Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

직장인을 위한 GTD 시작하기 (How To Start GTD)

155,458 views

Published on

차례
1. 무엇이 문제 인가?
2. GTD는 무엇인가?
3. GTD를 위한 도구
4. Inbox Zero
5. GTD 시작하기

  • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • PumaToto | Agen Togel Terpercaya PumaToto merupakan Togel Online | Togel Terpercaya dengan Prediksi Togel Akurat | Prediksi Angka Jitu Bagi kalian yang suka bermain Togel Singapore | Togel HK bisa untuk bergabung dengan PumaToto Cara Main Togel | Cara Pasang Togel | Pasang Togel Online di PumaToto, dengan Discount dan Hadiah Menarik Tentunya Daftarkan diri Anda bersama PumaToto https://caramaintogel.com/
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • PumaToto | Agen Togel Terpercaya PumaToto merupakan Togel Online | Togel Terpercaya dengan Prediksi Togel Akurat | Prediksi Angka Jitu Bagi kalian yang suka bermain Togel Singapore | Togel HK bisa untuk bergabung dengan PumaToto Cara Main Togel | Cara Pasang Togel | Pasang Togel Online di PumaToto, dengan Discount dan Hadiah Menarik Tentunya Daftarkan diri Anda bersama PumaToto https://caramaintogel.com/
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • What Is An Equalizing Charge, Why Is It Needed, And How to Apply One To a Lead Acid Battery.. ♣♣♣ http://t.cn/AiFAbuQp
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

직장인을 위한 GTD 시작하기 (How To Start GTD)

  1. 1. !"#$ %& GTD '()* !"#$$%&'$()"&*&+,-#$&+.-/&& 0112314305 1
  2. 2. 1. +,- ./ #0? 2. GTD1 +,#0? 3. GTD2 %& 34 4. Inbox Zero 5. GTD '()* 2
  3. 3. •5 – ’98 IMF 678 – Yahoo! Korea: 79~ – YDN/YOS • 0: – ;< – =: 12>, ;?: 8> • @# – AB: CD,EF,GH, IJ* – Blog: KL*M, lovesera.com – NO: PQR STU! – VJ*: 6W 3
  4. 4. +,- ./#0? ./ = X L Y- 4
  5. 5. • – – • – – • – – • – – 5
  6. 6. • ./ Z[ – ])^ _& -`5 – 7+ ab *& c** – Bde f* – ghi Bj – 0:hL kl m* • nZ – on, pq, rs, +*t • uv wx – @# yz{ |] 34 }~ – 5/0•/@# : €• 6
  7. 7. • ‚!L ƒ„~)…eR 5)* †.e 7
  8. 8. FTF 4‡ GTD First Things First •L Getting Thing Done ˆƒ& ‰ Š‹)* NO Œ•1 Ž• ] Top Down w• Bottom Up ‘’“” •–— 34 Things, RTM* -C˜ -Z ŽZ C™~…" 3R *RTM : Remember The Milk 8
  9. 9. • ˆƒ& ‰$ š›œ W&- •ž • Ÿ œ ¡ •1 Z[- ¢ž • £¤ _&5$ <5• ¥** ¦§ž 9
  10. 10. GTD +,#0? 10
  11. 11. • wx¨ – •uD wx(Yes/No)e ©ª 7+2 ‡«)H ] – rš ˜&5…¬ ])H E-0 y*® ¯ °±a² • 34 – Things, RTM • ³| – Inbox Zero 11
  12. 12. “We need to transform all the ‘stuff’ we’re trying to organize into actionable stuff we need to do.” 12
  13. 13. • *´)* %u µJ^ ¶1ž – ·]2 ¸rH > ¡ ¹ž – yº- »-^ ¶¼ &ž • &½e )¾¿ ] – À½ ž' yº)^ ¶1ž • ÁÂÃ$ •Äž – YES/NO *8 LCv• – <0 š›/v•œ ¡ ¹ž 13
  14. 14. Collect Process Review Do! 14
  15. 15. • ·]le ¹1 ÅÆ ‰$ Inboxe Ç* – "-È uÉ)1Ê" )1 ‰ Ë… – ·]2 ÌËÍ ¸s† Î^ °l • Ï œ †1 2~3 '„ Дž – Ѫ#(PC) ! -`5, Ò5, ¦ÓÔ® – TÕ Ö×(VZ) ! TÕ•Ø, ÙÚe Ç* ! Û¡n, `Å^, ÜÚÝ Þ • (7 vs. ‘•ßÝ – (7 : œ 5h vhà – ‘•ßÝ : áâ + 20^ -ZL (7 GTD 15
  16. 16. • 㜠– ä™ – ‘•ßÝ 4{™ – @# – 0: • "ˆ – @å – @C+æ – @-çƒ – @ËÔ 16
  17. 17. • ¡åèe ÅED ‰?$ )¾¿ ‡« – ™é 1. %eR…¬ &½e )¾¿ – ™é 2. &½ êë ‰ì ž' åíÇ^ ¶1ž • 5•$ • • Z[e ©î ‡« • ïðÍ 0g$ )ª 17
  18. 18. • 0g : œ5+ab5+zóà • çC: (7 -•$ v•)ª – v•)*, ({)*, ñ?* – /ó)*, ôõ)*, öÔ)*, g-)* • ÷C : (7L zóà$ ÷')ª – øHR , ôLù - °±R ñ?* - òò({ )* – -`5, °±R • To Do Ÿ – -`5 ôõ)*, øHR ({)* – ôLù g-)*, °±R ñ?* 18
  19. 19. • ] œ ¡ ¹1 Z[#0? – Ѫ# – å/ôC/óúû • '„ – '„ì ü‡&0? ýí] '„ì? – 5‡ qe œ ¡ ¹1 ‰ì? • e—^ – e—^1 ü‡&0? – S; ¹1 *tþ• 0ÿ& ‰ì? • rš!% – "0 ƒ~)^? 19
  20. 20. • <0 Fçþ• ¥#É )¾? – 5‡ -<? : DO IT – $# 0ÿ? : DELEGATE IT – ¾ñ 0ÿ : DEFER IT • ¾L Fç p}~)®... – %H ! ;&' () ñ?* ! HDD () |] – *+0 ! ,o ^•, kl ! -. /# – JG*ö 20
  21. 21. 21
  22. 22. GTD í0 342 š›œÎ? 22
  23. 23. • ³|$ ¦1)1 34 – UI0 -§H – 23)^ ¶H – C4wx- 56 ‰ • 782 ^™ – Ѫ# – 9: ;-: – PC: Active Sync • }~)® Ø<H 4;)ª 23
  24. 24. • OS – Windows – Mac • ç*Ô – iPod Touch – Online • 0< – -= – += 24
  25. 25. • Things – Mac+iPod Touch – http://culturedcode.com/things/ • iGTD2 – http://www.igtd.pl/iGTD/iGTD2/ • OmniFocus – http://www.midnightbeep.com/ • The Hit List – http://www.potionfactory.com/thehitlist/ 25
  26. 26. 27
  27. 27. 28
  28. 28. 28
  29. 29. 29
  30. 30. 30
  31. 31. 31
  32. 32. • Jello Dashboard – Outlook Plug-in – http://jello-dashboard.net/ • LifeManager – >z! += – http://gtdlog.net/zbxe/ • FusionDesk – http://www.fusiondesk.com/ 32
  33. 33. http://jello-dashboard.net/ %H http://futureshaper.tistory.com/345 33
  34. 34. 34
  35. 35. 35
  36. 36. 35
  37. 37. 35
  38. 38. 36
  39. 39. 36
  40. 40. • "? – Mac/Windos ÅÀ ^™ – ôC/åeR @l • Remember the Milk • Vitalist 37
  41. 41. www.rememberthemilk.com 38
  42. 42. 39
  43. 43. 39
  44. 44. 39
  45. 45. www.vitalist.com 40
  46. 46. • http://www.priacta.com/Articles/Comparison_of_GTD_Software.php 41
  47. 47. Inbox Zero 7+L 80%1 -`5eR '(Až 42
  48. 48. • •L : GTD2 -`5e ï4& ‰ • áâ : Bì `5è$ 0þ• ñC1 ‰ 43
  49. 49. 44
  50. 50. 45
  51. 51. 45
  52. 52. 45
  53. 53. 45
  54. 54. 45
  55. 55. • Email Overload – ]œ ¡ ¹1 `5 øž D-1 `5- ¢Ï • HE... – -`5- —+ ¢- X~ – íF ()e Ç$^ µGu~ – ;&'- +ÈQ Hí~ – Ü*Ií~ – ‹3 J•Q~ LÅ h"L ;&' () 47
  56. 56. http://www.flickr.com/photos/arnestadphotography/3174741179 48
  57. 57. • ^lï# y{, ¡•, -ç, K/ – y{ : í! ~ -`5$ íLe Ç^? – ¡• : () -M- …ïð&Ê... – -ç : 6@N Ëe OP ‘•ßÝÉ! – K/ : Q• C4)^ ¶1 ()R 49
  58. 58. • ()-M$ ¦S1 ‰$ ÀTQ aª – ¡'• ()2 U• ñ?H -ç)H K/)ª – Ì=A ‘•ßÝ ()L -ç • ()1 2 V° Î^ñ ñ?íª – ‘•ßÝ/‚!/*$ Wþ• ñÆž – ()-Mì ½X YE •Z&ž • }¬1 ƒ~)^ ¶ì `5ñ C4)ª – Ú[ / `5 ]ÚÝ 50
  59. 59. œ 5, *ž]* @#, 0:, ]4 DFƒ ‘•ßÝ ‚!, ä, HR Ì= ‘•ßÝ %H,`5 ]ÚÝ 51
  60. 60. • ^ì `5$ _Ž 2½ `^ ¶1ž – `aþ® ]/%H/K/• -ç – úû)* Ëe InboxL `5ì ÅÀ -ç/K/ • µG)® ž bTª – ƒ~& `5ì 8C' ž' Ñž – 19- ^P `5ì ÅÀ bTª – ð" •]0 ícž® ^i ¹1 -`5$ ÅÀ K/)ª 52
  61. 61. 53
  62. 62. • ;&'ì ()•, Mac mailì deþ• • }~œ †ñ æF)ª – £Ë/£./úû Ë )f 3½ñ /# • 200 KB0 c1 g… Ò5$ Q3• ø|)ª • ÅÆ Bdì Invite2 ø<ª – '„- H•A ‰ñ 5•e -0 54
  63. 63. 55
  64. 64. 56
  65. 65. 57
  66. 66. 58
  67. 67. www.xobni.com 59
  68. 68. www.xobni.com 59
  69. 69. www.xobni.com 59
  70. 70. 60
  71. 71. GTD '()* 61
  72. 72. 1. GTD g…)* 2. •])* 3. 34 š›)* 4. ³| ¦S* 62
  73. 73. • g„ – ÜÚÝÞ, `Å, •–—, Ò5, %HU= – VZL R«2 GTD ÙÚ qe Çíª – VZ%L g„$ hŽ& i¼ • PC – -`5 – Ò5 – ¦ÓÔ® 63
  74. 74. 64
  75. 75. • çq ^l&ž • UõñL '„$ )fe 1'„ ñÆž • ;je 30‡ 5k 5íPž – óû '„ 1'„ _k – l„ 200'„ – ;je 15‡ yº 65
  76. 76. Oþ•... 66
  77. 77. • m(Quality) – !"eRL '„ – {h %T – åƒt }~ • n(Quantity) – 0:, Co)1 Cph ¹1 '„ – _Žï# n- }~ ! ;<X 30‡ -Z ŽÔ)* ! 1'„ -Z ;-?h q* • '„|]: åƒt r-* + _Žs /ø)* 67
  78. 78. • áï^2 •)T® - ^3 • áï^0 •u^® - t¸¼-u 68
  79. 79. • áï^2 •)T® - ^3 • áï^0 •u^® - t¸¼-u ^3: t¸: MindMap GTD 68
  80. 80. !™L 80%1 V$ `^ ¶ H vwxÚe 0^ ¶þy U* °ze ¼þ{ž. ¾·^ 20%1 | }Í )^ñ ~ ƒ 80%1 {h2 È À^ _&ž. {gï# 20%L 20%. k - õÔ2 •‚ &ž. Bruce Eckel 69
  81. 81. lovesera.com @phploveme phploveme@yahoo.co.kr 70

×