Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Анекс један ГПР за 2017/2018. годину

18 views

Published on

Анекс 1

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Анекс један ГПР за 2017/2018. годину

  1. 1. На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17), мишљења Ученичког парламента датог на седници одржаној дана 03.11.2017 године и мишљења Наставничког већа Пољопривредно-хемијске школе датог на седници одржаној дана 02.11.2017 године, Школски одбор Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу на седници одржаној дана 03.11.2017 године, једногласно је усвојио АНЕКС 1. Годишњег плана рада Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за школску 2017/2018 годину Члан 1. Анексом 1. Годишњег плана рада Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за школску 2017/2018 годину број 1482/3 од 13.09.2017 године у одељку 8.2.4 Стваралачке и слободне активности ученика Планови рада секција за школску 2017/2018 годину после тачке 22. Ученичка задруга додаје се тачка 23 која гласи Библиотечко-информациона секција 23. Библиотечко-информациона секција Активност време реализације (месец) носиоци активности Упознавање са циљевима и основним концептима библиотечко-информационе секције новембар библиотекар Принципи претраге књижних и других ресурса у фонду библиотеке новембар библиотекар ученици Основни типови библиотечко- информационих ресурса на интернету новембар библиотекар ученици Претрага књижних и других ресурса преко интернета новембар библиотекар ученици Основни корисни сајтови и установе децембар библиотекар ученици Домаћи извори литературе и информација децембар библиотекар ученици Страни извори литературе и информација децембар библиотекар ученици Селекција информација и основни критеријуми селекције децембар библиотекар ученици
  2. 2. Правила и технике писања научних радова јануар библиотекар ученици Разлика између оригиналног рада и плагијата јануар библиотекар ученици Основна правила и модели навођења литературе и цитирања фебруар библиотекар ученици Рад са литературом и изворима фебруар библиотекар ученици Дефинисање списка корисних ресурса потребних за писање рада из конкретне области март библиотекар ученици Идентификовање и претрага неопходних ресурса у фондовима библиотека преко Cobissa-a март библиотекар ученици Посета Матичној библиотеци и упознавање са фондом библиотеке март библиотекар ученици Прикупљање литературе из физичких библиотечких фондова март библиотекар ученици Прикупљање литературе, визуелног и видео материјала преко интернета април библиотекар ученици Писање рада уз примену научног метода мај библиотекар ученици Упознавање са системом смештаја библиотечког фонда јун библиотекар ученици Класификација сакупљеног материјала јун библиотекар ученици Презентација сакупљеног материјала јун библиотекар ученици Анализа рада секције јун библиотекар ученици Члан 2. У одељку 12. Стручни активи и тимови од општег значаја за школу после тачке 12.13. Акциони развојни план школе додаје се тачка 12.14. која гласи Тим за међународну сарадњу и пројекте Тим за међународну сарадњу и пројекте образује директор решењем и чине га директор школе, представник наставника општеобразовних предмета, представник наставника подручја рада хемија, неметали,
  3. 3. представник наставника подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране и организатор практичне наставе. Активности Време реализације Начин праћења Носиоци активности Израда годишњег плана рада у складу са законским прописима Август 2017 Извештаји, записници, законски прописи Чланови тима Развија свест код запослених и ученика о значају међународне сарадње, Током године Извештаји, записници Чланови тима Укључивање запослене и ученика у међународну сарадњу Током године Извештаји, записници Чланови тима Утврђивање активности од значаја за успостављање међународне сарадње Новембар 2017, јануар, април 2018 Извештаји, записници Чланови тима Успостављање веза ради унапређивања међународне сарадње школе и учешћа у обављању научно-истраживачког рада Током године Извештаји, записници Чланови тима Пружање подршке запосленима и ученицима за учешће у међународним пројектима; Током године Извештаји, записници Чланови тима Праћење међународних конкурса за доделу средстава за развој образовног процеса, набавку материјалних средстава за унапређење образовно- васпитног рада; Током године Извештаји, записници Чланови тима Остваривање редових контаката са одговарајућим субјектима ради обављања летње и стручне праксе; Током године Извештаји, записници Чланови тима Разматрање могућности едукације и стручног усавршавања; Током године Извештаји, записници Чланови тима Организовање семинара, радионица, предавања Током године Извештаји, записници Чланови тима Подноси извештај о његовој реализацији директору и органима школе Новембар 2017, јануар, април 2018 Извештаји, записници Чланови тима Обавља и друге послове послове из своје надлежности којима се доприноси остваривању заатака тима Током године Извештаји, записници Чланови тима За свој рад тим за међународну сарадњу и пројекте одрговоран је Наставничком већу.
  4. 4. Члан 3. У свему осталом Годишњи план рада Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за школску 2017/2018 годину број 1482/3 од 13.09.2017 године остаје на снази. Школски одбор Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу Број 168/29 од 03.11.2017 године Председник Директор школе Школског одбора Драган Куртешанин,дипл.инж.пољ. Драгољуб Златановић,дипл.инж.

×