Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aee ies llançà

421 views

Published on

 • Be the first to comment

Aee ies llançà

 1. 1. Índex molt reduït de participació en l’esport escolar en horari no lectiu sobretot en els IES i el col·lectiu de noies Increment preocupant dels hàbits sedentaris i de l’obesitat entre la població infantil i juvenil Dificultats en la integració de l’alumnat nouvingut Increment en la demanda d’instal·lacions esportives públiques Millorar la oferta actual d’activitats per poder arribar a tothom i fer participar als nois/es també en la seva organització i gestió Afegir a la millora dels hàbits alimentaris el foment de la pràctica regular d’activitats físiques i esportives Aprofitar el potencial educatiu de la pràctica esportiva per afavorir la cohesió social i la formació en valors Aprofitar les instal·lacions esportives dels centres educatius en horari no lectiu NECESSITATS OBJECTIUS Necessitat i objectius del PCEE Pla Català d’Esport a l’Escola
 2. 2. Fomentar l’activitat física entre els alumnes, fent ús dels valors educatius inherents a la seva pràctica i alhora proporcionant alternatives saludables en el seu temps de lleure
 3. 3. -Impulsar la pràctica esportiva en el sistema educatiu públic. -Conscienciar als joves dels beneficis de l'activitat física i la salut. -Proporcionar alternatives al lleure de la societat de consum. -Dinamitzar la pràctica esportiva de l'atletisme a la comarca de l'Alt Empordà.
 4. 4. - Dissenyar i executar una competició esportiva dirigida i orientada als adolescents. - Dissenyar i executar una campanya d'informació sobre els beneficis físics i psíquics de la pràctica esportiva. - Conèixer les característiques del cos humà en moviment a través de les sessions teòriques d'educació física.
 5. 5. ORGANITZACIÓ Ir CROS VILA DE LLANÇÀORGANITZACIÓ Ir CROS VILA DE LLANÇÀ P la n s d e r e c u r s o s g r u p s tr e b a ll E s t r a t e g i e s O b je c t i u s g e n e r a l s C R I T E R IS D 'A C T U A C IÓ In s c r i p c i o n s R e c u r s o s e x t e r n s C r e u R o ja P o lic ia M u n ic ip a l B r ig a d a O r g a n it z a d o r s A lu m n e s T a s q u e s a r e a litz a r a b a n s , d u r a n t i d e s p r é s c u r s a C o l·l a b o r a d o r s C o n s e ll E s p o r t iu A ju n ta m e n t P L A D E R E C U R S O S H U M A N S P r e m is i r e g a ls E l ·l a b o r a c ió t r íp t ic L l is t a t M a t e r ia l F u n g ib le N e te ja i m a r c a tg e E le c c ió c ir c u i t s P L A D E R E C U R S O S M A T E R IA L S R e t r o a l im e n t a c i ó P u b li c it a t E s c o le s i IE S C lu b s a tle tis m e M itja n s c o m u n ic a c ió C o l ·la b o r a c i o n s A M P A E s ta m e n ts p ú b lic s E m p r e s e s p r iv a d e s A u t o r it z a c io n s A ju n ta m e n t P o líc ia M u n ic ip a l IE S L la n ç à P L A D E M À R Q U E T I N G P L A N IF IC A C IÓ
 6. 6. TEMPORITZACIÓ DE LES ACTIVITATSTEMPORITZACIÓ DE LES ACTIVITATS SETMANA DEL 19 DEL 3 AL 4 DEL 4 • 1r CONTACTE COL·LABORADORS • ELECCIÓ DATA I CIRCUITS • 1r ESBORRANYA PLANIFICACIÓ • TRAMESA DE PERMISOS SETMANA DEL 5 AL 11 DEL 4 • ELABORACIÓ LLISTAT DE MATERIAL • ELABORACIÓ TRÍPTIC • ELABORACIÓ CARTES INFORMATIVES I DE COL·LABORACIÓ SETMANA DEL 12 AL 18 DEL 4 • TRAMESA DE CARTES DE COL·LABORACIÓ • TRAMESA SOL·LICITUD VEHICLE AMBULÀNCIA • SOL·LICITUD DE MATERIAL • DIFUSIÓ - PUBLICITAT SETMANA DEL 19 AL 25 DEL 4 • COMPROVACIÓ MATERIAL (reunió Brigada) • ASSEGURANÇA!! • NETEJA RECORREGUT • ORGANITZACIO GRUPS DE TREBALL (el dia de la cursa). • INSCRIPCIONS (traspàs informacions)
 7. 7. TEMPORITZACIÓ DE LES ACTIVITATSTEMPORITZACIÓ DE LES ACTIVITATS SETMANA DEL 26 DEL 4 AL 2 DEL 5 • DARRERA VISUALITZACIÓ DEL CIRCUIT • COMPROVACIÓ MATERIAL (TROFEUS!! Per categories) • TRASPÀS D'INSCRIPCIONS DISSABTE 1 DE MAIG DE 2004 • ELABORACIÓ BOSSES (???).... REGALS.... TROFEUS • MARCATGE DEL CIRCUIT (guix) i col·locació de les estaques (recordar tancar zona amb tanques). • DARRERES INDICACIONS ALS COL·LABORADORS DIUMENGE 2 DE MAIG DE 2004 • 7:00h. MARCATGE DEL CIRCUIT AMB CINTA, COL·LOCACIÓ DE L'EQUIP DE MEGAFONIA, PANCARTES I CARTELLS, ZONA D'INSCRIPCIONS I DORSALS. • 10h. INICI COMPETICIÓ • 12: 45 ENTREGA DE TROFEUS • 13:00h. RECOLLIDA DEL MATERIAL
 8. 8. EL CAP DE SETMANA DE LA CURSAEL CAP DE SETMANA DE LA CURSA DISSABTE 22 DE MARÇ DE 2003 • MARCATGE DEL CIRCUIT AMB GUIX I ESTAQUES. • PENJAR CARTELLS D'ACCÉS AL POBLE. • ORGANITZAR TROFEUS I BOSSES DE REGAL. • DORSALS DIUMENGE 23 DE MARÇ DE 2003 • 7:00h. MARCAR RECORREGUT CINTES • 8:00h. MUNTATGE TAULES - MEGAFONIA • 9:00h. INSCRIPCIONS DE DIA • 10:00h. INICI CROS • 12:45h. ENTREGA TROFEUS • 13:00h. RECOLLIDA * EL CAP DE SETMANA POSTERIOR: FEED-BACK (Cròniques) // AGRAÏMENTS // ELABORACIÓ DOSSIER
 9. 9. DINAMITZACIÓ DEL PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA QUALITAT D’EXECUCIÓ 0 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOTA X= 8.95 ± 1,71 1.Valoració general del cros.
 10. 10. PRESSUPOST ASSOCIACIÓ CURS 2007-2008 DESPESES - Carros material esportiu 985,35 € - Transport trobada Lloret 770,40 € - Inscripcions Consell 765 € - Subvenció sortides 200 € - Assegurança Narinan 111,11 € - Vela 1r BAT 560,07 € - Narinan 198,14 € TOTAL 3590.07 €
 11. 11. INGRESSOS -Subvenció Consell 2200 € -Subvenció organització Cros 500 € -Premis participació cros 450 € -Pagament inscripcions alumnes 572,50 € TOTAL 3722.5 € ROMANENT 3722,5 – 3590.07 132,43 €

×