Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
!"#$%$"&!"#$   *&+, !"#$%&()&&  !"##$%$!&
-.%&#$()*+,-./&01(21345%678/98&:;*<=>?4
• !/0&120&340&56&78&99:• ;<=&>?@A&-B
30   24      22        2020           1310              7             ...
youtube.com/watch?v=zEwZqNQxDzA
kCDl&mnop    XY!      _M`3VW/     ]^.    CZ[      abc a[d  hiCh  .j    12      3456eMfg ...
••  qrs!•  tus!•••••
•••
•  –    8vA&wxyp  –  –  –  –•••
••  –•  –•••
•    •  –    –  –    –
•1  2  3  4          •            –5  6  7  8    –          •       ...
•  –  –•  –  –  –•  –•    z{|&}~&;JC  –    *0Ä&Å&Ç{ÉÑ
ÖÜ&J&áà&>Ü&J•  –•  –•  –
•  –  J&Éâ!Ü  –  NO=&ä&ã&åç•  –  –  –•  –  –••
••  –•  –•  –•  –•••
!"#$%#&(#)*#+,-#./#01#2345
!"#$%$"&!"#$ !"#$%&()&&  !"##$#"$#"
••  –•  –•  –•  –•••
iCh0&560&12éèê ëíìP&îp&&
ïçñ&Róê&òô&Jö&Éâõúùùùû
üM0&h†0&56
150 mm•  –    210 mm  °V¢  –•         175 mm  –  –    250mm  £Ç]V¢
• 7™j´¨Oj≠  –  –• 9ÆØ$M∞0&f∞j&  –  –• É$j  –  –• –        &§•&ã¶&         &ß®M&©fo –• M±(0&≤...
•  ∑0&ü
•  –•  –
• ∏56 – –• π∫´Rª56≠ – –• ºª – –• Ω´9æΩ≠56 –
••  –•••
&çπø&a[d&;¿
••• OC – – –
X&OC&CIS¡  üM¬&√ØÜ&  Mƒj&R≈U&∆«&G¨
•  –••••
••  –  –  –••
••••
#6789#)*    #:;<=>?@;#AB5    #01#2345&ç»+&ã"…&_M`abc0& À&iCh0&Ã9ÕŒMj&T≈
!"#$%$"&!"#$ !"#$%&()&&  !"##$#"$#
•••••
•••••  &l¢0&_M`0&R(0&aœ–ö&T≈   &D—K&PD&ûK&dÜ&.j¬  &&“f6ç
••  –•  –•  –
@AB%CD!"#$150
()
Book AntiquaTimes New Roman
Serif
MS Sans SerifTahoma 150
!"#$%&(#)*+,-#./#012#3456789#4:;7<=#7>2#)*+,#?@7#ABC#DEFG#HI8#JK#$%&(-#0L#MN70#OP7<=#7#Q-#RS2#+#./#01(#3456789#4:;T#(&(UV#...
*+,-./01,23456,78,9:;,<=>?@AB,=CD@E$,@F;,2345,GH@,IJK,LMNO,PQA,RS,-./016,9T,UV@9,WX@E$,@,Y6,Z[;,4,78,9:1,<=>?@AB,=CD,1/01]...
!"#$%&##()*
!"#$%
••
”‘’      π‘’•       ”‘’&«ò÷&◊[  –
ÿCŸ         ⁄CŸ•  €‹  ›ò>hç
••  –•
•  &()*+,-(./012(34(567(89:;<=>(  9?@<AB(<C7(./01(DE<(FGH(IJKL(MN  =(OP()*+,-2(5Q(RS<5(TU<AB(•
X‡    X‡&·!  HŸ  CŸfi#Clfl
•  &R‚¢&æe„&lfl…&&OC&‰!&  &ÂÊÁË&ÿ&È&…&Mƒj&ÍÎ
Ã9Õ&ŒMj     ŒMj&lflÏ"&ŒMj
&#C&⁄&Ìã#C&ÓÔ&⁄&.UC&⁄&&&x&ŒMj&Ò)&ÚËÊ&ÿ&ÛÙıˆÊ&ÿ&˜ÊÁË&ÿ&¯
&>!&⁄&$˘7d&.˙0&ƒ[>!0&æ[˚¸M˝&˛0&àÙıˆÊ&ÿ&˛
!"#$%$"&!"#$ 5VUWX(YZ[((  ]^^B^]B_
••  –  –  –  –  –
•  –•  –•  –•  –  –
¿ˇ&9_N
!9∞&y"!
sM#&‰!&5$
•••  –  –
«%&9_N&&**#C9_N&ÛÙıˆÊÿ&**
•  –  –  –•  –••
••  «%&9_N
••
#C0D#5(#)*   #9E#C0D#FG   #01#H23#45&ç»+&ã"…&&È&&(N&S¡&)&34s!
!"#$%$"&!"#$ 5VUWX(YZ[((  ]^^B^]B`^
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
 Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정

11,214 views

Published on

인디자인을 활용한 나만의 책 만들기 독립출판

Published in: Education
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Sk컴즈 독립출판FT: 5주과정

 1. 1. !"#$%$"&!"#$ *&+, !"#$%&()&& !"##$%$!&
 2. 2. -.%&#$()*+,-./&01(21345%678/98&:;*<=>?4
 3. 3. • !/0&120&340&56&78&99:• ;<=&>?@A&-B
 4. 4. 30 24 22 2020 1310 7 5 3 3 3 3 0 CDE ;F GH I$J KLM NO PQ R(2 ST> U2
 5. 5. youtube.com/watch?v=zEwZqNQxDzA
 6. 6. kCDl&mnop XY! _M`3VW/ ]^. CZ[ abc a[d hiCh .j 12 3456eMfg iCh
 7. 7. •• qrs!• tus!•••••
 8. 8. •••
 9. 9. • – 8vA&wxyp – – – –•••
 10. 10. •• –• –•••
 11. 11. • • – – – –
 12. 12. •1 2 3 4 • –5 6 7 8 – • –9 10 11 12 – •13 14 15 16
 13. 13. • – –• – – –• –• z{|&}~&;JC – *0Ä&Å&Ç{ÉÑ
 14. 14. ÖÜ&J&áà&>Ü&J• –• –• –
 15. 15. • – J&Éâ!Ü – NO=&ä&ã&åç• – – –• – –••
 16. 16. •• –• –• –• –•••
 17. 17. !"#$%#&(#)*#+,-#./#01#2345
 18. 18. !"#$%$"&!"#$ !"#$%&()&& !"##$#"$#"
 19. 19. •• –• –• –• –•••
 20. 20. iCh0&560&12éèê ëíìP&îp&&
 21. 21. ïçñ&Róê&òô&Jö&Éâõúùùùû
 22. 22. üM0&h†0&56
 23. 23. 150 mm• – 210 mm °V¢ –• 175 mm – – 250mm £Ç]V¢
 24. 24. • 7™j´¨Oj≠ – –• 9ÆØ$M∞0&f∞j& – –• É$j – –• – &§•&ã¶& &ß®M&©fo –• M±(0&≤O≥0&¥µ∂
 25. 25. • ∑0&ü
 26. 26. • –• –
 27. 27. • ∏56 – –• π∫´Rª56≠ – –• ºª – –• Ω´9æΩ≠56 –
 28. 28. •• –•••
 29. 29. &çπø&a[d&;¿
 30. 30. ••• OC – – –
 31. 31. X&OC&CIS¡ üM¬&√ØÜ& Mƒj&R≈U&∆«&G¨
 32. 32. • –••••
 33. 33. •• – – –••
 34. 34. ••••
 35. 35. #6789#)* #:;<=>?@;#AB5 #01#2345&ç»+&ã"…&_M`abc0& À&iCh0&Ã9ÕŒMj&T≈
 36. 36. !"#$%$"&!"#$ !"#$%&()&& !"##$#"$#
 37. 37. •••••
 38. 38. ••••• &l¢0&_M`0&R(0&aœ–ö&T≈ &D—K&PD&ûK&dÜ&.j¬ &&“f6ç
 39. 39. •• –• –• –
 40. 40. @AB%CD!"#$150
 41. 41. ()
 42. 42. Book AntiquaTimes New Roman
 43. 43. Serif
 44. 44. MS Sans SerifTahoma 150
 45. 45. !"#$%&(#)*+,-#./#012#3456789#4:;7<=#7>2#)*+,#?@7#ABC#DEFG#HI8#JK#$%&(-#0L#MN70#OP7<=#7#Q-#RS2#+#./#01(#3456789#4:;T#(&(UV#WXYK#Z[T#&(#]^#$%#7_`#ab#cdK#e#fgT#hi#>7<=#(&(UK#jk#l2#017#mn#o8p#qB#lAV#rs*#tXY0F#nuv#>G#Ww7<=#7#Q2#)*+,#xy#@z{#|`W@}~*#ÄYÅ#ÇÉÑ#Ör{#+s*#ÜE#YK#}-#;áà(#âyäUV#ãn#jå#Fç{#0é~*#./#01#èêU#%ëíV#ì#îAï#YK#01pT#ñóu#òô<=#+Cö#$%&(T#õY0#úíV#îAï#ù#&(`#$%-#ûC{#ab#ü†°<=#$%&(T#õYu¢#(&(U#s£#8}#7§UG#&(#7_`#•¶#]^#$%#ûC9#(ßU#s£#8}T#õ#®ónï#£<=#+©£#-™UV#´¨UV#t≠YÆ#tØYK#&7q#∞±(-#(5≤{#≥¥í#µm-#∂∑7{#∑7ö#∏π2#&(7∫#Bª(FºΩU#sí#æ¶í#åK#ø0{#3¿°<=#õÑ#&(#¡`¬T#l7#√Aåö#&(#7_`#]^#$%#rƒ#ûCU#sí#ab#≈∆í#•~*«#®Æ#»K#&(#•¶#8}-#jGU#ÜE#(&(-#tX#F1É#…£# Æ#ÀEÃ#>7<=#
 46. 46. *+,-./01,23456,78,9:;,<=>?@AB,=CD@E$,@F;,2345,GH@,IJK,LMNO,PQA,RS,-./016,9T,UV@9,WX@E$,@,Y6,Z[;,4,78,9:1,<=>?@AB,=CD,1/01]^,_`aS,bc,/01d,ef,-.,@gh,ij,klS,m,no,pq,F@E$,1/01]S,rs,t;,9:@,uv,wAxd,yJ,tI^,z{3,|`a9N,v}~,FO,_@E$,@,Y;,2345,ÄÅ,HÇÉ,Ñh_HÖÜ3,áàaâá,äãå,çzÉ,4{3,éM,aS,Ö6,Dèê1,ëÅí]^,ìvád,rî,NïÉ,9ñÜ3,78,9:,óò],.ôö^,õ,úIù,aS,9:x,ûü},†°E$,4K(,-./01,¢a9,£ö^,úIù,§,/01h,-.6,•KÉ,ij,¶ß®E$,-./01,¢a}©,1/01],{™,AÖ,@´]O,/01,@gh,¨≠d,ef,-.,•KB,1Æ],{™,AÖ,¢,Øüvù,™E$,4∞™,6±]^,≤≥]^,|¥aµ,|∂aS,/0@y,#"16,1>∑É,∏πö,∫0u6,ªº@É,º@(,Ωæ;,/01@ø,J¿1N¡¬],{ö,√≠ö,îS,ƒ9É,<≈®E$,¢å,/01,∆h«,t@,»Iî(,/01,@gh,ef,-.d,z…,•K],{ö,ij, Àö,á¨Ü3Ã,ص,ÕS,/01,¨≠d,AÖ6,rO],éM,1/016,|`,N:ã,Œ™,œµ,–M—,F@E$,
 47. 47. !"#$%&##()*
 48. 48. !"#$%
 49. 49. ••
 50. 50. ”‘’ π‘’• ”‘’&«ò÷&◊[ –
 51. 51. ÿCŸ ⁄CŸ• €‹ ›ò>hç
 52. 52. •• –•
 53. 53. • &()*+,-(./012(34(567(89:;<=>( 9?@<AB(<C7(./01(DE<(FGH(IJKL(MN =(OP()*+,-2(5Q(RS<5(TU<AB(•
 54. 54. X‡ X‡&·! HŸ CŸfi#Clfl
 55. 55. • &R‚¢&æe„&lfl…&&OC&‰!& &ÂÊÁË&ÿ&È&…&Mƒj&ÍÎ
 56. 56. Ã9Õ&ŒMj ŒMj&lflÏ"&ŒMj
 57. 57. &#C&⁄&Ìã#C&ÓÔ&⁄&.UC&⁄&&&x&ŒMj&Ò)&ÚËÊ&ÿ&ÛÙıˆÊ&ÿ&˜ÊÁË&ÿ&¯
 58. 58. &>!&⁄&$˘7d&.˙0&ƒ[>!0&æ[˚¸M˝&˛0&àÙıˆÊ&ÿ&˛
 59. 59. !"#$%$"&!"#$ 5VUWX(YZ[(( ]^^B^]B_
 60. 60. •• – – – – –
 61. 61. • –• –• –• – –
 62. 62. ¿ˇ&9_N
 63. 63. !9∞&y"!
 64. 64. sM#&‰!&5$
 65. 65. ••• – –
 66. 66. «%&9_N&&**#C9_N&ÛÙıˆÊÿ&**
 67. 67. • – – –• –••
 68. 68. •• «%&9_N
 69. 69. ••
 70. 70. #C0D#5(#)* #9E#C0D#FG #01#H23#45&ç»+&ã"…&&È&&(N&S¡&)&34s!
 71. 71. !"#$%$"&!"#$ 5VUWX(YZ[(( ]^^B^]B`^

×