Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 หมายถึง เอาของที่ไมดีมาตบแตงเสียใหม แลวเอามาหลอกลวงวาของดี
 หมายถึง ถารักวัวก็ใหผกลามขังไว มิฉะนั้นวัวจะถูกลักพาหรือหนี้หายไปสวนรักลูกให             ู      ...
 หมายถึง การลังเลใจ ตัดสินใจไมถูกวาจะเลือกอยางไหนดี เพราะถูกใจทั้งสองอยาง
 หมายความวา เรื่องที่กําลังจะทําหรือจะทําใหสําเร็จบรรลุผลนั้น ยากลําบากแสนเข็ญ มิใชของที่ทําไดงายนักเปรียบไดกบ การก...
 หมายความวา ลงทุนเสียมากมายเพื่อทํางานเล็ก ๆ เทานั้น เปนทํานองวาผลประโยชน ที่ไดไมคุมกับที่ลงทุน หรือทําใหเปนกา...
 หมายถึง การทําอะไรสักอยางหนึง ถามุงจะใหไดประโยชนสมบูรณก็ตองทําดวยความ                ่ รอบคอบ ห...
 สํานวนนี้ ประโยคแรกหมายถึง ผูชายที่บวชเปนพระ ๓ ครั้งคือบวชแลวสึก สึกแลว                 บวชอีกถึง ๓ ...
หมายถึง ทําอะไรแลวผลรายยอนกลับมาสูตัวเอง
 หมายถึง ปลอยใหเปนอิสระพนจากการผกมัดผูที่อยูใตอํานาจนนเปรียบเหมอนนก                   ู     ...
 หมายถึง   ผลของการกระทําที่เกิดตามติดมาทันที หรือผูทไปไหนไปดวยกันแทบไม                       ...
 ความหมาย  พูดไมออกเพราะเกรงจะมีภัยตอตนเองและผูอื่น
 ความหมาย      มีโอกาสดีควรรีบทํา  มีโอกาสอยาปลอยใหผานเลย                    อยาทําเฉยไ...
 หมายถึง ใหรจักฐานะของตนเองและเจียมตัว กะโหลก คือ ภาชนะที่ทําดวย        ู กะโหลกมะพราวโดยตัดทางตาออกพอดีเปนช...
 ความหมาย    การกระทาอะไรสักอยางที่ไมเหมาะสมหรือไมสมดุลกัน หรือ ใช             ํ      จายทรัพย...
จับปลาสองมือ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จับปลาสองมือ

1,286 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

จับปลาสองมือ

 1. 1.  หมายถึง เอาของที่ไมดีมาตบแตงเสียใหม แลวเอามาหลอกลวงวาของดี
 2. 2.  หมายถึง ถารักวัวก็ใหผกลามขังไว มิฉะนั้นวัวจะถูกลักพาหรือหนี้หายไปสวนรักลูกให ู ตี
 3. 3.  หมายถึง การลังเลใจ ตัดสินใจไมถูกวาจะเลือกอยางไหนดี เพราะถูกใจทั้งสองอยาง
 4. 4.  หมายความวา เรื่องที่กําลังจะทําหรือจะทําใหสําเร็จบรรลุผลนั้น ยากลําบากแสนเข็ญ มิใชของที่ทําไดงายนักเปรียบไดกบ การกลิ้งครกขึ้นภูเขาไปสูยอดเขา  ั
 5. 5.  หมายความวา ลงทุนเสียมากมายเพื่อทํางานเล็ก ๆ เทานั้น เปนทํานองวาผลประโยชน ที่ไดไมคุมกับที่ลงทุน หรือทําใหเปนการใหญโตเลย หรือแปลความหมายสั้น ๆ ” ทํางานใหญเกินตัว “
 6. 6.  หมายถึง การทําอะไรสักอยางหนึง ถามุงจะใหไดประโยชนสมบูรณก็ตองทําดวยความ ่ รอบคอบ หรอไมรีบรอนจนเกนไปนัก หรือไมหมายความวาจะทําใหงาน ” ลาชา ” ื  ิ  จนเกินไป แตมความหมายวา ใหคอย ๆ คิด คอย ๆ ทํา สํานวนนี้ คนในสมัยปจจุบน ี ั ยังของใจอยูวาจะขัดกับสํานวนพังเพยที่วา ” น้ําขึ้นใหรีบตัก ” ซึ่งแปลวาใหรีบฉกฉวย โอกาส ตรงกันขามกับสํานวนนี้ที่วา ” ไดพราเลมงาม ” แตแทจริงแลว เปนคําพังเพยที่ เตือนใหเราเลือกปฏิบัติใหเหมาะสมตางหาก จะชาหรือรีบรอนจึงตองแลวแตโอกาส
 7. 7.  สํานวนนี้ ประโยคแรกหมายถึง ผูชายที่บวชเปนพระ ๓ ครั้งคือบวชแลวสึก สึกแลว  บวชอีกถึง ๓ หนดวยกัน สวน “หญิงสามผัว” นั้นคือหญิงทีแตงงานแลวมีสามีมาแลว ๓ ่ ครั้งหรือ ๓ คน โดยมีสามีคนแรกแลวเลิกรางกันไป มามีคนที่สองเลิกลางกันไปอีก จนถึงคนที่สามก็ตองเลิกลางกันไปอีก สํานวนนี้หมายความวาผูชายที่บวชมาแลว ๓ ครั้ง กับผูหญิงทีผานการมีสามีมาแลว ๓ คน โบราณมีขอหามมใหเพศตรงขามไปมี ่ ิ สัมพันธทางรักใครหรือชูสาวดวย คือผูหญิงก็ไมควรไปมีสามีชนิดนี้ หรือผูชายก็ไมควร  ไปมีภรรยาชนิดนี้เขา ซึ่งตามความเขาใจวาบุคคลชนิดนี้ใจคอไมมนคงหรือรวนเลได ั่ โดยสังเกตเอาอาการกระทําเปนเครื่องวัด แตตกมาถึงสมัยนี้ เขาใจวา คงจะไมมีใคร คอยเชื่อวาถือกันเทาไรนัก.
 8. 8. หมายถึง ทําอะไรแลวผลรายยอนกลับมาสูตัวเอง
 9. 9.  หมายถึง ปลอยใหเปนอิสระพนจากการผกมัดผูที่อยูใตอํานาจนนเปรียบเหมอนนก ู ั้ ื กา ปลอยไปก็ไดบุญ สํานวนนี้บางทีใชวา “ปลอยลูกนกลูกกา”
 10. 10.  หมายถึง ผลของการกระทําที่เกิดตามติดมาทันที หรือผูทไปไหนไปดวยกันแทบไม ี่ คลาดกันเลย เงาในทีนี้หมายถึงเงาของคน สัตว หรือสิ่งของเมือเคลื่อนที่ เงาก็จะเคลื่อนตามไปดวย ่ ่ "พระคุณเอย จะคิดดูมั่งเปนไรเลา วามัทรีเปนขาเกาแตกอนมา ดังเงาตามพระ บาทก็เหมอนกัน" ื (มหาเวสสันดรชาดร ตอน นางมัทรีตัดพอพระเวสสันดรเมื่อกลับมาไมพบสองกุมาร)
 11. 11.  ความหมาย พูดไมออกเพราะเกรงจะมีภัยตอตนเองและผูอื่น
 12. 12.  ความหมาย มีโอกาสดีควรรีบทํา มีโอกาสอยาปลอยใหผานเลย  อยาทําเฉยไมคิดจะไขวควา กาลเวลาหมุนไปไมคอยทา มัวชักชาควรรีบทําอยาทิงนาน ้ ดังสํานวนน้ําขึ้นใหรีบตัก ควรจะชกนาโอกาสที่ผันผาน ั ํ ไมปลอยผานเลยไปดั่งวันวาน รีบทําการตองรีบทําทําทันที 
 13. 13.  หมายถึง ใหรจักฐานะของตนเองและเจียมตัว กะโหลก คือ ภาชนะที่ทําดวย ู กะโหลกมะพราวโดยตัดทางตาออกพอดีเปนชองวางเพื่อใชตักน้ํา
 14. 14.  ความหมาย การกระทาอะไรสักอยางที่ไมเหมาะสมหรือไมสมดุลกัน หรือ ใช ํ  จายทรัพยลงทุนไปในทางที่ไมเกดประโยชนอะไรเลย เชน ลงทุนเล็กนอยเพอทํางาน ิ ื่ ใหญ ซึ่งตองใชเงินมากๆ ยอมไมอาจสําเร็จไดงาย ตองสูญทุนไปเปลาๆ เปรียบ เหมือนตําน้ําพริกเพียงครกเดียว เอาไปละลายในแมน้ํากวางใหญ เมื่อละลายไปกจะ ็ สูญหายไปหมดสิ้น ไมทําใหแมนาเกิดอะไรผิดปกติขึ้น เสียน้ําพริกไปเปลา ้ํ

×