Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sabammuziekauteurs

3,392 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sabammuziekauteurs

 1. 1. De aangifte van muziekwerken Praktische gids voor componisten en auteurs Afdeling Documentatie Muziek 2003
 2. 2. -3- INHOUD Lijst van de gebruikte afkortingen Pag. 3 Ter inleiding Pag. 5 DE AUTEURSAANGIFTE Pag. 7 1. Waarom moet ik mijn werken aangeven bij SABAM? 2. Wat moet er aangegeven worden? 2.1. Onuitgegeven werken 2.2. Uitgegeven werken 3. Hoe meld ik wijzigingen en verbeteringen aan een aangegeven werk? 4. Hoe geef ik bewerkingen, vertalingen, adaptaties en improvisaties aan? 4.1. van beschermde werken 4.2. van werken uit het publiek domein 5. Hoe geef ik een medley (potpourri) aan? En een sample? 6. Hoe vul ik het aangifteformulier in? HET UITGAVECONTRACT Pag. 15 1. Wat is een uitgavecontract? 2. Het uitgavecontract in de auteurswet 3. Welke gegevens moeten vermeld worden in het uitgavecontract? 4. Hoe meld ik de opzegging of ontbinding van een uitgavecontract? 5. De voorschotregeling BIJLAGEN Pag. 23 Verklarende woordenlijst De verdeelsleutels Contactpersonen LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN C componist A auteur CA componist-auteur AR arrangeur of bewerker AD adaptator of tekstaanpasser EO originele uitgever SE subuitgever SA subauteur of subadaptator Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 3. 3. -4- SR subarrangeur of subbewerker Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 4. 4. -5- De aangifte van muziekwerken en liedjesteksten Praktische gids voor componisten en auteurs Ter inleiding Waarom moet ik mijn werken aangeven? Hoe moet ik mijn werken aangeven? Welke formulieren moet ik meesturen? Mag ik bewerkingen maken van bestaande werken? Wat zijn beschermde werken? Welk aandeel krijg ik als componist of als tekstschrijver? Met deze praktische gids willen wij u een antwoord geven op al uw vragen over de aangifte van uw muziekwerken en liedjesteksten bij onze dienst. Zo vindt u hier o.a. informatie over de gegevens die ingevuld moeten worden op de aangifteformulieren en zijn er een aantal pagina’s voorzien om de aangifteprocedures van a tot z uit de doeken te doen. Daarnaast treft u als bijlage een overzicht aan van de sleutels die SABAM gebruikt om de auteursrechten te verdelen (onder de componisten, auteurs, bewerkers en adaptators). Achteraan vindt u een uitgebreide verklarende woordenlijst, waarin we de “moeilijke” termen uitleggen. Indien u beslist om een beroep te doen op een uitgever om uw werken bij het grote publiek bekend te maken en te commercialiseren, dan zal deze u voorstellen om een uitgavecontract te ondertekenen. U kan zich hierop voorbereiden door vóór het afsluiten van het contract de informatie hierover in deze gids door te nemen. Wij hopen dat deze gids voor u een handig instrument wordt en een praktische hulp bij het aangeven van uw werken. Met dank aan mijn medewerkers, Carine Tessely Operational Manager Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 5. 5. -7- DE AUTEURSAANGIFTE 1. Waarom moet ik mijn werken aangeven bij SABAM? De door SABAM geïnde auteursrechten voor een werk kunnen pas verdeeld worden als een aantal gegevens bekend zijn: 1. de titel van het werk 2. de naam van de auteur(s) (componist, tekstschrijver, bewerker,...) 3. de naam van de uitgever(s) (vooral van toepassing voor muziekwerken) Deze gegevens worden aan SABAM meegedeeld door de aangifte van het werk en vervolgens door de documentatiedienst verwerkt en ingevoerd in een gegevensbank. Op basis van deze informatie verdelen de repartitiediensten van SABAM de auteursrechten onder de componisten, tekstschrijvers, bewerkers en eventuele uitgevers. Het is dus essentieel dat u uw werken tijdig en op een correcte manier aangeeft. In het Algemeen Reglement van SABAM vinden we hierover het volgende terug: Met uitzondering van de audiovisuele werken dient de aangifte te gebeuren vóór de uitvoering of de reproductie en op speciaal daartoe bestemde formulieren. ...er zal geen enkel achterstallig bedrag uitbetaald worden indien het uitblijven van inning of verdeling het gevolg is van een laattijdige aangifte van het werk, of nog, van een onjuiste of onvolledige aangifte. Teneinde de inning en de verdeling van rechten mogelijk te maken is het aangeven van alle uitgegeven werken verplicht (met inbegrip van bewerkingen, adaptaties, vertalingen e.a.). De aangifte van onuitgegeven werken wordt aan de beoordeling van de rechthebbende overgelaten. Evenwel kan deze laatste geen aanspraak maken op de uitkering van rechten voor de periode voorafgaand aan de aangifte. Er wordt voor de aangifte dus een onderscheid gemaakt tussen uitgegeven en niet-uitgegeven werken. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 6. 6. -8- 2. Wat moet er aangegeven worden 2.1. Onuitgegeven werken 2.1.1. Algemeen Onuitgegeven muziekwerken worden door de intellectueel-rechthebbenden zelf (dit zijn de componisten, auteurs, bewerkers, vertalers) aangegeven met een aangifteformulier voor muziekwerken en liedjesteksten. Alle rechthebbenden moeten het aangifteformulier tekenen. Aan het aangifteformulier zijn een witte en groene doorslag bevestigd. De groene doorslag bewaart u, de andere stuurt u ons samen met het volledig ingevulde formulier op. Na inschrijving van uw werk sturen we u de afgestempelde witte doorslag (en eventueel de ingediende stukken) terug, voorzien van het inschrijvingsnummer en de inschrijvingsdatum. U hoeft geen exemplaar van uw werk mee te sturen, tenzij in de volgende gevallen: 1. als u graag een registratiestempel wil. Uiteraard komen enkel partituren en teksten hiervoor in aanmerking: op een geluidsdrager kunnen we immers geen stempel zetten. 2. als u aanspraak maakt op meer dan 15 classificatiepunten. Dit kan enkel indien u een partituur instuurt. Deze wordt dan voorgelegd aan de Commissie Classificatie Muziek, die eventueel een hogere puntwaarde aan het werk zal toekennen. 3. als u een bewerking op het publiek domein heeft geschreven. In dat geval dient u de bewerkingspartituur (of eventueel een opname) in te sturen. Deze wordt dan voorgelegd aan de Commissie voor Bewerkingen op het Publiek Domein, die zal nagaan: a) of het om een geldige bewerking gaat b) op welk aandeel in de uitvoeringsrechten de bewerker aanspraak mag maken. (zie ook 4.1) 4. als u aleatorische of elektroakoestische muziek schrijft (zie ook 2.1.2). Een tekstschrijver kan geen rechten ontvangen voor een liedjestekst zolang het nummer niet in zijn geheel (muziek en tekst) is aangegeven. De aangifte van een liedjestekst alleen moet daarom altijd als voorlopig beschouwd worden. Om een liedjestekst aan te geven bezorgt u ons een aangifteformulier voor muziekwerken en liedjesteksten. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 7. 7. -9- De aangifte van onuitgegeven werken is niet verplicht. De rechthebbenden beslissen zelf of ze het werk aangeven. Als uw werk uitgegeven wordt, moet de uitgever de aangifte ervan regelen. Ook dan mag u echter zelf uw werken nog aangeven (bijvoorbeeld om een inschrijvingsdatum te hebben of om te voorkomen dat u door een vergetelheid van de uitgever geen rechten uitbetaald krijgt). 2.1.2. Enkele bijzondere gevallen * Werken die met leden van een andere auteursvereniging geschreven zijn Als u een werk hebt geschreven met componisten of auteurs die aangesloten zijn bij een andere auteursvereniging, dan moet iedere rechthebbende het werk aangeven bij zijn eigen auteursvereniging volgens de bepalingen van het algemeen reglement van deze auteursvereniging. Dit neemt niet weg dat elke in het werk betrokken persoon het SABAM-aangifteformulier moet ondertekenen. * Film- en toneelmuziek Composities die gebruikt worden in een film (speelfilm, documentaire, tekenfilm, animatiefilm) of een publiciteitsspot, worden op dezelfde manier aangegeven. Daarnaast moet de producent van de film het aangiftebulletin voor film indienen. Hierop vult hij de titels en de duur in van alle muziekwerken die in de film of publiciteitsspot voorkomen. Toneelmuziek wordt aangegeven op de theaterdienst (grote rechten). Bestaat echter de kans dat de muziek zelfstandig uitgevoerd zal worden of op geluidsdrager zal verschijnen, dan is het aan te raden de werken ook bij de documentatiedienst (kleine rechten) aan te geven. * Voor werken van het ernstige genre dient u elke nieuwe bezetting, instrumentatie of orkestratie afzonderlijk aan te geven met een nieuw aangifteformulier voor muziekwerken en liedjesteksten. * Voor elektroakoestische en aleatorische muziek moeten naast het aangifteformulier een opname van het werk en de partituur of technische beschrijving waarop de realisatie van het werk gebaseerd is, aangegeven worden. Deze werken worden voorgelegd aan de Commissie Klassieke en Elektroakoestische Muziek voor de toekenning van classificatiepunten. 2.2. Uitgegeven muziekwerken De aangifte van uitgegeven muziekwerken wordt volledig overgelaten aan de uitgever, die op een speciaal formulier (bijlage bij het originele uitgavecontract) de nodige gegevens invult. Dit formulier dient door alle rechthebbenden ondertekend te worden. De aangifte van uitgegeven werken is verplicht. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 8. 8. -10- 3. Hoe meld ik wijzigingen en verbeteringen aan een aangegeven werk? Als u belangrijke wijzigingen of verbeteringen aanbrengt aan een aangegeven werk, dan kunt u dit best melden. U mag een werk niet wijzigen zonder de toestemming van alle rechthebbenden. Zo is het enkel toegelaten de titel van een werk te veranderen als alle personen die in het werk betrokken zijn, hiermee akkoord gaan. Als het werk nog niet is uitgegeven, dan moet u een nieuw aangifteformulier indienen. Dit moet getekend zijn door alle rechthebbenden en naast het inschrijvingsnummer en de inschrijvingsdatum van de eerste aangifte een vermelding als de volgende bevatten: "deze aangifte vervangt de voorgaande, die ingeschreven is met de titel ... onder het nummer ..." Als het werk uitgegeven is, dan moet u voor uw wijzigingen toestemming vragen aan de uitgever en moet deze laatste een nieuwe uitgeversaangifte doen. 4. Hoe geef ik bewerkingen, vertalingen, adaptaties en improvisaties aan? 4.1. Algemeen Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bewerkingen, vertalingen en adaptaties van beschermde werken en van werken die niet meer beschermd zijn en dus tot het publiek domein behoren. Voor bewerkingen, vertalingen en adaptaties van beschermde werken moet u altijd vooraf de toelating vragen aan de componisten en auteurs van het werk of, als het uitgegeven is, aan de uitgever(s). Werken die behoren tot het publiek domein kunnen vrij bewerkt en vertaald worden. In beide gevallen moet u als bewerker en/of vertaler/adaptator een aangifteformulier voor muziekwerken en liedjesteksten indienen waarop de namen van alle betrokken personen ingevuld zijn. Voor bewerkingen van werken uit het publiek domein dient u eveneens de bewerkingspartituur (of eventueel een opname) in te dienen. We raden u tevens aan de partituur van het oorspronkelijke werk bij te voegen. Geeft u uw bewerking/vertaling/adaptatie aan onder een nieuwe titel, dan is het nuttig ook de titel van het oorspronkelijke werk te vermelden. Als u de titel van het oorspronkelijke werk behoudt, dan kunt u aan uw bewerking/vertaling/adaptatie een originele ondertitel geven om verwarring te vermijden. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 9. 9. -11- Een improvisatie op een (on)beschermd werk wordt gelijkgesteld met een bewerking en op dezelfde manier behandeld. Een uitzondering hierop vormt de improvisatie op eigen werk, die ingeschreven wordt als een nieuwe compositie. 4.2. Beschermde werken In de Europese Unie is een werk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Voor werken die in samenwerking geschreven zijn, duurt de bescherming tot 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur. U kunt geen bewerking maken van een onuitgegeven, beschermd werk zonder de toelating van alle rechthebbenden. Zij moeten daarom het aangifteformulier ondertekenen, tenzij u er een attest bijvoegt waarin zij hun toestemming geven. Dan volstaat uw handtekening op het aangifteformulier. Wilt u een bewerking, vertaling en/of adaptatie maken van een beschermd muziekwerk dat uitgegeven is, dan moet u daarvoor de toelating vragen aan de uitgever(s): 1. Als u voor uw bewerking toestemming moet vragen aan de originele uitgever(s), dan dient(en) deze(n) met u een bewerkerscontract af te sluiten en de bewerking aan te melden bij SABAM. Is er in het oorspronkelijke werk een bewerker betrokken, dan moet deze uitdrukkelijk akkoord gaan met uw nieuwe bewerking. 2. Als u toestemming moet vragen aan de plaatselijke vertegenwoordiger(s) van de originele uitgever(s) (= de subuitgever(s)), dan dient u ons een attest te bezorgen waarmee deze uitgever(s) u de toelating geeft (geven). In dit attest moet ook vermeld worden of u als bewerker, vertaler of adaptator recht heeft op een deel van de auteursrechten. Als u toestemming krijgt, maar geen aandeel in de rechten, dan worden de auteursrechten voor uw bewerking, vertaling, adaptatie of improvisatie overgedragen op het oorspronkelijke werk. U kunt de namen en adressen van uitgevers van beschermde werken opvragen bij de documentatiedienst. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 10. 10. -12- 4.3. Werken uit het publiek domein Na de wettelijke beschermingsperiode van 70 jaar behoren werken tot het publiek domein en mogen ze vrij worden gebruikt. Ze kunnen nog wel aanleiding geven tot bescherming (en dus tot de inning van auteursrechten) als ze bewerkt of vertaald worden. De bescherming geldt dan enkel voor de bewerking/vertaling/adaptatie in kwestie. Het werk blijft in zijn originele vorm behoren tot het publiek domein en kan dus nog gebruikt worden door een andere bewerker of vertaler/adaptator. De gedeponeerde partituur of geluidsdrager wordt voorgelegd aan de Commissie voor Bewerkingen op het Publiek Domein, die bepaalt of het werk als een bewerking kan aanvaard worden. Zij beslist ook welk aandeel in de rechten de bewerker krijgt. Een uitzondering hierop vormen de improvisaties, die met een vaste verdeling worden ingeschreven. Bestaat een aangegeven werk uit een gedeelte dat een bewerking is van een werk uit het publiek domein, en een nieuw gedeelte, dan kunt u zich op het aangifteformulier ook als componist vermelden. 5. Hoe geef ik een medley (potpourri) aan? En een sample? Voor het gebruik van beschermde werken in een medley moet u vooraf toestemming vragen. Voor uitgegeven werken richt u zich daarvoor tot de (sub)uitgevers. Is het werk niet uitgegeven dan moet u de toelating krijgen van de intellectueel-rechthebbenden. Als u geen toelating krijgt, dan gaan de auteursrechten voor uw werk automatisch over naar het(de) originele werk(en). De aangifte van een medley gebeurt met een aangifteformulier voor muziek en liedjesteksten, waarbij u duidelijk vermeldt welke werken als basis dienen of gebruikt worden. U geeft uzelf als bewerker op, tenzij er ook muziek van uw hand in de medley verwerkt is. Dan kunt u zich ook als componist vermelden. U dient (een kopie van) de toelating(en) bij uw aangifte te voegen. In deze toelating(en) moet niet alleen vermeld staan dat u het gebruikte werk mag bewerken, maar ook dat u het mag inlassen in uw medley. U kunt enkel een bewerkersaandeel krijgen, als u dit in de toelating toegekend wordt. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 11. 11. -13- 6. Hoe vul ik het aangifteformulier in? 6.1. Titel We raden u af dezelfde titel of ondertitel te gebruiken voor werken met één of meer gemeenschappelijke rechthebbenden. Dit kan immers leiden tot vergissingen bij de afrekening van de rechten, bijvoorbeeld ten gevolge van onvolledig ingevulde programma's of onvolledige gegevens op cd-labels. Om verwarring te voorkomen moet u dezelfde titel (en eventuele ondertitel) vermelden op het aangifteformulier en het exemplaar van het werk. Als u dit niet doet, geldt de titel vermeld op het aangifteformulier. 6.2. Op thema van /Gebaseerd op Als u een bewerking of een vertaling hebt gemaakt, dan kunt u hier de titel van het oorspronkelijke werk vermelden. 6.3. Genre Hier vermeldt u in de eerste plaats of het over muziek of een liedjestekst gaat. U kunt eventueel specificeren, bijv: lichte of ernstige muziek, HaFaBra, jazz, enz. 6.4. Duur Het is van belang dat u de tijdsduur van het werk op het aangifteformulier invult. We gebruiken deze immers bij het berekenen van de auteursrechten voor publieke uitvoeringen. De auteursrechten voor uitzendingen op radio en tv worden berekend op basis van de werkelijk uitgezonden duur van de werken. 6.5. Naam en voorna(a)m(en) De namen en voornamen van alle componisten, tekstdichters, adaptators/vertalers en bewerkers moeten ingevuld worden. Dit geldt ook voor personen die lid zijn van een andere auteursvereniging dan SABAM en voor personen die bij geen auteursmaatschappij zijn aangesloten. De juiste schrijfwijze van de namen en voornamen of pseudoniemen dient strikt gerespecteerd te worden. Als u een werk wenst aan te geven onder uw pseudoniem, dan dient u deze naam op het aangifteformulier te vermelden. 6.6. CAE-code (IPI-code) De CAE-code (IPI-code) is een internationaal nummer dat toegekend wordt aan elk lid van een auteursvereniging en al zijn pseudoniemen. Als u deze code kent, dan kunt u haar hier invullen en zult u nooit verward worden met iemand anders. Kent u haar niet, dan kunt u uw inschrijvingsnummer (bv. CA/I/99999) naast uw naam vermelden of eventueel uw overige voornamen noteren. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 12. 12. -14- 6.7. Handtekeningen Het aangifteformulier moet de handtekeningen bevatten van alle personen die in het werk betrokken zijn, eventueel van de erfopvolger(s). Dit geldt ook voor personen die lid zijn van een andere auteursvereniging dan SABAM en voor personen die bij geen enkele auteursvereniging zijn aangesloten. 6.8. Een in samenwerking geschreven werk Op het aangifteformulier worden hierover twee vragen gesteld: 1. Is het werk in samenwerking geschreven? ja/neen 2. Indien neen, heeft de componist het exclusieve recht om de tekst op muziek te zetten? ja/neen Als een werk door twee of meer personen gemaakt is, waarbij duidelijk is welke hun individuele bijdrage is, dan mag geen van hen met zijn bijdrage een samenwerking met iemand anders aangaan. In de praktijk betekent dit vooral dat de componist van een lied geen nieuwe tekst op zijn muziek mag laten schrijven en dat de tekstschrijver zijn tekst niet door iemand anders mag laten toonzetten. Een toonzetting van een vroeger geschreven tekst is een werk dat niet in samenwerking is geschreven. Hetzelfde geldt voor een tekst op een vroeger geschreven compositie. Als een componist het exclusief recht heeft verkregen om een tekst te toonzetten, dan kan een andere componist deze teksten niet opnieuw toonzetten zonder het schriftelijk akkoord van de eerste componist. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 13. 13. -15- HET UITGAVECONTRACT 1. Wat is een uitgavecontract? De intellectueel-rechthebbenden van een werk (componisten, auteurs, arrangeurs…) kunnen een beroep doen op een uitgever om hun werk bij het publiek bekend te maken en het te commercialiseren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de opname van hun werk op cd of door de publicatie van de partituur. In ruil daarvoor staan de auteurs een deel van hun auteursrechten af aan de uitgever. Beide partijen sluiten in dat geval een uitgavecontract af, dat hun rechten en plichten vastlegt en de verdeling van de rechten bepaalt. Zolang dit uitgavecontract loopt, kunnen de auteurs het werk niet afstaan aan een andere uitgever voor hetzelfde gebied. Andere benamingen voor een uitgavecontract zijn 1. overeenkomst van overdracht en uitgave van een muziekwerk 2. afstandsakte 3. overdrachtscontract De aangifte van het uitgavecontract bij SABAM valt onder de verantwoordelijkheid van de uitgever. 2. Het uitgavecontract in de auteurswet In de auteurswet van 30 juni 1994 zijn een aantal bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op elk uitgavecontract. U kan bij ons een voorbeeld bekomen van een uitgavecontract dat conform is met deze wet. De integrale tekst van de auteurswet is bij SABAM verkrijgbaar voor 6,2 EURO bij afhaling ter plaatse of voor 7,44 EURO bij verzending per post. Hierna volgt een korte toelichting bij die bepalingen. 2.1. Aantal exemplaren eerste oplage Het uitgavecontract moet het minimum aantal exemplaren van de eerste oplage vermelden. Deze verplichting is niet van toepassing indien de auteur van de uitgever een minimum forfaitair bedrag aan auteursrechten ontvangt. 2.2. Termijn van productie De uitgever moet de exemplaren binnen een overeengekomen termijn produceren of laten produceren. Indien deze termijn niet vastgelegd is in het uitgavecontract, gaat men uit van de eerlijke beroepsgebruiken om een datum vast te leggen. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 14. 14. -16- Wanneer de uitgever deze verplichting niet nakomt, kan de auteur hem per aangetekende brief aanmanen binnen de zes maanden zijn plicht te vervullen. Als de uitgever in gebreke blijft, kan de auteur zijn overgedragen rechten terug opeisen. 2.3. Vergoeding De auteur heeft recht op een vergoeding (deze vergoeding staat los van de auteursrechten) die in verhouding staat tot de bruto-ontvangsten, tenzij anders wordt overeengekomen in het contract. De uitgever moet minstens eenmaal per jaar een overzicht bezorgen aan de auteur(s) van wat hij heeft verkocht, ontvangen en overgedragen en dit voor elke wijze van exploitatie. Deze verplichting vervalt als het werk gedurende vijf opeenvolgende jaren op geen enkele wijze werd geëxploiteerd. Indien het contract stipuleert dat de auteur een forfaitaire vergoeding krijgt uitbetaald dan kan deze, rekening houdend met het succes van het werk, het bedrag van de forfaitaire vergoeding laten wijzigen zodat hij op een billijke wijze kan delen in de winst. 2.4. Overdracht van het contract De uitgever kan het contract niet overdragen aan een andere uitgever zonder het akkoord van de auteur(s), tenzij hij tegelijkertijd zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt. 2.5. Opzegging van het contract In geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of bij het in vereffening stellen van het bedrijf van de uitgever kan de auteur het oorspronkelijke contract onmiddellijk opzeggen per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de curator. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 15. 15. -17- 3. Welke gegevens moeten vermeld worden in het uitgavecontract? Om een juiste verdeling van de auteursrechten te garanderen is het belangrijk dat SABAM over correcte gegevens beschikt. Het is dan ook aan te raden om na te gaan of de volgende punten vermeld zijn in het uitgavecontract. 3.1. Titel(s) van de werken De titel (en de eventuele ondertitel) van de werken die onder het contract vallen, moet gelijk zijn aan de titel op de eventuele auteursaangifte. Als men de titel wil wijzigen, dan moet men zowel de nieuwe als de oude titel vermelden in het contract. De titel op het materiaal (CD, partituur,…) primeert hoe dan ook en geldt als originele titel. De vorige titel blijft behouden in onze databank als alternatieve titel. 3.2. Namen van de rechthebbenden Let op de correcte spelling van de namen en geef voor elke rechthebbende de juiste hoedanigheid aan (componist, auteur, bewerker, vertaler, tekstaanpasser of uitgever). Als u vooraf een manuscript bij Sabam heeft aangemeld, dan moeten de namen die voorkomen op het aangifteformulier voor muziekwerken en liedjesteksten, natuurlijk ook voorkomen in het uitgavecontract. 3.3. Verdeling van de rechten De rechten moeten verdeeld worden volgens de sleutels die vastgelegd zijn in artikel 44 van het Algemeen Reglement (zie bijlage). Elke afwijking op dit artikel moet goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur, tenzij het uitgeversaandeel lager is dan dat voorzien in het Algemeen Reglement. Voor de uitvoeringsrechten, die altijd in breuken worden uitgedrukt, ontvangt de uitgever in principe 4/12 of 6/12. Wanneer er geen verdeelsleutel in het contract staat, dan krijgt de uitgever 4/12. Als er een bewerker in het werk betrokken is, ontvangt de uitgever eveneens 4/12. Voor de mechanische reproductierechten, die in percenten worden uitgedrukt, ontvangt de uitgever in principe 50%. Als er een bewerker in het werk betrokken is, dan vermindert het aandeel van de uitgever met 10%. Dit geldt niet als het contract één van de volgende verdeelsleutels vermeldt: C : 20% C : 40 % A : 20% AR : 10 % AR : 10% EO : 50 % EO : 50% Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 16. 16. -18- 3.4. Clausule over het bewijsmateriaal Enkel als het expliciet in het contract vermeld staat, moet de uitgever een bewijsexemplaar (cd, cassette, gedrukt exemplaar…) bij zijn uitgeversaangifte voegen. 3.5. Duur van het uitgavecontract Als deze clausule ontbreekt, wordt aangenomen dat het contract loopt voor de totale beschermingsduur, dus totdat het werk tot het publiek domein behoort. 3.6. Gebied waar het uitgavecontract van toepassing is Meestal geldt een uitgavecontract wereldwijd, maar men kan zich beperken tot een aantal landen. Zo kan een contract enkel geldig zijn voor de Benelux of voor België. 3.7. Clausule over eventuele subuitgave in het buitenland De originele (= Belgische) uitgever kan een beroep doen op een subuitgever in het buitenland om het werk in een bepaald gebied te exploiteren. In ruil daarvoor krijgt de subuitgever een aandeel in de rechten. A. UITVOERINGSRECHTEN De originele uitgever kan maximaal 6/12 aan de subuitgever afstaan. In principe wordt het aandeel van de subuitgever enkel van het aandeel van de originele uitgever afgehouden. Wanneer de originele uitgever slechts 4/12 van de uitvoeringsrechten heeft, kan hij in sommige gevallen toch nog 6/12 afstaan aan de subuitgever. We overlopen even de verschillende mogelijkheden: 1. de originele uitgever heeft 6/12 De volgende mogelijkheden zijn van toepassing: CA 6/12 CA 6/12 CA 6/12 CA 6/12 EO - EO 2/12 EO 4/12 EO 3/12 SE 6/12 SE 4/12 SE 2/12 SE 3/12 Het aandeel van de componist-auteur blijft ongewijzigd. De uitgever beslist welk aandeel van zijn rechten hij aan de subuitgever afstaat. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 17. 17. -19- 2. de originele uitgever heeft 4/12 In principe zijn de volgende mogelijkheden van toepassing: CA 8/12 CA 8/12 EO - EO 2/12 SE 4/12 SE 2/12 Als in het contract vermeld staat dat de uitgever de helft van de totale rechten mag afstaan, dan wordt een extra 2/12 afgehouden van het auteursaandeel. De verschillende opties vindt u onder 1. Bij de autorisatie van een nieuwe versie toegestaan door de subuitgever wordt het aandeel van de bewerker en/of adaptator voor de uitvoeringsrechten altijd afgehouden van het aandeel van de intellectueel-rechthebbenden. Dit heeft dus geen invloed op de uitgeversaandelen. Daarom moet in het originele uitgavecontract vermeld worden of de subuitgever toestemming kan geven voor eventuele subbewerkingen en/of -adaptaties zonder inspraak van de intellectueel- rechthebbenden. Een paar voorbeelden: CA 8/12 CA 6/12 EO - WORDT EO - SE 4/12 SE 4/12 SR 2/12 CA 6/12 CA 4/12 EO - WORDT EO - SE 6/12 SE 6/12 SR 2/12 B. MECHANISCHE REPRODUCTIERECHTEN Er zijn twee mogelijkheden: 1. afstand van (een gedeelte van) het uitgeversaandeel De uitgever kan (een gedeelte van) zijn eigen aandeel afstaan aan de subuitgever. Bij Europese werken kunnen de uitgeversrechten de 50% niet overschrijden. Een voorbeeld: C 25% C 25 % C 25 % A 25% WORDT A 25 % OF A 25 % EO 50% EO 25 % EO - SE 25 % SE 50 % Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 18. 18. -20- 2. afstand van een deel van de totale rechten Wanneer de originele uitgever een bepaald percentage van de totale rechten afstaat aan de subuitgever, worden de aandelen van alle rechthebbenden met dat percentage verminderd. Meestal bedraagt dit percentage 50 % (een hoger percentage staat het Algemeen Reglement niet toe), maar andere verdelingen zijn ook mogelijk. Enkele voorbeelden: C 25 % C 12,50 % A 25 % WORDT A 12,50 % => 50 % van de totale rechten EO 50 % EO 25,00 % SE 50,00 % Volgens dit voorbeeld werd overeengekomen dat 50 % van de totale rechten mag worden afgestaan aan de subuitgever. Iedere betrokkene (C, A en EO) staat de helft van zijn aandeel af aan de subuitgever. C 25 % C 18,75 % A 25 % WORDT A 18,75 % => 25 % van de totale rechten EO 50 % EO 37,50 % SE 25,00 % In dit voorbeeld werd overeengekomen dat 25 % van de totale rechten aan de subuitgever wordt afgestaan. Een vierde van 25 % is gelijk aan 6,25 %. Er blijft dus 18,75 % (= 25% - 6,25 %) over voor zowel de C als de A. Verder dient nog een vierde te worden afgestaan van de uitgever (1/4 van 50 % = 12,50 %). Let wel: een afstand van een gedeelte van de totale rechten is alleen mogelijk als het uitgavecontract een clausule hierover bevat! Voor de mechanische reproductierechten wordt het aandeel van de subbewerker en/of subadaptator altijd afgehouden van het aandeel van de subuitgever. Enkele voorbeelden: C 25 % C 25 % A 25 % WORDT A 25 % => 100 % afstand van uitgevers- EO - EO -% aandeel SE 50 % SE 40 % SA 10 % C 12,5 % C 12,5 % A 12,5 % WORDT A 12,5 % => Afstand van 50% EO 25,0 % EO 25,0 % van de totale rechten SE 50,0 % SE 30,0 % SA 10,0 % SR 10,0 % Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 19. 19. -21- Dit heeft dus geen invloed op de aandelen van de intellectueel-rechthebbenden en de originele uitgever. 3.8. Clausule over bewerkingen, vertalingen en adaptaties Het is mogelijk dat de uitgever of subuitgever de toelating krijgt om het werk te laten bewerken of om de tekst te laten vertalen naar een andere taal. Indien dit het geval is moet er ook een clausule voorzien zijn om te bepalen of dit mag gebeuren - mits toestemming van de intellectueel-rechthebbenden d.w.z. na eerst het akkoord gevraagd te hebben aan de auteurs of - zonder toestemming van de intellectueel-rechthebbenden d.w.z. dat de auteurs bij de ondertekening van het contract reeds hun akkoord geven. 3.9. Datum waarop het contract is afgesloten Als deze datum ontbreekt dan geldt de datum van ontvangst van de bijlage bij het originele uitgavecontract (aangifteformulier voor uitgegeven werken) als begindatum. 3.10. Handtekening Alle rechthebbenden dienen het contract te ondertekenen. 4. Hoe meld ik de opzegging of ontbinding van een uitgavecontract? Als een van de partijen vindt dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt, kan men besluiten het contract te ontbinden. Er zijn drie mogelijkheden om een contract te verbreken: 1. alle partijen gaan akkoord met de verbreking van het contract 2. de eiser stapt naar het gerecht 3. het contract bevat een clausule hieromtrent Een mogelijke formulering van de clausule over de ontbinding in het uitgavecontract is de volgende: Bij nalatigheid van een contractant om alle of een deel van zijn verplichtingen na te komen kan de andere contractant hem per aangetekend schrijven in gebreke stellen. Indien de eerstgenoemde contractant zes maanden na verzending van deze brief nog steeds in gebreke blijft, dan wordt het contract van rechtswege ontbonden. De ontbinding van een uitgavecontract meldt u door ons een kopie op te sturen van het aangetekend schrijven dat aan de tegenpartij gericht is. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 20. 20. -22- 5. De voorschotregeling Bij het afsluiten van een exclusiviteitscontract of van een uitgavecontract kan de uitgever een voorschot op de auteursrechten uitbetalen aan de auteur(s). Dit voorschot kan enkel gerecupereerd worden op de mechanische reproductierechten van de auteur(s). De mechanische reproductierechten die aan de auteur(s) toekomen, zullen dan uitbetaald worden aan de uitgever totdat het voorschot is ingelopen. Beide partijen moeten SABAM verwittigen wanneer het voorschot ingelopen is. Let wel: de uitgever kan het voorschot enkel terugvorderen op werken die bij hem in uitgave zijn. De voorschotregeling wordt bij SABAM aangemeld door de uitgever 1. via een document, ondertekend door beide partijen, waaruit blijkt dat zowel de auteur(s) als de uitgever akkoord zijn met de voorschotregeling, 2. met vermelding van het bedrag van het voorschot en 3. met opgave van de werken waarop de voorschotregeling van toepassing is. Als er een exclusiviteitscontract wordt afgesloten en de voorschotregeling geldig is gedurende een bepaalde periode, dan moet de uitgever telkens als hij een uitgavecontract aangeeft, melden of de nieuwe werken onder de voorschotregeling vallen of niet. Bij iedere repartitie vermelden wij op de afrekeningsstaten van de auteur(s) en van de uitgever het bedrag dat reeds aan de uitgever is uitbetaald. Zo kunnen beide partijen de stand van de voorschotregeling volgen. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 21. 21. -23- BIJLAGEN Verklarende woordenlijst Aangifte Aanmelden of indienen van een werk door een lid van SABAM. Dit gebeurt op basis van een aangifteformulier. Aangifteformulier (of aangiftebulletin) Het formulier waarmee een werk wordt aangegeven. Adaptatie Aanpassing van een tekst van een werk. Ook een vertaling van een tekst kan beschouwd worden als een adaptatie. Adaptator of tekstbewerker/-aanpasser Persoon die de tekst zo aanvult of verandert dat het werk door zijn creatieve bijdrage een persoonlijke stempel gaat dragen. Afrekening Uitbetaling van de auteursrechten door SABAM aan de rechthebbenden. De afrekeningsstaat is het overzicht van de uitbetalingen. Aleatorische muziek Muziek die behoort tot het ernstige genre en waarvan de uitvoering afhankelijk is van het toeval. Algemeen contract Contract tussen een originele uitgever (= afstanddoende partij) en een subuitgever (=verkrijgende partij) waarin voor een verzameling van werken (= catalogus) (een deel van) de rechten worden afgestaan. Arrangeur of bewerker Persoon die de muziek zo aanvult of verandert dat het werk door zijn creatieve bijdrage een persoonlijke stempel gaat dragen. Auteur In de ruime betekenis of auteursrechtelijke betekenis van het woord (zoals in auteursrechten, auteursmaatschappij en auteursaangifte) is het de verzamelnaam voor componisten, tekstdichters, bewerkers, adaptators, vertalers. In de enge betekenis van het woord is het de tekstdichter of de tekstschrijver, dit is de persoon die de woorden of de tekst geschreven heeft. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 22. 22. -24- Auteursaangifte Een auteursaangifte, ook auteursdeclaratie of manuscriptdeclaratie genaamd, is de aangifte van de werken door de auteurs of de zogenaamde intellectueel- rechthebbenden (componist - auteur - bewerker - adaptator/vertaler). Beschermde werken Dit zijn werken die door de auteurswet beschermd zijn. De werken zijn beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de langstlevende auteur(s). Deze bescherming is automatisch en ontstaat samen met het werk. Na de wettelijke beschermingsperiode komt het werk in het "publiek domein" terecht. Bewerker - zie arrangeur. Bewerking Aanpassing van een muziekwerk. Bezetting Aantal en soorten instrumenten waarvoor een muziekstuk geschreven is. Catalogus Verzameling van werken die onder een algemene afstand vallen. Zie ook algemeen contract. Componist Persoon die de muziek gemaakt of gecomponeerd heeft. Co-uitgavecontract Is een schriftelijke overeenkomst tussen de originele uitgever en een co-uitgever waarin de modaliteiten van de co-uitgave vastgelegd zijn. Co-uitgever Is de uitgever die met de originele uitgever een co-uitgavecontract afgesloten heeft waardoor ze samen één of meerdere werken beheren. De co-uitgever verkrijgt op zijn beurt een deel van de uitgeversrechten. Cover Heropname van een bestaand werk door een andere artiest al dan niet in een bewerking. Declaratie - zie aangifte. Depot Systeem dat toelaat aan alle auteurs (ook de niet-leden) om hun "geestelijke scheppingen" (ontwerpen, concepten, computer-programma's, niet-verfilmd scenario enz.) te laten registreren. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 23. 23. -25- Duur van copyright Is de duur van de wettelijke beschermingsperiode. Zie beschermde werken. Elektroakoestische muziek Werken die behoren tot het ernstig genre en die gerealiseerd zijn met/op klankdragers. Geautoriseerde versie Versie van een werk die toegestaan is door de houder van het adaptatie- of bewerkingsrecht: de auteur(s) als het een onuitgegeven werk is, en meestal de uitgever indien het over een uitgegeven werk gaat. Individueel contract Contract tussen een originele uitgever (= afstanddoende partij) en een subuitgever (=verkrijgende partij) waarin voor één of een beperkt aantal werken (bv. werken voorkomend op een cd) (een deel van) de rechten worden afgestaan. Synoniemen: particulier contract - titelcontract. Instrumentatie Het verdelen van de partijen over verschillende soorten instrumenten. Intellectueel-rechthebbenden Zijn alle personen die hebben bijgedragen tot de creatie van een werk: componist, auteur of tekstdichter, bewerker of arrangeur, adaptator of tekstbewerker, vertaler. Lokale versie Een nieuwe versie toegestaan door een subuitgever (bv. een vertaling naar het Nederlands van een oorspronkelijk Engelstalig werk of een Duitstalige vertaling van een oorspronkelijk Belgisch werk). Manuscript Handgeschreven exemplaar (bv. partituur) van een (meestal nog niet uitgegeven) werk. Maxi-versie Langere, meestal extra dansbare versie van een werk (lichte muziek). Medley Muziekstuk dat samengesteld is uit fragmenten van verschillende werken. Naburige rechten Dit zijn de rechten ten gunste van de uitvoerende kunstenaars, de producenten van geluids- en audiovisuele werken en de omroepen. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 24. 24. -26- Onderschriften Aan de onderkant van het filmbeeld getoonde vertaling van de gesproken dialoog. Synoniem: ondertitels Opvoeringsrechten Zijn auteursrechten die geïnd worden n.a.v. een publieke opvoering van beschermde werken: theater, dans, ballet, opera, ..... Originele rechthebbenden Verzamelnaam voor intellectueel-rechthebbenden + originele uitgever(s) en co- uitgever(s). Originele uitgever Is de uitgever die met de intellectueel-rechthebbenden (componisten, auteurs, ...) een uitgavecontract heeft afgesloten en aldus een deel van de rechten, de zogenaamde uitgeversrechten of uitgaverechten, heeft verkregen. Orkestratie Het schrijven of bewerken van een muziekstuk voor orkest. Parodie/Pastiche Spottende nabootsing van een ander werk. Een bestaand werk mag geparodieerd worden in een ander kunstwerk indien de bedoeling humoristisch of kritisch is en er geen verwarring mogelijk is met het oorspronkelijke werk. Particulier contract - zie individueel contract. Plagiaat Het opzettelijk kopiëren van belangrijke karakteristieke fragmenten van een werk. Potpourri - zie medley. Producent De firma die de geluidsdrager vervaardigt. Een uitgever kan tevens producent zijn. Producenten kunnen geen auteursrechten innen, maar wel naburige rechten. Zij kunnen zich dus niet bij SABAM aansluiten in hoedanigheid van producent. Publiek domein Werken die niet meer door de auteurswet beschermd zijn en waarvan het gebruik aldus vrij is en vrijgesteld van auteursrechten, behoren tot het zogenaamde publiek domein. Rechthebbenden Zijn alle personen die in een werk betrokken zijn en aldus recht hebben op een deel van de auteursrechten. (zie ook intellectueel-rechthebbenden en originele rechthebbenden) Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 25. 25. -27- Remix Herwerkte, meestal extra dansbare versie van een nummer door toevoeging van extra instrumenten, speciale effecten en samples. Repartitie Verdeling van de rechten. Ook verrichting waarbij de geïnde bedragen d.w.z. de auteursrechten worden verdeeld tussen de rechthebbenden. Repartitiesleutel - zie verdeelsleutel. Reproductierechten Zijn auteursrechten die geïnd worden n.a.v. het reproduceren van werken hetzij grafisch (partituur), hetzij op een geluidsdrager (cd, cassette, vinyl) of op een audiovisuele drager (videocassette). Sample Een geluidsfragment in digitale vorm. Split-copyright Een uitgegeven werk waarbij elk van de intellectueel-rechthebbenden een uitgavecontract heeft afgesloten met een andere uitgever bv. componist 1 heeft een uitgavecontract met uitgever X componist 2 heeft een uitgavecontract met Y auteur 1 met uitgever Z. Subadaptator Tekstbewerker van een werk waarvoor de toestemming voor de adaptatie moet gevraagd worden aan de plaatselijke subuitgever. Subarrangeur Bewerker van een werk waarvoor de toestemming voor de bewerking moet gevraagd worden aan de plaatselijke subuitgever. Synoniem: subbewerker. Subauteur Vertaler van een werk waarvoor de toestemming voor de vertaling moet gevraagd worden aan de plaatselijke subuitgever. Subuitgever Is de uitgever die (een deel van) de rechten van één of meerdere werken of van een catalogus verkregen heeft van een originele uitgever via een subuitgavecontract in ruil voor het bevorderen van de exploitatie van de werken in bepaalde gebieden. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 26. 26. -28- Er zijn twee mogelijkheden: 1. de originele uitgever is lid van SABAM en heeft een subuitgavecontract afgesloten met een buitenlandse subuitgever (bv. met een Canadese subuitgever voor de promotie van de Belgische werken in Canada). 2. de subuitgever is lid van SABAM en heeft een subuitgavecontract afgesloten met een buitenlandse originele uitgever (bv. met een Canadese originele uitgever voor de promotie van de Canadese werken in België). Tekstbewerker - zie adaptator. Tekstdichter - zie auteur. Titelcontract - zie individueel contract. Uitgavecontract Is een schriftelijke overeenkomst tussen de auteur(s) en de uitgever betreffende de uitgave van een werk. Andere benamingen: 1. Overeenkomst van overdracht en uitgave van een muziekwerk: overdracht in de betekenis dat de auteurs een deel van hun rechten overdragen aan de uitgever. 2. Afstandsakte: afstand in de betekenis dat de auteurs een deel van hun rechten afstaan aan de uitgever. 3. Overdrachtscontract, enz... Uitgever Natuurlijk persoon of rechtspersoon die door een contract de gebruiksrechten geniet op een auteursrechtelijk beschermd werk en die op basis van zijn contractuele verplichtingen het werk reproduceert en verspreidt en daarvoor in ruil een overeengekomen deel van de auteursrechten ontvangt. Uitgeversaangifte Een uitgeversaangifte, ook uitgeversdeclaratie genaamd, is de aangifte van de uitgavecontracten door de originele uitgever, de co-uitgever of de subuitgever. Uitvoeringsrechten Zijn auteursrechten die geïnd worden n.a.v. een publieke uitvoering (concerten, muziekfestivals, ...) van beschermde werken. Verdeelsleutel De berekeningwijze van de verdeling van de auteursrechten onder alle in het werk betrokken personen m.a.w. de verdeelsleutel bepaalt het aandeel in de rechten van de rechthebbenden. Voor de uitvoeringsrechten worden de verdeelsleutels uitgedrukt in breuken en voor de mechanische reproductierechten worden ze uitgedrukt in % (zie bijgevoegde tabel). Versie Adaptatie of bewerking van een werk. Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 27. 27. -29- Verdeelsleutels Uitvoeringsrechten I. Werken zonder ontlening Publiek Domein Sleutel 1: onuitgegeven werken Sleutel 2: werken in uitgave Sleutel 3: werken in subuitgave II. Werken met ontlening Publiek Domein + improvisaties Sleutel 1: onuitgegeven werken Sleutel 2: werken in uitgave Sleutel 3: werken in subuitgave Mechanische reproductierechten I. Werken zonder ontlening Publiek Domein Sleutel 1: onuitgegeven werken Sleutel 2: werken in uitgave Sleutel 3: werken in subuitgave II. Werken met ontlening Publiek Domein + improvisaties Sleutel 1: onuitgegeven werken Sleutel 2: werken in uitgave Sleutel 3: werken in subuitgave Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 28. 28. -30- UITVOERINGSRECHTEN I. WERKEN ZONDER ONTLENING AAN HET PUBLIEK DOMEIN Sl. 1: onuitgegeven werken Sl. 2: werken in uitgave a) de uitgever krijgt 4/12 b) de uitgever krijgt 6/12 C 12/12 C 8/12 C 6/12 E 4/12 E 6/12 C 10/12 C 6/12 AR 2/12 AR 2/12 E 4/12 C 6/12 C 4/12 C 3/12 A 6/12 A 4/12 A 3/12 E 4/12 E 6/12 C 5/12 C 3/12 AR 2/12 AR 2/12 A 5/12 A 3/12 E 4/12 C 5/12 C 3/12 C 9/48 A 5/12 A 3/12 A 9/48 AD 2/12 AD 2/12 AD 6/48 E 4/12 E 24/48 C 5/12 C 3/12 AR 1/12 AR 1/12 A 5/12 A 3/12 AD 1/12 AD 1/12 E 4/12 A 12/12 A 8/12 A 6/12 E 4/12 E 6/12 A 10/12 A 6/12 A 4/12 AD 2/12 AD 2/12 AD 2/12 E 4/12 E 6/12 Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 29. 29. -31- Sl. 3: werken in subuitgave: a) het aandeel van de uitgever bedraagt aan de basis 4/12 Voor Belgische werken zijn volgende sleutels van toepassing: Intellect.-rechth. 8/12 Uitgever E Subuitgever SE 4/12 Intellect.-rechth. 8/12 Uitgever E 2/12 Subuitgever SE 2/12 Als de uitgever volgens het uitgavecontract 50 % van de totale rechten aan de subuitgever mag afstaan, kunnen ook de sleutels onder punt b) toegepast worden. Ook voor buitenlandse werken verwijzen wij naar punt b). b) het aandeel van de uitgever bedraagt aan de basis 6/12 Intellect.-rechth. 6/12 Uitgever E Subuitgever SE 6/12 Intellect.-rechth. 6/12 Uitgever E 4/12 Subuitgever SE 2/12 Intellect.-rechth. 6/12 Uitgever E 3/12 Subuitgever SE 3/12 Intellect.-rechth. 6/12 Uitgever E 2/12 Subuitgever SE 4/12 c) subbewerkingen/subadaptaties Voor Belgische werken (d.w.z. werken uitgegeven door een Belgische uitgever) geldt dat het aandeel van de subbewerker/-adaptator 2/12 bedraagt. Als er zowel een subbewerker als een subadaptator is, krijgt elk 1/12. Deze aandelen worden afgehouden van het deel van de intellectueel-rechthebbenden. Voor niet-Belgische werken geldt dat de subbewerker/-adaptator maximaal 2/12 kan ontvangen. De vereniging waarbij de originele rechthebbenden zijn aangesloten, heeft hierin het laatste woord. Zo bedraagt het aandeel van de subadaptator vaak 2/16 voor Amerikaanse werken. Ook voor niet-Belgische werken wordt het aandeel van de subbewerker/-adaptator in principe afgehouden van het deel van de intellectueel-rechthebbenden (uitz.: subbewerkingen van Amerikaanse werken). Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 30. 30. -32- II. WERKEN MET ONTLENING AAN HET PUBLIEK DOMEIN + IMPROVISATIES (de improvisator wordt voor de verdeling gelijkgesteld met de bewerker) Sl. 1: onuitgegeven werken Sl. 2: werken in uitgave Sl 3: werken in subuitgave C-PD 9/12 C-PD 5/12 Zie I. sleutel 3.c AR 3/12 AR 3/12 E 4/12 C-PD 6/12 C-PD 4/12 A 6/12 A 4/12 E 4/12 C 6/12 C 4/12 A-PD 6/12 A-PD 4/12 E 4/12 C-PD 3/12 C-PD 1/12 AR 3/12 AR 3/12 A 6/12 A 4/12 E 4/12 C 6/12 C 4/12 A-PD 3/12 A-PD 1/12 AD 3/12 AD 3/12 E 4/12 C-PD 4/12 C-PD 2/12 AR 3/12 AR 3/12 A-PD 5/12 A-PD 3/12 E 4/12 C-PD 5/12 C-PD 3/12 A-PD 4/12 A-PD 2/12 AD 3/12 AD 3/12 E 4/12 C-PD 3/12 C-PD 1/12 AR 3/12 AR 3/12 A-PD 3/12 A-PD 1/12 AD 3/12 AD 3/12 E 4/12 A-PD 9/12 A-PD 5/12 AD 3/12 AD 3/12 E 4/12 Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 31. 31. -33- MECHANISCHE REPRODUCTIERECHTEN I. WERKEN ZONDER ONTLENING AAN HET PUBLIEK DOMEIN Sl. 1: onuitgegeven werken Sl. 2: werken in uitgave a) basissleutel b) alternatieve sleutel C 100 % C 90 % E 10 % C 90 % C 50 % C 40 % AR 10 % AR 10 % AR 10 % E 40 % E 50 % C 50 % C 25 % A 50 % A 25 % E 50 % C 40 % C 25 % C 20 % AR 10 % AR 10 % AR 10 % A 50 % A 25 % A 20 % E 40 % E 50 % C 50 % C 25 % A 40 % A 15 % AD 10 % AD 10 % E 50 % C 40 % C 25 % AR 10 % AR 10 % A 40 % A 15 % AD 10 % AD 10 % E 40 % A 100 % A 50 % E 50 % A 90 % A 40 % AD 10 % AD 10 % E 50 % Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 32. 32. -34- Sl. 3: werken in subuitgave De enige voorwaarde is dat maximaal de helft van het aandeel van de intellectueel- rechthebbenden aan de subuitgever kan afgestaan worden. De subuitgever kan dus hoogstens 75 % van de rechten krijgen (= het volledige uitgeversaandeel + de helft van het aandeel van de intellectueel-rechthebbenden). Meestal bepaalt het uitgavecontract dat de uitgever 50 % van de totale rechten aan de subuitgever mag afstaan. In dergelijk geval zijn volgende verdelingen van toepassing: Oorspr. rechth. 50 % Subuitgever SE 50 % Oorspr. rechth. 50 % Subadaptator SA 10 % Subuitgever SE 40 % Oorspr. rechth. 50 % Subbewerker SR 10 % Subuitgever SE 40 % Oorspr. rechth. 50 % Subbewerker SR 10 % Subadaptator SA 10 % Subuitgever SE 30 % Zijn de originele rechthebbenden niet aangesloten bij een auteursvereniging, dan worden volgende verdelingen toegepast: Subuitgever SE 100 % Subadaptator SA 10 % Subuitgever SE 90 % Subbewerker SR 10 % Subuitgever SE 90 % Subbewerker SR 10 % Subadaptator SA 10 % Subuitgever SE 80 % Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 33. 33. -35- II. WERKEN MET ONTLENING AAN HET PUBLIEK DOMEIN + IMPROVISATIES (de improvisator wordt voor de verdeling gelijkgesteld met de bewerker) Sl. 1: onuitgegeven werken Sl. 2: werken in uitgave Sl 3: werken in subuitgave C-PD C-PD Zie I. sleutel 3.c AR 100 % AR 50 % E 50 % C-PD C-PD A 100 % A 50 % E 50 % C-PD C-PD AR 50 % AR 25 % A 50 % A 25 % E 50 % C-PD C-PD AR 100 % AR 50 % A-PD A-PD E 50 % C-PD C-PD A 90 % A 40 % AD 10 % AD 10 % E 50 % C-PD C-PD AR 50 % AR 25 % A 40 % A 15 % AD 10 % AD 10 % E 50 % Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 34. 34. -37- Contactpersonen Martine MAETENS 313 Algemene info over documentatiedienst martine.maetens@sabam.be en aangifteprocedures Lisette SCHOOF lisette.schoof@sabam.be Frederic VAN BOSSUYT 314 frederic.vanbossuyt@sabam.be Fernande PEREMANS 319 Aangifte muziekwerken en fernande.peremans@sabam.be liedjesteksten Mik PRIMS 320 Aangifte van literaire werken, mik.prims@sabam.be monologen en sketches Geert VERMOTE 326 Uitgeversaangifte geert.vermote@sabam.be Depot voor leden en niet-leden Carla PARDAENS 315 carla.pardaens@sabam.be Chris VAN DEN EEDE 321 Individuele en algemene chris.vandeneede@sabam.be subuitgavecontracten (afstanden geldig in het buitenland) Bernadette DIERICKX 317 Algemene subuitgavecontracten geldig bernadette.dierickx@sabam.be voor België Pascale COEMAN 325 Individuele subuitgavecontracten pascale.coeman@sabam.be geldig voor België Toestelnummer SABAM Aarlenstraat 75–77 1040 BRUSSEL telefoon: 02/286 83 13 fax: 02/280 38 57 documentation@sabam.be Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003
 35. 35. -38- http://www.sabam.be Afdeling Documentatie Muziek - SABAM - 2003

×