Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Извештај о раду школе у школској 2016/2017. години

36 views

Published on

Извештај

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Извештај о раду школе у школској 2016/2017. години

 1. 1. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 1 1. УВОД У складу за Законом о основама система образовања и васпитања, Годишњим планом рада Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за школску 2016/2017. годину утврђени су време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања. Чланови Наставничког већа су разматрали Годишњи план рада школе за школску 2016/2017 годину на седници одржаној дана 09.09.2016. године, а чланови Савета родитеља на седници одржаној дана 13.09.2016 године. Школски одбор Пољопривредно-хемијске школе на седници одржаној дана 13.09.2016 године разматрао је и донео Годишњи план рада школе за школску 2016/2017 годину. Годишњи план рада школе донет је у складу са школским календаром, развојним планом школе за период од 2014 до 2018 године и школским програмом за период од 2014 до 2018 године. Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе за школску 2016/2017. годину сачињен је на основу извештаја о раду директора школе, предметних наставника, организатора практичне наставе, стручних сарадника (педагога, библиотекара), руководилаца стручних већа за области предмета, одељењских већа, стручних тимова, стручног актива за развој школског програма и стручног актива за развојно планирање, педагошке документације, Савета родитеља и Школског одбора. Током школске 2016/2017 године образовно – васпитни рад се одвијао према Годишњем плану рада школе за школску 2016/2017 годину, а образовно – васпитни задаци реализовани су у складу са постојећим условима рада у школи, потребама школе и средине у којој Школа егзистира и ради. Већина постављених циљева и предвиђених садржаја је реализована. Успешност остваривања постављених циљева и задатака условљена је материјалним, кадровским и организационим условима школе. Ангажовањем директора школе, а уз помоћ локалне самоуправе побољшани су услови рада и боравка ученика у школи, оплемењен постојећи школски простор набавком опреме и наставних средстаава, као и извођењем наставних садржаја у зависности од интересовања ученика и потреба локалне заједнице. У складу са Правилником о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2016/2017 годину прво полугодиште почело је у четвртак, 1. септембра 2016. године према распореду часова који је усвојен на седници Наставничког већа одржаној дана 31.08.2016. године. Наставни планови и програми током школске 2016/2017 године реализовани су уз стално праћење њиховог спровођења. Предметним наставници је указивано на потребу да у свом раду већу пажњу посвете индивидуалним карактеристикама ученика и да наставне методе и рад на часу, као и наставна средства прилагођавају њиховим могућностима. Подстицан је и праћен рад у ваннаставним активностима и радило се на јавном афирмисању постигнутих резултата. Реализован је програм сталног стручног усавршавања наставника у складу са планом стручног усавршавања, личном планом запослених, као и могућностима Школе.
 2. 2. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 2 У циљу унапређења квалитета рада у школи, настављено је са уређивањем школског простора, опремањем школе наставним средствима и потребном литературом. Из домена здравственог васпитања ученика реализоване су одређене активности, као и активности на унапређењу и заштити животне средине, активности из области културне и јавне делатности школе. Посебна пажња је посвећена остваривању потпуне заштите и безбедности ученика и запослених за време боравка у школи и свих активности које организује школа, у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе. У складу са постављеним приоритетним задацима, остварена је континуирана сарадња и са другим институцијама у чијем се окружењу налази школа, а које су биле у могућности да пруже помоћ у реализацији постављених циљева и планираних активности школе. Остварена је континуирана сарадња са родитељима кроз рад Савета родитеља, одржавање заједничких родитељских састанака, као и родитељских састанка по разредима и одељењима. За све предвиђене задатке и планиране активности уз помоћ Тима за самовредновање и вредновање рада школе и педагога Школе, систематски је вршена евалуација примене предвиђених програма и целокупне делатности школе. У складу са постављеним приоритетним задацима, може се закључити да је већина постављених задатака успешно реализована. Школа је током школске 2016/2017. године образовала ученике у два подручја рада за следеће образовне профиле: ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ Образовни профил Степен Одељења 1. Ветеринарски техничар IV 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 2. Пољопривредни техничар IV 1/2, 2/2, 3/2 4/2 3. Техничар хортикултуре IV 2/3, 3/3,4/3 4. Цвећар-вртлар III 1/3, 2/6 5. Пекар III 1/6, 2/6, 3/6 6. Месар III 1/6 7.Руковалац-механичар пољопривредне технике III 2/6 ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ Образовни профил Степен Одељења 1. Техничар за заштиту животне средине IV 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 2. Техничар за индустријску фармацеутску технологију IV 1/5, 2/5, 3/5, 4/5
 3. 3. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 3 2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ Годишњи план рада Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу школске 2016/2017. године реализован је у складу са законским и подзаконским прописима и општим актимa школе донетих на основу њих, и то: - Закон о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр. 72/09, 52/2011, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15, 62/16-одлука УС); - Закон о средњем образовању и васпитању («Службени гласник РС», бр. 55/13); - Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68/15); - Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/01, 62/06-др.закон, ….., 99/14 и 21/1-др.закон); - Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 34/13,……142/14); - Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број 107/05….10/16- др.закон); - Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, број 30/10, 44/14-др.закон и 116/14); - Закон о финансијском подршци породици са децом („Службени гласник РС“, број 16/02, 115/05 и 107/09); - Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/2010); - Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011); - Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); - Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15); - Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 97/08, 104/09-др.закон, 68/12 Одлука УС и 107/12); - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10); - Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16); - Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/04) - Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/15 и 91/16); - Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15); - Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовина ученика („Службени гласник РС“, број 21/15) - Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“; број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15); - Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“; број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14): - Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник РС-Просветни
 4. 4. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 4 гласник“, број 6/90 и „Службени гласник РС-Просветни гласник“ број 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05,6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10; 11/13; 14/13; 5/14 и 3/15; 11/16); - Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 6/12, 1/13-испр.); - Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 11/14, 12/15; 11/16- др. правилник); - Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 6/12; 2/13, 3/14 и 5/14; 10/16; и 5/17); - Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 11/14 и 12/15); - Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС-Просвети гласник“ број 1/93, 1/94, 1/96, 2/01, 5/02, 10/06, 5/11-др.павилник, 6/12- др.правилник, 5/13, 11/13 и 14/13); - Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручја рада хемија, неметали и графичарство („службени гласник РС-Просветни гласник“ број 1/93, 1/94, 6/95, 8/96, 7/02, 10/05, 15/05,7/08,11/08, 8/09, 10/13, 14/03 и 12/15- др.правилник); - Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње школе („Просветни гласник“ бр. 6/03,23/04 и 9/05 и 11/16) - Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме („Службени гласник РС-Просветни гласник 7/91); - Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/15 и 10/16); - Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада хемија,
 5. 5. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 5 неметали и графичарство („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/15); - Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15-др.правилник, 8/15-др-правилник, 16/15- др.правилник, 21/15-др.правилник); - Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи («Службени гласник- Просветни гласник РС», бр. 1/92, 23/97 и 2/2000); - Правилник о основама васпитног програма („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 3/15); - Опште педагошко-дидактичко упутство за стручне школе (Просветни гласник број 4/91); - Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета („Службени гласник РС“, број 117/13); - Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школама за школску 2016/2017 годину („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 8 /16); - Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС-Просветни гласник, број 21/15; 11/16 и 2/17); - Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС-Просветни гласник, број 5/15; 10/16 и 2/17); - Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручној школи („Службени гласник РС, број 8/15;11/16,13/16-испр.; 2/17) - Извод из регистра одобрених уџбеника-каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2016/2017 годину („Службени гласник РС-Просветни гласник“ 9/16); - Правилник о евиденцији у средњој школи («Службени гласник РС» бр. 31/06, 51/06 ; 44/13; 55/14; 73/16); - Правилник о јавним исправама које издаје средња школа («Службени гласник РС», бр. 31/06, 51/06 ; 44/13; 43/15); - Правилник о упису ученика у средњу школу (''Службени гласник РС'', бр. 41/14, 38/17 и 51/17); - Правилник о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромске националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности („Службени гласник РС“, број 12/16); - Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', бр. 82/15);
 6. 6. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 6 - Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/2012); - Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 85/13, 86/15- др.правилник); - Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сараданика („Службени гласник РС- Просветни гласник“, број 81/17); - Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“ број 7/11 и 68/12); - Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 76/2010); - Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“, број 63/2010); - Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 30/2010); - Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник РС-Просветни гласник“ број 5/2012); - Правилник о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС“, број 9/12); - Правилник о општим основама школског програма („Службени гласник РС“, број 5/04); - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/15, 84/15 и 73/16); - Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“ број 22/05, 51/18, 88/15, 105/15 и 48/16); - Правилник о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 108/15); - Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 38/13); - Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 5/11); - Правилник о плану уџбеника („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 6/16-др.пр, 9/16 и 10/16-испр.); - Правилник о плану уџбеника за стручне предмете у стручним школама („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 6/16); - Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања („Службени гласник РS“, број 8/11); - Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава РС и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број 33/15).
 7. 7. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 7 3. ШКОЛСКИ ПРОСТОР, УСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА За остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у подручјима рада школе као и осталих облика образовно-васпитног рада, користи се следећи простор: - фискултурна сала са 2 свлачионице (м/ж) ; - простор за справе-справарница; - просторија за наставнике физичког васпитања са посебном просторијом са тушем и вц-ом; - пекара; - клуб ученика; - припремне просторија за наставнике; - 3 лабораторије за хемијско-технолошку групу предмета; - кабинет за пољопривредну групу предмета; - просторија за пријем родитеља; - просторије за управу, стручне службе и остало особље (директора, секретара, администрацију, педагога, организаторе практичне наставе, помоћно особље са магацином); - 2 кабинета за рачунарство и информатику; - 17 учионица опште намене; - кабинет за биологију и ветерину, - кабинет друштвених наука и страних језика; - библиотека; - свечана сала; - 2 учионице на школској економији у Грабовцу; - летња учионица на школској економији у Грабовцу; - гардероба за ученике и запослене и санитарни чвор; - магацин за концентровану храну; - простор за кабасту храну; - магацин резервних делова, алата и опреме; - гаража; - гаража – надстрешница за прикључне машине; - стаје по врстама стоке; - ветеринарска амбуланта; - 3 пластеника; - сеник; - хидрофорска кућица; - отворено вежбалиште - спортски терени. Остваривање циљева и задатака наставних планова и програма образовних профила подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране – практична настава, професионална пракса према пограмима образовних профила школа реализује на школској економији површине 5 ха. Одлуком о давању на коришћење, а на основу Уговора о давању на коришћење закључених са Министарством пољопривреде и заштите животне средине Пољопривредно-хемијској школи дато је на коришћење без плаћања накнаде
 8. 8. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 8 пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површинее од 95 ха, које се налази на подручју Градске општине Обреновац, непосредно уз школско имање. У односу на прописане нормативе у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања проценат опремљености опремом и наставним средствима је задовољавајући. Током школске 2016/2017 године школа је наставила са опремањем школског простора, набавком опреме и настаних средстава. Учешћем у пројекту подршке ЕУ средњошколском образовању реализовна је донација школи-пољопривредних машина, и то: расипач минералног ђубрива, преса за роло бале, пнеунатске маказе за резидбу, а за хемијску лабораторију аналитичка вага, техничка вага и лабораторијски прибор и посуђе. Кроз сарадњу са Ротари клубом „Скадарлија“реализована је донација школи 7 интерактивних табли, 27 рачунара, 7 лаптопова и 7 пројектора. Стручна већа за област предмета опремљена су са по једним преносивим рачунаром (лап-топ) који су у великој мери допринели унапређивању рада свих чланова већа, као и руководство Ученичког парламента. Са по два рачунара опремљене су и припремна просторија за наставнике и клуб ученика, док је библиотека опремљена са пет рачунара. Правовремена и тачна информисаност ученика, запослених, родитеља и посетилаца школе омогућена је кроз видео презентацију која се емитује на телевизору у приземљу школе. 3.1. РИТАМ РАДНОГ ДАНА Образовно-васпитни рад Школа остварује радом у две смене, које се мењају недељно. Прва смена траје од 07.15 до 13.20 сати, а друга од 13.30 до 19.35 сати. Структура трајања часа и пауза између часова: Час Прва смена Друга смена I 07,15 - 08,00 13,30 – 14,15 II 08,05 – 08,50 14,20 – 15,05 III 09,10 – 09,55 15,25 – 16,10 IV 10,00 – 10,45 16,15 – 17,00 V 10,55 – 11,40 17,10 – 17,55 VI 11,45 – 12,30 18,00 – 18,45 VII 12,35 – 13,20 18,50 – 19,35 У школи је организовано дежурство ученика и дежурство наставника у обе зграде школе и на школском дворишту, а које се одвија према утврђеним распоредима.
 9. 9. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 9 Распоред радног времена ван наставног особља Радно место прва смена друга смена Директор 07:00 – 15:00 Секретар 07:00 – 15:00 Педагог 07:00 – 15:00 12:00 – 20:00 Библиотекар 07:00 – 15:00 12:00 – 20:00 Административно- финансијски радници 07:00 – 15:00 Домар 07:00 – 15:00 12:00 – 20:00 Помоћни радници 06:15 – 13:15 12:30 – 20:00
 10. 10. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 10 3.2 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ Радно место Школска спрема Број извршилаца Директор 7. степен 1 Секретар 7. степен 1 Организатор практичне наставе/вежби/наставе у блоку 7. степен 1 Наставници 7. степен 50,32 Наставници 6.степен 0,85 Педагог 7. степен 1 Библиотекар 7. степен 1 Шеф рачуноводства 6. степен 1 Помоћни наставници 4. степен 3 Административно-финансијски радници 4. степен 1,43 Домар 4. степен 1 Радник на одржавању рачунара 4. степен 0,50 Магационер 3. степен 0,57 Помоћни радници 1. степен 10 Возач - руковалац пољопривредне механизације на школској економији 3. степен 0,50 Одељења и одељењске старешине I-1 Лидија Вуковић III-1 Жарко Угарковић I-2 Александар Паучковић III-2 Биљана Арсенијевић I-3 Драгана Станојевић III-3 Биљана Вулетић I-4 Јелена Томовић III-4 Светлана Живковић I-5 Мирослав Матић III-5 Јелена Ранковић I-6 Татјана Љубичић III-6 Гордана Тимотијевић Ђаковић II-1 Александра Милошевић IV-1 Татјана Мићовић Филиповић II-2 Весна Калоперовић IV-2 Тања Бучић II-3 Јасмина Тица IV-3 Живана Марковић II-4 Гордана Радојичић IV-4 Милица Николић II-5 Љиљана Чолић IV-5 Драгана Протић II-6 Слободан Живановић
 11. 11. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 11 Стручна већа и председници стручних већа Стручно веће Председник Стручно веће за српски језик и књижевност и уметност Мина Веселиновић Стручно веће за стране језике Гордана Поповић Стручно веће за математику, физику и информатику Маја Радојичић Стручно веће за физичко васпитање Биљана Павловић Стручно веће за историју, географију, устав и права грађана, филозофију и социологију Радина Бабић Стручно веће за хемију и технологију Гордана Радојичић Стручно веће за пољопривреду Драгана Станојевић Стручно веће за биологију и ветерину Татјана Мићовић Филиповић Стручно веће за производњу и прераду хране Гордана Тимотијевић Ђаковић
 12. 12. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 12 4. УЧЕНИЦИ 4.1. РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ На образложени предлог плана уписа ученика у први разред школске 2016/2017 године, који је сачињен у складу са Упутством надлежног министарства број 611-00- 2218/15-03 од 15.12.2015 године, Школи је одобрен упис ученика у први разред за следеће образовне профиле: а) у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране: 1. ветеринарски техничар 30 ученика 2. пољопривредни техничар 30 ученика 3. цвећар-вртлар 30 ученика 4. пекар, месар 30 ученика (15 пекара, 15 месара) б) у подручју рада: хемија, неметали: 1. техничар за заштиту животне средине 30 ученика 2. техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 ученика Укупан број ученика уписаних у школску 2016/2017. годинује 518, размештених у 23 одељења. На крају првог полугодишта укупан број ученика је 502. Смањење броја ученика, пре свега ученика првог разреда условљено је материјалним положајем породица ученика, социјалним статусом ученика, али и правилним сагледавањем родитеља ученика да захтеви образовног профила не одговарају могућностима ученика да на њих одговори. Табеларни приказ броја ученика на крају наставне 2016/2017. године по разредима и образовним профилима: Одељење Укупно 1/1 Ветеринарски техничар 29 1/2 Пољопривредни техничар 29 1/3 Цвећар-вртлар 15 1/4 Техничар за заштиту животне средине 30 1/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 30 1/6 Пекар, месар 20 УКУПНО 153 Одељење Укупно 2/1 Ветеринарски техничар 29 2/2 Пољопривредни техничар 15 2/3 Техничар хортикултуре 20 2/4 Техничар за заштиту животне средине 28 2/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 23 2/6 Руковалац, пекар, цвећар-вртлар 20 УКУПНО 135
 13. 13. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 13 Одељење Укупно 3/1 Ветеринарски техничар 25 3/2 Пољопривредни техничар 13 3/3 Техничар хортикултуре 17 3/4 Техничар за заштиту животне средине 20 3/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 16 3/6 Пекар 11 УКУПНО 102 Одељење Укупно 4/1 Ветеринарски техничар 27 4/2 Пољопривредни техничар 19 4/3 Техничар хортикултуре 20 4/4 Техничар за заштиту животне средине 22 4/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 24 УКУПНО 112
 14. 14. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 14 4.2. УЧЕНИЦИ УПИСАНИ У ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКУ ШКОЛУ У ОБРЕНОВЦУ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017 ГОДИНИ У СВОЈСТВУ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА Дана 05.07.2016 године од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја достављенo је Школи обавештење да су у складу са Конкурсом за упис ученика у први разред средње школе за школску 2016/2017 годину, рангирани и распоређени кандидати старији од 17 година који су се пријавили и изразили жеље Школској управи Београд, да је у Пољопривредно-хемијску школу у Обреновцу распоређен у својству ванредног ученика кандидат Маринковић Маријана за образовни профил пекар. Кандидати старији од 17 година уписани у први разред Ред. број Презиме и име Образовни профил Разред Напомена 1. Маринковић Маријана пекар 1. Кандидат старији од 17 година На основу захтева за давање сагласности на програме преквалификације и доквалификације за школску 2016/2017 годину, Одлуком број 611-00-01950/2016-11 од 31.10.2016 године Министарства просвете, науке и технолошког развоја школи је дата сагласност да у школској 2016/2017 години може да може да упише у својству ванредних ученика 135 лица ради стицања специјалистичког, односно мајсторског образовања, стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и обуке, за образовне профиле за које школа има решење о верификацији. Одлуком о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа број 611-00-1009/2016-03 од 15.07.2016 године коју је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврђена је висина школарине за ванредне ученике средњих школа за школску 2016/2017 годину. ДОКВАЛИФИКАЦИЈА члан. 57. став 3) Закона о средњем образовању и васпитању Ред. број Презиме и име Стечено образовање Уписан у образовни профил Напомена 1. Ђорђевић Ана произвођач прехрамбених производа прехрамбени техничар 2. Пајић Невена мушки фризер техничар хортикултуре 3. Бакић Ивана израђивач хемијских производа хемијско-технолошки техничар 4. Живковић Урош пекар-оглед прехрамбени техничар 5. Миодраг Јосифов трговац техничар хортикултуре 6. Сања Станковић пекар прехрамбени техничар 7. Јована Токовић пекар прехрамбени техничар 8. Предраг Ђокић месар прехрамбени техничар 9. Тамара Каначки месар прехрамбени техничар
 15. 15. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 15 НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА члан. 57. став 1) Закона о средњем образовању и васпитању Ред. број Презиме и име Завршен разред започетог школовања Уписан у разред образовног профила Датум подношења молбе 1. Ранковић Срђан 3. разред ветеринарски техничар 4. разред ветеринарски техничар 11.05.2016 2. Исаиловић Тамара 2.разред месар 3. разред месар 02.08.2016 3. Бошковић Јована 2.разред цвећар-вртлар 3. разред цвећар-вртлар 30.06.2016 4. Катић Саша 1. разред Гимназије 1 разред техничар за заштиту животне средине 24.08.2016 5. Зарић Данијела 2. разред пољопривредни техничар 4 разред пољопривредни техничар 11.05.2016 7. Михаилоски Данило 1. разред машински техничар мерне и регулационе технике 2 разред пекар 24.08.2016 8. Матић Јован основно образовање и васпитање 1 разред пекар 23.08.2016 9. Лукић Миодраг 2 разред месар 3 разред месар 23.08.2016 10. Радмила Радоичић основна школа 1. разред техничар хортикултуре 24.08.2016 11. Милица Јанковић 2.разред хемијски лаборант 3. хемијски лаборант 23.08.2016 12. Марина Јовановић 1. разред техничар хортикултуре 3. разред техничар хортикултуре 30.08.2016. 13. Ана Павловић 2. разред техничар за индустријску фармацеутску технологију 2.разред техничар хортикултуре 22.08.2016. 14. Милена Живановић основно образовање и васпитање цвећар-вртлар 30.08.2016.
 16. 16. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 16 5. УСПЕХ И ИЗОСТАЈАЊЕ СА НАСТАВЕ УЧЕНИКА 5.1. УСПЕХ И ИЗОСТАЈАЊЕ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ Први класификациони период На крају првог класификационог периода школске 2016/2017. године школу похађа 507 ученика, и то: 154 ученика у првом разреду, 137 ученика у другом разреду, 112 ученика у четвртом разреду, док је најмањи број ученика у трећем разреду – 104. Ученици су распоређени у 23 одељења. Оправ. По учен. Неопрa. По учен. Укупно По учен. I 154 65 27 3592 23,32 212 1,38 3801 24,68 II 137 51 69 4867 35,53 169 1,23 4952 36,15 III 104 47 34 4156 39,96 151 1,45 4307 41,41 IV 112 51 54 4287 38,28 106 0,95 4417 39,44 Укупно 507 214 184 16902 33,34 638 1,26 17477 34,47 Недов. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Година Бр.уч. Према извештајима руководиоца Одељењских већа, а на основу извештаја предметних наставника са седница Одељењских већа сви наставници су реализовали наставне планове и програме према предвиђеном плану. На основу обрађених података о успеху ученика и изостајању са наставе, генерално гледано, може се рећи да: у свим одељењима од првог до четвртог разреда има недовољних оцена. Укупан број недовољних оцена датих на нивоу свих разреда је 501 (од 507 ученика, што указује да у просеку сви ученици имају бар једну недовољну оцену- 0,99), док 214 ученика има недовољан успех на овом класификационом периоду. Највећи број ученика има једну недовољну оцену. 184 ученика нема оцену (неоцењено је) из једног или више наставних предмета. Разлог непостојања прописаног броја оцена је оправдано одсуство ученика са часова или наставника. Оправ. По учен. Неопра. По учен. Укупно По учен. 1/1 29 10 1 357 12,31 12 0,41 369 12,72 1/2 30 20 8 812 27,07 65 2,17 874 29,13 1/3 16 6 3 257 16,06 14 0,87 271 16,93 1/4 30 12 9 588 19,6 38 1,27 626 20,87 1/5 29 6 3 623 21,48 11 0,37 634 21,86 1/6 20 11 3 955 96,13 72 6,58 1027 102,71 Укупно 154 65 27 3592 23,32 212 1,38 3801 24,68 Бр.уч. И З О С Т А Н Ц И Одељ. Недов. Неоц.
 17. 17. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 17 Оправ. По учен. Неопра. По учен. Укупно По учен. 2/1 29 5 18 1284 44,27 50 1,72 1334 46 2/2 16 8 5 1035 64,67 22 1,37 1057 66,06 2/3 20 7 14 428 21,4 8 0,4 436 21,8 2/4 28 13 13 783 27,97 43 1,54 740 26,43 2/5 24 12 13 700 29,16 22 0,92 724 30,16 2/6 20 6 6 637 31,85 24 1,2 661 33,05 Укупно 137 51 69 4867 35,53 169 1,23 4952 36,15 Одељ. Бр.уч. Недов. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По учен. Неопра. По учен. Укупно По учен. 3/1 25 13 0 634 25,36 13 0,52 647 25,88 3/2 13 5 0 424 32,61 16 1,23 440 33,84 3/3 18 6 8 746 41,4 87 4,8 833 46,2 3/4 20 11 14 617 30,08 5 0,25 622 30,1 3/5 16 9 8 579 36,19 0 0 579 36,19 3/6 12 3 4 1156 96 30 2 1186 99 Укупно 104 47 34 4156 39,96 151 1,45 4307 41,41 Одељ. Бр.уч. Недов. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По учен. Неопр. По учен. Укупно По учен. 4/1 27 14 13 1565 57,96 29 1,07 1594 59,04 4/2 19 11 8 473 24,89 32 1,68 505 26,57 4/3 20 5 0 980 49 25 1,25 1029 51,45 4/4 22 7 20 573 26 2 0,1 575 26,1 4/5 24 14 13 696 29 18 0,75 714 29,75 Укупно 112 51 54 4287 38,28 106 0,95 4417 39,44 Одељ. Бр.уч. Недов. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Анализа успеха ученика по разредима указује да, ученици првих разреда имају 161 недовољну оцену, других разреда 162, док ученици трећих и четвртих разреда имају мање недовољних оцена (87, односно 91). Велики број недовољних оцена ученика првих и других разреда резултат је чињенице да се ради о ученицима код којих процес адаптације на нове услове школовања није завршен, те је наставницима потребан одређени период праћења ученика како би имали прави увид у њихово постигнуће. Успеху ученика у знатној мери доприноси и редовност похађања наставе. Укупан број изостанака на крају првог класификационог периода је 17.477 изостанака (34,47 по ученику), од чега је 16.902 оправданих (33,34 по ученику), а 638 неоправданих (1,26 по ученику). Услед неоправданог изостајања са часова наставе и других облика образовно- васпитног рада, а у складу са одредбама Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности школе ученицима су изрицане и одговаајуће васпитне мере. Број изречених васпитних мера је 84, и то: - опомена одељењског старешине – 56; - укор одељењског старешине - 25;
 18. 18. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 18 - укор одељенског већа 3. Највише изречених мера је на нивоу првих разреда – 34, трећих разреда - 20, других–17 и четвртих- 13. За овај период није било предлога и изрицања васпитно-дисциплинских мера. I II III IV ∑ 25 13 9 9 56 9 4 8 4 25 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 17 20 13 84 Укор Наставничког већа ∑ Опомена одељ.старешине ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ Укор одељ.старешине Укор одељ.већа Укор директора
 19. 19. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 19 5.2. УСПЕХ И ИЗОСТАЈАЊЕ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ Други класификациони период- Прво полугодиште На крају првог полугодишта школске 2016/2017. године школу похађа 502 ученика, и то: 153 ученика у првом разреду, 135 ученика у другом разреду, 112 ученика у четвртом разреду, док је најмањи број ученика у трећем разреду – 105. Ученици су распоређени у 23 одељења. Према извештајима руководиоца Одељењских већа, а на основу извештаја предметних наставника са седница Одељењских већа сви наставници су реализовали наставне планове и програме према предвиђеном плану. 1) Успех У С П Е Х I % II % III % IV % ∑ % Са позитивним успехом 102 66,67% 94 69,63 69 67,65 81 72,32 346 68,92 Одличних 16 10,46% 17 12,59 9 8,82 17 15,18 59 17,05 Врло добрих 32 20,91 41 30,37 33 32,35 38 33,93 144 41,61 Добрих 51 33,33 33 24,44 26 25,49 24 21,43 136 38,72 Довољних 3 1,96 3 2,22 1 0,98 2 1,79 9 2,60 Недовољних 35 22,88 25 18,52 18 17,65 17 15,18 95 18,92 Анализирајући успех ученика на крају првог полугодишта, на основу расположивих података, долази се до следећих сазнања: Општи успех ученика на крају првог полугодишта је бољи у односу на успех ученика на крају првог класификационог периода. Од укупног броја ученика (502), позитиван успех има 346 ученика (68,92%), а 95 ученика (18,92%) има недовољан успех. Од укупног броја ученика, одличан успех је постигло 59 ученика (17,05%), врло добар 144 ученика (41,61%), добар 136 ученика (38,72%) и довољан успех 9 ученика (2,60%). Код ученика који су остварили недовољан успех, највећи број ученика је са једном негативном оценом- 49 (9,76%), док је 9 ученика (1,79%) са пет или више негативних оцена. У С П Е Х I % II % III % IV % ∑ % Са позитивним успехом 102 66,67 94 69,63 69 67,65 81 72,32 346 68,92 Са једном негативном 17 11,11 9 6,67 9 8,82 14 12,5 49 9,76 Са две негативне 5 3,27 9 6,67 4 3,92 3 2,68 21 4,18 Са три негативне 3 1,96 4 2,96 3 2,94 0 0 10 1,99 Са четири негативне 5 3,27 0 0 1 0,98 0 0 6 1,20 Са пет и више негат. 5 3,27 3 2,22 1 0,98 0 0 9 1,79 Укупно са недов.успех. 35 22,88 25 18,52 18 17,65 17 15,18 95 18,92
 20. 20. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 20 2) Изостајање са наставе Раз. Бр.уч. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По учен. Неопр. По учен. Укупно По учен. I 153 16 10479 68,49 339 2,22 10818 70,71 II 135 17 11856 87,82 319 2,36 12175 90,19 III 102 15 9340 91,57 311 3,05 9645 94,56 IV 112 14 10147 90,60 259 2,32 10406 92,91 Укупно 502 62 41822 83,32 1228 2,45 43044 85,75 На крају првог полугодишта укупан број изостанака ученика је 43.044, што по ученику износи 85,75 изостанака, од чега је 41.822 оправданих (83,32 по ученику) и 1.228 (2,45 по ученику) неоправданих изостанака. 62 ученика је неоцењено. 3) Васпитне и васпитно-дисциплинске мере ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ I II III IV ∑ Опомена одељ.старешине 33 18 21 23 95 Укор одељ.старешине 21 14 14 9 58 Укор одељ.већа 3 4 7 3 17 Укор директора 0 0 0 0 0 Укор Наставничког већа 0 0 0 0 0 ∑ 57 36 42 35 170 Услед неоправданог изостајања са часова наставе и других облика образовно- васпитног рада, а у складу са одредбама Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности школе ученицима су изрицане и одговаајуће васпитне мере. Број изречених васпитних мера је 170, и то: - опомена одељењског старешине – 95; - укор одељењског старешине - 58; - укор одељенског већа 17. За овај период није било предлога и изрицања васпитно-дисциплинских мера. На крају првог полугодишта школске 2016/2017 године ученици су похваљени за одличан успех и примерно владање, као и за редовност у похађању наставе. СПИСАК ПОХВАЉЕНИХ УЧЕНИКА 1/1 Ветеринарски техничар 1. Николина Бугарски- одличан успех и примерно владање 2. Марија Ранковић- одличан успех и примерно владање 3. Анастасија Симеуновић- одличан успех и примерно владање 4. Дејана Ћирјанић- одличан успех и примерно владање 5. Лука Ашковић- редовност у похађању наставе 6. Филип Ашковић- редовност у похађању наставе
 21. 21. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 21 1/3 Цвећар-вртлар 7. Вукашин Грујић- одличан успех и примерно владање 1/4 Техничар за заштиту животне средине 8. Милица Лазаревић- успех и примерно владање 1/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 9. Дуња Томић- одличан успех и примерно владање 10. Марија Томић- одличан успех и примерно владање 11. Марија Врућинић- одличан успех и примерно владање 12. Јелена Микић- одличан успех и примерно владање 13. Катарина Мирићић- одличан успех и примерно владање 14. Тамара Црвенковић- одличан успех и примерно владање 15. Анђелина Војновић- одличан успех и примерно владање 16. Анђела Петровић- одличан успех и примерно владање 17. Наталија Чекић- одличан успех и примерно владање 1/6 Пекар, месар 18. Марко Поповић- одличан успех и примерно владање 2/1 Ветеринарски техничар 19. Христина Манојловић- одличан успех и примерно владање 20. Лука Николић- одличан успех и примерно владање 21. Гордана Петковић- одличан успех и примерно владање 22. Иван Рафаиловић- 2. место на градском такмичењу у стрељаштву 23. Марко Бегенишић- 2. место на градском такмичењу у стрељаштву 24. Лазар Станојловић- 2. место на градском такмичењу у стрељаштву 2/3 Техничар хортикултуре 25. Светлана Шлепак- одличан успех и примерно владање 26. Андреа Вранић- одличан успех и примерно владање 27. Јована Милошевић- одличан успех и примерно владање 28. Ксенија Ковачевић- одличан успех и примерно владање 29. Јелена Стаменић- редовност у похађању наставе 2/4 Техничар за заштиту животне средине 30. Димитрије Благић- одличан успех и примерно владање 31. Милан Јанковић- одличан успех и примерно владање 32. Алекса Петровић- одличан успех и примерно владање 33. Александар Порчић- одличан успех и примерно владање 34. Теодора Станојевић- одличан успех и примерно владање 2/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 35. Анђела Божић- одличан успех и примерно владање 36. Тамара Јевтић- одличан успех и примерно владање 37. Сара Максимовић- одличан успех и примерно владање 2/6 Пекар, цвећар-вртлар, руковалац-механичар пољопривредне технике 38. Стефан Карић- одличан успех и примерно владање 39. Марко Матић- одличан успех и примерно владање 3/1 Ветеринарски техничар 40. Јелена Ђуровић- одличан успех и примерно владање
 22. 22. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 22 41. Миња Станивук- одличан успех и примерно владање 3/2 Пољопривредни техничар 42. Николина Бојат- одличан успех и примерно владање 43. Катарина Петровић- одличан успех и примерно владање 3/3 Техничар хортикултуре 44. Марина Пајић- одличан успех и примерно владање 3/4 Техничар за заштиту животне средине 45. Лазар Белић- одличан успех и примерно владање 46. Марија Пушкар- одличан успех и примерно владање 3/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 47. Ања Бандур- одличан успех и примерно владање 48. Кристина Јевтић- одличан успех и примерно владање 4/1 Ветеринарски техничар 49. Бранко Деврња- одличан успех и примерно владање 50. Јована Ковачевић- одличан успех и примерно владање 51. Драгиша Павловић- редовност у похађању наставе 52. Теодора Стојадиновић- одличан успех и примерно владање 53. Милица Шалиндрија- одличан успех и примерно владање 4/2 Пољопривредни техничар 54. Маријана Јованић- одличан успех и примерно владање 55. Стефан Марковић- одличан успех и примерно владање 56. Петар Савићевић- одличан успех и примерно владање 57. Анита Петровић- редовност у похађању наставе За успешно презентовање школе пригодним поклонима за школску славу награђени су следећи ученици и запослени: Ученици: 1. Галина Јевђеновић 2. Никола Плавшић 3. Јелена Ранковић Ментори: 1. Јелена Томовић 2. Илона Ђорђевић 3. Мирослав Матић За подрушку школи у остваривању делатноси и побољшању услова рада школе награђени су: 1. Ротари клуб „Скадарлија“ из Београда; 2. Тревор Кук, вођа тима за подршку ЕУ у процесу модернизације средњег стручног образовања; 3. Снежана Врачар, директор Управе за пољопривреду Града Београда.
 23. 23. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 23 5.3. УСПЕХ И ИЗОСТАЈАЊЕ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ Трећи класификациони период На крају трећег класификационог периода школске 2016/2017. године школу похађа 499 ученика. Ученици су распоређени у 23 одељења. Највећи број ученика - 152 је у првом разреду, затим у другом - 134, у четвртом - 112, док је најмањи број ученика у трећем разреду – 101. На основу обрађених података о успеху ученика и њиховим изостанцима, генерално гледано, може се рећи да: од 23 одељења, у сваком одељењу од првог до четвртог разреда има недовољних оцена. Укупан број недовољних оцена датих на нивоу свих разреда је 512 (од 499 ученика, што указује да у просеку сваки ученик има бар једну недовољну оцену- 1,03). Највећи број ученика има једну недовољну оцену- 101 (20,24%). Од укупног броја ученика, 217 ученика је са свим позитивним оценама (43,49%). На крају трећег класификационог периода, 83 ученија је неоцењено (из једног или више предмета). Разлог неоцењивања је оправдано одсуство ученика са часова или наставника. Табеларни приказ бројног стања и успеха на крају трећег класификационог периода: У С П Е Х I % II % III % IV % ∑ % Са позитивним оценама 56 36,84 58 43,28 49 48,51 54 48,21 217 43,49 Са једном недовољном 29 19,08 23 17,16 31 30,69 18 16,07 101 20,24 Са две недовољне 18 11,84 16 11,94 7 6,93 23 20,54 64 12,83 Са три недовољне 13 8,55 7 5,22 3 2,97 8 7,14 31 6,21 Са четири недовољне 9 5,92 11 8,21 3 2,97 5 4,46 28 5,61 Са пет и више недовољних 11 7,247 8 5,97 3 2,97 0 0 22 4,41 Укупно недовољних оцeнa 202 1,32 145 1,08 75 0,74 90 0,80 512 1,03 Укупан број изостанака који су ученици направили током трећег класификационог периода је 16099 (32,26 по ученику), од чега је 15711 оправданих (31,48 по ученику) и 406 неоправданих (0,81 по ученику). Разред Број ученика Број ученика који су неоцењени I 152 29 II 134 30 III 101 9 IV 112 15 Укупно 499 83
 24. 24. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 24 Табеларни приказ изостанака на крају трећег класификационог периода: Раз. Бр.уч. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. По учен. Неопр. По учен. Укупно По учен. I 152 29 4064 26,74 147 0,97 4211 27,70 II 134 30 4549 33,95 120 0,90 4669 34,84 III 101 9 3222 31,910 70 0,69 3292 32,59 IV 112 15 3876 34,61 69 0,62 3927 35,06 Укупно 499 83 15711 31,48 406 0,81 16099 32,26 У складу са изостанцима ученика изречене су и одређене васпитне и васпитно- дисциплинске мере. Број изречених мера је 105 (103 васпитне и 2 васпитно- дисциплинске мере). Опомену одељењског старешине има 40 ученика, 47 ученика има укор одељењског старешине, 16 ученика укор одељењског већа. Највише изречених мера је на нивоу првог разреда – 32, затим трећег разреда - 31, другог– 27 и четвртог- 15. У овом периоду изречена су два укора Наставничког већа. Табеларни приказ изречених васпитмих и васпитно-дисциплинских мера: ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ I II III IV ∑ Опомена одељењског старешине 8 12 12 8 40 Укор одељењског старешине 18 11 12 6 47 Укор одељењског већа 6 4 5 1 16 Укор директора 0 0 0 0 0 Укор Наставничког већа 0 0 2 0 2 ∑ 32 27 31 15 105
 25. 25. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 25 5.4. УСПЕХ И ИЗОСТАЈАЊЕ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ Четврти класификациони период- први, други и трећи разред (Јун 2017.) На крају наставне 2016/2017. године број ученика у 17 одељења првог, другог и трећег разреда је 372. Укупан број изостанака је 57496 (154,56 по ученику), од чега је 55588 оправданих и 1888 неоправданих изостанака. Год. Бр.уч. Неоц. Изостанци Оправ. Неопра. Укупно По учен. I 150 13 19907 607 20514 136,76 II 132 17 21963 810 22793 172,67 III 90 5 13718 471 14189 157,66 Укупно 372 35 55588 1888 57496 154,56 УСПЕХ Позитиван успех има 304 ученика: одличних је 58, врло добрих 116, добрих 120 и довољних 20. Недовољних је 34 ученика школе, од чега се 31 ученик упућује на полагање поправног испита из једног или два предмета, док су три ученика упућена да понове разред (један ученик са три недовољне, један ученик са четири недовољне и један ученик са шест недовољних). Ученика са позитивним успехом највише је у првом разреду – 123, затим у другом разреду 105 и трећем 76 ученика са позитивним успехом. Од 31 ученика упућених за полагање поправих испита, 20 ученика је са једном недовољном и 11 са две недовољне. Укупан број неоцењених ученика је 35. Укупно је 9 ученика упућено на полагање разредног и поправног испита (5 ученика првог и 4 ученика другог разреда). Позитиван успех: У С П Е Х 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 Ʃ Одличних 5 1 3 1 11 2 23 Врло добрих 6 4 4 11 8 6 39 Добрих 14 16 3 12 6 7 58 Довољних 2 0 1 0 0 0 3 Укупно са поз. успех. 27 21 11 24 25 15 123 У С П Е Х 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 Ʃ Одличних 3 1 4 5 5 3 21 Врло добрих 11 4 6 10 9 5 45 Добрих 6 5 6 8 6 3 34 Довољних 1 0 0 0 1 3 5 Укупно са поз. успех. 21 10 16 23 21 14 105
 26. 26. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 26 У С П Е Х 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 Ʃ Одличних 4 2 2 4 2 14 Врло добрих 12 7 1 6 6 32 Добрих 8 2 10 6 2 28 Довољних 0 0 1 0 1 2 Укупно са поз. успех. 24 11 14 16 11 76 У С П Е Х I II III Ʃ Одличних 23 21 14 58 Врло добрих 39 45 32 116 Добрих 58 34 28 120 Довољних 3 5 2 10 Укупно са поз. успех. 123 105 76 304 Недовољан успех: У С П Е Х 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 Ʃ Са једном негативном 0 2 0 3 1 2 8 Са две негативне 0 2 0 0 2 0 4 Са три негативне 0 1 0 0 0 0 1 Са четири негативне 0 1 0 0 0 0 1 Са пет и више негат. 0 0 0 0 0 0 0 Укупно са недов.успех. 0 6 0 3 3 0 12 У С П Е Х 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 Ʃ Са једном негативном 3 1 0 3 0 0 7 Са две негативне 1 0 1 1 1 0 4 Са три негативне 0 0 0 0 0 0 0 Са четири негативне 0 0 0 0 0 0 0 Са пет и више негат. 0 0 0 0 0 0 0 Укупно са недов.успех. 4 1 1 4 1 0 11 У С П Е Х 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 Ʃ Са једном негативном 0 0 0 1 4 5 Са две негативне 1 0 0 2 0 3 Са три негативне 0 0 0 0 0 0 Са четири негативне 0 0 0 0 0 0 Са пет и више негат. 0 0 1 0 0 1 Укупно са недов.успех. 1 0 1 3 4 9
 27. 27. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 27 У С П Е Х I II III Ʃ Са једном негативном 8 7 5 20 Са две негативне 4 4 3 11 Са три негативне 1 0 0 1 Са четири негативне 1 0 0 1 Са пет и више негат. 0 0 1 1 Укупно са недов.успех. 14 11 9 34 ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ Укупан број изречених васпитних и васпитно-дисциплинских мера је 109, од чега је 108 васпитних и једна васпитно-дисциплинска. ВЛАДАЊЕ I II III ∑ Одличан (5) 121 109 68 298 Врло добро (4) 9 11 11 31 Добро (3) 12 9 9 30 Довољно (2) 4 3 0 7 Незадовољавајуће (1) 0 0 1 1 ∑ 146 132 89 367 ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ I II III Ʃ Опомена одељењског старешине 15 14 4 33 Укор одељењског старешине 17 11 10 38 Укор одељењског већа 16 12 9 37 Укор директора 0 0 0 0 Укор Наставничког већа 0 0 1 1 ∑ 48 37 24 109 Услед неоправданог изостајања са часова наставе и других облика образовно- васпитног рада, а у складу са одредбама Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности школе ученицима су изрицане и одговаајуће васпитне мере. Број изречених васпитних мера је 108, и то: - опомена одељењског старешине – 33; - укор одељењског старешине - 38; - укор одељенског већа -37; - укор наставничког већа- 1 За овај период изречена је васпитно-дисциплинских мера: - укор наставничког већа- 1. На крају школске 2016/2017 године ученици су похваљени за одличан успех и примерно владање, као и за редовност у похађању наставе.
 28. 28. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 28 СПИСАК ПОХВАЉЕНИХ УЧЕНИКА 1/1 Ветеринарски техничар 1. Николина Бугарски- одличан успех и примерно владање 2. Марија Ранковић- одличан успех и примерно владање 3. Анастасија Симеуновић- одличан успех и примерно владање 4. Дејана Ћирјанић- одличан успех и примерно владање 5. Лука Ашковић- редовност у похађању наставе 6. Филип Ашковић- редовност у похађању наставе 7. Томислав Јеремић- одличан успех и примерно владање 1/2 Пољопривредни техничар 8. Јована Миливојевић- одличан успех 1/3 Цвећар-вртлар 9. Вукашин Грујић- одличан успех и примерно владање, редовност у похађању наставе 10. Тијана Илић- одличан успех и примерно владање 11. Анита Бугарски- одличан успех и примерно владање 1/4 Техничар за заштиту животне средине 12. Милица Лазаревић- успех и примерно владање 1/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 13. Дуња Томић- одличан успех и примерно владање 14. Марија Томић- одличан успех и примерно владање 15. Марија Врућинић- одличан успех и примерно владање 16. Јелена Микић- одличан успех и примерно владање 17. Катарина Мирићић- одличан успех и примерно владање 18. Тамара Црвенковић- одличан успех и примерно владање 19. Анђелина Војновић- одличан успех и примерно владање 20. Анђела Петровић- одличан успех и примерно владање 21. Наталија Чекић- одличан успех и примерно владање 22. Теодора Крсмановић- одличан успех и примерно владање 23. Катарина Лукић- одличан успех и примерно владање 1/6 Пекар, месар 24. Марко Поповић- одличан успех и примерно владање 25. Катарина Марковић- одличан успех и примерно владање 2/1 Ветеринарски техничар 26. Христина Манојловић- одличан успех и примерно владање 27. Лука Николић- одличан успех и примерно владање 28. Гордана Петковић- одличан успех и примерно владање 2/2 Пољопривредни техничар 29. Милица Раденковић- одличан успех и примерно владање 2/3 Техничар хортикултуре 30. Светлана Шлепак- одличан успех и примерно владање 31. Андреа Вранић- одличан успех и примерно владање 32. Јована Милошевић- одличан успех и примерно владање 33. Ксенија Ковачевић- одличан успех и примерно владање
 29. 29. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 29 2/4 Техничар за заштиту животне средине 34. Димитрије Благић- одличан успех и примерно владање 35. Милан Јанковић- одличан успех и примерно владање 36. Алекса Петровић- одличан успех и примерно владање 37. Александар Порчић- одличан успех и примерно владање 38. Теодора Станојевић- одличан успех и примерно владање 2/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 39. Анђела Божић- одличан успех и примерно владање 40. Тамара Јевтић- одличан успех и примерно владање 41. Сара Максимовић- одличан успех и примерно владање 42. Мирјана Ракић- одличан успех и примерно владање 43. Ана Шалиндрија- одличан успех и примерно владање 2/6 Пекар, цвећар-вртлар, руковалац-механичар пољопривредне технике 44. Стефан Карић- одличан успех и примерно владање 45. Марко Матић- одличан успех и примерно владање 46. Ивана Лазић- одличан успех и примерно владање 3/1 Ветеринарски техничар 47. Јелена Ђуровић- одличан успех и примерно владање 48. Миња Станивук- одличан успех и примерно владање 49. Марија Мијаиловић- одличан успех и примерно владање 50. Драгана Михољчић- одличан успех и примерно владање 3/2 Пољопривредни техничар 51. Николина Бојат- одличан успех и примерно владање 52. Катарина Петровић- одличан успех и примерно владање 3/3 Техничар хортикултуре 53. Марина Пајић- одличан успех и примерно владање 54. Анђела Ранковић- одличан успех и примерно владање 3/4 Техничар за заштиту животне средине 55. Лазар Белић- одличан успех и примерно владање 56. Марија Пушкар- одличан успех и примерно владање 57. Николај Максимовић- одличан успех и примерно владање 58. Мина Петковић- одличан успех и примерно владање 3/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 59. Ања Бандур- одличан успех и примерно владање 60. Кристина Јевтић- одличан успех и примерно владање
 30. 30. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 30 5.5. УСПЕХ И ИЗОСТАЈАЊЕ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ Четврти класификациони период- завршни разреди (Јун 2017.) Укупан број ученика завршних разреда на крају наставне 2016/2017. школске године је 123 (11 ученика трећег степена и 112 ученика четвртог степена). Одељ. Бр.уч. Неоц. И З О С Т А Н Ц И Оправ. Неопр. Укупно По учен. 3/6 11 3 3465 42 3507 319 4/1 27 3 6425 152 6577 243,59 4/2 19 0 2083 77 2160 113,68 4/3 20 0 3392 59 3451 172,5 4/4 22 0 2507 10 2517 114,41 4/5 24 0 2789 42 2831 117,95 Укупно 123 6 20661 382 21043 171,08 Услов за полагање завршних, односно матурских испита стекло је укупно 139 ученика ( 12 ученика је стекло услов да полаже завршни испит, а 127 ученика је стекло услов да полаже матурски испит). Услов за полагање завршног, односно матурског испита по одељењима стекло је: 1. 3/6- 9 (од 11 ученика) 2. 4/1- 24 (од 27 ученика) 3. 4/2- 19 (од 19 ученика) 4. 4/3- 20 (од 20 ученика) 5. 4/4- 22 (од 22 ученика) 6. 4/5- 19 (од 24 ученика) У С П Е Х 3/6 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 Ʃ Са позитивним успехом 9 24 19 20 22 19 113 Одличних 0 7 6 3 9 5 30 Врло добрих 5 9 7 8 8 5 42 Добрих 3 7 6 4 5 9 34 Довољних 1 1 0 5 0 0 7 Недовољних 0 0 0 0 0 0 0 Укупно са недов.успех. 0 0 0 0 0 0 0 ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ III IV Ʃ Опомена одељењског старешине 0 13 13 Укор одељењског старешине 1 9 10 Укор одељењског већа 2 3 5 Укор директора 0 0 0 Укор Наставничког већа 0 0 0 ∑ 3 25 28
 31. 31. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 31 Услед неоправданог изостајања са часова наставе и других облика образовно- васпитног рада, а у складу са одредбама Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности школе ученицима су изрицане и одговаајуће васпитне мере. Број изречених васпитних мера је 28, и то: - опомена одељењског старешине – 13; - укор одељењског старешине - 10; - укор одељенског већа 5. На крају наставне 2016/2017 године ученици су похваљени за одличан успех и примерно владање, као и за редовност у похађању наставе. СПИСАК ПОХВАЉЕНИХ УЧЕНИКА 4/1 Ветеринарски техничар 1. Мара Благојевић- одличан успех и примерно владање 2. Бранко Деврња- одличан успех и примерно владање 3. Немања Добросављевић- одличан успех и примерно владање 4. Јована Ковачевић- одличан успех и примерно владање 5. Александра Петровић- одличан успех и примерно владање 6. Теодора Стојадиновић- одличан успех и примерно владање 7. Страхиња Чановић- одличан успех и примерно владање 8. Драгиша Павловић- редовност у похађању наставе 4/2 Пољопривредни техничар 9. Маријана Јованић- одличан успех и примерно владање 10. Стефан Марковић- одличан успех и примерно владање 11. Драгана Благојевић- одличан успех и примерно владање 12. Андријана Димић- одличан успех и примерно владање 13. Петар Савићевић- одличан успех и примерно владање 14. Анита Петровић- одличан успех и примерно владање 4/3 Техничар хортикултуре 15. Јелена Бошковић- одличан успех и примерно владање 16. Марина Марковић- одличан успех и примерно владање 17. Томислав Остојић- одличан успех и примерно владање 18. Тијана Степић- редовност у похађању наставе 4/4 Техничар за заштиту животне средине 19. Маја Агарски- одличан успех и примерно владање 20. Марија Бошковић- одличан успех и примерно владање 21. Давид Живковић- одличан успех и примерно владање 22. Марина Миливојевић- одличан успех и примерно владање 23. Јована Мишковић- одличан успех и примерно владање 24. Петар Пајић- одличан успех и примерно владање 25. Бојана Ранковић- одличан успех и примерно владање 26. Никола Станојевић- одличан успех и примерно владање 27. Александра Стојановић- читалац генерације
 32. 32. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 32 28. Николина Бркљач- одличан успех и примерно владање 4/5 Техничар за индустријску фармачеутску технологију 29. Ана Петровић- одличан успех и примерно владање и проглашена за ученика генерације 30. Никола Плавшић- одличан успех и примерно владање 31. Јована Ђуричић- одличан успех и примерно владање 32. Тијана Милошевић- одличан успех и примерно владање 33. Милица Павловић- одличан успех и примерно владање 34. Марија Младеновић- редовност у похађању наставе
 33. 33. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 33 5.6. УСПЕХ УЧЕНИКА ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА НАКОН ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ Завршни испит 3/6 пекар  9 ученика образовног профила пекар стекло услов за полагање завршног испита, пријавило, полагало 9 ученика и положило 9 ученика. УСПЕХ ЗАВРШНОГ ИСПИТА Бр.уч. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Пекар 9 7 2 / / / 4,78 Матурски испит 4/1 Ветеринарски техничар  24 ученика образовног профила ветеринарски техничар стекло услов за полагање матурског испита, пријавило, полагало 24 ученика и положило 22 ученика. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Српски језик и књижевност 9 8 7 / / 4,08 Тест 3 2 6 12 1 2,75 Практични део 9 11 3 / / 4,26 ОПШТИ УСПЕХ 3 9 10 / / 3,68 4/2 Пољопривредни техничар  19 ученика образовног профила пољопривредни техничар стекло услов за полагање матурског испита, пријавило, полагало 19 ученика и положило 19 ученика. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Српски језик и књижевност 6 5 7 1 / 3,84 Тест / 3 6 10 / 2,63 Практични део 14 4 1 / / 4,68 ОПШТИ УСПЕХ 2 10 6 1 / 3,68
 34. 34. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 34 4/3 Техничар хортикултуре  20 ученика образовног профила техничар хортикултуре стекло услов за полагање матурског испита, пријавило, полагало 20 ученика и положило 20 ученика. Изборни предмет Бр. уч. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Лековито и зачинско биље 7 / 3 1 3 / 3,00 Биодекорација 7 2 2 3 / / 3,86 Повртарство 3 / 1 1 1 / 3,00 Паркарство 3 1 2 / / / 4,33 Укупно 20 3 8 5 4 / 3,50 Одбрана матурског рада Бр. уч. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Лековито и зачинско биље 5 2 2 1 / / 4,20 Биодекорација 5 1 2 1 1 / 3,60 Повртарство 5 2 / 2 1 / 3,60 Паркарство 5 1 2 2 / / 3,80 Укупно 20 6 6 6 2 / 3,80 Српски језик и књижевност одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 1 5 9 5 / 3,10 УСПЕХ МАТУРСКОГ ИСПИТА одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 1 10 6 3 / 3,55
 35. 35. Извештај о раду 2016/2017. година Пољопривредно- хемијска школа, Обреновац 35 4/4 Техничар за заштиту животне средине  22 ученика образовног профила техничар за заштиту животне средине стекло услов за полагање матурског испита, пријавило, полагало 22 ученика и положило 22 ученика. Изборни предмет Бр. уч. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Загађивање и заштита ваздуха 3 2 1 / / / 4,67 Загађивање и заштита тла 11 1 2 3 5 / 2,91 Загађивање и заштита воде 7 4 2 1 / / 4,43 Прерада и одлагање чврстог отпада 1 / / 1 / / 3,00 Укупно 22 7 5 5 5 / 3,64 Одбрана матурског рада Бр. уч. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена Загађивање и заштита тла 5 3 1 1 / / 4,40 Загађивање и заштита ваздуха 5 4 / 1 / / 4,60 Прерада и одлагање отпадних вода 4 1 / 3 / / 3,50 Загађивање и заштита воде 4 1 1 2 / / 3,75 Прерада и одлагање чврстог отпада 4 2 1 1 / / 4,25 Укупно 22 11 3 8 / / 4,14 Српски језик и књижевност одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 4 3 11 4 / 3,32 УСПЕХ МАТУРСКОГ ИСПИТА одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 4 9 7 2 / 3,68

×