Successfully reported this slideshow.

직장인을 위한 SNS 가이드 CCL

21

Share

Upcoming SlideShare
Free riders.full presenter
Free riders.full presenter
Loading in …3
×
1 of 57
1 of 57

직장인을 위한 SNS 가이드 CCL

21

Share

Download to read offline

온라인에서 사고치는 개인/직장인 등장
다른 사람의 실수로 부터 배우자
기업 : ‘소잃고 외양간 고치기’ 방지
개인 : 스스로를 지키는 방법
SNS를 도구로 활용하자
모든 도구는 사용방법을 배워야 한다
개인, 회사, 독자 모두에게 
도움이 되는 SNS 이용

온라인에서 사고치는 개인/직장인 등장
다른 사람의 실수로 부터 배우자
기업 : ‘소잃고 외양간 고치기’ 방지
개인 : 스스로를 지키는 방법
SNS를 도구로 활용하자
모든 도구는 사용방법을 배워야 한다
개인, 회사, 독자 모두에게 
도움이 되는 SNS 이용

More Related Content

More from Jinho Jung

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

직장인을 위한 SNS 가이드 CCL

 1. 1. !"# $%& ()* ' !"!# Social Network Service $%&'#()#*+ !,#-.//012-342.15
 2. 2. 67 • • – – • – • SNS... !
 3. 3. 89#:;# • – •
 4. 4. <= • – – ;> – – •
 5. 5. ?@A#BC>DE#F#G=H#IJKA#9L • – • • • – ^^ • – –
 6. 6. :cdeQf!"!g#hg !"! MN>OP#GQRA#<S Social Network Service TUVW#&X)#IJK)#YZ# 9L[#]^#_A#`C#ab#
 7. 7. rsH#IJK)#tRE • • • • = q $p • ij $l 9m no kN
 8. 8. `<u#v#?@A#rs>DW#IJKADE • • – – – • • – –
 9. 9. w9g#xy#z • – – – • • •
 10. 10. MN>#{|}~$#CÄ I; ÑÖÜ ÅyÇ :áÇ oàâ _g ÉI;
 11. 11. !"!PÉäg#ãå • • • –
 12. 12. 9ç#C
 13. 13. éèê#ëQ#í#ì..-îì ‘dooced’ : to lose one's job because of one's website • • – – –
 14. 14. ïñóI#òrôg#öyõh#nú • – – –
 15. 15. ùûûî1#!2/.1î442#öy#nú
 16. 16. !""#$%&'()$#**'%+,%-.
 17. 17. ßô#®è©#9)#9ç#í VS. • – +ü – †:@ – °h – ¢h£§ – •¶í
 18. 18. 9)#9ç#í#™9´$#¨oA#,≠#F#ÆØØ∞±Ø≤ VS. • – – – – •¶í
 19. 19. ≥¥OP#£?q#F#ÆØØ∞±≤ • – – – –
 20. 20. µn∂#∑<+i∏#Cô#$pq • – – – – •
 21. 21. ÉÖπ±±±
 22. 22. ∫•¶ª#w9º#RW#iGΩ#Kæ#øN# • – – – • – – – –
 23. 23. "#†è¿#í#¡¬#√ƒ#≈â • – – – – • – –
 24. 24. ∆«»#{|}~$[#…^ • – – – – – – • –
 25. 25. © YÀ !"!W#*æ#ÃNA#%$ÕE
 26. 26. MN>g#£§g#ãå • • • •
 27. 27. ßy>g#!"!# • • •
 28. 28. >∂ŒH#Do#tœ#&–YA#%'±±± • • • •
 29. 29. rsH#$pqfIJ#—“E • • • •
 30. 30. !"!#”‘# Ñ'G$#’÷QÜ ^^
 31. 31. Närä m◊
 32. 32. ÿŸŸ∞⁄g#<€‹›#>∂Œ
 33. 33. ÿŸŸ∞⁄#fifl#F#‡#;·+D#‚Y# • – • – – – „‰Â
 34. 34. ÿŸŸ∞⁄#˙fl#F#C˚_#ƒÊƒW#&RY ƒÊƒ#ÖÁæ#í Närä #ƒÊƒ#í#ÊËÈîÍÎîÏ4#ƒÍîÈÍ.-î55.Í #‡9$µ#;·‘#Ìè©Ó#ÔQ #Y€#ÒÚÛ#æôÙ#ıyˆ #Y€#:äÙ#6?q#˜§ #€¬#¯PA#˘bÂÂÂ#
 35. 35. ÿŸŸ∞⁄#˙fl#F#Y&#œΩ'#(ˆ <¸h˝á˛ <ˇ$9#!"$æ • )*O#^+,è œΩ'#(ˆ – – <¸#$#_%w9 ßô‘#!"$æ
 36. 36. )’#.O#œΩ'#(ˆ#/±±± • – – – )*O#^+#-æÂ
 37. 37. ÿŸŸ∞⁄#˙fl#F#ƒÊƒ!-0..û±-./H#&XY • • • • ƒÊƒ;·+#12 ”·€#”i
 38. 38. ÆØØØ⁄#ÿfl#F#;<=#ƒÊƒ#:#3># • ÆØØØ⁄#ÿfl • iG#3'9 • <4•#•5#67 – √Î>8#ÿØ&#9h:
 39. 39. ÆØØÿ⁄#$/#9$µ#æD#ˆy Bâ#fiÆØ&# 9$µ#áC ?¯@9 9‘+#Bä ÆØØÿ±A
 40. 40. ÆØØ∞⁄#F#ÿØ⁄&O#E3/05W#&RYÙ#d›#
 41. 41. ÆØØA⁄# FÖ$#GH#4•#x4 IJ#Ö$#˙K$#L
 42. 42. ÆØØA⁄#F#MNâ>#DO#PQ#ΩR
 43. 43. ©ST#ôM#9mH#QUœ#IJKæE • • • •
 44. 44. Zû2-[Í#9m#IJ#ΩR ©#ß]#9‘+D#‚+ http://www.flickr.com/photos/phploveme/ #˙AØ;#˚µ #VÆØÙØØØ#yg#ôM#9m #W©X€¬fj¯Y
 45. 45. €›#^_I9#`î4a5#b.#,.Íî3
 46. 46. €›#^_I9#`î4a5#b.#,.Íî3 www.scribd.com/doc/21150311/Let-s-go-korea-English €›#^_I9#cR j¯#€›#PQ#D$lXrdY ƒeZ#Yêèl#DfXÿ∞AÈY
 47. 47. IJW#á^#$ßH#gQÜ h#ij#8g#k lml@nCÜ F#!,op#q
 48. 48. ]r
 49. 49. :ág#qs • • • •
 50. 50. √ìî1424Ë#àıˆ • • •
 51. 51. ßy>##®è¿ • • • –
 52. 52. ÉI;#h˝#t#àu#˝◊ • •
 53. 53. !"!#ˆyg#`Cè#9‘K˚Ü • – •
 54. 54. ∫v)ª#w!g#®è©#D$l • • • • • •
 55. 55. ∫v)ª#x30..#g#®è©#D$l • :y • nzH#¢{ • I; • ƒE#6| • $r#}#Ω>
 56. 56. )~}YÂ lovesera.com/tt flickr.com/photos/phploveme @phploveme slideshare.net/phploveme
 57. 57. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/kr/ ÅRÖ#ˇΩÙ#iG@Ä#6ÜÙ#{hfá7#DfÙ#=$â#$‘Df $‘+A#Yb#@ÄH#ÅNp#Ç}Y± $‘+A#ng#@ÄH#ÅÉA#7?O#€KP#+JÑœ

×