеху ученика завршних разреда након завршних и матурских испита у јунском испитном року школске 2015/2016. године  Стекло услов за полагање 12 ученика. Пријавило се 12 ученика. Полагало 12 ученика. Сви ученици су положили. УСПЕХЗАВРШНОГИСПИТА Бр.уч. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Пекар 9 4 2 3 / / 4,11 Месар 3 1 / 1 1 / 3,33 Укупно 12 5 2 4 1 / 3,92 Матурски испит 4/1 Ветеринарски техничар  Стекло услов за полагање 25 ученика. Пријавило се 25 ученика. Полагало 25 ученика. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Српски језик и књижевност 7 6 12 / / 3,80 Тест 12 4 9 / / 4,12 Практични део 13 4 7 1 / 4,16 ОПШТИ УСПЕХ 7 11 7 / / 4,00 4/2 Пољопривредни техничар  Стекло услов за полагање 29 ученика. Пријавило се 29 ученика. Полагало 29 ученика. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Српски језик и књижевност 6 11 5 7 / 3,55 Тест 12 10 6 1 / 4,14 Практични део 14 6 5 4 / 4,03 ОПШТИ УСПЕХ 6 15 8 / / 3,93
 37. 37. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 37 4/3 Техничар хортикултуре  Стекло услов за полагање 28 ученика. Пријавило се 28 ученика. Полагало 28 ученика. Изборни предмет Бр. уч. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Лековито и зачинско биље 3 / 2 1 / / 3,67 Биодекорација 25 10 8 6 1 / 4,08 Укупно 28 10 10 7 1 / 4,04 Одбрана матурског рада Бр. уч. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Повртарство 4 1 1 2 / / 3,75 Биодекорација 6 2 3 1 / / 4,17 Лековито и зачинско биље 8 6 1 1 / / 4,63 Декоративна дендрологија 5 4 1 / / / 4,80 Паркарство 4 2 2 / / / 4,50 Цвећарство 1 / 1 / / / 4,00 Укупно 28 15 9 4 / / 4,39 Српски језик и књижевност одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 7 11 8 2 / 3,82 УСПЕХ МАТУРСКОГ ИСПИТА одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 8 14 5 1 / 4,04
 38. 38. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 38 4/4 Техничар за заштиту животне средине  Стекло услов за полагање 28 ученика. Пријавило се 28 ученика. Полагало 28 ученика. Изборни предмет Бр. уч. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Загађивање и заштита ваздуха 4 2 2 / / / 4,50 Загађивање и заштита тла 4 3 1 / / / 4,75 Загађивање и заштита воде 5 5 / / / / 5,00 Прерада и одлагање отпадних вода 4 1 / 3 / / 3,50 Прерада и одлагање чврстог отпада 5 5 / / / / 5,00 Машине, апарати и операције 4 4 / / / / 5,00 Општа и неорганска хемија 2 2 / / / / 5,00 Укупно 28 22 3 3 / / 4,66 Одбрана матурског рада Бр. уч. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Загађивање и заштита тла 7 4 1 2 / / 4,29 Загађивање и заштита воде 15 15 / / / / 5,00 Прерада и одлагање чврстог отпада 6 4 1 1 / / 4,50 Укупно 28 23 2 3 / / 4,71 Српски језик и књижевност одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 15 8 5 / / 4,36 УСПЕХ МАТУРСКОГ ИСПИТА одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 19 7 2 / / 4,58
 39. 39. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 39 4/5 Техничар за индустријску и фармацеутску технологију  Стекло услов за полагање 17 ученика. Пријавило се 17 ученика. Полагало 17 ученика. Изборни предмет Бр. уч. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Математика 2 2 / / / / 5,00 Машине, апарати и операције 3 2 1 / / / 4,67 Општа и неорганска хемија 1 1 / / / / 5,00 Сировине за фармацеутске производе 11 2 3 4 2 / 3,45 Укупно 17 7 4 4 2 / 3,94 Одбрана матурског рада Бр. уч. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Технологијa фармацеутских производа 17 2 5 8 2 / 3,41 Укупно 17 2 5 8 2 / 3,41 Српски језик и књижевност одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 7 8 2 / / 4,29 УСПЕХ МАТУРСКОГ ИСПИТА одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 5 7 4 1 / 3,94
 40. 40. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 40 УСПЕХ Завршни испит  Стекло услов за полагање 12 ученика. Пријавило се 12 ученика. Полагало 12 ученика. Сви ученици су положили. одл. вр.д. доб. дов. Средња оцена 5 2 4 1 3,92 Матурски испит  Стекло услов за полагање 127 ученика. Пријавило се 127 ученика. Полагало 127 ученика. Сви ученици су положили. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 45 54 26 2 / 4,12
 41. 41. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе 2015/2016. година 41 7. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ОБЛИКА РАДА СА УЧЕНИЦИМА Према евиденцији из извештаја о раду наставника и Књига евиденције о образовно-васпитном раду наставника о броју реализованих часова реализован је следећи број часова: Одељ. Редовна настава Допунска Додатна Припремна Планирано Одржано Одржано Одржано Одржано 1/1 1366 1353 155 72 16 1/2 1070 1143 151 18 17 1/3 1145 1130 103 32 7 1/4 1520 1508 93 39 0 1/5 1320 1290 101 39 0 1/6 1940 1893 168 24 28 Укупно 8361 8317 771 224 68 2/1 1366 1358 116 26 0 2/2 1078 1080 78 49 33 2/3 1215 1193 82 3 0 2/4 1496 1483 103 19 0 2/5 1320 1291 88 40 0 2/6 1348 1348 120 23 24 Укупно 7823 7753 587 160 57 3/1 1302 1289 49 57 0 3/2 1302 1289 54 0 0 3/3 1214 1202 48 73 0 3/4 1590 1579 82 26 0 3/5 1250 1234 94 64 25 3/6 1912 1880 116 70 10 Укупно 8570 8473 443 290 35 4/1 1244 1240 67 62 35 4/2 1214 1206 54 61 22 4/3 1122 1113 70 120 30 4/4 1464 1449 66 34 18 4/5 1116 1114 68 28 94 Укупно 6160 6122 325 305 199 Укупно 30914 30665 2126 1979 359

×