Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Анекс два ГПР за 2017/2018. годину

66 views

Published on

Анекс 2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Анекс два ГПР за 2017/2018. годину

  1. 1. На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17), мишљења Ученичког парламента датог на седници одржаној дана 21.02.2018 године и мишљења Наставничког већа Пољопривредно-хемијске школе датог на седници одржаној дана 21.02.2018 године, Школски одбор Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу на седници одржаној дана 26.02.2018 године, једногласно је усвојио АНЕКС 2. Годишњег плана рада Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за школску 2017/2018 годину Члан 1. Анексом 2. Годишњег плана рада Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за школску 2017/2018 годину број 1482/3 од 13.09.2017 године У одељку 12. Стручни активи и тимови од општег значаја за школу после тачке 12.14. Тим за међународну сарадњу и пројекте додаје се тачка 12.15 која гласи Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе образује директор школе, има 6 чланова и чине га по један представник стручних већа за област предмета пољопривреда; производња и прерада хране; биологија и ветерина; област хемија, неметали и један представник наставника опште- образовних предмета, организатор практичне наставе и педагог школе. Активности Време реализације Начин праћења Носиоци активности Израда годишњег плана рада у складу са законским прописима Август Извештаји, записници, законски прописи Чланови тима Учешће у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој школе Током године Извештаји, записници Чланови тима Израда пројеката који су у вези Током Извештаји, Чланови
  2. 2. са обезбеђивањем квалитета и развој школе године записници тима Учешће у припреми за активно учење, кроз посебне програме и активност „учење кроз праксу“ и размену искустава ученика Током године Извештаји, записници Чланови тима Развијање кооперативног учења што омогућава ученицима да уче заједно радећи на једном пројекту Током године Извештаји, записници Чланови тима Организовање радионице на различитим местима у земљи и иностранству заједно са школама са којима се остварује сарадња Током године Извештаји, записници Чланови тима Развијање талената код ученика, организовање сајма стваралаштва и промоција ученичких радова Током године Извештаји, записници Чланови тима Праћење примене прописа чија је примена важна за обезбеђивање квалитета и развој школе Током године Извештаји, записници Чланови тима Подношење извештаја о реализацији плана рада директору и органима школе Током године Извештаји, записници Чланови тима Други послови из надлежности којима се доприноси остваривању задатка тима Током године Извештаји, записници Чланови тима За свој рад тим одговара директору и наставничком већу. Члан 2. После тачке 12.15. Тим за међународну сарадњу и пројекте додаје се тачка 12.16 која гласи Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва образује директор школе решењем, има 10 чланова и чине га по један
  3. 3. представник стручних већа за област предмета и организатор практичне наставе. Активности Време реализације Начин праћења Носиоци активности Израда плана рада и Август Извештаји, записници, законски прописи Чланови тима Учешће у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и предузетништва Током године Извештаји, записници Чланови тима Израда пројеката који су у вези са међупредметним компетенцијама и предузетништвом Током године Извештаји, записници Чланови тима Праћење примене прописа чија је примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва Током године Извештаји, записници Чланови тима Планирање на нивоу школских тимова развоја међупредметних компетенција Током године Извештаји, записници Чланови тима Предузимање активности на успостављању комплекснијег рада наставника на часу (промене у методама подучавања и оцењивања) Током године Извештаји, записници Чланови тима Дефинисање развоја кључних компетенција код ученика Током године Извештаји, записници Чланови тима Утврђивање метода подучавања и учења Током године Извештаји, записници Чланови тима Дефинисање организације рада у школи Током године Извештаји, записници Чланови тима Подношење извештаја о реализацији плана рада директору и органима школе Током године Извештаји, записници Чланови тима Други послови у складу са законом, статутом и налогом директора Током године Извештаји, записници Чланови тима
  4. 4. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва: За свој рад тим одговара директору и наставничком већу. Члан 3. После тачке 12.16. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва додаје се тачка 12.17 која гласи Тим за професионални развој Тим за професионални развој образује директор школе решењем, има 7 чланова и чине по један представник наставника општеобразовних предмета, представник наставника стручног већа за пољопривреду, представник наставника стручног већа за биологију и ветерину, представник наставника стручног већа за производњу и прераду хране, представник наставника стручног већа за хемију, неметале, педагог школе и организатор практичне наставе. Активности Време реализације Начин праћења Носиоци активности Израда плана рада Август Извештаји, записници, законски прописи Чланови тима Израда пројеката који су у вези са професионалним развојем ученика Током године Извештаји, записници Чланови тима Учешће у изради аката који су у вези са професионалним развојем ученика Током године Извештаји, записници Чланови тима Планирање обуке и других видова стручног усавршавања Током године Извештаји, записници Чланови тима Организовање семинара и других облика стручног усавршавања Током године Извештаји, записници Чланови тима Пружање помоћ при креирању програма Током године Извештаји, записници Чланови тима Праћење примене различитих облика стручног усавршавања Током године Извештаји, записници Чланови тима Сарадња са Заводом за унапређивање васпитања и Током године Извештаји, записници Чланови тима
  5. 5. образовања, локалном заједницом, школском управом и образовно- васпитним установама Праћење примене прописа чија је примена важна за професионални развој ученика; Током године Извештаји, записници Чланови тима Пружање помоћи приправницима у сарадњи са ментором Током године Извештаји, записници Чланови тима Подношење извештаја о реализацији плана рада Током године Извештаји, записници Чланови тима Други послови у складу са законом, статутом и налогом директора Током године Извештаји, записници Чланови тима За свој рад тим одговара директору и наставничком већу. Члан 4. У свему осталом Годишњи план рада Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за школску 2017/2018 годину број 1482/3 од 13.09.2017 године остаје на снази. ШКОЛСКИ ОДБОР ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ У ОБРЕНОВЦУ Број: 295/40 од 26.02.2018 године Председник Директор школе Школског одбора Драган Куртешанин,дипл.инж.пољ. Драгољуб Златановић,дипл.маш.инж.

×