หนา ๑
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๘ ก          ราชกิจจานุเบกษา           ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
          ...
หนา ๒
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๘ ก         ราชกิจจานุเบกษา          ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

ทั้งนี้ ตองมิใชการยกเวน...
หนา ๓
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๘ ก             ราชกิจจานุเบกษา             ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 4)

10,423 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,423
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 4)

 1. 1. หนา ๑ เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ สภานิติบญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ ั มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐” มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอ ไปนี้เปน (๘) ของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ “(๘) อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมาย หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จัดใหมีหรือพัฒนาเพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
 2. 2. หนา ๒ เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ตองมิใชการยกเวนหรือผอนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคาร หรือความปลอดภัยของผูซึ่งอยูอาศัยหรือใชอาคาร” ผูรับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี
 3. 3. หนา ๓ เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายแกไขปญหา ความยากจนและขยายโอกาสใหคนยากจน และคนดอยโอกาส ซึ่งนโยบายประการหนึ่งคือการสงเสริมให ผูมีรายไดนอยมีที่อยูอาศัย รวมทั้งไดรับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตไดดีขึ้น ดังนั้น เพื่อใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมาย หรือหนว ยงานอื่นของรัฐ สามารถดําเนินการจัดใหมีหรือพัฒนาที่อยูอาศัย ตน ทุนต่ําสําหรับประชาชนผูมีรายไดนอย โดยไมมีปญหา อุปสรรคในดานการขออนุญาตกอสราง หรือดานขอกําหนดมาตรฐานอาคารในบางเรื่องที่ไมเกี่ยวของโดยตรง กับความมั่น คงแข็งแรงหรือความปลอดภัย ของอาคาร เชน ระยะถอยรน เนื้อที่ข องที่วางภายนอกอาคาร หรือระยะหางจากแนวเขตที่ดิน เปน ตน สมควรยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติต าม กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารบางประการ โดยออกเปนกฎกระทรวง เพื่อใหอาคารที่หนวยงานของรัฐ ดังกลาวจัดใหมีหรือพัฒนานั้นสอดคลองกับความตองการและฐานะทางเศรษฐกิจของผูมีรายไดนอยอยางแทจริง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

×