Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години

44 views

Published on

Извештај

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Извештај о раду директора у школској 2016/2017. години

 1. 1. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 1 Током школске 2016/2017 године радио сам и учествовао у свим пословима везаним за рад школе у складу са Годишњим планом рада школе и планом рада директора школе, а према стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, и то: 1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ Стално сам водио бригу и промовисао вредности учења и развијао школу као заједницу целоживотног учења. Те активности су се састојале у стварању услова за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим потребама ученика. Пратио сам савремена кретања у развоју образовања и васпитања, стално се стручно усавршавао редовним посетама семинара везаних како за законитост рада школе, тако и за унапређивање квалитета васпитно- образовног процеса школе. Пратио сам савремена кретања у развоју образовања и васпитања и стално сам се стручно усавршавао редовним посетама семинара везаних како за законитост рада школе, тако и за унапређивање квалитета васпитно-образовног процеса школе, и то: „Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин“ који је одржан 07.02.2017 године у Пољопривредно-хемијској школи, компетенција К3, приоритетна област 1, број бодова 8 (осам), а који је одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања број 570-398/2016 од 18.04.2016 године. Мотивисао сам и инспирисао запослене на критичко прихватање нових идеја и проширивање искустава. Подстицао сам атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене циљеве учења и прате свој напредак кроз рад одељенских заједница, часова одељенског старешине, као и рад Ученичког парламента. Стварао сам услове да ученици партиципирају у демократским процесима и доношењу одлука, кроз рад Ученичког парламента такошто су ученици давали мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном
 2. 2. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 2 плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање; кроз разматрање односа и сарадње ученика и наставникa или стручног сарадника и атмосфере у школи; путем обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента; путем активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе као и предлагањем чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика. Ученици суактивно износили своје идеје на осавремењавању и унапређењу школског простора и школске економије, a са представницима ученичког парламента обавио сам разговор 03.10.2016 године. У школи је, у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања организован Ученички парламент кога чине по два представника сваког одељења у школи, тако да Ученички парламент има 46 чланова, имајући у виду да је у школској 2016/2017 години уписано 23 одељења. Ученички парламент је изабрао два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива Школског одбора у складу са чланом 57. Закона о основама система образовања и васпитања. Програм рада Ученичког парламента саставни је до годишњег плана рада школе за школску 2016/2017 годину. Такође сам водио рачуна да Ученички парламент обавља послове из члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања. Рад Ученичког парламента уређен је Пословником о раду Ученичког парламента, и о раду Ученичког парламента води се доспутна евиденција. Током школске 2016/2017 године Ученички парламент одржао је 7 седница. Подстицао сам сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе, како у самој школи тако и заједници, стварањем услова да десет ученика школе, три наставника, педагог школе и представник локалне самоуправе 20.10.2016 године посете Пољопривредну школу са домом ученика „Ваљево“ у Ваљеву. Иницирао сам штампање часописа под називом „Путоказ“ којим се врши промоција школе и образовних профила, као и успеха ученика и запослених школе. Интензивно сам радио на стварању безбедног и здравог окружења у коме ученици могу квалитетно да уче и да се развијају. Осигурана је
 3. 3. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 3 примењивост превентивне активности која се односи на безбедност и поштовање права ученика, а самим тим је школа постала безбедно окружење за све, а ученици су заштићени од насиља, злостављања и дискриминације. Предавање за ученике завршних разреда на тему безбедности у саобраћају и насиља дана 17.07.2017 године одржали су представници Министарства унутрашњих послова. Осигурана је примењивност превентивне активности која се односи на безбедност и поштовање права ученика, а самим тим је школа постала безбедно окружење за све, а ученици су заштићени од насиља, злостављања и дискриминације. У оквиру тога инсистирао сам на поштовању међународне конвенције и уговора о људским правима и правима деце. Током школске 2016/2017 године није било повреда забрана из члана 44, члана 45. и члана 46. Закона о основама система образовања и васпитања за које би школа морала водити васпитно-дисциплински поступак и за које би директор морао изрицати васпитно-дисциплинске мере. Резултат свега тога је да је школа здрава средина са високим хигијенским стандардима. Нарочита пажња се посвећује хигијени целокупног школског простора, како у згради школе у Милоша Обреновића број 90, тако и на школској економији у Грабовцу. Посебна пажња је посвећена обезбеђивању и унапређивању услова за развој образовања и васпитања, осигурању и унапређивању квалитета наставног и ваннаставног процеса, како самостално тако и у сарадњи са надлежним органима јединице локалне самоуправе. У школи се вреднују остваривање циљева и стандарда постигнућа, програма образовања и васпитања, развојног плана и задовољства ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика. У оквиру тога користио сам стратешка документа о развоју образовања и васпитања Републике Србије. Промовисао сам иновације и стално подстицао наставнике и стручне сараднике да користе савремене методе и технике учења и примењују савремене технологије у образовно-васпитном процесу. Вредновање квалитета рада школе остварује се кроз процес самовредновања и спољашњег вредновања. Процес самовредновања спроводи Тим за самовредновање и вредновање рада школе који је као кључну област изабрао област 3 - Постигнућа ученика за школску 2016/2017 годину. У овом подручју вредновања сагледаће се следећи показатељи:
 4. 4. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 4 - Оцене и успех - Квалитет знања - Пријемни и квалификациони испити, такмичења - Мотивисаност ученика - Вредности код ученика Након анализе резултата самовредновања утврдиће се ниво, а биће сачињен и предлог мера за унапређивање ове кључне области. До дана сачињава извештаја у школи није обављено спољашње вредновање. У остваривању надлежности прописане законом која се односи на остваривање развојног плана школе, који је донет за период од 2014 до 2018 године, активно сам учествовао у реализацији свих приоритета остваривања образовно-васпитног рада и стварао услове за остваривање постављених развојних циљева. На остваривању приоритета по областима квалитета рада школе прдузимао сам следеће активности: - старао сам се да Школски програм који је донет за период 2014-2018 и Годишњи план рада за школску 2016/2017 буду у складу са законским прописима уз поштовањезаконом прописане процедуре њиховог доношења, упознавања на седницама наставничких већа, стручних органа и истицање на огласним таблама школе и интернет страници школе и њиховој примени у пуном обиму, а сачињен је и Анекс 1 Школског програма због промена у наставним плановима и програмима; - обезбеђивао и подстицао запослене на стално стручно усавршавање и активну размену стечених искустава и практичну примену новостечених знања и вештина у наставном процесу; - инсистирао на укључивању ученика у што је могуће већем броју у ваннаставне активности школе и праћење њиховог напредовања; - старао се да се Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању примењује у пуном обиму; - инсистирао на томе да критеријуми оцењивања буду усклађени на нивоу стручног већа и усвојени на Педагошком колегијуму; - активности на упознавању ученика са Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању на часовима одељенског старешине;
 5. 5. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 5 - предузимао активности на пружању подршке ученицима учествујући у раду Тима за подршку ученицима у прилагођавању школском животу и материјалну подршку ученицима и Тима за каријерно вођење и саветовања ученика; - развијао позитивну радну атмосферу и међуљудске односе, - обeзбеђивао да школа постане безбедна средина за ученике и запослене; - да извештаји о раду свих стручних органа и тимова буду достављени на разматрање надлежним органима; - подстицао професионални развој наставника и стручних сарадника, - радио на побољшању материјално-техничких услова рада школе и предузимао све друге потребне активности. У остваривању педагошко-инструктивног увида и праћења образовно-васпитног рада током школске 2016/2017 године посетио сам 32 часа, и то: Ред бр. Наставник Наставни предмет Разред и одељење Датум посете Наставна јединица (тип часа) 1. Владимир Манојловић Наводњавање 3/2 05.10.2016. Физичке особине земљишта (обрада) 2. Весна Ристић Ћитаковић Рачунарство и информатика 1/6 05.10.2016. Организација датотеке и фолдера на диску (вежбе) 3. Биљана Павловић Физичко васпитање 1/3 06.10.2016. Рукомет: техника вођења, хватања и додавања лопте (обучавање) 4. Сања Стевановић Српски језик и књижевност 3/1 06.10.2016. Важнији модели за извођење именица, придева и глагола (вежбање) 5. Јагода Михајловић Енглески језик 4/4 11.10.2016. Unit 7 Talking about imaginary situation (обрада) 6. Смиљка Милићевић Физика 2/5 17.10.2016. Енергија електромагнетног поља (утврђивање) 7. Снежана Ћебић Здравствена безбедност хране 2/6 21.10.2016. Микроскоп, делови и руковођење (вежбе)
 6. 6. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 6 8. Душанка Новаковић Ликовна култура 2/4 21.10.2016. Стари век (утврђивање) 9. Снежана Звијер Технологија фармацеутских производа 3/5 07.11.2016. Ароматичне воде, микстуре, шумећи напици, ликворес (утврђивање) 10. Биљана Јараковић Производња хлеба 2/6 08.11.2016. Дељење теста (обрада) 11. Миланка Велимировић Филозофија 4/3 09.11.2016. Платоново политичко учење/ „Држава“ расправа о моралним вредностима (обрада) 12. Мина Веселиновић Српски језик и књижевност 4/1 10.11.2016. Савремена светска књижевност и њени токови, обележја и представници (обрада) 13. Жељка Антолич Музичка уметност 1/4 15.11.2016. Барок-одлике стила и представници (обрада) 14. Маја Радојичић Математика 1/3 16.11.2016. Операције са полиномима (вежбање) 15. Владимир Манојловић Пољопривредна техника 2/2 17.11.2016. Култиватори (обрада) 16. Маријана Александрић Извори загађења животне средине 2/4 17.11.2016. Бука као извор загађења(обрада) 17. Мирјана Симић Енглески језик 1/6 23.11.2016. Present Simple Tense (вежбање) 18. Тања Старчевић Рачунарство и информатика 1/5 07.12.2016. Креирање и форматирање табела (вежбе) 19. Теодора Стојадиновић Органска хемија 2/4 08.12.2016. Алкохоли, номенклатура и изометрија (обрада) 20. Младена Урошевић Биологија 2/1 09.12.2016. Извори генетичке варијабилности (Генетске мутације) (комбиновани)
 7. 7. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 7 21. Гордана Тимотијевић Ђаковић Биохемија 3/5 16.12.2016. Витамини- класификација (обрада) 22. Лидија Вулета Руски језик 3/1,2,5 21.12.2016. Писмени задатак 23. Јелена Томовић Машине, апарати и операције 3/4 26.12.2016. Филтрација, пешчани филтри (обрада) 24. Небојша Петрашевић Физичко васпитање 3/4 27.02.2017. Кошарка-десни и леви двокорак, улаз под кош, штафетне игре (обучавање) 25. Милица Николић Општа и неорганска хемија 1/5 27.02.2017. Неорганска једињења (утврђивање) 26. Драгана Протић Биологија 1/2 07.03.2017. Хромозоми, фенотип, генотип, основна правила наслеђивања (утврђивање) 27. Владимир Радосављевић Епизоотиологија 2/1 08.03.2017. Биолошке одлике трематода (обрада) 28. Јована Остојић Хемија 2/3 14.03.2017. Хлороводоничне и кисеоничне киселине (обрада) 29. Јелена Ранковић Машине, апарати и операције 3/5 19.04.2017. Вакуум кристализатори (обрада) 30. Радош Јањуш Историја 1/5 09.05.2017. Индустријска револуција (обрада) 31. Гордана Поповић Енглески језик 1/4 15.05.2017. The second written task (вежбање) 32. Марко Алексов Математика 2/1 16.05.2017. Површина и запремина призме (вежбање) Поред рада ментора са приправницима, помоћ у раду приправницима пружали су директор, секретар и педагог школе. Дана 10.01.2017 године одржан је састанак директора и педагога школе са менторима и припавницима којом приликом је и менторима приправницима указано на одредбе Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, које су од значаја за успешно остваривање и увођење у посао, а касније и за полагање испита за лиценцу.
 8. 8. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 8 О остваривању педагошко-инструктивног увида и праћења образовно-васпитног рада води се евиденција. Након обављене посете часа, обављени су разговори са предметним наставницима којом приликом су упознати са садржином протокола и својим потписом потврдили да су исти примили. У оквиру тога било је неопходно стварати услове и подржавати наставнике да раде тако да подстичу ученике да развијају сопствене вештине учења. Интензивна је била сарадња са стручним сарадницима и наставницима у обезбеђивању да наставне и ваннаставне активности стално подстичу креативност ученика, стицање функционалних знања и развој њихових социјалних вештина и здравих стилова живота. Редовно сам вршио како самоевалуацију свога рад, тако и евалуацију рада наставника, стручних сарадника, наставног процеса, а самим тим и исхода учења, кроз израду анкета ученика, родитеља и наставника. Анализом анкета долазило се до сазнања о ефикасности како свога, тако и рада наставника и школе. Посебна пажња је посвећена обезбеђивању инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу, што је подразумевало обезбеђивање услова и подстицање процеса квалитетног образовања и васпитања за све ученике. У овим активностима је било значајно уважавати различитости уз познавање дечјег и адолесцентног развоја, специфичности, као и промовисање толеранције код ученика. Посебно је било неопходно разумети потребе различитих ученика (талентованих и надарених, са сметњама у развоју, као и ученика из осетљивих друштвених група) како би се обезбедили најбољи услови за учење и развој сваког од њих. За ученике са посебним образовним потребама, које су биле препознате израђени су посебни индивидуални образовни планови. Имајући у виду да ученици долазе из различитих средина са различитим претходним знањима и искуствима, активно сам сугерисао на обезбеђивању примене планова и програма учења који ће бити прилагођени ученицима. Кроз анализу резултата ученика остварених на тестовима и увидом у успех, а све у складу са стандардима постигнућа ученика, обезбеђивао сам праћење успешности ученика, а истовремено подстицао наставнике да
 9. 9. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 9 користе различите поступке вредновања и самовредновања који су у функцији даљег учења ученикa.
 10. 10. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 10 2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ Организовао сам и оперативно спроводио доношење планова установе, организовао процес планирања и запосленима одредио задатке у том процесу, иницирао и надзирао израду планова и обезбеђивао поштовање рокова израде планова, а непосредно и руководио њиховом израдом, исте упућивао Школском одбору на њихово усвајање (Годишњи план рада установе, финансијски план, план јавних набавки). За благовремено и правилно планирање обезбеђивао сам информациону основу, идентификовао изворе информација потребне за планирање. Обезбеђивао сам да сви запослени у школи буду упознати са организационом структуром школе, са описом свог радног места кроз истицање правилника и измена и допуна истог на огласним таблама школе, као и упознавању на седницама Наставничког већа, а за ваннаставно особље на заједничким састанцима. Запосленима сам у вези са њиховим радним задацима и компетенцијама постављао јасне захтеве уз обавезно проверавање да ли су их запослени разумели кроз одржавање заједничких састанака. О правима ученика и запослениходлучивао сам у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, општих аката школе доношењем решења са упутством о правном средству. Током школске 2016/2017 године није било тежих повреде обавеза ученика и повреда забране из чл. 44-45. Закона за које школа мора водити васпитно-дисциплински поступак. У току школске 2016/2017 године изречена су два укора Наставничког већа након спроведених васпитно- дисциплинских поступака. Што се тиче одговорности запослених током школске 2016/2017 године није било лакших повреда радне обавезе запослених, утврђених општим актом школе, тежих повреда радне обавезе прописаних законом, повреда забране прописаних законом као ни материјалне штете коју је нанео запослени школи, намерно или крајњом непажњом, у складу са законом те није било изрчених мере за повреду радне обавезе.
 11. 11. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 11 Приликом поделе задужења запосленима водио сам рачуна о равномерној оптерећености запослених. Што се тиче рада у стручним органима школе организовао сам рад стручних органа, тимова и појединаца у школи и обезбеђивао ефикасну комуникацију између стручних органа, тимова и запослених, о чијем се раду уредно води евиденција кроз записнике са седница стручних органа, тимова, присуствовао седницамаодељенских већа, седницама стручних већа за област предмета, стручног актива за развојно планирање, стручног актива за развој школског програма. Председавао сам и руководио радом Педагошког колегијума. У школскoј 2016/2017 години Педагошки колегијум одржао је 8 седницa. О раду Педагошког колегијума води се доступна евиденција, а рад Педагошког колегијума уређен је Пословником о раду Педагошког колегијума. Сазивао сам и руководио седницама Наставничког већа, припремао извештаје и упознавао чланове Наставничког већа о свим питањима значајним за рад школе, и старао се да Наставничко веће обавља послове из своје надлежности. О раду Наставничког већа води се доступна евиденција, а рад Наставничког већа регулисан је Пословником о раду Наставничког већа. Током школске 2016/2017 године Наставничко веће одржало је 33 седницe. Примењивао сам различите методе контроле рада школе и запослених - контрола поштовања радног времена, контрола испуњења постављених радних задатака, контрола вођења педагошке документације, контрола редовног одвијања образовно-васпитног рада, дежурстава наставника, реализације практичне наставе, извршења уговорних обавеза, реализација финансијског плана, контрола рада приправника, стручних сарадника и друго. Организовао сам и оперативно спроводио контролу рада школе непосредним увидом и учешћем у свим активности које су оствариване током школске 2016/2017 године, организовао процес праћења, извештавања и анализе резултата рада, додељивао задатке запосленима у тим процесима, иницирао и надзирао процес израде извештаја и анализа рада непосредним увидом у процес израда путем сугестија у изради истих уз обезбеђивање поштовање постављених рокова у изради извештаја и анализа,
 12. 12. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 12 У оквиру остваривања потпуне и благовремене контроле рада школе обезбеђивао сам информациону основу кроз идентификацију извора информација потребних за контролу рада уз старање да информације буду тачне и благовремене. Путем непосредног увида и праћења и у сарадњи са запосленима анализирао сам остварене резултате рада школе, као и остварене резултате рада запослених. За успешно презентовање школе пригодним поклонима. за школску славу награђени су следећи ученици и запослени: 1. Галина Јевђеновић 2. Никола Плавшић 3. Јелена Ранковић Ментори: - Јелена Томовић - Илона Ђорђевић У складу са одредбама Правилника о награђивању запослених Пољопривредно-хемијске школе, а имајући у виду да су запослени ангажовани на изради распореда часова за школску 2017/2018 годину својим радом допринели да распоред часова за школску 2017/2018 годину буде квалитетно и у роковима урађен уз уважавање свих потребних критеријум и елемената, на изради приручника за извођење вежби из наставних предмета Епизоотиологија и Основи хирургије, као и чињеницу да су и остала задужења запослени обављали у складу са утврђеним задужењима и прописаним роковима, стекли су се услови да се исплате новчана средства за награду из сопствених средстава, те су награђени следећи запослени: - Јелена Томовић - Драгана Станојевић - Татјана Мићовић Филиповић. Због ангажовања на изради приручника за извођење вежби из наставних предмета Епизоотиологија и Основи хирургије којим се унапређује образовно-васпитни рад стекли су се услови да се исплате новчана средства за награду из сопствених средстава, те је награђензапослени: - Владимир Радосављевић
 13. 13. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 13 За ангажовање, квалитетно и у роковима обављене послове и радне задатаке у складу са одредбама Правилника о награђивању запослених Пољопривредно-хемијске школе из реда ваннаставнг особља награђени су: - Мирко Минић - Ана Васић За подршку школи у остваривању делатности и побољшању услова рада школе награђени су: 1.Ротари клуб „Скадарлија“ из Београда; 2. Тревор Кук, вођа тима за подршку ЕУ у процесу модернизације средњег стручног образовања; 3. Снежана Врачар, директор Управе за пољопривреду Града Београда. У складу са одредбама Правилника о избору ученика генерације извршен је избор ученика генерације школске 2016/2017 године, коме су уручени пригодни поклони. Такође, на крају наставне године награђени су ученици за одличан успех и примерно владање, читалац генерације и спортиста генерације. Предузимао сам корективне мере у ситуацији када су остварени резултати школе, као и појединачни резултати запослених одступали од планираних кроз инсистирање на поштовању донетих мера на побољшању успеха ученика, кроз посете часовима код наставних предмета где је постојао велики број недовољних оцена и велики број изостанака ученика са наставе и предлагање одређених мера на побољшању успеха и редовности ученика. Школски одбор сам редовно упознавао са извештајима о раду школе, анализама рада школе и предузетим корективним мерама, кроз разматрање и усвајање извештаја о раду школе на крају школске 2015/2016 године, упознати су са Извештајем о раду на крају првог полугодишта школске 2016/2017 године, а биће упознати и са Извештајем о раду школе на крају школске 2016/2017 године, уз уважавање свих предлога и сугестија овог органа. Такође, Школски одбор сам упознавао и са Извештајима о свом раду кроз разматрање и усвајање извештаја о раду директора на крају школске 2015/2016 године, упознати су са Извештајем о раду на крају првог полугодишта школске 2016/2017 године, а биће упознати и са Извештајем о раду школе на крају школске 2016/2017 године. Обезбеђивао сам да сви запослени, како у седишту школе тако и на школској економији буду правовремено и тачно информисани о свим
 14. 14. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 14 важним питањима живота и рада школе кроз подношење информација на седницама Наставничког већа, стручних тимова, стручних органа, стручних већа за област предмета, путем огласних табли, интернет странице школе. Услове за развој и функционисање информационог система за управљање обезбеђивао сам кроз набавку потребне опреме и програма, организовао рад информационог система и инсистирао на његовом коришћењу у свакодневном раду школе у складу са законом кроз обезбеђење донације школи. Упис ванредних ученика вршен је у складу са одобрењем за упис број 611-00-01950/2016-11 од 31.10.2016 године, док су трошкови ванредног школовања регулисани у складу са Одлуком о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа број 611-00- 1009/2016-03 од 15.07.2016 године коју је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја и која је поштована у потпуности. У складу са Конкурсом за упис ученика у први разред средње школе за школску 2016/2017 годину извршен је упис кандидата старијих од 17 година у својству ванредних ученика. Обезбеђивао сам обуку запослених за рад са савременим информационо-комуникационом технологијом и подстицао их да је користе у раду школе и као подршку процесу учења и наставе, кроз обезбеђење семинара који је одржан дана 22.09.2016 године под називом „Обука за коришћење интерактивне табле и интерактивних софтвера“. Наведеном семинару присуствовали су сви наставници школе. Развијао сам и реализовао систем осигурања квалитета рада школе кроз примену савремених метода управљања квалитетом, обезбеђивао израду процедуре управљања квалитетом и потребне документације, распоређивао задатке запосленима у процесу управљања квалитетом уз старање да их исти спроводе. Предузимане су активности на обезбеђењу ефикасног процеса самовредновања и коришћење тих резултата за унапређивање квалитета рада школе, кроз Извештај о самовредновању. У сарадњи са наставницима и стручним сарадницима пратио сам и анализирао успешност ученика како на крају првог класификационог периода, тако и на крају школске 2016/2017 године, о чему су руководиоци стручних већа поднели извештај у оквиру рада Педагошког колегијума.
 15. 15. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 15 3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У складу са потребама несметаног и квалитетног образовно- васпитног рада, а имајући у виду специфичности рада школе са два подручја рада планирао сам људске ресурсе и благовремено предузимао мере за реализацију плана људских ресурса. Старао сам се да на свим радним места у школу буду ангажовани запослени који својим компетенцијама одговарају захтевима школе, примењујући одредбе Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама, Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада хемија, неметали и графичарство. У поступку пријема запослених у радни однос обезбеђивао сам примену законских прописа којима се регулише пријем у радни однос. За увођење приправника у посао обезбеђивао сам услове и предузимао мере за њихово успешно прилагођавање радној средини кроз испуњење законске обавезе у погледу одређивања ментора, непосредним увидом у рад приправника и у сарадњи са стручним сарадником, о чему се у школи уредно води евиденција. У складу са одредбама Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника одређени су ментори следећим запосленим: Александрић Маријани – распоређеној на радно место наставника хемијско-технолошке групе предмета, Стојадиновић Теодори - распоређеној на радно место наставника хемијско-технолошке групе предмета, Милојевић Миљи - распоређеној на радно место наставника хемијско-технолошке групе предмета и Стевановић Сањи - распоређеној на радно место наставника српског језика и књижевности. За осам наставника приправника поднет је захтев за полагање испита за лиценцу, након предузимања свих активности прописаних Правилником о дозволи за рад наствника, васпитања и стручних сарадника. Дана 09.01.2017 године одржан је састанак директора и одељенских старешина школске 2016/2017 године са потребом да се укаже на обавезе одељенских старешина у складу са законским прописима. Дана 10.01.2017 године одржан је састанак директора, ментора и приправника са циљем да се укаже на начин поступања и рада ментора и приправника за време трајања приправничког стажа.
 16. 16. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 16 У циљу професионалног развоја запослених подстицао сам и иницирао процес самовредновања рада и постављао циљеве засноване на високим професионалним стандардима и подржавао континуирани професионални развој, кроз инсистирање да сви запослени израде план личног усавршавања и портфолио, имајући у виду да се план стручног усавршавања који је саставни део годишњег плана рада школе доноси на основу личног плана професионалног развоја. На основу личног плана професионалног развоја обезбеђивао сам услове да сви запослени имају једнаке могућности, као и да се у складу са годишњим планом стручног усавршавања и могућностима школе запослени усавршавају кроз обезбеђивање различитих облика стручног усавршавања. За запослене школе организован је семинар под називом „Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин“ који је одржан 07.02.2017 године у Пољопривредно-хемијској школи, компетенција К3, приоритетна област 1, број бодова 8 (осам), а који је одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања број 570- 398/2016 од 18.04.2016 године. Извештај директора о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника разматрало је Наставничко веће на седници одржаној 14.06.2017године,Школски одбор разматрао и усвојио на седници одржаној дана 10. 07.2017 године. Позитивну и подржавајућу радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-васпитних стандарда обезбеђивао сам кроз остварење непосредне сарадње и разговором о свим активностима и ситуацијама које су настајале у раду школе, како са запосленима, тако и са ученицима и родитељима. Својом посвећеношћу послу и понашањем давао сам пример запосленима у школи, а развијао ауторитет заснован на поверењу и поштовању. Међу запосленима развијао сам професионалну сарадњу и инсистирао на тимском раду, постављао себи и запосленима остваривање највиших професионалних стандарда, указивао поверење запосленима и њихове могућности за остваривање квалитетног образовно-васпитног рада и побољшање учинка, а са запосленима комуницирао јасно и конструктивно.
 17. 17. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 17 Систематски сам пратио и вредновао рад запослених, мотивисао их и награђивао за постигнуте резултате кроз остваривање инструктивног увида и надзор образовно-васпитног рада у складу са планом рада и потребама школе, користио различите начине за мотивисање запослених, препознавао квалитетан рад запослених и користио различите облике награђивања у складу са законом и општим актима школе кроз посете часовима, извештаје о раду наставника, награђивање за остварене резулате на републичким такмичњеима кроз обезбеђиање посете позоришту “ Београдско драмско позориште” и исплату новчаних награда у складу са општим актима школе, доделом књига, захвалница, кованица за прославу школске славе.
 18. 18. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 18 4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ Сарадња са родитељима/старатељима остваривана је у пуном обиму кроз развијање конструктивних односа са родитељима/старатељима, подстицање партнерства школе и родитеља/старатеља, њихово активно укључивање у рад школе ради учења и развоја детета, њихово редовно извештавање о свим аспектима свога рада, резултатима и напредовању њихове деце, посетама родитељским састанцима нарочито код одељења првог разреда, кроз индивидуалне разговоре са родитељима, односно старатељима деце и ученика. Заједнички родитељски састанци одржани су 05.09.2016 године (први и други разред) и 06.09.2016 године (трећи и четврти) на којим су родитељи упознати са: - организацијом рада Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу; - Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа - Правилима понашања ученика, запослених и родитеља Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу - Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу - сарадњом школе са родитељима на унапређивању рада Пољопривредно-хемијске школе. Присуствовао сам свим родитељским састанцима првог разреда. Позиву за одржавање заједничких родитељаких састанака родитељи су се одазвали у великом броју, а родитељи су исказали позитиван став према одржавању заједничких родитељских састанака, а обављани су и појединачни разговори са родитељима/старатељима, представницима Школског одбора, синдикатом. На одржаним родитељским састанцима Заједнички родитељски састанци одржани су 01.03.2017 године (први и други разред) и 02.03.2017 године (трећи и четврти) на којима су родитељи упознати са: - извештајем о успеху и дисциплини ученика на крају првог полугодишта школске 2016/2017 године и предлагање мера за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитно раду;
 19. 19. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 19 - извештајем о раду Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу у првом полугодишту школске 2016/2017 године; - извештајем о раду директора Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу у првом полугодишту школске 2016/2017 године. У складу са одредбама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, одељак „Екскурзија“дана 03.11.2016 године одржан је заједнички родитељски састанак родитеља ученика који су путовали на екскурзију, коме су присуствовали и ученици, а на коме је указано на одредбе Правилника. Сарадња са родитељима/старатељима, Школским одбором и другим актерима од значаја за живот и рад школе обезбеђења је кроз стварање могућности да се анонимно изнесу примедбе и сугестије на рад школе. Унапређивао сам комуникацијске вештине запослених ради њихове успешне сарадње са родитељима/старатељима. Обезбеђивао сам услове да рад Савета родитеља буде ефикасан и развијао конструктивне односе са Школским одбором и стручним органима школе кроз њихово благовремено и потпуно информисање о свим важним питањима живота и рада школе. Савет родитеља школе формиран је на законом прописан начин и чине га по један представник родитеља ученика сваког одељења, тако да Савет родитеља школске 2016/2017 године има 23 члана. Старао сам се да Савет родитеља обавља послове из надлежности прописане чланом 58. Законом о основама система образовања и васпитања. О раду Савета родитеља води се доступна евиденција, а рад Савета родитеља уређен је Пословником о раду Савета родитеља. Сарадњу са Школским одбором остваривао сам кроз пружање подршке у раду овог органа обезбеђивањем услова да Школски одбор буде правовремено и добро информисан о новим захтевима и трендовима васпитно-образовне политике и праксе, као и обезбеђивањем услова да Школски одбор обавља послове предвиђене чланом 57. Закона о основама система образовања и васпитања. Обезбеђивао сам присуство представника репрезентативног синдиката седницама Школског одбора, као и присуство два представника ученика које бира Ученички парламент у раду Школског одбора, односно проширеног сазива Школског одбора у складу са чланом 57. Закона о основама система образовања и васпитања.
 20. 20. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 20 О раду Школског одбора води се доступна евиденција, а рад Школског одбора уређен је Пословником о раду Школског одбора. Обезбеђивао сам податке, односно извештаје који омогућују Школском одбору оцену резултата постигнућа ученика и добробити деце кроз редовно присуство свим седницама овог органа, подношење извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог класификационог периода школске 2016/2017 године, извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог полугодишта школске 2016/2017 године, извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају трећег класификационог периода школске 2016/2017 године, извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају школске 2016/2017 године, Имајући у виду законом прописану надлежност Школског одбора која предвиђа да Школски одбор доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада школе и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању обезбеђивао сам израду свих наведених аката у законом прописаним роковима и подносио извештаје о њиховој реализацији. Репрезентативном синдикату школе омогућио сам да ради у складу са одредбама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и законом, кроз обезбеђивање техничко-просторних услова и приступа подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности. У складу са одредбама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, а на предлог председника синдиката решењем Школског одбора је именована комисија за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или непуним радним временом. Сарадњу са државном управом и локалном самоуправом развијао сам кроз остваривање конструктивних односа са представницима државне управе и локалне самоуправе ради задовољења материјалних, финансијских и других потреба школе, а успоставио сам и добре везе са локалном заједницом како би јој омогућио да се укључи у рад установе и да је подржава, кроз организовање посете представника министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства школској економији у Грабовцу. У својству руководиоца актива директора средњих школа ГО Обреновац координирао сам све активности везане за рад директора средњих школа, присуствовао састанцима актива директора основних школа, којом приликом су размењивана искуства и информације на
 21. 21. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 21 остваривању законитости рада и остваривању образовне-васпитне улоге школе. Позитивна сарадња остварена је са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Школском управом Града Београда, Секретаријатом за образовање и дечју заштиту, Заводом за унапређење квалитета образовања и васпитања, Министарством пољопривреде и заштитом животне средине, Секретаријат за привреду-Управа за пољопривреду, свим службама ГО Обреновац, као и појединцима. Успешна сарадња са Заводом за унапређивање образовања и васпитања реализована је кроз организовање иницијалних тестова из српског језика и књижевности (16.09.2016 године) и математике (23.09.2016 године). Дана 02.11.2016 године присуствовао сам скупу на тему „Улога локалне самоуправе у дуалном образовању – усклађивање политике образовања и запошљавања на локалном нивоу“ заједно са представницима надлежног министарства и Привредне коморе Србије, који је одржан у Сава центру у Београду. На позив министра просвете, науке и технолошког развоја присуствовао сам састанку директора удружења средњих школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране са који је одржан у Министарству просвете, науке и технолошког развоја дана 03.11.2016 године у циљу унапређивања рада пољопривредних школа кроз дуално образовање. Учешћем на конкурсу за давање на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Београда, на подручју ГО Обреновац, а у сарадњи са Секретаријатом за привреду Града Београда-Управом за пољопривредно земљиште школи је додељено на коришћење без накнаде земљиште укупне површине 95ха, што је и потврђено потписивањем одлука и уговора о давању на коришћење пољопирвредног земљишт без плаћања накнаде. На позив Управе за пољопривреду школа је учествовала на Сајму етно хране и пића 24.11.2016 године који је организован на Београдском сајму. Сарадња са Друштвом пчелара „Обреновац“ из Обреновца реализује се на основу закљученог Уговора о пословно-техничкој сарадњи кроз омогућавање да запослени и ученици школе присуствују свим предавањима које организује друштво, обављање прегледа пчелињих друштава,
 22. 22. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 22 обављање прегледа пчелињих друштава по потреби на школској економији, садњи медоносног биља, заједничке еколошке акције и друго. Развијао сам односе засноване на пуном поверењу са стратешким партнерима у заједници – привредним друштвима, ветеринарским амбулантама и станицама, месарама, пекарама, цвећарама, националном службом за запошљавање, кроз остваривање сарадње на реализацији практичне наставе ученика и кроз изјашњење о потребама за образовним профилима за које је школа верификована, у циљу правилног планирања плана уписа ученика школе. Омогућио сам да простор школе буде коришћен као ресурс за остваривање потреба локалне заједнице у складу са законском процедуром. Наиме, школа је у складу са законом провела процедуру давања у закуп фискултурне сале водећи рачуна да се коришћењем не ремети образовно-васпитни рад школе. Као један од видова обезбеђења остваривања потреба локалне заједнице, надлежни орган школе, а на основу сагледавања реалних могућности школе и потреба локалне заједнице, као и припремљене документације, донео је одлуку о проширењу делатности школе, тако да поред основне делатности-средње стручно образовање, Пољопривредно- хемијска школа обавља и проширену делатност производња и продаја повртарских, расадничарских, воћарско-виноградарских, цвећарских и ратарских производа, лековитог и зачинског биља, сточарских и пчеларских производа, у свему према Елаборату о оправданости обављања проширене делатности. Одлука о проширењу делатности садржи план прихода који ће се остварити и издатака за обављање проширене делатности, начинангажовања ученика и запослених и начин располагања и план коришћења остварених средстава, у складу са прописима који регулишу буџетски систем, У остваривању сарадње са широм заједницом обезбеђивао сам да школа буде отворена за партнерство са различитим институцијама образовања и васпитања и другим институцијама, на националном, регионалном и међународном нивоу. Такође сам подстицао учешће установе у националним, регионалним и међународним пројектима, стручним посетама и разменама мишљења и искустава.
 23. 23. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 23 Сарадња са Ротари клубом „Скадарлија“резултирала је донацијом школи 7 интерактивних табли, 27 рачунара, 7 лаптопова и 7 пројектора. Успешна сарадња са широм заједницом остварена је и у поступку прибављања земљишта за наставак градње –доградња II фаза зграде школе у складу са Законом о експропријацији, где се школа предлогом за утврђивање јавног интереса за експропријацију обратила надлежним службама ГО Обреновац, Јавном правобраниоцу ГО Обреновац, Секретаријату за образовање и дечју заштиту, министарству финансија- сектор за имовинско правне послове, градском правобранилаштву града Београда, итд. У сарадњи са надлежним органима ГО Обреновац и Републичке дирекције за имовину Републике Србије школа је, у складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката покренула поступак озакоњења седам објеката на школској економији у Грабовцу. У Сава центру присуствовао сам скупу на тему „Улога локалне самоуправе у дуалном образовању-усклађивање политике образовања и запошљавања на локалном нивоу“ са представницима надлежног министарства и Привредне коморе Србије. Обављајући функцију председника Надзорног одбора Удружења средњих школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране, као и члана Управног одбора Удружења средњих стручних школа Републике Србије за подручје рада хемија, неметали и графичарство и за подручје рада геологија, рударство и металургија за групу металургија, остварена је пуна сарадња са свим члановима овог удружења. Сарадња са Пољопривредним факултетом у Земуну огледа се у помоћи школи око обнове засада винограда. Кроз остваривање практичне и блок наставе која је реализована у Привредном друштву Термоелектране „Никола Тесла“ и донације које је ово друштво обезбедило школи остварена је сарадња у обостраном интересу. У Медицинској школи на Звездари присуствовао сам представљању поступака планирања уписа у средње школе по дуалном моделу за школску 2016/2017 годину. Учествовао сам у пројекту подршке ЕУ средњошколском образовању- сарадња са вођом тима и сарадницима на реализацији донације школи- пољопривредне машине, и то: расипач минералног ђубрива, преса за
 24. 24. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 24 роло бале, пнеуматске маказе за резидбу, а за хемијску лабораторију аналитичка вага, техничка вага и лабораторијски прибор и посуђе. Стручни скуп „Реформа образовања, образовања и привреде-погледи кореанских стручњака“ у организацији Завода за унапређење образовања и васпитања, Клубa посланика и Амбасаде Кореје, одржан је у Клубу посланика дана 21.11.2016 године. У школи је 08.12.2016 године одржан шаховски турнир средњих школа са подручја ГО Обреновац. Кроз сарадњу са ТВ „Маг“и свим активностима које су предузимање у школи редовно сам упознао ширу друштвену заједнику, што је допринело популаризацији школе и образовних профила за које школа образује ученике. Дана 04.02.2017 године у организацији ГО Обреновац у просторијама Соколског дома запослени и ученици школе присуствовали су Првом фестивалу вина и сира. Панел-дискусији на тему „Директор – лидер у примени ИТ у образовању“ на којој су учествовали представници министарства за предшколско и основно образвање, за инспекцијске послове, саветник министра за ИКТ, вођа пројекта еПровета и представник Друштва директора школа Србије“ присуствовао сам дана 07.02.2017 године. У Хемијско-прехрамбено технолошкој школи дана 08.02.2017 године присуствовао сам састанку директора средњих школа са представницима Националне службе за запошљавање, Привредне коморе Београда и удружења послодаваца са темом План уписа у средње школе у школској 2017/2018 години. Састанку у ГО Звездара на тему „План уписа ученика у први разред средње школе у школској 2017/2018 години по дуалном образовању“ на коме су учествовали саветник министра за дуално образовање, помоћник градског секретара за образовање и представник Националне службе за запошљавање присуствовао сам дана 22.02.2017 године. Округлом столу на тему „Образовање и тржиште рада“ у организацији Факултета за економију, финансије и администрацију уз присуство министра просвете, науке и технолошког развоја, помоћнице министра привреде задужене за област малих и средњих предузећа и
 25. 25. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 25 предузетништво у Влади РС, власник Компаније „МикроЕлектроника“ и генерални директор компаније „Бамби“ присуствовао сам дана 23.02.2017 године. Сарадња са Црвеним крстом Обреновца остварена је кроз организивање акције добровољног давања крви дана 23.02.2017 године у просторијама школе. У сарадњи са ЈП за заштиту и унапређење животне средине, ЈП „Србијашуме“ на територији ГО Обреновац обележен је Дан шума акцијом пошумљавања која је одржана дана 02.03.2017 године, а на којој су учествовали ученици и запослени школе. По позиву РТВ Студио МАГ ученици и запослени школе присуствовали су Сајму венчања „Вео 2017“ који је одржан дана 04.03.2017 године и 05.03.2017 године, а на коме су се представили образовни профили у складу са постављеном темом сајма. Дана 10.03.2017 године присуствовао сам 2. седници Управног одбора Удружења средњих школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране која је одржана у Пољопривредној школи са домом ченика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу. Пољопривредно-хемијска школа је 12.03.2017 године била домаћин општинског такмичења из Историје, за чије је одржавање обезбеђен простор, као и потребан материјал. Представници Пољопривредно и медицинске школе из Бијељине били су гости школе дана 14.03.2017 године, а посета је искоришћења за размену искустава као и успостављање сарадње две школе. Дана 16.03.2017 године у Хемијско-прехрамбено технолошкој школи присуствовао сам Оснивачкој скупштини Удружења средњих шкоа подручја рада хемија, неметали, а у периоду од 20.03.2017 године до 21.03.2017 године присуствовао сам састанку, односно Оснивачкој скупштини Удружења средњих стручних школа у подручју рада хемија, неметали која је одржана у Технолошкој школи у Параћину. Обележавању дана Хемијско-технолошке школе у Суботици, заједно са представницима школе присуствовао сам дана 23.03.2017 године. Помоћ ученицима првог разреда да стекну знања, о изгледу и особинама домаћих животиња, особинама и начину узгоја повртарских и
 26. 26. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 26 осталих култура, реализована је кроз сарадњу са представницима Основне школе „Посавски партизани“ и посету школској економији Пољопривредно-хемијске школе у Грабовцу, дана 05.04.2017 године. Како би се ученицима Пољопривредно-хемијске школе омогућиле потпуне, благовремене и тачне информације о уписима, програмима и функционисању факултета, виших и високих школа струковних студија дана 06.04.2017 године у просторијама школе организован је Сајам образовања под називом „Уписаћу“. Сајам хортикултуре „Башта у срцу града“ синоним је за Међународни сајам хортикултуре, који је одржан у периоду од 06.04.2017 године до 09.04.2017 године. Ову најмириснију манифестацију чине две велике тематске изложбе – Изложба лековитог биља и препарата од меда „Дарови природе“ тематски посвећена произвођачима и љубитељима меда и препарата од меда, чајева и мелема, лековитог и ароматичног биља и Изложба баштенских и парковских машина. У шаренилу и мирису цвећа и великој конкуренцији међу учесницима такмичења, екипе Пољопривредно-хемијске школе поделиле су прво место, што је доказ да су правилним избором цвета за израду аранжмана препознали идеју организатора такмичења и у потпуности одговорили задатој теми, као и доказ да тимски рад, разумевање и поверење дају резултате. У организацији Секретаријата за образовање и дечју заштиту Града Београда, Привредне коморе Београда и Националне службе за запошљавање, организован је Сајам образовања средњих стручних и уметничких школа, који је одржан 11.04. и 12.04.2017 године на Београдском сајму, на коме је учествовала и Пољопривредно-хемијска школа. Досадашња искуства у организовању оваквих сајмова показала су се као најбољи вид информисања о студијским програмима, модулима, начинима студирања, цени студија и најбољи начин добијања одговора на још многа питања и дилеме путем непосредног контакта са компетентним особама, представницима факултета, виших и високих школа струковних студија. Пољопривредно-хемијска школа је представила образовне профиле за које образује ученике, своје програме и начин рада. Посетиоци су на једном месту, у непосредном контакту са представицима школе - наставницима и ученицима могли да добију конкретне одговоре на бројна
 27. 27. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 27 питања и да се упознају са коплетном понудом школе.Такође, посетиоци су могли сазнати, која знања и вештине могу стећи током школовања, као и могућности запошљавања у појединим областима рада. Представљена су умећа и производи ученика. На штанду су били изложени радови ученика чланова секције Лековито и зачинско биље, ученика образовних профила техничар за заштиту животне средине и техничар за индустријску фармацеутску технологију, а ученици су на штанд донели и своје кућне љубимце – зеца, папагаја и питона који је привукао велику пажњу.Како је акценат на дуалном образовању представљени су и производи ученика образовног профила пекар. Дана 24.04.2017 године присуствовао сам састанку Фокус групе за област запошљавања на локалном ниову који је одржан у ГО Обреновац која је једна од три пилот општине у којима Стална конференција градова и општина у сарадњи са Министарством омладине и спорта спроводи анализу стања у политикама за младе на националном и локалном нивоу како би се проценили капацитети општина и градова на различитим нивоима и изадио сет препорука из различитих секторских политика о томе како унапредити институционалну омладинску политику на локалном нивоу. Пољопривредно-хемијска школа била је домаћин састанку чланова Радне групе за израду Правилника за републичко такмичење ученика подручја рада хемија, неметали дана 21.04. 2017 године. У сврху промовисања школе и представљања образовних профила поводом уписа у школску 2017/2018 годину организовано је представљање школе у Основној школи у Сурчину. У организацији ГО Обреновац и Центра за стратешка истраживања националне безбедности ЦЕСНА Б заједно са још два запослена у периоду од 12.05.2017 до 13.05.2017 године присуствовао сам научно стручној конференцији под називом „Корпоративна безбедност и безбедност у школама у контексу безбедности локалне заједнице“. Рад на презентацији школе, успеха ученика и запослених као и на подизању нивоа квалитета образовно-васпитног рада резултирао је великим одзивом социјалних партнера који су исказали заинтересованост и потребу за сарадњом са школом, као и за запошљавањем након стицања образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању. Наиме, приликом планирања уписа у школску 2017/2018 годину прибављене су сагласности великог броја социјалних партера са јасно
 28. 28. Извештај о раду директора 2016/2017. година Пољопривредно-хемијска школа у Обреновцу 28 израженом намером и потребом сарадњом са школом у свим сегментима заједничког рада. Прилику да своје песме и кратке књижевне форме кажу заинтересованој публици имале су Мина Петровић, Анита Петровић и Ана Петровић, матуранти школе, као и Галина Јевђеновић и Милица Поповић, бивше ученице школе на књижевном матинеу организованом у библиотеци школе под називом „Кад се речи заиграју“ 10.05.2017 године. Уз своје млађе колеге - литерате учествовали су и мање или више афирмисани ствараоци наставници школе: Смиљка Милићевић, Марија Симић, Војислав Лукић и Влада Батинић. У дворишту Пољопривредно-хемијске школе дана 13.05.2017 године одржана је смотра под називом „Покажи свог љубимца“. За ученике завршних разреда 17.05.2017 године представници МУП РС одржали су предавање на тему насиља, безбедности у саобраћају, алкохолизма, јавног реда и мира. Са представницима ГО Обреновац учествовао сам дана 23.05.2017 године на скупу Израда стратегије културе на нивоу образовања ГО Обреновац. За ученике који су учествовали на такмичењима и њихове менторие 25.05.2017 године организована је посета Београдско драмском позоришту као један од видова награђивања за учешће и постигнуте резултате на такмичењима. Свечаној академији „Spirit оf Youth“ под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја присуствовао сам 29.05.2017 године у хали Факултета спорта и физичког васпитања. У организацији Православне епархије ваљевске, Епархијског центра за веронауку дана 01.06.2017 године у манастиру Боговађи присуствовао сам пријему код Његовог Преосвештенства Епископа ваљевског Господина Милутина, коме су присуствовали и начелник школске управе за ваљевски округ, директори основних и средњих школа, надзорници и координатори за веронауку Епархије ваљевске. По позиву Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ са руководиоцима стручних већа присуствовао сам прослави 60 година ове школе дана 02.06.2017 године.

×