รายการที่ 13

โครโมโซมและการถายทอดลักษณะพันธุกรรม
วิทยากร อ.สมาน แกวไวยุทธ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. หนว...
5. นักพันธุศาสตรสามารถทราบไดวายีน 2 คู เปนอิสระตอกัน โดยอยูบนโครโมโซมตางทอนกัน โดยการ
ศึกษาลูกผสมที่เกิดจากการผสม...
9. แผนภาพนี้แสดงเซลลของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ในขณะที่กําลังแบงเซลล จงบอกวาเซลลนี้มี DNA (สาร
พันธุกรรม)ปริมาณกี่เทาขอ...
13. กระตายตัวเมียสีดําผสมขามพันธุกับกระตายตัวผูสีขาว และมีลูกครอกหนึ่งสีดําทั้งหมด นําลูกกระตาย
ตัวเมียสีดําจากครอกน...
19. ลักษณะพันธุกรรมหนึ่งมียีนควบคุม 7 อัลลีล จํานวนชนิดจีโนไทปของพันธุกรรมดังกลาวมีทั้งหมดกี่แบบ
1. 14
2. 21
3. 28
4. 49...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biology bio13

11,829 views

Published on

  • Be the first to comment

Biology bio13

  1. 1. รายการที่ 13 โครโมโซมและการถายทอดลักษณะพันธุกรรม วิทยากร อ.สมาน แกวไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1. หนวยพันธุกรรม (Gene) กับโครโมโซม (Chromosome) มีพฤติกรรมที่เหมือนกันอยางไร ก = ปรากฎเปนคูๆ ในสิ่งมีชีวิตพวกดิพลอยด (2n) ข = การรวมคูกันใหมเกิดขึ้น เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ค = ทั้ง 2 อยาง จะแยกคูกันในกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุ 1. ถูกเฉพาะขอ ก และ ข 2. ถูกเฉพาะขอ ข และ ค 4. ถูกทั้งขอ ก, ข และ ค 3. ถูกเฉพาะขอ ก และ ค 2. ในการผสมระหวาง AaBbCc × AaBbCc ถาคูยีนเหลานี้อยูในโครโมโซมคูตางๆ กัน และแสดง ลักษณะเดน สมบูรณ ลูกผสมรุน F1 จะมีกลุมจีโนไท และฟโนไทปกี่กลุม 1. 4 และ 8 2. 8 และ 27 3. 16 และ 27 4. 16 และ 64 3. นายสมศักดิ์กับนางสาวสมศรี ตางเคยประสบปญหาอาการโรคอิริโทรบลาสโทซิส เฟตัลลิส (Erythroblastosis fetalis) ในระยะแรกเกิด แตยังมีชีวิตรอดอยูได ถาทั้งสองคนแตงงานกัน โอกาสที่ บุตรคนแรกของสามี-ภรรยาคูนี้จะเกิดโรคนี้เปนเทาไร 1. 0% 2. 25% 3. 50% 4. 100% 4. ชายตาบอดสี แตงงานกับหญิงที่มีจีโนไทปโฮโมไซกัส สําหรับยีนตาปกติ ลูกที่อาจเกิดจากชายหญิงคูนี้ ควรจะเปนอยางไร 1. ลูกชายทุกคนมีตาบอดสี 2. ครึ่งหนึ่งของจํานวนลูกชายจะมีตาบอดสี 3. ครึ่งหนึ่งของลูกสาวจะมีตาบอดสี 4. ลูกสาวทุกคนตาปกติ แตเปนพาหะนํายีนตาบอดสี "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : โครโมโซมและการถายทอดลักษณะพันธุกรรม 1
  2. 2. 5. นักพันธุศาสตรสามารถทราบไดวายีน 2 คู เปนอิสระตอกัน โดยอยูบนโครโมโซมตางทอนกัน โดยการ ศึกษาลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุระหวางคูใด 1. Aabb × aaBb 2. AAbb × aaBB 3. AABB × aabb 4. AaBb × aabb 6. ขอใดไมใชลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนแบบ Multiple alleles 1. Aa × aa1 ใหลูกที่มีเมล็ดกลมและเมล็ดรี 2. BB' × B'B" ใหลูกที่มีดอกสีมวง, สีแดง, สีชมพู 3. CRCw × CRCW ใหลูกที่มีขนสีแดง, สีน้ําตาล, สีขาว 4. IAIA × IBi ใหลูกที่มีกลุมเลือด A และกลุมเลือด AB 7. ครอบครัวตอไปนี้ มีบุคคลที่มีลักษณะผิวเผือก 2 คน บุคคลใดบาง ที่เปนพาหะของผิวเผือกอยางแนนอน (สีทึบหมายถึงผิวเผือก) 1. 1,5 3. 1,2,5,6 2. 3,4,5 4. 1,2,5,6,7 8. จีโนไทป AaBbCCDDee ผสมกัน AABbCcDDEe จงหาอัตราสวนของลูกที่เปน Homozygote ของทุกคูยีน 1. 1 / 4 2. 1 / 8 3. 1 / 16 4. 1 / 32 "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : โครโมโซมและการถายทอดลักษณะพันธุกรรม 2
  3. 3. 9. แผนภาพนี้แสดงเซลลของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ในขณะที่กําลังแบงเซลล จงบอกวาเซลลนี้มี DNA (สาร พันธุกรรม)ปริมาณกี่เทาของเซลลรางกายที่ไมไดอยูในระยะแบงเซลล 1. 2. 3. 4. x x x x 1/2 1 2 4 10. พอและแมมีลูกชายเปนโรคภาวะพรอง เอนไซมชนิดหนึ่ง เนื่องจากยีนดอย (g) ในโครโมโซน x และมี เลือดหมู AB, Rh- พอและแมมีจีโนไทปเปนอยางไร ขอ 1. 2. 3. 4. พอ A/A Rh /Rh- XG /Y A/B Rh- /Rh- Xg /Y A/B Rh- /Rh- Xg /Y B/O Rh- /Rh- G/g + แม B/O Rh /Rh- XG /Xg A/B Rh- /Rh- XG /XG O/O Rh- /Rh- XG/Xg A/B Rh+ /Rh- G/g + 11. ครอบครัวในแผนภาพมีสมาชิก 6 คน ลูกคนที่ 1 ตาบอดสี นอกนั้นตาปกติ ถา 1 และ 2 ตองการ จะมีลูกอีกคนหนึ่ง จงหาโอกาสที่ลูกคนที่ 5 จะตาบอดสี 1. 2. 3. 4. 0% 25% 50% 100% 12. ชายผูหนึ่งเปนโรคกลามเนื้อลีบ และตาบอดสีดวย ขอความใดตอไปนี้เปนไดมากที่สุด 1. พอของชายผูนี้เปนโรคกลามเนื้อลีบและตาบอดสี 2. พอของชายผูนี้เปนโรคกลามเนื้อลีบ สวนแมมีตาบอดสี 3. ทั้งพอและแมเปนพาหะของยีนกลามเนื้อลีบ และตาบอดสี 4. พอปกติ แตแมเปนพาหะของยีนกลามเนื้อลีบ และตาบอดสี "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : โครโมโซมและการถายทอดลักษณะพันธุกรรม 3
  4. 4. 13. กระตายตัวเมียสีดําผสมขามพันธุกับกระตายตัวผูสีขาว และมีลูกครอกหนึ่งสีดําทั้งหมด นําลูกกระตาย ตัวเมียสีดําจากครอกนี้ไปผสมกับกระตายตัวผูสีขาว จงหาอัตราสวนของสีขนในรุนที่สองนี้ กําหนดใหขนกระตายควบคุมดวย Autosomal gene 1 ตําแหนง (Locus) 1. 3 ดํา 1 ขาว 2. 3 ขาว 1 ดํา 3. ดําทั้งหมด 4. 2 ขาว 2 ดํา 14. ลูกชายมีเลือดกลุม O มารดามีเลือดกลุม A และบิดามีเลือดกลุม B โอกาสที่จะไดลูกสาวมีเลือดกลุม O เทากับเทาใด 1. 1 / 16 2. 1 / 8 3. 1 / 4 4. 1 / 2 15. ออโตโซม คือ 1. โครโมโซมที่เพิ่มขึ้นจากปกติ 3. ออรแกเนลลที่สามารถเพิ่มจํานวนขึ้นเองได 2. เซลลที่สามารถเพิ่มจํานวนเซลลดวยตัวเองได 4. โครโมโซมที่ไมใชโครโมโซมเพศ 16. จากการตรวจสอบเซลลผิวหนังจากคนที่เปนโรคปญญาออน (Down's syndrome) ดวยกลอง จุลทรรศน ขอใดตอไปนี้ที่ไดจากการสังเกตดังกลาว 1. มีโครโมโซมเพิ่มขึ้น 1 แทง 2. มีจํานวนโครโมโซมลดลง 3. มีโครโมโซมเปนแฮพลอยด (Haploid) 4. จํานวนโครโมโซมตางจากเซลลที่อยูขางเคียง 17. ลักษณะของแตละคนขึ้นอยูกับ 1. จีโนไทปทั้งหมด 3. จีโนไทปกับสิ่งแวดลอม 2. สิ่งแวดลอมอยางเดียว 4. ฟโนไทปทั้งหมดของพอแม 18. วิธีการใดใชตรวจสอบจีโนไทป (Unknown genotype) ที่ใชสําหรับพืชดอก ก = ผสมตัวเอง (Self pollination) ข = เทสตครอส (Test cross) ค = แบค ครอส (Back cross) 1. ก และ ข 2. ข และ ค 3. ก และ ค 4. ก, ข และ ค "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : โครโมโซมและการถายทอดลักษณะพันธุกรรม 4
  5. 5. 19. ลักษณะพันธุกรรมหนึ่งมียีนควบคุม 7 อัลลีล จํานวนชนิดจีโนไทปของพันธุกรรมดังกลาวมีทั้งหมดกี่แบบ 1. 14 2. 21 3. 28 4. 49 20. ขอใดมีระดับใหญที่สุด 1. ยีน 3. โครโมโซม 2. DNA 4. จีโนม "ETV ติวเขม"วิชาชีววิทยา : โครโมโซมและการถายทอดลักษณะพันธุกรรม 5

×