Yahoo Innovation Culture And Hacker

1,805 views

Published on

직장
Hacker 란 누구인가?
긍정적 효과
조직 내 Hacker 양성 하기
개인
삶의 균형 이루기
IT 바닥에서 20년 살아남기
몇가지 생존 기술들

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,805
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
393
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yahoo Innovation Culture And Hacker

 1. 1. Yahoo! Innovation Culture & Hacker Yahoo! Developer Network Jinho Jung
 2. 2. • !quot; – Hacker # $%&'? – ()* +, – -! . Hacker /0 12 • 3& – 45 67 892 – IT :;<= 20> ?@A2 – B'C DE 2FG
 3. 3. • H. – IMF IJKL – 1998 !quot;DM NO ! phpschool.com – 2002.8 Yahoo! Korea PH – 3Q , PL, RS, YDN • HT – Yahoo! Korea Tech Evangelist – 5U5 V=/WX= – BLOG : lovesera.com - Art of Virtue
 4. 4. • YZ[ 'C ]^ _2` Ha • b)*8c de[ fg1` Ha • @8hi[ jklmPnk op` Ha • Cq rs, 20% , Innovator I’m a Hacker
 5. 5. Hacker
 6. 6. Teamwork Innovation Hack Day Fun
 7. 7. • 24 Nt jklmP uO • 3Nt vN, wx& yz • 3{ Qz • |}, ~q, •€
 8. 8. • 2F •‚ : 60% • !ƒG5 „Y… †‡ • <ˆC ‰o flickr.com/photos/myvector/2372487324/
 9. 9. 2F<= Š‹k, Hack the Culture!
 10. 10. 2F<= Š‹k, Hack the Culture!
 11. 11. 2F<= Š‹k, Hack the Culture!
 12. 12. 2F<= Š‹k, Hack the Culture!
 13. 13. • uŒ/N•Ž – Yahoo! Hack Day – NHN Burning Day • ••‘5 ’“ • ”•– b)
 14. 14. • <ˆC[ Q—˜ 2™[ š› – oG œ• ž oG2 • oŸž^ •šix! – EY¡ ’&! • ¢gd !ƒ8 £• ™H[ oGix
 15. 15. “b)8 ¤` HaG8 ¥¦1 ` §<=` O• • ¨• ©= ª•k «¬-[ oGi P`®” - ¯ °±, s²d 8³´8µ • CTO : Chief T-shirt Officer • Teamwork5 ¶· – ª! ¸• ¹º5 »¼ h›& – ½¾ H8¿ : Grouptmall.com
 16. 16. Life and Work Balance
 17. 17. quot;ÀÁV5 80%` Â^ ÃC Ä, Å ÆÇ•< 'C Änc, ›2 eQ< |nÈ®. ÉÊC 20%` bËÌ 1 Co Í Î 80%` 0,[ ÏÐC Ñ d®. Ò, 0r*& 20%5 20%. ÍG8 4% “‹[ Ó-d®.” – http://www.artima.com/weblogs/ viewpost.jsp?thread=221622
 18. 18. Ô=
 19. 19. • CÕ = Ö× + Cq • ض8 :ÙiŒ Cq5 ƒ¾•  • Ô=5 Ú – !Û…, ÜÝ… – 2™ Þß à… – Ó-* zá à… – r¡1` à… – âã¿ 1` à…
 20. 20. • äå æÛ8 çè1® • éêd ëæ8 çè • ìi± Nt^ oGix • ƒ1` ©{o Ã2 • íî ï ð® Ã2
 21. 21. • ñ• ò ó2: ô2 • õ& oG2 • öË• 20%< ¤® : =Š,÷ø • “lùú(Syntopical) Ô= – û• üý5 Â^ •þ U Ã2 • Ö×, ÿê< !` Â^ Ã`® – 50 page <= quot;)d®
 22. 22. • õ& oG2, #$ Ã2
 23. 23. Mindmap D%)±5 2F
 24. 24. Mind Map
 25. 25. • Mind Map 8#? – Ê&'5 g(d D%^ – Tree 7)k *È| N%‹ – Ó5* Q¶^ sŒ1` Œ% • Šu +quot;12 – , Šu+quot;8 i-C? ! D%1C Ä@=! – D%1` æÛ/ à… .¶ – v/[ :x ` Ú! ÜÝ…
 26. 26. • RS/j±01µ/™52 • Ô= ¡¶ / ÅÆÇ• )± • Plan Øä2/ Šu +quot; • @8hi / D% )± “3 44+ CC` ÄCo ʱ '< ¤` ž^ 5| 67 ÿ ¤æÁ®”
 27. 27. • http://lovesera.com/tt/352
 28. 28.
 29. 29. • r©#? – ™H` 8 9 r©1` § – 0,k :1x – ;Ÿ RS 2™[ •Ik M<1x – =É> ?ä2 ! P…/@… ,)^ Ü+ ʱ< A` ž • öË&Y` Cq^ rs1 vA+B d® – r©+= A Cx
 30. 30. • CÕ = Cq(r©) + Ö× • ³&G5 8B2 D{d 8s – EF^ ΪG2 ïŠ • r©1C Ä` 8s? – Nt8 Hi= – I +Œ ¶ÛHi – quot;,' 8C Ä@= • Ö× – !J Ö× : •¢ – tJ Ö× : Ô=
 31. 31. Nt, rt5 ’
 32. 32. • 3 £8 ]12 • 3 K± ]12 • Nt LM I 12 • ìi± Nt ’ 12 • Z9` æÛ fg – ]ª 22 1x
 33. 33. • ,? – ] ›/' YZHÏÉ 12 N• Öä – OP< Id Ð$F – ih<= NO˜C ;È` Öä • O¾5 Šu – quot;CQquot; :k +R±2 –S 8` §< T U2
 34. 34. • Nt – áI*& Nt5 ’ – TV[ 6x ! NtV ) W 3 page – @X¥ Nt 8< : YhYZ – ÿ[Nt• ÍIk sC • Ö – Ô= : 20{ 8¶ ]^ ÿ ¤^ ï – MP3 : 8^ Î – 3M Ear Plug : -<d rt oG2
 35. 35. L¦ Ö, D—0
 36. 36. • (^HÁ#? – çèŒ Hn[= 'C ¤` _î >` – ‘a0'` ŒF8 bcC’x D%b` >` – ÿ> ^I óC Äd e' e ]8 H` >` • (^HÁ– <ˆC LM – ùk– ¦2…, – f‹g ¡0 – ©hd rt – >`^ i` Nt LM
 37. 37. • Ð$F^ R±` <2[ j`® • 2{8 ¶²+ ¼® • ]5 àk8 lmÉ| Yn® • Nt, rt8 oi¼® • 0r Hp – •5 ‹quot;O : 'Œk q|r, À@ s† – '@d @RC' #@t – 0*8 uv~, ¢g+ w~ • rt, Nt, `x, ð~< •s[ opØè.
 38. 38. ¶ •5 y rt^ •Id ’ !
 39. 39. ƒ1` >` @ÁY rquot; '•' ¤ &'? É? ä± } (^HÁ ‚ ‚ @ÁY •±12 NO å> ˜ ÿ @ÁY ¤É? @ÁY @ÁY ½z8 {| ¤É? € ÿ ¤É? ‚ çèd'? ‚ @ÁY ‚ @ÁY ‚ @ÁY ä± }< ƒ1` Ha i~±É? @! eod 8 ¤É? '? ‚ ‚ ‚ @ÁY ƒ1` Ha< ÎNquot;< S Û±d® 2†d® R„® | ê® ƒ®
 40. 40. • !quot;<= – É[ •+ : 1 Nt ! >t 200 Nt – m&^ •+ : 1Nt • ] : 0,•š5 ¶I* Nt (º) • ') : áI* Nt ’ (/)
 41. 41. • Nt : 1Nt ]… ]iÉ= 2Nt †V @¥d® • EF : bËÌ E‡= Aê® • rt : ˆ¶ )±)8 1 4< •s[ '¼®

×