Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Phụ Bì Khang đăng trên tạp chí Y Học Thực Hành(773) Số 7-2011

Download to read offline

Nghiên cứu Phụ Bì Khang tại bệnh viện Da Liễu Trung Ương

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Phụ Bì Khang đăng trên tạp chí Y Học Thực Hành(773) Số 7-2011

  1. 1. Kšt ouAmEqJng vA : Ac nuuu PuupüA uàA cuir men mc un cr IRONG uuu TW vom MUI HONG. .. Le Thu Hó XÄC DIHH NHIĘM HEUCOĘRCTĘH P_YI. IIHI THEN BĘNH NHÄN NOI SU] DQ DRY 'IA IRANGDOII Huynh Hié-u Tóm nAuu GIÄ HIĘII _umi ynAuu [HAI v_A : Ac nuuu miu cui s6 sruu w cuA vuau ruuoc mAuu tum YASMINW. Luu Thi Hong m6: uĘu ouAu AniA ruuuńua tuś ma ym M01 s6 aniu mĘu LAM sAun. cAu LAM sAua TROPIE nguu BASEOOVJ. .. Hguyćn hhnh Hüng. Hoàng Kim Ućc, Nguyén Pha Do! ununtu _cup uüunpo uomoçvsrsgus uuvšr THANH u nguu uuAu _nAI THAI) rumun m 2 Duong Ihi Tuyé! , rłguyć-n rhi K m Thüy 'w 4 „. › nJbJllêr- ' ni? ? 'I . DIV Lignuuoucysnxuulggsgijgg; s -ł . à `~ "aux. ix ą `~`. r; f k a , A 4' V I ? in ‹ '„. _'1HII‹ J!
  2. 2. mo siu : :Au usuvêu slv neun vA nuuu mi Ingu oui ub mu IIIEIJ m] vm onr MAN uuu % niue uuu nl rumun 'róra TAT Mye tiéu dó œr. - Kháb sé! cán nguyán gay benh máy day man tinh trén bćnh nhándén khárn ter' scar» vién De h6o TW ru 1a'2009-10/2010. Dánh tá hłouguá hö tro cñéu try' bénh Mày day man tinh th: nhe `vá vüa bäng uóng ›Fhu Bi Khang 96r ruçng: 55 bonn nhàn Mày day man mó nhe va ma duvc Chon lua then tiéu chuán dánh glá muc ao benh cüa Miło! dén khám tar' Bénh Vien Da łiéu TW tir 10/2009-10/2010 Két quá: Mày day man tlnh gap à mor' roe tuói nhung rap rrung nhaéu nhát ó tuór' tao 'ro 2w0, cmém 56.4%. na' gáp'nhiéu› han nem, t! nav/ mam - w Háu hét các tnràng hop mày day men tlnh lá khóng ró cáń nguyen ›8596. TI łe tim tháy cdn nguyén qua khel thác tiên sá cá nnan ra ro, 7%; uén s0 gia dJnh 10.9%; - test .36 dr' nguyćn ! à 18,4%. Cán nguyén gáy mày day man tłnh : :há yéu do dr nguyén ho náp (bur nhà. but duàng, phán hoo. long süc vat) han tà do dl ! WWII thüc án (tóm, cue, thit bo, (hit lon. lec. 0009.. .). oréu rrr pna hop kháng histamrn vor' Phu 8l Khang có tác dang hó tro giám triéu Chung vá giám lár' phát Mah. *H540 qué rñ rot hon sau n nnár 4 ruón dang thuóc. Knong máy tác duny khóng mong muón cáa Fhu Bi Khang tren các ddt tqong nghićn cuu Tü' khoa: máy day man, cän nguyön gdy benh, phu bi khang SUMMARY - ` ' objectives: to assess the_ causes o! chronic urticaria among palrentsvástted National Hospital o! Demratotogy ` and venereology Iram 10/200940/2010 and to assess the effectiveness o! Phu m' khang In the treatment o! chronic urticaria Subjects: 55 mitd and moderate chronic urticaria patients selected according Mito! criteria and visited Nahona! Hospital of Demrarołogy end venereołogy ! rom 10/2009. 10/2010 ~ Resutls: Chronic urticaria cen be seen m ałt ego group but most common in oge group o! 21-40. accounting ! or 56,4%. urticaria is more common in female than in mete (Matel femałe= m, No cause ot the disease had been Iound in most cases ( in > 85% of ` ° cases), Causes hed been fotmd by history taking in 10,7 96 or , family tristory was found in 10.7%, antigen detecting test could find lhe causes in 18,4%. The causes o! chronic urticaria mostly were respiratory mvador sucb as house dust, street dust, potłon, anima! barr Food antigens such es shrrm, cretr. bee! , pork, peanut. 999 were less common causes. Using both antirustanrin and phu bł_ kheng cen hetp to reduce symptoms and rałapse. Tho etteotivoness is ctearty observed ener «tweaks oł treatment. .No side etfacts o! phu bł ! mang was detected among these peäents. Key word: chronic urücaria, causes. phu bi khang vuocruucHàuurrrapsörrzoln' ' ~ _ _ - - s9 TRÄN LAN Aun. ma? xuAumAuu. puw ramu PHUONG. nouvéu m; mov Bento wten De ! tlu Trung uwag 0M VAN ae _ . May day lá phán (mg mao mach tren da voi các yéu _ 16 khàc nhau gay nenżphü cáp hoác man tinh à iruna bi. Benn gap 15-23% don e6 va co xu huüng ngày càng ting 'trony cong dóng m. Museo nghien ecru cho máy A hàu hét œc truemg hop màyoay man llnh wm khong tim tháy nguyen' nhàn hoàc benh ! Huong lien quan Gén benh tu miên. co dla di (mg. co tinh chát gia dlnh nay benh noa mo; giáp trąng, nhiêm ky sinh trungf g20. then, ma meu. neu düy. láo bon. !hay dół thal ti l. ..[2) Gàn day, cong ly oóphàn (ich vu và lhuong mai Nem Phuong due ra lhl wang sán' m Ihuc phàm chüc náng 'Fhu bl Khang' lhành ph n bao gom Cao Nhàu. Cao gamL-carłtine o6 tác dong diêu ln hö Iro cho các trtràng hop benh Moy day cáp và than tinh. Tuy nhlên. kinh nghiem sü' dong sàn phám này lrong hö trv diéu m benh May day nien oon ràt u ói. va ly do co dumę toi Mn hành nghiàn cüu dê lal: Khia ur cin nguyen gty benh ve çánh grs hien' qufhó trqdłéu tri miy dny mon ttnh the nhc và vin błng Pbu Bł Klang ' _ 60l TUQNG v PHUONG PHÄP uemeu cuu: 1 ból 100119: 55 benh nhan Mày day man tlnh the nhe vàyüa dén khám lal Borah vian Da liêu TW tir IÓIŻOOQ-1OIZO1O . mu chuàn choa wnh nhán: Benn nhàn na benh May day men the nhe va m; cá 2 gial. › 2 lubi; dong y ! ham gimnghlen oim - mu chuán noą: w: Mày day nsng nosc oo kém các böéu hien loánthàn sół ceo. kbo Ihóv. dau hung rół . loan neu noa, oo ›ma nang tien' uran lhành m4 di ong nàno horn; dang düng csc ! oai Ihuóc chóng viém có Corticoid. các thuóc Crc chć mian dich; HIV/ AIDS, có lön Ihuong gan, than. ning; phu Quincke hoàc May day kdl' hop voi phü Ouincke: có Ihalyà cho oon bü. . ' 2. Phuong pmp nghłen cfm: 2.1. ma: kš: m6 lá cát ngang và thir nghiém Iam sang o6 dói chćmg so sánhĹ ' ' _ 2.2 Cb młurthuàn 00h. 55 benh nhàn 2.3 vu nou; wan Pha w Khana: Thành phàn: cao nhàu: 120 mg. Cao gen: 250 mg. L. Cantine tumarale: 50 mg. Kháng msranun: ~ Telfast 130 mg d66 voi nguoi htm. Thành phàn: Iexołettadlnef Siro Claryune 66c' vai ! ró em. Thành phàn: lomladhe. 2.4 cic bvoc nghlłn cüu: 2.5.1 Thu mgp s6 mn: - crm nnongbçnh nnán aa tieu dtuán. Thu mep ! hong lin: Ho ten. tuba} gićri. can nàng. tlen s: ) dl (mg cüa nguoi bem. tiên sir gia alnh, 'càcyéu tó lian - Darth gła mirc do benh hien lei lheo dánh gia benh mày day cüa Miler (ma: aän to Nguyén Nang An) (s). Dánh giń móc do benh dua vào các dáu hiéu: só Iuong sán pm: . kich thuüc san. mirc ao ngüe. s6 Iàn-tál phál.
  3. 3. :hin gian mi phil. awe iinh theo aihn to o dén 3 ciem. Min: co. benh co. 3 rnüc: Nhe (ws 656411). Vira (6412 diêm) va Ning ›12 Giém. Ksim Ira cic chi só ainh ibn 2.5.2. Khin sit cin nguyin giy miy diy: bing khai thic tiên sü' eá nhin và gia dinn (theo báng ciu hói) vá lim tes! 36 di nguyen ' Tost 36 dl nguyén ' › Bán chit: Dlnh Iwno khing nguyen dac hien logi IgE theo cong nghe MAST CLA 1. Tes! 96m hön hop 38 di nguyen (DN). imog dó 0618 ! oai DN thuc phàm, 4 ! oai DN dong vai. s iooi on buLbo . s Ioai on nám móc. 4 ` Ioai DN ciy. 4 Ioai DN có duroc chba lim 2 ! oai chinh: dl nguyén ihüc an vi di nguyen hb hip. mói lest diu o6 máu dwng linh, máu im tlnh. ' . o K7 thuéf: Lśy 10 rnl miu cüa benh nhan. ” ly um duoc 2 mi hu éi ihanh. huyéi th`anh aó vào dong dich iest. IgE sé n vbi DN. cho üép enzym dác hleu IgE vào s6 xiy ra hién tuning phil quang vi s6 ! V009 Dhái quang si nói lin müc ao IgE cüa bénh nhin. ti: dó giüp chin Goin uyen nhin. Doc kil qui: hm tlnh . Duong llnh r I nne (1/0). nhe (1). VII! ! (2). ning (3). I nàng (4). + xet nghięm auonçàhuyéi. sinh ihiéi (n60 cin) 2.5.3 cich mirc di u ttl: Chia ngiu nhiin bành ' nhàn vào 2 nbóm - Nhóm 1.(nhóm nghiên mlm): . _ o uóng Tolles! 180. rng 1 viénlngày x 7-10 ngiy hoic cho déąhél lbn lhuong két hvp v61 uóng Fhu bl Iching e viénlngày, chin 2 iàn. woc boa an 30 phm x 3 thing lien luc. + Tré em: uóng _siro cladlbyne 2 lhia ci phelngiy x 7- 10,ngày hoic cho dén hin n lhirong k6! hop vdi uóng . Fhu bi khang 2. 4 vienlngiy. chłe-Ż mn. imac büa àn 30 phm ánšfm? ? mifes ch' ) ' - m n img : ł Uönhithłfäst 180 mg i viinłngiy x 7-10 ngiy hode cho Gér; tön lhuong mayday ' _ + Tré em: uóngàlro : feralnym 2 this ci phàlngiy x 7- 10 ngày hoàc cho n h ll tiuning 2.5.4. Dinh gli kithäui Glin (rl: nau 48 h. sau 1 luàn. sau 2 luàn. säu 3 n. sau 1 ihing. Tieu chi dinn Qiái . ' ' ' Dinh gii mirc dę lim Iniu chüng cüi benh miy day truć: : vi sau di tti: theo ! neu chilrng duac ! inh w o -12 aim vi theo theo mang alten sau: (hoinátointóuo 1 2 3 4 a a 1 a 910 11 12 (r thing) - Dinh gli moc ao khól binh truć: : vi sau alio tri (ineo ! hang diim oüa Reiki vi Langaiand) [11]: dvi tren moc ao càl inion „cüa cic ibn lhuong: 'róz (ciii mien 9040053); Khi (cii miin 50›89°/ o); Trung blnh (cił ! hien 30-49%); Kim (02976) hoši: lá! phál B036). - So sinh kii qui _Glin u-i trin 2 nhóm benh nhin ' Dinh gii lic dun ! thong thong muón: sól. mi! mói. dau' diu tiiphái. .. mölnhonl. 3. Dia diĆm, thàl glan: Tii BV Di liłu Tmng wang K: 100009 4012010 - 4. x019 có : mi: mee phuong phag thóng xe y hoc i _ heh chuong innh spss 12.0 5. Kit qui vi'bin luin: Tóng s6 benh nhin ! hu nhán duac; 55 nguàl. Bong dó: ' s6 benh nhan no them gia nghien cüu nhiiu han nam (6.'g.5% so vbi 34,5%). wy nhlên w khác bli( khüng _ . 90 . Y HOC THUG HÄĘH (773) - Sö 7/2011 06 y nghii lhóng k6 p! 0.05. 11 s6 nüłnam - 2M ' Miy diy mon up hung nhlêu à Iüa tubi tir 21-40 lubi (50,4%). iuói Mp nhit 2 mói. cao hhh sa tubi. Tuói irungblnhgloażnhómkhongoósukhàcbüłcóy nghlathóngkevàiwonä . '_ ` Trong nghiin ow niy chon benh nhsn miy day man linh thö nhc vi v00'. w khác bibi gifn 2 nhóm khong o6 o6 y nghla lhóngke p› 0.05 6.1 Khia uit cin nguyin giy bQnh ` 5.1.1.1'Im cin nguyin giy binh qua hól bin : ü bin thin vi gli dlnh «Khai mac Mn sá' benh nhin: ti Ie khong ró can nguyen chióm da 's6 › 85%. s6 tmemg hop khai ! hic duocii6nsüdiüngdili10.7%. trongdóvi6m M0601 (mg chiém ti ie cio nhil 23,3%. di img vai lhüc in 20,0%, tiên si) hen phé uán 12.7%: di img cic Ioai. thuóc 9.1%; oon thing 7.3%: long cho mio. san 5.5% vi m9 phim ! Mp N15( 1.8%. ° - Kmumcuén sügła ainrr. eongçho thśy chi 10.9 &Hnrànghopcólšiniügiadinhmácberüidiüng; hong ao vlim moi qi ong gäp nhiêu nhái 14.5%. sau ao dén dl üng ihüc in 10.9%; bon phi quán 7.3%. Tuy 'nhien Ii li ! thong dl img hoic khong rb cin nguyin cong chiéni aa s6 › 35%. ° - - _ Nm vav. ll Ii nm thiy cin nguyen 98v benh mày day mon linh qua khai mic thin si} bin than và gta dinn thong ceo. Tuy nhion w bo nhon lhéy nhong benh nhin co Bin si) vieni mni di (rng. hen phi quin. di (mg thüc in. phin (mg WI con irüng dótmdê bi miy cay man unh. Chang Ibi chili dê cip 66h mói lien quan cüa ! ibn si? dmg voi khi ning phii benh máy day man do miu nghiéncüuoünmndié. ' “ 6.1.2. Tim cin nguyin giy binh bing xát nghiem mt 3B d| nguyin -Coaomrànghvpmiydaym nduvclàmiesiw dl nguyin. Kitquicholhàyhàuh lcictruünghvv' ' 82.0% miy day man có kM qui test (-). . - -Tl Io iési (+) Ii 18.4% vi duong iinh voi niu héi cic log! dl "G3790 tei di nguyén lhücłn. hb hip vi ciy có) to rii nhc ain rii manh. Tuy _nhien müc ao a1 img vdi cic logi di nguyén li khia nhau: . 4 VàJ d nwyin lhüc n (W09. dau ninh, so: . hbn wp reu. thin. torn œa. .-. ):t ie mi (n li 16.7%: voi ngo' c6c13.9%;01|tlcn11.1%: lhh bo. men bia tuuu. hi Iom cus ci 8.3%. T nhien müc do (+ cüa test vdi các diW-'Yšnpvücind ritnhądvàyulà 1I0ho6c1. kłàong o6 wang hop nio Guang unh ii) müc do vüa (2) b' lin. ' Nghiin cüu a): cłiüng W khic v61 N96 Minh Vinh trinioo hoprniydiycłnoüiiy öltilédwñuvoi hil sincio n 56% (dn) yéu li cá bl n. !om cui). sau din thll 31% (thlt bo. lhłt gi). bii 19%. Sv khic nhau v6 ülioólidoN Mlnhvlnłinghiàncüutrànošbłnh nhin miy diy vi mon (87 binh nhin rniy dny man vi 33 miy doy cip). Miy Gay cip d! tim ihiy cin nguyon non nin co ! hi ii IO tim thiy ein nguyin cüa tic gii niy cio hom. irong kh! chang toi chi nghiénicüu tran benh nhin rniy day man tinh hen l! Ie iim thày cin nguyin It han [5]. . ' -Vdlcicdinguyinliciyncáclœłoötn hiencüu cho niy ii 10 mt(+)Ii13.9%-16.7% vi chi müc ao ril nhc (1/0). S6 lu! co kii qui (ł) ó müc do nhc (1) d11 ' chiim 2,8%; Khbng co not dubing tlnh à mirc do vüa i sin.
  4. 4. * ~ ; a nàna (3. 4) . vm c: nguyên hö nàp: ti Ié lest (H 'no hon hàn. Ti n) ršk nhę gàp ó lá! cá các ! oai di nguyen nhu' nám. Lu long cium, Ióng cho méo hay bui móc ti: 1931-2916. inn. : bćt chi à nhóm di nguyén này mól “có két quà test (ą. a rñuc co Vira (2)-(vói bui nhà Ién aên 25.0%_ Ióng chf: méo 11_1";1›) và müc db manh (3) và rál manh (4) . (vrĹrx t p; nha. bul móc Iendén 8,4%, long chó méo 2.8°. ~'; ) ' *dnu vày qua 2 phuong phàp ! Im cán nguyên chüng 1x5 nhàn tháy" ~ ‹ Hàu hćt các truóng hop mày day man lrong nghęn cuu 'à khong ró càn nguyén Càc ! ruóng hcątlm : niw càn rguyén thi chü yéu là dt nguyćn no náp (càc xom cày„ oixuuu nha, bui mć: . long süc váL: ) hom là các (1 rwrzuytšn muc àn ' ‹ błgoài ra, li Ié pna! hién càn nguyén mày day man Qua lest 36 d} nguyên khóng cao. Theo chüng lói. mól phäan do máy day man là khćng ró càn nguyen. Màl khàc co nzé do d' nguyćn sän oo trong lest chura lhàt phu hop vol dnšu F. ñ-n Viét nam Vi du mól só di nguyén có sán hong [esl Ia cày có nm: him hop thong. cayybóng. Iłêu. 'czern dän, muynh diep, có bermuda. hšn hop oö phán hnrrng, có roną. ..) khćng cc) hoàc khóng phö biên ó Vxét Nam nćn co lhc dua dên kiet quá test àm tinh. - So sánh v63 các nghien cüu khác cho lhày li h', - phát hien bęnh dl üng cüa chüng ! Oi máp hom Bäng Tràn Huyén Thuong 55.5 % [31 Hoàn Hüu Háo smaa, (41. Mó: nghićn cüu vi'. - bénh da ngh nghiep à cöngnhàn Cóng ly dê! 8-3 Há Nói chqlháy bénh di (mg, bénh mày day chiĆ-m 42% . Kulhanan K và cs tháy 80% bénh nhán mày day man tlnh co tiên sü màc benh di (mg trong gia dlnh [101. . Tuy nhiên két quá cüa chüng to! luong duong voi Phan Quang Doan tháy mày day khbng ró càn nguyên là 757a [7]. Bettina Wed (2007) khoàng 80% mày day lu phát. 10%": co nguyen nhàn và duóri 10% là càc dang dàc biêł {9} su khác bšal vê Ii Ie lrong nghién cüu cüa chüng toi vóvi các tác glà khác co thé do màu ngmen wu con nhó. chun man tlnh dal daén và dół ! wang trén benh nhàn mày day p, man khác nhau à ! img nghién cüu 5.2. Dánh giá hléu quà dlêu tri: Bénh nhän nghién cüu chia 2 nhóm. nhóm uóng Telfast + Phu bl khang: 32 bcnh nhàn; nhóm ućng Telfast don lhuàn: 23 benh nhán Bàng 1: Dánh già mücno głàm trięu chang cüa benh may day trućrc và sau diêu bi - ”_____'_ `_ Nhóm dušu n n nn P8K^TcIfn5l n=32 ~ Ihün gżąm duś-u m Diem lrung binh Nhcm Chénh lech dim lruórc và sau d? ~ u lri p __ ? gpw _ Lyin: auć-um 9:32) g 7.72±1.3o L _ Sau . za n n=32 - 3;4_4_: _2 12 y ça. ; uušn n=32 2.3333 x9 555x159 ' < 0x231 : ' . "5 . ggg „w322 39322.25 4,6432232 ~ ” “snia auàn §n=30)` 3.27±1.70 ‹ 0,001 Ź * 7 mna gn=2n i &shzos < 900!_ _Jšju 2 lhàng (0:19) 1,5312312 s.9-'. ±3_co _p‹ 0.001 ›' _ _ _ . ___ Nhćm ÓICU lrj Tc": u3l dg_n_l_hu. ‹n_(n=23 „_ havin" @żyli 910mm" DW* “N” “"151 i_ __P '_ YruçrE-d-? eu n' 7,5231119 _Sau 4B h ? N2118 < 0.90* ” 4 _sau 1 män . 2.e1±2_. gç . 594x232 . < 0.031 ' $nu3łuhn ' 3,05045 . 45222,65 . ‹0,0o1 Snu 1w3; 3237x231_ . Nhán xäbáng 1: cá 2 nhćm duu cho kt quà giäm các lnéu chang ró ret qua ! img lu n có y nghia ! hong kê vói p-IF O01 aągggyęo sánh chénh Iêch dvêm g Thczu Qian dré u 1c I 'nám ! ri 4,312.39 5.551259 i oau2lu n' -'. .59:2,32 A_ Sau Gtušn 4,402.15?) ł: __ sęu 1 lhán 44122,15 . Nhàn xér báng 2; So sánh moc dó giàm các tnêu cha-ng Iàm sàng truóc và sau các lu n dieu Iri à 2 nhóm khóng . có av khàc btêt co y nghia lhćng ke p > 0.05. 'Dánh giá mü-c aę khói bénh truóvc và sau diêu m 'Being {Löánh ià mücd' khći b nh ua tim I 7 _h A z -wvŚauaiB Thy} nn céu lq n I I_ _ `mt 5 . _mrh-à 'i Trwa binh . i' IIOĆI THUĆ rumu (773) - só 72201; '-u chim ! móc và sau Giêu Ir à Znhóm Nhóm PBK›Te'~ {m32} tuàn üêu tri à 2 nhóm 5.041232 -4.52±2.65 366 23.35 ; m1 PBK 0Teifast 9l
  5. 5. Nhóm ch utrTeVaslóonlhu n Snu 48 0-23 Sau 1 lun n=23 Sau3lun n=21 830-1 : ušn n=1`5"] Thrh g-an diêu l; n - n qz, Ł ą * " 70l "- 9 '" "" _y ' fufhęn xéł bàng 3; nghién cim cho ! hay ch? sau 48 già. sau 1 luan ó 2 nhóm duu có (9 Ić cài ! hien lut và khá Ićn ró ! él {PBK+Tel: sau 4B già ż 88.736; sau tuàn 1= 80,7%) và (Tel: sau 48'già = 68.9%; sau luàn 1- 82.602). Sang luán : nag và 3 muc do ź-: hól benh aó: và khá có çhàn cham lai. tól và khà à nhóm PBK+Tel là 70.0% 'sà nhóm Te! dorn thuán na 66.7"/ o, càc (ruting hop có két qué ł-: ém hoàc tái phál tàng Ién. Nghién cüu cüa chang' 10: mang nu Phàn quaPg Doàn và m31 só lác giá khàc cho tháy ›S0033 cá: truórng hop máy day khóng lim lháy càn nguyén [7] [9]. Phršn chàng vi khóng lim duroc cán nguyéń mę viéc d-. êu tri gàp nhiêu khó khán và bénh mày day man tinh lài tró ia! (u re tai ghàt cüa phác dó Tel "PBK . - tuàn ma 4 là 3,7°/ „; Tel dàn thuàn = luàn ma 4 là 20.0340 So sńnh két quà dlóu tri tron 2 nhóm bćnh nhán Bán 4' So sành mfrc d khói bénh giCra 2 nhóm Sau 48h pex o Tel Tel PBK+ m ' Tel PBK o Te! Tel , . 13.7 I 39.1 _ . Em. . 13.3 ' 28,6 . Khá *-7.8 I 47. l IHI 43.1 8,7 134.: l f-. Khán xéf báng d Trowg 3 tuàn dàu. müc db cài ur àn bénh ó 9 Mám khcng có su khà: bć! co 9 nghia thćng ké p›0_05, Sar; ) tuàn 4, giüa 2 nhóm aa có su khác błćL T9 xc két quá céu h benh kém và w phàt-à nhóm dlêu eri PBK+TcIfa mśp han ró rêt 11.1% _so vóvi nhóm Tclfasl don uwuàn ' . 50.07,. su khác t~`él có y nghIa ansag xe p‹o,05. Kél quà này pr- a rop v61 nhan xêt cüa Phan Quan Doàmti Ić tài phá! cüa nróm dürg kháng h-słamin 6cm lhu n 55.7%": so vai nhóm P8><~Tc'~fa là 30%, chüng tó Phu 8| Khan-g có tàc dung hö tra ç : :rn ir żu chfmg mày day và gšàm ià* phát bénh §7] Tái: dung khóng mong muón Theo dói 32 béhh nhàn dxêu tri PBK + Tel sau 4 tuàn ż-: hàrg (háy co tac dung khóng mcng muón x235; ra KET LUAN ~ Cän nguyên gày mày day mçn tinh ~ Hàn hê! cá: truóng nap may day man : inh lá khóńg rü can nguyé-n = 82.0‹>85°/ o v Ti Ić um tháy can nguyên qua khai lhà: tiên s0 tháp (tii-h St) bän than 10.754:. lić-n sü gia dinh 10,932.) + Ti ! éJlm tháy càn nguyén bàng test 36 di nguyćn uháp. chI 13.4 Tuy hhšén két quá cho Iháy mày day man unh cha yêu gày nen do càc di nguyén ho háp (bui nhà, buł mi: long süc vàl ›horn ! à cá: : d; nguyén thüc àn (ngü 06c, thq: àn hàl śàn_ thit Ion, !hit bó, men bFa ruou_ lac. lrüng, dàkl nành. _ - Dánh glà hlęu quá hb m7 dlêqtrl bęnh mày day: bàng Phu Bl Khnng . - Diéu Iri phói hap kháng hlstamin vói Phu Bl Kharg có tà: dung hö Iro giàm meu chang và Iái phál bénh mày day man Hšéu quà ro re: hou sau u nhál 4 tuàn düng thuöc. ~ Trong quá lrinh sü dungPhu BI Khang khong tháy tác dung khong mong muón - KIEN NGH] ~ Càn thuc hšćn nghzcn dru lrćn só Iuong bćnh nhán mày day ! dn han và thai gian ! au han aé düa ra ké} luán vê can nguyén gaymenh va hieu quà Iau dai cüa Phu BI Khang trona hó tru asàu tn' mày day (cà cáp vá man llnh) o ~ Càn gšáO du: cha cong dbng n uyćn nhàn gàjbćnh má; day, dac tiél Ia may day man d co btw phàp phóng mrn thich hop' 92 . .i-Tj 1 22.6 phàl ~ Sauüuàn IEIEŁI IKI 9 5 7.4 ‹ TÄI usu THAM KHAo - 1. Bo món Da lIéu-Truong dai hoc y Há noi (1994). 'Mày day và phü mach ', eehh hoc da hau . Nhà xuál bàn y hoc. !rang 81-85 ' _ 2. BO món Da Inću-Hoc vićn quàn y (2001), 'Mày day và phü mach' Giáo mnb bćnh da vá hou Irću ddo luo suu dar hoc. Nhà xuát bán quàn doi nhàn dan. !rang 225~229 3. aang Tràn Huyén Thuong (2039) 'Nghién cüu unh hinh. dàc diêm Iàm sàng và ánh huàng cüa benh runy day man tlnh dén chát luovng cubs sóng', Luán van Theo s? y hoc cüa Hoc vien Ouán Y 103 4. Hoàng HOuJ-láo (2007) 'Nghiên ccm tác dur; cüa qué chi ! hang gia vi Irong dxàu tri mày day di ! Img man uhh do bul nhà', Luán àn uén si y hoc, Dai hoc y Ha n00 5. Ngó Minh vmh (2009) Kháo sa: dàc dvćm Iàm sàrg và các yéu 16 nguy w thüc däy su khóri phht cüa mê day ta: Bćnh vxàn Da uéu thàńh phó Hb Chi Mmh w onas/ zcas dćn anoa/ zone. v hoc fhuc hánh, só 12 (s94), rr. 66-69 . 8. Nguyên Nàng An. Phan Quang Doàn, Lé Vàn Khang (1993), Tlnh hlnh di üng do thuóc và hdà chát à Há Nói, Hà Tày ‹ Dé xuát nhüng biem háp o6 hiéu qaá dê phál hćn sóm và han ché hàü quàn o lài cáp ao y ré, Tr 4145 7. Phan Quang Doàn (2010) 'Dành çià h-éu Quà cüa Phu Bl Khang Irong hö W diêu tri benh mày day' Tap chi y hoc thus hành só 3 (ma), 2010, tr 17.19 A 8. Phan Quang Doan, Nguyén Van DInh, Le Anh Tuán (2009) 'Tlnh hlnh mác benh may day, phü Qumcke lrorg cong dbng dan cu Ha noi nám 20087 Tap chł Y hoc (hur: hành só 6 (664). u 24-26 9. Bettina Wed (2007). 'Urrücaria', Academy. 6. pp 3C 3» 320 ~ 10„KanokvaI1ai Kuulhanan, Sukhum -Jiamton, T amya Gcrvanich. Sumruay Pinkaew (2003), 'Aułofoguos serum skin ! esl in chronic indiopalhfc urircarza Prcvukencu, Correlation and cfinical impłecarions'. Asia Pacxhc Jouma? of Anergy and lmmünologv. 2-: „ pp. 201-206 11. Haniñn JM, Ragka G: Diagnosis: !ealures o! „tomc dermamis. Acta Derm venteo! 1980; 92 ~'«'-~7 Y HOC 'rx-wc HÄNH m3) - só 7x201:

Nghiên cứu Phụ Bì Khang tại bệnh viện Da Liễu Trung Ương

Views

Total views

1,029

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×