Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การอนุร๊กษ์ทร้พยากรธรรมซาตึเเละลีงเเวดล๊คม

๓8|ต๊าฮึกี่ กิจ฿5ยา |อบกี่ 1
๓ยบืติพงบํ ตงตตึ |ลบกึ่ 2

๓ยพี5วุฒิ |๓ต๊กพย่ณั๓บ...
กาบีบุรั้กบ์ทร๊พยากรธรรมซาตืแคะซื่งเเวตบั้ม หมายถีง การใซัทร๊พยากรธรรมซาดิและลื่งเเวตล้อมอยื่าง

ฉลาด โตยใป๊ห้บ้อย เพื่อให...
3) การบูรฌะซํจมแซม ลี่งซคงบางคยํางเมิ่จใร้เปืบเวดาบาบคาจเกืดกาห่ารุดไค้ เพฑะจะบั้บก้ามึการบูรณะซํบิมแซม ทํา
ให้สามารถยืดคา...
ปี้

2ด่กาบีบุร๊กตั้บั้ากรธรจมซาดิและสิ่งแวดล้จมโดทางซื้คม สามา๓ทําไต้นลาวิธี ดงบี้

1) กาณัฒบาคุฌาพประซาซบ โดฮซบับสบุบการ...
4) สํงเสรึมการศึกฑวืจ๊ฮ ค็บหาวิธีการและพัฒบาเทคโบโคอึ มาใป้บการจัดการกับทร๊พยากรธรรมซาดิแคะลึงแวดจ้จมให้
เกิดประโยจป์สูงสุ...
ขื่'รู๊รุ่รึ่-พุฐ์ฑ:ฑีรี้ขุ'):`ฝั่ 'สั้ จ๋ `ด่

`บ่
ธํ

ขุ่มื้|
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การอนุรักษฺ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

208 views

Published on

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

การอนุรักษฺ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. 1. การอนุร๊กษ์ทร้พยากรธรรมซาตึเเละลีงเเวดล๊คม ๓8|ต๊าฮึกี่ กิจ฿5ยา |อบกี่ 1 ๓ยบืติพงบํ ตงตตึ |ลบกึ่ 2 ๓ยพี5วุฒิ |๓ต๊กพย่ณั๓บํ |ลบกี่ 6 ถ้ ยั ซน ฆัธยมคี่กษาปิทิ่ 6/10
  2. 2. กาบีบุรั้กบ์ทร๊พยากรธรรมซาตืแคะซื่งเเวตบั้ม หมายถีง การใซัทร๊พยากรธรรมซาดิและลื่งเเวตล้อมอยื่าง ฉลาด โตยใป๊ห้บ้อย เพื่อให้เกิตประโยซบ์สูงสุตโตคําบึงถืงบุ๊ะเวลาใบการใป้ห้าวบาบ และ ก่อให้เกิตผลเสิ่หายต่อลื่งเเวดบั้มบ้อยทึ่สุต ฑมทั้งต้องมึการกระจาการใซัทร๊พยากรธรรมซาติอาง หั่วถืง อย่างใรกิ่ตาม ไบสภาพปืจจุบั้บทร้พยากรธรรมซาดิและซื่งแวตคั้มมืความเลี่อมโทฒมากขีย๊ ตังบั้นกาจ๊บุร๊กษ์ทร๊พยากรธรรมซาติเเละลื่งแวดถ้อมจีงมึความหมายฑมไปลึงกาณัฒบาคุฌภาพ สิ่งแวดล้อมดืว กาจ๊บุรั้กษ์ทบั้ยากรธรรมซาตีเเละลื่งเเวดคั้มสามารถกบุ๊ฟัใด้หลายวิธี ทังทางตฟัและทางอ้อม ย “ผิ ตงบ ยั ข์ ยั ษิ ' ปี้ ' ษิ ผู ปี้ ข์ 1' กาพิบุรกษทรพากรธรรมซาตแคะสิ่งแวดลอมตั้ยทางตรง ชี้งปฎบตใฒิบบุ๊ตบบุคค๑ องคกร เเละ ระตับประเทศ ทิ่สําคัญ คือ 1) การใจั้คยํางปบุ๊หย้ต คือ การใช๊เทําทึ่มีความจําเปี่บ เพื่อให้มืทร๊พยากรไป้ซ๊ด้บาบเเคะเกิต ประโยซบ์จยํางกุ้มค่ามากทีสุต . ปี้ ปี้จั ผิ ' . ตื่ ผิ บ ปี้ ขั้ ตื่ ตื่ . ปี้จั ยัวื ' 2) การบาภคบมาใซซาอก สิงซองบางคยางเมอมการใซแควครงหบงสามารถทจะบามาใซซาใตอก เซน ถุงพคาสติก กบุ๊ตาษ เปี่บด้บ หตั้สามารถทึ่จะบ๋ามาใป้ตึทม่โตผ่าบกบุ๊บวบการตํางๆ เซํบ การบํา กระดกุ้ษฟัซัแลึอู๋ไปผ่าบกระ๓บการตําง ๆ เพื่อทําเปี๋บกระตาษแข็ง เปี่บต้บ ชิ่งเปี่บการลตปั๊มาฌการใซั ทปิ๊ยากรเเละการทําลายสิ่งแวดอ้อมใด้
  3. 3. 3) การบูรฌะซํจมแซม ลี่งซคงบางคยํางเมิ่จใร้เปืบเวดาบาบคาจเกืดกาห่ารุดไค้ เพฑะจะบั้บก้ามึการบูรณะซํบิมแซม ทํา ให้สามารถยืดคาการใซังาบตํจไบึ้ด้จืก ขุ่ คั ตี๋ หึ ผิปุ๋ ภี ยั ปี้ . ยั ' 4)การบาบดและการฟบฟู เปบวธการทจะซํวษิคดความเลื่จมโทรมซจงทฌากรดวยการบาบตกคบ เซํบ การ บําบัตบํว๊เสืยจากบ้าบต๊บหขืใรงงาบจุตสาหกรรม เปืบค้บ ก่จบทึ่จะบ่ต๋อษิลงสู่แหลํงบํว๊สาธารฌะ ส่วบกากั้นฟูเปี่บ การขืฟี่บธรรมซาฒิห้กคับจู๋สภาพเดิม เซ่บ การปลูกป่าซายเคบ เฟี่จฟี่บฟูความสมดุคซจงป่าซายเคบให้กคับมาจุดม สมบูรณ์ เปิ้บค้บ 5) การใปี๊งจืบทตแทบ เปืบวิธีการหึจะซํวปี้ให้มึการใร้ทร้พย็ากรธรรมซาต็บ้จยลง และใม่ทําลายลี่งแวดล้คม เซ่บ การใซ้ถุงผ้าแทบถุงพคาสคิภ การใป้บตจงแทบโฟม การใจื้พดังงาบแสงแดดแทบแรํเจี้คเพติ่ง การใซัปุ๋ยรืวภาพแหบ ปุ๋ยเคมี เปิ้บต้บ
  4. 4. ปี้ 2ด่กาบีบุร๊กตั้บั้ากรธรจมซาดิและสิ่งแวดล้จมโดทางซื้คม สามา๓ทําไต้นลาวิธี ดงบี้ 1) กาณัฒบาคุฌาพประซาซบ โดฮซบับสบุบการคึกฑค้าบการธนุคั้บ์หฆัากั้รธรฌซาดิแพิะลึงแวดล้จมหึถูกค้จงตามหฉืกวิซา ซึง สามามึทําได้ทุกล๊ตับบีายุ ทั้งใบระบบโฑหึบีบและสถาบับการสืกฑค่างๆ และบคภษบบโฑษิยบผืาบสืคสารมวคซบตํางๆ เพื่จให้ ประซาซบเกิดความตษนนักถืงความสํากัญแคะความจําเปิ้บใบภาปันุคั้ษี เกิดความคั้กั้วามหวงแหบ และไห้ความฉัมมึธษิย่างจริ้งจัง 2) การใชั้มาต๓าพางลังคมและกฎหมาย กาฆัดตั๊งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพืจกาฑนุคั้ตั้ปัากรธรรมซาตีและลี่งแวตล้จม างๆ ตลอตจบการใน้ความฮัมมึอทั้งทางต้าบพดังกาย พฉืงใจ พคังความกืด ค้วยจึตสําบีภใบความมืคุฌค่าซจงสิ่งแวดก้จมแตะทคั้บีากร ซี บ่ ม บ่ ยั น่ คั นิ ปี้ คั ซี ยั ซี ยั บ่ มตค๓วเฑ เซํบ กฉุมซมรมบีบุ๓ฒฒย็ากรธรรมซา๓แลลี่งแวดคคมขซงบกเรบ บกสึกฑ ใบโรงเรอืบและสถาบบการสืกษา๓างๆ คินิ ปั้ ซ์ | ฮี บ่ นิญิ ฮี ผิ ฮี ฮี ปี้ คบธคุมคพิงลัตวปาและพจฒพซแหงปบุ๊เทณิท มูคบธลึบ บาคะเสถย็ร มู๑บถืลกลึเซล๊ว เปบ๑บ ด่ยึ อึ๋บ่ ปิ. 3) ส่งเสริมให้ประซาซบใบห้คงถืบใด้มึสํวบปั๊มใบกาบุ๊บุคั้ษี วํวชกับดูแถคั้ฑให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกีดความเลึจมโทฒ เพึ่จ ประโซณิบการดํารงกีตใบท้จงลื่บซจงตบ กา๗ระสาบงาบเทีจฆฑิงความรู้ความเซ้าใจ แคะความตระหบักระหวํางหบ่วยงาบจจงรั้ฐ จงค์ภ๗กคบีงสํวบท้จงถี่บกับปล๊ซาซบ ให้มิ่บทบาทหน้าพืบกา๗กปืจง กุ้มคบีง ฟื่บฟูการใซัทฟัากพิางกุ้มค่าแดะเกืดปบั้โซบ์ ยีหึร๊หึ
  5. 5. 4) สํงเสรึมการศึกฑวืจ๊ฮ ค็บหาวิธีการและพัฒบาเทคโบโคอึ มาใป้บการจัดการกับทร๊พยากรธรรมซาดิแคะลึงแวดจ้จมให้ เกิดประโยจป์สูงสุด เซํบ กั้ารไร้ความรู้ทางเทคโบโดยืสาท็บเทศมาจัดการวางแผบพัฒบา การพัฒบาอุปกรณ์ ภี ผิ ถื่ ผุ้จ๊ ปี้ คั ตี๋ ปี้ ปี้ ผิ ปี้ ผิผิ ยั ปี้ คั ปี้ ถ้ เคฑงมจเคบีงไป้หมการประหตพฉงงาบมากซบ การคบควาวจยวธกาหึตการ การปรบปรุง พฒบาสิ่งแวดดจมให มึประสิทธิภาพและยั่งยืบ เปิ้บค้บ . คั ปี้ ยั สั้ ปั 5) การกาหบดบโยบายแคะวางแบวทางซคงรสื้บาล ใบกามึบุ๓ษีแฉะพฒบาลิ่งแวดล้คมทงใบระยะสบและระยะ ภี ส ปี้ บ . ย ม ญิ ยั หึ ตึ ม ซี ซี . ญิษิ สั้ ขุ่ . ยาว เพคเปบหฉกการใหนบวยงาบและเจาหบาทซจงธฐทเกยวขษิงยตถคและบาใปปฎบต รวมทงการเผย๊แพทาวสาร ต้านกาบีบุคั้ษ์ทรึพยากรธรรมซาดิและลื่งแวดด้จมทางตรงแคะทางอ้คม
  6. 6. ขื่'รู๊รุ่รึ่-พุฐ์ฑ:ฑีรี้ขุ'):`ฝั่ 'สั้ จ๋ `ด่ `บ่ ธํ ขุ่มื้|

×